శ్రీ రుద్రం నమకం | श्री रुद्रं नमकम् | SRI RUDRAM NAMAKAM

శ్రీ రుద్రం నమకం | श्री रुद्रं नमकम् | SRI RUDRAM NAMAKAM

శ్రీ రుద్రం నమకం

శ్రీ రుద్ర ప్రశ్నః

కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహితా
చతుర్థం వైశ్వదేవం కాండం పంచమః ప్రపాఠకః

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥
నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమః॑ ।
నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమః॑ ॥

యా త॒ ఇషుః॑ శి॒వత॑మా శి॒వం బ॒భూవ॑ తే॒ ధనుః॑ ।
శి॒వా శ॑ర॒వ్యా॑ యా తవ॒ తయా॑ నో రుద్ర మృడయ ।

యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూరఘో॒రాఽపా॑పకాశినీ ।
తయా॑ నస్త॒నువా॒ శంత॑మయా॒ గిరి॑శంతా॒భిచా॑కశీహి ॥

యామిషుం॑ గిరిశంత॒ హస్తే॒ బిభ॒ర్ష్యస్త॑వే ।
శి॒వాం గి॑రిత్ర॒ తాం కు॑రు॒ మా హిగ్ం॑సీః॒ పురు॑షం॒ జగ॑త్॥

శి॒వేన॒ వచ॑సా త్వా॒ గిరి॒శాచ్ఛా॑ వదామసి ।
యథా॑ నః॒ సర్వ॒మిజ్జగ॑దయ॒క్ష్మగ్ం సు॒మనా॒ అస॑త్ ॥

అధ్య॑వోచదధివ॒క్తా ప్ర॑థ॒మో దైవ్యో॑ భి॒షక్ ।
అహీగ్॑శ్చ॒ సర్వాం᳚జం॒భయం॒థ్సర్వా᳚శ్చ యాతుధా॒న్యః॑ ॥

అ॒సౌ యస్తా॒మ్రో అ॑రు॒ణ ఉ॒త బ॒భ్రుః సు॑మం॒గళః॑ ।
యే చే॒మాగ్ం రు॒ద్రా అ॒భితో॑ ది॒క్షు శ్రి॒తాః స॑హస్ర॒శోఽవైషా॒గ్ం॒ హేడ॑ ఈమహే ॥

అ॒సౌ యో॑ఽవ॒సర్ప॑తి॒ నీల॑గ్రీవో॒ విలో॑హితః ।
ఉ॒తైనం॑ గో॒పా అ॑దృశ॒న్నదృ॑శన్నుదహా॒ర్యః॑ ।
ఉ॒తైనం॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॒ స దృ॒ష్టో మృ॑డయాతి నః ॥

నమో॑ అస్తు॒ నీల॑గ్రీవాయ సహస్రా॒క్షాయ॑ మీ॒ఢుషే᳚ ।
అథో॒ యే అ॑స్య॒ సత్వా॑నో॒ఽహం తేభ్యో॑ఽకర॒న్నమః॑ ॥

ప్రముం॑చ॒ ధన్వ॑న॒స్త్వము॒భయో॒రార్త్ని॑ యో॒ర్జ్యామ్ ।
యాశ్చ॑ తే॒ హస్త॒ ఇష॑వః॒ పరా॒ తా భ॑గవో వప ॥

అ॒వ॒తత్య॒ ధను॒స్త్వగ్ం సహ॑స్రాక్ష॒ శతే॑షుధే ।
ని॒శీర్య॑ శ॒ల్యానాం॒ ముఖా॑ శి॒వో నః॑ సు॒మనా॑ భవ ॥

విజ్యం॒ ధనుః॑ కప॒ర్దినో॒ విశ॑ల్యో॒ బాణ॑వాగ్ం ఉ॒త ।
అనే॑శన్న॒స్యేష॑వ ఆ॒భుర॑స్య నిషం॒గథిః॑ ॥

యా తే॑ హే॒తిర్మీ॑డుష్టమ॒ హస్తే॑ బ॒భూవ॑ తే॒ ధనుః॑ ।
తయా॒ఽస్మాన్, వి॒శ్వత॒స్త్వమ॑య॒క్ష్మయా॒ పరి॑బ్భుజ ॥

నమ॑స్తే అ॒స్త్వాయు॑ధా॒యానా॑తతాయ ధృ॒ష్ణవే᳚ ।
ఉ॒భాభ్యా॑ము॒త తే॒ నమో॑ బా॒హుభ్యాం॒ తవ॒ ధన్వ॑నే ॥

పరి॑ తే॒ ధన్వ॑నో హే॒తిర॒స్మాన్ వృ॑ణక్తు వి॒శ్వతః॑ ।
అథో॒ య ఇ॑షు॒ధిస్తవా॒రే అ॒స్మన్నిధే॑హి॒ తమ్ ॥ 1 ॥

శంభ॑వే॒ నమః॑ । నమ॑స్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వ॒రాయ॑ మహాదే॒వాయ॑ త్ర్యంబ॒కాయ॑ త్రిపురాంత॒కాయ॑ త్రికాగ్నికా॒లాయ॑ కాలాగ్నిరు॒ద్రాయ॑ నీలకం॒ఠాయ॑ మృత్యుంజ॒యాయ॑ సర్వేశ్వ॒రాయ॑ సదాశి॒వాయ॑ శ్రీమన్-మహాదే॒వాయ॒ నమః॑ ॥

నమో॒ హిర॑ణ్య బాహవే సేనా॒న్యే॑ ది॒శాం చ॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమో॑ వృ॒క్షేభ్యో॒ హరి॑కేశేభ్యః పశూ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒ నమః॑ స॒స్పింజ॑రాయ॒ త్విషీ॑మతే పథీ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒ నమో॑ బభ్లు॒శాయ॑ వివ్యా॒ధినేఽన్నా॑నాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమో॒ హరి॑కేశాయోపవీ॒తినే॑ పు॒ష్టానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమో॑ భ॒వస్య॑ హే॒త్యై జగ॑తాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమో॑ రు॒ద్రాయా॑తతా॒వినే॒ క్షేత్రా॑ణాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమః॑ సూ॒తాయాహం॑త్యాయ॒ వనా॑నాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమో॒ రోహి॑తాయ స్థ॒పత॑యే వృ॒క్షాణాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమో॑ మం॒త్రిణే॑ వాణి॒జాయ॒ కక్షా॑ణాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమో॑ భువం॒తయే॑ వారివస్కృ॒తా-యౌష॑ధీనాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమ॑ ఉ॒చ్చైర్-ఘో॑షాయాక్ర॒ందయ॑తే పత్తీ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒ నమః॑ కృత్స్నవీ॒తాయ॒ ధావ॑తే॒ సత్త్వ॑నాం॒ పత॑యే॒ నమః॑ ॥ 2 ॥

నమః॒ సహ॑మానాయ నివ్యా॒ధిన॑ ఆవ్యా॒ధినీ॑నాం॒ పత॑యే నమో॒ నమః॑ కకు॒భాయ॑ నిషం॒గిణే᳚ స్తే॒నానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమో॑ నిషం॒గిణ॑ ఇషుధి॒మతే॑ తస్క॑రాణాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమో॒ వంచ॑తే పరి॒వంచ॑తే స్తాయూ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒ నమో॑ నిచే॒రవే॑ పరిచ॒రాయార॑ణ్యానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమః॑ సృకా॒విభ్యో॒ జిఘాగ్ం॑సద్భ్యో ముష్ణ॒తాం పత॑యే॒ నమో॒ నమో॑ఽసి॒మద్భ్యో॒ నక్తం॒చర॑ద్భ్యః ప్రకృం॒తానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమ॑ ఉష్ణీ॒షిణే॑ గిరిచ॒రాయ॑ కులుం॒చానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒ నమ॒ ఇషు॑మద్భ్యో ధన్వా॒విభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమ॑ ఆతన్-వా॒నేభ్యః॑ ప్రతి॒దధా॑నేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమ॑ ఆ॒యచ్ఛ॑ద్భ్యో విసృ॒జద్-భ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమోఽస్స॑ద్భ్యో॒ విద్య॑ద్-భ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమ॒ ఆసీ॑నేభ్యః॒ శయా॑నేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమః॑ స్వ॒పద్భ్యో॒ జాగ్ర॑ద్-భ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమ॒స్తిష్ఠ॑ద్భ్యో॒ ధావ॑ద్-భ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమః॑ స॒భాభ్యః॑ స॒భాప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమో॒ అశ్వే॒భ్యోఽశ్వ॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమః॑ ॥ 3 ॥

నమ॑ ఆవ్యా॒ధినీ᳚భ్యో వి॒విధ్యం॑తీభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమ॒ ఉగ॑ణాభ్యస్తృగ్ం-హ॒తీభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమో॑ గృ॒త్సేభ్యో॑ గృ॒త్సప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమో॒ వ్రాతే᳚భ్యో॒ వ్రాత॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమో॑ గ॒ణేభ్యో॑ గ॒ణప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమో॒ విరూ॑పేభ్యో వి॒శ్వరూ॑పేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమో॑ మహ॒ద్భ్యః॑, క్షుల్ల॒కేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమో॑ ర॒థిభ్యో॑ఽర॒థేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమో॒ రథే᳚భ్యో॒ రథ॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమః॑ సేనా᳚భ్యః సేనా॒నిభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమః॑, క్ష॒త్తృభ్యః॑ సంగ్రహీ॒తృభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమ॒స్తక్ష॑భ్యో రథకా॒రేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॑ నమః॒ కులా॑లేభ్యః క॒ర్మారే᳚భ్యశ్చ వో॒ నమో॒ నమః॑ పుం॒జిష్టే᳚భ్యో నిషా॒దేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమః॑ ఇషు॒కృద్భ్యో॑ ధన్వ॒కృద్-భ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమో॑ మృగ॒యుభ్యః॑ శ్వ॒నిభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒ నమః॒ శ్వభ్యః॒ శ్వప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమః॑ ॥ 4 ॥

నమో॑ భ॒వాయ॑ చ రు॒ద్రాయ॑ చ॒ నమః॑ శ॒ర్వాయ॑ చ పశు॒పత॑యే చ॒ నమో॒ నీల॑గ్రీవాయ చ శితి॒కంఠా॑య చ॒ నమః॑ కప॒ర్ధినే॑ చ॒ వ్యు॑ప్తకేశాయ చ॒ నమః॑ సహస్రా॒క్షాయ॑ చ శ॒తధ॑న్వనే చ॒ నమో॑ గిరి॒శాయ॑ చ శిపివి॒ష్టాయ॑ చ॒ నమో॑ మీ॒ఢుష్ట॑మాయ॒ చేషు॑మతే చ॒ నమో᳚ హ్ర॒స్వాయ॑ చ వామ॒నాయ॑ చ॒ నమో॑ బృహ॒తే చ॒ వర్షీ॑యసే చ॒ నమో॑ వృ॒ద్ధాయ॑ చ సం॒వృధ్వ॑నే చ॒ నమో॒ అగ్రి॑యాయ చ ప్రథ॒మాయ॑ చ॒ నమ॑ ఆ॒శవే॑ చాజి॒రాయ॑ చ॒ నమః॒ శీఘ్రి॑యాయ చ॒ శీభ్యా॑య చ॒ నమ॑ ఊ॒ర్మ్యా॑య చావస్వ॒న్యా॑య చ॒ నమః॑ స్రోత॒స్యా॑య చ॒ ద్వీప్యా॑య చ ॥ 5 ॥

నమో᳚ జ్యే॒ష్ఠాయ॑ చ కని॒ష్ఠాయ॑ చ॒ నమః॑ పూర్వ॒జాయ॑ చాపర॒జాయ॑ చ॒ నమో॑ మధ్య॒మాయ॑ చాపగ॒ల్భాయ॑ చ॒ నమో॑ జఘ॒న్యా॑య చ॒ బుధ్ని॑యాయ చ॒ నమః॑ సో॒భ్యా॑య చ ప్రతిస॒ర్యా॑య చ॒ నమో॒ యామ్యా॑య చ॒ క్షేమ్యా॑య చ॒ నమ॑ ఉర్వ॒ర్యా॑య చ॒ ఖల్యా॑య చ॒ నమః॒ శ్లోక్యా॑య చాఽవసా॒న్యా॑య చ॒ నమో॒ వన్యా॑య చ॒ కక్ష్యా॑య చ॒ నమః॑ శ్ర॒వాయ॑ చ ప్రతిశ్ర॒వాయ॑ చ॒ నమ॑ ఆ॒శుషే॑ణాయ చా॒శుర॑థాయ చ॒ నమః॒ శూరా॑య చావభింద॒తే చ॒ నమో॑ వ॒ర్మిణే॑ చ వరూ॒ధినే॑ చ॒ నమో॑ బి॒ల్మినే॑ చ కవ॒చినే॑ చ॒ నమః॑ శ్రు॒తాయ॑ చ శ్రుతసే॒నాయ॑ చ ॥ 6 ॥

నమో॑ దుందు॒భ్యా॑య చాహన॒న్యా॑య చ॒ నమో॑ ధృ॒ష్ణవే॑ చ ప్రమృ॒శాయ॑ చ॒ నమో॑ దూ॒తాయ॑ చ ప్రహి॑తాయ చ॒ నమో॑ నిషం॒గిణే॑ చేషుధి॒మతే॑ చ॒ నమ॑స్-తీ॒క్ష్ణేష॑వే చాయు॒ధినే॑ చ॒ నమః॑ స్వాయు॒ధాయ॑ చ సు॒ధన్వ॑నే చ॒ నమః॒ స్రుత్యా॑య చ॒ పథ్యా॑య చ॒ నమః॑ కా॒ట్యా॑య చ నీ॒ప్యా॑య చ॒ నమః॒ సూద్యా॑య చ సర॒స్యా॑య చ॒ నమో॑ నా॒ద్యాయ॑ చ వైశం॒తాయ॑ చ॒ నమః॒ కూప్యా॑య చావ॒ట్యా॑య చ॒ నమో॒ వర్ష్యా॑య చావ॒ర్ష్యాయ॑ చ॒ నమో॑ మే॒ఘ్యా॑య చ విద్యు॒త్యా॑య చ॒ నమ ఈ॒ధ్రియా॑య చాత॒ప్యా॑య చ॒ నమో॒ వాత్యా॑య చ॒ రేష్మి॑యాయ చ॒ నమో॑ వాస్త॒వ్యా॑య చ వాస్తు॒పాయ॑ చ ॥ 7 ॥

నమః॒ సోమా॑య చ రు॒ద్రాయ॑ చ॒ నమ॑స్తా॒మ్రాయ॑ చారు॒ణాయ॑ చ॒ నమః॑ శం॒గాయ॑ చ పశు॒పత॑యే చ॒ నమ॑ ఉ॒గ్రాయ॑ చ భీ॒మాయ॑ చ॒ నమో॑ అగ్రేవ॒ధాయ॑ చ దూరేవ॒ధాయ॑ చ॒ నమో॑ హం॒త్రే చ॒ హనీ॑యసే చ॒ నమో॑ వృ॒క్షేభ్యో॒ హరి॑కేశేభ్యో॒ నమ॑స్తా॒రాయ॒ నమ॑శ్శం॒భవే॑ చ మయో॒భవే॑ చ॒ నమః॑ శంక॒రాయ॑ చ మయస్క॒రాయ॑ చ॒ నమః॑ శి॒వాయ॑ చ శి॒వత॑రాయ చ॒ నమ॒స్తీర్థ్యా॑య చ॒ కూల్యా॑య చ॒ నమః॑ పా॒ర్యా॑య చావా॒ర్యా॑య చ॒ నమః॑ ప్ర॒తర॑ణాయ చో॒త్తర॑ణాయ చ॒ నమ॑ ఆతా॒ర్యా॑య చాలా॒ద్యా॑య చ॒ నమః॒ శష్ప్యా॑య చ॒ ఫేన్యా॑య చ॒ నమః॑ సిక॒త్యా॑య చ ప్రవా॒హ్యా॑య చ ॥ 8 ॥

నమ॑ ఇరి॒ణ్యా॑య చ ప్రప॒థ్యా॑య చ॒ నమః॑ కిగ్ంశి॒లాయ॑ చ॒ క్షయ॑ణాయ చ॒ నమః॑ కప॒ర్దినే॑ చ పుల॒స్తయే॑ చ॒ నమో॒ గోష్ఠ్యా॑య చ॒ గృహ్యా॑య చ॒ నమ॒స్తల్ప్యా॑య చ॒ గేహ్యా॑య చ॒ నమః॑ కా॒ట్యా॑య చ గహ్వరే॒ష్ఠాయ॑ చ॒ నమో᳚ హృద॒య్యా॑య చ నివే॒ష్ప్యా॑య చ॒ నమః॑ పాగ్ం స॒వ్యా॑య చ రజ॒స్యా॑య చ॒ నమః॒ శుష్క్యా॑య చ హరి॒త్యా॑య చ॒ నమో॒ లోప్యా॑య చోల॒ప్యా॑య చ॒ నమ॑ ఊ॒ర్వ్యా॑య చ సూ॒ర్మ్యా॑య చ॒ నమః॑ ప॒ర్ణ్యా॑య చ పర్ణశ॒ద్యా॑య చ॒ నమో॑ఽపగు॒రమా॑ణాయ చాభిఘ్న॒తే చ॒ నమ॑ ఆఖ్ఖిద॒తే చ॑ ప్రఖ్ఖిద॒తే చ॒ నమో॑ వః కిరి॒కేభ్యో॑ దే॒వానా॒గ్ం॒ హృద॑యేభ్యో॒ నమో॑ విక్షీణ॒కేభ్యో॒ నమో॑ విచిన్వ॒త్కేభ్యో॒ నమ॑ ఆనిర్ హ॒తేభ్యో॒ నమ॑ ఆమీవ॒త్కేభ్యః॑ ॥ 9 ॥

ద్రాపే॒ అంధ॑సస్పతే॒ దరి॑ద్ర॒న్-నీల॑లోహిత ।
ఏ॒షాం పురు॑షాణామే॒షాం ప॑శూ॒నాం మా భేర్మాఽరో॒ మో ఏ॑షాం॒ కించ॒నామ॑మత్ ।

యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూః శి॒వా వి॒శ్వాహ॑భేషజీ ।
శి॒వా రు॒ద్రస్య॑ భేష॒జీ తయా॑ నో మృడ జీ॒వసే᳚ ॥

ఇ॒మాగ్ం రు॒ద్రాయ॑ త॒వసే॑ కప॒ర్దినే᳚ క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ ప్రభ॑రామహే మ॒తిమ్ ।
యథా॑ నః॒ శమస॑ద్ ద్వి॒పదే॒ చతు॑ష్పదే॒ విశ్వం॑ పు॒ష్టం గ్రామే॑ అ॒స్మిన్ననా॑తురమ్ ।

మృ॒డా నో॑ రుద్రో॒త నో॒ మయ॑స్కృధి క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ నమ॑సా విధేమ తే ।
యచ్ఛం చ॒ యోశ్చ॒ మను॑రాయ॒జే పి॒తా తద॑శ్యామ॒ తవ॑ రుద్ర॒ ప్రణీ॑తౌ ।

మా నో॑ మ॒హాంత॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం మా న॒ ఉక్షం॑తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తమ్ ।
మా నో॑ఽవధీః పి॒తరం॒ మోత మా॒తరం॑ ప్రి॒యా మా న॑స్త॒నువో॑ రుద్ర రీరిషః ।

మా న॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॒ ఆయు॑షి॒ మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః ।
వీ॒రాన్మా నో॑ రుద్ర భామి॒తోఽవ॑ధీర్-హ॒విష్మ॑ంతో॒ నమ॑సా విధేమ తే ।

ఆ॒రాత్తే॑ గో॒ఘ్న ఉ॒త పూ॑రుష॒ఘ్నే క్ష॒యద్వీ॑రాయ సుం॒-నమ॒స్మే తే॑ అస్తు ।
రక్షా॑ చ నో॒ అధి॑ చ దేవ బ్రూ॒హ్యథా॑ చ నః॒ శర్మ॑ యచ్ఛ ద్వి॒బర్హాః᳚ ।

స్తు॒హి శ్రు॒తం గ॑ర్త॒సదం॒ యువా॑నం మృ॒గన్న భీ॒మము॑పహ॒ంతుము॒గ్రమ్ ।
మృ॒డా జ॑రి॒త్రే రు॑ద్ర॒ స్తవా॑నో అ॒న్యంతే॑ అ॒స్మన్నివ॑పంతు॒ సేనాః᳚ ।

పరి॑ణో రు॒ద్రస్య॑ హే॒తిర్-వృ॑ణక్తు॒ పరి॑ త్వే॒షస్య॑ దుర్మ॒తి ర॑ఘా॒యోః ।
అవ॑ స్థి॒రా మ॒ఘవ॑ద్భ్య-స్తనుష్వ॒ మీఢ్వ॑స్తో॒కాయ॒ తన॑యాయ మృడయ ।

మీఢు॑ష్టమ॒ శివ॑తమ శి॒వో నః॑ సు॒మనా॑ భవ ।
ప॒ర॒మే వృ॒క్ష ఆయు॑ధన్ని॒ధాయ॒ కృత్తిం॒ వసా॑న॒ ఆచ॑ర॒ పినా॑కం॒ బిభ్ర॒దాగ॑హి ।

వికి॑రిద॒ విలో॑హిత॒ నమ॑స్తే అస్తు భగవః ।
యాస్తే॑ స॒హస్రగ్ం॑ హే॒తయో॒న్యమ॒స్మన్-నివ॑పంతు తాః ।

