తిరుప్పావై | तिरुप्पावै | TIRUPPAVAI

0
తిరుప్పావై | तिरुप्पावै | TIRUPPAVAI

తిరుప్పావై

1. పాశురం
మార్గళి త్తిజ్ఞ్గల్ మది నిరైంద నన్నాళాల్
నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిలైయీర్
శీర్ మల్గుం ఆయ్ ప్పాడి Sఎల్వచ్చిరు మీర్ కాళ్
కూర్వేల్ కొడుందొళిలన్ నందగోపన్ కుమరన్
ఏరార్ ంద కణ్ణి యశోదై యిళంశింగం
కార్మేనిచ్చజ్ఞ్గణ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్
నారాయణనే నమక్కే పరైతరువాన్
పారోర్ పుగళప్పడిందేలో రెంబావాయ్ ॥

2. పాశురం
వైయత్తు వాళ్వీర్గాళ్ నాముం నంబావైక్కు
చ్చెయ్యుం కిరిశైగళ్ కేళీరో పార్కడలుళ్
పై యత్తు యిన్ర పరమనడిపాడి
నెయ్యుణ్ణోం పాలుణ్ణోం నాట్కాలే నీరాడి
మైయిట్టెళుదోం మలరిట్టు నాముడియోం
Sఎయ్యాదన Sఎయ్యోం తీక్కురళై చ్చెన్రోదోం
ఐయ్యముం పిచ్చైయుం ఆందనైయుం కైకాట్టి
ఉయ్యు మారెణ్ణి యుగందేలో రెంబావాయ్ ॥

3. పాశురం
ఓంగి యులగళంద ఉత్తమన్ పేర్పాడి
నాంగళ్ నంబావైక్కు చ్చాట్రి నీరాడినాల్
తీంగన్రి నాడెల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్ దు
ఓంగు పెరుం Sఎన్నెల్ ఊడు కయలుగళ
పూంగువళై పోదిల్ పొరివండు కణ్పడుప్ప
తేంగాదే పుక్కిరుందు శీర్ త్తములై పట్రి
వాంగక్కుడం నిరైక్కుం వళ్ళల్ పెరుంబశుక్కళ్
నీంగాదSఎల్వం నిరైందేలో రెంబావాయ్ ॥

4. పాశురం
ఆళిమళైక్కణ్ణా ! ఒన్రు నీకై కరవేల్
ఆళియుళ్ పుక్కు ముగుందు కొడార్తేరి
ఊళిముదల్వ నురువంపోల్ మెయికరుత్తు
పాళియందోళుడై పర్పనాబన్ కైయిల్
ఆళిపోళ్ మిన్ని, వలంబురి పోల్ నిన్రదిరిందు
తాళాదే శార్ జ్ఞ్గముదైత్త శరమళైపోల్
వాళవులగినిల్ పెయ్ దిడాయ్ నాంగళుం
మార్గళి నీరాడ మగిళిందేలో రెంబావాయ్ ॥

5. పాశురం
మాయనై మన్ను, వడమదురై మైందనై
త్తూయ పెరునీర్ యమునై త్తురైవనై
ఆయర్ కులత్తినిల్ తోన్రుం మణి విళక్కై
త్తాయైక్కుడల్ విళక్కం Sఎయ్ద దామోదరనై
తూయోమాయ్ వందునాం తూమలర్ తూవిత్తొళుదు
వాయినాల్ పాడి, మనత్తినల్ శిందిక్క
పోయపిళ్ళైయుం ప్పుగుదరువా నిన్రనవుం
తీయినిల్ తూశాగుం Sఎప్పేలో రెంబావాయ్ ॥

6. పాశురం
పుళ్ళుం శిలుంబినకాణ్ పుళ్ళరయ్యన్ కోయిలిల్
వెళ్ళై విళిశంగిన్ పేరరవం కేట్టి లైయో
పిళ్ళా యెళుంది రాయ్ పేయ్ ములై నంజుండు
కళ్ళచ్చగడం కలక్కళియ క్కాలోచ్చి
వెళ్ళత్తరవిల్ తుయిల మర్ ంద విత్తినై
ఉళ్ళత్తు క్కొండు మునివర్గళుం యోగిగళుం
మెళ్ళ వెళుందు ఆరియన్ర పేరరవం
ఉళ్ళం పుగుందు కుళిర్ ందేలో రెంబావాయ్ ॥

7. పాశురం
కీశు కీSఎన్రెజ్ఞ్గుమానై చాత్తకలందు !
పేశిన పేచ్చరవం కేట్టిలైయో ! పేయ్ ప్పెణ్ణే !
కాశుం పిరప్పుం కలగలప్పక్కై పేర్తు
వాశ నరుజ్ఞ్గుళ లాయిచ్చియర్ మత్తినాల్
ఓశై పడుత్త తయిర రవం కేట్టిలైయో
నాయకప్పెణ్ణిళ్ళాయ్ ! నారాయణన్ మూర్తి
కేశావనై ప్పాడవుం నీకేట్టే కిడత్తియో
తేశ ముడైయాయ్ ! తిర వేలో రెంబావాయ్ ॥

8. పాశురం
కీళ్ వానం వెళ్ళెన్రు ఎరుమై శిరువీడు
మేయ్ వాన్ పరందనకాణ్ మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుం
పోవాన్ పోగిన్రారై పోగామల్ కాత్తున్నై
కూవువాన్ వందు నిన్రోం కోదుకలముడైయ
పావాయ్ ! ఎళుందిరాయ్ పాడిప్పరైకొండు
మావాయ్ ! పిళందానై మల్లరై మాట్టియ
దేవాదిదేవనై చ్చెన్రునాం శేవిత్తాల్
ఆవావెన్రా రాయ్ ందరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

9. పాశురం
తూమణి మాడత్తుచ్చుట్రుం విళక్కెరియ
ధూపం కమళ త్తుయిలణై మేల్ కణ్ వళరుం
మామాన్ మగళే ! మణిక్కదవం తాళ్ తిరవాయ్
మామీర్! అవళై యెళుప్పీరో ఉన్ మగళ్ దాన్
ఊమైయో ? అన్రిచ్చెవిడో ? అనందలో
ఏ మప్పెరుందుయిల్ మందిరప్పట్టాళో ?
మామాయన్ మాధవన్ వైకుందన్ ఎన్రెన్రు
నామం పలవుం నవిన్రేలో రెంబావాయ్ ॥

10. పాశురం
నోట్రుచ్చువర్కం పుహిగిన్రవమ్మనాయ్
మాట్రముం తారారో వాశల్ తిరవాదార్
నాట్రత్తుళాయ్ ముడి నారాయణన్ నమ్మాల్
పోట్రప్పరైత్తరుం పుణ్ణియనాల్,పణ్ణొరునాళ్,
కూట్రత్తిన్ వాయ్ విళంద కుంబకరుణనుం
తోట్రు మునక్కే పెరుందుయిల్ తాన్ తందానో ?
ఆట్రవనందలుడై యా యరుంగలమే
తేట్రమాయ్ వందు తిరవేలో రెంబావాయ్ ॥

11. పాశురం
కట్రుక్క ఱ వైక్కణంగళ్ పలక ఱందు
శట్రార్ తి ఱలళియచ్చెన్రు Sఎరుచ్చెయ్యుం
కుట్రమొన్రిల్లాద కోవలర్తం పొర్కొడియే
పుట్రరవల్ గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్
శుట్రత్తుతోళిమా రెల్లారుం వందునిన్
ముట్రం పుహుందు ముగిల్వణ్ణన్ పేర్పాడ
శిట్రాదే పేశాదే Sఎల్వప్పెణ్ణాట్టి ! నీ
ఎట్రుక్కు రంగం పొరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

