శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం | श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम् | VENKATESWARA STOTRAM

0
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం | श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम् | VENKATESWARA STOTRAM

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో
నియతారుణి తాతుల నీలతనో ।
కమలాయత లోచన లోకపతే
విజయీభవ వేంకట శైలపతే ॥

సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే
ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే ।
శరణాగత వత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే ॥

అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రను వేలకృతై రపరాధశతైః ।
భరితం త్వరితం వృష శైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ॥

అధి వేంకట శైల ముదారమతే-
ర్జనతాభి మతాధిక దానరతాత్ ।
పరదేవతయా గదితానిగమైః
కమలాదయితాన్న పరంకలయే ॥

కల వేణుర వావశ గోపవధూ
శత కోటి వృతాత్స్మర కోటి సమాత్ ।
ప్రతి పల్లవికాభి మతాత్-సుఖదాత్
వసుదేవ సుతాన్న పరంకలయే ॥

అభిరామ గుణాకర దాశరధే
జగదేక ధనుర్థర ధీరమతే ।
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయా జలధే ॥

అవనీ తనయా కమనీయ కరం
రజనీకర చారు ముఖాంబురుహం ।
రజనీచర రాజత మోమి హిరం
మహనీయ మహం రఘురామమయే ॥

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయమ మోఘశరం ।
అపహాయ రఘూద్వయ మన్యమహం
న కథంచన కంచన జాతుభజే ॥

వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి ।
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేంకటెశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ॥

అహం దూరదస్తే పదాం భోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయా గత్య సేవాం కరోమి ।
సకృత్సేవయా నిత్య సేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ పయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ ॥

అజ్ఞానినా మయా దోషా న శేషాన్విహితాన్ హరే ।
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైల శిఖామణే ॥

श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Devanagari with the right anusvaras marked.

कमलाकुच चूचुक कुङ्कमतो
नियतारुणि तातुल नीलतनो ।
कमलायत लोचन लोकपते
विजयीभव वेङ्कट शैलपते ॥

सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुखे
प्रमुखा खिलदैवत मौलिमणे ।
शरणागत वत्सल सारनिधे
परिपालय मां वृष शैलपते ॥

अतिवेलतया तव दुर्विषहै
रनु वेलकृतै रपराधशतैः ।
भरितं त्वरितं वृष शैलपते
परया कृपया परिपाहि हरे ॥

अधि वेङ्कट शैल मुदारमते-
र्जनताभि मताधिक दानरतात् ।
परदेवतया गदितानिगमैः
कमलादयितान्न परङ्कलये ॥

कल वेणुर वावश गोपवधू
शत कोटि वृतात्स्मर कोटि समात् ।
प्रति पल्लविकाभि मतात्-सुखदात्
वसुदेव सुतान्न परङ्कलये ॥

अभिराम गुणाकर दाशरधे
जगदेक धनुर्थर धीरमते ।
रघुनायक राम रमेश विभो
वरदो भव देव दया जलधे ॥

अवनी तनया कमनीय करं
रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् ।
रजनीचर राजत मोमि हिरं
महनीय महं रघुराममये ॥

सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं
स्वनुजं च सुकायम मोघशरम् ।
अपहाय रघूद्वय मन्यमहं
न कथञ्चन कञ्चन जातुभजे ॥

विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि ।
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद
प्रियं वेङ्कटॆश प्रयच्छ प्रयच्छ ॥

अहं दूरदस्ते पदां भोजयुग्म
प्रणामेच्छया गत्य सेवां करोमि ।
सकृत्सेवया नित्य सेवाफलं त्वं
प्रयच्छ पयच्छ प्रभो वेङ्कटेश ॥

अज्ञानिना मया दोषा न शेषान्विहितान् हरे ।
क्षमस्व त्वं क्षमस्व त्वं शेषशैल शिखामणे ॥

VENKATESWARA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit-english according to IAST standard.

kamalākucha chūchuka kuṅkamatō
niyatāruṇi tātula nīlatanō ।
kamalāyata lōchana lōkapatē
vijayībhava vēṅkaṭa śailapatē ॥

sachaturmukha ṣaṇmukha pañchamukhē
pramukhā khiladaivata mauḻimaṇē ।
śaraṇāgata vatsala sāranidhē
paripālaya māṃ vṛṣa śailapatē ॥

ativēlatayā tava durviṣahai
ranu vēlakṛtai raparādhaśataiḥ ।
bharitaṃ tvaritaṃ vṛṣa śailapatē
parayā kṛpayā paripāhi harē ॥

adhi vēṅkaṭa śaila mudāramatē-
rjanatābhi matādhika dānaratāt ।
paradēvatayā gaditānigamaiḥ
kamalādayitānna paraṅkalayē ॥

kala vēṇura vāvaśa gōpavadhū
śata kōṭi vṛtātsmara kōṭi samāt ।
prati pallavikābhi matāt-sukhadāt
vasudēva sutānna paraṅkalayē ॥

abhirāma guṇākara dāśaradhē
jagadēka dhanurthara dhīramatē ।
raghunāyaka rāma ramēśa vibhō
varadō bhava dēva dayā jaladhē ॥

avanī tanayā kamanīya karaṃ
rajanīkara chāru mukhāmburuham ।
rajanīchara rājata mōmi hiraṃ
mahanīya mahaṃ raghurāmamayē ॥

sumukhaṃ suhṛdaṃ sulabhaṃ sukhadaṃ
svanujaṃ cha sukāyama mōghaśaram ।
apahāya raghūdvaya manyamahaṃ
na kathañchana kañchana jātubhajē ॥

vinā vēṅkaṭēśaṃ na nāthō na nāthaḥ
sadā vēṅkaṭēśaṃ smarāmi smarāmi ।
harē vēṅkaṭēśa prasīda prasīda
priyaṃ vēṅkaṭeśa prayachCha prayachCha ॥

ahaṃ dūradastē padāṃ bhōjayugma
praṇāmēchChayā gatya sēvāṃ karōmi ।
sakṛtsēvayā nitya sēvāphalaṃ tvaṃ
prayachCha payachCha prabhō vēṅkaṭēśa ॥

ajñāninā mayā dōṣā na śēṣānvihitān harē ।
kṣamasva tvaṃ kṣamasva tvaṃ śēṣaśaila śikhāmaṇē ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top