స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒ధా బా॑హు॒వోస్తవ॑ హే॒తయః॑ ।
తాసా॒మీశా॑నో భగవః పరా॒చీనా॒ ముఖా॑ కృధి ॥ 10 ॥

స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒శో యే రు॒ద్రా అధి॒ భూమ్యా᳚మ్ ।
తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి ।

అ॒స్మిన్-మ॑హ॒త్-య॑ర్ణ॒వేం᳚ఽతరి॑క్షే భ॒వా అధి॑ ।
నీల॑గ్రీవాః శితి॒కంఠాః᳚ శ॒ర్వా అ॒ధః, క్ష॑మాచ॒రాః ।

నీల॑గ్రీవాః శితి॒కంఠా॒ దివగ్ం॑ రు॒ద్రా ఉప॑శ్రితాః ।
యే వృ॒క్షేషు॑ స॒స్పింజ॑రా॒ నీల॑గ్రీవా॒ విలో॑హితాః ।

యే భూ॒తానా॒మధి॑పతయో విశి॒ఖాసః॑ కప॒ర్ది॑నః ।
యే అన్నే॑షు వి॒విధ్యం॑తి॒ పాత్రే॑షు॒ పిబ॑తో॒ జనాన్॑ । యే ప॒థాం ప॑థి॒రక్ష॑య ఐలబృ॒దా॑ య॒వ్యుధః॑ । యే తీ॒ర్థాని॑ ప్ర॒చరం॑తి సృ॒కావం॑తో నిషం॒గిణః॑ । య ఏ॒తావం॑తశ్చ॒ భూయాగ్ం॑సశ్చ॒ దిశో॑ రు॒ద్రా వి॑తస్థి॒రే । తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । నమో॑ రు॒ధ్రేభ్యో॒ యే పృ॑థి॒వ్యాం యేం᳚ఽతరి॑క్షే యే ది॒వి యేషా॒మన్నం॒ వాతో॑ వ॒ర్ష॒మిష॑వ॒స్తేభ్యో॒ దశ॒ ప్రాచీ॒ర్దశ॑ దక్షి॒ణా దశ॑ ప్ర॒తీచీ॒ర్-దశో-దీ॑చీ॒ర్-దశో॒ర్ధ్వాస్తేభ్యో॒ నమ॒స్తే నో॑ మృడయంతు॒ తే యం ద్వి॒ష్మో యశ్చ॑ నో॒ ద్వేష్టి॒ తం వో॒ జంభే॑ దధామి ॥ 11 ॥

త్ర్యం॑బకం యజామహే సుగం॒ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ । ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్-మృత్యో॑ర్-ముక్షీయ॒ మాఽమృతా᳚త్ । యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ప్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో విశ్వా॒ భువ॑నా వి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు । తము॑ ష్టు॒హి॒ యః స్వి॒షుః సు॒ధన్వా॒ యో విశ్వ॑స్య॒ క్షయ॑తి భేష॒జస్య॑ । యక్ష్వా᳚మ॒హే సౌ᳚మన॒సాయ॑ రు॒ద్రం నమో᳚భిర్-దే॒వమసు॑రం దువస్య । అ॒యం మే॒ హస్తో॒ భగ॑వాన॒యం మే॒ భగ॑వత్తరః । అ॒యం మే᳚ వి॒శ్వభే᳚షజో॒ఽయగ్ం శి॒వాభి॑మర్శనః । యే తే॑ స॒హస్ర॑మ॒యుతం॒ పాశా॒ మృత్యో॒ మర్త్యా॑య॒ హంత॑వే । తాన్ య॒జ్ఞస్య॑ మా॒యయా॒ సర్వా॒నవ॑ యజామహే । మృ॒త్యవే॒ స్వాహా॑ మృ॒త్యవే॒ స్వాహా᳚ । ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రో మా॑ విశా॒ంతకః । తేనాన్నేనా᳚ప్యాయ॒స్వ ॥
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యు॑ర్మే పా॒హి ॥

సదాశి॒వోమ్ ।

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥
 

श्री रुद्रं नमकम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

श्री रुद्र प्रश्नः

कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता
चतुर्थं वैश्वदेवं काण्डं पञ्चमः प्रपाठकः

ॐ नमो भगवते॑ रुद्रा॒य ॥
नम॑स्ते रुद्र म॒न्यव॑ उ॒तोत॒ इष॑वे॒ नमः॑ ।
नम॑स्ते अस्तु॒ धन्व॑ने बा॒हुभ्या॑मु॒त ते॒ नमः॑ ॥

या त॒ इषुः॑ शि॒वत॑मा शि॒वं ब॒भूव॑ ते॒ धनुः॑ ।
शि॒वा श॑र॒व्या॑ या तव॒ तया॑ नो रुद्र मृडय ।

या ते॑ रुद्र शि॒वा त॒नूरघो॒राऽपा॑पकाशिनी ।
तया॑ नस्त॒नुवा॒ शन्त॑मया॒ गिरि॑शन्ता॒भिचा॑कशीहि ॥

यामिषुं॑ गिरिशन्त॒ हस्ते॒ बिभ॒र्ष्यस्त॑वे ।
शि॒वां गि॑रित्र॒ तां कु॑रु॒ मा हिग्ं॑सीः॒ पुरु॑षं॒ जग॑त्॥

शि॒वेन॒ वच॑सा त्वा॒ गिरि॒शाच्छा॑ वदामसि ।
यथा॑ नः॒ सर्व॒मिज्जग॑दय॒क्ष्मग्ं सु॒मना॒ अस॑त् ॥

अध्य॑वोचदधिव॒क्ता प्र॑थ॒मो दैव्यो॑ भि॒षक् ।
अहीग्॑श्च॒ सर्वा᳚ञ्ज॒म्भय॒न्थ्सर्वा᳚श्च यातुधा॒न्यः॑ ॥

अ॒सौ यस्ता॒म्रो अ॑रु॒ण उ॒त ब॒भ्रुः सु॑म॒ङ्गलः॑ ।
ये चे॒माग्ं रु॒द्रा अ॒भितो॑ दि॒क्षु श्रि॒ताः स॑हस्र॒शोऽवैषा॒ग्ं॒ हेड॑ ईमहे ॥

अ॒सौ यो॑ऽव॒सर्प॑ति॒ नील॑ग्रीवो॒ विलो॑हितः ।
उ॒तैनं॑ गो॒पा अ॑दृश॒न्नदृ॑शन्नुदहा॒र्यः॑ ।
उ॒तैनं॒ विश्वा॑ भू॒तानि॒ स दृ॒ष्टो मृ॑डयाति नः ॥

नमो॑ अस्तु॒ नील॑ग्रीवाय सहस्रा॒क्षाय॑ मी॒ढुषे᳚ ।
अथो॒ ये अ॑स्य॒ सत्वा॑नो॒ऽहं तेभ्यो॑ऽकर॒न्नमः॑ ॥

प्रमु॑ञ्च॒ धन्व॑न॒स्त्वमु॒भयो॒रार्त्नि॑ यो॒र्ज्याम् ।
याश्च॑ ते॒ हस्त॒ इष॑वः॒ परा॒ ता भ॑गवो वप ॥

अ॒व॒तत्य॒ धनु॒स्त्वग्ं सह॑स्राक्ष॒ शते॑षुधे ।
नि॒शीर्य॑ श॒ल्यानां॒ मुखा॑ शि॒वो नः॑ सु॒मना॑ भव ॥

विज्यं॒ धनुः॑ कप॒र्दिनो॒ विश॑ल्यो॒ बाण॑वाग्ं उ॒त ।
अने॑शन्न॒स्येष॑व आ॒भुर॑स्य निष॒ङ्गथिः॑ ॥

या ते॑ हे॒तिर्मी॑डुष्टम॒ हस्ते॑ ब॒भूव॑ ते॒ धनुः॑ ।
तया॒ऽस्मान्, वि॒श्वत॒स्त्वम॑य॒क्ष्मया॒ परि॑ब्भुज ॥

नम॑स्ते अ॒स्त्वायु॑धा॒याना॑तताय धृ॒ष्णवे᳚ ।
उ॒भाभ्या॑मु॒त ते॒ नमो॑ बा॒हुभ्यां॒ तव॒ धन्व॑ने ॥

परि॑ ते॒ धन्व॑नो हे॒तिर॒स्मान् वृ॑णक्तु वि॒श्वतः॑ ।
अथो॒ य इ॑षु॒धिस्तवा॒रे अ॒स्मन्निधे॑हि॒ तम् ॥ 1 ॥

शम्भ॑वे॒ नमः॑ । नम॑स्ते अस्तु भगवन्-विश्वेश्व॒राय॑ महादे॒वाय॑ त्र्यम्ब॒काय॑ त्रिपुरान्त॒काय॑ त्रिकाग्निका॒लाय॑ कालाग्निरु॒द्राय॑ नीलक॒ण्ठाय॑ मृत्युञ्ज॒याय॑ सर्वेश्व॒राय॑ सदाशि॒वाय॑ श्रीमन्-महादे॒वाय॒ नमः॑ ॥

नमो॒ हिर॑ण्य बाहवे सेना॒न्ये॑ दि॒शां च॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ वृ॒क्षेभ्यो॒ हरि॑केशेभ्यः पशू॒नां पत॑ये॒ नमो॒ नमः॑ स॒स्पिञ्ज॑राय॒ त्विषी॑मते पथी॒नां पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ बभ्लु॒शाय॑ विव्या॒धिनेऽन्ना॑नां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॒ हरि॑केशायोपवी॒तिने॑ पु॒ष्टानां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ भ॒वस्य॑ हे॒त्यै जग॑तां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ रु॒द्राया॑तता॒विने॒ क्षेत्रा॑णां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमः॑ सू॒तायाह॑न्त्याय॒ वना॑नां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॒ रोहि॑ताय स्थ॒पत॑ये वृ॒क्षाणां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ म॒न्त्रिणे॑ वाणि॒जाय॒ कक्षा॑णां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ भुव॒न्तये॑ वारिवस्कृ॒ता-यौष॑धीनां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नम॑ उ॒च्चैर्-घो॑षायाक्र॒न्दय॑ते पत्ती॒नां पत॑ये॒ नमो॒ नमः॑ कृत्स्नवी॒ताय॒ धाव॑ते॒ सत्त्व॑नां॒ पत॑ये॒ नमः॑ ॥ 2 ॥

नमः॒ सह॑मानाय निव्या॒धिन॑ आव्या॒धिनी॑नां॒ पत॑ये नमो॒ नमः॑ ककु॒भाय॑ निष॒ङ्गिणे᳚ स्ते॒नानां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ निष॒ङ्गिण॑ इषुधि॒मते॑ तस्क॑राणां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमो॒ वञ्च॑ते परि॒वञ्च॑ते स्तायू॒नां पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ निचे॒रवे॑ परिच॒रायार॑ण्यानां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नमः॑ सृका॒विभ्यो॒ जिघाग्ं॑सद्भ्यो मुष्ण॒तां पत॑ये॒ नमो॒ नमो॑ऽसि॒मद्भ्यो॒ नक्त॒ञ्चर॑द्भ्यः प्रकृ॒न्तानां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नम॑ उष्णी॒षिणे॑ गिरिच॒राय॑ कुलु॒ञ्चानां॒ पत॑ये॒ नमो॒ नम॒ इषु॑मद्भ्यो धन्वा॒विभ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नम॑ आतन्-वा॒नेभ्यः॑ प्रति॒दधा॑नेभ्यश्च वो॒ नमो॒ नम॑ आ॒यच्छ॑द्भ्यो विसृ॒जद्-भ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नमोऽस्स॑द्भ्यो॒ विद्य॑द्-भ्यश्च वो॒ नमो॒ नम॒ आसी॑नेभ्यः॒ शया॑नेभ्यश्च वो॒ नमो॒ नमः॑ स्व॒पद्भ्यो॒ जाग्र॑द्-भ्यश्च वो॒ नमो॒ नम॒स्तिष्ठ॑द्भ्यो॒ धाव॑द्-भ्यश्च वो॒ नमो॒ नमः॑ स॒भाभ्यः॑ स॒भाप॑तिभ्यश्च वो॒ नमो॒ नमो॒ अश्वे॒भ्योऽश्व॑पतिभ्यश्च वो॒ नमः॑ ॥ 3 ॥

नम॑ आव्या॒धिनी᳚भ्यो वि॒विध्य॑न्तीभ्यश्च वो॒ नमो॒ नम॒ उग॑णाभ्यस्तृग्ं-ह॒तीभ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नमो॑ गृ॒त्सेभ्यो॑ गृ॒त्सप॑तिभ्यश्च वो॒ नमो॒ नमो॒ व्राते᳚भ्यो॒ व्रात॑पतिभ्यश्च वो॒ नमो॒ नमो॑ ग॒णेभ्यो॑ ग॒णप॑तिभ्यश्च वो॒ नमो॒ नमो॒ विरू॑पेभ्यो वि॒श्वरू॑पेभ्यश्च वो॒ नमो॒ नमो॑ मह॒द्भ्यः॑, क्षुल्ल॒केभ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नमो॑ र॒थिभ्यो॑ऽर॒थेभ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नमो॒ रथे᳚भ्यो॒ रथ॑पतिभ्यश्च वो॒ नमो॒ नमः॑ सेना᳚भ्यः सेना॒निभ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नमः॑, क्ष॒त्तृभ्यः॑ सङ्ग्रही॒तृभ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नम॒स्तक्ष॑भ्यो रथका॒रेभ्य॑श्च वो॒ नमो॑ नमः॒ कुला॑लेभ्यः क॒र्मारे᳚भ्यश्च वो॒ नमो॒ नमः॑ पु॒ञ्जिष्टे᳚भ्यो निषा॒देभ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नमः॑ इषु॒कृद्भ्यो॑ धन्व॒कृद्-भ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नमो॑ मृग॒युभ्यः॑ श्व॒निभ्य॑श्च वो॒ नमो॒ नमः॒ श्वभ्यः॒ श्वप॑तिभ्यश्च वो॒ नमः॑ ॥ 4 ॥

नमो॑ भ॒वाय॑ च रु॒द्राय॑ च॒ नमः॑ श॒र्वाय॑ च पशु॒पत॑ये च॒ नमो॒ नील॑ग्रीवाय च शिति॒कण्ठा॑य च॒ नमः॑ कप॒र्धिने॑ च॒ व्यु॑प्तकेशाय च॒ नमः॑ सहस्रा॒क्षाय॑ च श॒तध॑न्वने च॒ नमो॑ गिरि॒शाय॑ च शिपिवि॒ष्टाय॑ च॒ नमो॑ मी॒ढुष्ट॑माय॒ चेषु॑मते च॒ नमो᳚ ह्र॒स्वाय॑ च वाम॒नाय॑ च॒ नमो॑ बृह॒ते च॒ वर्षी॑यसे च॒ नमो॑ वृ॒द्धाय॑ च सं॒वृध्व॑ने च॒ नमो॒ अग्रि॑याय च प्रथ॒माय॑ च॒ नम॑ आ॒शवे॑ चाजि॒राय॑ च॒ नमः॒ शीघ्रि॑याय च॒ शीभ्या॑य च॒ नम॑ ऊ॒र्म्या॑य चावस्व॒न्या॑य च॒ नमः॑ स्रोत॒स्या॑य च॒ द्वीप्या॑य च ॥ 5 ॥

नमो᳚ ज्ये॒ष्ठाय॑ च कनि॒ष्ठाय॑ च॒ नमः॑ पूर्व॒जाय॑ चापर॒जाय॑ च॒ नमो॑ मध्य॒माय॑ चापग॒ल्भाय॑ च॒ नमो॑ जघ॒न्या॑य च॒ बुध्नि॑याय च॒ नमः॑ सो॒भ्या॑य च प्रतिस॒र्या॑य च॒ नमो॒ याम्या॑य च॒ क्षेम्या॑य च॒ नम॑ उर्व॒र्या॑य च॒ खल्या॑य च॒ नमः॒ श्लोक्या॑य चाऽवसा॒न्या॑य च॒ नमो॒ वन्या॑य च॒ कक्ष्या॑य च॒ नमः॑ श्र॒वाय॑ च प्रतिश्र॒वाय॑ च॒ नम॑ आ॒शुषे॑णाय चा॒शुर॑थाय च॒ नमः॒ शूरा॑य चावभिन्द॒ते च॒ नमो॑ व॒र्मिणे॑ च वरू॒धिने॑ च॒ नमो॑ बि॒ल्मिने॑ च कव॒चिने॑ च॒ नमः॑ श्रु॒ताय॑ च श्रुतसे॒नाय॑ च ॥ 6 ॥

नमो॑ दुन्दु॒भ्या॑य चाहन॒न्या॑य च॒ नमो॑ धृ॒ष्णवे॑ च प्रमृ॒शाय॑ च॒ नमो॑ दू॒ताय॑ च प्रहि॑ताय च॒ नमो॑ निष॒ङ्गिणे॑ चेषुधि॒मते॑ च॒ नम॑स्-ती॒क्ष्णेष॑वे चायु॒धिने॑ च॒ नमः॑ स्वायु॒धाय॑ च सु॒धन्व॑ने च॒ नमः॒ स्रुत्या॑य च॒ पथ्या॑य च॒ नमः॑ का॒ट्या॑य च नी॒प्या॑य च॒ नमः॒ सूद्या॑य च सर॒स्या॑य च॒ नमो॑ ना॒द्याय॑ च वैश॒न्ताय॑ च॒ नमः॒ कूप्या॑य चाव॒ट्या॑य च॒ नमो॒ वर्ष्या॑य चाव॒र्ष्याय॑ च॒ नमो॑ मे॒घ्या॑य च विद्यु॒त्या॑य च॒ नम ई॒ध्रिया॑य चात॒प्या॑य च॒ नमो॒ वात्या॑य च॒ रेष्मि॑याय च॒ नमो॑ वास्त॒व्या॑य च वास्तु॒पाय॑ च ॥ 7 ॥

नमः॒ सोमा॑य च रु॒द्राय॑ च॒ नम॑स्ता॒म्राय॑ चारु॒णाय॑ च॒ नमः॑ श॒ङ्गाय॑ च पशु॒पत॑ये च॒ नम॑ उ॒ग्राय॑ च भी॒माय॑ च॒ नमो॑ अग्रेव॒धाय॑ च दूरेव॒धाय॑ च॒ नमो॑ ह॒न्त्रे च॒ हनी॑यसे च॒ नमो॑ वृ॒क्षेभ्यो॒ हरि॑केशेभ्यो॒ नम॑स्ता॒राय॒ नम॑श्श॒म्भवे॑ च मयो॒भवे॑ च॒ नमः॑ शङ्क॒राय॑ च मयस्क॒राय॑ च॒ नमः॑ शि॒वाय॑ च शि॒वत॑राय च॒ नम॒स्तीर्थ्या॑य च॒ कूल्या॑य च॒ नमः॑ पा॒र्या॑य चावा॒र्या॑य च॒ नमः॑ प्र॒तर॑णाय चो॒त्तर॑णाय च॒ नम॑ आता॒र्या॑य चाला॒द्या॑य च॒ नमः॒ शष्प्या॑य च॒ फेन्या॑य च॒ नमः॑ सिक॒त्या॑य च प्रवा॒ह्या॑य च ॥ 8 ॥

नम॑ इरि॒ण्या॑य च प्रप॒थ्या॑य च॒ नमः॑ किग्ंशि॒लाय॑ च॒ क्षय॑णाय च॒ नमः॑ कप॒र्दिने॑ च पुल॒स्तये॑ च॒ नमो॒ गोष्ठ्या॑य च॒ गृह्या॑य च॒ नम॒स्तल्प्या॑य च॒ गेह्या॑य च॒ नमः॑ का॒ट्या॑य च गह्वरे॒ष्ठाय॑ च॒ नमो᳚ हृद॒य्या॑य च निवे॒ष्प्या॑य च॒ नमः॑ पाग्ं स॒व्या॑य च रज॒स्या॑य च॒ नमः॒ शुष्क्या॑य च हरि॒त्या॑य च॒ नमो॒ लोप्या॑य चोल॒प्या॑य च॒ नम॑ ऊ॒र्व्या॑य च सू॒र्म्या॑य च॒ नमः॑ प॒र्ण्या॑य च पर्णश॒द्या॑य च॒ नमो॑ऽपगु॒रमा॑णाय चाभिघ्न॒ते च॒ नम॑ आख्खिद॒ते च॑ प्रख्खिद॒ते च॒ नमो॑ वः किरि॒केभ्यो॑ दे॒वाना॒ग्॒म्॒ हृद॑येभ्यो॒ नमो॑ विक्षीण॒केभ्यो॒ नमो॑ विचिन्व॒त्केभ्यो॒ नम॑ आनिर् ह॒तेभ्यो॒ नम॑ आमीव॒त्केभ्यः॑ ॥ 9 ॥

द्रापे॒ अन्ध॑सस्पते॒ दरि॑द्र॒न्-नील॑लोहित ।
ए॒षां पुरु॑षाणामे॒षां प॑शू॒नां मा भेर्माऽरो॒ मो ए॑षां॒ किञ्च॒नाम॑मत् ।

या ते॑ रुद्र शि॒वा त॒नूः शि॒वा वि॒श्वाह॑भेषजी ।
शि॒वा रु॒द्रस्य॑ भेष॒जी तया॑ नो मृड जी॒वसे᳚ ॥

