నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि) | NAKSHATRA SUKTAM (NAKSHATRESHTI)

నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि) | NAKSHATRA SUKTAM (NAKSHATRESHTI)

నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి)

తైత్తిరీయ బ్రహ్మణం । అష్టకం - 3 ప్రశ్నః - 1
తైత్తిరీయ సంహితాః । కాండ 3 ప్రపాఠకః - 5 అనువాకం - 1

ఓం ॥ అ॒గ్నిర్నః॑ పాతు॒ కృత్తి॑కాః । నక్ష॑త్రం దే॒వమిం॑ద్రి॒యం । ఇ॒దమా॑సాం విచక్ష॒ణం । హ॒విరా॒సం జు॑హోతన । యస్య॒ భాంతి॑ ర॒శ్మయో॒ యస్య॑ కే॒తవః॑ । యస్యే॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ సర్వా᳚ । స కృత్తి॑కాభిర॒భిసం॒వసా॑నః । అ॒గ్నిర్నో॑ దే॒వస్సు॑వి॒తే ద॑ధాతు ॥ 1 ॥

ప్ర॒జాప॑తే రోహి॒ణీవే॑తు॒ పత్నీ᳚ । వి॒శ్వరూ॑పా బృహ॒తీ చి॒త్రభా॑నుః । సా నో॑ య॒జ్ఞస్య॑ సువి॒తే ద॑ధాతు । యథా॒ జీవే॑మ శ॒రద॒స్సవీ॑రాః । రో॒హి॒ణీ దే॒వ్యుద॑గాత్పు॒రస్తా᳚త్ । విశ్వా॑ రూ॒పాణి॑ ప్రతి॒మోద॑మానా । ప్ర॒జాప॑తిగ్ం హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయం॑తీ । ప్రి॒యా దే॒వానా॒ముప॑యాతు య॒జ్ఞం ॥ 2 ॥

సోమో॒ రాజా॑ మృగశీ॒ర్॒షేణ॒ ఆగన్న్॑ । శి॒వం నక్ష॑త్రం ప్రి॒యమ॑స్య॒ ధామ॑ । ఆ॒ప్యాయ॑మానో బహు॒ధా జనే॑షు । రేతః॑ ప్ర॒జాం యజ॑మానే దధాతు । యత్తే॒ నక్ష॑త్రం మృగశీ॒ర్॒షమస్తి॑ । ప్రి॒యగ్ం రా॑జన్ ప్రి॒యత॑మం ప్రి॒యాణాం᳚ । తస్మై॑ తే సోమ హ॒విషా॑ విధేమ । శన్న॑ ఏధి ద్వి॒పదే॒ శం చతు॑ష్పదే ॥ 3 ॥

ఆ॒ర్ద్రయా॑ రు॒ద్రః ప్రథ॑మా న ఏతి । శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానాం॒ పతి॑రఘ్ని॒యానాం᳚ । నక్ష॑త్రమస్య హ॒విషా॑ విధేమ । మా నః॑ ప్ర॒జాగ్ం రీ॑రిష॒న్మోత వీ॒రాన్ । హే॒తి రు॒ద్రస్య॒ పరి॑ణో వృణక్తు । ఆ॒ర్ద్రా నక్ష॑త్రం జుషతాగ్ం హ॒విర్నః॑ । ప్ర॒ముం॒చమా॑నౌ దురి॒తాని॒ విశ్వా᳚ । అపా॒ఘశగ్ం॑ సన్నుదతా॒మరా॑తిం । ॥ 4॥

పున॑ర్నో దే॒వ్యది॑తిస్పృణోతు । పున॑ర్వసూనః॒ పున॒రేతాం᳚ య॒జ్ఞం । పున॑ర్నో దే॒వా అ॒భియం॑తు॒ సర్వే᳚ । పునః॑ పునర్వో హ॒విషా॑ యజామః । ఏ॒వా న దే॒వ్యది॑తిరన॒ర్వా । విశ్వ॑స్య భ॒ర్త్రీ జగ॑తః ప్రతి॒ష్ఠా । పున॑ర్వసూ హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయం॑తీ । ప్రి॒యం దే॒వానా॒-మప్యే॑తు॒ పాథః॑ ॥ 5॥

బృహ॒స్పతిః॑ ప్రథ॒మం జాయ॑మానః । తి॒ష్యం॑ నక్ష॑త్రమ॒భి సంబ॑భూవ । శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానాం॒ పృత॑నాసుజి॒ష్ణుః । ది॒శోఽను॒ సర్వా॒ అభ॑యన్నో అస్తు । తి॒ష్యః॑ పు॒రస్తా॑దు॒త మ॑ధ్య॒తో నః॑ । బృహ॒స్పతి॑ర్నః॒ పరి॑పాతు ప॒శ్చాత్ । బాధే॑తాం॒ద్వేషో॒ అభ॑యం కృణుతాం । సు॒వీర్య॑స్య॒ పత॑యస్యామ ॥ 6 ॥

ఇ॒దగ్ం స॒ర్పేభ్యో॑ హ॒విర॑స్తు॒ జుష్టం᳚ । ఆ॒శ్రే॒షా యేషా॑మను॒యంతి॒ చేతః॑ । యే అం॒తరి॑క్షం పృథి॒వీం క్షి॒యంతి॑ । తే న॑స్స॒ర్పాసో॒ హవ॒మాగ॑మిష్ఠాః । యే రో॑చ॒నే సూర్య॒స్యాపి॑ స॒ర్పాః । యే దివం॑ దే॒వీమను॑సం॒చరం॑తి । యేషా॑మశ్రే॒షా అ॑ను॒యంతి॒ కామం᳚ । తేభ్య॑స్స॒ర్పేభ్యో॒ మధు॑మజ్జుహోమి ॥ 7 ॥

ఉప॑హూతాః పి॒తరో॒ యే మ॒ఘాసు॑ । మనో॑జవసస్సు॒కృత॑స్సుకృ॒త్యాః । తే నో॒ నక్ష॑త్రే॒ హవ॒మాగ॑మిష్ఠాః । స్వ॒ధాభి॑ర్య॒జ్ఞం ప్రయ॑తం జుషంతాం । యే అ॑గ్నిద॒గ్ధా యేఽన॑గ్నిదగ్ధాః । యే॑ఽముల్లో॒కం పి॒తరః॑ క్షి॒యంతి॑ । యాగ్-శ్చ॑ వి॒ద్మయాగ్ం ఉ॑ చ॒ న ప్ర॑వి॒ద్మ । మ॒ఘాసు॑ య॒జ్ఞగ్ం సుకృ॑తం జుషంతాం ॥ 8॥

గవాం॒ పతిః॒ ఫల్గు॑నీనామసి॒ త్వం । తద॑ర్యమన్ వరుణమిత్ర॒ చారు॑ । తం త్వా॑ వ॒యగ్ం స॑ని॒తారగ్ం॑ సనీ॒నాం । జీ॒వా జీవ॑ంత॒ముప॒ సంవి॑శేమ । యేనే॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ సంజి॑తా । యస్య॑ దే॒వా అ॑నుసం॒యంతి॒ చేతః॑ । అ॒ర్య॒మా రాజా॒ఽజర॒స్తు వి॑ష్మాన్ । ఫల్గు॑నీనామృష॒భో రో॑రవీతి ॥ 9 ॥

శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానాం᳚ భగవో భగాసి । తత్త్వా॑ విదుః॒ ఫల్గు॑నీ॒స్తస్య॑ విత్తాత్ । అ॒స్మభ్యం॑ క్ష॒త్రమ॒జరగ్ం॑ సు॒వీర్యం᳚ । గోమ॒దశ్వ॑వ॒దుప॒సన్ను॑దే॒హ । భగో॑హ దా॒తా భగ ఇత్ప్ర॑దా॒తా । భగో॑ దే॒వీః ఫల్గు॑నీ॒రావి॑వేశ । భగ॒స్యేత్తం ప్ర॑స॒వం గ॑మేమ । యత్ర॑ దే॒వైస్స॑ధ॒మాదం॑ మదేమ । ॥ 10 ॥

ఆయా॒తు దే॒వస్స॑వి॒తోప॑యాతు । హి॒ర॒ణ్యయే॑న సు॒వృతా॒ రథే॑న । వహ॒న్॒, హస్తగ్ం॑ సుభగ్ం॑ విద్మ॒నాప॑సం । ప్రయచ్ఛం॑తం॒ పపు॑రిం॒ పుణ్య॒మచ్ఛ॑ । హస్తః॒ ప్రయ॑చ్ఛ త్వ॒మృతం॒ వసీ॑యః । దక్షి॑ణేన॒ ప్రతి॑గృభ్ణీమ ఏనత్ । దా॒తార॑మ॒ద్య స॑వి॒తా వి॑దేయ । యో నో॒ హస్తా॑య ప్రసు॒వాతి॑ య॒జ్ఞం ॥11 ॥

త్వష్టా॒ నక్ష॑త్రమ॒భ్యే॑తి చి॒త్రాం । సు॒భగ్ం స॑సంయువ॒తిగ్ం రాచ॑మానాం । ని॒వే॒శయ॑న్న॒మృతా॒న్మర్త్యాగ్॑శ్చ । రూ॒పాణి॑ పి॒గ్ం॒శన్ భువ॑నాని॒ విశ్వా᳚ । తన్న॒స్త్వష్టా॒ తదు॑ చి॒త్రా విచ॑ష్టాం । తన్నక్ష॑త్రం భూరి॒దా అ॑స్తు॒ మహ్యం᳚ । తన్నః॑ ప్ర॒జాం వీ॒రవ॑తీగ్ం సనోతు । గోభి॑ర్నో॒ అశ్వై॒స్సమ॑నక్తు యజ్ఞం ॥ 12 ॥

వా॒యుర్నక్ష॑త్రమ॒భ్యే॑తి॒ నిష్ట్యాం᳚ । తి॒గ్మశృం॑గో వృష॒భో రోరు॑వాణః । స॒మీ॒రయ॒న్ భువ॑నా మాత॒రిశ్వా᳚ । అప॒ ద్వేషాగ్ం॑సి నుదతా॒మరా॑తీః । తన్నో॑ వా॒యస్తదు॒ నిష్ట్యా॑ శృణోతు । తన్నక్ష॑త్రం భూరి॒దా అ॑స్తు॒ మహ్యం᳚ । తన్నో॑ దే॒వాసో॒ అను॑జానంతు॒ కామం᳚ । యథా॒ తరే॑మ దురి॒తాని॒ విశ్వా᳚ ॥ 13 ॥

దూ॒రమ॒స్మచ్ఛత్ర॑వో యంతు భీ॒తాః । తదిం॑ద్రా॒గ్నీ కృ॑ణుతాం॒ తద్విశా॑ఖే । తన్నో॑ దే॒వా అను॑మదంతు య॒జ్ఞం । ప॒శ్చాత్ పు॒రస్తా॒దభ॑యన్నో అస్తు । నక్ష॑త్రాణా॒మధి॑పత్నీ॒ విశా॑ఖే । శ్రేష్ఠా॑వింద్రా॒గ్నీ భువ॑నస్య గో॒పౌ । విషూ॑చ॒శ్శత్రూ॑నప॒బాధ॑మానౌ । అప॒క్షుధ॑న్నుదతా॒మరా॑తిం । ॥ 14 ॥

పూ॒ర్ణా ప॒శ్చాదు॒త పూ॒ర్ణా పు॒రస్తా᳚త్ । ఉన్మ॑ధ్య॒తః పౌ᳚ర్ణమా॒సీ జి॑గాయ । తస్యాం᳚ దే॒వా అధి॑సం॒వసం॑తః । ఉ॒త్త॒మే నాక॑ ఇ॒హ మా॑దయంతాం । పృ॒థ్వీ సు॒వర్చా॑ యువ॒తిః స॒జోషాః᳚ । పౌ॒ర్ణ॒మా॒స్యుద॑గా॒చ్ఛోభ॑మానా । ఆ॒ప్యా॒యయం॑తీ దురి॒తాని॒ విశ్వా᳚ । ఉ॒రుం దుహాం॒ యజ॑మానాయ య॒జ్ఞం ।

ఋ॒ద్ధ్యాస్మ॑ హ॒వ్యైర్నమ॑సోప॒సద్య॑ । మి॒త్రం దే॒వం మి॑త్ర॒ధేయం॑ నో అస్తు । అ॒నూ॒రా॒ధాన్, హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయం॑తః । శ॒తం జీ॑వేమ॒ శ॒రదః॒ సవీ॑రాః । చి॒త్రం నక్ష॑త్ర॒ముద॑గాత్పు॒రస్తా᳚త్ । అ॒నూ॒రా॒ధా స॒ ఇతి॒ యద్వద॑ంతి । తన్మి॒త్ర ఏ॑తి ప॒థిభి॑ర్దేవ॒యానైః᳚ । హి॒ర॒ణ్యయై॒ర్విత॑తైరం॒తరి॑క్షే ॥ 16 ॥

ఇంద్రో᳚ జ్యే॒ష్ఠామను॒ నక్ష॑త్రమేతి । యస్మి॑న్ వృ॒త్రం వృ॑త్ర॒ తూర్యే॑ త॒తార॑ । తస్మి॑న్వ॒య-మ॒మృతం॒ దుహా॑నాః । క్షుధం॑తరేమ॒ దురి॑తిం॒ దురి॑ష్టిం । పు॒ర॒ంద॒రాయ॑ వృష॒భాయ॑ ధృ॒ష్ణవే᳚ । అషా॑ఢాయ॒ సహ॑మానాయ మీ॒ఢుషే᳚ । ఇంద్రా॑య జ్యే॒ష్ఠా మధు॑మ॒ద్దుహా॑నా । ఉ॒రుం కృ॑ణోతు॒ యజ॑మానాయ లో॒కం । ॥ 17 ॥

మూలం॑ ప్ర॒జాం వీ॒రవ॑తీం విదేయ । పరా᳚చ్యేతు॒ నిరృ॑తిః పరా॒చా । గోభి॒ర్నక్ష॑త్రం ప॒శుభి॒స్సమ॑క్తం । అహ॑ర్భూయా॒ద్యజ॑మానాయ॒ మహ్యం᳚ । అహ॑ర్నో అ॒ద్య సు॑వి॒తే ద॑దాతు । మూలం॒ నక్ష॑త్ర॒మితి॒ యద్వద॑ంతి । పరా॑చీం వా॒చా నిరృ॑తిం నుదామి । శి॒వం ప్ర॒జాయై॑ శి॒వమ॑స్తు॒ మహ్యం᳚ ॥ 18 ॥

యా ది॒వ్యా ఆపః॒ పయ॑సా సంబభూ॒వుః । యా అం॒తరి॑క్ష ఉ॒త పార్థి॑వీ॒ర్యాః । యాసా॑మషా॒ఢా అ॑ను॒యంతి॒ కామం᳚ । తా న॒ ఆపః॒ శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు । యాశ్చ॒ కూప్యా॒ యాశ్చ॑ నా॒ద్యా᳚స్సము॒ద్రియాః᳚ । యాశ్చ॑ వైశ॒ంతీరుత ప్రా॑స॒చీర్యాః । యాసా॑మషా॒ఢా మధు॑ భ॒క్షయ॑ంతి । తా న॒ ఆపః॒ శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు ॥19 ॥

తన్నో॒ విశ్వే॒ ఉప॑ శృణ్వంతు దే॒వాః । తద॑షా॒ఢా అ॒భిసంయం॑తు య॒జ్ఞం । తన్నక్ష॑త్రం ప్రథతాం ప॒శుభ్యః॑ । కృ॒షిర్వృ॒ష్టిర్యజ॑మానాయ కల్పతాం । శు॒భ్రాః క॒న్యా॑ యువ॒తయ॑స్సు॒పేశ॑సః । క॒ర్మ॒కృత॑స్సు॒కృతో॑ వీ॒ర్యా॑వతీః । విశ్వా᳚న్ దే॒వాన్, హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయం॑తీః । అ॒షా॒ఢాః కామ॒ముపా॑యంతు య॒జ్ఞం ॥ 20 ॥

యస్మి॒న్ బ్రహ్మా॒భ్యజ॑య॒త్సర్వ॑మే॒తత్ । అ॒ముంచ॑ లో॒కమి॒దమూ॑చ॒ సర్వం᳚ । తన్నో॒ నక్ష॑త్రమభి॒జిద్వి॒జిత్య॑ । శ్రియం॑ దధా॒త్వహృ॑ణీయమానం । ఉ॒భౌ లో॒కౌ బ్రహ్మ॑ణా॒ సంజి॑తే॒మౌ । తన్నో॒ నక్ష॑త్రమభి॒జిద్విచ॑ష్టాం । తస్మి॑న్వ॒యం పృత॑నా॒స్సంజ॑యేమ । తన్నో॑ దే॒వాసో॒ అను॑జానంతు॒ కామం᳚ ॥ 21 ॥

శృ॒ణ్వంతి॑ శ్రో॒ణామ॒మృత॑స్య గో॒పాం । పుణ్యా॑మస్యా॒ ఉప॑శృణోమి॒ వాచం᳚ । మ॒హీం దే॒వీం విష్ణు॑పత్నీమజూ॒ర్యాం । ప్ర॒తీచీ॑ మేనాగ్ం హ॒విషా॑ యజామః । త్రే॒ధా విష్ణు॑రురుగా॒యో విచ॑క్రమే । మ॒హీం దివం॑ పృథి॒వీమం॒తరి॑క్షం । తచ్ఛ్రో॒ణైతి॒శ్రవ॑-ఇ॒చ్ఛమా॑నా । పుణ్య॒గ్గ్॒ శ్లోకం॒ యజ॑మానాయ కృణ్వ॒తీ ॥ 22 ॥

అ॒ష్టౌ దే॒వా వస॑వస్సో॒మ్యాసః॑ । చత॑స్రో దే॒వీర॒జరాః॒ శ్రవి॑ష్ఠాః । తే య॒జ్ఞం పాం᳚తు॒ రజ॑సః పు॒రస్తా᳚త్ । సం॒వ॒త్స॒రీణ॑మ॒మృతగ్గ్॑ స్వ॒స్తి । య॒జ్ఞం నః॑ పాంతు॒ వస॑వః పు॒రస్తా᳚త్ । ద॒క్షి॒ణ॒తో॑ఽభియ॑ంతు॒ శ్రవి॑ష్ఠాః । పుణ్య॒న్నక్ష॑త్రమ॒భి సంవి॑శామ । మా నో॒ అరా॑తిర॒ఘశ॒గ్ం॒సాఽగన్న్॑ ॥ 23 ॥

క్ష॒త్రస్య॒ రాజా॒ వరు॑ణోఽధిరా॒జః । నక్ష॑త్రాణాగ్ం శ॒తభి॑ష॒గ్వసి॑ష్ఠః । తౌ దే॒వేభ్యః॑ కృణుతో దీ॒ర్ఘమాయుః॑ । శ॒తగ్ం స॒హస్రా॑ భేష॒జాని॑ ధత్తః । య॒జ్ఞన్నో॒ రాజా॒ వరు॑ణ॒ ఉప॑యాతు । తన్నో॒ విశ్వే॑ అ॒భి సంయ॑ంతు దే॒వాః । తన్నో॒ నక్ష॑త్రగ్ం శ॒తభి॑షగ్జుషా॒ణం । దీ॒ర్ఘమాయుః॒ ప్రతి॑రద్భేష॒జాని॑ ॥ 24 ॥