12. పాశురం
కనైత్తిళం కట్రెరుమై కన్రుక్కిరంగి
నినైత్తుములై వళియే నిన్రుపాల్ శోర,
ననైత్తిలం శేరాక్కుం నర్ చెల్వన్ తంగాయ్
పనిత్తెలై వీళ నిన్ వాశల్ కడైపట్రి
శినత్తినాల్ తెన్నిలజ్ఞ్గైక్కోమానైచెట్ర
మనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుం నీవాయ్ తిఱవాయ్
ఇనిత్త నెళుందిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కం
అనైత్తిల్లత్తారు మఱిందేలో రెంబావాయ్ ॥

13. పాశురం
పుళ్ళిన్ వాయ్ కీండానై పొల్లావరక్కనై
క్కిళ్ళి క్కళైందానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్
ప్పిళ్ళైగళెల్లారుం పావైక్కళం బుక్కార్
వెళ్ళి యెళుందు వియాళ ముఱజ్ఞ్గిత్తు
ప్పుళ్ళుం శిలుంబినకాణ్ , పోదరిక్కణ్ణినాయ్
కుళ్ళక్కుళిరక్కుడైందు నీరాడాదే
పళ్ళిక్కి డత్తియోపావాయ్ ! నీ నన్నాళాల్
కళ్ళం తవిర్ ందు కలందేలో రెంబావాయ్ ॥

14. పాశురం
ఉజ్ఞ్గల్ పుళైక్కడై తోట్టత్తు వావియుల్
Sఎజ్ఞ్గళునీర్ వాయ్ నెగిలి ందాంబల్ వాయ్ కూంబినకాణ్
Sఎజ్ఞ్గల్పొడిక్కూరై వెణ్ పల్ తవత్తవర్
తజ్ఞ్గల్ తిరుక్కోయిల్ శజ్ఞ్గిడువాన్ పోగిన్రార్
ఎజ్ఞ్గలై మున్న మెళుప్పువాన్ వాయ్ పేశుం
నజ్ఞ్గా యెలుందిరాయ్ నాణాదాయ్ నావుడై యాయ్
శజ్ఞ్గొడు శక్కర మేందుం తడక్కైయన్
పజ్ఞ్గయక్కణ్ణానై ప్పాడేలో రెంబావాయ్ ॥

15. పాశురం
ఎల్లే యిలంగిళియే ! యిన్నమురంగుడియో?
శిల్లెన్రళై యేన్మిన్? నజ్ఞ్గైమీర్, పోదరుగిన్రేన్
వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పండేయున్ వాయఱిదుం
వల్లీర్గళ్ నీజ్ఞ్గళే, నానేదా నాయుడుగ
ఒల్లైనీ పోదాయ్, ఉనక్కెన్న వేఋడైయై ?
ఎల్లారుం ఫోందారో? ఫోందార్, ఫోందెణ్ణిక్కొళ్
వల్లానై కొన్రానై మాత్తారై మాత్తళిక్క
వల్లానై మాయనై ప్పాడేలో రెంబావాయ్ ॥

16. పాశురం
నాయగనాయ్ నిన్ర నందగోపనుడైయ
కోయిల్ కాప్పానే ! కొడిత్తోన్రుం తోరణ
వాశల్ కాప్పానే ! మణిక్కదవం తాళ్ తిరవాయ్
ఆయర్ శిరుమియరోముక్కు అరై పరై
మాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నెలేవాయ్ నేర్ ందాన్
తోయోమాయ్ వందోం తుయిలెళప్పాడువాన్
వాయాల్ మున్నమున్నం మాత్తాదే అమ్మా! నీ
నేశ నిలైక్కదవం నీక్కేలో రెంబావాయ్ ॥

17. పాశురం
అంబరమే, తణ్ణీరే శోఱే అఱం Sఎయ్యుం
ఎంబెరుమాన్ ! నందగోపాలా! ఎళుందిరాయ్,
కొంబనార్కెల్లాం కొళుందే ! కులవిళక్కే
ఎంబెరుమాట్టి! యశోదాయ్! అఱివురాయ్!
అంబర మూడఋతోజ్ఞ్గి యులగలంద
ఉంబర్ కోమానే ! ఉఱజ్ఞ్గాదెళుందిరాయ్
Sఎం పొర్కళ లడిచ్చెల్వా ! బలదేవా !
ఉంబియుం నీయు ముఱజ్ఞ్గేలో రెంబావాయ్ ॥

18. పాశురం
ఉందు మదకళిత్త! నోడాద తోళ్వలియన్
నంద గోపాలన్ మరుమగళే ! నప్పిన్నాయ్ !
కందం కమళుం కుళలీ ! కడై తిరవాయ్
వందెజ్ఞ్గం కోళి అళైత్తనకాణ్ మాదవి
ప్పందల్ మేల్ పల్ కాల్ కుయిలి నజ్ఞ్గల్ కూవినగాణ్
పందార్ విరలి ! ఉన్ మైత్తునన్ పేర్పాడ
చెందామరైక్కైయాల్ శీరార్ వళై యొళిప్ప
వందు తిరువాయ్ మగిళిందేలొ రెంబావాయ్ ॥

19. పాశురం
కుత్తు విళక్కెరియ క్కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్
మెత్తెన్ర పంచశయనత్తిన్ మేలేరి
కొత్తలర్ పూజ్ఞ్గళల్ నప్పిన్నై కొంగైమేల్
వైత్తుక్కిడంద మలర్ మార్పా ! వాయ్ తిరవాయ్
మెత్తడజ్ఞ్కణ్ణినాయ్ నీ యున్మణాలనై
ఎత్తనైపోదుం తుయిలెళ ఒట్టాయ్ కాణ్
యెత్తనై యేలుం పిరివాట్ర గిల్లాయాల్
తత్తువ మన్రుత్తగవేలో రెంబావాయ్ ॥

20. పాశురం
ముప్పత్తు మూవర్ అమరర్కు మున్ Sఎన్రు
కప్పం తవిర్కుం కలియే తుయిలెళాయ్
Sఎప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్ ! Sఎట్రార్కు
వెప్పం కొడుక్కుం విమలా తుయిలెళాయ్
Sఎప్పన్న మెన్ములైచ్చెవ్వాయ్ చ్చిరు మరుంగుల్
నప్పిన్నై నంగాయ్ ! తిరువే ! తుయిలెలాయ్
ఉక్కముం తట్టొళియుం తందున్ మణాళనై
ఇప్పోదే యెమ్మై నీరాట్టేలే రెంబావాయ్ ॥

21. పాశురం
ఏట్రకలంగ ళెదిరిపొంగి మీదళిప్ప
మాట్రాదే పాల్ Sఒరియుం వళ్లల్ పెరుం పశుక్కల్
ఆట్ర ప్పడైత్తాన్ మగనే ! యరివురాయ్
ఊట్రముడై యాయ్ ! పెరియాయ్ ! ఉలగినిల్
తోట్రమాయ్ నిన్ర శుడరే ! తుయిలెళాయ్
మాట్రారునక్కు వలితులైందు ఉన్ వా శర్కణ్
ఆట్రాదు వందు ఉన్నడి పణియు మాప్పోలే
పోట్రియాం వందోం పుగళ్ ందు ఏలోరెంబావాయ్ ॥