इ॒माग्ं रु॒द्राय॑ त॒वसे॑ कप॒र्दिने᳚ क्ष॒यद्वी॑राय॒ प्रभ॑रामहे म॒तिम् ।
यथा॑ नः॒ शमस॑द् द्वि॒पदे॒ चतु॑ष्पदे॒ विश्वं॑ पु॒ष्टं ग्रामे॑ अ॒स्मिन्नना॑तुरम् ।

मृ॒डा नो॑ रुद्रो॒त नो॒ मय॑स्कृधि क्ष॒यद्वी॑राय॒ नम॑सा विधेम ते ।
यच्छं च॒ योश्च॒ मनु॑राय॒जे पि॒ता तद॑श्याम॒ तव॑ रुद्र॒ प्रणी॑तौ ।

मा नो॑ म॒हान्त॑मु॒त मा नो॑ अर्भ॒कं मा न॒ उक्ष॑न्तमु॒त मा न॑ उक्षि॒तम् ।
मा नो॑ऽवधीः पि॒तरं॒ मोत मा॒तरं॑ प्रि॒या मा न॑स्त॒नुवो॑ रुद्र रीरिषः ।

मा न॑स्तो॒के तन॑ये॒ मा न॒ आयु॑षि॒ मा नो॒ गोषु॒ मा नो॒ अश्वे॑षु रीरिषः ।
वी॒रान्मा नो॑ रुद्र भामि॒तोऽव॑धीर्-ह॒विष्म॑न्तो॒ नम॑सा विधेम ते ।

आ॒रात्ते॑ गो॒घ्न उ॒त पू॑रुष॒घ्ने क्ष॒यद्वी॑राय सु॒म्-नम॒स्मे ते॑ अस्तु ।
रक्षा॑ च नो॒ अधि॑ च देव ब्रू॒ह्यथा॑ च नः॒ शर्म॑ यच्छ द्वि॒बर्हाः᳚ ।

स्तु॒हि श्रु॒तं ग॑र्त॒सदं॒ युवा॑नं मृ॒गन्न भी॒ममु॑पह॒न्तुमु॒ग्रम् ।
मृ॒डा ज॑रि॒त्रे रु॑द्र॒ स्तवा॑नो अ॒न्यन्ते॑ अ॒स्मन्निव॑पन्तु॒ सेनाः᳚ ।

परि॑णो रु॒द्रस्य॑ हे॒तिर्-वृ॑णक्तु॒ परि॑ त्वे॒षस्य॑ दुर्म॒ति र॑घा॒योः ।
अव॑ स्थि॒रा म॒घव॑द्भ्य-स्तनुष्व॒ मीढ्व॑स्तो॒काय॒ तन॑याय मृडय ।

मीढु॑ष्टम॒ शिव॑तम शि॒वो नः॑ सु॒मना॑ भव ।
प॒र॒मे वृ॒क्ष आयु॑धन्नि॒धाय॒ कृत्तिं॒ वसा॑न॒ आच॑र॒ पिना॑कं॒ बिभ्र॒दाग॑हि ।

विकि॑रिद॒ विलो॑हित॒ नम॑स्ते अस्तु भगवः ।
यास्ते॑ स॒हस्रग्ं॑ हे॒तयो॒न्यम॒स्मन्-निव॑पन्तु ताः ।

स॒हस्रा॑णि सहस्र॒धा बा॑हु॒वोस्तव॑ हे॒तयः॑ ।
तासा॒मीशा॑नो भगवः परा॒चीना॒ मुखा॑ कृधि ॥ 10 ॥

स॒हस्रा॑णि सहस्र॒शो ये रु॒द्रा अधि॒ भूम्या᳚म् ।
तेषाग्ं॑ सहस्रयोज॒नेऽव॒धन्वा॑नि तन्मसि ।

अ॒स्मिन्-म॑ह॒त्-य॑र्ण॒वें᳚ऽतरि॑क्षे भ॒वा अधि॑ ।
नील॑ग्रीवाः शिति॒कण्ठाः᳚ श॒र्वा अ॒धः, क्ष॑माच॒राः ।

नील॑ग्रीवाः शिति॒कण्ठा॒ दिवग्ं॑ रु॒द्रा उप॑श्रिताः ।
ये वृ॒क्षेषु॑ स॒स्पिञ्ज॑रा॒ नील॑ग्रीवा॒ विलो॑हिताः ।

ये भू॒ताना॒मधि॑पतयो विशि॒खासः॑ कप॒र्दि॑नः ।
ये अन्ने॑षु वि॒विध्य॑न्ति॒ पात्रे॑षु॒ पिब॑तो॒ जनान्॑ । ये प॒थां प॑थि॒रक्ष॑य ऐलबृ॒दा॑ य॒व्युधः॑ । ये ती॒र्थानि॑ प्र॒चर॑न्ति सृ॒काव॑न्तो निष॒ङ्गिणः॑ । य ए॒ताव॑न्तश्च॒ भूयाग्ं॑सश्च॒ दिशो॑ रु॒द्रा वि॑तस्थि॒रे । तेषाग्ं॑ सहस्रयोज॒नेऽव॒धन्वा॑नि तन्मसि । नमो॑ रु॒ध्रेभ्यो॒ ये पृ॑थि॒व्यां यें᳚ऽतरि॑क्षे ये दि॒वि येषा॒मन्नं॒ वातो॑ व॒र्ष॒मिष॑व॒स्तेभ्यो॒ दश॒ प्राची॒र्दश॑ दक्षि॒णा दश॑ प्र॒तीची॒र्-दशो-दी॑ची॒र्-दशो॒र्ध्वास्तेभ्यो॒ नम॒स्ते नो॑ मृडयन्तु॒ ते यं द्वि॒ष्मो यश्च॑ नो॒ द्वेष्टि॒ तं वो॒ जम्भे॑ दधामि ॥ 11 ॥

त्र्य॑म्बकं यजामहे सुग॒न्धिं पु॑ष्टि॒वर्ध॑नम् । उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान्-मृत्यो॑र्-मुक्षीय॒ माऽमृता᳚त् । यो रु॒द्रो अ॒ग्नौ यो अ॒प्सु य ओष॑धीषु॒ यो रु॒द्रो विश्वा॒ भुव॑ना वि॒वेश॒ तस्मै॑ रु॒द्राय॒ नमो॑ अस्तु । तमु॑ ष्टु॒हि॒ यः स्वि॒षुः सु॒धन्वा॒ यो विश्व॑स्य॒ क्षय॑ति भेष॒जस्य॑ । यक्ष्वा᳚म॒हे सौ᳚मन॒साय॑ रु॒द्रं नमो᳚भिर्-दे॒वमसु॑रं दुवस्य । अ॒यं मे॒ हस्तो॒ भग॑वान॒यं मे॒ भग॑वत्तरः । अ॒यं मे᳚ वि॒श्वभे᳚षजो॒ऽयग्ं शि॒वाभि॑मर्शनः । ये ते॑ स॒हस्र॑म॒युतं॒ पाशा॒ मृत्यो॒ मर्त्या॑य॒ हन्त॑वे । तान् य॒ज्ञस्य॑ मा॒यया॒ सर्वा॒नव॑ यजामहे । मृ॒त्यवे॒ स्वाहा॑ मृ॒त्यवे॒ स्वाहा᳚ । प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा॑ विशा॒न्तकः । तेनान्नेना᳚प्याय॒स्व ॥
ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्यु॑र्मे पा॒हि ॥

सदाशि॒वोम् ।

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥
 

SRI RUDRAM NAMAKAM

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

śrī rudra praśnaḥ

kṛṣṇa yajurvēdīya taittirīya saṃhitā
chaturthaṃ vaiśvadēvaṃ kāṇḍam pañchamaḥ prapāṭhakaḥ

ōṃ namō bhagavatē̍ rudrā̠ya ॥
nama̍stē rudra ma̠nyava̍ u̠tōta̠ iṣa̍vē̠ nama̍ḥ ।
nama̍stē astu̠ dhanva̍nē bā̠hubhyā̍mu̠ta tē̠ nama̍ḥ ॥

yā ta̠ iṣu̍ḥ śi̠vata̍mā śi̠vaṃ ba̠bhūva̍ tē̠ dhanu̍ḥ ।
śi̠vā śa̍ra̠vyā̍ yā tava̠ tayā̍ nō rudra mṛḍaya ।

yā tē̍ rudra śi̠vā ta̠nūraghō̠rāpā̍pakāśinī ।
tayā̍ nasta̠nuvā̠ śanta̍mayā̠ giri̍śantā̠bhichā̍kaśīhi ॥

yāmiṣu̍ṃ giriśanta̠ hastē̠ bibha̠rṣyasta̍vē ।
śi̠vāṃ gi̍ritra̠ tāṃ ku̍ru̠ mā hig̍ṃsī̠ḥ puru̍ṣa̠ṃ jaga̍t॥

śi̠vēna̠ vacha̍sā tvā̠ giri̠śāchChā̍ vadāmasi ।
yathā̍ na̠ḥ sarva̠mijjaga̍daya̠kṣmagṃ su̠manā̠ asa̍t ॥

adhya̍vōchadadhiva̠ktā pra̍tha̠mō daivyō̍ bhi̠ṣak ।
ahīg̍ścha̠ sarvā̎mja̠mbhaya̠nthsarvā̎ścha yātudhā̠nya̍ḥ ॥

a̠sau yastā̠mrō a̍ru̠ṇa u̠ta ba̠bhruḥ su̍ma̠ṅgaḻa̍ḥ ।
yē chē̠māgṃ ru̠drā a̠bhitō̍ di̠kṣu śri̠tāḥ sa̍hasra̠śōvaiṣā̠g̠ṃ̠ hēḍa̍ īmahē ॥

a̠sau yō̍va̠sarpa̍ti̠ nīla̍grīvō̠ vilō̍hitaḥ ।
u̠taina̍ṃ gō̠pā a̍dṛśa̠nnadṛ̍śannudahā̠rya̍ḥ ।
u̠taina̠ṃ viśvā̍ bhū̠tāni̠ sa dṛ̠ṣṭō mṛ̍ḍayāti naḥ ॥

namō̍ astu̠ nīla̍grīvāya sahasrā̠kṣāya̍ mī̠ḍhuṣē̎ ।
athō̠ yē a̍sya̠ satvā̍nō̠haṃ tēbhyō̍kara̠nnama̍ḥ ॥

pramu̍ñcha̠ dhanva̍na̠stvamu̠bhayō̠rārtni̍ yō̠rjyāṃ ।
yāścha̍ tē̠ hasta̠ iṣa̍va̠ḥ parā̠ tā bha̍gavō vapa ॥

a̠va̠tatya̠ dhanu̠stvagṃ saha̍srākṣa̠ śatē̍ṣudhē ।
ni̠śīrya̍ śa̠lyānā̠ṃ mukhā̍ śi̠vō na̍ḥ su̠manā̍ bhava ॥

vijya̠ṃ dhanu̍ḥ kapa̠rdinō̠ viśa̍lyō̠ bāṇa̍vāgṃ u̠ta ।
anē̍śanna̠syēṣa̍va ā̠bhura̍sya niṣa̠ṅgathi̍ḥ ॥

yā tē̍ hē̠tirmī̍ḍuṣṭama̠ hastē̍ ba̠bhūva̍ tē̠ dhanu̍ḥ ।
tayā̠smān, vi̠śvata̠stvama̍ya̠kṣmayā̠ pari̍bbhuja ॥

nama̍stē a̠stvāyu̍dhā̠yānā̍tatāya dhṛ̠ṣṇavē̎ ।
u̠bhābhyā̍mu̠ta tē̠ namō̍ bā̠hubhyā̠ṃ tava̠ dhanva̍nē ॥

pari̍ tē̠ dhanva̍nō hē̠tira̠smān vṛ̍ṇaktu vi̠śvata̍ḥ ।
athō̠ ya i̍ṣu̠dhistavā̠rē a̠smannidhē̍hi̠ taṃ ॥ 1 ॥

śambha̍vē̠ nama̍ḥ । nama̍stē astu bhagavan-viśvēśva̠rāya̍ mahādē̠vāya̍ tryamba̠kāya̍ tripurānta̠kāya̍ trikāgnikā̠lāya̍ kālāgniru̠drāya̍ nīlaka̠ṇṭhāya̍ mṛtyuñja̠yāya̍ sarvēśva̠rāya̍ sadāśi̠vāya̍ śrīman-mahādē̠vāya̠ nama̍ḥ ॥

namō̠ hira̍ṇya bāhavē sēnā̠nyē̍ di̠śāṃ cha̠ pata̍yē̠ namō̠ namō̍ vṛ̠kṣēbhyō̠ hari̍kēśēbhyaḥ paśū̠nāṃ pata̍yē̠ namō̠ nama̍ḥ sa̠spiñja̍rāya̠ tviṣī̍matē pathī̠nāṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̍ babhlu̠śāya̍ vivyā̠dhinēnnā̍nā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̠ hari̍kēśāyōpavī̠tinē̍ pu̠ṣṭānā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̍ bha̠vasya̍ hē̠tyai jaga̍tā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̍ ru̠drāyā̍tatā̠vinē̠ kṣētrā̍ṇā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ nama̍ḥ sū̠tāyāha̍ntyāya̠ vanā̍nā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̠ rōhi̍tāya stha̠pata̍yē vṛ̠kṣāṇā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̍ ma̠ntriṇē̍ vāṇi̠jāya̠ kakṣā̍ṇā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̍ bhuva̠ntayē̍ vārivaskṛ̠tā-yauṣa̍dhīnā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ nama̍ u̠chchair-ghō̍ṣāyākra̠ndaya̍tē pattī̠nāṃ pata̍yē̠ namō̠ nama̍ḥ kṛtsnavī̠tāya̠ dhāva̍tē̠ sattva̍nā̠ṃ pata̍yē̠ nama̍ḥ ॥ 2 ॥

nama̠ḥ saha̍mānāya nivyā̠dhina̍ āvyā̠dhinī̍nā̠ṃ pata̍yē namō̠ nama̍ḥ kaku̠bhāya̍ niṣa̠ṅgiṇē̎ stē̠nānā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̍ niṣa̠ṅgiṇa̍ iṣudhi̠matē̍ taska̍rāṇā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̠ vañcha̍tē pari̠vañcha̍tē stāyū̠nāṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̍ nichē̠ravē̍ paricha̠rāyāra̍ṇyānā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ nama̍ḥ sṛkā̠vibhyō̠ jighāg̍ṃsadbhyō muṣṇa̠tāṃ pata̍yē̠ namō̠ namō̍si̠madbhyō̠ nakta̠ñchara̍dbhyaḥ prakṛ̠ntānā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ nama̍ uṣṇī̠ṣinē̍ giricha̠rāya̍ kulu̠ñchānā̠ṃ pata̍yē̠ namō̠ nama̠ iṣu̍madbhyō dhanvā̠vibhya̍ścha vō̠ namō̠ nama̍ ātan-vā̠nēbhya̍ḥ prati̠dadhā̍nēbhyaścha vō̠ namō̠ nama̍ ā̠yachCha̍dbhyō visṛ̠jad-bhya̍ścha vō̠ namō̠ namōssa̍dbhyō̠ vidya̍d-bhyaścha vō̠ namō̠ nama̠ āsī̍nēbhya̠ḥ śayā̍nēbhyaścha vō̠ namō̠ nama̍ḥ sva̠padbhyō̠ jāgra̍d-bhyaścha vō̠ namō̠ nama̠stiṣṭha̍dbhyō̠ dhāva̍d-bhyaścha vō̠ namō̠ nama̍ḥ sa̠bhābhya̍ḥ sa̠bhāpa̍tibhyaścha vō̠ namō̠ namō̠ aśvē̠bhyōśva̍patibhyaścha vō̠ nama̍ḥ ॥ 3 ॥

nama̍ āvyā̠dhinī̎bhyō vi̠vidhya̍ntībhyaścha vō̠ namō̠ nama̠ uga̍ṇābhyastṛgṃ-ha̠tībhya̍ścha vō̠ namō̠ namō̍ gṛ̠tsēbhyō̍ gṛ̠tsapa̍tibhyaścha vō̠ namō̠ namō̠ vrātē̎bhyō̠ vrāta̍patibhyaścha vō̠ namō̠ namō̍ ga̠ṇēbhyō̍ ga̠ṇapa̍tibhyaścha vō̠ namō̠ namō̠ virū̍pēbhyō vi̠śvarū̍pēbhyaścha vō̠ namō̠ namō̍ maha̠dbhya̍ḥ, kṣulla̠kēbhya̍ścha vō̠ namō̠ namō̍ ra̠thibhyō̍ra̠thēbhya̍ścha vō̠ namō̠ namō̠ rathē̎bhyō̠ ratha̍patibhyaścha vō̠ namō̠ nama̍ḥ sēnā̎bhyaḥ sēnā̠nibhya̍ścha vō̠ namō̠ nama̍ḥ, kṣa̠ttṛbhya̍ḥ saṅgrahī̠tṛbhya̍ścha vō̠ namō̠ nama̠stakṣa̍bhyō rathakā̠rēbhya̍ścha vō̠ namō̍ nama̠ḥ kulā̍lēbhyaḥ ka̠rmārē̎bhyaścha vō̠ namō̠ nama̍ḥ pu̠ñjiṣṭē̎bhyō niṣā̠dēbhya̍ścha vō̠ namō̠ nama̍ḥ iṣu̠kṛdbhyō̍ dhanva̠kṛd-bhya̍ścha vō̠ namō̠ namō̍ mṛga̠yubhya̍ḥ śva̠nibhya̍ścha vō̠ namō̠ nama̠ḥ śvabhya̠ḥ śvapa̍tibhyaścha vō̠ nama̍ḥ ॥ 4 ॥

namō̍ bha̠vāya̍ cha ru̠drāya̍ cha̠ nama̍ḥ śa̠rvāya̍ cha paśu̠pata̍yē cha̠ namō̠ nīla̍grīvāya cha śiti̠kaṇṭhā̍ya cha̠ nama̍ḥ kapa̠rdhinē̍ cha̠ vyu̍ptakēśāya cha̠ nama̍ḥ sahasrā̠kṣāya̍ cha śa̠tadha̍nvanē cha̠ namō̍ giri̠śāya̍ cha śipivi̠ṣṭāya̍ cha̠ namō̍ mī̠ḍhuṣṭa̍māya̠ chēṣu̍matē cha̠ namō̎ hra̠svāya̍ cha vāma̠nāya̍ cha̠ namō̍ bṛha̠tē cha̠ varṣī̍yasē cha̠ namō̍ vṛ̠ddhāya̍ cha sa̠ṃvṛdhva̍nē cha̠ namō̠ agri̍yāya cha pratha̠māya̍ cha̠ nama̍ ā̠śavē̍ chāji̠rāya̍ cha̠ nama̠ḥ śīghri̍yāya cha̠ śībhyā̍ya cha̠ nama̍ ū̠rmyā̍ya chāvasva̠nyā̍ya cha̠ nama̍ḥ srōta̠syā̍ya cha̠ dvīpyā̍ya cha ॥ 5 ॥

namō̎ jyē̠ṣṭhāya̍ cha kani̠ṣṭhāya̍ cha̠ nama̍ḥ pūrva̠jāya̍ chāpara̠jāya̍ cha̠ namō̍ madhya̠māya̍ chāpaga̠lbhāya̍ cha̠ namō̍ jagha̠nyā̍ya cha̠ budhni̍yāya cha̠ nama̍ḥ sō̠bhyā̍ya cha pratisa̠ryā̍ya cha̠ namō̠ yāmyā̍ya cha̠ kṣēmyā̍ya cha̠ nama̍ urva̠ryā̍ya cha̠ khalyā̍ya cha̠ nama̠ḥ ślōkyā̍ya chāvasā̠nyā̍ya cha̠ namō̠ vanyā̍ya cha̠ kakṣyā̍ya cha̠ nama̍ḥ śra̠vāya̍ cha pratiśra̠vāya̍ cha̠ nama̍ ā̠śuṣē̍ṇāya chā̠śura̍thāya cha̠ nama̠ḥ śūrā̍ya chāvabhinda̠tē cha̠ namō̍ va̠rmiṇē̍ cha varū̠dhinē̍ cha̠ namō̍ bi̠lminē̍ cha kava̠chinē̍ cha̠ nama̍ḥ śru̠tāya̍ cha śrutasē̠nāya̍ cha ॥ 6 ॥

namō̍ dundu̠bhyā̍ya chāhana̠nyā̍ya cha̠ namō̍ dhṛ̠ṣṇavē̍ cha pramṛ̠śāya̍ cha̠ namō̍ dū̠tāya̍ cha prahi̍tāya cha̠ namō̍ niṣa̠ṅgiṇē̍ chēṣudhi̠matē̍ cha̠ nama̍s-tī̠kṣṇēṣa̍vē chāyu̠dhinē̍ cha̠ nama̍ḥ svāyu̠dhāya̍ cha su̠dhanva̍nē cha̠ nama̠ḥ srutyā̍ya cha̠ pathyā̍ya cha̠ nama̍ḥ kā̠ṭyā̍ya cha nī̠pyā̍ya cha̠ nama̠ḥ sūdyā̍ya cha sara̠syā̍ya cha̠ namō̍ nā̠dyāya̍ cha vaiśa̠ntāya̍ cha̠ nama̠ḥ kūpyā̍ya chāva̠ṭyā̍ya cha̠ namō̠ varṣyā̍ya chāva̠rṣyāya̍ cha̠ namō̍ mē̠ghyā̍ya cha vidyu̠tyā̍ya cha̠ nama ī̠dhriyā̍ya chāta̠pyā̍ya cha̠ namō̠ vātyā̍ya cha̠ rēṣmi̍yāya cha̠ namō̍ vāsta̠vyā̍ya cha vāstu̠pāya̍ cha ॥ 7 ॥