అ॒జ ఏక॑పా॒దుద॑గాత్పు॒రస్తా᳚త్ । విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ ప్రతి॒ మోద॑మానః । తస్య॑ దే॒వాః ప్ర॑స॒వం యం॑తి॒ సర్వే᳚ । ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాసో॑ అ॒మృత॑స్య గో॒పాః । వి॒భ్రాజ॑మానస్సమిధా॒ న ఉ॒గ్రః । ఆఽంతరి॑క్షమరుహ॒దగ॒ంద్యాం । తగ్ం సూర్యం॑ దే॒వమ॒జమేక॑పాదం । ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాసో॒ అను॑యంతి॒ సర్వే᳚ ॥ 25 ॥

అహి॑ర్బు॒ధ్నియః॒ ప్రథ॑మా న ఏతి । శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానా॑ము॒త మాను॑షాణాం । తం బ్రా᳚హ్మ॒ణాస్సో॑మ॒పాస్సో॒మ్యాసః॑ । ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాసో॑ అ॒భిర॑క్షంతి॒ సర్వే᳚ । చ॒త్వార॒ ఏక॑మ॒భి కర్మ॑ దే॒వాః । ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దా స॒ ఇతి॒ యాన్, వద॑ంతి । తే బు॒ధ్నియం॑ పరి॒షద్యగ్గ్॑ స్తు॒వంతః॑ । అహిగ్ం॑ రక్షంతి॒ నమ॑సోప॒సద్య॑ ॥ 26 ॥

పూ॒షా రే॒వత్యన్వే॑తి॒ పంథాం᳚ । పు॒ష్టి॒పతీ॑ పశు॒పా వాజ॑బస్త్యౌ । ఇ॒మాని॑ హ॒వ్యా ప్రయ॑తా జుషా॒ణా । సు॒గైర్నో॒ యానై॒రుప॑యాతాం య॒జ్ఞం । క్షు॒ద్రాన్ ప॒శూన్ ర॑క్షతు రే॒వతీ॑ నః । గావో॑ నో॒ అశ్వా॒గ్ం॒ అన్వే॑తు పూ॒షా । అన్న॒గ్ం॒ రక్షం॑తౌ బహు॒ధా విరూ॑పం । వాజగ్ం॑ సనుతాం॒ యజ॑మానాయ య॒జ్ఞం ॥ 27 ॥

తద॒శ్వినా॑వశ్వ॒యుజోప॑యాతాం । శుభం॒గమి॑ష్ఠౌ సు॒యమే॑భి॒రశ్వైః᳚ । స్వం నక్ష॑త్రగ్ం హ॒విషా॒ యజం॑తౌ । మధ్వా॒సంపృ॑క్తౌ॒ యజు॑షా॒ సమ॑క్తౌ । యౌ దే॒వానాం᳚ భి॒షజౌ᳚ హవ్యవా॒హౌ । విశ్వ॑స్య దూ॒తావ॒మృత॑స్య గో॒పౌ । తౌ నక్ష॒త్రం జుజుషా॒ణోప॑యాతాం । నమో॒ఽశ్విభ్యాం᳚ కృణుమోఽశ్వ॒యుగ్భ్యాం᳚ ॥ 28 ॥

అప॑ పా॒ప్మానం॒ భర॑ణీర్భరంతు । తద్య॒మో రాజా॒ భగ॑వా॒న్॒, విచ॑ష్టాం । లో॒కస్య॒ రాజా॑ మహ॒తో మ॒హాన్, హి । సు॒గం నః॒ పంథా॒మభ॑యం కృణోతు । యస్మి॒న్నక్ష॑త్రే య॒మ ఏతి॒ రాజా᳚ । యస్మి॑న్నేనమ॒భ్యషిం॑చంత దే॒వాః । తద॑స్య చి॒త్రగ్ం హ॒విషా॑ యజామ । అప॑ పా॒ప్మానం॒ భర॑ణీర్భరంతు ॥ 29 ॥

ని॒వేశ॑నీ సం॒గమ॑నీ॒ వసూ॑నాం॒ విశ్వా॑ రూ॒పాణి॒ వసూ᳚న్యావే॒శయ॑ంతీ । స॒హ॒స్ర॒పో॒షగ్ం సు॒భగా॒ రరా॑ణా॒ సా న॒ ఆగ॒న్వర్చ॑సా సంవిదా॒నా । యత్తే॑ దే॒వా అద॑ధుర్భాగ॒ధేయ॒మమా॑వాస్యే సం॒వసం॑తో మహి॒త్వా । సా నో॑ య॒జ్ఞం పి॑పృహి విశ్వవారే ర॒యిన్నో॑ ధేహి సుభగే సు॒వీరం᳚ ॥ 30 ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ।
 

नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि)

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

तैत्तिरीय ब्रह्मणम् । अष्टकम् - 3 प्रश्नः - 1
तैत्तिरीय संहिताः । काण्ड 3 प्रपाठकः - 5 अनुवाकम् - 1

ॐ ॥ अ॒ग्निर्नः॑ पातु॒ कृत्ति॑काः । नक्ष॑त्रं दे॒वमिं॑द्रि॒यम् । इ॒दमा॑सां विचक्ष॒णम् । ह॒विरा॒सं जु॑होतन । यस्य॒ भान्ति॑ र॒श्मयो॒ यस्य॑ के॒तवः॑ । यस्ये॒मा विश्वा॒ भुव॑नानि॒ सर्वा᳚ । स कृत्ति॑काभिर॒भिसं॒वसा॑नः । अ॒ग्निर्नो॑ दे॒वस्सु॑वि॒ते द॑धातु ॥ 1 ॥

प्र॒जाप॑ते रोहि॒णीवे॑तु॒ पत्नी᳚ । वि॒श्वरू॑पा बृह॒ती चि॒त्रभा॑नुः । सा नो॑ य॒ज्ञस्य॑ सुवि॒ते द॑धातु । यथा॒ जीवे॑म श॒रद॒स्सवी॑राः । रो॒हि॒णी दे॒व्युद॑गात्पु॒रस्ता᳚त् । विश्वा॑ रू॒पाणि॑ प्रति॒मोद॑माना । प्र॒जाप॑तिग्ं ह॒विषा॑ व॒र्धयं॑ती । प्रि॒या दे॒वाना॒मुप॑यातु य॒ज्ञम् ॥ 2 ॥

सोमो॒ राजा॑ मृगशी॒र्॒षेण॒ आगन्न्॑ । शि॒वं नक्ष॑त्रं प्रि॒यम॑स्य॒ धाम॑ । आ॒प्याय॑मानो बहु॒धा जने॑षु । रेतः॑ प्र॒जां यज॑माने दधातु । यत्ते॒ नक्ष॑त्रं मृगशी॒र्॒षमस्ति॑ । प्रि॒यग्ं रा॑जन् प्रि॒यत॑मं प्रि॒याणा᳚म् । तस्मै॑ ते सोम ह॒विषा॑ विधेम । शन्न॑ एधि द्वि॒पदे॒ शं चतु॑ष्पदे ॥ 3 ॥

आ॒र्द्रया॑ रु॒द्रः प्रथ॑मा न एति । श्रेष्ठो॑ दे॒वानां॒ पति॑रघ्नि॒याना᳚म् । नक्ष॑त्रमस्य ह॒विषा॑ विधेम । मा नः॑ प्र॒जाग्ं री॑रिष॒न्मोत वी॒रान् । हे॒ति रु॒द्रस्य॒ परि॑णो वृणक्तु । आ॒र्द्रा नक्ष॑त्रं जुषताग्ं ह॒विर्नः॑ । प्र॒मुं॒चमा॑नौ दुरि॒तानि॒ विश्वा᳚ । अपा॒घशग्ं॑ सन्नुदता॒मरा॑तिम् । ॥ 4॥

पुन॑र्नो दे॒व्यदि॑तिस्पृणोतु । पुन॑र्वसूनः॒ पुन॒रेतां᳚ य॒ज्ञम् । पुन॑र्नो दे॒वा अ॒भियं॑तु॒ सर्वे᳚ । पुनः॑ पुनर्वो ह॒विषा॑ यजामः । ए॒वा न दे॒व्यदि॑तिरन॒र्वा । विश्व॑स्य भ॒र्त्री जग॑तः प्रति॒ष्ठा । पुन॑र्वसू ह॒विषा॑ व॒र्धयं॑ती । प्रि॒यं दे॒वाना॒-मप्ये॑तु॒ पाथः॑ ॥ 5॥

बृह॒स्पतिः॑ प्रथ॒मं जाय॑मानः । ति॒ष्यं॑ नक्ष॑त्रम॒भि सम्ब॑भूव । श्रेष्ठो॑ दे॒वानां॒ पृत॑नासुजि॒ष्णुः । दि॒शोऽनु॒ सर्वा॒ अभ॑यन्नो अस्तु । ति॒ष्यः॑ पु॒रस्ता॑दु॒त म॑ध्य॒तो नः॑ । बृह॒स्पति॑र्नः॒ परि॑पातु प॒श्चात् । बाधे॑तां॒द्वेषो॒ अभ॑यं कृणुताम् । सु॒वीर्य॑स्य॒ पत॑यस्याम ॥ 6 ॥

इ॒दग्ं स॒र्पेभ्यो॑ ह॒विर॑स्तु॒ जुष्टम्᳚ । आ॒श्रे॒षा येषा॑मनु॒यन्ति॒ चेतः॑ । ये अं॒तरि॑क्षं पृथि॒वीं क्षि॒यन्ति॑ । ते न॑स्स॒र्पासो॒ हव॒माग॑मिष्ठाः । ये रो॑च॒ने सूर्य॒स्यापि॑ स॒र्पाः । ये दिवं॑ दे॒वीमनु॑सं॒चरं॑ति । येषा॑मश्रे॒षा अ॑नु॒यन्ति॒ कामम्᳚ । तेभ्य॑स्स॒र्पेभ्यो॒ मधु॑मज्जुहोमि ॥ 7 ॥

उप॑हूताः पि॒तरो॒ ये म॒घासु॑ । मनो॑जवसस्सु॒कृत॑स्सुकृ॒त्याः । ते नो॒ नक्ष॑त्रे॒ हव॒माग॑मिष्ठाः । स्व॒धाभि॑र्य॒ज्ञं प्रय॑तं जुषन्ताम् । ये अ॑ग्निद॒ग्धा येऽन॑ग्निदग्धाः । ये॑ऽमुल्लो॒कं पि॒तरः॑ क्षि॒यन्ति॑ । याग्-श्च॑ वि॒द्मयाग्ं उ॑ च॒ न प्र॑वि॒द्म । म॒घासु॑ य॒ज्ञग्ं सुकृ॑तं जुषन्ताम् ॥ 8॥

गवां॒ पतिः॒ फल्गु॑नीनामसि॒ त्वम् । तद॑र्यमन् वरुणमित्र॒ चारु॑ । तं त्वा॑ व॒यग्ं स॑नि॒तारग्ं॑ सनी॒नाम् । जी॒वा जीव॑न्त॒मुप॒ संवि॑शेम । येने॒मा विश्वा॒ भुव॑नानि॒ सञ्जि॑ता । यस्य॑ दे॒वा अ॑नुसं॒यन्ति॒ चेतः॑ । अ॒र्य॒मा राजा॒ऽजर॒स्तु वि॑ष्मान् । फल्गु॑नीनामृष॒भो रो॑रवीति ॥ 9 ॥

श्रेष्ठो॑ दे॒वानां᳚ भगवो भगासि । तत्त्वा॑ विदुः॒ फल्गु॑नी॒स्तस्य॑ वित्तात् । अ॒स्मभ्यं॑ क्ष॒त्रम॒जरग्ं॑ सु॒वीर्यम्᳚ । गोम॒दश्व॑व॒दुप॒सन्नु॑दे॒ह । भगो॑ह दा॒ता भग इत्प्र॑दा॒ता । भगो॑ दे॒वीः फल्गु॑नी॒रावि॑वेश । भग॒स्येत्तं प्र॑स॒वं ग॑मेम । यत्र॑ दे॒वैस्स॑ध॒मादं॑ मदेम । ॥ 10 ॥

आया॒तु दे॒वस्स॑वि॒तोप॑यातु । हि॒र॒ण्यये॑न सु॒वृता॒ रथे॑न । वह॒न्॒, हस्तग्ं॑ सुभग्ं॑ विद्म॒नाप॑सम् । प्रयच्छं॑तं॒ पपु॑रिं॒ पुण्य॒मच्छ॑ । हस्तः॒ प्रय॑च्छ त्व॒मृतं॒ वसी॑यः । दक्षि॑णेन॒ प्रति॑गृभ्णीम एनत् । दा॒तार॑म॒द्य स॑वि॒ता वि॑देय । यो नो॒ हस्ता॑य प्रसु॒वाति॑ य॒ज्ञम् ॥11 ॥

त्वष्टा॒ नक्ष॑त्रम॒भ्ये॑ति चि॒त्राम् । सु॒भग्ं स॑संयुव॒तिग्ं राच॑मानाम् । नि॒वे॒शय॑न्न॒मृता॒न्मर्त्याग्॑श्च । रू॒पाणि॑ पि॒ग्ं॒शन् भुव॑नानि॒ विश्वा᳚ । तन्न॒स्त्वष्टा॒ तदु॑ चि॒त्रा विच॑ष्टाम् । तन्नक्ष॑त्रं भूरि॒दा अ॑स्तु॒ मह्यम्᳚ । तन्नः॑ प्र॒जां वी॒रव॑तीग्ं सनोतु । गोभि॑र्नो॒ अश्वै॒स्सम॑नक्तु यज्ञम् ॥ 12 ॥

वा॒युर्नक्ष॑त्रम॒भ्ये॑ति॒ निष्ट्या᳚म् । ति॒ग्मशृं॑गो वृष॒भो रोरु॑वाणः । स॒मी॒रय॒न् भुव॑ना मात॒रिश्वा᳚ । अप॒ द्वेषाग्ं॑सि नुदता॒मरा॑तीः । तन्नो॑ वा॒यस्तदु॒ निष्ट्या॑ शृणोतु । तन्नक्ष॑त्रं भूरि॒दा अ॑स्तु॒ मह्यम्᳚ । तन्नो॑ दे॒वासो॒ अनु॑जानन्तु॒ कामम्᳚ । यथा॒ तरे॑म दुरि॒तानि॒ विश्वा᳚ ॥ 13 ॥

दू॒रम॒स्मच्छत्र॑वो यन्तु भी॒ताः । तदिं॑द्रा॒ग्नी कृ॑णुतां॒ तद्विशा॑खे । तन्नो॑ दे॒वा अनु॑मदन्तु य॒ज्ञम् । प॒श्चात् पु॒रस्ता॒दभ॑यन्नो अस्तु । नक्ष॑त्राणा॒मधि॑पत्नी॒ विशा॑खे । श्रेष्ठा॑विन्द्रा॒ग्नी भुव॑नस्य गो॒पौ । विषू॑च॒श्शत्रू॑नप॒बाध॑मानौ । अप॒क्षुध॑न्नुदता॒मरा॑तिम् । ॥ 14 ॥

पू॒र्णा प॒श्चादु॒त पू॒र्णा पु॒रस्ता᳚त् । उन्म॑ध्य॒तः पौ᳚र्णमा॒सी जि॑गाय । तस्यां᳚ दे॒वा अधि॑सं॒वसं॑तः । उ॒त्त॒मे नाक॑ इ॒ह मा॑दयन्ताम् । पृ॒थ्वी सु॒वर्चा॑ युव॒तिः स॒जोषाः᳚ । पौ॒र्ण॒मा॒स्युद॑गा॒च्छोभ॑माना । आ॒प्या॒ययं॑ती दुरि॒तानि॒ विश्वा᳚ । उ॒रुं दुहां॒ यज॑मानाय य॒ज्ञम् ।

ऋ॒द्ध्यास्म॑ ह॒व्यैर्नम॑सोप॒सद्य॑ । मि॒त्रं दे॒वं मि॑त्र॒धेयं॑ नो अस्तु । अ॒नू॒रा॒धान्, ह॒विषा॑ व॒र्धयं॑तः । श॒तं जी॑वेम॒ श॒रदः॒ सवी॑राः । चि॒त्रं नक्ष॑त्र॒मुद॑गात्पु॒रस्ता᳚त् । अ॒नू॒रा॒धा स॒ इति॒ यद्वद॑न्ति । तन्मि॒त्र ए॑ति प॒थिभि॑र्देव॒यानैः᳚ । हि॒र॒ण्ययै॒र्वित॑तैरं॒तरि॑क्षे ॥ 16 ॥

इन्द्रो᳚ ज्ये॒ष्ठामनु॒ नक्ष॑त्रमेति । यस्मि॑न् वृ॒त्रं वृ॑त्र॒ तूर्ये॑ त॒तार॑ । तस्मि॑न्व॒य-म॒मृतं॒ दुहा॑नाः । क्षुधं॑तरेम॒ दुरि॑तिं॒ दुरि॑ष्टिम् । पु॒र॒न्द॒राय॑ वृष॒भाय॑ धृ॒ष्णवे᳚ । अषा॑ढाय॒ सह॑मानाय मी॒ढुषे᳚ । इन्द्रा॑य ज्ये॒ष्ठा मधु॑म॒द्दुहा॑ना । उ॒रुं कृ॑णोतु॒ यज॑मानाय लो॒कम् । ॥ 17 ॥

मूलं॑ प्र॒जां वी॒रव॑तीं विदेय । परा᳚च्येतु॒ निरृ॑तिः परा॒चा । गोभि॒र्नक्ष॑त्रं प॒शुभि॒स्सम॑क्तम् । अह॑र्भूया॒द्यज॑मानाय॒ मह्यम्᳚ । अह॑र्नो अ॒द्य सु॑वि॒ते द॑दातु । मूलं॒ नक्ष॑त्र॒मिति॒ यद्वद॑न्ति । परा॑चीं वा॒चा निरृ॑तिं नुदामि । शि॒वं प्र॒जायै॑ शि॒वम॑स्तु॒ मह्यम्᳚ ॥ 18 ॥

या दि॒व्या आपः॒ पय॑सा सम्बभू॒वुः । या अं॒तरि॑क्ष उ॒त पार्थि॑वी॒र्याः । यासा॑मषा॒ढा अ॑नु॒यन्ति॒ कामम्᳚ । ता न॒ आपः॒ शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु । याश्च॒ कूप्या॒ याश्च॑ ना॒द्या᳚स्समु॒द्रियाः᳚ । याश्च॑ वैश॒न्तीरुत प्रा॑स॒चीर्याः । यासा॑मषा॒ढा मधु॑ भ॒क्षय॑न्ति । ता न॒ आपः॒ शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु ॥19 ॥

तन्नो॒ विश्वे॒ उप॑ शृण्वन्तु दे॒वाः । तद॑षा॒ढा अ॒भिसंयं॑तु य॒ज्ञम् । तन्नक्ष॑त्रं प्रथतां प॒शुभ्यः॑ । कृ॒षिर्वृ॒ष्टिर्यज॑मानाय कल्पताम् । शु॒भ्राः क॒न्या॑ युव॒तय॑स्सु॒पेश॑सः । क॒र्म॒कृत॑स्सु॒कृतो॑ वी॒र्या॑वतीः । विश्वा᳚न् दे॒वान्, ह॒विषा॑ व॒र्धयं॑तीः । अ॒षा॒ढाः काम॒मुपा॑यन्तु य॒ज्ञम् ॥ 20 ॥

