శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం | श्री वेङ्कटेश्वर सुप्रभातम् | SRI VENKATESWARA SUPRABHATAM

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం | श्री वेङ्कटेश्वर सुप्रभातम् | SRI VENKATESWARA SUPRABHATAM

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే ।
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం ॥ 1 ॥

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ ।
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు ॥ 2 ॥

మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః
వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే ।
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియ దానశీలే
శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతం ॥ 3 ॥

తవ సుప్రభాతమరవింద లోచనే
భవతు ప్రసన్నముఖ చంద్రమండలే ।
విధి శంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే
వృశ శైలనాథ దయితే దయానిధే ॥ 4 ॥

అత్ర్యాది సప్త ఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి ।
ఆదాయ పాదయుగ మర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం ॥ 5 ॥

పంచాననాబ్జ భవ షణ్ముఖ వాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధాః స్తువంతి ।
భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధి మారాత్
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం ॥ 6 ॥

ఈశత్-ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ
పూగద్రుమాది సుమనోహర పాలికానాం ।
ఆవాతి మందమనిలః సహదివ్య గంధైః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం ॥ 7 ॥

ఉన్మీల్యనేత్ర యుగముత్తమ పంజరస్థాః
పాత్రావసిష్ట కదలీ ఫల పాయసాని ।
భుక్త్వాః సలీల మథకేళి శుకాః పఠంతి
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం ॥ 8 ॥

తంత్రీ ప్రకర్ష మధుర స్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంత చరితం తవ నారదోఽపి ।
భాషా సమగ్ర మసత్-కృతచారు రమ్యం
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం ॥ 9 ॥

భృంగావళీ చ మకరంద రసాను విద్ధ
ఝుంకారగీత నినదైః సహసేవనాయ ।
నిర్యాత్యుపాంత సరసీ కమలోదరేభ్యః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం ॥ 10 ॥

యోషాగణేన వరదధ్ని విమథ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్రఘోషాః ।
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం ॥ 11 ॥

పద్మేశమిత్ర శతపత్ర గతాళివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యాః ।
భేరీ నినాదమివ భిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం ॥ 12 ॥

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోక బంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో ।
శ్రీ దేవతా గృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 13 ॥

శ్రీ స్వామి పుష్కరిణికాప్లవ నిర్మలాంగాః
శ్రేయార్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః ।
ద్వారే వసంతి వరనేత్ర హతోత్త మాంగాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 14 ॥

శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యాం ।
ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనిశం వదంతి
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 15 ॥

సేవాపరాః శివ సురేశ కృశానుధర్మ
రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధి నాథాః ।
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్షదేశాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 16 ॥

ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః ।
స్వస్వాధికార మహిమాధిక మర్థయంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 17 ॥

సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్యశౌరి
స్వర్భానుకేతు దివిశత్-పరిశత్-ప్రధానాః ।
త్వద్దాసదాస చరమావధి దాసదాసాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 18 ॥

తత్-పాదధూళి భరిత స్ఫురితోత్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగాః ।
కల్పాగమా కలనయాఽఽకులతాం లభంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 19 ॥

త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాం శ్రయంతః ।
మర్త్యా మనుష్య భువనే మతిమాశ్రయంతే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 20 ॥

శ్రీ భూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్దే
దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే ।
శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 21 ॥

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్ధన చక్రపాణే ।
శ్రీ వత్స చిహ్న శరణాగత పారిజాత
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 22 ॥

కందర్ప దర్ప హర సుందర దివ్య మూర్తే
కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మల లోలదృష్టే ।
కల్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్యకీర్తే
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 23 ॥

మీనాకృతే కమఠకోల నృసింహ వర్ణిన్
స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర ।
శేషాంశరామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 24 ॥

ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం
దివ్యం వియత్సరితు హేమఘటేషు పూర్ణం ।
ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 25 ॥

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః ।
శ్రీవైష్ణవాః సతత మర్థిత మంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతం ॥ 26 ॥

బ్రహ్మాదయా స్సురవరా స్సమహర్షయస్తే
సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః ।
ధామాంతికే తవ హి మంగళ వస్తు హస్తాః
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 27 ॥

లక్శ్మీనివాస నిరవద్య గుణైక సింధో
సంసారసాగర సముత్తరణైక సేతో ।
వేదాంత వేద్య నిజవైభవ భక్త భోగ్య
శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం ॥ 28 ॥

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః ।
తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతే ॥ 29 ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked. 

श्री वेङ्कटेश्वर सुप्रभातम्

कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते ।
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ 1 ॥

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ।
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ 2 ॥

मातस्समस्त जगतां मधुकैटभारेः
वक्षोविहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते ।
श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रिय दानशीले
श्री वेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् ॥ 3 ॥

तव सुप्रभातमरविन्द लोचने
भवतु प्रसन्नमुख चन्द्रमण्डले ।
विधि शङ्करेन्द्र वनिताभिरर्चिते
वृश शैलनाथ दयिते दयानिधे ॥ 4 ॥

अत्र्यादि सप्त ऋषयस्समुपास्य सन्ध्यां
आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि ।
आदाय पादयुग मर्चयितुं प्रपन्नाः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 5 ॥

पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः
त्रैविक्रमादि चरितं विबुधाः स्तुवन्ति ।
भाषापतिः पठति वासर शुद्धि मारात्
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 6 ॥

ईशत्-प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल
पूगद्रुमादि सुमनोहर पालिकानाम् ।
आवाति मन्दमनिलः सहदिव्य गन्धैः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 7 ॥

उन्मील्यनेत्र युगमुत्तम पञ्जरस्थाः
पात्रावसिष्ट कदली फल पायसानि ।
भुक्त्वाः सलील मथकेलि शुकाः पठन्ति
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 8 ॥