nama̠ḥ sōmā̍ya cha ru̠drāya̍ cha̠ nama̍stā̠mrāya̍ chāru̠ṇāya̍ cha̠ nama̍ḥ śa̠ṅgāya̍ cha paśu̠pata̍yē cha̠ nama̍ u̠grāya̍ cha bhī̠māya̍ cha̠ namō̍ agrēva̠dhāya̍ cha dūrēva̠dhāya̍ cha̠ namō̍ ha̠ntrē cha̠ hanī̍yasē cha̠ namō̍ vṛ̠kṣēbhyō̠ hari̍kēśēbhyō̠ nama̍stā̠rāya̠ nama̍śśa̠mbhavē̍ cha mayō̠bhavē̍ cha̠ nama̍ḥ śaṅka̠rāya̍ cha mayaska̠rāya̍ cha̠ nama̍ḥ śi̠vāya̍ cha śi̠vata̍rāya cha̠ nama̠stīrthyā̍ya cha̠ kūlyā̍ya cha̠ nama̍ḥ pā̠ryā̍ya chāvā̠ryā̍ya cha̠ nama̍ḥ pra̠tara̍ṇāya chō̠ttara̍ṇāya cha̠ nama̍ ātā̠ryā̍ya chālā̠dyā̍ya cha̠ nama̠ḥ śaṣpyā̍ya cha̠ phēnyā̍ya cha̠ nama̍ḥ sika̠tyā̍ya cha pravā̠hyā̍ya cha ॥ 8 ॥

nama̍ iri̠ṇyā̍ya cha prapa̠thyā̍ya cha̠ nama̍ḥ kigṃśi̠lāya̍ cha̠ kṣaya̍ṇāya cha̠ nama̍ḥ kapa̠rdinē̍ cha pula̠stayē̍ cha̠ namō̠ gōṣṭhyā̍ya cha̠ gṛhyā̍ya cha̠ nama̠stalpyā̍ya cha̠ gēhyā̍ya cha̠ nama̍ḥ kā̠ṭyā̍ya cha gahvarē̠ṣṭhāya̍ cha̠ namō̎ hṛda̠yyā̍ya cha nivē̠ṣpyā̍ya cha̠ nama̍ḥ pāgṃ sa̠vyā̍ya cha raja̠syā̍ya cha̠ nama̠ḥ śuṣkyā̍ya cha hari̠tyā̍ya cha̠ namō̠ lōpyā̍ya chōla̠pyā̍ya cha̠ nama̍ ū̠rvyā̍ya cha sū̠rmyā̍ya cha̠ nama̍ḥ pa̠rṇyā̍ya cha parṇaśa̠dyā̍ya cha̠ namō̍pagu̠ramā̍ṇāya chābhighna̠tē cha̠ nama̍ ākhkhida̠tē cha̍ prakhkhida̠tē cha̠ namō̍ vaḥ kiri̠kēbhyō̍ dē̠vānā̠g̠m̠ hṛda̍yēbhyō̠ namō̍ vikṣīṇa̠kēbhyō̠ namō̍ vichinva̠tkēbhyō̠ nama̍ ānir ha̠tēbhyō̠ nama̍ āmīva̠tkēbhya̍ḥ ॥ 9 ॥

drāpē̠ andha̍saspatē̠ dari̍dra̠n-nīla̍lōhita ।
ē̠ṣāṃ puru̍ṣāṇāmē̠ṣāṃ pa̍śū̠nāṃ mā bhērmārō̠ mō ē̍ṣā̠ṃ kiñcha̠nāma̍mat ।

yā tē̍ rudra śi̠vā ta̠nūḥ śi̠vā vi̠śvāha̍bhēṣajī ।
śi̠vā ru̠drasya̍ bhēṣa̠jī tayā̍ nō mṛḍa jī̠vasē̎ ॥

i̠māgṃ ru̠drāya̍ ta̠vasē̍ kapa̠rdinē̎ kṣa̠yadvī̍rāya̠ prabha̍rāmahē ma̠tiṃ ।
yathā̍ na̠ḥ śamasa̍d dvi̠padē̠ chatu̍ṣpadē̠ viśva̍ṃ pu̠ṣṭaṃ grāmē̍ a̠sminnanā̍turaṃ ।

mṛ̠ḍā nō̍ rudrō̠ta nō̠ maya̍skṛdhi kṣa̠yadvī̍rāya̠ nama̍sā vidhēma tē ।
yachChaṃ cha̠ yōścha̠ manu̍rāya̠jē pi̠tā tada̍śyāma̠ tava̍ rudra̠ praṇī̍tau ।

mā nō̍ ma̠hānta̍mu̠ta mā nō̍ arbha̠kaṃ mā na̠ ukṣa̍ntamu̠ta mā na̍ ukṣi̠taṃ ।
mā nō̍vadhīḥ pi̠tara̠ṃ mōta mā̠tara̍ṃ pri̠yā mā na̍sta̠nuvō̍ rudra rīriṣaḥ ।

mā na̍stō̠kē tana̍yē̠ mā na̠ āyu̍ṣi̠ mā nō̠ gōṣu̠ mā nō̠ aśvē̍ṣu rīriṣaḥ ।
vī̠rānmā nō̍ rudra bhāmi̠tōva̍dhīr-ha̠viṣma̍ntō̠ nama̍sā vidhēma tē ।

ā̠rāttē̍ gō̠ghna u̠ta pū̍ruṣa̠ghnē kṣa̠yadvī̍rāya su̠m-nama̠smē tē̍ astu ।
rakṣā̍ cha nō̠ adhi̍ cha dēva brū̠hyathā̍ cha na̠ḥ śarma̍ yachCha dvi̠barhā̎ḥ ।

stu̠hi śru̠taṃ ga̍rta̠sada̠ṃ yuvā̍naṃ mṛ̠ganna bhī̠mamu̍paha̠ntumu̠gram ।
mṛ̠ḍā ja̍ri̠trē ru̍dra̠ stavā̍nō a̠nyantē̍ a̠smanniva̍pantu̠ sēnā̎ḥ ।

pari̍ṇō ru̠drasya̍ hē̠tir-vṛ̍ṇaktu̠ pari̍ tvē̠ṣasya̍ durma̠ti ra̍ghā̠yōḥ ।
ava̍ sthi̠rā ma̠ghava̍d-bhyas-tanuṣva̠ mīḍh-va̍stō̠kāya̠ tana̍yāya mṛḍaya ।

mīḍhu̍ṣṭama̠ śiva̍tama śi̠vō na̍ḥ su̠manā̍ bhava ।
pa̠ra̠mē vṛ̠kṣa āyu̍dhanni̠dhāya̠ kṛtti̠ṃ vasā̍na̠ ācha̍ra̠ pinā̍ka̠ṃ bibhra̠dāga̍hi ।

viki̍rida̠ vilō̍hita̠ nama̍stē astu bhagavaḥ ।
yāstē̍ sa̠hasragṃ̍ hē̠tayō̠nyama̠sman-niva̍pantu tāḥ ।

sa̠hasrā̍ṇi sahasra̠dhā bā̍hu̠vōstava̍ hē̠taya̍ḥ ।
tāsā̠mīśā̍nō bhagavaḥ parā̠chīnā̠ mukhā̍ kṛdhi ॥ 10 ॥

sa̠hasrā̍ṇi sahasra̠śō yē ru̠drā adhi̠ bhūmyā̎m ।
tēṣāg̍ṃ sahasrayōja̠nēva̠dhanvā̍ni tanmasi ।

a̠smin-ma̍ha̠t-ya̍rṇa̠vē̎mtari̍kṣē bha̠vā adhi̍ ।
nīla̍grīvāḥ śiti̠kaṇṭhā̎ḥ śa̠rvā a̠dhaḥ, kṣa̍mācha̠rāḥ ।

nīla̍grīvāḥ śiti̠kaṇṭhā̠ divag̍ṃ ru̠drā upa̍śritāḥ ।
yē vṛ̠kṣēṣu̍ sa̠spiñja̍rā̠ nīla̍grīvā̠ vilō̍hitāḥ ।

yē bhū̠tānā̠madhi̍patayō viśi̠khāsa̍ḥ kapa̠rdi̍naḥ ।
yē annē̍ṣu vi̠vidhya̍nti̠ pātrē̍ṣu̠ piba̍tō̠ janān̍ । yē pa̠thāṃ pa̍thi̠rakṣa̍ya ailabṛ̠dā̍ ya̠vyudha̍ḥ । yē tī̠rthāni̍ pra̠chara̍nti sṛ̠kāva̍ntō niṣa̠ṅgiṇa̍ḥ । ya ē̠tāva̍ntaścha̠ bhūyāg̍ṃsaścha̠ diśō̍ ru̠drā vi̍tasthi̠rē । tēṣāg̍ṃ sahasrayōja̠nēva̠dhanvā̍ni tanmasi । namō̍ ru̠dhrēbhyō̠ yē pṛ̍thi̠vyāṃ yē̎mtari̍kṣē yē di̠vi yēṣā̠manna̠ṃ vātō̍ va̠rṣa̠miṣa̍va̠stēbhyō̠ daśa̠ prāchī̠rdaśa̍ dakṣi̠ṇā daśa̍ pra̠tīchī̠r-daśō-dī̍chī̠r-daśō̠rdhvāstēbhyō̠ nama̠stē nō̍ mṛḍayantu̠ tē yaṃ dvi̠ṣmō yaścha̍ nō̠ dvēṣṭi̠ taṃ vō̠ jambhē̍ dadhāmi ॥ 11 ॥

trya̍mbakaṃ yajāmahē suga̠ndhiṃ pu̍ṣṭi̠vardha̍naṃ । u̠rvā̠ru̠kami̍va̠ bandha̍nān-mṛtyō̍r-mukṣīya̠ māmṛtā̎t । yō ru̠drō a̠gnau yō a̠psu ya ōṣa̍dhīṣu̠ yō ru̠drō viśvā̠ bhuva̍nā vi̠vēśa̠ tasmai̍ ru̠drāya̠ namō̍ astu । tamu̍ ṣṭu̠hi̠ yaḥ svi̠ṣuḥ su̠dhanvā̠ yō viśva̍sya̠ kṣaya̍ti bhēṣa̠jasya̍ । yakṣvā̎ma̠hē sau̎mana̠sāya̍ ru̠draṃ namō̎bhir-dē̠vamasu̍raṃ duvasya । a̠yaṃ mē̠ hastō̠ bhaga̍vāna̠yaṃ mē̠ bhaga̍vattaraḥ । a̠yaṃ mē̎ vi̠śvabhē̎ṣajō̠yagṃ śi̠vābhi̍marśanaḥ । yē tē̍ sa̠hasra̍ma̠yuta̠ṃ pāśā̠ mṛtyō̠ martyā̍ya̠ hanta̍vē । tān ya̠jñasya̍ mā̠yayā̠ sarvā̠nava̍ yajāmahē । mṛ̠tyavē̠ svāhā̍ mṛ̠tyavē̠ svāhā̎ । prāṇānāṃ granthirasi rudrō mā̍ viśā̠ntakaḥ । tēnānnēnā̎pyāya̠sva ॥
ōṃ namō bhagavatē rudrāya viṣṇavē mṛtyu̍rmē pā̠hi ॥

sadāśi̠vōṃ ।

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ

ஶ்ரீ ருத்3ரம் நமகம்

ஶ்ரீ ருத்3ர ப்ரஶ்ன:

க்ருஷ்ண யஜுர்வேதீ3ய தைத்திரீய ஸம்ஹிதா
சதுர்த2ம் வைஶ்வதே3வம் காண்ட3ம் பஞ்சம: ப்ரபாட2க:

ஓம் நமோ ப4க3வதே॑ ருத்3ரா॒ய ॥
நம॑ஸ்தே ருத்3ர ம॒ன்யவ॑ உ॒தோத॒ இஷ॑வே॒ நம:॑ ।
நம॑ஸ்தே அஸ்து॒ த4ன்வ॑னே பா॒3ஹுப்4யா॑மு॒த தே॒ நம:॑ ॥

யா த॒ இஷு:॑ ஶி॒வத॑மா ஶி॒வம் ப॒3பூ4வ॑ தே॒ த4னு:॑ ।
ஶி॒வா ஶ॑ர॒வ்யா॑ யா தவ॒ தயா॑ நோ ருத்3ர ம்ருட3ய ।

யா தே॑ ருத்3ர ஶி॒வா த॒னூரகோ॒4ராபா॑பகாஶினீ ।
தயா॑ நஸ்த॒னுவா॒ ஶன்த॑மயா॒ கி3ரி॑ஶன்தா॒பி4சா॑கஶீஹி ॥

யாமிஷும்॑ கி3ரிஶன்த॒ ஹஸ்தே॒ பி3ப॒4ர்ஷ்யஸ்த॑வே ।
ஶி॒வாம் கி॑3ரித்ர॒ தாம் கு॑ரு॒ மா ஹிக்3ம்॑ஸீ:॒ புரு॑ஷம்॒ ஜக॑3த்॥

ஶி॒வேன॒ வச॑ஸா த்வா॒ கி3ரி॒ஶாச்சா॑2 வதா3மஸி ।
யதா॑2 ந:॒ ஸர்வ॒மிஜ்ஜக॑3த3ய॒க்ஷ்மக்3ம் ஸு॒மனா॒ அஸ॑த் ॥

அத்4ய॑வோசத3தி4வ॒க்தா ப்ர॑த॒2மோ தை3வ்யோ॑ பி॒4ஷக் ।
அஹீக்॑3ஶ்ச॒ ஸர்வா᳚ஞ்ஜ॒ம்ப4ய॒ன்த்2ஸர்வா᳚ஶ்ச யாதுதா॒4ன்ய:॑ ॥

அ॒ஸௌ யஸ்தா॒ம்ரோ அ॑ரு॒ண உ॒த ப॒3ப்4ரு: ஸு॑ம॒ங்க3ல்த:॑3 ।
யே சே॒மாக்3ம் ரு॒த்3ரா அ॒பி4தோ॑ தி॒3க்ஷு ஶ்ரி॒தா: ஸ॑ஹஸ்ர॒ஶோவைஷா॒க்3ம்॒॒ ஹேட॑3 ஈமஹே ॥

அ॒ஸௌ யோ॑வ॒ஸர்ப॑தி॒ நீல॑க்3ரீவோ॒ விலோ॑ஹித: ।
உ॒தைனம்॑ கோ॒3பா அ॑த்3ருஶ॒ன்னத்3ரு॑ஶன்னுத3ஹா॒ர்ய:॑ ।
உ॒தைனம்॒ விஶ்வா॑ பூ॒4தானி॒ ஸ த்3ரு॒ஷ்டோ ம்ரு॑ட3யாதி ந: ॥

நமோ॑ அஸ்து॒ நீல॑க்3ரீவாய ஸஹஸ்ரா॒க்ஷாய॑ மீ॒டு4ஷே᳚ ।
அதோ॒2 யே அ॑ஸ்ய॒ ஸத்வா॑னோ॒ஹம் தேப்4யோ॑கர॒ன்னம:॑ ॥

ப்ரமு॑ஞ்ச॒ த4ன்வ॑ன॒ஸ்த்வமு॒ப4யோ॒ரார்த்னி॑ யோ॒ர்ஜ்யாம் ।
யாஶ்ச॑ தே॒ ஹஸ்த॒ இஷ॑வ:॒ பரா॒ தா ப॑4க3வோ வப ॥

அ॒வ॒தத்ய॒ த4னு॒ஸ்த்வக்3ம் ஸஹ॑ஸ்ராக்ஷ॒ ஶதே॑ஷுதே4 ।
நி॒ஶீர்ய॑ ஶ॒ல்யானாம்॒ முகா॑2 ஶி॒வோ ந:॑ ஸு॒மனா॑ ப4வ ॥

விஜ்யம்॒ த4னு:॑ கப॒ர்தி3னோ॒ விஶ॑ல்யோ॒ பா3ண॑வாக்3ம் உ॒த ।
அனே॑ஶன்ன॒ஸ்யேஷ॑வ ஆ॒பு4ர॑ஸ்ய நிஷ॒ங்க3தி॑2: ॥

யா தே॑ ஹே॒திர்மீ॑டு3ஷ்டம॒ ஹஸ்தே॑ ப॒3பூ4வ॑ தே॒ த4னு:॑ ।
தயா॒ஸ்மான், வி॒ஶ்வத॒ஸ்த்வம॑ய॒க்ஷ்மயா॒ பரி॑ப்3பு4ஜ ॥

நம॑ஸ்தே அ॒ஸ்த்வாயு॑தா॒4யானா॑ததாய த்4ரு॒ஷ்ணவே᳚ ।
உ॒பா4ப்4யா॑மு॒த தே॒ நமோ॑ பா॒3ஹுப்4யாம்॒ தவ॒ த4ன்வ॑னே ॥

பரி॑ தே॒ த4ன்வ॑னோ ஹே॒திர॒ஸ்மான் வ்ரு॑ணக்து வி॒ஶ்வத:॑ ।
அதோ॒2 ய இ॑ஷு॒தி4ஸ்தவா॒ரே அ॒ஸ்மன்னிதே॑4ஹி॒ தம் ॥ 1 ॥

ஶம்ப॑4வே॒ நம:॑ । நம॑ஸ்தே அஸ்து ப4க3வன்-விஶ்வேஶ்வ॒ராய॑ மஹாதே॒3வாய॑ த்ர்யம்ப॒3காய॑ த்ரிபுரான்த॒காய॑ த்ரிகாக்3னிகா॒லாய॑ காலாக்3னிரு॒த்3ராய॑ நீலக॒ண்டா2ய॑ ம்ருத்யுஞ்ஜ॒யாய॑ ஸர்வேஶ்வ॒ராய॑ ஸதா3ஶி॒வாய॑ ஶ்ரீமன்-மஹாதே॒3வாய॒ நம:॑ ॥

நமோ॒ ஹிர॑ண்ய பா3ஹவே ஸேனா॒ன்யே॑ தி॒3ஶாம் ச॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ வ்ரு॒க்ஷேப்4யோ॒ ஹரி॑கேஶேப்4ய: பஶூ॒னாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நம:॑ ஸ॒ஸ்பிஞ்ஜ॑ராய॒ த்விஷீ॑மதே பதீ॒2னாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ ப3ப்4லு॒ஶாய॑ விவ்யா॒தி4னேன்னா॑னாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॒ ஹரி॑கேஶாயோபவீ॒தினே॑ பு॒ஷ்டானாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ ப॒4வஸ்ய॑ ஹே॒த்யை ஜக॑3தாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ ரு॒த்3ராயா॑ததா॒வினே॒ க்ஷேத்ரா॑ணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம:॑ ஸூ॒தாயாஹ॑ன்த்யாய॒ வனா॑னாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॒ ரோஹி॑தாய ஸ்த॒2பத॑யே வ்ரு॒க்ஷாணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ ம॒ன்த்ரிணே॑ வாணி॒ஜாய॒ கக்ஷா॑ணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ பு4வ॒ன்தயே॑ வாரிவஸ்க்ரு॒தா-யௌஷ॑தீ4னாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம॑ உ॒ச்சைர்-கோ॑4ஷாயாக்ர॒ன்த3ய॑தே பத்தீ॒னாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நம:॑ க்ருத்ஸ்னவீ॒தாய॒ தா4வ॑தே॒ ஸத்த்வ॑னாம்॒ பத॑யே॒ நம:॑ ॥ 2 ॥

நம:॒ ஸஹ॑மானாய நிவ்யா॒தி4ன॑ ஆவ்யா॒தி4னீ॑னாம்॒ பத॑யே நமோ॒ நம:॑ ககு॒பா4ய॑ நிஷ॒ங்கி3ணே᳚ ஸ்தே॒னானாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ நிஷ॒ங்கி3ண॑ இஷுதி॒4மதே॑ தஸ்க॑ராணாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॒ வஞ்ச॑தே பரி॒வஞ்ச॑தே ஸ்தாயூ॒னாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ நிசே॒ரவே॑ பரிச॒ராயார॑ண்யானாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம:॑ ஸ்ருகா॒விப்4யோ॒ ஜிகா4க்3ம்॑ஸத்3ப்4யோ முஷ்ண॒தாம் பத॑யே॒ நமோ॒ நமோ॑ஸி॒மத்3ப்4யோ॒ நக்த॒ஞ்சர॑த்3ப்4ய: ப்ரக்ரு॒ன்தானாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம॑ உஷ்ணீ॒ஷினே॑ கி3ரிச॒ராய॑ குலு॒ஞ்சானாம்॒ பத॑யே॒ நமோ॒ நம॒ இஷு॑மத்3ப்4யோ த4ன்வா॒விப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॑ ஆதன்-வா॒னேப்4ய:॑ ப்ரதி॒த3தா॑4னேப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॑ ஆ॒யச்ச॑2த்3ப்4யோ விஸ்ரு॒ஜத்3-ப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோஸ்ஸ॑த்3ப்4யோ॒ வித்3ய॑த்3-ப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॒ ஆஸீ॑னேப்4ய:॒ ஶயா॑னேப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ ஸ்வ॒பத்3ப்4யோ॒ ஜாக்3ர॑த்3-ப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॒ஸ்திஷ்ட॑2த்3ப்4யோ॒ தா4வ॑த்3-ப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ ஸ॒பா4ப்4ய:॑ ஸ॒பா4ப॑திப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॒ அஶ்வே॒ப்4யோஶ்வ॑பதிப்4யஶ்ச வோ॒ நம:॑ ॥ 3 ॥

