నిత్య పారాయణ శ్లోకాః | नित्य पारायण श्लोकाः | NITYA PARAYANA SLOKAS

నిత్య పారాయణ శ్లోకాః | नित्य पारायण श्लोकाः | NITYA PARAYANA SLOKAS

నిత్య పారాయణ శ్లోకాః

ప్రభాత శ్లోకః

కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ ।
కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనం ॥
[పాఠభేదః - కరమూలే తు గోవిందః ప్రభాతే కరదర్శనం ॥]

ప్రభాత భూమి శ్లోకః

సముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే ।
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ॥

సూర్యోదయ శ్లోకః

బ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరం ।
సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరం ॥

స్నాన శ్లోకః

గంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ॥

నమస్కార శ్లోకః

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ, త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ ।
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ, త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ॥

భస్మ ధారణ శ్లోకః

శ్రీకరం చ పవిత్రం చ శోక నివారణం ।
లోకే వశీకరం పుంసాం భస్మం త్ర్యైలోక్య పావనం ॥

భోజన పూర్వ శ్లోకాః

బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం ।
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః ॥

అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ।
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం ॥

అన్నపూర్ణే సదా పూర్ణే శంకరప్రాణవల్లభే ।
జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి ॥

త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే ।
గృహాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వర ॥

భోజనానంతర శ్లోకః

అగస్త్యం వైనతేయం చ శమీం చ బడబాలనం ।
ఆహార పరిణామార్థం స్మరామి చ వృకోదరం ॥

సంధ్యా దీప దర్శన శ్లోకః

దీపజ్యోతిః పరం బ్రహ్మ దీపజ్యోతిర్జనార్దనః ।
దీపో హరతు మే పాపం దీపజ్యోతిర్నమోఽస్తుతే ॥

శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధనసంపదః ।
శత్రు-బుద్ధి-వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోఽస్తుతే ॥

నిద్రా శ్లోకః

రామం స్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం ।
శయనే యః స్మరేన్నిత్యం దుస్వప్న-స్తస్యనశ్యతి ॥

అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతేఽహర్నిశం మయా ।
దాసోఽయమితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర ॥

కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధం ।
విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ ।
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ॥

దేవతా స్తోత్రాః

కార్య ప్రారంభ స్తోత్రాః

శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ॥

యస్యద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతం ।
విఘ్నం నిఘ్నంతు సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ॥

గణేశ స్తోత్రం

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభః ।
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ॥

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం ।
అనేకదం-తం భక్తానాం-ఏకదంత-ముపాస్మహే ॥

విష్ణు స్తోత్రం

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం ।
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం ॥

గాయత్రి మంత్రం

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॒ । తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ ।
భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥

శివ స్తోత్రం

త్ర్యం॑బకం యజామహే సుగ॒ంధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నం ।
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్-మృత్యో॑ర్-ముక్షీయ॒ మాఽమృతా᳚త్ ॥

వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగభూషణం శశిధరం వందే పశూనాం పతిం‌ ।
వందే సూర్యశశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం
వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరం‌ ॥

సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం

శక్తిహస్తం విరూపాక్షం శిఖివాహం షడాననం
దారుణం రిపురోగఘ్నం భావయే కుక్కుట ధ్వజం ।
స్కందం షణ్ముఖం దేవం శివతేజం చతుర్భుజం
కుమారం స్వామినాధం తం కార్తికేయం నమామ్యహం ॥

గురు శ్లోకః

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥

హనుమ స్తోత్రాః

మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం ।
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ॥

బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వమరోగతా ।
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమస్స్మరణాద్-భవేత్ ॥

జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణస్య మహాబలః ।
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభి పాలితః ॥

దాసోఽహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్ట కర్మణః ।
హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః ॥

శ్రీరామ స్తోత్రాం

శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే

శ్రీ రామచంద్రః శ్రితపారిజాతః సమస్త కళ్యాణ గుణాభిరామః ।
సీతాముఖాంభోరుహాచంచరీకో నిరంతరం మంగళమాతనోతు ॥

శ్రీకృష్ణ స్తోత్రం

మందారమూలే మదనాభిరామం
బింబాధరాపూరిత వేణునాదం ।
గోగోప గోపీజన మధ్యసంస్థం
గోపం భజే గోకుల పూర్ణచంద్రం ॥

గరుడ స్వామి స్తోత్రం

కుంకుమాంకితవర్ణాయ కుందేందు ధవళాయ చ ।
విష్ణు వాహ నమస్తుభ్యం పక్షిరాజాయ తే నమః ॥

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం ।
నిధయే సర్వ విద్యానాం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమ ॥

సరస్వతీ శ్లోకః

సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ ।
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ॥

యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా ।
యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా ।
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా ।
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ।

లక్ష్మీ శ్లోకః

లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం ।
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం ।
శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం ।
త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం ॥

దుర్గా దేవీ స్తోత్రం

సర్వ స్వరూపే సర్వేశే సర్వ శక్తి సమన్వితే ।
భయేభ్యస్తాహి నో దేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే ॥

త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం

ఓంకార పంజర శుకీం ఉపనిషదుద్యాన కేళి కలకంఠీం ।
ఆగమ విపిన మయూరీం ఆర్యాం అంతర్విభావయేద్గౌరీం ॥

దేవీ శ్లోకః

సర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే ।
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ॥

వేంకటేశ్వర శ్లోకః

శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినాం ।
శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥

దక్షిణామూర్తి శ్లోకః

గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం ।
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

బౌద్ధ ప్రార్థన

బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి
ధర్మం శరణం గచ్ఛామి
సంఘం శరణం గచ్ఛామి

శాంతి మంత్రం

అసతోమా సద్గమయా ।
తమసోమా జ్యోతిర్గమయా ।
మృత్యోర్మా అమృతంగమయా ।
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః ।
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్దుఃఖ భాగ్భవేత్ ॥
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

ఓం సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు,
సర్వేషాం శాంతిర్భవతు ।
సర్వేషాం పూర్ణం భవతు,
సర్వేషాం మంగళం భవతు ।
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

ఓం స॒హ నా॑వవతు । స॒ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్యం॑ కరవావహై ।
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ ॥
ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

స్వస్తి మంత్రాః

స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం
న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీశాః ।
గోబ్రాహ్మణేభ్య-శ్శుభమస్తు నిత్యం
లోకా-స్సమస్తా-స్సుఖినో భవంతు ॥

కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ ।
దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాస్సంతు నిర్భయాః ॥

విశేష మంత్రాః

పంచాక్షరీ మంత్రం - ఓం నమశ్శివాయ
అష్టాక్షరీ మంత్రం - ఓం నమో నారాయణాయ
ద్వాదశాక్షరీ మంత్రం - ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

नित्य पारायण श्लोकाः

प्रभात श्लोकः

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती ।
करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम् ॥
[पाठभेदः - करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् ॥]

प्रभात भूमि श्लोकः

समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मण्डले ।
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्वमे ॥

सूर्योदय श्लोकः

ब्रह्मस्वरूप मुदये मध्याह्नेतु महेश्वरम् ।
साहं ध्यायेत्सदा विष्णुं त्रिमूर्तिं च दिवाकरम् ॥

स्नान श्लोकः

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥

नमस्कार श्लोकः

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

भस्म धारण श्लोकः

श्रीकरं च पवित्रं च शोक निवारणम् ।
लोके वशीकरं पुंसां भस्मं त्र्यैलोक्य पावनम् ॥

भोजन पूर्व श्लोकाः

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥

अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ।
ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति ॥

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।
गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ॥

भोजनानन्तर श्लोकः

अगस्त्यं वैनतेयं च शमीं च बडबालनम् ।
आहार परिणामार्थं स्मरामि च वृकोदरम् ॥

सन्ध्या दीप दर्शन श्लोकः

दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः ।
दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥

शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः ।
शत्रु-बुद्धि-विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥

निद्रा श्लोकः

रामं स्कन्धं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं ।
शयने यः स्मरेन्नित्यम् दुस्वप्न-स्तस्यनश्यति ॥

अपराध क्षमापण स्तोत्रं

अपराध सहस्राणि, क्रियन्तेऽहर्निशं मया ।
दासोऽयमिति मां मत्वा, क्षमस्व परमेश्वर ॥

करचरण कृतं वा कर्म वाक्कायजं वा
श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम् ।
विहित मविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व
शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि ॥

देवता स्तोत्राः

कार्य प्रारम्भ स्तोत्राः

शुक्लां बरधरं विष्णुं शशिवर्णम् चतुर्भुजं ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये ॥

यस्यद्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं ।
विघ्नं निघ्नन्तु सततं विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥

गणेश स्तोत्रं

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ॥

अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् ।
अनेकदं-तं भक्तानाम्-एकदन्त-मुपास्महे ॥

विष्णु स्तोत्रं

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॥

गायत्रि मन्त्रं

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॒ । तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ ।
भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥

शिव स्तोत्रं

त्र्यं॑बकं यजामहे सुग॒न्धिं पु॑ष्टि॒वर्ध॑नं ।
उ॒र्वा॒रु॒कमि॑व॒ बन्ध॑नान्-मृत्यो॑र्-मुक्षीय॒ माऽमृता᳚त् ॥