तन्त्री प्रकर्ष मधुर स्वनया विपञ्च्या
गायत्यनन्त चरितं तव नारदोऽपि ।
भाषा समग्र मसत्-कृतचारु रम्यं
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 9 ॥

भृङ्गावली च मकरन्द रसानु विद्ध
झुङ्कारगीत निनदैः सहसेवनाय ।
निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 10 ॥

योषागणेन वरदध्नि विमथ्यमाने
घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः ।
रोषात्कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 11 ॥

पद्मेशमित्र शतपत्र गतालिवर्गाः
हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्याः ।
भेरी निनादमिव भिभ्रति तीव्रनादम्
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 12 ॥

श्रीमन्नभीष्ट वरदाखिल लोक बन्धो
श्री श्रीनिवास जगदेक दयैक सिन्धो ।
श्री देवता गृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 13 ॥

श्री स्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः
श्रेयार्थिनो हरविरिञ्चि सनन्दनाद्याः ।
द्वारे वसन्ति वरनेत्र हतोत्त माङ्गाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 14 ॥

श्री शेषशैल गरुडाचल वेङ्कटाद्रि
नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रि मुख्याम् ।
आख्यां त्वदीय वसते रनिशं वदन्ति
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 15 ॥

सेवापराः शिव सुरेश कृशानुधर्म
रक्षोम्बुनाथ पवमान धनाधि नाथाः ।
बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 16 ॥

धाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज
नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः ।
स्वस्वाधिकार महिमाधिक मर्थयन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 17 ॥

सूर्येन्दु भौम बुधवाक्पति काव्यशौरि
स्वर्भानुकेतु दिविशत्-परिशत्-प्रधानाः ।
त्वद्दासदास चरमावधि दासदासाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 18 ॥

तत्-पादधूलि भरित स्फुरितोत्तमाङ्गाः
स्वर्गापवर्ग निरपेक्ष निजान्तरङ्गाः ।
कल्पागमा कलनयाऽऽकुलतां लभन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 19 ॥

त्वद्गोपुराग्र शिखराणि निरीक्षमाणाः
स्वर्गापवर्ग पदवीं परमां श्रयन्तः ।
मर्त्या मनुष्य भुवने मतिमाश्रयन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 20 ॥

श्री भूमिनायक दयादि गुणामृताब्दे
देवादिदेव जगदेक शरण्यमूर्ते ।
श्रीमन्ननन्त गरुडादिभि रर्चिताङ्घ्रे
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 21 ॥

श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव
वैकुण्ठ माधव जनार्धन चक्रपाणे ।
श्री वत्स चिह्न शरणागत पारिजात
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 22 ॥

कन्दर्प दर्प हर सुन्दर दिव्य मूर्ते
कान्ता कुचाम्बुरुह कुट्मल लोलदृष्टे ।
कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्यकीर्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 23 ॥

मीनाकृते कमठकोल नृसिंह वर्णिन्
स्वामिन् परश्वथ तपोधन रामचन्द्र ।
शेषांशराम यदुनन्दन कल्किरूप
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 24 ॥

एलालवङ्ग घनसार सुगन्धि तीर्थं
दिव्यं वियत्सरितु हेमघटेषु पूर्णं ।
धृत्वाद्य वैदिक शिखामणयः प्रहृष्टाः
तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् ॥ 25 ॥

भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि
सम्पूरयन्ति निनदैः ककुभो विहङ्गाः ।
श्रीवैष्णवाः सतत मर्थित मङ्गलास्ते
धामाश्रयन्ति तव वेङ्कट सुप्रभातम् ॥ 26 ॥

ब्रह्मादया स्सुरवरा स्समहर्षयस्ते
सन्तस्सनन्दन मुखास्त्वथ योगिवर्याः ।
धामान्तिके तव हि मङ्गल वस्तु हस्ताः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 27 ॥

लक्श्मीनिवास निरवद्य गुणैक सिन्धो
संसारसागर समुत्तरणैक सेतो ।
वेदान्त वेद्य निजवैभव भक्त भोग्य
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 28 ॥

इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातं
ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः ।
तेषां प्रभात समये स्मृतिरङ्गभाजां
प्रज्ञां परार्थ सुलभां परमां प्रसूते ॥ 29 ॥

SRI VENKATESWARA SUPRABHATAM

kausalyā suprajā rāma pūrvāsandhyā pravartatē ।
uttiṣṭha naraśārdūla kartavyaṃ daivamāhnikam ॥ 1 ॥

uttiṣṭhōttiṣṭha gōvinda uttiṣṭha garuḍadhvaja ।
uttiṣṭha kamalākānta trailōkyaṃ maṅgaḻaṃ kuru ॥ 2 ॥

mātassamasta jagatāṃ madhukaiṭabhārēḥ
vakṣōvihāriṇi manōhara divyamūrtē ।
śrīsvāmini śritajanapriya dānaśīlē
śrī vēṅkaṭēśa dayitē tava suprabhātam ॥ 3 ॥

tava suprabhātamaravinda lōchanē
bhavatu prasannamukha chandramaṇḍalē ।
vidhi śaṅkarēndra vanitābhirarchitē
vṛśa śailanātha dayitē dayānidhē ॥ 4 ॥

atryādi sapta ṛṣayassamupāsya sandhyāṃ
ākāśa sindhu kamalāni manōharāṇi ।
ādāya pādayuga marchayituṃ prapannāḥ
śēṣādri śēkhara vibhō tava suprabhātam ॥ 5 ॥

pañchānanābja bhava ṣaṇmukha vāsavādyāḥ
traivikramādi charitaṃ vibudhāḥ stuvanti ।
bhāṣāpatiḥ paṭhati vāsara śuddhi mārāt
śēṣādri śēkhara vibhō tava suprabhātam ॥ 6 ॥