यस्मि॒न् ब्रह्मा॒भ्यज॑य॒त्सर्व॑मे॒तत् । अ॒मुञ्च॑ लो॒कमि॒दमू॑च॒ सर्वम्᳚ । तन्नो॒ नक्ष॑त्रमभि॒जिद्वि॒जित्य॑ । श्रियं॑ दधा॒त्वहृ॑णीयमानम् । उ॒भौ लो॒कौ ब्रह्म॑णा॒ सञ्जि॑ते॒मौ । तन्नो॒ नक्ष॑त्रमभि॒जिद्विच॑ष्टाम् । तस्मि॑न्व॒यं पृत॑ना॒स्सञ्ज॑येम । तन्नो॑ दे॒वासो॒ अनु॑जानन्तु॒ कामम्᳚ ॥ 21 ॥

शृ॒ण्वन्ति॑ श्रो॒णाम॒मृत॑स्य गो॒पाम् । पुण्या॑मस्या॒ उप॑शृणोमि॒ वाचम्᳚ । म॒हीं दे॒वीं विष्णु॑पत्नीमजू॒र्याम् । प्र॒तीची॑ मेनाग्ं ह॒विषा॑ यजामः । त्रे॒धा विष्णु॑रुरुगा॒यो विच॑क्रमे । म॒हीं दिवं॑ पृथि॒वीमं॒तरि॑क्षम् । तच्छ्रो॒णैति॒श्रव॑-इ॒च्छमा॑ना । पुण्य॒ग्ग्॒ श्लोकं॒ यज॑मानाय कृण्व॒ती ॥ 22 ॥

अ॒ष्टौ दे॒वा वस॑वस्सो॒म्यासः॑ । चत॑स्रो दे॒वीर॒जराः॒ श्रवि॑ष्ठाः । ते य॒ज्ञं पां᳚तु॒ रज॑सः पु॒रस्ता᳚त् । सं॒व॒त्स॒रीण॑म॒मृतग्ग्॑ स्व॒स्ति । य॒ज्ञं नः॑ पान्तु॒ वस॑वः पु॒रस्ता᳚त् । द॒क्षि॒ण॒तो॑ऽभिय॑न्तु॒ श्रवि॑ष्ठाः । पुण्य॒न्नक्ष॑त्रम॒भि संवि॑शाम । मा नो॒ अरा॑तिर॒घश॒ग्ं॒साऽगन्न्॑ ॥ 23 ॥

क्ष॒त्रस्य॒ राजा॒ वरु॑णोऽधिरा॒जः । नक्ष॑त्राणाग्ं श॒तभि॑ष॒ग्वसि॑ष्ठः । तौ दे॒वेभ्यः॑ कृणुतो दी॒र्घमायुः॑ । श॒तग्ं स॒हस्रा॑ भेष॒जानि॑ धत्तः । य॒ज्ञन्नो॒ राजा॒ वरु॑ण॒ उप॑यातु । तन्नो॒ विश्वे॑ अ॒भि संय॑न्तु दे॒वाः । तन्नो॒ नक्ष॑त्रग्ं श॒तभि॑षग्जुषा॒णम् । दी॒र्घमायुः॒ प्रति॑रद्भेष॒जानि॑ ॥ 24 ॥

अ॒ज एक॑पा॒दुद॑गात्पु॒रस्ता᳚त् । विश्वा॑ भू॒तानि॑ प्रति॒ मोद॑मानः । तस्य॑ दे॒वाः प्र॑स॒वं यं॑ति॒ सर्वे᳚ । प्रो॒ष्ठ॒प॒दासो॑ अ॒मृत॑स्य गो॒पाः । वि॒भ्राज॑मानस्समिधा॒ न उ॒ग्रः । आऽन्तरि॑क्षमरुह॒दग॒न्द्याम् । तग्ं सूर्यं॑ दे॒वम॒जमेक॑पादम् । प्रो॒ष्ठ॒प॒दासो॒ अनु॑यन्ति॒ सर्वे᳚ ॥ 25 ॥

अहि॑र्बु॒ध्नियः॒ प्रथ॑मा न एति । श्रेष्ठो॑ दे॒वाना॑मु॒त मानु॑षाणाम् । तं ब्रा᳚ह्म॒णास्सो॑म॒पास्सो॒म्यासः॑ । प्रो॒ष्ठ॒प॒दासो॑ अ॒भिर॑क्षन्ति॒ सर्वे᳚ । च॒त्वार॒ एक॑म॒भि कर्म॑ दे॒वाः । प्रो॒ष्ठ॒प॒दा स॒ इति॒ यान्, वद॑न्ति । ते बु॒ध्नियं॑ परि॒षद्यग्ग्॑ स्तु॒वन्तः॑ । अहिग्ं॑ रक्षन्ति॒ नम॑सोप॒सद्य॑ ॥ 26 ॥

पू॒षा रे॒वत्यन्वे॑ति॒ पन्था᳚म् । पु॒ष्टि॒पती॑ पशु॒पा वाज॑बस्त्यौ । इ॒मानि॑ ह॒व्या प्रय॑ता जुषा॒णा । सु॒गैर्नो॒ यानै॒रुप॑यातां य॒ज्ञम् । क्षु॒द्रान् प॒शून् र॑क्षतु रे॒वती॑ नः । गावो॑ नो॒ अश्वा॒ग्ं॒ अन्वे॑तु पू॒षा । अन्न॒ग्ं॒ रक्षं॑तौ बहु॒धा विरू॑पम् । वाजग्ं॑ सनुतां॒ यज॑मानाय य॒ज्ञम् ॥ 27 ॥

तद॒श्विना॑वश्व॒युजोप॑याताम् । शुभं॒गमि॑ष्ठौ सु॒यमे॑भि॒रश्वैः᳚ । स्वं नक्ष॑त्रग्ं ह॒विषा॒ यजं॑तौ । मध्वा॒सम्पृ॑क्तौ॒ यजु॑षा॒ सम॑क्तौ । यौ दे॒वानां᳚ भि॒षजौ᳚ हव्यवा॒हौ । विश्व॑स्य दू॒ताव॒मृत॑स्य गो॒पौ । तौ नक्ष॒त्रं जुजुषा॒णोप॑याताम् । नमो॒ऽश्विभ्यां᳚ कृणुमोऽश्व॒युग्भ्या᳚म् ॥ 28 ॥

अप॑ पा॒प्मानं॒ भर॑णीर्भरन्तु । तद्य॒मो राजा॒ भग॑वा॒न्॒, विच॑ष्टाम् । लो॒कस्य॒ राजा॑ मह॒तो म॒हान्, हि । सु॒गं नः॒ पन्था॒मभ॑यं कृणोतु । यस्मि॒न्नक्ष॑त्रे य॒म एति॒ राजा᳚ । यस्मि॑न्नेनम॒भ्यषिं॑चन्त दे॒वाः । तद॑स्य चि॒त्रग्ं ह॒विषा॑ यजाम । अप॑ पा॒प्मानं॒ भर॑णीर्भरन्तु ॥ 29 ॥

नि॒वेश॑नी सं॒गम॑नी॒ वसू॑नां॒ विश्वा॑ रू॒पाणि॒ वसू᳚न्यावे॒शय॑न्ती । स॒ह॒स्र॒पो॒षग्ं सु॒भगा॒ ररा॑णा॒ सा न॒ आग॒न्वर्च॑सा संविदा॒ना । यत्ते॑ दे॒वा अद॑धुर्भाग॒धेय॒ममा॑वास्ये सं॒वसं॑तो महि॒त्वा । सा नो॑ य॒ज्ञं पि॑पृहि विश्ववारे र॒यिन्नो॑ धेहि सुभगे सु॒वीरम्᳚ ॥ 30 ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ।

NAKSHATRA SUKTAM (NAKSHATRESHTI)

taittirīya brahmaṇam । aṣṭakam - 3 praśnaḥ - 1
taittirīya saṃhitāḥ । kāṇḍa 3 prapāṭhakaḥ - 5 anuvākam - 1

ōṃ ॥ a̠gnirna̍ḥ pātu̠ kṛtti̍kāḥ । nakṣa̍traṃ dē̠vami̍ndri̠yam । i̠damā̍sāṃ vichakṣa̠ṇam । ha̠virā̠saṃ ju̍hōtana । yasya̠ bhānti̍ ra̠śmayō̠ yasya̍ kē̠tava̍ḥ । yasyē̠mā viśvā̠ bhuva̍nāni̠ sarvā̎ । sa kṛtti̍kābhira̠bhisa̠ṃvasā̍naḥ । a̠gnirnō̍ dē̠vassu̍vi̠tē da̍dhātu ॥ 1 ॥

pra̠jāpa̍tē rōhi̠ṇīvē̍tu̠ patnī̎ । vi̠śvarū̍pā bṛha̠tī chi̠trabhā̍nuḥ । sā nō̍ ya̠jñasya̍ suvi̠tē da̍dhātu । yathā̠ jīvē̍ma śa̠rada̠ssavī̍rāḥ । rō̠hi̠ṇī dē̠vyuda̍gātpu̠rastā̎t । viśvā̍ rū̠pāṇi̍ prati̠mōda̍mānā । pra̠jāpa̍tigṃ ha̠viṣā̍ va̠rdhaya̍ntī । pri̠yā dē̠vānā̠mupa̍yātu ya̠jñam ॥ 2 ॥

sōmō̠ rājā̍ mṛgaśī̠r̠ṣēṇa̠ āgann̍ । śi̠vaṃ nakṣa̍traṃ pri̠yama̍sya̠ dhāma̍ । ā̠pyāya̍mānō bahu̠dhā janē̍ṣu । rēta̍ḥ pra̠jāṃ yaja̍mānē dadhātu । yattē̠ nakṣa̍traṃ mṛgaśī̠r̠ṣamasti̍ । pri̠yagṃ rā̍jan pri̠yata̍maṃ pri̠yāṇā̎m । tasmai̍ tē sōma ha̠viṣā̍ vidhēma । śanna̍ ēdhi dvi̠padē̠ śaṃ chatu̍ṣpadē ॥ 3 ॥

ā̠rdrayā̍ ru̠draḥ pratha̍mā na ēti । śrēṣṭhō̍ dē̠vānā̠ṃ pati̍raghni̠yānā̎m । nakṣa̍tramasya ha̠viṣā̍ vidhēma । mā na̍ḥ pra̠jāgṃ rī̍riṣa̠nmōta vī̠rān । hē̠ti ru̠drasya̠ pari̍ṇō vṛṇaktu । ā̠rdrā nakṣa̍traṃ juṣatāgṃ ha̠virna̍ḥ । pra̠mu̠ñchamā̍nau duri̠tāni̠ viśvā̎ । apā̠ghaśag̍ṃ sannudatā̠marā̍tim । ॥ 4॥

puna̍rnō dē̠vyadi̍tispṛṇōtu । puna̍rvasūna̠ḥ puna̠rētā̎m ya̠jñam । puna̍rnō dē̠vā a̠bhiya̍ntu̠ sarvē̎ । puna̍ḥ punarvō ha̠viṣā̍ yajāmaḥ । ē̠vā na dē̠vyadi̍tirana̠rvā । viśva̍sya bha̠rtrī jaga̍taḥ prati̠ṣṭhā । puna̍rvasū ha̠viṣā̍ va̠rdhaya̍ntī । pri̠yaṃ dē̠vānā̠-mapyē̍tu̠ pātha̍ḥ ॥ 5॥

bṛha̠spati̍ḥ pratha̠maṃ jāya̍mānaḥ । ti̠ṣya̍ṃ nakṣa̍trama̠bhi samba̍bhūva । śrēṣṭhō̍ dē̠vānā̠ṃ pṛta̍nāsuji̠ṣṇuḥ । di̠śōnu̠ sarvā̠ abha̍yannō astu । ti̠ṣya̍ḥ pu̠rastā̍du̠ta ma̍dhya̠tō na̍ḥ । bṛha̠spati̍rna̠ḥ pari̍pātu pa̠śchāt । bādhē̍tā̠ndvēṣō̠ abha̍yaṃ kṛṇutām । su̠vīrya̍sya̠ pata̍yasyāma ॥ 6 ॥

i̠dagṃ sa̠rpēbhyō̍ ha̠vira̍stu̠ juṣṭam̎ । ā̠śrē̠ṣā yēṣā̍manu̠yanti̠ chēta̍ḥ । yē a̠ntari̍kṣaṃ pṛthi̠vīṃ kṣi̠yanti̍ । tē na̍ssa̠rpāsō̠ hava̠māga̍miṣṭhāḥ । yē rō̍cha̠nē sūrya̠syāpi̍ sa̠rpāḥ । yē diva̍ṃ dē̠vīmanu̍sa̠ñchara̍nti । yēṣā̍maśrē̠ṣā a̍nu̠yanti̠ kāmam̎ । tēbhya̍ssa̠rpēbhyō̠ madhu̍majjuhōmi ॥ 7 ॥

upa̍hūtāḥ pi̠tarō̠ yē ma̠ghāsu̍ । manō̍javasassu̠kṛta̍ssukṛ̠tyāḥ । tē nō̠ nakṣa̍trē̠ hava̠māga̍miṣṭhāḥ । sva̠dhābhi̍rya̠jñaṃ praya̍taṃ juṣantām । yē a̍gnida̠gdhā yēna̍gnidagdhāḥ । yē̍mullō̠kaṃ pi̠tara̍ḥ kṣi̠yanti̍ । yāg-ścha̍ vi̠dmayāgṃ u̍ cha̠ na pra̍vi̠dma । ma̠ghāsu̍ ya̠jñagṃ sukṛ̍taṃ juṣantām ॥ 8॥

gavā̠ṃ pati̠ḥ phalgu̍nīnāmasi̠ tvam । tada̍ryaman varuṇamitra̠ chāru̍ । taṃ tvā̍ va̠yagṃ sa̍ni̠tārag̍ṃ sanī̠nām । jī̠vā jīva̍nta̠mupa̠ saṃvi̍śēma । yēnē̠mā viśvā̠ bhuva̍nāni̠ sañji̍tā । yasya̍ dē̠vā a̍nusa̠ṃyanti̠ chēta̍ḥ । a̠rya̠mā rājā̠jara̠stu vi̍ṣmān । phalgu̍nīnāmṛṣa̠bhō rō̍ravīti ॥ 9 ॥

śrēṣṭhō̍ dē̠vānā̎m bhagavō bhagāsi । tattvā̍ vidu̠ḥ phalgu̍nī̠stasya̍ vittāt । a̠smabhya̍ṃ kṣa̠trama̠jarag̍ṃ su̠vīryam̎ । gōma̠daśva̍va̠dupa̠sannu̍dē̠ha । bhagō̍ha dā̠tā bhaga itpra̍dā̠tā । bhagō̍ dē̠vīḥ phalgu̍nī̠rāvi̍vēśa । bhaga̠syēttaṃ pra̍sa̠vaṃ ga̍mēma । yatra̍ dē̠vaissa̍dha̠māda̍ṃ madēma । ॥ 10 ॥

āyā̠tu dē̠vassa̍vi̠tōpa̍yātu । hi̠ra̠ṇyayē̍na su̠vṛtā̠ rathē̍na । vaha̠n̠, hastag̍ṃ subhag̍ṃ vidma̠nāpa̍sam । prayachCha̍nta̠ṃ papu̍ri̠ṃ puṇya̠machCha̍ । hasta̠ḥ praya̍chCha tva̠mṛta̠ṃ vasī̍yaḥ । dakṣi̍ṇēna̠ prati̍gṛbhṇīma ēnat । dā̠tāra̍ma̠dya sa̍vi̠tā vi̍dēya । yō nō̠ hastā̍ya prasu̠vāti̍ ya̠jñam ॥11 ॥

tvaṣṭā̠ nakṣa̍trama̠bhyē̍ti chi̠trām । su̠bhagṃ sa̍saṃyuva̠tigṃ rācha̍mānām । ni̠vē̠śaya̍nna̠mṛtā̠nmartyāg̍ścha । rū̠pāṇi̍ pi̠g̠ṃśan bhuva̍nāni̠ viśvā̎ । tanna̠stvaṣṭā̠ tadu̍ chi̠trā vicha̍ṣṭām । tannakṣa̍traṃ bhūri̠dā a̍stu̠ mahyam̎ । tanna̍ḥ pra̠jāṃ vī̠rava̍tīgṃ sanōtu । gōbhi̍rnō̠ aśvai̠ssama̍naktu yajñam ॥ 12 ॥

vā̠yurnakṣa̍trama̠bhyē̍ti̠ niṣṭyā̎m । ti̠gmaśṛ̍ṅgō vṛṣa̠bhō rōru̍vāṇaḥ । sa̠mī̠raya̠n bhuva̍nā māta̠riśvā̎ । apa̠ dvēṣāg̍ṃsi nudatā̠marā̍tīḥ । tannō̍ vā̠yastadu̠ niṣṭyā̍ śṛṇōtu । tannakṣa̍traṃ bhūri̠dā a̍stu̠ mahyam̎ । tannō̍ dē̠vāsō̠ anu̍jānantu̠ kāmam̎ । yathā̠ tarē̍ma duri̠tāni̠ viśvā̎ ॥ 13 ॥

dū̠rama̠smachChatra̍vō yantu bhī̠tāḥ । tadi̍ndrā̠gnī kṛ̍ṇutā̠ṃ tadviśā̍khē । tannō̍ dē̠vā anu̍madantu ya̠jñam । pa̠śchāt pu̠rastā̠dabha̍yannō astu । nakṣa̍trāṇā̠madhi̍patnī̠ viśā̍khē । śrēṣṭhā̍vindrā̠gnī bhuva̍nasya gō̠pau । viṣū̍cha̠śśatrū̍napa̠bādha̍mānau । apa̠kṣudha̍nnudatā̠marā̍tim । ॥ 14 ॥

pū̠rṇā pa̠śchādu̠ta pū̠rṇā pu̠rastā̎t । unma̍dhya̠taḥ pau̎rṇamā̠sī ji̍gāya । tasyā̎m dē̠vā adhi̍sa̠ṃvasa̍ntaḥ । u̠tta̠mē nāka̍ i̠ha mā̍dayantām । pṛ̠thvī su̠varchā̍ yuva̠tiḥ sa̠jōṣā̎ḥ । pau̠rṇa̠mā̠syuda̍gā̠chChōbha̍mānā । ā̠pyā̠yaya̍ntī duri̠tāni̠ viśvā̎ । u̠ruṃ duhā̠ṃ yaja̍mānāya ya̠jñam ।

