నిర్వాణ షట్కం | निर्वाण षट्कम् | NIRVAANA SHATKAM

నిర్వాణ షట్కం | निर्वाण षट्कम् | NIRVAANA SHATKAM
నిర్వాణ షట్కం

శివోఽహం శివోఽహం, శివోఽహం శివోఽహం, శివోఽహం శివోఽహం

మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం
న చ శ్రోత్ర జిహ్వే న చ ఘ్రాణనేత్రే ।
న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుః
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 1 ॥

న చ ప్రాణ సంజ్ఞో న వైపంచవాయుః
న వా సప్తధాతుర్-న వా పంచకోశాః ।
నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ పాయూ
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 2 ॥

న మే ద్వేషరాగౌ న మే లోభమోహో
మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః ।
న ధర్మో న చార్ధో న కామో న మోక్షః
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 3 ॥

న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం
న మంత్రో న తీర్థం న వేదా న యజ్ఞః ।
అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 4 ॥

న మృత్యుశంకా న మే జాతి భేదః
పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మః ।
న బంధుర్-న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్యః
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 5 ॥

అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో
విభూత్వాచ్చ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణామ్ ।
న వా బంధనం నైవర్-ముక్తి న బంధః ।
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 6 ॥

శివోఽహం శివోఽహం, శివోఽహం శివోఽహం, శివోఽహం శివోఽహం


This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.
 
निर्वाण षट्कम्

शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं

मनो बुध्यहङ्कार चित्तानि नाहं
न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योम भूमिर्-न तेजो न वायुः
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 1 ॥

न च प्राण सञ्ज्ञो न वैपञ्चवायुः
न वा सप्तधातुर्-न वा पञ्चकोशाः ।
नवाक्पाणि पादौ न चोपस्थ पायू
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 2 ॥

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो
मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।
न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्षः
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 3 ॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 4 ॥

न मृत्युशङ्का न मे जाति भेदः
पिता नैव मे नैव माता न जन्मः ।
न बन्धुर्-न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 5 ॥

अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो
विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
न वा बन्धनं नैवर्-मुक्ति न बन्धः ।
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 6 ॥

शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

NIRVAANA SHATKAM

śivōhaṃ śivōhaṃ, śivōhaṃ śivōhaṃ, śivōhaṃ śivōhaṃ

manō budhyahaṅkāra chittāni nāhaṃ
na cha śrōtra jihvē na cha ghrāṇanētrē ।
na cha vyōma bhūmir-na tējō na vāyuḥ
chidānanda rūpaḥ śivōhaṃ śivōham ॥ 1 ॥

na cha prāṇa sañjñō na vaipañchavāyuḥ
na vā saptadhātur-na vā pañchakōśāḥ ।
navākpāṇi pādau na chōpastha pāyū
chidānanda rūpaḥ śivōhaṃ śivōham ॥ 2 ॥

na mē dvēṣarāgau na mē lōbhamōhō
madō naiva mē naiva mātsaryabhāvaḥ ।
na dharmō na chārdhō na kāmō na mōkṣaḥ
chidānanda rūpaḥ śivōhaṃ śivōham ॥ 3 ॥

na puṇyaṃ na pāpaṃ na saukhyaṃ na duḥkhaṃ
na mantrō na tīrthaṃ na vēdā na yajñaḥ ।
ahaṃ bhōjanaṃ naiva bhōjyaṃ na bhōktā
chidānanda rūpaḥ śivōhaṃ śivōham ॥ 4 ॥

na mṛtyuśaṅkā na mē jāti bhēdaḥ
pitā naiva mē naiva mātā na janmaḥ ।
na bandhur-na mitraṃ gururnaiva śiṣyaḥ
chidānanda rūpaḥ śivōhaṃ śivōham ॥ 5 ॥

ahaṃ nirvikalpō nirākāra rūpō
vibhūtvāchcha sarvatra sarvēndriyāṇām ।
na vā bandhanaṃ naivar-mukti na bandhaḥ ।
chidānanda rūpaḥ śivōhaṃ śivōham ॥ 6 ॥

śivōhaṃ śivōhaṃ, śivōhaṃ śivōhaṃ, śivōhaṃ śivōhaṃ

நிர்வாண ஷட்கம்

ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம், ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம், ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம்

மனோ பு3த்4யஹங்கார சித்தானி நாஹம்
ந ச ஶ்ரோத்ர ஜிஹ்வே ந ச க்4ராணனேத்ரே ।
ந ச வ்யோம பூ4மிர்-ன தேஜோ ந வாயு:
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 1 ॥

ந ச ப்ராண ஸஞ்ஜ்ஞோ ந வைபஞ்சவாயு:
ந வா ஸப்ததா4துர்-ன வா பஞ்சகோஶா: ।
நவாக்பாணி பாதௌ3 ந சோபஸ்த2 பாயூ
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 2 ॥

ந மே த்3வேஷராகௌ3 ந மே லோப4மோஹோ
மதோ3 நைவ மே நைவ மாத்ஸர்யபா4வ: ।
ந த4ர்மோ ந சார்தோ4 ந காமோ ந மோக்ஷ:
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 3 ॥