īśat-praphulla sarasīruha nārikēḻa
pūgadrumādi sumanōhara pālikānām ।
āvāti mandamanilaḥ sahadivya gandhaiḥ
śēṣādri śēkhara vibhō tava suprabhātam ॥ 7 ॥

unmīlyanētra yugamuttama pañjarasthāḥ
pātrāvasiṣṭa kadalī phala pāyasāni ।
bhuktvāḥ salīla mathakēḻi śukāḥ paṭhanti
śēṣādri śēkhara vibhō tava suprabhātam ॥ 8 ॥

tantrī prakarṣa madhura svanayā vipañchyā
gāyatyananta charitaṃ tava nāradōpi ।
bhāṣā samagra masat-kṛtachāru ramyaṃ
śēṣādri śēkhara vibhō tava suprabhātam ॥ 9 ॥

bhṛṅgāvaḻī cha makaranda rasānu viddha
jhuṅkāragīta ninadaiḥ sahasēvanāya ।
niryātyupānta sarasī kamalōdarēbhyaḥ
śēṣādri śēkhara vibhō tava suprabhātam ॥ 10 ॥

yōṣāgaṇēna varadadhni vimathyamānē
ghōṣālayēṣu dadhimanthana tīvraghōṣāḥ ।
rōṣātkaliṃ vidadhatē kakubhaścha kumbhāḥ
śēṣādri śēkhara vibhō tava suprabhātam ॥ 11 ॥

padmēśamitra śatapatra gatāḻivargāḥ
hartuṃ śriyaṃ kuvalayasya nijāṅgalakṣmyāḥ ।
bhērī ninādamiva bhibhrati tīvranādam
śēṣādri śēkhara vibhō tava suprabhātam ॥ 12 ॥

śrīmannabhīṣṭa varadākhila lōka bandhō
śrī śrīnivāsa jagadēka dayaika sindhō ।
śrī dēvatā gṛha bhujāntara divyamūrtē
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 13 ॥

śrī svāmi puṣkariṇikāplava nirmalāṅgāḥ
śrēyārthinō haraviriñchi sanandanādyāḥ ।
dvārē vasanti varanētra hatōtta māṅgāḥ
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 14 ॥

śrī śēṣaśaila garuḍāchala vēṅkaṭādri
nārāyaṇādri vṛṣabhādri vṛṣādri mukhyām ।
ākhyāṃ tvadīya vasatē raniśaṃ vadanti
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 15 ॥

sēvāparāḥ śiva surēśa kṛśānudharma
rakṣōmbunātha pavamāna dhanādhi nāthāḥ ।
baddhāñjali pravilasannija śīrṣadēśāḥ
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 16 ॥

dhāṭīṣu tē vihagarāja mṛgādhirāja
nāgādhirāja gajarāja hayādhirājāḥ ।
svasvādhikāra mahimādhika marthayantē
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 17 ॥

sūryēndu bhauma budhavākpati kāvyaśauri
svarbhānukētu diviśat-pariśat-pradhānāḥ ।
tvaddāsadāsa charamāvadhi dāsadāsāḥ
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 18 ॥

tat-pādadhūḻi bharita sphuritōttamāṅgāḥ
svargāpavarga nirapēkṣa nijāntaraṅgāḥ ।
kalpāgamā kalanayākulatāṃ labhantē
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 19 ॥

tvadgōpurāgra śikharāṇi nirīkṣamāṇāḥ
svargāpavarga padavīṃ paramāṃ śrayantaḥ ।
martyā manuṣya bhuvanē matimāśrayantē
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 20 ॥

śrī bhūmināyaka dayādi guṇāmṛtābdē
dēvādidēva jagadēka śaraṇyamūrtē ।
śrīmannananta garuḍādibhi rarchitāṅghrē
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 21 ॥

śrī padmanābha puruṣōttama vāsudēva
vaikuṇṭha mādhava janārdhana chakrapāṇē ।
śrī vatsa chihna śaraṇāgata pārijāta
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 22 ॥

kandarpa darpa hara sundara divya mūrtē
kāntā kuchāmburuha kuṭmala lōladṛṣṭē ।
kalyāṇa nirmala guṇākara divyakīrtē
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 23 ॥

mīnākṛtē kamaṭhakōla nṛsiṃha varṇin
svāmin paraśvatha tapōdhana rāmachandra ।
śēṣāṃśarāma yadunandana kalkirūpa
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 24 ॥

ēlālavaṅga ghanasāra sugandhi tīrthaṃ
divyaṃ viyatsaritu hēmaghaṭēṣu pūrṇaṃ ।
dhṛtvādya vaidika śikhāmaṇayaḥ prahṛṣṭāḥ
tiṣṭhanti vēṅkaṭapatē tava suprabhātam ॥ 25 ॥

bhāsvānudēti vikachāni sarōruhāṇi
sampūrayanti ninadaiḥ kakubhō vihaṅgāḥ ।
śrīvaiṣṇavāḥ satata marthita maṅgaḻāstē
dhāmāśrayanti tava vēṅkaṭa suprabhātam ॥ 26 ॥

brahmādayā ssuravarā ssamaharṣayastē
santassanandana mukhāstvatha yōgivaryāḥ ।
dhāmāntikē tava hi maṅgaḻa vastu hastāḥ
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 27 ॥

lakśmīnivāsa niravadya guṇaika sindhō
saṃsārasāgara samuttaraṇaika sētō ।
vēdānta vēdya nijavaibhava bhakta bhōgya
śrī vēṅkaṭāchalapatē tava suprabhātam ॥ 28 ॥

itthaṃ vṛṣāchalapatēriha suprabhātaṃ
yē mānavāḥ pratidinaṃ paṭhituṃ pravṛttāḥ ।
tēṣāṃ prabhāta samayē smṛtiraṅgabhājāṃ
prajñāṃ parārtha sulabhāṃ paramāṃ prasūtē ॥ 29 ॥

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸுப்ரபா4தம்

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸன்த்4யா ப்ரவர்ததே ।
உத்திஷ்ட2 நரஶார்தூ3ல கர்தவ்யம் தை3வமாஹ்னிகம் ॥ 1 ॥