ṛ̠ddhyāsma̍ ha̠vyairnama̍sōpa̠sadya̍ । mi̠traṃ dē̠vaṃ mi̍tra̠dhēya̍ṃ nō astu । a̠nū̠rā̠dhān, ha̠viṣā̍ va̠rdhaya̍ntaḥ । śa̠taṃ jī̍vēma̠ śa̠rada̠ḥ savī̍rāḥ । chi̠traṃ nakṣa̍tra̠muda̍gātpu̠rastā̎t । a̠nū̠rā̠dhā sa̠ iti̠ yadvada̍nti । tanmi̠tra ē̍ti pa̠thibhi̍rdēva̠yānai̎ḥ । hi̠ra̠ṇyayai̠rvita̍taira̠ntari̍kṣē ॥ 16 ॥

indrō̎ jyē̠ṣṭhāmanu̠ nakṣa̍tramēti । yasmi̍n vṛ̠traṃ vṛ̍tra̠ tūryē̍ ta̠tāra̍ । tasmi̍nva̠ya-ma̠mṛta̠ṃ duhā̍nāḥ । kṣudha̍ntarēma̠ duri̍ti̠ṃ duri̍ṣṭim । pu̠ra̠nda̠rāya̍ vṛṣa̠bhāya̍ dhṛ̠ṣṇavē̎ । aṣā̍ḍhāya̠ saha̍mānāya mī̠ḍhuṣē̎ । indrā̍ya jyē̠ṣṭhā madhu̍ma̠dduhā̍nā । u̠ruṃ kṛ̍ṇōtu̠ yaja̍mānāya lō̠kam । ॥ 17 ॥

mūla̍ṃ pra̠jāṃ vī̠rava̍tīṃ vidēya । parā̎chyētu̠ nirṛ̍tiḥ parā̠chā । gōbhi̠rnakṣa̍traṃ pa̠śubhi̠ssama̍ktam । aha̍rbhūyā̠dyaja̍mānāya̠ mahyam̎ । aha̍rnō a̠dya su̍vi̠tē da̍dātu । mūla̠ṃ nakṣa̍tra̠miti̠ yadvada̍nti । parā̍chīṃ vā̠chā nirṛ̍tiṃ nudāmi । śi̠vaṃ pra̠jāyai̍ śi̠vama̍stu̠ mahyam̎ ॥ 18 ॥

yā di̠vyā āpa̠ḥ paya̍sā sambabhū̠vuḥ । yā a̠ntari̍kṣa u̠ta pārthi̍vī̠ryāḥ । yāsā̍maṣā̠ḍhā a̍nu̠yanti̠ kāmam̎ । tā na̠ āpa̠ḥ śagg syō̠nā bha̍vantu । yāścha̠ kūpyā̠ yāścha̍ nā̠dyā̎ssamu̠driyā̎ḥ । yāścha̍ vaiśa̠ntīruta prā̍sa̠chīryāḥ । yāsā̍maṣā̠ḍhā madhu̍ bha̠kṣaya̍nti । tā na̠ āpa̠ḥ śagg syō̠nā bha̍vantu ॥19 ॥

tannō̠ viśvē̠ upa̍ śṛṇvantu dē̠vāḥ । tada̍ṣā̠ḍhā a̠bhisaṃya̍ntu ya̠jñam । tannakṣa̍traṃ prathatāṃ pa̠śubhya̍ḥ । kṛ̠ṣirvṛ̠ṣṭiryaja̍mānāya kalpatām । śu̠bhrāḥ ka̠nyā̍ yuva̠taya̍ssu̠pēśa̍saḥ । ka̠rma̠kṛta̍ssu̠kṛtō̍ vī̠ryā̍vatīḥ । viśvā̎n dē̠vān, ha̠viṣā̍ va̠rdhaya̍ntīḥ । a̠ṣā̠ḍhāḥ kāma̠mupā̍yantu ya̠jñam ॥ 20 ॥

yasmi̠n brahmā̠bhyaja̍ya̠tsarva̍mē̠tat । a̠muñcha̍ lō̠kami̠damū̍cha̠ sarvam̎ । tannō̠ nakṣa̍tramabhi̠jidvi̠jitya̍ । śriya̍ṃ dadhā̠tvahṛ̍ṇīyamānam । u̠bhau lō̠kau brahma̍ṇā̠ sañji̍tē̠mau । tannō̠ nakṣa̍tramabhi̠jidvicha̍ṣṭām । tasmi̍nva̠yaṃ pṛta̍nā̠ssañja̍yēma । tannō̍ dē̠vāsō̠ anu̍jānantu̠ kāmam̎ ॥ 21 ॥

śṛ̠ṇvanti̍ śrō̠ṇāma̠mṛta̍sya gō̠pām । puṇyā̍masyā̠ upa̍śṛṇōmi̠ vācham̎ । ma̠hīṃ dē̠vīṃ viṣṇu̍patnīmajū̠ryām । pra̠tīchī̍ mēnāgṃ ha̠viṣā̍ yajāmaḥ । trē̠dhā viṣṇu̍rurugā̠yō vicha̍kramē । ma̠hīṃ diva̍ṃ pṛthi̠vīma̠ntari̍kṣam । tachChrō̠ṇaiti̠śrava̍-i̠chChamā̍nā । puṇya̠gg̠ ślōka̠ṃ yaja̍mānāya kṛṇva̠tī ॥ 22 ॥

a̠ṣṭau dē̠vā vasa̍vassō̠myāsa̍ḥ । chata̍srō dē̠vīra̠jarā̠ḥ śravi̍ṣṭhāḥ । tē ya̠jñaṃ pā̎mtu̠ raja̍saḥ pu̠rastā̎t । sa̠ṃva̠tsa̠rīṇa̍ma̠mṛtagg̍ sva̠sti । ya̠jñaṃ na̍ḥ pāntu̠ vasa̍vaḥ pu̠rastā̎t । da̠kṣi̠ṇa̠tō̍bhiya̍ntu̠ śravi̍ṣṭhāḥ । puṇya̠nnakṣa̍trama̠bhi saṃvi̍śāma । mā nō̠ arā̍tira̠ghaśa̠gṃ̠sāgann̍ ॥ 23 ॥

kṣa̠trasya̠ rājā̠ varu̍ṇōdhirā̠jaḥ । nakṣa̍trāṇāgṃ śa̠tabhi̍ṣa̠gvasi̍ṣṭhaḥ । tau dē̠vēbhya̍ḥ kṛṇutō dī̠rghamāyu̍ḥ । śa̠tagṃ sa̠hasrā̍ bhēṣa̠jāni̍ dhattaḥ । ya̠jñannō̠ rājā̠ varu̍ṇa̠ upa̍yātu । tannō̠ viśvē̍ a̠bhi saṃya̍ntu dē̠vāḥ । tannō̠ nakṣa̍tragṃ śa̠tabhi̍ṣagjuṣā̠ṇam । dī̠rghamāyu̠ḥ prati̍radbhēṣa̠jāni̍ ॥ 24 ॥

a̠ja ēka̍pā̠duda̍gātpu̠rastā̎t । viśvā̍ bhū̠tāni̍ prati̠ mōda̍mānaḥ । tasya̍ dē̠vāḥ pra̍sa̠vaṃ ya̍nti̠ sarvē̎ । prō̠ṣṭha̠pa̠dāsō̍ a̠mṛta̍sya gō̠pāḥ । vi̠bhrāja̍mānassamidhā̠ na u̠graḥ । āntari̍kṣamaruha̠daga̠ndyām । tagṃ sūrya̍ṃ dē̠vama̠jamēka̍pādam । prō̠ṣṭha̠pa̠dāsō̠ anu̍yanti̠ sarvē̎ ॥ 25 ॥

ahi̍rbu̠dhniya̠ḥ pratha̍mā na ēti । śrēṣṭhō̍ dē̠vānā̍mu̠ta mānu̍ṣāṇām । taṃ brā̎hma̠ṇāssō̍ma̠pāssō̠myāsa̍ḥ । prō̠ṣṭha̠pa̠dāsō̍ a̠bhira̍kṣanti̠ sarvē̎ । cha̠tvāra̠ ēka̍ma̠bhi karma̍ dē̠vāḥ । prō̠ṣṭha̠pa̠dā sa̠ iti̠ yān, vada̍nti । tē bu̠dhniya̍ṃ pari̠ṣadyagg̍ stu̠vanta̍ḥ । ahig̍ṃ rakṣanti̠ nama̍sōpa̠sadya̍ ॥ 26 ॥

pū̠ṣā rē̠vatyanvē̍ti̠ panthā̎m । pu̠ṣṭi̠patī̍ paśu̠pā vāja̍bastyau । i̠māni̍ ha̠vyā praya̍tā juṣā̠ṇā । su̠gairnō̠ yānai̠rupa̍yātāṃ ya̠jñam । kṣu̠drān pa̠śūn ra̍kṣatu rē̠vatī̍ naḥ । gāvō̍ nō̠ aśvā̠g̠ṃ anvē̍tu pū̠ṣā । anna̠gṃ̠ rakṣa̍ntau bahu̠dhā virū̍pam । vājag̍ṃ sanutā̠ṃ yaja̍mānāya ya̠jñam ॥ 27 ॥

tada̠śvinā̍vaśva̠yujōpa̍yātām । śubha̠ṅgami̍ṣṭhau su̠yamē̍bhi̠raśvai̎ḥ । svaṃ nakṣa̍tragṃ ha̠viṣā̠ yaja̍ntau । madhvā̠sampṛ̍ktau̠ yaju̍ṣā̠ sama̍ktau । yau dē̠vānā̎m bhi̠ṣajau̎ havyavā̠hau । viśva̍sya dū̠tāva̠mṛta̍sya gō̠pau । tau nakṣa̠traṃ jujuṣā̠ṇōpa̍yātām । namō̠śvibhyā̎m kṛṇumōśva̠yugbhyā̎m ॥ 28 ॥

apa̍ pā̠pmāna̠ṃ bhara̍ṇīrbharantu । tadya̠mō rājā̠ bhaga̍vā̠n̠, vicha̍ṣṭām । lō̠kasya̠ rājā̍ maha̠tō ma̠hān, hi । su̠gaṃ na̠ḥ panthā̠mabha̍yaṃ kṛṇōtu । yasmi̠nnakṣa̍trē ya̠ma ēti̠ rājā̎ । yasmi̍nnēnama̠bhyaṣi̍ñchanta dē̠vāḥ । tada̍sya chi̠tragṃ ha̠viṣā̍ yajāma । apa̍ pā̠pmāna̠ṃ bhara̍ṇīrbharantu ॥ 29 ॥

ni̠vēśa̍nī sa̠ṅgama̍nī̠ vasū̍nā̠ṃ viśvā̍ rū̠pāṇi̠ vasū̎nyāvē̠śaya̍ntī । sa̠ha̠sra̠pō̠ṣagṃ su̠bhagā̠ rarā̍ṇā̠ sā na̠ āga̠nvarcha̍sā saṃvidā̠nā । yattē̍ dē̠vā ada̍dhurbhāga̠dhēya̠mamā̍vāsyē sa̠ṃvasa̍ntō mahi̠tvā । sā nō̍ ya̠jñaṃ pi̍pṛhi viśvavārē ra̠yinnō̍ dhēhi subhagē su̠vīram̎ ॥ 30 ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ।

நக்ஷத்ர ஸூக்தம் (னக்ஷத்ரேஷ்டி)

தைத்திரீய ப்3ரஹ்மணம் । அஷ்டகம் - 3 ப்ரஶ்ன: - 1
தைத்திரீய ஸம்ஹிதா: । காண்ட3 3 ப்ரபாட2க: - 5 அனுவாகம் - 1

ஓம் ॥ அ॒க்3னிர்ன:॑ பாது॒ க்ருத்தி॑கா: । நக்ஷ॑த்ரம் தே॒3வமி॑ன்த்3ரி॒யம் । இ॒த3மா॑ஸாம் விசக்ஷ॒ணம் । ஹ॒விரா॒ஸம் ஜு॑ஹோதன । யஸ்ய॒ பா4ன்தி॑ ர॒ஶ்மயோ॒ யஸ்ய॑ கே॒தவ:॑ । யஸ்யே॒மா விஶ்வா॒ பு4வ॑னானி॒ ஸர்வா᳚ । ஸ க்ருத்தி॑காபி4ர॒பி4ஸம்॒வஸா॑ன: । அ॒க்3னிர்னோ॑ தே॒3வஸ்ஸு॑வி॒தே த॑3தா4து ॥ 1 ॥

ப்ர॒ஜாப॑தே ரோஹி॒ணீவே॑து॒ பத்னீ᳚ । வி॒ஶ்வரூ॑பா ப்3ருஹ॒தீ சி॒த்ரபா॑4னு: । ஸா நோ॑ ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ ஸுவி॒தே த॑3தா4து । யதா॒2 ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॒3ஸ்ஸவீ॑ரா: । ரோ॒ஹி॒ணீ தே॒3வ்யுத॑3கா3த்பு॒ரஸ்தா᳚த் । விஶ்வா॑ ரூ॒பாணி॑ ப்ரதி॒மோத॑3மானா । ப்ர॒ஜாப॑திக்3ம் ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ன்தீ । ப்ரி॒யா தே॒3வானா॒முப॑யாது ய॒ஜ்ஞம் ॥ 2 ॥

ஸோமோ॒ ராஜா॑ ம்ருக3ஶீ॒ர்॒ஷேண॒ ஆக3ன்ன்॑ । ஶி॒வம் நக்ஷ॑த்ரம் ப்ரி॒யம॑ஸ்ய॒ தா4ம॑ । ஆ॒ப்யாய॑மானோ ப3ஹு॒தா4 ஜனே॑ஷு । ரேத:॑ ப்ர॒ஜாம் யஜ॑மானே த3தா4து । யத்தே॒ நக்ஷ॑த்ரம் ம்ருக3ஶீ॒ர்॒ஷமஸ்தி॑ । ப்ரி॒யக்3ம் ரா॑ஜன் ப்ரி॒யத॑மம் ப்ரி॒யாணா᳚ம் । தஸ்மை॑ தே ஸோம ஹ॒விஷா॑ விதே4ம । ஶன்ன॑ ஏதி4 த்3வி॒பதே॒3 ஶம் சது॑ஷ்பதே3 ॥ 3 ॥

ஆ॒ர்த்3ரயா॑ ரு॒த்3ர: ப்ரத॑2மா ந ஏதி । ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வானாம்॒ பதி॑ரக்4னி॒யானா᳚ம் । நக்ஷ॑த்ரமஸ்ய ஹ॒விஷா॑ விதே4ம । மா ந:॑ ப்ர॒ஜாக்3ம் ரீ॑ரிஷ॒ன்மோத வீ॒ரான் । ஹே॒தி ரு॒த்3ரஸ்ய॒ பரி॑ணோ வ்ருணக்து । ஆ॒ர்த்3ரா நக்ஷ॑த்ரம் ஜுஷதாக்3ம் ஹ॒விர்ன:॑ । ப்ர॒மு॒ஞ்சமா॑னௌ து3ரி॒தானி॒ விஶ்வா᳚ । அபா॒க4ஶக்3ம்॑ ஸன்னுத3தா॒மரா॑திம் । ॥ 4॥

புன॑ர்னோ தே॒3வ்யதி॑3திஸ்ப்ருணோது । புன॑ர்வஸூன:॒ புன॒ரேதாம்᳚ ய॒ஜ்ஞம் । புன॑ர்னோ தே॒3வா அ॒பி4ய॑ன்து॒ ஸர்வே᳚ । புன:॑ புனர்வோ ஹ॒விஷா॑ யஜாம: । ஏ॒வா ந தே॒3வ்யதி॑3திரன॒ர்வா । விஶ்வ॑ஸ்ய ப॒4ர்த்ரீ ஜக॑3த: ப்ரதி॒ஷ்டா2 । புன॑ர்வஸூ ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ன்தீ । ப்ரி॒யம் தே॒3வானா॒-மப்யே॑து॒ பாத:॑2 ॥ 5॥

ப்3ருஹ॒ஸ்பதி:॑ ப்ரத॒2மம் ஜாய॑மான: । தி॒ஷ்யம்॑ நக்ஷ॑த்ரம॒பி4 ஸம்ப॑3பூ4வ । ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வானாம்॒ ப்ருத॑னாஸுஜி॒ஷ்ணு: । தி॒3ஶோனு॒ ஸர்வா॒ அப॑4யன்னோ அஸ்து । தி॒ஷ்ய:॑ பு॒ரஸ்தா॑து॒3த ம॑த்4ய॒தோ ந:॑ । ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்ன:॒ பரி॑பாது ப॒ஶ்சாத் । பா3தே॑4தா॒ன்த்3வேஷோ॒ அப॑4யம் க்ருணுதாம் । ஸு॒வீர்ய॑ஸ்ய॒ பத॑யஸ்யாம ॥ 6 ॥

இ॒த3க்3ம் ஸ॒ர்பேப்4யோ॑ ஹ॒விர॑ஸ்து॒ ஜுஷ்டம்᳚ । ஆ॒ஶ்ரே॒ஷா யேஷா॑மனு॒யன்தி॒ சேத:॑ । யே அ॒ன்தரி॑க்ஷம் ப்ருதி॒2வீம் க்ஷி॒யன்தி॑ । தே ந॑ஸ்ஸ॒ர்பாஸோ॒ ஹவ॒மாக॑3மிஷ்டா2: । யே ரோ॑ச॒னே ஸூர்ய॒ஸ்யாபி॑ ஸ॒ர்பா: । யே தி3வம்॑ தே॒3வீமனு॑ஸ॒ஞ்சர॑ன்தி । யேஷா॑மஶ்ரே॒ஷா அ॑னு॒யன்தி॒ காமம்᳚ । தேப்4ய॑ஸ்ஸ॒ர்பேப்4யோ॒ மது॑4மஜ்ஜுஹோமி ॥ 7 ॥

உப॑ஹூதா: பி॒தரோ॒ யே ம॒கா4ஸு॑ । மனோ॑ஜவஸஸ்ஸு॒க்ருத॑ஸ்ஸுக்ரு॒த்யா: । தே நோ॒ நக்ஷ॑த்ரே॒ ஹவ॒மாக॑3மிஷ்டா2: । ஸ்வ॒தா4பி॑4ர்ய॒ஜ்ஞம் ப்ரய॑தம் ஜுஷன்தாம் । யே அ॑க்3னித॒3க்3தா4 யேன॑க்3னித3க்3தா4: । யே॑முல்லோ॒கம் பி॒தர:॑ க்ஷி॒யன்தி॑ । யாக்3-ஶ்ச॑ வி॒த்3மயாக்3ம் உ॑ ச॒ ந ப்ர॑வி॒த்3ம । ம॒கா4ஸு॑ ய॒ஜ்ஞக்3ம் ஸுக்ரு॑தம் ஜுஷன்தாம் ॥ 8॥

க3வாம்॒ பதி:॒ ப2ல்கு॑3னீனாமஸி॒ த்வம் । தத॑3ர்யமன் வருணமித்ர॒ சாரு॑ । தம் த்வா॑ வ॒யக்3ம் ஸ॑னி॒தாரக்3ம்॑ ஸனீ॒னாம் । ஜீ॒வா ஜீவ॑ன்த॒முப॒ ஸம்வி॑ஶேம । யேனே॒மா விஶ்வா॒ பு4வ॑னானி॒ ஸஞ்ஜி॑தா । யஸ்ய॑ தே॒3வா அ॑னுஸம்॒யன்தி॒ சேத:॑ । அ॒ர்ய॒மா ராஜா॒ஜர॒ஸ்து வி॑ஷ்மான் । ப2ல்கு॑3னீனாம்ருஷ॒போ4 ரோ॑ரவீதி ॥ 9 ॥

ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வானாம்᳚ ப4க3வோ ப4கா3ஸி । தத்த்வா॑ விது॒3: ப2ல்கு॑3னீ॒ஸ்தஸ்ய॑ வித்தாத் । அ॒ஸ்மப்4யம்॑ க்ஷ॒த்ரம॒ஜரக்3ம்॑ ஸு॒வீர்யம்᳚ । கோ3ம॒த3ஶ்வ॑வ॒து3ப॒ஸன்னு॑தே॒3ஹ । ப4கோ॑3ஹ தா॒3தா ப4க3 இத்ப்ர॑தா॒3தா । ப4கோ॑3 தே॒3வீ: ப2ல்கு॑3னீ॒ராவி॑வேஶ । ப4க॒3ஸ்யேத்தம் ப்ர॑ஸ॒வம் க॑3மேம । யத்ர॑ தே॒3வைஸ்ஸ॑த॒4மாத3ம்॑ மதே3ம । ॥ 1௦ ॥