ந புண்யஂ ந பாபஂ ந ஸௌக்2யஂ ந து3:க2ம்
ந மன்த்ரோ ந தீர்தஂ2 ந வேதா3 ந யஜ்ஞ: ।
அஹம் போ4ஜனஂ நைவ போ4ஜ்யஂ ந போ4க்தா
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 4 ॥

ந ம்ருத்யுஶங்கா ந மே ஜாதி பே4த:3
பிதா நைவ மே நைவ மாதா ந ஜன்ம: ।
ந ப3ன்து4ர்-ன மித்ரம் கு3ருர்னைவ ஶிஷ்ய:
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 5 ॥

அஹஂ நிர்விகல்போ நிராகார ரூபோ
விபூ4த்வாச்ச ஸர்வத்ர ஸர்வேன்த்3ரியாணாம் ।
ந வா ப3ன்த4னஂ நைவர்-முக்தி ந ப3ன்த:4 ।
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 6 ॥

ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம், ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம், ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம்

ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ

ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ, ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ, ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ

ಮನೋ ಬುಧ್ಯಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ
ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೇ ನ ಚ ಘ್ರಾಣನೇತ್ರೇ ।
ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್-ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 1 ॥

ನ ಚ ಪ್ರಾಣ ಸಂಜ್ಞೋ ನ ವೈಪಂಚವಾಯುಃ
ನ ವಾ ಸಪ್ತಧಾತುರ್-ನ ವಾ ಪಂಚಕೋಶಾಃ ।
ನವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದೌ ನ ಚೋಪಸ್ಥ ಪಾಯೂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 2 ॥

ನ ಮೇ ದ್ವೇಷರಾಗೌ ನ ಮೇ ಲೋಭಮೋಹೋ
ಮದೋ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತ್ಸರ್ಯಭಾವಃ ।
ನ ಧರ್ಮೋ ನ ಚಾರ್ಧೋ ನ ಕಾಮೋ ನ ಮೋಕ್ಷಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 3 ॥

ನ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ನ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ದುಃಖಂ
ನ ಮಂತ್ರೋ ನ ತೀರ್ಥಂ ನ ವೇದಾ ನ ಯಜ್ಞಃ ।
ಅಹಂ ಭೋಜನಂ ನೈವ ಭೋಜ್ಯಂ ನ ಭೋಕ್ತಾ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 4 ॥

ನ ಮೃತ್ಯುಶಂಕಾ ನ ಮೇ ಜಾತಿ ಭೇದಃ
ಪಿತಾ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತಾ ನ ಜನ್ಮಃ ।
ನ ಬಂಧುರ್-ನ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರ್ನೈವ ಶಿಷ್ಯಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 5 ॥

ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೋ
ವಿಭೂತ್ವಾಚ್ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ।
ನ ವಾ ಬಂಧನಂ ನೈವರ್-ಮುಕ್ತಿ ನ ಬಂಧಃ ।
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 6 ॥

ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ, ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ, ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ

നിര്വാണ ഷട്കമ്

ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം

മനോ ബുധ്യഹംകാര ചിത്താനി നാഹം
ന ച ശ്രോത്ര ജിഹ്വേ ന ച ഘ്രാണനേത്രേ ।
ന ച വ്യോമ ഭൂമിര്-ന തേജോ ന വായുഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 1 ॥

ന ച പ്രാണ സംജ്ഞോ ന വൈപംചവായുഃ
ന വാ സപ്തധാതുര്-ന വാ പംചകോശാഃ ।
നവാക്പാണി പാദൌ ന ചോപസ്ഥ പായൂ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 2 ॥

ന മേ ദ്വേഷരാഗൌ ന മേ ലോഭമോഹോ
മദോ നൈവ മേ നൈവ മാത്സര്യഭാവഃ ।
ന ധര്മോ ന ചാര്ധോ ന കാമോ ന മോക്ഷഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 3 ॥

ന പുണ്യം ന പാപം ന സൌഖ്യം ന ദുഃഖം
ന മംത്രോ ന തീര്ഥം ന വേദാ ന യജ്ഞഃ ।
അഹം ഭോജനം നൈവ ഭോജ്യം ന ഭോക്താ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 4 ॥

ന മൃത്യുശംകാ ന മേ ജാതി ഭേദഃ
പിതാ നൈവ മേ നൈവ മാതാ ന ജന്മഃ ।
ന ബംധുര്-ന മിത്രം ഗുരുര്നൈവ ശിഷ്യഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 5 ॥

അഹം നിര്വികല്പോ നിരാകാര രൂപോ
വിഭൂത്വാച്ച സര്വത്ര സര്വേംദ്രിയാണാമ് ।
ന വാ ബംധനം നൈവര്-മുക്തി ന ബംധഃ ।
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 6 ॥

ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

నిత్య పారాయణం

|| గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | పురుష సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం | నిత్య పారాయణ శ్లోకాః | శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం | శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | శుద్ధోసి బుద్ధోసి | తిరుప్పావై | సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top