நம॑ ஆவ்யா॒தி4னீ᳚ப்4யோ வி॒வித்4ய॑ன்தீப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॒ உக॑3ணாப்4யஸ்த்ருக்3ம்-ஹ॒தீப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ க்3ரு॒த்ஸேப்4யோ॑ க்3ரு॒த்ஸப॑திப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॒ வ்ராதே᳚ப்4யோ॒ வ்ராத॑பதிப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ க॒3ணேப்4யோ॑ க॒3ணப॑திப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॒ விரூ॑பேப்4யோ வி॒ஶ்வரூ॑பேப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ மஹ॒த்3ப்4ய:॑, க்ஷுல்ல॒கேப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ ர॒தி2ப்4யோ॑ர॒தே2ப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॒ ரதே᳚2ப்4யோ॒ ரத॑2பதிப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ ஸேனா᳚ப்4ய: ஸேனா॒னிப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑, க்ஷ॒த்த்ருப்4ய:॑ ஸங்க்3ரஹீ॒த்ருப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம॒ஸ்தக்ஷ॑ப்4யோ ரத2கா॒ரேப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॑ நம:॒ குலா॑லேப்4ய: க॒ர்மாரே᳚ப்4யஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ பு॒ஞ்ஜிஷ்டே᳚ப்4யோ நிஷா॒தே3ப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॑ இஷு॒க்ருத்3ப்4யோ॑ த4ன்வ॒க்ருத்3-ப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நமோ॑ ம்ருக॒3யுப்4ய:॑ ஶ்வ॒னிப்4ய॑ஶ்ச வோ॒ நமோ॒ நம:॒ ஶ்வப்4ய:॒ ஶ்வப॑திப்4யஶ்ச வோ॒ நம:॑ ॥ 4 ॥

நமோ॑ ப॒4வாய॑ ச ரு॒த்3ராய॑ ச॒ நம:॑ ஶ॒ர்வாய॑ ச பஶு॒பத॑யே ச॒ நமோ॒ நீல॑க்3ரீவாய ச ஶிதி॒கண்டா॑2ய ச॒ நம:॑ கப॒ர்தி4னே॑ ச॒ வ்யு॑ப்தகேஶாய ச॒ நம:॑ ஸஹஸ்ரா॒க்ஷாய॑ ச ஶ॒தத॑4ன்வனே ச॒ நமோ॑ கி3ரி॒ஶாய॑ ச ஶிபிவி॒ஷ்டாய॑ ச॒ நமோ॑ மீ॒டு4ஷ்ட॑மாய॒ சேஷு॑மதே ச॒ நமோ᳚ ஹ்ர॒ஸ்வாய॑ ச வாம॒னாய॑ ச॒ நமோ॑ ப்3ருஹ॒தே ச॒ வர்ஷீ॑யஸே ச॒ நமோ॑ வ்ரு॒த்3தா4ய॑ ச ஸம்॒வ்ருத்4வ॑னே ச॒ நமோ॒ அக்3ரி॑யாய ச ப்ரத॒2மாய॑ ச॒ நம॑ ஆ॒ஶவே॑ சாஜி॒ராய॑ ச॒ நம:॒ ஶீக்4ரி॑யாய ச॒ ஶீப்4யா॑ய ச॒ நம॑ ஊ॒ர்ம்யா॑ய சாவஸ்வ॒ன்யா॑ய ச॒ நம:॑ ஸ்ரோத॒ஸ்யா॑ய ச॒ த்3வீப்யா॑ய ச ॥ 5 ॥

நமோ᳚ ஜ்யே॒ஷ்டா2ய॑ ச கனி॒ஷ்டா2ய॑ ச॒ நம:॑ பூர்வ॒ஜாய॑ சாபர॒ஜாய॑ ச॒ நமோ॑ மத்4ய॒மாய॑ சாபக॒3ல்பா4ய॑ ச॒ நமோ॑ ஜக॒4ன்யா॑ய ச॒ பு3த்4னி॑யாய ச॒ நம:॑ ஸோ॒ப்4யா॑ய ச ப்ரதிஸ॒ர்யா॑ய ச॒ நமோ॒ யாம்யா॑ய ச॒ க்ஷேம்யா॑ய ச॒ நம॑ உர்வ॒ர்யா॑ய ச॒ க2ல்யா॑ய ச॒ நம:॒ ஶ்லோக்யா॑ய சாவஸா॒ன்யா॑ய ச॒ நமோ॒ வன்யா॑ய ச॒ கக்ஷ்யா॑ய ச॒ நம:॑ ஶ்ர॒வாய॑ ச ப்ரதிஶ்ர॒வாய॑ ச॒ நம॑ ஆ॒ஶுஷே॑ணாய சா॒ஶுர॑தா2ய ச॒ நம:॒ ஶூரா॑ய சாவபி4ன்த॒3தே ச॒ நமோ॑ வ॒ர்மிணே॑ ச வரூ॒தி4னே॑ ச॒ நமோ॑ பி॒3ல்மினே॑ ச கவ॒சினே॑ ச॒ நம:॑ ஶ்ரு॒தாய॑ ச ஶ்ருதஸே॒னாய॑ ச ॥ 6 ॥

நமோ॑ து3ன்து॒3ப்4யா॑ய சாஹன॒ன்யா॑ய ச॒ நமோ॑ த்4ரு॒ஷ்ணவே॑ ச ப்ரம்ரு॒ஶாய॑ ச॒ நமோ॑ தூ॒3தாய॑ ச ப்ரஹி॑தாய ச॒ நமோ॑ நிஷ॒ங்கி3ணே॑ சேஷுதி॒4மதே॑ ச॒ நம॑ஸ்-தீ॒க்ஷ்ணேஷ॑வே சாயு॒தி4னே॑ ச॒ நம:॑ ஸ்வாயு॒தா4ய॑ ச ஸு॒த4ன்வ॑னே ச॒ நம:॒ ஸ்ருத்யா॑ய ச॒ பத்2யா॑ய ச॒ நம:॑ கா॒ட்யா॑ய ச நீ॒ப்யா॑ய ச॒ நம:॒ ஸூத்3யா॑ய ச ஸர॒ஸ்யா॑ய ச॒ நமோ॑ நா॒த்3யாய॑ ச வைஶ॒ன்தாய॑ ச॒ நம:॒ கூப்யா॑ய சாவ॒ட்யா॑ய ச॒ நமோ॒ வர்ஷ்யா॑ய சாவ॒ர்ஷ்யாய॑ ச॒ நமோ॑ மே॒க்4யா॑ய ச வித்3யு॒த்யா॑ய ச॒ நம ஈ॒த்4ரியா॑ய சாத॒ப்யா॑ய ச॒ நமோ॒ வாத்யா॑ய ச॒ ரேஷ்மி॑யாய ச॒ நமோ॑ வாஸ்த॒வ்யா॑ய ச வாஸ்து॒பாய॑ ச ॥ 7 ॥

நம:॒ ஸோமா॑ய ச ரு॒த்3ராய॑ ச॒ நம॑ஸ்தா॒ம்ராய॑ சாரு॒ணாய॑ ச॒ நம:॑ ஶ॒ங்கா3ய॑ ச பஶு॒பத॑யே ச॒ நம॑ உ॒க்3ராய॑ ச பீ॒4மாய॑ ச॒ நமோ॑ அக்3ரேவ॒தா4ய॑ ச தூ3ரேவ॒தா4ய॑ ச॒ நமோ॑ ஹ॒ன்த்ரே ச॒ ஹனீ॑யஸே ச॒ நமோ॑ வ்ரு॒க்ஷேப்4யோ॒ ஹரி॑கேஶேப்4யோ॒ நம॑ஸ்தா॒ராய॒ நம॑ஶ்ஶ॒ம்ப4வே॑ ச மயோ॒ப4வே॑ ச॒ நம:॑ ஶங்க॒ராய॑ ச மயஸ்க॒ராய॑ ச॒ நம:॑ ஶி॒வாய॑ ச ஶி॒வத॑ராய ச॒ நம॒ஸ்தீர்த்2யா॑ய ச॒ கூல்யா॑ய ச॒ நம:॑ பா॒ர்யா॑ய சாவா॒ர்யா॑ய ச॒ நம:॑ ப்ர॒தர॑ணாய சோ॒த்தர॑ணாய ச॒ நம॑ ஆதா॒ர்யா॑ய சாலா॒த்3யா॑ய ச॒ நம:॒ ஶஷ்ப்யா॑ய ச॒ பே2ன்யா॑ய ச॒ நம:॑ ஸிக॒த்யா॑ய ச ப்ரவா॒ஹ்யா॑ய ச ॥ 8 ॥

நம॑ இரி॒ண்யா॑ய ச ப்ரப॒த்2யா॑ய ச॒ நம:॑ கிக்3ம்ஶி॒லாய॑ ச॒ க்ஷய॑ணாய ச॒ நம:॑ கப॒ர்தி3னே॑ ச புல॒ஸ்தயே॑ ச॒ நமோ॒ கோ3ஷ்ட்2யா॑ய ச॒ க்3ருஹ்யா॑ய ச॒ நம॒ஸ்தல்ப்யா॑ய ச॒ கே3ஹ்யா॑ய ச॒ நம:॑ கா॒ட்யா॑ய ச க3ஹ்வரே॒ஷ்டா2ய॑ ச॒ நமோ᳚ ஹ்ருத॒3ய்யா॑ய ச நிவே॒ஷ்ப்யா॑ய ச॒ நம:॑ பாக்3ம் ஸ॒வ்யா॑ய ச ரஜ॒ஸ்யா॑ய ச॒ நம:॒ ஶுஷ்க்யா॑ய ச ஹரி॒த்யா॑ய ச॒ நமோ॒ லோப்யா॑ய சோல॒ப்யா॑ய ச॒ நம॑ ஊ॒ர்வ்யா॑ய ச ஸூ॒ர்ம்யா॑ய ச॒ நம:॑ ப॒ர்ண்யா॑ய ச பர்ணஶ॒த்3யா॑ய ச॒ நமோ॑பகு॒3ரமா॑ணாய சாபி4க்4ன॒தே ச॒ நம॑ ஆக்2கி2த॒3தே ச॑ ப்ரக்2கி2த॒3தே ச॒ நமோ॑ வ: கிரி॒கேப்4யோ॑ தே॒3வானா॒க்॒3ம்॒ ஹ்ருத॑3யேப்4யோ॒ நமோ॑ விக்ஷீண॒கேப்4யோ॒ நமோ॑ விசின்வ॒த்கேப்4யோ॒ நம॑ ஆனிர் ஹ॒தேப்4யோ॒ நம॑ ஆமீவ॒த்கேப்4ய:॑ ॥ 9 ॥

த்3ராபே॒ அன்த॑4ஸஸ்பதே॒ த3ரி॑த்3ர॒ன்-னீல॑லோஹித ।
ஏ॒ஷாம் புரு॑ஷாணாமே॒ஷாம் ப॑ஶூ॒னாம் மா பே4ர்மாரோ॒ மோ ஏ॑ஷாம்॒ கிஞ்ச॒னாம॑மத் ।

யா தே॑ ருத்3ர ஶி॒வா த॒னூ: ஶி॒வா வி॒ஶ்வாஹ॑பே4ஷஜீ ।
ஶி॒வா ரு॒த்3ரஸ்ய॑ பே4ஷ॒ஜீ தயா॑ நோ ம்ருட3 ஜீ॒வஸே᳚ ॥

இ॒மாக்3ம் ரு॒த்3ராய॑ த॒வஸே॑ கப॒ர்தி3னே᳚ க்ஷ॒யத்3வீ॑ராய॒ ப்ரப॑4ராமஹே ம॒திம் ।
யதா॑2 ந:॒ ஶமஸ॑த்3 த்3வி॒பதே॒3 சது॑ஷ்பதே॒3 விஶ்வம்॑ பு॒ஷ்டம் க்3ராமே॑ அ॒ஸ்மின்னநா॑துரம் ।

ம்ரு॒டா3 நோ॑ ருத்3ரோ॒த நோ॒ மய॑ஸ்க்ருதி4 க்ஷ॒யத்3வீ॑ராய॒ நம॑ஸா விதே4ம தே ।
யச்ச2ம் ச॒ யோஶ்ச॒ மனு॑ராய॒ஜே பி॒தா தத॑3ஶ்யாம॒ தவ॑ ருத்3ர॒ ப்ரணீ॑தௌ ।

மா நோ॑ ம॒ஹான்த॑மு॒த மா நோ॑ அர்ப॒4கம் மா ந॒ உக்ஷ॑ன்தமு॒த மா ந॑ உக்ஷி॒தம் ।
மா நோ॑வதீ4: பி॒தரம்॒ மோத மா॒தரம்॑ ப்ரி॒யா மா ந॑ஸ்த॒னுவோ॑ ருத்3ர ரீரிஷ: ।

மா ந॑ஸ்தோ॒கே தன॑யே॒ மா ந॒ ஆயு॑ஷி॒ மா நோ॒ கோ3ஷு॒ மா நோ॒ அஶ்வே॑ஷு ரீரிஷ: ।
வீ॒ரான்மா நோ॑ ருத்3ர பா4மி॒தோவ॑தீ4ர்-ஹ॒விஷ்ம॑ன்தோ॒ நம॑ஸா விதே4ம தே ।

ஆ॒ராத்தே॑ கோ॒3க்4ன உ॒த பூ॑ருஷ॒க்4னே க்ஷ॒யத்3வீ॑ராய ஸு॒ம்-னம॒ஸ்மே தே॑ அஸ்து ।
ரக்ஷா॑ ச நோ॒ அதி॑4 ச தே3வ ப்3ரூ॒ஹ்யதா॑2 ச ந:॒ ஶர்ம॑ யச்ச2 த்3வி॒ப3ர்ஹா:᳚ ।

ஸ்து॒ஹி ஶ்ரு॒தம் க॑3ர்த॒ஸத3ம்॒ யுவா॑னம் ம்ரு॒க3ன்ன பீ॒4மமு॑பஹ॒ன்துமு॒க்3ரம் ।
ம்ரு॒டா3 ஜ॑ரி॒த்ரே ரு॑த்3ர॒ ஸ்தவா॑னோ அ॒ன்யன்தே॑ அ॒ஸ்மன்னிவ॑பன்து॒ ஸேனா:᳚ ।

பரி॑ணோ ரு॒த்3ரஸ்ய॑ ஹே॒திர்-வ்ரு॑ணக்து॒ பரி॑ த்வே॒ஷஸ்ய॑ து3ர்ம॒தி ர॑கா॒4யோ: ।
அவ॑ ஸ்தி॒2ரா ம॒க4வ॑த்3-ப்4யஸ்-தனுஷ்வ॒ மீட்4-வ॑ஸ்தோ॒காய॒ தன॑யாய ம்ருட3ய ।

மீடு॑4ஷ்டம॒ ஶிவ॑தம ஶி॒வோ ந:॑ ஸு॒மனா॑ ப4வ ।
ப॒ர॒மே வ்ரு॒க்ஷ ஆயு॑த4ன்னி॒தா4ய॒ க்ருத்திம்॒ வஸா॑ன॒ ஆச॑ர॒ பினா॑கம்॒ பி3ப்4ர॒தா3க॑3ஹி ।

விகி॑ரித॒3 விலோ॑ஹித॒ நம॑ஸ்தே அஸ்து ப4க3வ: ।
யாஸ்தே॑ ஸ॒ஹஸ்ரக்3ம்॑ ஹே॒தயோ॒ன்யம॒ஸ்மன்-னிவ॑பன்து தா: ।

ஸ॒ஹஸ்ரா॑ணி ஸஹஸ்ர॒தா4 பா॑3ஹு॒வோஸ்தவ॑ ஹே॒தய:॑ ।
தாஸா॒மீஶா॑னோ ப4க3வ: பரா॒சீனா॒ முகா॑2 க்ருதி4 ॥ 1௦ ॥

ஸ॒ஹஸ்ரா॑ணி ஸஹஸ்ர॒ஶோ யே ரு॒த்3ரா அதி॒4 பூ4ம்யா᳚ம் ।
தேஷாக்3ம்॑ ஸஹஸ்ரயோஜ॒னேவ॒த4ன்வா॑னி தன்மஸி ।

அ॒ஸ்மின்-ம॑ஹ॒த்-ய॑ர்ண॒வேம்᳚தரி॑க்ஷே ப॒4வா அதி॑4 ।
நீல॑க்3ரீவா: ஶிதி॒கண்டா᳚2: ஶ॒ர்வா அ॒த:4, க்ஷ॑மாச॒ரா: ।

நீல॑க்3ரீவா: ஶிதி॒கண்டா॒2 தி3வக்3ம்॑ ரு॒த்3ரா உப॑ஶ்ரிதா: ।
யே வ்ரு॒க்ஷேஷு॑ ஸ॒ஸ்பிஞ்ஜ॑ரா॒ நீல॑க்3ரீவா॒ விலோ॑ஹிதா: ।

யே பூ॒4தானா॒மதி॑4பதயோ விஶி॒கா2ஸ:॑ கப॒ர்தி॑3ன: ।
யே அன்னே॑ஷு வி॒வித்4ய॑ன்தி॒ பாத்ரே॑ஷு॒ பிப॑3தோ॒ ஜனான்॑ । யே ப॒தா2ம் ப॑தி॒2ரக்ஷ॑ய ஐலப்3ரு॒தா॑3 ய॒வ்யுத:॑4 । யே தீ॒ர்தா2னி॑ ப்ர॒சர॑ன்தி ஸ்ரு॒காவ॑ன்தோ நிஷ॒ங்கி3ண:॑ । ய ஏ॒தாவ॑ன்தஶ்ச॒ பூ4யாக்3ம்॑ஸஶ்ச॒ தி3ஶோ॑ ரு॒த்3ரா வி॑தஸ்தி॒2ரே । தேஷாக்3ம்॑ ஸஹஸ்ரயோஜ॒னேவ॒த4ன்வா॑னி தன்மஸி । நமோ॑ ரு॒த்4ரேப்4யோ॒ யே ப்ரு॑தி॒2வ்யாம் யேம்᳚தரி॑க்ஷே யே தி॒3வி யேஷா॒மன்னம்॒ வாதோ॑ வ॒ர்ஷ॒மிஷ॑வ॒ஸ்தேப்4யோ॒ த3ஶ॒ ப்ராசீ॒ர்த3ஶ॑ த3க்ஷி॒ணா த3ஶ॑ ப்ர॒தீசீ॒ர்-த3ஶோ-தீ॑3சீ॒ர்-த3ஶோ॒ர்த்4வாஸ்தேப்4யோ॒ நம॒ஸ்தே நோ॑ ம்ருட3யன்து॒ தே யம் த்3வி॒ஷ்மோ யஶ்ச॑ நோ॒ த்3வேஷ்டி॒ தம் வோ॒ ஜம்பே॑4 த3தா4மி ॥ 11 ॥

த்ர்ய॑ம்ப3கம் யஜாமஹே ஸுக॒3ன்தி4ம் பு॑ஷ்டி॒வர்த॑4னம் । உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப3ன்த॑4னான்-ம்ருத்யோ॑ர்-முக்ஷீய॒ மாம்ருதா᳚த் । யோ ரு॒த்3ரோ அ॒க்3னௌ யோ அ॒ப்ஸு ய ஓஷ॑தீ4ஷு॒ யோ ரு॒த்3ரோ விஶ்வா॒ பு4வ॑னா வி॒வேஶ॒ தஸ்மை॑ ரு॒த்3ராய॒ நமோ॑ அஸ்து । தமு॑ ஷ்டு॒ஹி॒ ய: ஸ்வி॒ஷு: ஸு॒த4ன்வா॒ யோ விஶ்வ॑ஸ்ய॒ க்ஷய॑தி பே4ஷ॒ஜஸ்ய॑ । யக்ஷ்வா᳚ம॒ஹே ஸௌ᳚மன॒ஸாய॑ ரு॒த்3ரம் நமோ᳚பி4ர்-தே॒3வமஸு॑ரம் து3வஸ்ய । அ॒யம் மே॒ ஹஸ்தோ॒ ப4க॑3வான॒யம் மே॒ ப4க॑3வத்தர: । அ॒யம் மே᳚ வி॒ஶ்வபே᳚4ஷஜோ॒யக்3ம் ஶி॒வாபி॑4மர்ஶன: । யே தே॑ ஸ॒ஹஸ்ர॑ம॒யுதம்॒ பாஶா॒ ம்ருத்யோ॒ மர்த்யா॑ய॒ ஹன்த॑வே । தான் ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ மா॒யயா॒ ஸர்வா॒னவ॑ யஜாமஹே । ம்ரு॒த்யவே॒ ஸ்வாஹா॑ ம்ரு॒த்யவே॒ ஸ்வாஹா᳚ । ப்ராணானாம் க்3ரன்தி2ரஸி ருத்3ரோ மா॑ விஶா॒ன்தக: । தேனான்னேனா᳚ப்யாய॒ஸ்வ ॥
ஓம் நமோ ப4க3வதே ருத்3ராய விஷ்ணவே ம்ருத்யு॑ர்மே பா॒ஹி ॥

ஸதா3ஶி॒வோம் ।

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑
 

ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ನಮಕಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಃ

ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ
ಚತುರ್ಥಂ ವೈಶ್ವದೇವಂ ಕಾಂಡಂ ಪಂಚಮಃ ಪ್ರಪಾಠಕಃ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥
ನಮ॑ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮ॒ನ್ಯವ॑ ಉ॒ತೋತ॒ ಇಷ॑ವೇ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮಃ॑ ॥

ಯಾ ತ॒ ಇಷುಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮಾ ಶಿ॒ವಂ ಬ॒ಭೂವ॑ ತೇ॒ ಧನುಃ॑ ।
ಶಿ॒ವಾ ಶ॑ರ॒ವ್ಯಾ॑ ಯಾ ತವ॒ ತಯಾ॑ ನೋ ರುದ್ರ ಮೃಡಯ ।

ಯಾ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಶಿ॒ವಾ ತ॒ನೂರಘೋ॒ರಾಽಪಾ॑ಪಕಾಶಿನೀ ।
ತಯಾ॑ ನಸ್ತ॒ನುವಾ॒ ಶಂತ॑ಮಯಾ॒ ಗಿರಿ॑ಶಂತಾ॒ಭಿಚಾ॑ಕಶೀಹಿ ॥

ಯಾಮಿಷುಂ॑ ಗಿರಿಶಂತ॒ ಹಸ್ತೇ॒ ಬಿಭ॒ರ್ಷ್ಯಸ್ತ॑ವೇ ।
ಶಿ॒ವಾಂ ಗಿ॑ರಿತ್ರ॒ ತಾಂ ಕು॑ರು॒ ಮಾ ಹಿಗ್ಂ॑ಸೀಃ॒ ಪುರು॑ಷಂ॒ ಜಗ॑ತ್॥

ಶಿ॒ವೇನ॒ ವಚ॑ಸಾ ತ್ವಾ॒ ಗಿರಿ॒ಶಾಚ್ಛಾ॑ ವದಾಮಸಿ ।
ಯಥಾ॑ ನಃ॒ ಸರ್ವ॒ಮಿಜ್ಜಗ॑ದಯ॒ಕ್ಷ್ಮಗ್ಂ ಸು॒ಮನಾ॒ ಅಸ॑ತ್ ॥

ಅಧ್ಯ॑ವೋಚದಧಿವ॒ಕ್ತಾ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮೋ ದೈವ್ಯೋ॑ ಭಿ॒ಷಕ್ ।
ಅಹೀಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಸರ್ವಾಂ᳚ಜಂ॒ಭಯಂ॒ಥ್ಸರ್ವಾ᳚ಶ್ಚ ಯಾತುಧಾ॒ನ್ಯಃ॑ ॥

ಅ॒ಸೌ ಯಸ್ತಾ॒ಮ್ರೋ ಅ॑ರು॒ಣ ಉ॒ತ ಬ॒ಭ್ರುಃ ಸು॑ಮಂ॒ಗಳಃ॑ ।
ಯೇ ಚೇ॒ಮಾಗ್ಂ ರು॒ದ್ರಾ ಅ॒ಭಿತೋ॑ ದಿ॒ಕ್ಷು ಶ್ರಿ॒ತಾಃ ಸ॑ಹಸ್ರ॒ಶೋಽವೈಷಾ॒ಗ್ಂ॒॒ ಹೇಡ॑ ಈಮಹೇ ॥

ಅ॒ಸೌ ಯೋ॑ಽವ॒ಸರ್ಪ॑ತಿ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವೋ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತಃ ।
ಉ॒ತೈನಂ॑ ಗೋ॒ಪಾ ಅ॑ದೃಶ॒ನ್ನದೃ॑ಶನ್ನುದಹಾ॒ರ್ಯಃ॑ ।
ಉ॒ತೈನಂ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॒ ಸ ದೃ॒ಷ್ಟೋ ಮೃ॑ಡಯಾತಿ ನಃ ॥

ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಯ ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಮೀ॒ಢುಷೇ᳚ ।
ಅಥೋ॒ ಯೇ ಅ॑ಸ್ಯ॒ ಸತ್ವಾ॑ನೋ॒ಽಹಂ ತೇಭ್ಯೋ॑ಽಕರ॒ನ್ನಮಃ॑ ॥

ಪ್ರಮುಂ॑ಚ॒ ಧನ್ವ॑ನ॒ಸ್ತ್ವಮು॒ಭಯೋ॒ರಾರ್ತ್ನಿ॑ ಯೋ॒ರ್ಜ್ಯಾಂ ।
ಯಾಶ್ಚ॑ ತೇ॒ ಹಸ್ತ॒ ಇಷ॑ವಃ॒ ಪರಾ॒ ತಾ ಭ॑ಗವೋ ವಪ ॥

ಅ॒ವ॒ತತ್ಯ॒ ಧನು॒ಸ್ತ್ವಗ್ಂ ಸಹ॑ಸ್ರಾಕ್ಷ॒ ಶತೇ॑ಷುಧೇ ।
ನಿ॒ಶೀರ್ಯ॑ ಶ॒ಲ್ಯಾನಾಂ॒ ಮುಖಾ॑ ಶಿ॒ವೋ ನಃ॑ ಸು॒ಮನಾ॑ ಭವ ॥

ವಿಜ್ಯಂ॒ ಧನುಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೋ॒ ವಿಶ॑ಲ್ಯೋ॒ ಬಾಣ॑ವಾಗ್ಂ ಉ॒ತ ।
ಅನೇ॑ಶನ್ನ॒ಸ್ಯೇಷ॑ವ ಆ॒ಭುರ॑ಸ್ಯ ನಿಷಂ॒ಗಥಿಃ॑ ॥

ಯಾ ತೇ॑ ಹೇ॒ತಿರ್ಮೀ॑ಡುಷ್ಟಮ॒ ಹಸ್ತೇ॑ ಬ॒ಭೂವ॑ ತೇ॒ ಧನುಃ॑ ।
ತಯಾ॒ಽಸ್ಮಾನ್, ವಿ॒ಶ್ವತ॒ಸ್ತ್ವಮ॑ಯ॒ಕ್ಷ್ಮಯಾ॒ ಪರಿ॑ಬ್ಭುಜ ॥

ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅ॒ಸ್ತ್ವಾಯು॑ಧಾ॒ಯಾನಾ॑ತತಾಯ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ᳚ ।
ಉ॒ಭಾಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮೋ॑ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ॒ ತವ॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ॥

ಪರಿ॑ ತೇ॒ ಧನ್ವ॑ನೋ ಹೇ॒ತಿರ॒ಸ್ಮಾನ್ ವೃ॑ಣಕ್ತು ವಿ॒ಶ್ವತಃ॑ ।
ಅಥೋ॒ ಯ ಇ॑ಷು॒ಧಿಸ್ತವಾ॒ರೇ ಅ॒ಸ್ಮನ್ನಿಧೇ॑ಹಿ॒ ತಂ ॥ 1 ॥

ಶಂಭ॑ವೇ॒ ನಮಃ॑ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್-ವಿಶ್ವೇಶ್ವ॒ರಾಯ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ತ್ರ್ಯಂಬ॒ಕಾಯ॑ ತ್ರಿಪುರಾಂತ॒ಕಾಯ॑ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾ॒ಲಾಯ॑ ಕಾಲಾಗ್ನಿರು॒ದ್ರಾಯ॑ ನೀಲಕ॒ಂಠಾಯ॑ ಮೃತ್ಯುಂಜ॒ಯಾಯ॑ ಸರ್ವೇಶ್ವ॒ರಾಯ॑ ಸದಾಶಿ॒ವಾಯ॑ ಶ್ರೀಮನ್-ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥

ನಮೋ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯ ಬಾಹವೇ ಸೇನಾ॒ನ್ಯೇ॑ ದಿ॒ಶಾಂ ಚ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೇಭ್ಯೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶೇಭ್ಯಃ ಪಶೂ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸ॒ಸ್ಪಿಂಜ॑ರಾಯ॒ ತ್ವಿಷೀ॑ಮತೇ ಪಥೀ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಬಭ್ಲು॒ಶಾಯ॑ ವಿವ್ಯಾ॒ಧಿನೇಽನ್ನಾ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶಾಯೋಪವೀ॒ತಿನೇ॑ ಪು॒ಷ್ಟಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಭ॒ವಸ್ಯ॑ ಹೇ॒ತ್ಯೈ ಜಗ॑ತಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರಾಯಾ॑ತತಾ॒ವಿನೇ॒ ಕ್ಷೇತ್ರಾ॑ಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸೂ॒ತಾಯಾಹಂ॑ತ್ಯಾಯ॒ ವನಾ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ರೋಹಿ॑ತಾಯ ಸ್ಥ॒ಪತ॑ಯೇ ವೃ॒ಕ್ಷಾಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಮಂ॒ತ್ರಿಣೇ॑ ವಾಣಿ॒ಜಾಯ॒ ಕಕ್ಷಾ॑ಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಭುವಂ॒ತಯೇ॑ ವಾರಿವಸ್ಕೃ॒ತಾ-ಯೌಷ॑ಧೀನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॑ ಉ॒ಚ್ಚೈರ್-ಘೋ॑ಷಾಯಾಕ್ರ॒ಂದಯ॑ತೇ ಪತ್ತೀ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಕೃತ್ಸ್ನವೀ॒ತಾಯ॒ ಧಾವ॑ತೇ॒ ಸತ್ತ್ವ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ 2 ॥

ನಮಃ॒ ಸಹ॑ಮಾನಾಯ ನಿವ್ಯಾ॒ಧಿನ॑ ಆವ್ಯಾ॒ಧಿನೀ॑ನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಕಕು॒ಭಾಯ॑ ನಿಷಂ॒ಗಿಣೇ᳚ ಸ್ತೇ॒ನಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ನಿಷಂ॒ಗಿಣ॑ ಇಷುಧಿ॒ಮತೇ॑ ತಸ್ಕ॑ರಾಣಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ವಂಚ॑ತೇ ಪರಿ॒ವಂಚ॑ತೇ ಸ್ತಾಯೂ॒ನಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ನಿಚೇ॒ರವೇ॑ ಪರಿಚ॒ರಾಯಾರ॑ಣ್ಯಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸೃಕಾ॒ವಿಭ್ಯೋ॒ ಜಿಘಾಗ್ಂ॑ಸದ್ಭ್ಯೋ ಮುಷ್ಣ॒ತಾಂ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ಽಸಿ॒ಮದ್ಭ್ಯೋ॒ ನಕ್ತಂ॒ಚರ॑ದ್ಭ್ಯಃ ಪ್ರಕೃ॒ಂತಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॑ ಉಷ್ಣೀ॒ಷಿನೇ॑ ಗಿರಿಚ॒ರಾಯ॑ ಕುಲುಂ॒ಚಾನಾಂ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ ಇಷು॑ಮದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಾ॒ವಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॑ ಆತನ್-ವಾ॒ನೇಭ್ಯಃ॑ ಪ್ರತಿ॒ದಧಾ॑ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॑ ಆ॒ಯಚ್ಛ॑ದ್ಭ್ಯೋ ವಿಸೃ॒ಜದ್-ಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋಽಸ್ಸ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ವಿದ್ಯ॑ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ ಆಸೀ॑ನೇಭ್ಯಃ॒ ಶಯಾ॑ನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸ್ವ॒ಪದ್ಭ್ಯೋ॒ ಜಾಗ್ರ॑ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ಸ್ತಿಷ್ಠ॑ದ್ಭ್ಯೋ॒ ಧಾವ॑ದ್-ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸ॒ಭಾಭ್ಯಃ॑ ಸ॒ಭಾಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ಅಶ್ವೇ॒ಭ್ಯೋಽಶ್ವ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮಃ॑ ॥ 3 ॥

ನಮ॑ ಆವ್ಯಾ॒ಧಿನೀ᳚ಭ್ಯೋ ವಿ॒ವಿಧ್ಯ॑ಂತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ ಉಗ॑ಣಾಭ್ಯಸ್ತೃಗ್ಂ-ಹ॒ತೀಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಗೃ॒ತ್ಸೇಭ್ಯೋ॑ ಗೃ॒ತ್ಸಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ವ್ರಾತೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ವ್ರಾತ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಗ॒ಣೇಭ್ಯೋ॑ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ವಿರೂ॑ಪೇಭ್ಯೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಮಹ॒ದ್ಭ್ಯಃ॑, ಕ್ಷುಲ್ಲ॒ಕೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ರ॒ಥಿಭ್ಯೋ॑ಽರ॒ಥೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॒ ರಥೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ರಥ॑ಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಸೇನಾ᳚ಭ್ಯಃ ಸೇನಾ॒ನಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑, ಕ್ಷ॒ತ್ತೃಭ್ಯಃ॑ ಸಂಗ್ರಹೀ॒ತೃಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮ॒ಸ್ತಕ್ಷ॑ಭ್ಯೋ ರಥಕಾ॒ರೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॑ ನಮಃ॒ ಕುಲಾ॑ಲೇಭ್ಯಃ ಕ॒ರ್ಮಾರೇ᳚ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಪುಂ॒ಜಿಷ್ಟೇ᳚ಭ್ಯೋ ನಿಷಾ॒ದೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ಇಷು॒ಕೃದ್ಭ್ಯೋ॑ ಧನ್ವ॒ಕೃದ್-ಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮೋ॑ ಮೃಗ॒ಯುಭ್ಯಃ॑ ಶ್ವ॒ನಿಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॒ ಶ್ವಭ್ಯಃ॒ ಶ್ವಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮಃ॑ ॥ 4 ॥

ನಮೋ॑ ಭ॒ವಾಯ॑ ಚ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶ॒ರ್ವಾಯ॑ ಚ ಪಶು॒ಪತ॑ಯೇ ಚ॒ ನಮೋ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಯ ಚ ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಪ॒ರ್ಧಿನೇ॑ ಚ॒ ವ್ಯು॑ಪ್ತಕೇಶಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಚ ಶ॒ತಧ॑ನ್ವನೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಗಿರಿ॒ಶಾಯ॑ ಚ ಶಿಪಿವಿ॒ಷ್ಟಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಮೀ॒ಢುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ಚೇಷು॑ಮತೇ ಚ॒ ನಮೋ᳚ ಹ್ರ॒ಸ್ವಾಯ॑ ಚ ವಾಮ॒ನಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಬೃಹ॒ತೇ ಚ॒ ವರ್ಷೀ॑ಯಸೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಾಯ॑ ಚ ಸಂ॒ವೃಧ್ವ॑ನೇ ಚ॒ ನಮೋ॒ ಅಗ್ರಿ॑ಯಾಯ ಚ ಪ್ರಥ॒ಮಾಯ॑ ಚ॒ ನಮ॑ ಆ॒ಶವೇ॑ ಚಾಜಿ॒ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶೀಘ್ರಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ಶೀಭ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ॑ ಊ॒ರ್ಮ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವಸ್ವ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸ್ರೋತ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ದ್ವೀಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ ॥ 5 ॥

ನಮೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ ಕನಿ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪೂರ್ವ॒ಜಾಯ॑ ಚಾಪರ॒ಜಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಮಧ್ಯ॒ಮಾಯ॑ ಚಾಪಗ॒ಲ್ಭಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಜಘ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಬುಧ್ನಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸೋ॒ಭ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪ್ರತಿಸ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ಯಾಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ॑ ಉರ್ವ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಖಲ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾ॑ಯ ಚಾಽವಸಾ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ವನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಕಕ್ಷ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶ್ರ॒ವಾಯ॑ ಚ ಪ್ರತಿಶ್ರ॒ವಾಯ॑ ಚ॒ ನಮ॑ ಆ॒ಶುಷೇ॑ಣಾಯ ಚಾ॒ಶುರ॑ಥಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶೂರಾ॑ಯ ಚಾವಭಿಂದ॒ತೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವ॒ರ್ಮಿಣೇ॑ ಚ ವರೂ॒ಧಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಬಿ॒ಲ್ಮಿನೇ॑ ಚ ಕವ॒ಚಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶ್ರು॒ತಾಯ॑ ಚ ಶ್ರುತಸೇ॒ನಾಯ॑ ಚ ॥ 6 ॥

ನಮೋ॑ ದುಂದು॒ಭ್ಯಾ॑ಯ ಚಾಹನ॒ನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ॑ ಚ ಪ್ರಮೃ॒ಶಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ದೂ॒ತಾಯ॑ ಚ ಪ್ರಹಿ॑ತಾಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ ನಿಷಂ॒ಗಿಣೇ॑ ಚೇಷುಧಿ॒ಮತೇ॑ ಚ॒ ನಮ॑ಸ್-ತೀ॒ಕ್ಷ್ಣೇಷ॑ವೇ ಚಾಯು॒ಧಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸ್ವಾಯು॒ಧಾಯ॑ ಚ ಸು॒ಧನ್ವ॑ನೇ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಸ್ರುತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಪಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಾ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ ನೀ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಸೂದ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಸರ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ ನಾ॒ದ್ಯಾಯ॑ ಚ ವೈಶಂ॒ತಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಕೂಪ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ವರ್ಷ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವ॒ರ್ಷ್ಯಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಮೇ॒ಘ್ಯಾ॑ಯ ಚ ವಿದ್ಯು॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ ಈ॒ಧ್ರಿಯಾ॑ಯ ಚಾತ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ವಾತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ರೇಷ್ಮಿ॑ಯಾಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವಾಸ್ತ॒ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ ವಾಸ್ತು॒ಪಾಯ॑ ಚ ॥ 7 ॥

ನಮಃ॒ ಸೋಮಾ॑ಯ ಚ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮ॑ಸ್ತಾ॒ಮ್ರಾಯ॑ ಚಾರು॒ಣಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶಂ॒ಗಾಯ॑ ಚ ಪಶು॒ಪತ॑ಯೇ ಚ॒ ನಮ॑ ಉ॒ಗ್ರಾಯ॑ ಚ ಭೀ॒ಮಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಅಗ್ರೇವ॒ಧಾಯ॑ ಚ ದೂರೇವ॒ಧಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ॑ ಹ॒ಂತ್ರೇ ಚ॒ ಹನೀ॑ಯಸೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೇಭ್ಯೋ॒ ಹರಿ॑ಕೇಶೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ಸ್ತಾ॒ರಾಯ॒ ನಮ॑ಶ್ಶಂ॒ಭವೇ॑ ಚ ಮಯೋ॒ಭವೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶಂಕ॒ರಾಯ॑ ಚ ಮಯಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶಿ॒ವಾಯ॑ ಚ ಶಿ॒ವತ॑ರಾಯ ಚ॒ ನಮ॒ಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಕೂಲ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚಾವಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪ್ರ॒ತರ॑ಣಾಯ ಚೋ॒ತ್ತರ॑ಣಾಯ ಚ॒ ನಮ॑ ಆತಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಚಾಲಾ॒ದ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶಷ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಫೇನ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಸಿಕ॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪ್ರವಾ॒ಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ ॥ 8 ॥

ನಮ॑ ಇರಿ॒ಣ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪ್ರಪ॒ಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಿಗ್ಂಶಿ॒ಲಾಯ॑ ಚ॒ ಕ್ಷಯ॑ಣಾಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ॑ ಚ ಪುಲ॒ಸ್ತಯೇ॑ ಚ॒ ನಮೋ॒ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಗೃಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ॒ಸ್ತಲ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಗೇಹ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಾ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಗಹ್ವರೇ॒ಷ್ಠಾಯ॑ ಚ॒ ನಮೋ᳚ ಹೃದ॒ಯ್ಯಾ॑ಯ ಚ ನಿವೇ॒ಷ್ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪಾಗ್ಂ ಸ॒ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ ರಜ॒ಸ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॒ ಶುಷ್ಕ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಹರಿ॒ತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॒ ಲೋಪ್ಯಾ॑ಯ ಚೋಲ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮ॑ ಊ॒ರ್ವ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಸೂ॒ರ್ಮ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಪ॒ರ್ಣ್ಯಾ॑ಯ ಚ ಪರ್ಣಶ॒ದ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮೋ॑ಽಪಗು॒ರಮಾ॑ಣಾಯ ಚಾಭಿಘ್ನ॒ತೇ ಚ॒ ನಮ॑ ಆಖ್ಖಿದ॒ತೇ ಚ॑ ಪ್ರಖ್ಖಿದ॒ತೇ ಚ॒ ನಮೋ॑ ವಃ ಕಿರಿ॒ಕೇಭ್ಯೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಗ್ಂ॒॒ ಹೃದ॑ಯೇಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॑ ವಿಕ್ಷೀಣ॒ಕೇಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॑ ವಿಚಿನ್ವ॒ತ್ಕೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ ಆನಿರ್ ಹ॒ತೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ ಆಮೀವ॒ತ್ಕೇಭ್ಯಃ॑ ॥ 9 ॥

ದ್ರಾಪೇ॒ ಅಂಧ॑ಸಸ್ಪತೇ॒ ದರಿ॑ದ್ರ॒ನ್-ನೀಲ॑ಲೋಹಿತ ।
ಏ॒ಷಾಂ ಪುರು॑ಷಾಣಾಮೇ॒ಷಾಂ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಂ ಮಾ ಭೇರ್ಮಾಽರೋ॒ ಮೋ ಏ॑ಷಾಂ॒ ಕಿಂಚ॒ನಾಮ॑ಮತ್ ।