22. పాశురం
అంగణ్ మాజ్ఞాలత్తరశర్ అభిమాన
బజ్ఞ్గమాయ్ నందు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిల్ కీళే
శజ్ఞ్గమిరుపార్ పోల్ వందుతలై ప్పెయ్ దోం
కింగిణివాయ్ చ్చెయద తామరప్పూప్పోలే
Sఎంజ్ఞ్గణ్ శిరిచ్చిరిదే యేమ్మేల్ విళియావో
తింగళు మాదిత్తియను మెళుందార్పోల్
అజ్ఞ్గణ్ణిరండుం కొండు ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్
ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ చాబ మిళందేలో రెంబావాయ్ ॥

23. పాశురం
మారిమలై ముళంజిల్ మన్నిక్కిడందుఱంగం
శీరియ శింగరివిత్తుత్తీ విళిత్తు
వేరిమయిర్ పొంగ వెప్పాడుం పేర్ ందుదరి
మూరి నిమిర్ ందు ముళంగిప్పురప్పట్టు
పోదరుమాపోలే, నీ పూవైప్పూవణ్ణా ! ఉన్
కోయిల్ నిన్రింగనే ఫోందరుళి కోప్పుడైయ
శీరియ శింగాపనత్తిరుందు యాం వంద
కారియమారాయ్ ందరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

24. పాశురం
అన్రివ్వులగ మళందాయ్! ఆడిపోట్రి
చ్చెన్రంగుత్తెన్నిలంగైSఎత్తాయ్! తిఱల్ పోట్రి
పొన్రచ్చెగడ ముదైత్తాయ్ ! పుగళ్ పోట్రి
కన్రు కుణిలా వెఱిందాయ్ ! కళల్ పోట్రి
కున్రుకుడైయా వెడుత్తాయ్ ! గుణం పోట్రి
వెన్రు పగైక్కెడుక్కుం నిన్ కైయిల్ వేల్ పోట్రి
ఏన్రెన్రున్ శేవగమే యేత్తిప్పఱై కొళ్వాన్
ఇన్రియాం వందోం ఇరంగేలో రెంబావాయ్ ॥

25. పాశురం
ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱందు ఓరిరవిల్
ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,
తరక్కిలా నాగిత్తాన్ తీంగునినైంద
కరుత్తైప్పిళ్ళైకంజన్ వయిట్రిల్
నెరుప్పెన్న నిన్ర నెడుమాలే ! యున్నై
అరుత్తిత్తు వందోం , పఱై తరుతియాగిల్
తిరుర్రక్క Sఎల్వముం శేవగముం యాంపాడి
వరుత్తముం తీర్ ందు మగిళిందు ఏలో రెంబావాయ్ ॥

26. పాశురం
మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి నీరాడువాన్
మేలైయార్ Sఎయ్ వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్
ఞాలత్తై యెల్లాం నడుంగ మురల్వన
పాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాంజశన్నియమే
పోల్వన శంగంగళ్, పోయ్ ప్పాడుడై యనవే
శాల ప్పెరుం పఱైయే, పల్లాండిశైప్పారే
కోలవిళక్కే, కొడియే, విదామే
ఆలినిలైయాయ్ ! అరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

27. పాశురం
కూడారై వెల్లుం శీర్ గోవిందా ! ఉందన్నై
ప్పాడిప్పఱై కొండుయాం పెఋSఎమ్మానం
నాడుపుగళుం పరిశినాల్ నన్రాగ
చ్చూడగమే తోళ్ వళైయే,తోడే Sఎప్పూవే,
పాడగమే,యెన్రనైయ పల్ కలనుం యామణివోం,
ఆడై యుడుప్పోం, అదన్ పిన్నే పాల్ శోఋ
మూడ నెయ్ పెయ్ దు ముళంగైవళివార
కూడి యిరుందు కుళిర్ ందేలోరెంబావాయ్ ॥

28. పాశురం
క ఱవైగళ్ పిన్ Sఎన్రు క్కానం శేర్ ందుణ్బోం,
అఱివొన్రు మిల్లాద వాయ్ క్కులత్తు ఉందన్నై
ప్పిఱవి పె ఋందనై పుణ్ణియం నాముడైయోం
కు ఱైవొన్రు మిల్లాద గోవిందా !ఉందన్నోడు
ఉఱవేల్ నమక్కి ంగొళిక్క వొళియాదు
అఱియాద పిళ్ళైగళోం, అన్బినాల్ ఉందన్నై
చిఋపేరళైత్తనవుం శీఱి యరుళాదే
ఇఱైవా నీ తారాయ్ పఱైయేలో రెంబావాయ్ ॥

29.పాశురం
శిత్తం శిఋకాలే వందున్నై చ్చేవిత్తు, ఉన్
ప్పొత్తామరై యడియే ప్పోత్తుం పోరుళ్ కేళాయ్
పెత్తమ్మేయ్ త్తుణ్ణం కలత్తిల్ పిఱందనీ
కుత్తేవ లెంగళై క్కొళ్ళమల్ పోగాదు
ఇత్తై పఱై కొళ్వా నన్రుకాణ్ గోవిందా !
ఎత్తైక్కుమేళేళు పిఱవిక్కుం, ఉందన్నో
డుత్తోమే యావోమునక్కే నామాళ్ Sఎయ్ వోం
ముత్తిన ంకామంగళ్ మాత్తేలో రెంబావాయ్ ॥

30. పాశురం
వంగ క్కడల్ కడైంద మాదవనై కేశవనై
తింగళ్ తిరుముగత్తు చ్చేయిళై యార్ Sఎన్నిరైంజి
అంగప్పరై కొండువాత్తై, అణిపుదువై
పైంగమల త్తండైరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కోదై Sఒన్న
శంగత్తమిళ్ మాలై ముప్పదుం తప్పామే
ఇంగప్పరిశురై ప్పారీరరండు మాల్వరైత్తోళ్
Sఎ ంగణ్ తిరుముగత్తు చ్చెల్వత్తిరుమాలాల్
ఎంగం తిరువరుళ్ పెత్తిన్బురువ రెంబావాయ్ ॥

శ్రీ ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం ॥

స్వస్తి ॥

तिरुप्पावै
This document is in शुद्ध देवनागरी - Devanagari - Hindi with the right anusvaras marked.

1. पाशुरम्
मार्गलि त्तिज्ञ्गल् मदि निरैन्द नन्नालाल्
नीराड प्पोदुवीर्, पोदुमिनो नेरिलैयीर्
शीर् मल्गुम् आय् प्पाडि Sऎल्वच्चिरु मीर् काल्
कूर्वेल् कॊडुन्दॊलिलन् नन्दगोपन् कुमरन्
एरार् न्द कण्णि यशोदै यिलंशिङ्गम्
कार्मेनिच्चज्ञ्गण् कदिर्मदियं बोल् मुगत्तान्
नारायणने नमक्के परैतरुवान्
पारोर् पुगलप्पडिन्देलो रॆम्बावाय् ॥

2. पाशुरम्
वैयत्तु वाल्वीर्गाल् नामुम् नम्बावैक्कु
च्चॆय्युम् किरिशैगल् केलीरो पार्कडलुल्
पै यत्तु यिन्र परमनडिपाडि
नॆय्युण्णोम् पालुण्णोम् नाट्काले नीराडि
मैयिट्टॆलुदोम् मलरिट्टु नामुडियोम्
Sऎय्यादन Sऎय्योम् तीक्कुरलै च्चॆन्रोदोम्
ऐय्यमुम् पिच्चैयुम् आन्दनैयुम् कैकाट्टि
उय्यु मारॆण्णि युगन्देलो रॆम्बावाय् ॥