உத்திஷ்டோ2த்திஷ்ட2 கோ3வின்த3 உத்திஷ்ட2 க3ருட3த்4வஜ ।
உத்திஷ்ட2 கமலாகான்த த்ரைலோக்யம் மங்க3ல்த3ம் குரு ॥ 2 ॥

மாதஸ்ஸமஸ்த ஜக3தாம் மது4கைடபா4ரே:
வக்ஷோவிஹாரிணி மனோஹர தி3வ்யமூர்தே ।
ஶ்ரீஸ்வாமினி ஶ்ரிதஜனப்ரிய தா3னஶீலே
ஶ்ரீ வேங்கடேஶ த3யிதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 3 ॥

தவ ஸுப்ரபா4தமரவின்த3 லோசனே
ப4வது ப்ரஸன்னமுக2 சன்த்3ரமண்ட3லே ।
விதி4 ஶங்கரேன்த்3ர வனிதாபி4ரர்சிதே
வ்ருஶ ஶைலனாத2 த3யிதே த3யானிதே4 ॥ 4 ॥

அத்ர்யாதி3 ஸப்த ருஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸன்த்4யாம்
ஆகாஶ ஸின்து4 கமலானி மனோஹராணி ।
ஆதா3ய பாத3யுக3 மர்சயிதும் ப்ரபன்னா:
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 5 ॥

பஞ்சானநாப்3ஜ ப4வ ஷண்முக2 வாஸவாத்3யா:
த்ரைவிக்ரமாதி3 சரிதம் விபு3தா4: ஸ்துவன்தி ।
பா4ஷாபதி: பட2தி வாஸர ஶுத்3தி4 மாராத்
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 6 ॥

ஈஶத்-ப்ரபு2ல்ல ஸரஸீருஹ நாரிகேல்த3
பூக3த்3ருமாதி3 ஸுமனோஹர பாலிகானாம் ।
ஆவாதி மன்த3மனில: ஸஹதி3வ்ய க3ன்தை4:
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 7 ॥

உன்மீல்யனேத்ர யுக3முத்தம பஞ்ஜரஸ்தா2:
பாத்ராவஸிஷ்ட கத3லீ ப2ல பாயஸானி ।
பு4க்த்வா: ஸலீல மத2கேல்தி3 ஶுகா: பட2ன்தி
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 8 ॥

தன்த்ரீ ப்ரகர்ஷ மது4ர ஸ்வனயா விபஞ்ச்யா
கா3யத்யனந்த சரிதம் தவ நாரதோ3பி ।
பா4ஷா ஸமக்3ர மஸத்-க்ருதசாரு ரம்யம்
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 9 ॥

ப்4ருங்கா3வல்தீ3 ச மகரன்த3 ரஸானு வித்3த4
ஜு2ங்காரகீ3த நினதை3: ஸஹஸேவனாய ।
நிர்யாத்யுபான்த ஸரஸீ கமலோத3ரேப்4ய:
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 1௦ ॥

யோஷாக3ணேன வரத3த்4னி விமத்2யமானே
கோ4ஷாலயேஷு த3தி4மன்த2ன தீவ்ரகோ4ஷா: ।
ரோஷாத்கலிம் வித3த4தே ககுப4ஶ்ச கும்பா4:
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 11 ॥

பத்3மேஶமித்ர ஶதபத்ர க3தால்தி3வர்கா3:
ஹர்தும் ஶ்ரியம் குவலயஸ்ய நிஜாங்க3லக்ஷ்ம்யா: ।
பே4ரீ நினாத3மிவ பி4ப்4ரதி தீவ்ரனாத3ம்
ஶேஷாத்3ரி ஶேக2ர விபோ4 தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீமன்னபீ4ஷ்ட வரதா3கி2ல லோக ப3ன்தோ4
ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ ஜக3தே3க த3யைக ஸின்தோ4 ।
ஶ்ரீ தே3வதா க்3ருஹ பு4ஜான்தர தி3வ்யமூர்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீ ஸ்வாமி புஷ்கரிணிகாப்லவ நிர்மலாங்கா3:
ஶ்ரேயார்தி2னோ ஹரவிரிஞ்சி ஸனந்த3னாத்3யா: ।
த்3வாரே வஸன்தி வரனேத்ர ஹதோத்த மாங்கா3:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீ ஶேஷஶைல க3ருடா3சல வேங்கடாத்3ரி
நாராயணாத்3ரி வ்ருஷபா4த்3ரி வ்ருஷாத்3ரி முக்2யாம் ।
ஆக்2யாம் த்வதீ3ய வஸதே ரனிஶம் வத3ன்தி
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 15 ॥

ஸேவாபரா: ஶிவ ஸுரேஶ க்ருஶானுத4ர்ம
ரக்ஷோம்பு3னாத2 பவமான த4னாதி4 நாதா2: ।
ப3த்3தா4ஞ்ஜலி ப்ரவிலஸன்னிஜ ஶீர்ஷதே3ஶா:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 16 ॥

தா4டீஷு தே விஹக3ராஜ ம்ருகா3தி4ராஜ
நாகா3தி4ராஜ கஜ3ராஜ ஹயாதி4ராஜா: ।
ஸ்வஸ்வாதி4கார மஹிமாதி4க மர்த2யன்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 17 ॥

ஸூர்யேன்து3 பௌ4ம பு3த4வாக்பதி காவ்யஶௌரி
ஸ்வர்பா4னுகேது தி3விஶத்-பரிஶத்-ப்ரதா4னா: ।
த்வத்3தா3ஸதா3ஸ சரமாவதி4 தா3ஸதா3ஸா:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 18 ॥

தத்-பாத3தூ4ல்தி3 ப4ரித ஸ்பு2ரிதோத்தமாங்கா3:
ஸ்வர்கா3பவர்க3 நிரபேக்ஷ நிஜான்தரங்கா3: ।
கல்பாக3மா கலனயாகுலதாம் லப4ன்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 19 ॥