ஆயா॒து தே॒3வஸ்ஸ॑வி॒தோப॑யாது । ஹி॒ர॒ண்யயே॑ன ஸு॒வ்ருதா॒ ரதே॑2ன । வஹ॒ன்॒, ஹஸ்தக்3ம்॑ ஸுப4க்3ம்॑ வித்3ம॒னாப॑ஸம் । ப்ரயச்ச॑2ன்தம்॒ பபு॑ரிம்॒ புண்ய॒மச்ச॑2 । ஹஸ்த:॒ ப்ரய॑ச்ச2 த்வ॒ம்ருதம்॒ வஸீ॑ய: । த3க்ஷி॑ணேன॒ ப்ரதி॑க்3ருப்4ணீம ஏனத் । தா॒3தார॑ம॒த்3ய ஸ॑வி॒தா வி॑தே3ய । யோ நோ॒ ஹஸ்தா॑ய ப்ரஸு॒வாதி॑ ய॒ஜ்ஞம் ॥11 ॥

த்வஷ்டா॒ நக்ஷ॑த்ரம॒ப்4யே॑தி சி॒த்ராம் । ஸு॒ப4க்3ம் ஸ॑ஸம்யுவ॒திக்3ம் ராச॑மானாம் । நி॒வே॒ஶய॑ன்ன॒ம்ருதா॒ன்மர்த்யாக்॑3ஶ்ச । ரூ॒பாணி॑ பி॒க்3ம்॒ஶன் பு4வ॑னானி॒ விஶ்வா᳚ । தன்ன॒ஸ்த்வஷ்டா॒ தது॑3 சி॒த்ரா விச॑ஷ்டாம் । தன்னக்ஷ॑த்ரம் பூ4ரி॒தா3 அ॑ஸ்து॒ மஹ்யம்᳚ । தன்ன:॑ ப்ர॒ஜாம் வீ॒ரவ॑தீக்3ம் ஸனோது । கோ3பி॑4ர்னோ॒ அஶ்வை॒ஸ்ஸம॑னக்து யஜ்ஞம் ॥ 12 ॥

வா॒யுர்னக்ஷ॑த்ரம॒ப்4யே॑தி॒ நிஷ்ட்யா᳚ம் । தி॒க்3மஶ்ரு॑ங்கோ3 வ்ருஷ॒போ4 ரோரு॑வாண: । ஸ॒மீ॒ரய॒ன் பு4வ॑னா மாத॒ரிஶ்வா᳚ । அப॒ த்3வேஷாக்3ம்॑ஸி நுத3தா॒மரா॑தீ: । தன்னோ॑ வா॒யஸ்தது॒3 நிஷ்ட்யா॑ ஶ்ருணோது । தன்னக்ஷ॑த்ரம் பூ4ரி॒தா3 அ॑ஸ்து॒ மஹ்யம்᳚ । தன்னோ॑ தே॒3வாஸோ॒ அனு॑ஜானந்து॒ காமம்᳚ । யதா॒2 தரே॑ம து3ரி॒தானி॒ விஶ்வா᳚ ॥ 13 ॥

தூ॒3ரம॒ஸ்மச்ச2த்ர॑வோ யன்து பீ॒4தா: । ததி॑3ன்த்3ரா॒க்3னீ க்ரு॑ணுதாம்॒ தத்3விஶா॑கே2 । தன்னோ॑ தே॒3வா அனு॑மத3ன்து ய॒ஜ்ஞம் । ப॒ஶ்சாத் பு॒ரஸ்தா॒த3ப॑4யன்னோ அஸ்து । நக்ஷ॑த்ராணா॒மதி॑4பத்னீ॒ விஶா॑கே2 । ஶ்ரேஷ்டா॑2வின்த்3ரா॒க்3னீ பு4வ॑னஸ்ய கோ॒3பௌ । விஷூ॑ச॒ஶ்ஶத்ரூ॑னப॒பா3த॑4மானௌ । அப॒க்ஷுத॑4ன்னுத3தா॒மரா॑திம் । ॥ 14 ॥

பூ॒ர்ணா ப॒ஶ்சாது॒3த பூ॒ர்ணா பு॒ரஸ்தா᳚த் । உன்ம॑த்4ய॒த: பௌ᳚ர்ணமா॒ஸீ ஜி॑கா3ய । தஸ்யாம்᳚ தே॒3வா அதி॑4ஸம்॒வஸ॑ன்த: । உ॒த்த॒மே நாக॑ இ॒ஹ மா॑த3யன்தாம் । ப்ரு॒த்2வீ ஸு॒வர்சா॑ யுவ॒தி: ஸ॒ஜோஷா:᳚ । பௌ॒ர்ண॒மா॒ஸ்யுத॑3கா॒3ச்சோ2ப॑4மானா । ஆ॒ப்யா॒யய॑ன்தீ து3ரி॒தானி॒ விஶ்வா᳚ । உ॒ரும் து3ஹாம்॒ யஜ॑மானாய ய॒ஜ்ஞம் ।

ரு॒த்3த்4யாஸ்ம॑ ஹ॒வ்யைர்னம॑ஸோப॒ஸத்3ய॑ । மி॒த்ரம் தே॒3வம் மி॑த்ர॒தே4யம்॑ நோ அஸ்து । அ॒னூ॒ரா॒தா4ன், ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ன்த: । ஶ॒தம் ஜீ॑வேம॒ ஶ॒ரத:॒3 ஸவீ॑ரா: । சி॒த்ரம் நக்ஷ॑த்ர॒முத॑3கா3த்பு॒ரஸ்தா᳚த் । அ॒னூ॒ரா॒தா4 ஸ॒ இதி॒ யத்3வத॑3ன்தி । தன்மி॒த்ர ஏ॑தி ப॒தி2பி॑4ர்தே3வ॒யானை:᳚ । ஹி॒ர॒ண்யயை॒ர்வித॑தைர॒ன்தரி॑க்ஷே ॥ 16 ॥

இன்த்3ரோ᳚ ஜ்யே॒ஷ்டா2மனு॒ நக்ஷ॑த்ரமேதி । யஸ்மி॑ன் வ்ரு॒த்ரம் வ்ரு॑த்ர॒ தூர்யே॑ த॒தார॑ । தஸ்மி॑ன்வ॒ய-ம॒ம்ருதம்॒ து3ஹா॑னா: । க்ஷுத॑4ன்தரேம॒ து3ரி॑திம்॒ து3ரி॑ஷ்டிம் । பு॒ர॒ன்த॒3ராய॑ வ்ருஷ॒பா4ய॑ த்4ரு॒ஷ்ணவே᳚ । அஷா॑டா4ய॒ ஸஹ॑மானாய மீ॒டு4ஷே᳚ । இன்த்3ரா॑ய ஜ்யே॒ஷ்டா2 மது॑4ம॒த்3து3ஹா॑னா । உ॒ரும் க்ரு॑ணோது॒ யஜ॑மானாய லோ॒கம் । ॥ 17 ॥

மூலம்॑ ப்ர॒ஜாம் வீ॒ரவ॑தீம் விதே3ய । பரா᳚ச்யேது॒ நிர்ரு॑தி: பரா॒சா । கோ3பி॒4ர்னக்ஷ॑த்ரம் ப॒ஶுபி॒4ஸ்ஸம॑க்தம் । அஹ॑ர்பூ4யா॒த்3யஜ॑மானாய॒ மஹ்யம்᳚ । அஹ॑ர்னோ அ॒த்3ய ஸு॑வி॒தே த॑3தா3து । மூலம்॒ நக்ஷ॑த்ர॒மிதி॒ யத்3வத॑3ன்தி । பரா॑சீம் வா॒சா நிர்ரு॑திம் நுதா3மி । ஶி॒வம் ப்ர॒ஜாயை॑ ஶி॒வம॑ஸ்து॒ மஹ்யம்᳚ ॥ 18 ॥

யா தி॒3வ்யா ஆப:॒ பய॑ஸா ஸம்ப3பூ॒4வு: । யா அ॒ன்தரி॑க்ஷ உ॒த பார்தி॑2வீ॒ர்யா: । யாஸா॑மஷா॒டா4 அ॑னு॒யன்தி॒ காமம்᳚ । தா ந॒ ஆப:॒ ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து । யாஶ்ச॒ கூப்யா॒ யாஶ்ச॑ நா॒த்3யா᳚ஸ்ஸமு॒த்3ரியா:᳚ । யாஶ்ச॑ வைஶ॒ன்தீருத ப்ரா॑ஸ॒சீர்யா: । யாஸா॑மஷா॒டா4 மது॑4 ப॒4க்ஷய॑ன்தி । தா ந॒ ஆப:॒ ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து ॥19 ॥

தன்னோ॒ விஶ்வே॒ உப॑ ஶ்ருண்வன்து தே॒3வா: । தத॑3ஷா॒டா4 அ॒பி4ஸம்ய॑ன்து ய॒ஜ்ஞம் । தன்னக்ஷ॑த்ரம் ப்ரத2தாம் ப॒ஶுப்4ய:॑ । க்ரு॒ஷிர்வ்ரு॒ஷ்டிர்யஜ॑மானாய கல்பதாம் । ஶு॒ப்4ரா: க॒ன்யா॑ யுவ॒தய॑ஸ்ஸு॒பேஶ॑ஸ: । க॒ர்ம॒க்ருத॑ஸ்ஸு॒க்ருதோ॑ வீ॒ர்யா॑வதீ: । விஶ்வா᳚ன் தே॒3வான், ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ன்தீ: । அ॒ஷா॒டா4: காம॒முபா॑யன்து ய॒ஜ்ஞம் ॥ 2௦ ॥

யஸ்மி॒ன் ப்3ரஹ்மா॒ப்4யஜ॑ய॒த்ஸர்வ॑மே॒தத் । அ॒முஞ்ச॑ லோ॒கமி॒த3மூ॑ச॒ ஸர்வம்᳚ । தன்னோ॒ நக்ஷ॑த்ரமபி॒4ஜித்3வி॒ஜித்ய॑ । ஶ்ரியம்॑ த3தா॒4த்வஹ்ரு॑ணீயமானம் । உ॒பௌ4 லோ॒கௌ ப்3ரஹ்ம॑ணா॒ ஸஞ்ஜி॑தே॒மௌ । தன்னோ॒ நக்ஷ॑த்ரமபி॒4ஜித்3விச॑ஷ்டாம் । தஸ்மி॑ன்வ॒யம் ப்ருத॑னா॒ஸ்ஸஞ்ஜ॑யேம । தன்னோ॑ தே॒3வாஸோ॒ அனு॑ஜானந்து॒ காமம்᳚ ॥ 21 ॥

ஶ்ரு॒ண்வன்தி॑ ஶ்ரோ॒ணாம॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ॒3பாம் । புண்யா॑மஸ்யா॒ உப॑ஶ்ருணோமி॒ வாசம்᳚ । ம॒ஹீம் தே॒3வீம் விஷ்ணு॑பத்னீமஜூ॒ர்யாம் । ப்ர॒தீசீ॑ மேனாக்3ம் ஹ॒விஷா॑ யஜாம: । த்ரே॒தா4 விஷ்ணு॑ருருகா॒3யோ விச॑க்ரமே । ம॒ஹீம் தி3வம்॑ ப்ருதி॒2வீம॒ன்தரி॑க்ஷம் । தச்ச்2ரோ॒ணைதி॒ஶ்ரவ॑-இ॒ச்ச2மா॑னா । புண்ய॒க்3க்॒3 ஶ்லோகம்॒ யஜ॑மானாய க்ருண்வ॒தீ ॥ 22 ॥

அ॒ஷ்டௌ தே॒3வா வஸ॑வஸ்ஸோ॒ம்யாஸ:॑ । சத॑ஸ்ரோ தே॒3வீர॒ஜரா:॒ ஶ்ரவி॑ஷ்டா2: । தே ய॒ஜ்ஞம் பா᳚ன்து॒ ரஜ॑ஸ: பு॒ரஸ்தா᳚த் । ஸம்॒வ॒த்ஸ॒ரீண॑ம॒ம்ருதக்3க்॑3 ஸ்வ॒ஸ்தி । ய॒ஜ்ஞம் ந:॑ பான்து॒ வஸ॑வ: பு॒ரஸ்தா᳚த் । த॒3க்ஷி॒ண॒தோ॑பி4ய॑ன்து॒ ஶ்ரவி॑ஷ்டா2: । புண்ய॒ன்னக்ஷ॑த்ரம॒பி4 ஸம்வி॑ஶாம । மா நோ॒ அரா॑திர॒க4ஶ॒க்3ம்॒ஸாக3ன்ன்॑ ॥ 23 ॥

க்ஷ॒த்ரஸ்ய॒ ராஜா॒ வரு॑ணோதி4ரா॒ஜ: । நக்ஷ॑த்ராணாக்3ம் ஶ॒தபி॑4ஷ॒க்3வஸி॑ஷ்ட:2 । தௌ தே॒3வேப்4ய:॑ க்ருணுதோ தீ॒3ர்க4மாயு:॑ । ஶ॒தக்3ம் ஸ॒ஹஸ்ரா॑ பே4ஷ॒ஜானி॑ த4த்த: । ய॒ஜ்ஞன்னோ॒ ராஜா॒ வரு॑ண॒ உப॑யாது । தன்னோ॒ விஶ்வே॑ அ॒பி4 ஸம்ய॑ன்து தே॒3வா: । தன்னோ॒ நக்ஷ॑த்ரக்3ம் ஶ॒தபி॑4ஷக்3ஜுஷா॒ணம் । தீ॒3ர்க4மாயு:॒ ப்ரதி॑ரத்3பே4ஷ॒ஜானி॑ ॥ 24 ॥

அ॒ஜ ஏக॑பா॒து3த॑3கா3த்பு॒ரஸ்தா᳚த் । விஶ்வா॑ பூ॒4தானி॑ ப்ரதி॒ மோத॑3மான: । தஸ்ய॑ தே॒3வா: ப்ர॑ஸ॒வம் ய॑ன்தி॒ ஸர்வே᳚ । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸோ॑ அ॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ॒3பா: । வி॒ப்4ராஜ॑மானஸ்ஸமிதா॒4 ந உ॒க்3ர: । ஆன்தரி॑க்ஷமருஹ॒த3க॒3ன்த்3யாம் । தக்3ம் ஸூர்யம்॑ தே॒3வம॒ஜமேக॑பாத3ம் । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸோ॒ அனு॑யன்தி॒ ஸர்வே᳚ ॥ 25 ॥

அஹி॑ர்பு॒3த்4னிய:॒ ப்ரத॑2மா ந ஏதி । ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வானா॑மு॒த மானு॑ஷாணாம் । தம் ப்3ரா᳚ஹ்ம॒ணாஸ்ஸோ॑ம॒பாஸ்ஸோ॒ம்யாஸ:॑ । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸோ॑ அ॒பி4ர॑க்ஷன்தி॒ ஸர்வே᳚ । ச॒த்வார॒ ஏக॑ம॒பி4 கர்ம॑ தே॒3வா: । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3 ஸ॒ இதி॒ யான், வத॑3ன்தி । தே பு॒3த்4னியம்॑ பரி॒ஷத்3யக்3க்॑3 ஸ்து॒வன்த:॑ । அஹிக்3ம்॑ ரக்ஷன்தி॒ நம॑ஸோப॒ஸத்3ய॑ ॥ 26 ॥

பூ॒ஷா ரே॒வத்யன்வே॑தி॒ பன்தா᳚2ம் । பு॒ஷ்டி॒பதீ॑ பஶு॒பா வாஜ॑ப3ஸ்த்யௌ । இ॒மானி॑ ஹ॒வ்யா ப்ரய॑தா ஜுஷா॒ணா । ஸு॒கை3ர்னோ॒ யானை॒ருப॑யாதாம் ய॒ஜ்ஞம் । க்ஷு॒த்3ரான் ப॒ஶூன் ர॑க்ஷது ரே॒வதீ॑ ந: । கா3வோ॑ நோ॒ அஶ்வா॒க்3ம்॒ அன்வே॑து பூ॒ஷா । அன்ன॒க்3ம்॒ ரக்ஷ॑ன்தௌ ப3ஹு॒தா4 விரூ॑பம் । வாஜக்3ம்॑ ஸனுதாம்॒ யஜ॑மானாய ய॒ஜ்ஞம் ॥ 27 ॥

தத॒3ஶ்வினா॑வஶ்வ॒யுஜோப॑யாதாம் । ஶுப॒4ங்க3மி॑ஷ்டௌ2 ஸு॒யமே॑பி॒4ரஶ்வை:᳚ । ஸ்வம் நக்ஷ॑த்ரக்3ம் ஹ॒விஷா॒ யஜ॑ன்தௌ । மத்4வா॒ஸம்ப்ரு॑க்தௌ॒ யஜு॑ஷா॒ ஸம॑க்தௌ । யௌ தே॒3வானாம்᳚ பி॒4ஷஜௌ᳚ ஹவ்யவா॒ஹௌ । விஶ்வ॑ஸ்ய தூ॒3தாவ॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ॒3பௌ । தௌ நக்ஷ॒த்ரம் ஜுஜுஷா॒ணோப॑யாதாம் । நமோ॒ஶ்விப்4யாம்᳚ க்ருணுமோஶ்வ॒யுக்3ப்4யா᳚ம் ॥ 28 ॥

அப॑ பா॒ப்மானம்॒ ப4ர॑ணீர்ப4ரன்து । தத்3ய॒மோ ராஜா॒ ப4க॑3வா॒ன்॒, விச॑ஷ்டாம் । லோ॒கஸ்ய॒ ராஜா॑ மஹ॒தோ ம॒ஹான், ஹி । ஸு॒க3ம் ந:॒ பன்தா॒2மப॑4யம் க்ருணோது । யஸ்மி॒ன்னக்ஷ॑த்ரே ய॒ம ஏதி॒ ராஜா᳚ । யஸ்மி॑ன்னேனம॒ப்4யஷி॑ஞ்சன்த தே॒3வா: । தத॑3ஸ்ய சி॒த்ரக்3ம் ஹ॒விஷா॑ யஜாம । அப॑ பா॒ப்மானம்॒ ப4ர॑ணீர்ப4ரன்து ॥ 29 ॥

நி॒வேஶ॑னீ ஸ॒ங்க3ம॑னீ॒ வஸூ॑னாம்॒ விஶ்வா॑ ரூ॒பாணி॒ வஸூ᳚ன்யாவே॒ஶய॑ன்தீ । ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒போ॒ஷக்3ம் ஸு॒ப4கா॒3 ரரா॑ணா॒ ஸா ந॒ ஆக॒3ன்வர்ச॑ஸா ஸம்விதா॒3னா । யத்தே॑ தே॒3வா அத॑3து4ர்பா4க॒3தே4ய॒மமா॑வாஸ்யே ஸம்॒வஸ॑ன்தோ மஹி॒த்வா । ஸா நோ॑ ய॒ஜ்ஞம் பி॑ப்ருஹி விஶ்வவாரே ர॒யின்னோ॑ தே4ஹி ஸுப4கே3 ஸு॒வீரம்᳚ ॥ 3௦ ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ।
 

ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತಂ (ನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟಿ)

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಂ । ಅಷ್ಟಕಂ - 3 ಪ್ರಶ್ನಃ - 1
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ । ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ - 5 ಅನುವಾಕಂ - 1