3. पाशुरम्
ओङ्गि युलगलन्द उत्तमन् पेर्पाडि
नाङ्गल् नम्बावैक्कु च्चाट्रि नीराडिनाल्
तीङ्गन्रि नाडॆल्लाम् तिङ्गल् मुम्मारि पॆय् दु
ओङ्गु पॆरुम् Sऎन्नॆल् ऊडु कयलुगल
पूङ्गुवलै पोदिल् पॊरिवण्डु कण्पडुप्प
तेङ्गादे पुक्किरुन्दु शीर् त्तमुलै पट्रि
वाङ्गक्कुडम् निरैक्कुम् वल्लल् पॆरुम्बशुक्कल्
नीङ्गादSऎल्वम् निरैन्देलो रॆम्बावाय् ॥

4. पाशुरम्
आलिमलैक्कण्णा ! ऒन्रु नीकै करवेल्
आलियुल् पुक्कु मुगुन्दु कॊडार्तेरि
ऊलिमुदल्व नुरुवम्पोल् मॆयिकरुत्तु
पालियन्दोलुडै पर्पनाबन् कैयिल्
आलिपोल् मिन्नि, वलम्बुरि पोल् निन्रदिरिन्दु
तालादे शार् ज्ञ्गमुदैत्त शरमलैपोल्
वालवुलगिनिल् पॆय् दिडाय् नाङ्गलुम्
मार्गलि नीराड मगिलिन्देलो रॆम्बावाय् ॥

5. पाशुरम्
मायनै मन्नु, वडमदुरै मैन्दनै
त्तूय पॆरुनीर् यमुनै त्तुरैवनै
आयर् कुलत्तिनिल् तोन्रुम् मणि विलक्कै
त्तायैक्कुडल् विलक्कम् Sऎय्द दामोदरनै
तूयोमाय् वन्दुनाम् तूमलर् तूवित्तॊलुदु
वायिनाल् पाडि, मनत्तिनल् शिन्दिक्क
पोयपिल्लैयुम् प्पुगुदरुवा निन्रनवुम्
तीयिनिल् तूशागुं Sऎप्पेलो रॆम्बावाय् ॥

6. पाशुरम्
पुल्लुम् शिलुम्बिनकाण् पुल्लरय्यन् कोयिलिल्
वॆल्लै विलिशङ्गिन् पेररवम् केट्टि लैयो
पिल्ला यॆलुन्दि राय् पेय् मुलै नञ्जुण्डु
कल्लच्चगडं कलक्कलिय क्कालोच्चि
वॆल्लत्तरविल् तुयिल मर् न्द वित्तिनै
उल्लत्तु क्कॊण्डु मुनिवर्गलुम् योगिगलुम्
मॆल्ल वॆलुन्दु आरियन्र पेररवम्
उल्लम् पुगुन्दु कुलिर् न्देलो रॆम्बावाय् ॥

7. पाशुरम्
कीशु कीSऎन्रॆज्ञ्गुमानै चात्तकलन्दु !
पेशिन पेच्चरवम् केट्टिलैयो ! पेय् प्पॆण्णे !
काशुम् पिरप्पुम् कलगलप्पक्कै पेर्तु
वाश नरुज्ञ्गुल लायिच्चियर् मत्तिनाल्
ओशै पडुत्त तयिर रवम् केट्टिलैयो
नायकप्पॆण्णिल्लाय् ! नारायणन् मूर्ति
केशावनै प्पाडवुम् नीकेट्टे किडत्तियो
तेश मुडैयाय् ! तिर वेलो रॆम्बावाय् ॥

8. पाशुरम्
कील् वानम् वॆल्लॆन्रु ऎरुमै शिरुवीडु
मेय् वान् परन्दनकाण् मिक्कुल्ल पिल्लैगलुम्
पोवान् पोगिन्रारै पोगामल् कात्तुन्नै
कूवुवान् वन्दु निन्रोम् कोदुकलमुडैय
पावाय् ! ऎलुन्दिराय् पाडिप्परैकॊण्डु
मावाय् ! पिलन्दानै मल्लरै माट्टिय
देवादिदेवनै च्चॆन्रुनाम् शेवित्ताल्
आवावॆन्रा राय् न्दरुलेलो रॆम्बावाय् ॥

9. पाशुरम्
तूमणि माडत्तुच्चुट्रुम् विलक्कॆरिय
धूपम् कमल त्तुयिलणै मेल् कण् वलरुम्
मामान् मगले ! मणिक्कदवम् ताल् तिरवाय्
मामीर्! अवलै यॆलुप्पीरो उन् मगल् दान्
ऊमैयो ? अन्रिच्चॆविडो ? अनन्दलो
ए मप्पॆरुन्दुयिल् मन्दिरप्पट्टालो ?
मामायन् माधवन् वैकुन्दन् ऎन्रॆन्रु
नामम् पलवुम् नविन्रेलो रॆम्बावाय् ॥

10. पाशुरम्
नोट्रुच्चुवर्कम् पुहिगिन्रवम्मनाय्
माट्रमुम् तारारो वाशल् तिरवादार्
नाट्रत्तुलाय् मुडि नारायणन् नम्माल्
पोट्रप्परैत्तरुम् पुण्णियनाल्,पण्णॊरुनाल्,
कूट्रत्तिन् वाय् विलन्द कुम्बकरुणनुम्
तोट्रु मुनक्के पॆरुन्दुयिल् तान् तन्दानो ?
आट्रवनन्दलुडै या यरुङ्गलमे
तेट्रमाय् वन्दु तिरवेलो रॆम्बावाय् ॥

11. पाशुरम्
कट्रुक्क ऱ वैक्कणङ्गल् पलक ऱन्दु
शट्रार् ति ऱललियच्चॆन्रु Sऎरुच्चॆय्युम्
कुट्रमॊन्रिल्लाद कोवलर्तम् पॊर्कॊडिये
पुट्ररवल् गुल् पुनमयिले पोदराय्
शुट्रत्तुतोलिमा रॆल्लारुम् वन्दुनिन्
मुट्रम् पुहुन्दु मुगिल्वण्णन् पेर्पाड
शिट्रादे पेशादे Sऎल्वप्पॆण्णाट्टि ! नी
ऎट्रुक्कु रङ्गम् पॊरुलेलो रॆम्बावाय् ॥

12. पाशुरम्
कनैत्तिलं कट्रॆरुमै कन्रुक्किरङ्गि
निनैत्तुमुलै वलिये निन्रुपाल् शोर,
ननैत्तिलम् शेराक्कुम् नर् चॆल्वन् तङ्गाय्
पनित्तॆलै वील निन् वाशल् कडैपट्रि
शिनत्तिनाल् तॆन्निलज्ञ्गैक्कोमानैचॆट्र
मनत्तुक्किनियानै प्पाडवुम् नीवाय् तिऱवाय्
इनित्त नॆलुन्दिराय् ईदॆन्न पेरुऱक्कम्
अनैत्तिल्लत्तारु मऱिन्देलो रॆम्बावाय् ॥