த்வத்3கோ3புராக்3ர ஶிக2ராணி நிரீக்ஷமாணா:
ஸ்வர்கா3பவர்க3 பத3வீம் பரமாம் ஶ்ரயன்த: ।
மர்த்யா மனுஷ்ய பு4வனே மதிமாஶ்ரயன்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 2௦ ॥

ஶ்ரீ பூ4மினாயக த3யாதி3 கு3ணாம்ருதாப்3தே3
தே3வாதி3தே3வ ஜக3தே3க ஶரண்யமூர்தே ।
ஶ்ரீமன்னநன்த க3ருடா3தி3பி4 ரர்சிதாங்க்4ரே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 21 ॥

ஶ்ரீ பத்3மனாப4 புருஷோத்தம வாஸுதே3வ
வைகுண்ட2 மாத4வ ஜனார்த4ன சக்ரபாணே ।
ஶ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன ஶரணாக3த பாரிஜாத
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 22 ॥

கன்த3ர்ப த3ர்ப ஹர ஸுன்த3ர தி3வ்ய மூர்தே
கான்தா குசாம்பு3ருஹ குட்மல லோலத்3ருஷ்டே ।
கல்யாண நிர்மல கு3ணாகர தி3வ்யகீர்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 23 ॥

மீனாக்ருதே கமட2கோல ந்ருஸிம்ஹ வர்ணின்
ஸ்வாமின் பரஶ்வத2 தபோத4ன ராமசன்த்3ர ।
ஶேஷாம்ஶராம யது3னந்த3ன கல்கிரூப
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 24 ॥

ஏலாலவங்க3 க4னஸார ஸுக3ன்தி4 தீர்த2ம்
தி3வ்யம் வியத்ஸரிது ஹேமக4டேஷு பூர்ணம் ।
த்4ருத்வாத்3ய வைதி3க ஶிகா2மணய: ப்ரஹ்ருஷ்டா:
திஷ்ட2ன்தி வேங்கடபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 25 ॥

பா4ஸ்வானுதே3தி விகசானி ஸரோருஹாணி
ஸம்பூரயன்தி நினதை3: ககுபோ4 விஹங்கா3: ।
ஶ்ரீவைஷ்ணவா: ஸதத மர்தி2த மங்க3ல்தா3ஸ்தே
தா4மாஶ்ரயன்தி தவ வேங்கட ஸுப்ரபா4தம் ॥ 26 ॥

ப்3ரஹ்மாத3யா ஸ்ஸுரவரா ஸ்ஸமஹர்ஷயஸ்தே
ஸன்தஸ்ஸனந்த3ன முகா2ஸ்த்வத2 யோகி3வர்யா: ।
தா4மான்திகே தவ ஹி மங்க3ல்த3 வஸ்து ஹஸ்தா:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 27 ॥

லக்ஶ்மீனிவாஸ நிரவத்3ய கு3ணைக ஸின்தோ4
ஸம்ஸாரஸாக3ர ஸமுத்தரணைக ஸேதோ ।
வேதா3ன்த வேத்3ய நிஜவைப4வ ப4க்த போ4க்3ய
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா4தம் ॥ 28 ॥

இத்த2ம் வ்ருஷாசலபதேரிஹ ஸுப்ரபா4தம்
யே மானவா: ப்ரதிதி3னம் படி2தும் ப்ரவ்ருத்தா: ।
தேஷாம் ப்ரபா4த ஸமயே ஸ்ம்ருதிரங்க3பா4ஜாம்
ப்ரஜ்ஞாம் பரார்த2 ஸுலபா4ம் பரமாம் ப்ரஸூதே ॥ 29 ॥

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಂ ॥ 1 ॥

ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ ।
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ॥ 2 ॥

ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇಃ
ವಕ್ಷೋವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ ।
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯ ದಾನಶೀಲೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ದಯಿತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 3 ॥

ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮರವಿಂದ ಲೋಚನೇ
ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ ।
ವಿಧಿ ಶಂಕರೇಂದ್ರ ವನಿತಾಭಿರರ್ಚಿತೇ
ವೃಶ ಶೈಲನಾಥ ದಯಿತೇ ದಯಾನಿಧೇ ॥ 4 ॥

ಅತ್ರ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತ ಋಷಯಸ್ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಂ
ಆಕಾಶ ಸಿಂಧು ಕಮಲಾನಿ ಮನೋಹರಾಣಿ ।
ಆದಾಯ ಪಾದಯುಗ ಮರ್ಚಯಿತುಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 5 ॥

ಪಂಚಾನನಾಬ್ಜ ಭವ ಷಣ್ಮುಖ ವಾಸವಾದ್ಯಾಃ
ತ್ರೈವಿಕ್ರಮಾದಿ ಚರಿತಂ ವಿಬುಧಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ ।
ಭಾಷಾಪತಿಃ ಪಠತಿ ವಾಸರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾರಾತ್
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 6 ॥

ಈಶತ್-ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಸರಸೀರುಹ ನಾರಿಕೇಳ
ಪೂಗದ್ರುಮಾದಿ ಸುಮನೋಹರ ಪಾಲಿಕಾನಾಂ ।
ಆವಾತಿ ಮಂದಮನಿಲಃ ಸಹದಿವ್ಯ ಗಂಧೈಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 7 ॥

ಉನ್ಮೀಲ್ಯನೇತ್ರ ಯುಗಮುತ್ತಮ ಪಂಜರಸ್ಥಾಃ
ಪಾತ್ರಾವಸಿಷ್ಟ ಕದಲೀ ಫಲ ಪಾಯಸಾನಿ ।
ಭುಕ್ತ್ವಾಃ ಸಲೀಲ ಮಥಕೇಳಿ ಶುಕಾಃ ಪಠಂತಿ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 8 ॥