ಓಂ ॥ ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನಃ॑ ಪಾತು॒ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಃ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ದೇ॒ವಮಿಂ॑ದ್ರಿ॒ಯಂ । ಇ॒ದಮಾ॑ಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷ॒ಣಂ । ಹ॒ವಿರಾ॒ಸಂ ಜು॑ಹೋತನ । ಯಸ್ಯ॒ ಭಾಂತಿ॑ ರ॒ಶ್ಮಯೋ॒ ಯಸ್ಯ॑ ಕೇ॒ತವಃ॑ । ಯಸ್ಯೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಸರ್ವಾ᳚ । ಸ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಭಿರ॒ಭಿಸಂ॒ವಸಾ॑ನಃ । ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಸು॑ವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು ॥ 1 ॥

ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ ರೋಹಿ॒ಣೀವೇ॑ತು॒ ಪತ್ನೀ᳚ । ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾ ಬೃಹ॒ತೀ ಚಿ॒ತ್ರಭಾ॑ನುಃ । ಸಾ ನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಸುವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು । ಯಥಾ॒ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॒ಸ್ಸವೀ॑ರಾಃ । ರೋ॒ಹಿ॒ಣೀ ದೇ॒ವ್ಯುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿಶ್ವಾ॑ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ಪ್ರತಿ॒ಮೋದ॑ಮಾನಾ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತೀ । ಪ್ರಿ॒ಯಾ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮುಪ॑ಯಾತು ಯ॒ಜ್ಞಂ ॥ 2 ॥

ಸೋಮೋ॒ ರಾಜಾ॑ ಮೃಗಶೀ॒ರ್॒ಷೇಣ॒ ಆಗನ್ನ್॑ । ಶಿ॒ವಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॑ಸ್ಯ॒ ಧಾಮ॑ । ಆ॒ಪ್ಯಾಯ॑ಮಾನೋ ಬಹು॒ಧಾ ಜನೇ॑ಷು । ರೇತಃ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಯಜ॑ಮಾನೇ ದಧಾತು । ಯತ್ತೇ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಮೃಗಶೀ॒ರ್॒ಷಮಸ್ತಿ॑ । ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಂ ರಾ॑ಜನ್ ಪ್ರಿ॒ಯತ॑ಮಂ ಪ್ರಿ॒ಯಾಣಾಂ᳚ । ತಸ್ಮೈ॑ ತೇ ಸೋಮ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ । ಶನ್ನ॑ ಏಧಿ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ॥ 3 ॥

ಆ॒ರ್ದ್ರಯಾ॑ ರು॒ದ್ರಃ ಪ್ರಥ॑ಮಾ ನ ಏತಿ । ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪತಿ॑ರಘ್ನಿ॒ಯಾನಾಂ᳚ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಸ್ಯ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ । ಮಾ ನಃ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಗ್ಂ ರೀ॑ರಿಷ॒ನ್ಮೋತ ವೀ॒ರಾನ್ । ಹೇ॒ತಿ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॒ ಪರಿ॑ಣೋ ವೃಣಕ್ತು । ಆ॒ರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಜುಷತಾಗ್ಂ ಹ॒ವಿರ್ನಃ॑ । ಪ್ರ॒ಮುಂ॒ಚಮಾ॑ನೌ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ಅಪಾ॒ಘಶಗ್ಂ॑ ಸನ್ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತಿಂ । ॥ 4॥

ಪುನ॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವ್ಯದಿ॑ತಿಸ್ಪೃಣೋತು । ಪುನ॑ರ್ವಸೂನಃ॒ ಪುನ॒ರೇತಾಂ᳚ ಯ॒ಜ್ಞಂ । ಪುನ॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವಾ ಅ॒ಭಿಯಂ॑ತು॒ ಸರ್ವೇ᳚ । ಪುನಃ॑ ಪುನರ್ವೋ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮಃ । ಏ॒ವಾ ನ ದೇ॒ವ್ಯದಿ॑ತಿರನ॒ರ್ವಾ । ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಭ॒ರ್ತ್ರೀ ಜಗ॑ತಃ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ । ಪುನ॑ರ್ವಸೂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತೀ । ಪ್ರಿ॒ಯಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒-ಮಪ್ಯೇ॑ತು॒ ಪಾಥಃ॑ ॥ 5॥

ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ ಪ್ರಥ॒ಮಂ ಜಾಯ॑ಮಾನಃ । ತಿ॒ಷ್ಯಂ॑ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭಿ ಸಂಬ॑ಭೂವ । ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪೃತ॑ನಾಸುಜಿ॒ಷ್ಣುಃ । ದಿ॒ಶೋಽನು॒ ಸರ್ವಾ॒ ಅಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು । ತಿ॒ಷ್ಯಃ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ॑ದು॒ತ ಮ॑ಧ್ಯ॒ತೋ ನಃ॑ । ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ನಃ॒ ಪರಿ॑ಪಾತು ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ । ಬಾಧೇ॑ತಾಂ॒ದ್ವೇಷೋ॒ ಅಭ॑ಯಂ ಕೃಣುತಾಂ । ಸು॒ವೀರ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಪತ॑ಯಸ್ಯಾಮ ॥ 6 ॥

ಇ॒ದಗ್ಂ ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॑ ಹ॒ವಿರ॑ಸ್ತು॒ ಜುಷ್ಟಂ᳚ । ಆ॒ಶ್ರೇ॒ಷಾ ಯೇಷಾ॑ಮನು॒ಯಂತಿ॒ ಚೇತಃ॑ । ಯೇ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॑ । ತೇ ನ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪಾಸೋ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ । ಯೇ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ಯಾಪಿ॑ ಸ॒ರ್ಪಾಃ । ಯೇ ದಿವಂ॑ ದೇ॒ವೀಮನು॑ಸಂ॒ಚರಂ॑ತಿ । ಯೇಷಾ॑ಮಶ್ರೇ॒ಷಾ ಅ॑ನು॒ಯಂತಿ॒ ಕಾಮಂ᳚ । ತೇಭ್ಯ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಮಧು॑ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ ॥ 7 ॥

ಉಪ॑ಹೂತಾಃ ಪಿ॒ತರೋ॒ ಯೇ ಮ॒ಘಾಸು॑ । ಮನೋ॑ಜವಸಸ್ಸು॒ಕೃತ॑ಸ್ಸುಕೃ॒ತ್ಯಾಃ । ತೇ ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ । ಸ್ವ॒ಧಾಭಿ॑ರ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪ್ರಯ॑ತಂ ಜುಷಂತಾಂ । ಯೇ ಅ॑ಗ್ನಿದ॒ಗ್ಧಾ ಯೇಽನ॑ಗ್ನಿದಗ್ಧಾಃ । ಯೇ॑ಽಮುಲ್ಲೋ॒ಕಂ ಪಿ॒ತರಃ॑ ಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॑ । ಯಾಗ್-ಶ್ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಯಾಗ್ಂ ಉ॑ ಚ॒ ನ ಪ್ರ॑ವಿ॒ದ್ಮ । ಮ॒ಘಾಸು॑ ಯ॒ಜ್ಞಗ್ಂ ಸುಕೃ॑ತಂ ಜುಷಂತಾಂ ॥ 8॥

ಗವಾಂ॒ ಪತಿಃ॒ ಫಲ್ಗು॑ನೀನಾಮಸಿ॒ ತ್ವಂ । ತದ॑ರ್ಯಮನ್ ವರುಣಮಿತ್ರ॒ ಚಾರು॑ । ತಂ ತ್ವಾ॑ ವ॒ಯಗ್ಂ ಸ॑ನಿ॒ತಾರಗ್ಂ॑ ಸನೀ॒ನಾಂ । ಜೀ॒ವಾ ಜೀವ॑ಂತ॒ಮುಪ॒ ಸಂವಿ॑ಶೇಮ । ಯೇನೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಸಂಜಿ॑ತಾ । ಯಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ನುಸಂ॒ಯಂತಿ॒ ಚೇತಃ॑ । ಅ॒ರ್ಯ॒ಮಾ ರಾಜಾ॒ಽಜರ॒ಸ್ತು ವಿ॑ಷ್ಮಾನ್ । ಫಲ್ಗು॑ನೀನಾಮೃಷ॒ಭೋ ರೋ॑ರವೀತಿ ॥ 9 ॥

ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಭಗವೋ ಭಗಾಸಿ । ತತ್ತ್ವಾ॑ ವಿದುಃ॒ ಫಲ್ಗು॑ನೀ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ವಿತ್ತಾತ್ । ಅ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ॑ ಕ್ಷ॒ತ್ರಮ॒ಜರಗ್ಂ॑ ಸು॒ವೀರ್ಯಂ᳚ । ಗೋಮ॒ದಶ್ವ॑ವ॒ದುಪ॒ಸನ್ನು॑ದೇ॒ಹ । ಭಗೋ॑ಹ ದಾ॒ತಾ ಭಗ ಇತ್ಪ್ರ॑ದಾ॒ತಾ । ಭಗೋ॑ ದೇ॒ವೀಃ ಫಲ್ಗು॑ನೀ॒ರಾವಿ॑ವೇಶ । ಭಗ॒ಸ್ಯೇತ್ತಂ ಪ್ರ॑ಸ॒ವಂ ಗ॑ಮೇಮ । ಯತ್ರ॑ ದೇ॒ವೈಸ್ಸ॑ಧ॒ಮಾದಂ॑ ಮದೇಮ । ॥ 10 ॥

ಆಯಾ॒ತು ದೇ॒ವಸ್ಸ॑ವಿ॒ತೋಪ॑ಯಾತು । ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸು॒ವೃತಾ॒ ರಥೇ॑ನ । ವಹ॒ನ್॒, ಹಸ್ತಗ್ಂ॑ ಸುಭಗ್ಂ॑ ವಿದ್ಮ॒ನಾಪ॑ಸಂ । ಪ್ರಯಚ್ಛಂ॑ತಂ॒ ಪಪು॑ರಿಂ॒ ಪುಣ್ಯ॒ಮಚ್ಛ॑ । ಹಸ್ತಃ॒ ಪ್ರಯ॑ಚ್ಛ ತ್ವ॒ಮೃತಂ॒ ವಸೀ॑ಯಃ । ದಕ್ಷಿ॑ಣೇನ॒ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಭ್ಣೀಮ ಏನತ್ । ದಾ॒ತಾರ॑ಮ॒ದ್ಯ ಸ॑ವಿ॒ತಾ ವಿ॑ದೇಯ । ಯೋ ನೋ॒ ಹಸ್ತಾ॑ಯ ಪ್ರಸು॒ವಾತಿ॑ ಯ॒ಜ್ಞಂ ॥11 ॥

ತ್ವಷ್ಟಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭ್ಯೇ॑ತಿ ಚಿ॒ತ್ರಾಂ । ಸು॒ಭಗ್ಂ ಸ॑ಸಂಯುವ॒ತಿಗ್ಂ ರಾಚ॑ಮಾನಾಂ । ನಿ॒ವೇ॒ಶಯ॑ನ್ನ॒ಮೃತಾ॒ನ್ಮರ್ತ್ಯಾಗ್॑ಶ್ಚ । ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ಪಿ॒ಗ್ಂ॒ಶನ್ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ತನ್ನ॒ಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ॒ ತದು॑ ಚಿ॒ತ್ರಾ ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಂ । ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಭೂರಿ॒ದಾ ಅ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ । ತನ್ನಃ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ವೀ॒ರವ॑ತೀಗ್ಂ ಸನೋತು । ಗೋಭಿ॑ರ್ನೋ॒ ಅಶ್ವೈ॒ಸ್ಸಮ॑ನಕ್ತು ಯಜ್ಞಂ ॥ 12 ॥

ವಾ॒ಯುರ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭ್ಯೇ॑ತಿ॒ ನಿಷ್ಟ್ಯಾಂ᳚ । ತಿ॒ಗ್ಮಶೃಂ॑ಗೋ ವೃಷ॒ಭೋ ರೋರು॑ವಾಣಃ । ಸ॒ಮೀ॒ರಯ॒ನ್ ಭುವ॑ನಾ ಮಾತ॒ರಿಶ್ವಾ᳚ । ಅಪ॒ ದ್ವೇಷಾಗ್ಂ॑ಸಿ ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತೀಃ । ತನ್ನೋ॑ ವಾ॒ಯಸ್ತದು॒ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ॑ ಶೃಣೋತು । ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಭೂರಿ॒ದಾ ಅ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ । ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾಸೋ॒ ಅನು॑ಜಾನಂತು॒ ಕಾಮಂ᳚ । ಯಥಾ॒ ತರೇ॑ಮ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ॥ 13 ॥

ದೂ॒ರಮ॒ಸ್ಮಚ್ಛತ್ರ॑ವೋ ಯಂತು ಭೀ॒ತಾಃ । ತದಿಂ॑ದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಕೃ॑ಣುತಾಂ॒ ತದ್ವಿಶಾ॑ಖೇ । ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾ ಅನು॑ಮದಂತು ಯ॒ಜ್ಞಂ । ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾ॒ಮಧಿ॑ಪತ್ನೀ॒ ವಿಶಾ॑ಖೇ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾ॑ವಿಂದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪೌ । ವಿಷೂ॑ಚ॒ಶ್ಶತ್ರೂ॑ನಪ॒ಬಾಧ॑ಮಾನೌ । ಅಪ॒ಕ್ಷುಧ॑ನ್ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತಿಂ । ॥ 14 ॥

ಪೂ॒ರ್ಣಾ ಪ॒ಶ್ಚಾದು॒ತ ಪೂ॒ರ್ಣಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಉನ್ಮ॑ಧ್ಯ॒ತಃ ಪೌ᳚ರ್ಣಮಾ॒ಸೀ ಜಿ॑ಗಾಯ । ತಸ್ಯಾಂ᳚ ದೇ॒ವಾ ಅಧಿ॑ಸಂ॒ವಸಂ॑ತಃ । ಉ॒ತ್ತ॒ಮೇ ನಾಕ॑ ಇ॒ಹ ಮಾ॑ದಯಂತಾಂ । ಪೃ॒ಥ್ವೀ ಸು॒ವರ್ಚಾ॑ ಯುವ॒ತಿಃ ಸ॒ಜೋಷಾಃ᳚ । ಪೌ॒ರ್ಣ॒ಮಾ॒ಸ್ಯುದ॑ಗಾ॒ಚ್ಛೋಭ॑ಮಾನಾ । ಆ॒ಪ್ಯಾ॒ಯಯಂ॑ತೀ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ಉ॒ರುಂ ದುಹಾಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಯ॒ಜ್ಞಂ ।

ಋ॒ದ್ಧ್ಯಾಸ್ಮ॑ ಹ॒ವ್ಯೈರ್ನಮ॑ಸೋಪ॒ಸದ್ಯ॑ । ಮಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಂ ಮಿ॑ತ್ರ॒ಧೇಯಂ॑ ನೋ ಅಸ್ತು । ಅ॒ನೂ॒ರಾ॒ಧಾನ್, ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತಃ । ಶ॒ತಂ ಜೀ॑ವೇಮ॒ ಶ॒ರದಃ॒ ಸವೀ॑ರಾಃ । ಚಿ॒ತ್ರಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ॒ಮುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಅ॒ನೂ॒ರಾ॒ಧಾ ಸ॒ ಇತಿ॒ ಯದ್ವದ॑ಂತಿ । ತನ್ಮಿ॒ತ್ರ ಏ॑ತಿ ಪ॒ಥಿಭಿ॑ರ್ದೇವ॒ಯಾನೈಃ᳚ । ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೈ॒ರ್ವಿತ॑ತೈರಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ॥ 16 ॥

ಇಂದ್ರೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮನು॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮೇತಿ । ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ ವೃ॒ತ್ರಂ ವೃ॑ತ್ರ॒ ತೂರ್ಯೇ॑ ತ॒ತಾರ॑ । ತಸ್ಮಿ॑ನ್ವ॒ಯ-ಮ॒ಮೃತಂ॒ ದುಹಾ॑ನಾಃ । ಕ್ಷುಧಂ॑ತರೇಮ॒ ದುರಿ॑ತಿಂ॒ ದುರಿ॑ಷ್ಟಿಂ । ಪು॒ರ॒ಂದ॒ರಾಯ॑ ವೃಷ॒ಭಾಯ॑ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ᳚ । ಅಷಾ॑ಢಾಯ॒ ಸಹ॑ಮಾನಾಯ ಮೀ॒ಢುಷೇ᳚ । ಇಂದ್ರಾ॑ಯ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾ ಮಧು॑ಮ॒ದ್ದುಹಾ॑ನಾ । ಉ॒ರುಂ ಕೃ॑ಣೋತು॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಲೋ॒ಕಂ । ॥ 17 ॥

ಮೂಲಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ವೀ॒ರವ॑ತೀಂ ವಿದೇಯ । ಪರಾ᳚ಚ್ಯೇತು॒ ನಿರೃ॑ತಿಃ ಪರಾ॒ಚಾ । ಗೋಭಿ॒ರ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ॒ಶುಭಿ॒ಸ್ಸಮ॑ಕ್ತಂ । ಅಹ॑ರ್ಭೂಯಾ॒ದ್ಯಜ॑ಮಾನಾಯ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ । ಅಹ॑ರ್ನೋ ಅ॒ದ್ಯ ಸು॑ವಿ॒ತೇ ದ॑ದಾತು । ಮೂಲಂ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ॒ಮಿತಿ॒ ಯದ್ವದ॑ಂತಿ । ಪರಾ॑ಚೀಂ ವಾ॒ಚಾ ನಿರೃ॑ತಿಂ ನುದಾಮಿ । ಶಿ॒ವಂ ಪ್ರ॒ಜಾಯೈ॑ ಶಿ॒ವಮ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ॥ 18 ॥

ಯಾ ದಿ॒ವ್ಯಾ ಆಪಃ॒ ಪಯ॑ಸಾ ಸಂಬಭೂ॒ವುಃ । ಯಾ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ ಉ॒ತ ಪಾರ್ಥಿ॑ವೀ॒ರ್ಯಾಃ । ಯಾಸಾ॑ಮಷಾ॒ಢಾ ಅ॑ನು॒ಯಂತಿ॒ ಕಾಮಂ᳚ । ತಾ ನ॒ ಆಪಃ॒ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾಶ್ಚ॒ ಕೂಪ್ಯಾ॒ ಯಾಶ್ಚ॑ ನಾ॒ದ್ಯಾ᳚ಸ್ಸಮು॒ದ್ರಿಯಾಃ᳚ । ಯಾಶ್ಚ॑ ವೈಶ॒ಂತೀರುತ ಪ್ರಾ॑ಸ॒ಚೀರ್ಯಾಃ । ಯಾಸಾ॑ಮಷಾ॒ಢಾ ಮಧು॑ ಭ॒ಕ್ಷಯ॑ಂತಿ । ತಾ ನ॒ ಆಪಃ॒ ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ॥19 ॥

ತನ್ನೋ॒ ವಿಶ್ವೇ॒ ಉಪ॑ ಶೃಣ್ವಂತು ದೇ॒ವಾಃ । ತದ॑ಷಾ॒ಢಾ ಅ॒ಭಿಸಂಯಂ॑ತು ಯ॒ಜ್ಞಂ । ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ್ರಥತಾಂ ಪ॒ಶುಭ್ಯಃ॑ । ಕೃ॒ಷಿರ್ವೃ॒ಷ್ಟಿರ್ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಕಲ್ಪತಾಂ । ಶು॒ಭ್ರಾಃ ಕ॒ನ್ಯಾ॑ ಯುವ॒ತಯ॑ಸ್ಸು॒ಪೇಶ॑ಸಃ । ಕ॒ರ್ಮ॒ಕೃತ॑ಸ್ಸು॒ಕೃತೋ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ವತೀಃ । ವಿಶ್ವಾ᳚ನ್ ದೇ॒ವಾನ್, ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತೀಃ । ಅ॒ಷಾ॒ಢಾಃ ಕಾಮ॒ಮುಪಾ॑ಯಂತು ಯ॒ಜ್ಞಂ ॥ 20 ॥

ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಭ್ಯಜ॑ಯ॒ತ್ಸರ್ವ॑ಮೇ॒ತತ್ । ಅ॒ಮುಂಚ॑ ಲೋ॒ಕಮಿ॒ದಮೂ॑ಚ॒ ಸರ್ವಂ᳚ । ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಭಿ॒ಜಿದ್ವಿ॒ಜಿತ್ಯ॑ । ಶ್ರಿಯಂ॑ ದಧಾ॒ತ್ವಹೃ॑ಣೀಯಮಾನಂ । ಉ॒ಭೌ ಲೋ॒ಕೌ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ಸಂಜಿ॑ತೇ॒ಮೌ । ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಭಿ॒ಜಿದ್ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಂ । ತಸ್ಮಿ॑ನ್ವ॒ಯಂ ಪೃತ॑ನಾ॒ಸ್ಸಂಜ॑ಯೇಮ । ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾಸೋ॒ ಅನು॑ಜಾನಂತು॒ ಕಾಮಂ᳚ ॥ 21 ॥

ಶೃ॒ಣ್ವಂತಿ॑ ಶ್ರೋ॒ಣಾಮ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಂ । ಪುಣ್ಯಾ॑ಮಸ್ಯಾ॒ ಉಪ॑ಶೃಣೋಮಿ॒ ವಾಚಂ᳚ । ಮ॒ಹೀಂ ದೇ॒ವೀಂ ವಿಷ್ಣು॑ಪತ್ನೀಮಜೂ॒ರ್ಯಾಂ । ಪ್ರ॒ತೀಚೀ॑ ಮೇನಾಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮಃ । ತ್ರೇ॒ಧಾ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಗಾ॒ಯೋ ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ । ಮ॒ಹೀಂ ದಿವಂ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀಮಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ । ತಚ್ಛ್ರೋ॒ಣೈತಿ॒ಶ್ರವ॑-ಇ॒ಚ್ಛಮಾ॑ನಾ । ಪುಣ್ಯ॒ಗ್ಗ್॒ ಶ್ಲೋಕಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವ॒ತೀ ॥ 22 ॥

ಅ॒ಷ್ಟೌ ದೇ॒ವಾ ವಸ॑ವಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸಃ॑ । ಚತ॑ಸ್ರೋ ದೇ॒ವೀರ॒ಜರಾಃ॒ ಶ್ರವಿ॑ಷ್ಠಾಃ । ತೇ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪಾಂ᳚ತು॒ ರಜ॑ಸಃ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಸಂ॒ವ॒ತ್ಸ॒ರೀಣ॑ಮ॒ಮೃತಗ್ಗ್॑ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ । ಯ॒ಜ್ಞಂ ನಃ॑ ಪಾಂತು॒ ವಸ॑ವಃ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ದ॒ಕ್ಷಿ॒ಣ॒ತೋ॑ಽಭಿಯ॑ಂತು॒ ಶ್ರವಿ॑ಷ್ಠಾಃ । ಪುಣ್ಯ॒ನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭಿ ಸಂವಿ॑ಶಾಮ । ಮಾ ನೋ॒ ಅರಾ॑ತಿರ॒ಘಶ॒ಗ್ಂ॒ಸಾಽಗನ್ನ್॑ ॥ 23 ॥

ಕ್ಷ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋಽಧಿರಾ॒ಜಃ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾಗ್ಂ ಶ॒ತಭಿ॑ಷ॒ಗ್ವಸಿ॑ಷ್ಠಃ । ತೌ ದೇ॒ವೇಭ್ಯಃ॑ ಕೃಣುತೋ ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯುಃ॑ । ಶ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ ಭೇಷ॒ಜಾನಿ॑ ಧತ್ತಃ । ಯ॒ಜ್ಞನ್ನೋ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣ॒ ಉಪ॑ಯಾತು । ತನ್ನೋ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ಅ॒ಭಿ ಸಂಯ॑ಂತು ದೇ॒ವಾಃ । ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಗ್ಂ ಶ॒ತಭಿ॑ಷಗ್ಜುಷಾ॒ಣಂ । ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯುಃ॒ ಪ್ರತಿ॑ರದ್ಭೇಷ॒ಜಾನಿ॑ ॥ 24 ॥

ಅ॒ಜ ಏಕ॑ಪಾ॒ದುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಪ್ರತಿ॒ ಮೋದ॑ಮಾನಃ । ತಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಪ್ರ॑ಸ॒ವಂ ಯಂ॑ತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॑ ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಃ । ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನಸ್ಸಮಿಧಾ॒ ನ ಉ॒ಗ್ರಃ । ಆಽಂತರಿ॑ಕ್ಷಮರುಹ॒ದಗ॒ಂದ್ಯಾಂ । ತಗ್ಂ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೇ॒ವಮ॒ಜಮೇಕ॑ಪಾದಂ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॒ ಅನು॑ಯಂತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ ॥ 25 ॥

ಅಹಿ॑ರ್ಬು॒ಧ್ನಿಯಃ॒ ಪ್ರಥ॑ಮಾ ನ ಏತಿ । ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮು॒ತ ಮಾನು॑ಷಾಣಾಂ । ತಂ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾಸ್ಸೋ॑ಮ॒ಪಾಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸಃ॑ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॑ ಅ॒ಭಿರ॑ಕ್ಷಂತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ । ಚ॒ತ್ವಾರ॒ ಏಕ॑ಮ॒ಭಿ ಕರ್ಮ॑ ದೇ॒ವಾಃ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾ ಸ॒ ಇತಿ॒ ಯಾನ್, ವದ॑ಂತಿ । ತೇ ಬು॒ಧ್ನಿಯಂ॑ ಪರಿ॒ಷದ್ಯಗ್ಗ್॑ ಸ್ತು॒ವಂತಃ॑ । ಅಹಿಗ್ಂ॑ ರಕ್ಷಂತಿ॒ ನಮ॑ಸೋಪ॒ಸದ್ಯ॑ ॥ 26 ॥

ಪೂ॒ಷಾ ರೇ॒ವತ್ಯನ್ವೇ॑ತಿ॒ ಪಂಥಾಂ᳚ । ಪು॒ಷ್ಟಿ॒ಪತೀ॑ ಪಶು॒ಪಾ ವಾಜ॑ಬಸ್ತ್ಯೌ । ಇ॒ಮಾನಿ॑ ಹ॒ವ್ಯಾ ಪ್ರಯ॑ತಾ ಜುಷಾ॒ಣಾ । ಸು॒ಗೈರ್ನೋ॒ ಯಾನೈ॒ರುಪ॑ಯಾತಾಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ । ಕ್ಷು॒ದ್ರಾನ್ ಪ॒ಶೂನ್ ರ॑ಕ್ಷತು ರೇ॒ವತೀ॑ ನಃ । ಗಾವೋ॑ ನೋ॒ ಅಶ್ವಾ॒ಗ್ಂ॒ ಅನ್ವೇ॑ತು ಪೂ॒ಷಾ । ಅನ್ನ॒ಗ್ಂ॒ ರಕ್ಷಂ॑ತೌ ಬಹು॒ಧಾ ವಿರೂ॑ಪಂ । ವಾಜಗ್ಂ॑ ಸನುತಾಂ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಯ॒ಜ್ಞಂ ॥ 27 ॥

ತದ॒ಶ್ವಿನಾ॑ವಶ್ವ॒ಯುಜೋಪ॑ಯಾತಾಂ । ಶುಭಂ॒ಗಮಿ॑ಷ್ಠೌ ಸು॒ಯಮೇ॑ಭಿ॒ರಶ್ವೈಃ᳚ । ಸ್ವಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॒ ಯಜಂ॑ತೌ । ಮಧ್ವಾ॒ಸಂಪೃ॑ಕ್ತೌ॒ ಯಜು॑ಷಾ॒ ಸಮ॑ಕ್ತೌ । ಯೌ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಭಿ॒ಷಜೌ᳚ ಹವ್ಯವಾ॒ಹೌ । ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ದೂ॒ತಾವ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪೌ । ತೌ ನಕ್ಷ॒ತ್ರಂ ಜುಜುಷಾ॒ಣೋಪ॑ಯಾತಾಂ । ನಮೋ॒ಽಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ᳚ ಕೃಣುಮೋಽಶ್ವ॒ಯುಗ್ಭ್ಯಾಂ᳚ ॥ 28 ॥

ಅಪ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಭರ॑ಣೀರ್ಭರಂತು । ತದ್ಯ॒ಮೋ ರಾಜಾ॒ ಭಗ॑ವಾ॒ನ್॒, ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಂ । ಲೋ॒ಕಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ॑ ಮಹ॒ತೋ ಮ॒ಹಾನ್, ಹಿ । ಸು॒ಗಂ ನಃ॒ ಪಂಥಾ॒ಮಭ॑ಯಂ ಕೃಣೋತು । ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ ಯ॒ಮ ಏತಿ॒ ರಾಜಾ᳚ । ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ನೇನಮ॒ಭ್ಯಷಿಂ॑ಚಂತ ದೇ॒ವಾಃ । ತದ॑ಸ್ಯ ಚಿ॒ತ್ರಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮ । ಅಪ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಭರ॑ಣೀರ್ಭರಂತು ॥ 29 ॥

ನಿ॒ವೇಶ॑ನೀ ಸಂ॒ಗಮ॑ನೀ॒ ವಸೂ॑ನಾಂ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ರೂ॒ಪಾಣಿ॒ ವಸೂ᳚ನ್ಯಾವೇ॒ಶಯ॑ಂತೀ । ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಪೋ॒ಷಗ್ಂ ಸು॒ಭಗಾ॒ ರರಾ॑ಣಾ॒ ಸಾ ನ॒ ಆಗ॒ನ್ವರ್ಚ॑ಸಾ ಸಂವಿದಾ॒ನಾ । ಯತ್ತೇ॑ ದೇ॒ವಾ ಅದ॑ಧುರ್ಭಾಗ॒ಧೇಯ॒ಮಮಾ॑ವಾಸ್ಯೇ ಸಂ॒ವಸಂ॑ತೋ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ । ಸಾ ನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪಿ॑ಪೃಹಿ ವಿಶ್ವವಾರೇ ರ॒ಯಿನ್ನೋ॑ ಧೇಹಿ ಸುಭಗೇ ಸು॒ವೀರಂ᳚ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ।

നക്ഷത്ര സൂക്തമ് (നക്ഷത്രേഷ്ടി)


തൈത്തിരീയ ബ്രഹ്മണമ് । അഷ്ടകമ് - 3 പ്രശ്നഃ - 1
തൈത്തിരീയ സംഹിതാഃ । കാംഡ 3 പ്രപാഠകഃ - 5 അനുവാകമ് - 1

ഓം ॥ അ॒ഗ്നിര്നഃ॑ പാതു॒ കൃത്തി॑കാഃ । നക്ഷ॑ത്രം ദേ॒വമിം॑ദ്രി॒യമ് । ഇ॒ദമാ॑സാം വിചക്ഷ॒ണമ് । ഹ॒വിരാ॒സം ജു॑ഹോതന । യസ്യ॒ ഭാംതി॑ ര॒ശ്മയോ॒ യസ്യ॑ കേ॒തവഃ॑ । യസ്യേ॒മാ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി॒ സര്വാ᳚ । സ കൃത്തി॑കാഭിര॒ഭിസം॒വസാ॑നഃ । അ॒ഗ്നിര്നോ॑ ദേ॒വസ്സു॑വി॒തേ ദ॑ധാതു ॥ 1 ॥

പ്ര॒ജാപ॑തേ രോഹി॒ണീവേ॑തു॒ പത്നീ᳚ । വി॒ശ്വരൂ॑പാ ബൃഹ॒തീ ചി॒ത്രഭാ॑നുഃ । സാ നോ॑ യ॒ജ്ഞസ്യ॑ സുവി॒തേ ദ॑ധാതു । യഥാ॒ ജീവേ॑മ ശ॒രദ॒സ്സവീ॑രാഃ । രോ॒ഹി॒ണീ ദേ॒വ്യുദ॑ഗാത്പു॒രസ്താ᳚ത് । വിശ്വാ॑ രൂ॒പാണി॑ പ്രതി॒മോദ॑മാനാ । പ്ര॒ജാപ॑തിഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തീ । പ്രി॒യാ ദേ॒വാനാ॒മുപ॑യാതു യ॒ജ്ഞമ് ॥ 2 ॥

സോമോ॒ രാജാ॑ മൃഗശീ॒ര്॒ഷേണ॒ ആഗന്ന്॑ । ശി॒വം നക്ഷ॑ത്രം പ്രി॒യമ॑സ്യ॒ ധാമ॑ । ആ॒പ്യായ॑മാനോ ബഹു॒ധാ ജനേ॑ഷു । രേതഃ॑ പ്ര॒ജാം യജ॑മാനേ ദധാതു । യത്തേ॒ നക്ഷ॑ത്രം മൃഗശീ॒ര്॒ഷമസ്തി॑ । പ്രി॒യഗ്മ് രാ॑ജന് പ്രി॒യത॑മം പ്രി॒യാണാ᳚മ് । തസ്മൈ॑ തേ സോമ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ । ശന്ന॑ ഏധി ദ്വി॒പദേ॒ ശം ചതു॑ഷ്പദേ ॥ 3 ॥

ആ॒ര്ദ്രയാ॑ രു॒ദ്രഃ പ്രഥ॑മാ ന ഏതി । ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം॒ പതി॑രഘ്നി॒യാനാ᳚മ് । നക്ഷ॑ത്രമസ്യ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ । മാ നഃ॑ പ്ര॒ജാഗ്മ് രീ॑രിഷ॒ന്മോത വീ॒രാന് । ഹേ॒തി രു॒ദ്രസ്യ॒ പരി॑ണോ വൃണക്തു । ആ॒ര്ദ്രാ നക്ഷ॑ത്രം ജുഷതാഗ്മ് ഹ॒വിര്നഃ॑ । പ്ര॒മും॒ചമാ॑നൌ ദുരി॒താനി॒ വിശ്വാ᳚ । അപാ॒ഘശഗ്മ്॑ സന്നുദതാ॒മരാ॑തിമ് । ॥ 4॥

പുന॑ര്നോ ദേ॒വ്യദി॑തിസ്പൃണോതു । പുന॑ര്വസൂനഃ॒ പുന॒രേതാം᳚ യ॒ജ്ഞമ് । പുന॑ര്നോ ദേ॒വാ അ॒ഭിയം॑തു॒ സര്വേ᳚ । പുനഃ॑ പുനര്വോ ഹ॒വിഷാ॑ യജാമഃ । ഏ॒വാ ന ദേ॒വ്യദി॑തിരന॒ര്വാ । വിശ്വ॑സ്യ ഭ॒ര്ത്രീ ജഗ॑തഃ പ്രതി॒ഷ്ഠാ । പുന॑ര്വസൂ ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തീ । പ്രി॒യം ദേ॒വാനാ॒-മപ്യേ॑തു॒ പാഥഃ॑ ॥ 5॥

ബൃഹ॒സ്പതിഃ॑ പ്രഥ॒മം ജായ॑മാനഃ । തി॒ഷ്യം॑ നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭി സംബ॑ഭൂവ । ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം॒ പൃത॑നാസുജി॒ഷ്ണുഃ । ദി॒ശോഽനു॒ സര്വാ॒ അഭ॑യന്നോ അസ്തു । തി॒ഷ്യഃ॑ പു॒രസ്താ॑ദു॒ത മ॑ധ്യ॒തോ നഃ॑ । ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്നഃ॒ പരി॑പാതു പ॒ശ്ചാത് । ബാധേ॑താം॒ദ്വേഷോ॒ അഭ॑യം കൃണുതാമ് । സു॒വീര്യ॑സ്യ॒ പത॑യസ്യാമ ॥ 6 ॥

ഇ॒ദഗ്മ് സ॒ര്പേഭ്യോ॑ ഹ॒വിര॑സ്തു॒ ജുഷ്ടമ്᳚ । ആ॒ശ്രേ॒ഷാ യേഷാ॑മനു॒യംതി॒ ചേതഃ॑ । യേ അം॒തരി॑ക്ഷം പൃഥി॒വീം ക്ഷി॒യംതി॑ । തേ ന॑സ്സ॒ര്പാസോ॒ ഹവ॒മാഗ॑മിഷ്ഠാഃ । യേ രോ॑ച॒നേ സൂര്യ॒സ്യാപി॑ സ॒ര്പാഃ । യേ ദിവം॑ ദേ॒വീമനു॑സം॒ചരം॑തി । യേഷാ॑മശ്രേ॒ഷാ അ॑നു॒യംതി॒ കാമമ്᳚ । തേഭ്യ॑സ്സ॒ര്പേഭ്യോ॒ മധു॑മജ്ജുഹോമി ॥ 7 ॥

ഉപ॑ഹൂതാഃ പി॒തരോ॒ യേ മ॒ഘാസു॑ । മനോ॑ജവസസ്സു॒കൃത॑സ്സുകൃ॒ത്യാഃ । തേ നോ॒ നക്ഷ॑ത്രേ॒ ഹവ॒മാഗ॑മിഷ്ഠാഃ । സ്വ॒ധാഭി॑ര്യ॒ജ്ഞം പ്രയ॑തം ജുഷംതാമ് । യേ അ॑ഗ്നിദ॒ഗ്ധാ യേഽന॑ഗ്നിദഗ്ധാഃ । യേ॑ഽമുല്ലോ॒കം പി॒തരഃ॑ ക്ഷി॒യംതി॑ । യാഗ്-ശ്ച॑ വി॒ദ്മയാഗ്മ് ഉ॑ ച॒ ന പ്ര॑വി॒ദ്മ । മ॒ഘാസു॑ യ॒ജ്ഞഗ്മ് സുകൃ॑തം ജുഷംതാമ് ॥ 8॥

ഗവാം॒ പതിഃ॒ ഫല്ഗു॑നീനാമസി॒ ത്വമ് । തദ॑ര്യമന് വരുണമിത്ര॒ ചാരു॑ । തം ത്വാ॑ വ॒യഗ്മ് സ॑നി॒താരഗ്മ്॑ സനീ॒നാമ് । ജീ॒വാ ജീവ॑ംത॒മുപ॒ സംവി॑ശേമ । യേനേ॒മാ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി॒ സംജി॑താ । യസ്യ॑ ദേ॒വാ അ॑നുസം॒യംതി॒ ചേതഃ॑ । അ॒ര്യ॒മാ രാജാ॒ഽജര॒സ്തു വി॑ഷ്മാന് । ഫല്ഗു॑നീനാമൃഷ॒ഭോ രോ॑രവീതി ॥ 9 ॥

ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം᳚ ഭഗവോ ഭഗാസി । തത്ത്വാ॑ വിദുഃ॒ ഫല്ഗു॑നീ॒സ്തസ്യ॑ വിത്താത് । അ॒സ്മഭ്യം॑ ക്ഷ॒ത്രമ॒ജരഗ്മ്॑ സു॒വീര്യമ്᳚ । ഗോമ॒ദശ്വ॑വ॒ദുപ॒സന്നു॑ദേ॒ഹ । ഭഗോ॑ഹ ദാ॒താ ഭഗ ഇത്പ്ര॑ദാ॒താ । ഭഗോ॑ ദേ॒വീഃ ഫല്ഗു॑നീ॒രാവി॑വേശ । ഭഗ॒സ്യേത്തം പ്ര॑സ॒വം ഗ॑മേമ । യത്ര॑ ദേ॒വൈസ്സ॑ധ॒മാദം॑ മദേമ । ॥ 10 ॥