13. पाशुरम्
पुल्लिन् वाय् कीण्डानै पॊल्लावरक्कनै
क्किल्लि क्कलैन्दानै क्कीर्तिमै पाडिप्पोय्
प्पिल्लैगलॆल्लारुम् पावैक्कलम् बुक्कार्
वॆल्लि यॆलुन्दु वियाल मुऱज्ञ्गित्तु
प्पुल्लुम् शिलुम्बिनकाण् , पोदरिक्कण्णिनाय्
कुल्लक्कुलिरक्कुडैन्दु नीराडादे
पल्लिक्कि डत्तियोपावाय् ! नी नन्नालाल्
कल्लम् तविर् न्दु कलन्देलो रॆम्बावाय् ॥

14. पाशुरम्
उज्ञ्गल् पुलैक्कडै तोट्टत्तु वावियुल्
Sऎज्ञ्गलुनीर् वाय् नॆगिलि न्दाम्बल् वाय् कूम्बिनकाण्
Sऎज्ञ्गल्पॊडिक्कूरै वॆण् पल् तवत्तवर्
तज्ञ्गल् तिरुक्कोयिल् शज्ञ्गिडुवान् पोगिन्रार्
ऎज्ञ्गलै मुन्न मॆलुप्पुवान् वाय् पेशुम्
नज्ञ्गा यॆलुन्दिराय् नाणादाय् नावुडै याय्
शज्ञ्गॊडु शक्कर मेन्दुम् तडक्कैयन्
पज्ञ्गयक्कण्णानै प्पाडेलो रॆम्बावाय् ॥

15. पाशुरम्
ऎल्ले यिलङ्गिलिये ! यिन्नमुरङ्गुडियो?
शिल्लॆन्रलै येन्मिन्? नज्ञ्गैमीर्, पोदरुगिन्रेन्
वल्लै उन् कट्टुरैगल् पण्डेयुन् वायऱिदुम्
वल्लीर्गल् नीज्ञ्गले, नानेदा नायुडुग
ऒल्लैनी पोदाय्, उनक्कॆन्न वेऋडैयै ?
ऎल्लारुम् फोन्दारो? फोन्दार्, फोन्दॆण्णिक्कॊल्
वल्लानै कॊन्रानै मात्तारै मात्तलिक्क
वल्लानै मायनै प्पाडेलो रॆम्बावाय् ॥

16. पाशुरम्
नायगनाय् निन्र नन्दगोपनुडैय
कोयिल् काप्पाने ! कॊडित्तोन्रुम् तोरण
वाशल् काप्पाने ! मणिक्कदवम् ताल् तिरवाय्
आयर् शिरुमियरोमुक्कु अरै परै
मायन् मणिवण्णन् नॆन्नॆलेवाय् नेर् न्दान्
तोयोमाय् वन्दोम् तुयिलॆलप्पाडुवान्
वायाल् मुन्नमुन्नम् मात्तादे अम्मा! नी
नेश निलैक्कदवम् नीक्केलो रॆम्बावाय् ॥

17. पाशुरम्
अम्बरमे, तण्णीरे शोऱे अऱम् Sऎय्युम्
ऎम्बॆरुमान् ! नन्दगोपाला! ऎलुन्दिराय्,
कॊम्बनार्कॆल्लाम् कॊलुन्दे ! कुलविलक्के
ऎम्बॆरुमाट्टि! यशोदाय्! अऱिवुराय्!
अम्बर मूडऋतोज्ञ्गि युलगलन्द
उम्बर् कोमाने ! उऱज्ञ्गादॆलुन्दिराय्
Sऎम् पॊर्कल लडिच्चॆल्वा ! बलदेवा !
उम्बियुम् नीयु मुऱज्ञ्गेलो रॆम्बावाय् ॥

18. पाशुरम्
उन्दु मदकलित्त! नोडाद तोल्वलियन्
नन्द गोपालन् मरुमगले ! नप्पिन्नाय् !
कन्दम् कमलुम् कुलली ! कडै तिरवाय्
वन्दॆज्ञ्गम् कोलि अलैत्तनकाण् मादवि
प्पन्दल् मेल् पल् काल् कुयिलि नज्ञ्गल् कूविनगाण्
पन्दार् विरलि ! उन् मैत्तुनन् पेर्पाड
चॆन्दामरैक्कैयाल् शीरार् वलै यॊलिप्प
वन्दु तिरुवाय् मगिलिन्देलॊ रॆम्बावाय् ॥

19. पाशुरम्
कुत्तु विलक्कॆरिय क्कोट्टुक्काल् कट्टिल् मेल्
मॆत्तॆन्र पञ्चशयनत्तिन् मेलेरि
कॊत्तलर् पूज्ञ्गलल् नप्पिन्नै कॊङ्गैमेल्
वैत्तुक्किडन्द मलर् मार्पा ! वाय् तिरवाय्
मॆत्तडज्ञ्कण्णिनाय् नी युन्मणालनै
ऎत्तनैपोदुम् तुयिलॆल ऒट्टाय् काण्
यॆत्तनै येलुम् पिरिवाट्र गिल्लायाल्
तत्तुव मन्रुत्तगवेलो रॆम्बावाय् ॥

20. पाशुरम्
मुप्पत्तु मूवर् अमरर्कु मुन् Sऎन्रु
कप्पम् तविर्कुम् कलिये तुयिलॆलाय्
Sऎप्पमुडैयाय् तिऱलुडैयाय् ! Sऎट्रार्कु
वॆप्पम् कॊडुक्कुम् विमला तुयिलॆलाय्
Sऎप्पन्न मॆन्मुलैच्चॆव्वाय् च्चिरु मरुङ्गुल्
नप्पिन्नै नङ्गाय् ! तिरुवे ! तुयिलॆलाय्
उक्कमुम् तट्टॊलियुम् तन्दुन् मणालनै
इप्पोदे यॆम्मै नीराट्टेले रॆम्बावाय् ॥

21. पाशुरम्
एट्रकलङ्ग लॆदिरिपॊङ्गि मीदलिप्प
माट्रादे पाल् Sऒरियुम् वल्लल् पॆरुम् पशुक्कल्
आट्र प्पडैत्तान् मगने ! यरिवुराय्
ऊट्रमुडै याय् ! पॆरियाय् ! उलगिनिल्
तोट्रमाय् निन्र शुडरे ! तुयिलॆलाय्
माट्रारुनक्कु वलितुलैन्दु उन् वा शर्कण्
आट्रादु वन्दु उन्नडि पणियु माप्पोले
पोट्रियाम् वन्दोम् पुगल् न्दु एलोरॆम्बावाय् ॥

22. पाशुरम्
अङ्गण् माज्ञालत्तरशर् अभिमान
बज्ञ्गमाय् नन्दु निन् पल्लिक्कट्टिल् कीले
शज्ञ्गमिरुपार् पोल् वन्दुतलै प्पॆय् दोम्
किङ्गिणिवाय् च्चॆयद तामरप्पूप्पोले
Sऎञ्ज्ञ्गण् शिरिच्चिरिदे येम्मेल् विलियावो
तिङ्गलु मादित्तियनु मॆलुन्दार्पोल्
अज्ञ्गण्णिरण्डुं कॊण्डु ऎज्ञ्गल् मेल् नोक्कुदियेल्
ऎज्ञ्गल् मेल् चाब मिलन्देलो रॆम्बावाय् ॥

23. पाशुरम्
मारिमलै मुलञ्जिल् मन्निक्किडन्दुऱङ्गम्
शीरिय शिङ्गरिवित्तुत्ती विलित्तु
वेरिमयिर् पॊङ्ग वॆप्पाडुम् पेर् न्दुदरि
मूरि निमिर् न्दु मुलङ्गिप्पुरप्पट्टु
पोदरुमापोले, नी पूवैप्पूवण्णा ! उन्
कोयिल् निन्रिङ्गने फोन्दरुलि कोप्पुडैय
शीरिय शिङ्गापनत्तिरुन्दु याम् वन्द
कारियमाराय् न्दरुलेलो रॆम्बावाय् ॥