ತಂತ್ರೀ ಪ್ರಕರ್ಷ ಮಧುರ ಸ್ವನಯಾ ವಿಪಂಚ್ಯಾ
ಗಾಯತ್ಯನಂತ ಚರಿತಂ ತವ ನಾರದೋಽಪಿ ।
ಭಾಷಾ ಸಮಗ್ರ ಮಸತ್-ಕೃತಚಾರು ರಮ್ಯಂ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 9 ॥

ಭೃಂಗಾವಳೀ ಚ ಮಕರಂದ ರಸಾನು ವಿದ್ಧ
ಝುಂಕಾರಗೀತ ನಿನದೈಃ ಸಹಸೇವನಾಯ ।
ನಿರ್ಯಾತ್ಯುಪಾಂತ ಸರಸೀ ಕಮಲೋದರೇಭ್ಯಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 10 ॥

ಯೋಷಾಗಣೇನ ವರದಧ್ನಿ ವಿಮಥ್ಯಮಾನೇ
ಘೋಷಾಲಯೇಷು ದಧಿಮಂಥನ ತೀವ್ರಘೋಷಾಃ ।
ರೋಷಾತ್ಕಲಿಂ ವಿದಧತೇ ಕಕುಭಶ್ಚ ಕುಂಭಾಃ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 11 ॥

ಪದ್ಮೇಶಮಿತ್ರ ಶತಪತ್ರ ಗತಾಳಿವರ್ಗಾಃ
ಹರ್ತುಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕುವಲಯಸ್ಯ ನಿಜಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ।
ಭೇರೀ ನಿನಾದಮಿವ ಭಿಭ್ರತಿ ತೀವ್ರನಾದಂ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 12 ॥

ಶ್ರೀಮನ್ನಭೀಷ್ಟ ವರದಾಖಿಲ ಲೋಕ ಬಂಧೋ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಗದೇಕ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋ ।
ಶ್ರೀ ದೇವತಾ ಗೃಹ ಭುಜಾಂತರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 13 ॥

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಕಾಪ್ಲವ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೇಯಾರ್ಥಿನೋ ಹರವಿರಿಂಚಿ ಸನಂದನಾದ್ಯಾಃ ।
ದ್ವಾರೇ ವಸಂತಿ ವರನೇತ್ರ ಹತೋತ್ತ ಮಾಂಗಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 14 ॥

ಶ್ರೀ ಶೇಷಶೈಲ ಗರುಡಾಚಲ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿ
ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ವೃಷಾದ್ರಿ ಮುಖ್ಯಾಂ ।
ಆಖ್ಯಾಂ ತ್ವದೀಯ ವಸತೇ ರನಿಶಂ ವದಂತಿ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 15 ॥

ಸೇವಾಪರಾಃ ಶಿವ ಸುರೇಶ ಕೃಶಾನುಧರ್ಮ
ರಕ್ಷೋಂಬುನಾಥ ಪವಮಾನ ಧನಾಧಿ ನಾಥಾಃ ।
ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪ್ರವಿಲಸನ್ನಿಜ ಶೀರ್ಷದೇಶಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 16 ॥

ಧಾಟೀಷು ತೇ ವಿಹಗರಾಜ ಮೃಗಾಧಿರಾಜ
ನಾಗಾಧಿರಾಜ ಗಜರಾಜ ಹಯಾಧಿರಾಜಾಃ ।
ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರ ಮಹಿಮಾಧಿಕ ಮರ್ಥಯಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 17 ॥

ಸೂರ್ಯೇಂದು ಭೌಮ ಬುಧವಾಕ್ಪತಿ ಕಾವ್ಯಶೌರಿ
ಸ್ವರ್ಭಾನುಕೇತು ದಿವಿಶತ್-ಪರಿಶತ್-ಪ್ರಧಾನಾಃ ।
ತ್ವದ್ದಾಸದಾಸ ಚರಮಾವಧಿ ದಾಸದಾಸಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 18 ॥

ತತ್-ಪಾದಧೂಳಿ ಭರಿತ ಸ್ಫುರಿತೋತ್ತಮಾಂಗಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ನಿರಪೇಕ್ಷ ನಿಜಾಂತರಂಗಾಃ ।
ಕಲ್ಪಾಗಮಾ ಕಲನಯಾಽಽಕುಲತಾಂ ಲಭಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 19 ॥

ತ್ವದ್ಗೋಪುರಾಗ್ರ ಶಿಖರಾಣಿ ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾಃ
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಪದವೀಂ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಯಂತಃ ।
ಮರ್ತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಭುವನೇ ಮತಿಮಾಶ್ರಯಂತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 20 ॥

ಶ್ರೀ ಭೂಮಿನಾಯಕ ದಯಾದಿ ಗುಣಾಮೃತಾಬ್ದೇ
ದೇವಾದಿದೇವ ಜಗದೇಕ ಶರಣ್ಯಮೂರ್ತೇ ।
ಶ್ರೀಮನ್ನನಂತ ಗರುಡಾದಿಭಿ ರರ್ಚಿತಾಂಘ್ರೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 21 ॥

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಾಸುದೇವ
ವೈಕುಂಠ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ಧನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ।
ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ಚಿಹ್ನ ಶರಣಾಗತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 22 ॥

ಕಂದರ್ಪ ದರ್ಪ ಹರ ಸುಂದರ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತೇ
ಕಾಂತಾ ಕುಚಾಂಬುರುಹ ಕುಟ್ಮಲ ಲೋಲದೃಷ್ಟೇ ।
ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ಮಲ ಗುಣಾಕರ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತೇ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 23 ॥

ಮೀನಾಕೃತೇ ಕಮಠಕೋಲ ನೃಸಿಂಹ ವರ್ಣಿನ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪರಶ್ವಥ ತಪೋಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ ।
ಶೇಷಾಂಶರಾಮ ಯದುನಂದನ ಕಲ್ಕಿರೂಪ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 24 ॥