ആയാ॒തു ദേ॒വസ്സ॑വി॒തോപ॑യാതു । ഹി॒ര॒ണ്യയേ॑ന സു॒വൃതാ॒ രഥേ॑ന । വഹ॒ന്॒, ഹസ്തഗ്മ്॑ സുഭഗ്മ്॑ വിദ്മ॒നാപ॑സമ് । പ്രയച്ഛം॑തം॒ പപു॑രിം॒ പുണ്യ॒മച്ഛ॑ । ഹസ്തഃ॒ പ്രയ॑ച്ഛ ത്വ॒മൃതം॒ വസീ॑യഃ । ദക്ഷി॑ണേന॒ പ്രതി॑ഗൃഭ്ണീമ ഏനത് । ദാ॒താര॑മ॒ദ്യ സ॑വി॒താ വി॑ദേയ । യോ നോ॒ ഹസ്താ॑യ പ്രസു॒വാതി॑ യ॒ജ്ഞമ് ॥11 ॥

ത്വഷ്ടാ॒ നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭ്യേ॑തി ചി॒ത്രാമ് । സു॒ഭഗ്മ് സ॑സംയുവ॒തിഗ്മ് രാച॑മാനാമ് । നി॒വേ॒ശയ॑ന്ന॒മൃതാ॒ന്മര്ത്യാഗ്॑ശ്ച । രൂ॒പാണി॑ പി॒ഗ്മ്॒ശന് ഭുവ॑നാനി॒ വിശ്വാ᳚ । തന്ന॒സ്ത്വഷ്ടാ॒ തദു॑ ചി॒ത്രാ വിച॑ഷ്ടാമ് । തന്നക്ഷ॑ത്രം ഭൂരി॒ദാ അ॑സ്തു॒ മഹ്യമ്᳚ । തന്നഃ॑ പ്ര॒ജാം വീ॒രവ॑തീഗ്മ് സനോതു । ഗോഭി॑ര്നോ॒ അശ്വൈ॒സ്സമ॑നക്തു യജ്ഞമ് ॥ 12 ॥

വാ॒യുര്നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭ്യേ॑തി॒ നിഷ്ട്യാ᳚മ് । തി॒ഗ്മശൃം॑ഗോ വൃഷ॒ഭോ രോരു॑വാണഃ । സ॒മീ॒രയ॒ന് ഭുവ॑നാ മാത॒രിശ്വാ᳚ । അപ॒ ദ്വേഷാഗ്മ്॑സി നുദതാ॒മരാ॑തീഃ । തന്നോ॑ വാ॒യസ്തദു॒ നിഷ്ട്യാ॑ ശൃണോതു । തന്നക്ഷ॑ത്രം ഭൂരി॒ദാ അ॑സ്തു॒ മഹ്യമ്᳚ । തന്നോ॑ ദേ॒വാസോ॒ അനു॑ജാനംതു॒ കാമമ്᳚ । യഥാ॒ തരേ॑മ ദുരി॒താനി॒ വിശ്വാ᳚ ॥ 13 ॥

ദൂ॒രമ॒സ്മച്ഛത്ര॑വോ യംതു ഭീ॒താഃ । തദിം॑ദ്രാ॒ഗ്നീ കൃ॑ണുതാം॒ തദ്വിശാ॑ഖേ । തന്നോ॑ ദേ॒വാ അനു॑മദംതു യ॒ജ്ഞമ് । പ॒ശ്ചാത് പു॒രസ്താ॒ദഭ॑യന്നോ അസ്തു । നക്ഷ॑ത്രാണാ॒മധി॑പത്നീ॒ വിശാ॑ഖേ । ശ്രേഷ്ഠാ॑വിംദ്രാ॒ഗ്നീ ഭുവ॑നസ്യ ഗോ॒പൌ । വിഷൂ॑ച॒ശ്ശത്രൂ॑നപ॒ബാധ॑മാനൌ । അപ॒ക്ഷുധ॑ന്നുദതാ॒മരാ॑തിമ് । ॥ 14 ॥

പൂ॒ര്ണാ പ॒ശ്ചാദു॒ത പൂ॒ര്ണാ പു॒രസ്താ᳚ത് । ഉന്മ॑ധ്യ॒തഃ പൌ᳚ര്ണമാ॒സീ ജി॑ഗായ । തസ്യാം᳚ ദേ॒വാ അധി॑സം॒വസം॑തഃ । ഉ॒ത്ത॒മേ നാക॑ ഇ॒ഹ മാ॑ദയംതാമ് । പൃ॒ഥ്വീ സു॒വര്ചാ॑ യുവ॒തിഃ സ॒ജോഷാഃ᳚ । പൌ॒ര്ണ॒മാ॒സ്യുദ॑ഗാ॒ച്ഛോഭ॑മാനാ । ആ॒പ്യാ॒യയം॑തീ ദുരി॒താനി॒ വിശ്വാ᳚ । ഉ॒രും ദുഹാം॒ യജ॑മാനായ യ॒ജ്ഞമ് ।

ഋ॒ദ്ധ്യാസ്മ॑ ഹ॒വ്യൈര്നമ॑സോപ॒സദ്യ॑ । മി॒ത്രം ദേ॒വം മി॑ത്ര॒ധേയം॑ നോ അസ്തു । അ॒നൂ॒രാ॒ധാന്, ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തഃ । ശ॒തം ജീ॑വേമ॒ ശ॒രദഃ॒ സവീ॑രാഃ । ചി॒ത്രം നക്ഷ॑ത്ര॒മുദ॑ഗാത്പു॒രസ്താ᳚ത് । അ॒നൂ॒രാ॒ധാ സ॒ ഇതി॒ യദ്വദ॑ംതി । തന്മി॒ത്ര ഏ॑തി പ॒ഥിഭി॑ര്ദേവ॒യാനൈഃ᳚ । ഹി॒ര॒ണ്യയൈ॒ര്വിത॑തൈരം॒തരി॑ക്ഷേ ॥ 16 ॥

ഇംദ്രോ᳚ ജ്യേ॒ഷ്ഠാമനു॒ നക്ഷ॑ത്രമേതി । യസ്മി॑ന് വൃ॒ത്രം വൃ॑ത്ര॒ തൂര്യേ॑ ത॒താര॑ । തസ്മി॑ന്വ॒യ-മ॒മൃതം॒ ദുഹാ॑നാഃ । ക്ഷുധം॑തരേമ॒ ദുരി॑തിം॒ ദുരി॑ഷ്ടിമ് । പു॒ര॒ംദ॒രായ॑ വൃഷ॒ഭായ॑ ധൃ॒ഷ്ണവേ᳚ । അഷാ॑ഢായ॒ സഹ॑മാനായ മീ॒ഢുഷേ᳚ । ഇംദ്രാ॑യ ജ്യേ॒ഷ്ഠാ മധു॑മ॒ദ്ദുഹാ॑നാ । ഉ॒രും കൃ॑ണോതു॒ യജ॑മാനായ ലോ॒കമ് । ॥ 17 ॥

മൂലം॑ പ്ര॒ജാം വീ॒രവ॑തീം വിദേയ । പരാ᳚ച്യേതു॒ നിരൃ॑തിഃ പരാ॒ചാ । ഗോഭി॒ര്നക്ഷ॑ത്രം പ॒ശുഭി॒സ്സമ॑ക്തമ് । അഹ॑ര്ഭൂയാ॒ദ്യജ॑മാനായ॒ മഹ്യമ്᳚ । അഹ॑ര്നോ അ॒ദ്യ സു॑വി॒തേ ദ॑ദാതു । മൂലം॒ നക്ഷ॑ത്ര॒മിതി॒ യദ്വദ॑ംതി । പരാ॑ചീം വാ॒ചാ നിരൃ॑തിം നുദാമി । ശി॒വം പ്ര॒ജായൈ॑ ശി॒വമ॑സ്തു॒ മഹ്യമ്᳚ ॥ 18 ॥

യാ ദി॒വ്യാ ആപഃ॒ പയ॑സാ സംബഭൂ॒വുഃ । യാ അം॒തരി॑ക്ഷ ഉ॒ത പാര്ഥി॑വീ॒ര്യാഃ । യാസാ॑മഷാ॒ഢാ അ॑നു॒യംതി॒ കാമമ്᳚ । താ ന॒ ആപഃ॒ ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാശ്ച॒ കൂപ്യാ॒ യാശ്ച॑ നാ॒ദ്യാ᳚സ്സമു॒ദ്രിയാഃ᳚ । യാശ്ച॑ വൈശ॒ംതീരുത പ്രാ॑സ॒ചീര്യാഃ । യാസാ॑മഷാ॒ഢാ മധു॑ ഭ॒ക്ഷയ॑ംതി । താ ന॒ ആപഃ॒ ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു ॥19 ॥

തന്നോ॒ വിശ്വേ॒ ഉപ॑ ശൃണ്വംതു ദേ॒വാഃ । തദ॑ഷാ॒ഢാ അ॒ഭിസംയം॑തു യ॒ജ്ഞമ് । തന്നക്ഷ॑ത്രം പ്രഥതാം പ॒ശുഭ്യഃ॑ । കൃ॒ഷിര്വൃ॒ഷ്ടിര്യജ॑മാനായ കല്പതാമ് । ശു॒ഭ്രാഃ ക॒ന്യാ॑ യുവ॒തയ॑സ്സു॒പേശ॑സഃ । ക॒ര്മ॒കൃത॑സ്സു॒കൃതോ॑ വീ॒ര്യാ॑വതീഃ । വിശ്വാ᳚ന് ദേ॒വാന്, ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തീഃ । അ॒ഷാ॒ഢാഃ കാമ॒മുപാ॑യംതു യ॒ജ്ഞമ് ॥ 20 ॥

യസ്മി॒ന് ബ്രഹ്മാ॒ഭ്യജ॑യ॒ത്സര്വ॑മേ॒തത് । അ॒മുംച॑ ലോ॒കമി॒ദമൂ॑ച॒ സര്വമ്᳚ । തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്രമഭി॒ജിദ്വി॒ജിത്യ॑ । ശ്രിയം॑ ദധാ॒ത്വഹൃ॑ണീയമാനമ് । ഉ॒ഭൌ ലോ॒കൌ ബ്രഹ്മ॑ണാ॒ സംജി॑തേ॒മൌ । തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്രമഭി॒ജിദ്വിച॑ഷ്ടാമ് । തസ്മി॑ന്വ॒യം പൃത॑നാ॒സ്സംജ॑യേമ । തന്നോ॑ ദേ॒വാസോ॒ അനു॑ജാനംതു॒ കാമമ്᳚ ॥ 21 ॥

ശൃ॒ണ്വംതി॑ ശ്രോ॒ണാമ॒മൃത॑സ്യ ഗോ॒പാമ് । പുണ്യാ॑മസ്യാ॒ ഉപ॑ശൃണോമി॒ വാചമ്᳚ । മ॒ഹീം ദേ॒വീം വിഷ്ണു॑പത്നീമജൂ॒ര്യാമ് । പ്ര॒തീചീ॑ മേനാഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॑ യജാമഃ । ത്രേ॒ധാ വിഷ്ണു॑രുരുഗാ॒യോ വിച॑ക്രമേ । മ॒ഹീം ദിവം॑ പൃഥി॒വീമം॒തരി॑ക്ഷമ് । തച്ഛ്രോ॒ണൈതി॒ശ്രവ॑-ഇ॒ച്ഛമാ॑നാ । പുണ്യ॒ഗ്ഗ്॒ ശ്ലോകം॒ യജ॑മാനായ കൃണ്വ॒തീ ॥ 22 ॥

അ॒ഷ്ടൌ ദേ॒വാ വസ॑വസ്സോ॒മ്യാസഃ॑ । ചത॑സ്രോ ദേ॒വീര॒ജരാഃ॒ ശ്രവി॑ഷ്ഠാഃ । തേ യ॒ജ്ഞം പാം᳚തു॒ രജ॑സഃ പു॒രസ്താ᳚ത് । സം॒വ॒ത്സ॒രീണ॑മ॒മൃതഗ്ഗ്॑ സ്വ॒സ്തി । യ॒ജ്ഞം നഃ॑ പാംതു॒ വസ॑വഃ പു॒രസ്താ᳚ത് । ദ॒ക്ഷി॒ണ॒തോ॑ഽഭിയ॑ംതു॒ ശ്രവി॑ഷ്ഠാഃ । പുണ്യ॒ന്നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭി സംവി॑ശാമ । മാ നോ॒ അരാ॑തിര॒ഘശ॒ഗ്മ്॒സാഽഗന്ന്॑ ॥ 23 ॥

ക്ഷ॒ത്രസ്യ॒ രാജാ॒ വരു॑ണോഽധിരാ॒ജഃ । നക്ഷ॑ത്രാണാഗ്മ് ശ॒തഭി॑ഷ॒ഗ്വസി॑ഷ്ഠഃ । തൌ ദേ॒വേഭ്യഃ॑ കൃണുതോ ദീ॒ര്ഘമായുഃ॑ । ശ॒തഗ്മ് സ॒ഹസ്രാ॑ ഭേഷ॒ജാനി॑ ധത്തഃ । യ॒ജ്ഞന്നോ॒ രാജാ॒ വരു॑ണ॒ ഉപ॑യാതു । തന്നോ॒ വിശ്വേ॑ അ॒ഭി സംയ॑ംതു ദേ॒വാഃ । തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്രഗ്മ് ശ॒തഭി॑ഷഗ്ജുഷാ॒ണമ് । ദീ॒ര്ഘമായുഃ॒ പ്രതി॑രദ്ഭേഷ॒ജാനി॑ ॥ 24 ॥

അ॒ജ ഏക॑പാ॒ദുദ॑ഗാത്പു॒രസ്താ᳚ത് । വിശ്വാ॑ ഭൂ॒താനി॑ പ്രതി॒ മോദ॑മാനഃ । തസ്യ॑ ദേ॒വാഃ പ്ര॑സ॒വം യം॑തി॒ സര്വേ᳚ । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസോ॑ അ॒മൃത॑സ്യ ഗോ॒പാഃ । വി॒ഭ്രാജ॑മാനസ്സമിധാ॒ ന ഉ॒ഗ്രഃ । ആഽംതരി॑ക്ഷമരുഹ॒ദഗ॒ംദ്യാമ് । തഗ്മ് സൂര്യം॑ ദേ॒വമ॒ജമേക॑പാദമ് । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസോ॒ അനു॑യംതി॒ സര്വേ᳚ ॥ 25 ॥

അഹി॑ര്ബു॒ധ്നിയഃ॒ പ്രഥ॑മാ ന ഏതി । ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാ॑മു॒ത മാനു॑ഷാണാമ് । തം ബ്രാ᳚ഹ്മ॒ണാസ്സോ॑മ॒പാസ്സോ॒മ്യാസഃ॑ । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസോ॑ അ॒ഭിര॑ക്ഷംതി॒ സര്വേ᳚ । ച॒ത്വാര॒ ഏക॑മ॒ഭി കര്മ॑ ദേ॒വാഃ । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാ സ॒ ഇതി॒ യാന്, വദ॑ംതി । തേ ബു॒ധ്നിയം॑ പരി॒ഷദ്യഗ്ഗ്॑ സ്തു॒വംതഃ॑ । അഹിഗ്മ്॑ രക്ഷംതി॒ നമ॑സോപ॒സദ്യ॑ ॥ 26 ॥

പൂ॒ഷാ രേ॒വത്യന്വേ॑തി॒ പംഥാ᳚മ് । പു॒ഷ്ടി॒പതീ॑ പശു॒പാ വാജ॑ബസ്ത്യൌ । ഇ॒മാനി॑ ഹ॒വ്യാ പ്രയ॑താ ജുഷാ॒ണാ । സു॒ഗൈര്നോ॒ യാനൈ॒രുപ॑യാതാം യ॒ജ്ഞമ് । ക്ഷു॒ദ്രാന് പ॒ശൂന് ര॑ക്ഷതു രേ॒വതീ॑ നഃ । ഗാവോ॑ നോ॒ അശ്വാ॒ഗ്മ്॒ അന്വേ॑തു പൂ॒ഷാ । അന്ന॒ഗ്മ്॒ രക്ഷം॑തൌ ബഹു॒ധാ വിരൂ॑പമ് । വാജഗ്മ്॑ സനുതാം॒ യജ॑മാനായ യ॒ജ്ഞമ് ॥ 27 ॥

തദ॒ശ്വിനാ॑വശ്വ॒യുജോപ॑യാതാമ് । ശുഭം॒ഗമി॑ഷ്ഠൌ സു॒യമേ॑ഭി॒രശ്വൈഃ᳚ । സ്വം നക്ഷ॑ത്രഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॒ യജം॑തൌ । മധ്വാ॒സംപൃ॑ക്തൌ॒ യജു॑ഷാ॒ സമ॑ക്തൌ । യൌ ദേ॒വാനാം᳚ ഭി॒ഷജൌ᳚ ഹവ്യവാ॒ഹൌ । വിശ്വ॑സ്യ ദൂ॒താവ॒മൃത॑സ്യ ഗോ॒പൌ । തൌ നക്ഷ॒ത്രം ജുജുഷാ॒ണോപ॑യാതാമ് । നമോ॒ഽശ്വിഭ്യാം᳚ കൃണുമോഽശ്വ॒യുഗ്ഭ്യാ᳚മ് ॥ 28 ॥

അപ॑ പാ॒പ്മാനം॒ ഭര॑ണീര്ഭരംതു । തദ്യ॒മോ രാജാ॒ ഭഗ॑വാ॒ന്॒, വിച॑ഷ്ടാമ് । ലോ॒കസ്യ॒ രാജാ॑ മഹ॒തോ മ॒ഹാന്, ഹി । സു॒ഗം നഃ॒ പംഥാ॒മഭ॑യം കൃണോതു । യസ്മി॒ന്നക്ഷ॑ത്രേ യ॒മ ഏതി॒ രാജാ᳚ । യസ്മി॑ന്നേനമ॒ഭ്യഷിം॑ചംത ദേ॒വാഃ । തദ॑സ്യ ചി॒ത്രഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॑ യജാമ । അപ॑ പാ॒പ്മാനം॒ ഭര॑ണീര്ഭരംതു ॥ 29 ॥

നി॒വേശ॑നീ സം॒ഗമ॑നീ॒ വസൂ॑നാം॒ വിശ്വാ॑ രൂ॒പാണി॒ വസൂ᳚ന്യാവേ॒ശയ॑ംതീ । സ॒ഹ॒സ്ര॒പോ॒ഷഗ്മ് സു॒ഭഗാ॒ രരാ॑ണാ॒ സാ ന॒ ആഗ॒ന്വര്ച॑സാ സംവിദാ॒നാ । യത്തേ॑ ദേ॒വാ അദ॑ധുര്ഭാഗ॒ധേയ॒മമാ॑വാസ്യേ സം॒വസം॑തോ മഹി॒ത്വാ । സാ നോ॑ യ॒ജ്ഞം പി॑പൃഹി വിശ്വവാരേ ര॒യിന്നോ॑ ധേഹി സുഭഗേ സു॒വീരമ്᳚ ॥ 30 ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ।

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top