ಯಾ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಶಿ॒ವಾ ತ॒ನೂಃ ಶಿ॒ವಾ ವಿ॒ಶ್ವಾಹ॑ಭೇಷಜೀ ।
ಶಿ॒ವಾ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಭೇಷ॒ಜೀ ತಯಾ॑ ನೋ ಮೃಡ ಜೀ॒ವಸೇ᳚ ॥

ಇ॒ಮಾಗ್ಂ ರು॒ದ್ರಾಯ॑ ತ॒ವಸೇ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೇ᳚ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ॒ ಪ್ರಭ॑ರಾಮಹೇ ಮ॒ತಿಂ ।
ಯಥಾ॑ ನಃ॒ ಶಮಸ॑ದ್ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ॒ ವಿಶ್ವಂ॑ ಪು॒ಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ॑ ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ನನಾ॑ತುರಂ ।

ಮೃ॒ಡಾ ನೋ॑ ರುದ್ರೋ॒ತ ನೋ॒ ಮಯ॑ಸ್ಕೃಧಿ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ॒ ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ ।
ಯಚ್ಛಂ ಚ॒ ಯೋಶ್ಚ॒ ಮನು॑ರಾಯ॒ಜೇ ಪಿ॒ತಾ ತದ॑ಶ್ಯಾಮ॒ ತವ॑ ರುದ್ರ॒ ಪ್ರಣೀ॑ತೌ ।

ಮಾ ನೋ॑ ಮ॒ಹಾಂತ॑ಮು॒ತ ಮಾ ನೋ॑ ಅರ್ಭ॒ಕಂ ಮಾ ನ॒ ಉಕ್ಷಂ॑ತಮು॒ತ ಮಾ ನ॑ ಉಕ್ಷಿ॒ತಂ ।
ಮಾ ನೋ॑ಽವಧೀಃ ಪಿ॒ತರಂ॒ ಮೋತ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಾ ಮಾ ನ॑ಸ್ತ॒ನುವೋ॑ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ ।

ಮಾ ನ॑ಸ್ತೋ॒ಕೇ ತನ॑ಯೇ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯು॑ಷಿ॒ ಮಾ ನೋ॒ ಗೋಷು॒ ಮಾ ನೋ॒ ಅಶ್ವೇ॑ಷು ರೀರಿಷಃ ।
ವೀ॒ರಾನ್ಮಾ ನೋ॑ ರುದ್ರ ಭಾಮಿ॒ತೋಽವ॑ಧೀರ್-ಹ॒ವಿಷ್ಮ॑ಂತೋ॒ ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ ।

ಆ॒ರಾತ್ತೇ॑ ಗೋ॒ಘ್ನ ಉ॒ತ ಪೂ॑ರುಷ॒ಘ್ನೇ ಕ್ಷ॒ಯದ್ವೀ॑ರಾಯ ಸುಂ॒-ನಮ॒ಸ್ಮೇ ತೇ॑ ಅಸ್ತು ।
ರಕ್ಷಾ॑ ಚ ನೋ॒ ಅಧಿ॑ ಚ ದೇವ ಬ್ರೂ॒ಹ್ಯಥಾ॑ ಚ ನಃ॒ ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛ ದ್ವಿ॒ಬರ್ಹಾಃ᳚ ।

ಸ್ತು॒ಹಿ ಶ್ರು॒ತಂ ಗ॑ರ್ತ॒ಸದಂ॒ ಯುವಾ॑ನಂ ಮೃ॒ಗನ್ನ ಭೀ॒ಮಮು॑ಪಹ॒ಂತುಮು॒ಗ್ರಂ ।
ಮೃ॒ಡಾ ಜ॑ರಿ॒ತ್ರೇ ರು॑ದ್ರ॒ ಸ್ತವಾ॑ನೋ ಅ॒ನ್ಯಂತೇ॑ ಅ॒ಸ್ಮನ್ನಿವ॑ಪಂತು॒ ಸೇನಾಃ᳚ ।

ಪರಿ॑ಣೋ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಹೇ॒ತಿರ್-ವೃ॑ಣಕ್ತು॒ ಪರಿ॑ ತ್ವೇ॒ಷಸ್ಯ॑ ದುರ್ಮ॒ತಿ ರ॑ಘಾ॒ಯೋಃ ।
ಅವ॑ ಸ್ಥಿ॒ರಾ ಮ॒ಘವ॑ದ್-ಭ್ಯಸ್-ತನುಷ್ವ॒ ಮೀಢ್-ವ॑ಸ್ತೋ॒ಕಾಯ॒ ತನ॑ಯಾಯ ಮೃಡಯ ।

ಮೀಢು॑ಷ್ಟಮ॒ ಶಿವ॑ತಮ ಶಿ॒ವೋ ನಃ॑ ಸು॒ಮನಾ॑ ಭವ ।
ಪ॒ರ॒ಮೇ ವೃ॒ಕ್ಷ ಆಯು॑ಧನ್ನಿ॒ಧಾಯ॒ ಕೃತ್ತಿಂ॒ ವಸಾ॑ನ॒ ಆಚ॑ರ॒ ಪಿನಾ॑ಕಂ॒ ಬಿಭ್ರ॒ದಾಗ॑ಹಿ ।

ವಿಕಿ॑ರಿದ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತ॒ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವಃ ।
ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸ॒ಹಸ್ರಗ್ಂ॑ ಹೇ॒ತಯೋ॒ನ್ಯಮ॒ಸ್ಮನ್-ನಿವ॑ಪಂತು ತಾಃ ।

ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಣಿ ಸಹಸ್ರ॒ಧಾ ಬಾ॑ಹು॒ವೋಸ್ತವ॑ ಹೇ॒ತಯಃ॑ ।
ತಾಸಾ॒ಮೀಶಾ॑ನೋ ಭಗವಃ ಪರಾ॒ಚೀನಾ॒ ಮುಖಾ॑ ಕೃಧಿ ॥ 10 ॥

ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಣಿ ಸಹಸ್ರ॒ಶೋ ಯೇ ರು॒ದ್ರಾ ಅಧಿ॒ ಭೂಮ್ಯಾಂ᳚ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ ।

ಅ॒ಸ್ಮಿನ್-ಮ॑ಹ॒ತ್-ಯ॑ರ್ಣ॒ವೇಂ᳚ಽತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಭ॒ವಾ ಅಧಿ॑ ।
ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾಃ᳚ ಶ॒ರ್ವಾ ಅ॒ಧಃ, ಕ್ಷ॑ಮಾಚ॒ರಾಃ ।

ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾ॒ ದಿವಗ್ಂ॑ ರು॒ದ್ರಾ ಉಪ॑ಶ್ರಿತಾಃ ।
ಯೇ ವೃ॒ಕ್ಷೇಷು॑ ಸ॒ಸ್ಪಿಂಜ॑ರಾ॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾ॒ ವಿಲೋ॑ಹಿತಾಃ ।

ಯೇ ಭೂ॒ತಾನಾ॒ಮಧಿ॑ಪತಯೋ ವಿಶಿ॒ಖಾಸಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿ॑ನಃ ।
ಯೇ ಅನ್ನೇ॑ಷು ವಿ॒ವಿಧ್ಯ॑ಂತಿ॒ ಪಾತ್ರೇ॑ಷು॒ ಪಿಬ॑ತೋ॒ ಜನಾನ್॑ । ಯೇ ಪ॒ಥಾಂ ಪ॑ಥಿ॒ರಕ್ಷ॑ಯ ಐಲಬೃ॒ದಾ॑ ಯ॒ವ್ಯುಧಃ॑ । ಯೇ ತೀ॒ರ್ಥಾನಿ॑ ಪ್ರ॒ಚರಂ॑ತಿ ಸೃ॒ಕಾವಂ॑ತೋ ನಿಷಂ॒ಗಿಣಃ॑ । ಯ ಏ॒ತಾವಂ॑ತಶ್ಚ॒ ಭೂಯಾಗ್ಂ॑ಸಶ್ಚ॒ ದಿಶೋ॑ ರು॒ದ್ರಾ ವಿ॑ತಸ್ಥಿ॒ರೇ । ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । ನಮೋ॑ ರು॒ಧ್ರೇಭ್ಯೋ॒ ಯೇ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾಂ ಯೇಂ᳚ಽತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿ॒ವಿ ಯೇಷಾ॒ಮನ್ನಂ॒ ವಾತೋ॑ ವ॒ರ್ಷ॒ಮಿಷ॑ವ॒ಸ್ತೇಭ್ಯೋ॒ ದಶ॒ ಪ್ರಾಚೀ॒ರ್ದಶ॑ ದಕ್ಷಿ॒ಣಾ ದಶ॑ ಪ್ರ॒ತೀಚೀ॒ರ್-ದಶೋ-ದೀ॑ಚೀ॒ರ್-ದಶೋ॒ರ್ಧ್ವಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ॒ ನಮ॒ಸ್ತೇ ನೋ॑ ಮೃಡಯಂತು॒ ತೇ ಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ॑ ನೋ॒ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ತಂ ವೋ॒ ಜಂಭೇ॑ ದಧಾಮಿ ॥ 11 ॥

ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ । ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್-ಮೃತ್ಯೋ॑ರ್-ಮುಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ । ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ಅ॒ಗ್ನೌ ಯೋ ಅ॒ಪ್ಸು ಯ ಓಷ॑ಧೀಷು॒ ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾ ವಿ॒ವೇಶ॒ ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು । ತಮು॑ ಷ್ಟು॒ಹಿ॒ ಯಃ ಸ್ವಿ॒ಷುಃ ಸು॒ಧನ್ವಾ॒ ಯೋ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯ॑ತಿ ಭೇಷ॒ಜಸ್ಯ॑ । ಯಕ್ಷ್ವಾ᳚ಮ॒ಹೇ ಸೌ᳚ಮನ॒ಸಾಯ॑ ರು॒ದ್ರಂ ನಮೋ᳚ಭಿರ್-ದೇ॒ವಮಸು॑ರಂ ದುವಸ್ಯ । ಅ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಹಸ್ತೋ॒ ಭಗ॑ವಾನ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಭಗ॑ವತ್ತರಃ । ಅ॒ಯಂ ಮೇ᳚ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ᳚ಷಜೋ॒ಽಯಗ್ಂ ಶಿ॒ವಾಭಿ॑ಮರ್ಶನಃ । ಯೇ ತೇ॑ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಮ॒ಯುತಂ॒ ಪಾಶಾ॒ ಮೃತ್ಯೋ॒ ಮರ್ತ್ಯಾ॑ಯ॒ ಹಂತ॑ವೇ । ತಾನ್ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಮಾ॒ಯಯಾ॒ ಸರ್ವಾ॒ನವ॑ ಯಜಾಮಹೇ । ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ॑ ವಿಶಾ॒ಂತಕಃ । ತೇನಾನ್ನೇನಾ᳚ಪ್ಯಾಯ॒ಸ್ವ ॥
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯು॑ರ್ಮೇ ಪಾ॒ಹಿ ॥

ಸದಾಶಿ॒ವೋಂ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑

ശ്രീ രുദ്രം നമകമ്

ശ്രീ രുദ്ര പ്രശ്നഃ

കൃഷ്ണ യജുര്വേദീയ തൈത്തിരീയ സംഹിതാ
ചതുര്ഥം വൈശ്വദേവം കാംഡമ് പംചമഃ പ്രപാഠകഃ

ഓം നമോ ഭഗവതേ॑ രുദ്രാ॒യ ॥
നമ॑സ്തേ രുദ്ര മ॒ന്യവ॑ ഉ॒തോത॒ ഇഷ॑വേ॒ നമഃ॑ ।
നമ॑സ്തേ അസ്തു॒ ധന്വ॑നേ ബാ॒ഹുഭ്യാ॑മു॒ത തേ॒ നമഃ॑ ॥

യാ ത॒ ഇഷുഃ॑ ശി॒വത॑മാ ശി॒വം ബ॒ഭൂവ॑ തേ॒ ധനുഃ॑ ।
ശി॒വാ ശ॑ര॒വ്യാ॑ യാ തവ॒ തയാ॑ നോ രുദ്ര മൃഡയ ।

യാ തേ॑ രുദ്ര ശി॒വാ ത॒നൂരഘോ॒രാഽപാ॑പകാശിനീ ।
തയാ॑ നസ്ത॒നുവാ॒ ശംത॑മയാ॒ ഗിരി॑ശംതാ॒ഭിചാ॑കശീഹി ॥

യാമിഷും॑ ഗിരിശംത॒ ഹസ്തേ॒ ബിഭ॒ര്ഷ്യസ്ത॑വേ ।
ശി॒വാം ഗി॑രിത്ര॒ താം കു॑രു॒ മാ ഹിഗ്മ്॑സീഃ॒ പുരു॑ഷം॒ ജഗ॑ത്॥

ശി॒വേന॒ വച॑സാ ത്വാ॒ ഗിരി॒ശാച്ഛാ॑ വദാമസി ।
യഥാ॑ നഃ॒ സര്വ॒മിജ്ജഗ॑ദയ॒ക്ഷ്മഗ്മ് സു॒മനാ॒ അസ॑ത് ॥

അധ്യ॑വോചദധിവ॒ക്താ പ്ര॑ഥ॒മോ ദൈവ്യോ॑ ഭി॒ഷക് ।
അഹീഗ്॑ശ്ച॒ സര്വാം᳚ജം॒ഭയം॒ഥ്സര്വാ᳚ശ്ച യാതുധാ॒ന്യഃ॑ ॥

അ॒സൌ യസ്താ॒മ്രോ അ॑രു॒ണ ഉ॒ത ബ॒ഭ്രുഃ സു॑മം॒ഗളഃ॑ ।
യേ ചേ॒മാഗ്മ് രു॒ദ്രാ അ॒ഭിതോ॑ ദി॒ക്ഷു ശ്രി॒താഃ സ॑ഹസ്ര॒ശോഽവൈഷാ॒ഗ്മ്॒॒ ഹേഡ॑ ഈമഹേ ॥

അ॒സൌ യോ॑ഽവ॒സര്പ॑തി॒ നീല॑ഗ്രീവോ॒ വിലോ॑ഹിതഃ ।
ഉ॒തൈനം॑ ഗോ॒പാ അ॑ദൃശ॒ന്നദൃ॑ശന്നുദഹാ॒ര്യഃ॑ ।
ഉ॒തൈനം॒ വിശ്വാ॑ ഭൂ॒താനി॒ സ ദൃ॒ഷ്ടോ മൃ॑ഡയാതി നഃ ॥

നമോ॑ അസ്തു॒ നീല॑ഗ്രീവായ സഹസ്രാ॒ക്ഷായ॑ മീ॒ഢുഷേ᳚ ।
അഥോ॒ യേ അ॑സ്യ॒ സത്വാ॑നോ॒ഽഹം തേഭ്യോ॑ഽകര॒ന്നമഃ॑ ॥

പ്രമും॑ച॒ ധന്വ॑ന॒സ്ത്വമു॒ഭയോ॒രാര്ത്നി॑ യോ॒ര്ജ്യാം ।
യാശ്ച॑ തേ॒ ഹസ്ത॒ ഇഷ॑വഃ॒ പരാ॒ താ ഭ॑ഗവോ വപ ॥

അ॒വ॒തത്യ॒ ധനു॒സ്ത്വഗ്മ് സഹ॑സ്രാക്ഷ॒ ശതേ॑ഷുധേ ।
നി॒ശീര്യ॑ ശ॒ല്യാനാം॒ മുഖാ॑ ശി॒വോ നഃ॑ സു॒മനാ॑ ഭവ ॥

വിജ്യം॒ ധനുഃ॑ കപ॒ര്ദിനോ॒ വിശ॑ല്യോ॒ ബാണ॑വാഗ്മ് ഉ॒ത ।
അനേ॑ശന്ന॒സ്യേഷ॑വ ആ॒ഭുര॑സ്യ നിഷം॒ഗഥിഃ॑ ॥

യാ തേ॑ ഹേ॒തിര്മീ॑ഡുഷ്ടമ॒ ഹസ്തേ॑ ബ॒ഭൂവ॑ തേ॒ ധനുഃ॑ ।
തയാ॒ഽസ്മാന്, വി॒ശ്വത॒സ്ത്വമ॑യ॒ക്ഷ്മയാ॒ പരി॑ബ്ഭുജ ॥

നമ॑സ്തേ അ॒സ്ത്വായു॑ധാ॒യാനാ॑തതായ ധൃ॒ഷ്ണവേ᳚ ।
ഉ॒ഭാഭ്യാ॑മു॒ത തേ॒ നമോ॑ ബാ॒ഹുഭ്യാം॒ തവ॒ ധന്വ॑നേ ॥

പരി॑ തേ॒ ധന്വ॑നോ ഹേ॒തിര॒സ്മാന് വൃ॑ണക്തു വി॒ശ്വതഃ॑ ।
അഥോ॒ യ ഇ॑ഷു॒ധിസ്തവാ॒രേ അ॒സ്മന്നിധേ॑ഹി॒ തം ॥ 1 ॥

ശംഭ॑വേ॒ നമഃ॑ । നമ॑സ്തേ അസ്തു ഭഗവന്-വിശ്വേശ്വ॒രായ॑ മഹാദേ॒വായ॑ ത്ര്യംബ॒കായ॑ ത്രിപുരാംത॒കായ॑ ത്രികാഗ്നികാ॒ലായ॑ കാലാഗ്നിരു॒ദ്രായ॑ നീലക॒ംഠായ॑ മൃത്യുംജ॒യായ॑ സര്വേശ്വ॒രായ॑ സദാശി॒വായ॑ ശ്രീമന്-മഹാദേ॒വായ॒ നമഃ॑ ॥

നമോ॒ ഹിര॑ണ്യ ബാഹവേ സേനാ॒ന്യേ॑ ദി॒ശാം ച॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॑ വൃ॒ക്ഷേഭ്യോ॒ ഹരി॑കേശേഭ്യഃ പശൂ॒നാം പത॑യേ॒ നമോ॒ നമഃ॑ സ॒സ്പിംജ॑രായ॒ ത്വിഷീ॑മതേ പഥീ॒നാം പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॑ ബഭ്ലു॒ശായ॑ വിവ്യാ॒ധിനേഽന്നാ॑നാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॒ ഹരി॑കേശായോപവീ॒തിനേ॑ പു॒ഷ്ടാനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॑ ഭ॒വസ്യ॑ ഹേ॒ത്യൈ ജഗ॑താം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॑ രു॒ദ്രായാ॑തതാ॒വിനേ॒ ക്ഷേത്രാ॑ണാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമഃ॑ സൂ॒തായാഹം॑ത്യായ॒ വനാ॑നാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॒ രോഹി॑തായ സ്ഥ॒പത॑യേ വൃ॒ക്ഷാണാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॑ മം॒ത്രിണേ॑ വാണി॒ജായ॒ കക്ഷാ॑ണാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॑ ഭുവം॒തയേ॑ വാരിവസ്കൃ॒താ-യൌഷ॑ധീനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമ॑ ഉ॒ച്ചൈര്-ഘോ॑ഷായാക്ര॒ംദയ॑തേ പത്തീ॒നാം പത॑യേ॒ നമോ॒ നമഃ॑ കൃത്സ്നവീ॒തായ॒ ധാവ॑തേ॒ സത്ത്വ॑നാം॒ പത॑യേ॒ നമഃ॑ ॥ 2 ॥

നമഃ॒ സഹ॑മാനായ നിവ്യാ॒ധിന॑ ആവ്യാ॒ധിനീ॑നാം॒ പത॑യേ നമോ॒ നമഃ॑ കകു॒ഭായ॑ നിഷം॒ഗിണേ᳚ സ്തേ॒നാനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॑ നിഷം॒ഗിണ॑ ഇഷുധി॒മതേ॑ തസ്ക॑രാണാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॒ വംച॑തേ പരി॒വംച॑തേ സ്തായൂ॒നാം പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॑ നിചേ॒രവേ॑ പരിച॒രായാര॑ണ്യാനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമഃ॑ സൃകാ॒വിഭ്യോ॒ ജിഘാഗ്മ്॑സദ്ഭ്യോ മുഷ്ണ॒താം പത॑യേ॒ നമോ॒ നമോ॑ഽസി॒മദ്ഭ്യോ॒ നക്തം॒ചര॑ദ്ഭ്യഃ പ്രകൃ॒ംതാനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമ॑ ഉഷ്ണീ॒ഷിനേ॑ ഗിരിച॒രായ॑ കുലും॒ചാനാം॒ പത॑യേ॒ നമോ॒ നമ॒ ഇഷു॑മദ്ഭ്യോ ധന്വാ॒വിഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമ॑ ആതന്-വാ॒നേഭ്യഃ॑ പ്രതി॒ദധാ॑നേഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമ॑ ആ॒യച്ഛ॑ദ്ഭ്യോ വിസൃ॒ജദ്-ഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോഽസ്സ॑ദ്ഭ്യോ॒ വിദ്യ॑ദ്-ഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമ॒ ആസീ॑നേഭ്യഃ॒ ശയാ॑നേഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമഃ॑ സ്വ॒പദ്ഭ്യോ॒ ജാഗ്ര॑ദ്-ഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമ॒സ്തിഷ്ഠ॑ദ്ഭ്യോ॒ ധാവ॑ദ്-ഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമഃ॑ സ॒ഭാഭ്യഃ॑ സ॒ഭാപ॑തിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോ॒ അശ്വേ॒ഭ്യോഽശ്വ॑പതിഭ്യശ്ച വോ॒ നമഃ॑ ॥ 3 ॥