24. पाशुरम्
अन्रिव्वुलग मलन्दाय्! आडिपोट्रि
च्चॆन्रङ्गुत्तॆन्निलङ्गैSऎत्ताय्! तिऱल् पोट्रि
पॊन्रच्चॆगड मुदैत्ताय् ! पुगल् पोट्रि
कन्रु कुणिला वॆऱिन्दाय् ! कलल् पोट्रि
कुन्रुकुडैया वॆडुत्ताय् ! गुणम् पोट्रि
वॆन्रु पगैक्कॆडुक्कुम् निन् कैयिल् वेल् पोट्रि
एन्रॆन्रुन् शेवगमे येत्तिप्पऱै कॊल्वान्
इन्रियाम् वन्दोम् इरङ्गेलो रॆम्बावाय् ॥

25. पाशुरम्
ऒरुत्ति मगनाय् पिऱन्दु ओरिरविल्
ऒरुत्ति मगनाय् ऒलित्तु वलर,
तरक्किला नागित्तान् तीङ्गुनिनैन्द
करुत्तैप्पिल्लैकञ्जन् वयिट्रिल्
नॆरुप्पॆन्न निन्र नॆडुमाले ! युन्नै
अरुत्तित्तु वन्दोम् , पऱै तरुतियागिल्
तिरुर्रक्क Sऎल्वमुम् शेवगमुम् याम्पाडि
वरुत्तमुम् तीर् न्दु मगिलिन्दु एलो रॆम्बावाय् ॥

26. पाशुरम्
माले ! मणिवण्णा ! मार्गलि नीराडुवान्
मेलैयार् Sऎय् वनगल् वेण्डुवन केट्टियेल्
ञालत्तै यॆल्लाम् नडुङ्ग मुरल्वन
पालन्न वण्णत्तु उन् पाञ्जशन्नियमे
पोल्वन शङ्गङ्गल्, पोय् प्पाडुडै यनवे
शाल प्पॆरुम् पऱैये, पल्लाण्डिशैप्पारे
कोलविलक्के, कॊडिये, विदामे
आलिनिलैयाय् ! अरुलेलो रॆम्बावाय् ॥

27. पाशुरम्
कूडारै वॆल्लुम् शीर् गोविन्दा ! उन्दन्नै
प्पाडिप्पऱै कॊण्डुयाम् पॆऋSऎम्मानम्
नाडुपुगलुम् परिशिनाल् नन्राग
च्चूडगमे तोल् वलैये,तोडे Sऎप्पूवे,
पाडगमे,यॆन्रनैय पल् कलनुम् यामणिवोम्,
आडै युडुप्पोम्, अदन् पिन्ने पाल् शोऋ
मूड नॆय् पॆय् दु मुलङ्गैवलिवार
कूडि यिरुन्दु कुलिर् न्देलोरॆम्बावाय् ॥

28. पाशुरम्
क ऱवैगल् पिन् Sऎन्रु क्कानम् शेर् न्दुण्बोम्,
अऱिवॊन्रु मिल्लाद वाय् क्कुलत्तु उन्दन्नै
प्पिऱवि पॆ ऋन्दनै पुण्णियम् नामुडैयोम्
कु ऱैवॊन्रु मिल्लाद गोविन्दा !उन्दन्नोडु
उऱवेल् नमक्कि ङ्गॊलिक्क वॊलियादु
अऱियाद पिल्लैगलोम्, अन्बिनाल् उन्दन्नै
चिऋपेरलैत्तनवुम् शीऱि यरुलादे
इऱैवा नी ताराय् पऱैयेलो रॆम्बावाय् ॥

29.पाशुरं
शित्तम् शिऋकाले वन्दुन्नै च्चेवित्तु, उन्
प्पॊत्तामरै यडिये प्पोत्तुम् पोरुल् केलाय्
पॆत्तम्मेय् त्तुण्णं कलत्तिल् पिऱन्दनी
कुत्तेव लॆङ्गलै क्कॊल्लमल् पोगादु
इत्तै पऱै कॊल्वा नन्रुकाण् गोविन्दा !
ऎत्तैक्कुमेलेलु पिऱविक्कुम्, उन्दन्नो
डुत्तोमे यावोमुनक्के नामाल् Sऎय् वोम्
मुत्तिन ङ्कामङ्गल् मात्तेलो रॆम्बावाय् ॥

30. पाशुरम्
वङ्ग क्कडल् कडैन्द मादवनै केशवनै
तिङ्गल् तिरुमुगत्तु च्चेयिलै यार् Sऎन्निरैञ्जि
अङ्गप्परै कॊण्डुवात्तै, अणिपुदुवै
पैङ्गमल त्तण्डैरियल् पट्टर् पिरान् कोदै Sऒन्न
शङ्गत्तमिल् मालै मुप्पदुम् तप्पामे
इङ्गप्परिशुरै प्पारीररण्डु माल्वरैत्तोल्
Sऎ ङ्गण् तिरुमुगत्तु च्चॆल्वत्तिरुमालाल्
ऎङ्गम् तिरुवरुल् पॆत्तिन्बुरुव रॆम्बावाय् ॥

श्री आण्डाल् तिरुवडिगले शरणं ॥

स्वस्ति ॥


TIRUPPAVAI
This document is in romanized sanskrit - English

1. pāśuram
mārgaḻi ttijñgal madi nirainda nannāḻāl
nīrāḍa ppōduvīr, pōduminō nērilaiyīr
śīr malgum āy ppāḍi śelvachchiru mīr kāḻ
kūrvēl koḍundoḻilan nandagōpan kumaran
ērār nda kaṇṇi yaśōdai yiḻaṃśiṅgam
kārmēnichchajñgaṇ kadirmadiyaṃ bōl mugattān
nārāyaṇanē namakkē paraitaruvān
pārōr pugaḻappaḍindēlō rembāvāy ॥

2. pāśuram
vaiyattu vāḻvīrgāḻ nāmum nambāvaikku
chcheyyum kiriśaigaḻ kēḻīrō pārkaḍaluḻ
pai yattu yinra paramanaḍipāḍi
neyyuṇṇōm pāluṇṇōm nāṭkālē nīrāḍi
maiyiṭṭeḻudōm malariṭṭu nāmuḍiyōm
śeyyādana śeyyōm tīkkuraḻai chchenrōdōm
aiyyamum pichchaiyum āndanaiyum kaikāṭṭi
uyyu māreṇṇi yugandēlō rembāvāy ॥

3. pāśuram
ōṅgi yulagaḻanda uttaman pērpāḍi
nāṅgaḻ nambāvaikku chchāṭri nīrāḍināl
tīṅganri nāḍellām tiṅgaḻ mummāri pey du
ōṅgu perum śennel ūḍu kayalugaḻa
pūṅguvaḻai pōdil porivaṇḍu kaṇpaḍuppa
tēṅgādē pukkirundu śīr ttamulai paṭri
vāṅgakkuḍam niraikkum vaḻḻal perumbaśukkaḻ
nīṅgādaśelvam niraindēlō rembāvāy ॥