ಏಲಾಲವಂಗ ಘನಸಾರ ಸುಗಂಧಿ ತೀರ್ಥಂ
ದಿವ್ಯಂ ವಿಯತ್ಸರಿತು ಹೇಮಘಟೇಷು ಪೂರ್ಣಂ ।
ಧೃತ್ವಾದ್ಯ ವೈದಿಕ ಶಿಖಾಮಣಯಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ
ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೇಂಕಟಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 25 ॥

ಭಾಸ್ವಾನುದೇತಿ ವಿಕಚಾನಿ ಸರೋರುಹಾಣಿ
ಸಂಪೂರಯಂತಿ ನಿನದೈಃ ಕಕುಭೋ ವಿಹಂಗಾಃ ।
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಾಃ ಸತತ ಮರ್ಥಿತ ಮಂಗಳಾಸ್ತೇ
ಧಾಮಾಶ್ರಯಂತಿ ತವ ವೇಂಕಟ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 26 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಾ ಸ್ಸುರವರಾ ಸ್ಸಮಹರ್ಷಯಸ್ತೇ
ಸಂತಸ್ಸನಂದನ ಮುಖಾಸ್ತ್ವಥ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಃ ।
ಧಾಮಾಂತಿಕೇ ತವ ಹಿ ಮಂಗಳ ವಸ್ತು ಹಸ್ತಾಃ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 27 ॥

ಲಕ್ಶ್ಮೀನಿವಾಸ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣೈಕ ಸಿಂಧೋ
ಸಂಸಾರಸಾಗರ ಸಮುತ್ತರಣೈಕ ಸೇತೋ ।
ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ನಿಜವೈಭವ ಭಕ್ತ ಭೋಗ್ಯ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 28 ॥

ಇತ್ಥಂ ವೃಷಾಚಲಪತೇರಿಹ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
ಯೇ ಮಾನವಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ ।
ತೇಷಾಂ ಪ್ರಭಾತ ಸಮಯೇ ಸ್ಮೃತಿರಂಗಭಾಜಾಂ
ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪರಾರ್ಥ ಸುಲಭಾಂ ಪರಮಾಂ ಪ್ರಸೂತೇ ॥ 29 ॥

ശ്രീ വേംകടേശ്വര സുപ്രഭാതമ്

കൌസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂര്വാസംധ്യാ പ്രവര്തതേ ।
ഉത്തിഷ്ഠ നരശാര്ദൂല കര്തവ്യം ദൈവമാഹ്നികമ് ॥ 1 ॥

ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഗോവിംദ ഉത്തിഷ്ഠ ഗരുഡധ്വജ ।
ഉത്തിഷ്ഠ കമലാകാംത ത്രൈലോക്യം മംഗലം കുരു ॥ 2 ॥

മാതസ്സമസ്ത ജഗതാം മധുകൈടഭാരേഃ
വക്ഷോവിഹാരിണി മനോഹര ദിവ്യമൂര്തേ ।
ശ്രീസ്വാമിനി ശ്രിതജനപ്രിയ ദാനശീലേ
ശ്രീ വേംകടേശ ദയിതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 3 ॥

തവ സുപ്രഭാതമരവിംദ ലോചനേ
ഭവതു പ്രസന്നമുഖ ചംദ്രമംഡലേ ।
വിധി ശംകരേംദ്ര വനിതാഭിരര്ചിതേ
വൃശ ശൈലനാഥ ദയിതേ ദയാനിധേ ॥ 4 ॥

അത്ര്യാദി സപ്ത ഋഷയസ്സമുപാസ്യ സംധ്യാം
ആകാശ സിംധു കമലാനി മനോഹരാണി ।
ആദായ പാദയുഗ മര്ചയിതും പ്രപന്നാഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 5 ॥

പംചാനനാബ്ജ ഭവ ഷണ്മുഖ വാസവാദ്യാഃ
ത്രൈവിക്രമാദി ചരിതം വിബുധാഃ സ്തുവംതി ।
ഭാഷാപതിഃ പഠതി വാസര ശുദ്ധി മാരാത്
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 6 ॥

ഈശത്-പ്രഫുല്ല സരസീരുഹ നാരികേല
പൂഗദ്രുമാദി സുമനോഹര പാലികാനാമ് ।
ആവാതി മംദമനിലഃ സഹദിവ്യ ഗംധൈഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 7 ॥

ഉന്മീല്യനേത്ര യുഗമുത്തമ പംജരസ്ഥാഃ
പാത്രാവസിഷ്ട കദലീ ഫല പായസാനി ।
ഭുക്ത്വാഃ സലീല മഥകേലി ശുകാഃ പഠംതി
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 8 ॥

തംത്രീ പ്രകര്ഷ മധുര സ്വനയാ വിപംച്യാ
ഗായത്യനംത ചരിതം തവ നാരദോഽപി ।
ഭാഷാ സമഗ്ര മസത്-കൃതചാരു രമ്യം
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 9 ॥

ഭൃംഗാവലീ ച മകരംദ രസാനു വിദ്ധ
ഝുംകാരഗീത നിനദൈഃ സഹസേവനായ ।
നിര്യാത്യുപാംത സരസീ കമലോദരേഭ്യഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 10 ॥

യോഷാഗണേന വരദധ്നി വിമഥ്യമാനേ
ഘോഷാലയേഷു ദധിമംഥന തീവ്രഘോഷാഃ ।
രോഷാത്കലിം വിദധതേ കകുഭശ്ച കുംഭാഃ
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 11 ॥

പദ്മേശമിത്ര ശതപത്ര ഗതാലിവര്ഗാഃ
ഹര്തും ശ്രിയം കുവലയസ്യ നിജാംഗലക്ഷ്മ്യാഃ ।
ഭേരീ നിനാദമിവ ഭിഭ്രതി തീവ്രനാദമ്
ശേഷാദ്രി ശേഖര വിഭോ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 12 ॥