നമ॑ ആവ്യാ॒ധിനീ᳚ഭ്യോ വി॒വിധ്യ॑ംതീഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമ॒ ഉഗ॑ണാഭ്യസ്തൃഗ്മ്-ഹ॒തീഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോ॑ ഗൃ॒ത്സേഭ്യോ॑ ഗൃ॒ത്സപ॑തിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോ॒ വ്രാതേ᳚ഭ്യോ॒ വ്രാത॑പതിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോ॑ ഗ॒ണേഭ്യോ॑ ഗ॒ണപ॑തിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോ॒ വിരൂ॑പേഭ്യോ വി॒ശ്വരൂ॑പേഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോ॑ മഹ॒ദ്ഭ്യഃ॑, ക്ഷുല്ല॒കേഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോ॑ ര॒ഥിഭ്യോ॑ഽര॒ഥേഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോ॒ രഥേ᳚ഭ്യോ॒ രഥ॑പതിഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമഃ॑ സേനാ᳚ഭ്യഃ സേനാ॒നിഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമഃ॑, ക്ഷ॒ത്തൃഭ്യഃ॑ സംഗ്രഹീ॒തൃഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമ॒സ്തക്ഷ॑ഭ്യോ രഥകാ॒രേഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॑ നമഃ॒ കുലാ॑ലേഭ്യഃ ക॒ര്മാരേ᳚ഭ്യശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമഃ॑ പും॒ജിഷ്ടേ᳚ഭ്യോ നിഷാ॒ദേഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമഃ॑ ഇഷു॒കൃദ്ഭ്യോ॑ ധന്വ॒കൃദ്-ഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമോ॑ മൃഗ॒യുഭ്യഃ॑ ശ്വ॒നിഭ്യ॑ശ്ച വോ॒ നമോ॒ നമഃ॒ ശ്വഭ്യഃ॒ ശ്വപ॑തിഭ്യശ്ച വോ॒ നമഃ॑ ॥ 4 ॥

നമോ॑ ഭ॒വായ॑ ച രു॒ദ്രായ॑ ച॒ നമഃ॑ ശ॒ര്വായ॑ ച പശു॒പത॑യേ ച॒ നമോ॒ നീല॑ഗ്രീവായ ച ശിതി॒കംഠാ॑യ ച॒ നമഃ॑ കപ॒ര്ധിനേ॑ ച॒ വ്യു॑പ്തകേശായ ച॒ നമഃ॑ സഹസ്രാ॒ക്ഷായ॑ ച ശ॒തധ॑ന്വനേ ച॒ നമോ॑ ഗിരി॒ശായ॑ ച ശിപിവി॒ഷ്ടായ॑ ച॒ നമോ॑ മീ॒ഢുഷ്ട॑മായ॒ ചേഷു॑മതേ ച॒ നമോ᳚ ഹ്ര॒സ്വായ॑ ച വാമ॒നായ॑ ച॒ നമോ॑ ബൃഹ॒തേ ച॒ വര്ഷീ॑യസേ ച॒ നമോ॑ വൃ॒ദ്ധായ॑ ച സം॒വൃധ്വ॑നേ ച॒ നമോ॒ അഗ്രി॑യായ ച പ്രഥ॒മായ॑ ച॒ നമ॑ ആ॒ശവേ॑ ചാജി॒രായ॑ ച॒ നമഃ॒ ശീഘ്രി॑യായ ച॒ ശീഭ്യാ॑യ ച॒ നമ॑ ഊ॒ര്മ്യാ॑യ ചാവസ്വ॒ന്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ സ്രോത॒സ്യാ॑യ ച॒ ദ്വീപ്യാ॑യ ച ॥ 5 ॥

നമോ᳚ ജ്യേ॒ഷ്ഠായ॑ ച കനി॒ഷ്ഠായ॑ ച॒ നമഃ॑ പൂര്വ॒ജായ॑ ചാപര॒ജായ॑ ച॒ നമോ॑ മധ്യ॒മായ॑ ചാപഗ॒ല്ഭായ॑ ച॒ നമോ॑ ജഘ॒ന്യാ॑യ ച॒ ബുധ്നി॑യായ ച॒ നമഃ॑ സോ॒ഭ്യാ॑യ ച പ്രതിസ॒ര്യാ॑യ ച॒ നമോ॒ യാമ്യാ॑യ ച॒ ക്ഷേമ്യാ॑യ ച॒ നമ॑ ഉര്വ॒ര്യാ॑യ ച॒ ഖല്യാ॑യ ച॒ നമഃ॒ ശ്ലോക്യാ॑യ ചാഽവസാ॒ന്യാ॑യ ച॒ നമോ॒ വന്യാ॑യ ച॒ കക്ഷ്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ ശ്ര॒വായ॑ ച പ്രതിശ്ര॒വായ॑ ച॒ നമ॑ ആ॒ശുഷേ॑ണായ ചാ॒ശുര॑ഥായ ച॒ നമഃ॒ ശൂരാ॑യ ചാവഭിംദ॒തേ ച॒ നമോ॑ വ॒ര്മിണേ॑ ച വരൂ॒ധിനേ॑ ച॒ നമോ॑ ബി॒ല്മിനേ॑ ച കവ॒ചിനേ॑ ച॒ നമഃ॑ ശ്രു॒തായ॑ ച ശ്രുതസേ॒നായ॑ ച ॥ 6 ॥

നമോ॑ ദുംദു॒ഭ്യാ॑യ ചാഹന॒ന്യാ॑യ ച॒ നമോ॑ ധൃ॒ഷ്ണവേ॑ ച പ്രമൃ॒ശായ॑ ച॒ നമോ॑ ദൂ॒തായ॑ ച പ്രഹി॑തായ ച॒ നമോ॑ നിഷം॒ഗിണേ॑ ചേഷുധി॒മതേ॑ ച॒ നമ॑സ്-തീ॒ക്ഷ്ണേഷ॑വേ ചായു॒ധിനേ॑ ച॒ നമഃ॑ സ്വായു॒ധായ॑ ച സു॒ധന്വ॑നേ ച॒ നമഃ॒ സ്രുത്യാ॑യ ച॒ പഥ്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ കാ॒ട്യാ॑യ ച നീ॒പ്യാ॑യ ച॒ നമഃ॒ സൂദ്യാ॑യ ച സര॒സ്യാ॑യ ച॒ നമോ॑ നാ॒ദ്യായ॑ ച വൈശം॒തായ॑ ച॒ നമഃ॒ കൂപ്യാ॑യ ചാവ॒ട്യാ॑യ ച॒ നമോ॒ വര്ഷ്യാ॑യ ചാവ॒ര്ഷ്യായ॑ ച॒ നമോ॑ മേ॒ഘ്യാ॑യ ച വിദ്യു॒ത്യാ॑യ ച॒ നമ ഈ॒ധ്രിയാ॑യ ചാത॒പ്യാ॑യ ച॒ നമോ॒ വാത്യാ॑യ ച॒ രേഷ്മി॑യായ ച॒ നമോ॑ വാസ്ത॒വ്യാ॑യ ച വാസ്തു॒പായ॑ ച ॥ 7 ॥

നമഃ॒ സോമാ॑യ ച രു॒ദ്രായ॑ ച॒ നമ॑സ്താ॒മ്രായ॑ ചാരു॒ണായ॑ ച॒ നമഃ॑ ശം॒ഗായ॑ ച പശു॒പത॑യേ ച॒ നമ॑ ഉ॒ഗ്രായ॑ ച ഭീ॒മായ॑ ച॒ നമോ॑ അഗ്രേവ॒ധായ॑ ച ദൂരേവ॒ധായ॑ ച॒ നമോ॑ ഹ॒ംത്രേ ച॒ ഹനീ॑യസേ ച॒ നമോ॑ വൃ॒ക്ഷേഭ്യോ॒ ഹരി॑കേശേഭ്യോ॒ നമ॑സ്താ॒രായ॒ നമ॑ശ്ശം॒ഭവേ॑ ച മയോ॒ഭവേ॑ ച॒ നമഃ॑ ശംക॒രായ॑ ച മയസ്ക॒രായ॑ ച॒ നമഃ॑ ശി॒വായ॑ ച ശി॒വത॑രായ ച॒ നമ॒സ്തീര്ഥ്യാ॑യ ച॒ കൂല്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ പാ॒ര്യാ॑യ ചാവാ॒ര്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ പ്ര॒തര॑ണായ ചോ॒ത്തര॑ണായ ച॒ നമ॑ ആതാ॒ര്യാ॑യ ചാലാ॒ദ്യാ॑യ ച॒ നമഃ॒ ശഷ്പ്യാ॑യ ച॒ ഫേന്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ സിക॒ത്യാ॑യ ച പ്രവാ॒ഹ്യാ॑യ ച ॥ 8 ॥

നമ॑ ഇരി॒ണ്യാ॑യ ച പ്രപ॒ഥ്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ കിഗ്മ്ശി॒ലായ॑ ച॒ ക്ഷയ॑ണായ ച॒ നമഃ॑ കപ॒ര്ദിനേ॑ ച പുല॒സ്തയേ॑ ച॒ നമോ॒ ഗോഷ്ഠ്യാ॑യ ച॒ ഗൃഹ്യാ॑യ ച॒ നമ॒സ്തല്പ്യാ॑യ ച॒ ഗേഹ്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ കാ॒ട്യാ॑യ ച ഗഹ്വരേ॒ഷ്ഠായ॑ ച॒ നമോ᳚ ഹൃദ॒യ്യാ॑യ ച നിവേ॒ഷ്പ്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ പാഗ്മ് സ॒വ്യാ॑യ ച രജ॒സ്യാ॑യ ച॒ നമഃ॒ ശുഷ്ക്യാ॑യ ച ഹരി॒ത്യാ॑യ ച॒ നമോ॒ ലോപ്യാ॑യ ചോല॒പ്യാ॑യ ച॒ നമ॑ ഊ॒ര്വ്യാ॑യ ച സൂ॒ര്മ്യാ॑യ ച॒ നമഃ॑ പ॒ര്ണ്യാ॑യ ച പര്ണശ॒ദ്യാ॑യ ച॒ നമോ॑ഽപഗു॒രമാ॑ണായ ചാഭിഘ്ന॒തേ ച॒ നമ॑ ആഖ്ഖിദ॒തേ ച॑ പ്രഖ്ഖിദ॒തേ ച॒ നമോ॑ വഃ കിരി॒കേഭ്യോ॑ ദേ॒വാനാ॒ഗ്॒മ്॒ ഹൃദ॑യേഭ്യോ॒ നമോ॑ വിക്ഷീണ॒കേഭ്യോ॒ നമോ॑ വിചിന്വ॒ത്കേഭ്യോ॒ നമ॑ ആനിര് ഹ॒തേഭ്യോ॒ നമ॑ ആമീവ॒ത്കേഭ്യഃ॑ ॥ 9 ॥

ദ്രാപേ॒ അംധ॑സസ്പതേ॒ ദരി॑ദ്ര॒ന്-നീല॑ലോഹിത ।
ഏ॒ഷാം പുരു॑ഷാണാമേ॒ഷാം പ॑ശൂ॒നാം മാ ഭേര്മാഽരോ॒ മോ ഏ॑ഷാം॒ കിംച॒നാമ॑മത് ।

യാ തേ॑ രുദ്ര ശി॒വാ ത॒നൂഃ ശി॒വാ വി॒ശ്വാഹ॑ഭേഷജീ ।
ശി॒വാ രു॒ദ്രസ്യ॑ ഭേഷ॒ജീ തയാ॑ നോ മൃഡ ജീ॒വസേ᳚ ॥

ഇ॒മാഗ്മ് രു॒ദ്രായ॑ ത॒വസേ॑ കപ॒ര്ദിനേ᳚ ക്ഷ॒യദ്വീ॑രായ॒ പ്രഭ॑രാമഹേ മ॒തിം ।
യഥാ॑ നഃ॒ ശമസ॑ദ് ദ്വി॒പദേ॒ ചതു॑ഷ്പദേ॒ വിശ്വം॑ പു॒ഷ്ടം ഗ്രാമേ॑ അ॒സ്മിന്നനാ॑തുരം ।

മൃ॒ഡാ നോ॑ രുദ്രോ॒ത നോ॒ മയ॑സ്കൃധി ക്ഷ॒യദ്വീ॑രായ॒ നമ॑സാ വിധേമ തേ ।
യച്ഛം ച॒ യോശ്ച॒ മനു॑രായ॒ജേ പി॒താ തദ॑ശ്യാമ॒ തവ॑ രുദ്ര॒ പ്രണീ॑തൌ ।

മാ നോ॑ മ॒ഹാംത॑മു॒ത മാ നോ॑ അര്ഭ॒കം മാ ന॒ ഉക്ഷം॑തമു॒ത മാ ന॑ ഉക്ഷി॒തം ।
മാ നോ॑ഽവധീഃ പി॒തരം॒ മോത മാ॒തരം॑ പ്രി॒യാ മാ ന॑സ്ത॒നുവോ॑ രുദ്ര രീരിഷഃ ।

മാ ന॑സ്തോ॒കേ തന॑യേ॒ മാ ന॒ ആയു॑ഷി॒ മാ നോ॒ ഗോഷു॒ മാ നോ॒ അശ്വേ॑ഷു രീരിഷഃ ।
വീ॒രാന്മാ നോ॑ രുദ്ര ഭാമി॒തോഽവ॑ധീര്-ഹ॒വിഷ്മ॑ംതോ॒ നമ॑സാ വിധേമ തേ ।

ആ॒രാത്തേ॑ ഗോ॒ഘ്ന ഉ॒ത പൂ॑രുഷ॒ഘ്നേ ക്ഷ॒യദ്വീ॑രായ സു॒മ്-നമ॒സ്മേ തേ॑ അസ്തു ।
രക്ഷാ॑ ച നോ॒ അധി॑ ച ദേവ ബ്രൂ॒ഹ്യഥാ॑ ച നഃ॒ ശര്മ॑ യച്ഛ ദ്വി॒ബര്ഹാഃ᳚ ।

സ്തു॒ഹി ശ്രു॒തം ഗ॑ര്ത॒സദം॒ യുവാ॑നം മൃ॒ഗന്ന ഭീ॒മമു॑പഹ॒ംതുമു॒ഗ്രമ് ।
മൃ॒ഡാ ജ॑രി॒ത്രേ രു॑ദ്ര॒ സ്തവാ॑നോ അ॒ന്യംതേ॑ അ॒സ്മന്നിവ॑പംതു॒ സേനാഃ᳚ ।

പരി॑ണോ രു॒ദ്രസ്യ॑ ഹേ॒തിര്-വൃ॑ണക്തു॒ പരി॑ ത്വേ॒ഷസ്യ॑ ദുര്മ॒തി ര॑ഘാ॒യോഃ ।
അവ॑ സ്ഥി॒രാ മ॒ഘവ॑ദ്-ഭ്യസ്-തനുഷ്വ॒ മീഢ്-വ॑സ്തോ॒കായ॒ തന॑യായ മൃഡയ ।

മീഢു॑ഷ്ടമ॒ ശിവ॑തമ ശി॒വോ നഃ॑ സു॒മനാ॑ ഭവ ।
പ॒ര॒മേ വൃ॒ക്ഷ ആയു॑ധന്നി॒ധായ॒ കൃത്തിം॒ വസാ॑ന॒ ആച॑ര॒ പിനാ॑കം॒ ബിഭ്ര॒ദാഗ॑ഹി ।

വികി॑രിദ॒ വിലോ॑ഹിത॒ നമ॑സ്തേ അസ്തു ഭഗവഃ ।
യാസ്തേ॑ സ॒ഹസ്രഗ്മ്॑ ഹേ॒തയോ॒ന്യമ॒സ്മന്-നിവ॑പംതു താഃ ।

സ॒ഹസ്രാ॑ണി സഹസ്ര॒ധാ ബാ॑ഹു॒വോസ്തവ॑ ഹേ॒തയഃ॑ ।
താസാ॒മീശാ॑നോ ഭഗവഃ പരാ॒ചീനാ॒ മുഖാ॑ കൃധി ॥ 10 ॥

സ॒ഹസ്രാ॑ണി സഹസ്ര॒ശോ യേ രു॒ദ്രാ അധി॒ ഭൂമ്യാ᳚മ് ।
തേഷാഗ്മ്॑ സഹസ്രയോജ॒നേഽവ॒ധന്വാ॑നി തന്മസി ।

അ॒സ്മിന്-മ॑ഹ॒ത്-യ॑ര്ണ॒വേം᳚ഽതരി॑ക്ഷേ ഭ॒വാ അധി॑ ।
നീല॑ഗ്രീവാഃ ശിതി॒കംഠാഃ᳚ ശ॒ര്വാ അ॒ധഃ, ക്ഷ॑മാച॒രാഃ ।

നീല॑ഗ്രീവാഃ ശിതി॒കംഠാ॒ ദിവഗ്മ്॑ രു॒ദ്രാ ഉപ॑ശ്രിതാഃ ।
യേ വൃ॒ക്ഷേഷു॑ സ॒സ്പിംജ॑രാ॒ നീല॑ഗ്രീവാ॒ വിലോ॑ഹിതാഃ ।

യേ ഭൂ॒താനാ॒മധി॑പതയോ വിശി॒ഖാസഃ॑ കപ॒ര്ദി॑നഃ ।
യേ അന്നേ॑ഷു വി॒വിധ്യ॑ംതി॒ പാത്രേ॑ഷു॒ പിബ॑തോ॒ ജനാന്॑ । യേ പ॒ഥാം പ॑ഥി॒രക്ഷ॑യ ഐലബൃ॒ദാ॑ യ॒വ്യുധഃ॑ । യേ തീ॒ര്ഥാനി॑ പ്ര॒ചരം॑തി സൃ॒കാവം॑തോ നിഷം॒ഗിണഃ॑ । യ ഏ॒താവം॑തശ്ച॒ ഭൂയാഗ്മ്॑സശ്ച॒ ദിശോ॑ രു॒ദ്രാ വി॑തസ്ഥി॒രേ । തേഷാഗ്മ്॑ സഹസ്രയോജ॒നേഽവ॒ധന്വാ॑നി തന്മസി । നമോ॑ രു॒ധ്രേഭ്യോ॒ യേ പൃ॑ഥി॒വ്യാം യേം᳚ഽതരി॑ക്ഷേ യേ ദി॒വി യേഷാ॒മന്നം॒ വാതോ॑ വ॒ര്ഷ॒മിഷ॑വ॒സ്തേഭ്യോ॒ ദശ॒ പ്രാചീ॒ര്ദശ॑ ദക്ഷി॒ണാ ദശ॑ പ്ര॒തീചീ॒ര്-ദശോ-ദീ॑ചീ॒ര്-ദശോ॒ര്ധ്വാസ്തേഭ്യോ॒ നമ॒സ്തേ നോ॑ മൃഡയംതു॒ തേ യം ദ്വി॒ഷ്മോ യശ്ച॑ നോ॒ ദ്വേഷ്ടി॒ തം വോ॒ ജംഭേ॑ ദധാമി ॥ 11 ॥

ത്ര്യം॑ബകം യജാമഹേ സുഗം॒ധിം പു॑ഷ്ടി॒വര്ധ॑നം । ഉ॒ര്വാ॒രു॒കമി॑വ॒ ബംധ॑നാന്-മൃത്യോ॑ര്-മുക്ഷീയ॒ മാഽമൃതാ᳚ത് । യോ രു॒ദ്രോ അ॒ഗ്നൌ യോ അ॒പ്സു യ ഓഷ॑ധീഷു॒ യോ രു॒ദ്രോ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാ വി॒വേശ॒ തസ്മൈ॑ രു॒ദ്രായ॒ നമോ॑ അസ്തു । തമു॑ ഷ്ടു॒ഹി॒ യഃ സ്വി॒ഷുഃ സു॒ധന്വാ॒ യോ വിശ്വ॑സ്യ॒ ക്ഷയ॑തി ഭേഷ॒ജസ്യ॑ । യക്ഷ്വാ᳚മ॒ഹേ സൌ᳚മന॒സായ॑ രു॒ദ്രം നമോ᳚ഭിര്-ദേ॒വമസു॑രം ദുവസ്യ । അ॒യം മേ॒ ഹസ്തോ॒ ഭഗ॑വാന॒യം മേ॒ ഭഗ॑വത്തരഃ । അ॒യം മേ᳚ വി॒ശ്വഭേ᳚ഷജോ॒ഽയഗ്മ് ശി॒വാഭി॑മര്ശനഃ । യേ തേ॑ സ॒ഹസ്ര॑മ॒യുതം॒ പാശാ॒ മൃത്യോ॒ മര്ത്യാ॑യ॒ ഹംത॑വേ । താന് യ॒ജ്ഞസ്യ॑ മാ॒യയാ॒ സര്വാ॒നവ॑ യജാമഹേ । മൃ॒ത്യവേ॒ സ്വാഹാ॑ മൃ॒ത്യവേ॒ സ്വാഹാ᳚ । പ്രാണാനാം ഗ്രംഥിരസി രുദ്രോ മാ॑ വിശാ॒ംതകഃ । തേനാന്നേനാ᳚പ്യായ॒സ്വ ॥
ഓം നമോ ഭഗവതേ രുദ്രായ വിഷ്ണവേ മൃത്യു॑ര്മേ പാ॒ഹി ॥

സദാശി॒വോം ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 
సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః || 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top