4. pāśuram
āḻimaḻaikkaṇṇā ! onru nīkai karavēl
āḻiyuḻ pukku mugundu koḍārtēri
ūḻimudalva nuruvampōl meyikaruttu
pāḻiyandōḻuḍai parpanāban kaiyil
āḻipōḻ minni, valamburi pōl ninradirindu
tāḻādē śār jñgamudaitta śaramaḻaipōl
vāḻavulaginil pey diḍāy nāṅgaḻum
mārgaḻi nīrāḍa magiḻindēlō rembāvāy ॥

5. pāśuram
māyanai mannu, vaḍamadurai maindanai
ttūya perunīr yamunai tturaivanai
āyar kulattinil tōnrum maṇi viḻakkai
ttāyaikkuḍal viḻakkam śeyda dāmōdaranai
tūyōmāy vandunām tūmalar tūvittoḻudu
vāyināl pāḍi, manattinal śindikka
pōyapiḻḻaiyum ppugudaruvā ninranavum
tīyinil tūśāguṃ śeppēlō rembāvāy ॥

6. pāśuram
puḻḻum śilumbinakāṇ puḻḻarayyan kōyilil
veḻḻai viḻiśaṅgin pēraravam kēṭṭi laiyō
piḻḻā yeḻundi rāy pēy mulai nañjuṇḍu
kaḻḻachchagaḍaṃ kalakkaḻiya kkālōchchi
veḻḻattaravil tuyila mar nda vittinai
uḻḻattu kkoṇḍu munivargaḻum yōgigaḻum
meḻḻa veḻundu āriyanra pēraravam
uḻḻam pugundu kuḻir ndēlō rembāvāy ॥

7. pāśuram
kīśu kīśenrejñgumānai chāttakalandu !
pēśina pēchcharavam kēṭṭilaiyō ! pēy ppeṇṇē !
kāśum pirappum kalagalappakkai pērtu
vāśa narujñguḻa lāyichchiyar mattināl
ōśai paḍutta tayira ravam kēṭṭilaiyō
nāyakappeṇṇiḻḻāy ! nārāyaṇan mūrti
kēśāvanai ppāḍavum nīkēṭṭē kiḍattiyō
tēśa muḍaiyāy ! tira vēlō rembāvāy ॥

8. pāśuram
kīḻ vānam veḻḻenru erumai śiruvīḍu
mēy vān parandanakāṇ mikkuḻḻa piḻḻaigaḻum
pōvān pōginrārai pōgāmal kāttunnai
kūvuvān vandu ninrōm kōdukalamuḍaiya
pāvāy ! eḻundirāy pāḍipparaikoṇḍu
māvāy ! piḻandānai mallarai māṭṭiya
dēvādidēvanai chchenrunām śēvittāl
āvāvenrā rāy ndaruḻēlō rembāvāy ॥

9. pāśuram
tūmaṇi māḍattuchchuṭrum viḻakkeriya
dhūpam kamaḻa ttuyilaṇai mēl kaṇ vaḻarum
māmān magaḻē ! maṇikkadavam tāḻ tiravāy
māmīr! avaḻai yeḻuppīrō un magaḻ dān
ūmaiyō ? anrichcheviḍō ? anandalō
ē mapperunduyil mandirappaṭṭāḻō ?
māmāyan mādhavan vaikundan enrenru
nāmam palavum navinrēlō rembāvāy ॥

10. pāśuram
nōṭruchchuvarkam puhiginravammanāy
māṭramum tārārō vāśal tiravādār
nāṭrattuḻāy muḍi nārāyaṇan nammāl
pōṭrapparaittarum puṇṇiyanāl,paṇṇorunāḻ,
kūṭrattin vāy viḻanda kumbakaruṇanum
tōṭru munakkē perunduyil tān tandānō ?
āṭravanandaluḍai yā yaruṅgalamē
tēṭramāy vandu tiravēlō rembāvāy ॥

11. pāśuram
kaṭrukka Ra vaikkaṇaṅgaḻ palaka Randu
śaṭrār ti Ralaḻiyachchenru śeruchcheyyum
kuṭramonrillāda kōvalartam porkoḍiyē
puṭraraval gul punamayilē pōdarāy
śuṭrattutōḻimā rellārum vandunin
muṭram puhundu mugilvaṇṇan pērpāḍa
śiṭrādē pēśādē śelvappeṇṇāṭṭi ! nī
eṭrukku raṅgam poruḻēlō rembāvāy ॥

12. pāśuram
kanaittiḻaṃ kaṭrerumai kanrukkiraṅgi
ninaittumulai vaḻiyē ninrupāl śōra,
nanaittilam śērākkum nar chelvan taṅgāy
panittelai vīḻa nin vāśal kaḍaipaṭri
śinattināl tennilajñgaikkōmānaicheṭra
manattukkiniyānai ppāḍavum nīvāy tiRavāy
initta neḻundirāy īdenna pēruRakkam
anaittillattāru maRindēlō rembāvāy ॥

13. pāśuram
puḻḻin vāy kīṇḍānai pollāvarakkanai
kkiḻḻi kkaḻaindānai kkīrtimai pāḍippōy
ppiḻḻaigaḻellārum pāvaikkaḻam bukkār
veḻḻi yeḻundu viyāḻa muRajñgittu
ppuḻḻum śilumbinakāṇ , pōdarikkaṇṇināy
kuḻḻakkuḻirakkuḍaindu nīrāḍādē
paḻḻikki ḍattiyōpāvāy ! nī nannāḻāl
kaḻḻam tavir ndu kalandēlō rembāvāy ॥

14. pāśuram
ujñgal puḻaikkaḍai tōṭṭattu vāviyul
śejñgaḻunīr vāy negili ndāmbal vāy kūmbinakāṇ
śejñgalpoḍikkūrai veṇ pal tavattavar
tajñgal tirukkōyil śajñgiḍuvān pōginrār
ejñgalai munna meḻuppuvān vāy pēśum
najñgā yelundirāy nāṇādāy nāvuḍai yāy
śajñgoḍu śakkara mēndum taḍakkaiyan
pajñgayakkaṇṇānai ppāḍēlō rembāvāy ॥

15. pāśuram
ellē yilaṅgiḻiyē ! yinnamuraṅguḍiyō?
śillenraḻai yēnmin? najñgaimīr, pōdaruginrēn
vallai un kaṭṭuraigaḻ paṇḍēyun vāyaRidum
vallīrgaḻ nījñgaḻē, nānēdā nāyuḍuga
ollainī pōdāy, unakkenna vēṛḍaiyai ?
ellārum phōndārō? phōndār, phōndeṇṇikkoḻ
vallānai konrānai māttārai māttaḻikka
vallānai māyanai ppāḍēlō rembāvāy ॥

16. pāśuram
nāyaganāy ninra nandagōpanuḍaiya
kōyil kāppānē ! koḍittōnrum tōraṇa
vāśal kāppānē ! maṇikkadavam tāḻ tiravāy
āyar śirumiyarōmukku arai parai
māyan maṇivaṇṇan nennelēvāy nēr ndān
tōyōmāy vandōm tuyileḻappāḍuvān
vāyāl munnamunnam māttādē ammā! nī
nēśa nilaikkadavam nīkkēlō rembāvāy ॥

17. pāśuram
ambaramē, taṇṇīrē śōRē aRam śeyyum
emberumān ! nandagōpālā! eḻundirāy,
kombanārkellām koḻundē ! kulaviḻakkē
emberumāṭṭi! yaśōdāy! aRivurāy!
ambara mūḍaṛtōjñgi yulagalanda
umbar kōmānē ! uRajñgādeḻundirāy
śem porkaḻa laḍichchelvā ! baladēvā !
umbiyum nīyu muRajñgēlō rembāvāy ॥