ശ്രീമന്നഭീഷ്ട വരദാഖില ലോക ബംധോ
ശ്രീ ശ്രീനിവാസ ജഗദേക ദയൈക സിംധോ ।
ശ്രീ ദേവതാ ഗൃഹ ഭുജാംതര ദിവ്യമൂര്തേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 13 ॥

ശ്രീ സ്വാമി പുഷ്കരിണികാപ്ലവ നിര്മലാംഗാഃ
ശ്രേയാര്ഥിനോ ഹരവിരിംചി സനംദനാദ്യാഃ ।
ദ്വാരേ വസംതി വരനേത്ര ഹതോത്ത മാംഗാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 14 ॥

ശ്രീ ശേഷശൈല ഗരുഡാചല വേംകടാദ്രി
നാരായണാദ്രി വൃഷഭാദ്രി വൃഷാദ്രി മുഖ്യാമ് ।
ആഖ്യാം ത്വദീയ വസതേ രനിശം വദംതി
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 15 ॥

സേവാപരാഃ ശിവ സുരേശ കൃശാനുധര്മ
രക്ഷോംബുനാഥ പവമാന ധനാധി നാഥാഃ ।
ബദ്ധാംജലി പ്രവിലസന്നിജ ശീര്ഷദേശാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 16 ॥

ധാടീഷു തേ വിഹഗരാജ മൃഗാധിരാജ
നാഗാധിരാജ ഗജരാജ ഹയാധിരാജാഃ ।
സ്വസ്വാധികാര മഹിമാധിക മര്ഥയംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 17 ॥

സൂര്യേംദു ഭൌമ ബുധവാക്പതി കാവ്യശൌരി
സ്വര്ഭാനുകേതു ദിവിശത്-പരിശത്-പ്രധാനാഃ ।
ത്വദ്ദാസദാസ ചരമാവധി ദാസദാസാഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 18 ॥

തത്-പാദധൂലി ഭരിത സ്ഫുരിതോത്തമാംഗാഃ
സ്വര്ഗാപവര്ഗ നിരപേക്ഷ നിജാംതരംഗാഃ ।
കല്പാഗമാ കലനയാഽഽകുലതാം ലഭംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 19 ॥

ത്വദ്ഗോപുരാഗ്ര ശിഖരാണി നിരീക്ഷമാണാഃ
സ്വര്ഗാപവര്ഗ പദവീം പരമാം ശ്രയംതഃ ।
മര്ത്യാ മനുഷ്യ ഭുവനേ മതിമാശ്രയംതേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 20 ॥

ശ്രീ ഭൂമിനായക ദയാദി ഗുണാമൃതാബ്ദേ
ദേവാദിദേവ ജഗദേക ശരണ്യമൂര്തേ ।
ശ്രീമന്നനംത ഗരുഡാദിഭി രര്ചിതാംഘ്രേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 21 ॥

ശ്രീ പദ്മനാഭ പുരുഷോത്തമ വാസുദേവ
വൈകുംഠ മാധവ ജനാര്ധന ചക്രപാണേ ।
ശ്രീ വത്സ ചിഹ്ന ശരണാഗത പാരിജാത
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 22 ॥

കംദര്പ ദര്പ ഹര സുംദര ദിവ്യ മൂര്തേ
കാംതാ കുചാംബുരുഹ കുട്മല ലോലദൃഷ്ടേ ।
കല്യാണ നിര്മല ഗുണാകര ദിവ്യകീര്തേ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 23 ॥

മീനാകൃതേ കമഠകോല നൃസിംഹ വര്ണിന്
സ്വാമിന് പരശ്വഥ തപോധന രാമചംദ്ര ।
ശേഷാംശരാമ യദുനംദന കല്കിരൂപ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 24 ॥

ഏലാലവംഗ ഘനസാര സുഗംധി തീര്ഥം
ദിവ്യം വിയത്സരിതു ഹേമഘടേഷു പൂര്ണമ് ।
ധൃത്വാദ്യ വൈദിക ശിഖാമണയഃ പ്രഹൃഷ്ടാഃ
തിഷ്ഠംതി വേംകടപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 25 ॥

ഭാസ്വാനുദേതി വികചാനി സരോരുഹാണി
സംപൂരയംതി നിനദൈഃ കകുഭോ വിഹംഗാഃ ।
ശ്രീവൈഷ്ണവാഃ സതത മര്ഥിത മംഗലാസ്തേ
ധാമാശ്രയംതി തവ വേംകട സുപ്രഭാതമ് ॥ 26 ॥

ബ്രഹ്മാദയാ സ്സുരവരാ സ്സമഹര്ഷയസ്തേ
സംതസ്സനംദന മുഖാസ്ത്വഥ യോഗിവര്യാഃ ।
ധാമാംതികേ തവ ഹി മംഗല വസ്തു ഹസ്താഃ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 27 ॥

ലക്ശ്മീനിവാസ നിരവദ്യ ഗുണൈക സിംധോ
സംസാരസാഗര സമുത്തരണൈക സേതോ ।
വേദാംത വേദ്യ നിജവൈഭവ ഭക്ത ഭോഗ്യ
ശ്രീ വേംകടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 28 ॥

ഇത്ഥം വൃഷാചലപതേരിഹ സുപ്രഭാതം
യേ മാനവാഃ പ്രതിദിനം പഠിതും പ്രവൃത്താഃ ।
തേഷാം പ്രഭാത സമയേ സ്മൃതിരംഗഭാജാം
പ്രജ്ഞാം പരാര്ഥ സുലഭാം പരമാം പ്രസൂതേ ॥ 29 ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

నిత్య పారాయణం

|| గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | పురుష సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం | నిత్య పారాయణ శ్లోకాః | శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం | శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | శుద్ధోసి బుద్ధోసి | తిరుప్పావై | సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top