18. pāśuram
undu madakaḻitta! nōḍāda tōḻvaliyan
nanda gōpālan marumagaḻē ! nappinnāy !
kandam kamaḻum kuḻalī ! kaḍai tiravāy
vandejñgam kōḻi aḻaittanakāṇ mādavi
ppandal mēl pal kāl kuyili najñgal kūvinagāṇ
pandār virali ! un maittunan pērpāḍa
chendāmaraikkaiyāl śīrār vaḻai yoḻippa
vandu tiruvāy magiḻindēlo rembāvāy ॥

19. pāśuram
kuttu viḻakkeriya kkōṭṭukkāl kaṭṭil mēl
mettenra pañchaśayanattin mēlēri
kottalar pūjñgaḻal nappinnai koṅgaimēl
vaittukkiḍanda malar mārpā ! vāy tiravāy
mettaḍajñkaṇṇināy nī yunmaṇālanai
ettanaipōdum tuyileḻa oṭṭāy kāṇ
yettanai yēlum pirivāṭra gillāyāl
tattuva manruttagavēlō rembāvāy ॥

20. pāśuram
muppattu mūvar amararku mun śenru
kappam tavirkum kaliyē tuyileḻāy
śeppamuḍaiyāy tiRaluḍaiyāy ! śeṭrārku
veppam koḍukkum vimalā tuyileḻāy
śeppanna menmulaichchevvāy chchiru maruṅgul
nappinnai naṅgāy ! tiruvē ! tuyilelāy
ukkamum taṭṭoḻiyum tandun maṇāḻanai
ippōdē yemmai nīrāṭṭēlē rembāvāy ॥

21. pāśuram
ēṭrakalaṅga ḻediripoṅgi mīdaḻippa
māṭrādē pāl śoriyum vaḻlal perum paśukkal
āṭra ppaḍaittān maganē ! yarivurāy
ūṭramuḍai yāy ! periyāy ! ulaginil
tōṭramāy ninra śuḍarē ! tuyileḻāy
māṭrārunakku valitulaindu un vā śarkaṇ
āṭrādu vandu unnaḍi paṇiyu māppōlē
pōṭriyām vandōm pugaḻ ndu ēlōrembāvāy ॥

22. pāśuram
aṅgaṇ mājñālattaraśar abhimāna
bajñgamāy nandu nin paḻḻikkaṭṭil kīḻē
śajñgamirupār pōl vandutalai ppey dōm
kiṅgiṇivāy chcheyada tāmarappūppōlē
śeñjñgaṇ śirichchiridē yēmmēl viḻiyāvō
tiṅgaḻu mādittiyanu meḻundārpōl
ajñgaṇṇiraṇḍuṃ koṇḍu ejñgaḻ mēl nōkkudiyēl
ejñgaḻ mēl chāba miḻandēlō rembāvāy ॥

23. pāśuram
mārimalai muḻañjil mannikkiḍanduRaṅgam
śīriya śiṅgarivittuttī viḻittu
vērimayir poṅga veppāḍum pēr ndudari
mūri nimir ndu muḻaṅgippurappaṭṭu
pōdarumāpōlē, nī pūvaippūvaṇṇā ! un
kōyil ninriṅganē phōndaruḻi kōppuḍaiya
śīriya śiṅgāpanattirundu yām vanda
kāriyamārāy ndaruḻēlō rembāvāy ॥

24. pāśuram
anrivvulaga maḻandāy! āḍipōṭri
chchenraṅguttennilaṅgaiśettāy! tiRal pōṭri
ponrachchegaḍa mudaittāy ! pugaḻ pōṭri
kanru kuṇilā veRindāy ! kaḻal pōṭri
kunrukuḍaiyā veḍuttāy ! guṇam pōṭri
venru pagaikkeḍukkum nin kaiyil vēl pōṭri
ēnrenrun śēvagamē yēttippaRai koḻvān
inriyām vandōm iraṅgēlō rembāvāy ॥

25. pāśuram
orutti maganāy piRandu ōriravil
orutti maganāy oḻittu vaḻara,
tarakkilā nāgittān tīṅguninainda
karuttaippiḻḻaikañjan vayiṭril
neruppenna ninra neḍumālē ! yunnai
aruttittu vandōm , paRai tarutiyāgil
tirurrakka śelvamum śēvagamum yāmpāḍi
varuttamum tīr ndu magiḻindu ēlō rembāvāy ॥

26. pāśuram
mālē ! maṇivaṇṇā ! mārgaḻi nīrāḍuvān
mēlaiyār śey vanagaḻ vēṇḍuvana kēṭṭiyēl
ñālattai yellām naḍuṅga muralvana
pālanna vaṇṇattu un pāñjaśanniyamē
pōlvana śaṅgaṅgaḻ, pōy ppāḍuḍai yanavē
śāla pperum paRaiyē, pallāṇḍiśaippārē
kōlaviḻakkē, koḍiyē, vidāmē
ālinilaiyāy ! aruḻēlō rembāvāy ॥

27. pāśuram
kūḍārai vellum śīr gōvindā ! undannai
ppāḍippaRai koṇḍuyām peṛśemmānam
nāḍupugaḻum pariśināl nanrāga
chchūḍagamē tōḻ vaḻaiyē,tōḍē śeppūvē,
pāḍagamē,yenranaiya pal kalanum yāmaṇivōm,
āḍai yuḍuppōm, adan pinnē pāl śōṛ
mūḍa ney pey du muḻaṅgaivaḻivāra
kūḍi yirundu kuḻir ndēlōrembāvāy ॥

28. pāśuram
ka Ravaigaḻ pin śenru kkānam śēr nduṇbōm,
aRivonru millāda vāy kkulattu undannai
ppiRavi pe ṛndanai puṇṇiyam nāmuḍaiyōm
ku Raivonru millāda gōvindā !undannōḍu
uRavēl namakki ṅgoḻikka voḻiyādu
aRiyāda piḻḻaigaḻōm, anbināl undannai
chiṛpēraḻaittanavum śīRi yaruḻādē
iRaivā nī tārāy paRaiyēlō rembāvāy ॥

29.pāśuraṃ
śittam śiṛkālē vandunnai chchēvittu, un
ppottāmarai yaḍiyē ppōttum pōruḻ kēḻāy
pettammēy ttuṇṇaṃ kalattil piRandanī
kuttēva leṅgaḻai kkoḻḻamal pōgādu
ittai paRai koḻvā nanrukāṇ gōvindā !
ettaikkumēḻēḻu piRavikkum, undannō
ḍuttōmē yāvōmunakkē nāmāḻ śey vōm
muttina ṅkāmaṅgaḻ māttēlō rembāvāy ॥

30. pāśuram
vaṅga kkaḍal kaḍainda mādavanai kēśavanai
tiṅgaḻ tirumugattu chchēyiḻai yār śenniraiñji
aṅgapparai koṇḍuvāttai, aṇipuduvai
paiṅgamala ttaṇḍairiyal paṭṭar pirān kōdai śonna
śaṅgattamiḻ mālai muppadum tappāmē
iṅgappariśurai ppārīraraṇḍu mālvaraittōḻ
śe ṅgaṇ tirumugattu chchelvattirumālāl
eṅgam tiruvaruḻ pettinburuva rembāvāy ॥

śrī āṇḍāḻ tiruvaḍigalē śaraṇaṃ ॥

svasti ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top