वन्दे शम्भुमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं शशिधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌ ।
वन्दे सूर्यशशाङ्क वह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥

सुब्रह्मण्य स्तोत्रं

शक्तिहस्तं विरूपाक्षं शिखिवाहं षडाननं
दारुणं रिपुरोगघ्नं भावये कुक्कुट ध्वजं ।
स्कन्दं षण्मुखं देवं शिवतेजं चतुर्भुजं
कुमारं स्वामिनाधं तं कार्तिकेयं नमाम्यहं ॥

गुरु श्लोकः

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

हनुम स्तोत्राः

मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्टं ।
वातात्मजं वानरयूध मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥

बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता ।
अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्स्मरणाद्-भवेत् ॥

जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः ।
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभि पालितः ॥

दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः ।
हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥

श्रीराम स्तोत्रां

श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने

श्री रामचन्द्रः श्रितपारिजातः समस्त कल्याण गुणाभिरामः ।
सीतामुखाम्भोरुहाचञ्चरीको निरन्तरं मङ्गलमातनोतु ॥

श्रीकृष्ण स्तोत्रं

मन्दारमूले मदनाभिरामं
बिम्बाधरापूरित वेणुनादं ।
गोगोप गोपीजन मध्यसंस्थं
गोपं भजे गोकुल पूर्णचन्द्रम् ॥

गरुड स्वामि स्तोत्रं

कुङ्कुमाङ्कितवर्णाय कुन्देन्दु धवलाय च ।
विष्णु वाह नमस्तुभ्यं पक्षिराजाय ते नमः ॥

दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं

गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां ।
निधये सर्व विद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नम ॥

सरस्वती श्लोकः

सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥

या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता ।
या वीणा वरदण्ड मण्डित करा, या श्वेत पद्मासना ।
या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्-देवैः सदा पूजिता ।
सा माम् पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा ।

लक्ष्मी श्लोकः

लक्ष्मीं क्षीरसमुद्र राज तनयां श्रीरङ्ग धामेश्वरीं ।
दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपाङ्कुराम् ।
श्रीमन्मन्ध कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां ।
त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॥

दुर्गा देवी स्तोत्रं

सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते ।
भयेभ्यस्ताहि नो देवि दुर्गादेवि नमोस्तुते ॥

त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रं

ओङ्कार पञ्जर शुकीं उपनिषदुद्यान केलि कलकण्ठीम् ।
आगम विपिन मयूरीं आर्यां अन्तर्विभावयेद्गौरीम् ॥

देवी श्लोकः

सर्व मङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोस्तुते ॥

वेङ्कटेश्वर श्लोकः

श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।
श्री वेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥

दक्षिणामूर्ति श्लोकः

गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां ।
निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः ॥

बौद्ध प्रार्थन

बुद्धं शरणं गच्छामि
धर्मं शरणं गच्छामि
सङ्घं शरणं गच्छामि

शान्ति मन्त्रं

असतोमा सद्गमया ।
तमसोमा ज्योतिर्गमया ।
मृत्योर्मा अमृतङ्गमया ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत् ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु,
सर्वेषां शान्तिर्भवतु ।
सर्वेषां पूर्णं भवतु,
सर्वेषां मङ्गलं भवतु ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै ।
ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ॥
ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

स्वस्ति मन्त्राः

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः ।
गोब्राह्मणेभ्य-श्शुभमस्तु नित्यं
लोका-स्समस्ता-स्सुखिनो भवन्तु ॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।
देशोयं क्षोभरहितो ब्राह्मणास्सन्तु निर्भयाः ॥

विशेष मन्त्राः

पञ्चाक्षरी मन्त्रं - ॐ नमश्शिवाय
अष्टाक्षरी मन्त्रं - ॐ नमो नारायणाय
द्वादशाक्षरी मन्त्रं - ॐ नमो भगवते वासुदेवाय


This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.

NITYA PARAYANA SLOKAS

prabhāta ślōkaḥ

karāgrē vasatē lakṣmīḥ karamadhyē sarasvatī ।
karamūlē sthitā gaurī prabhātē karadarśanam ॥
[pāṭhabhēdaḥ - karamūlē tu gōvindaḥ prabhātē karadarśanam ॥]

prabhāta bhūmi ślōkaḥ

samudra vasanē dēvī parvata stana maṇḍalē ।
viṣṇupatni namastubhyaṃ, pādasparśaṃ kṣamasvamē ॥

sūryōdaya ślōkaḥ

brahmasvarūpa mudayē madhyāhnētu mahēśvaram ।
sāhaṃ dhyāyētsadā viṣṇuṃ trimūrtiṃ cha divākaram ॥

snāna ślōkaḥ

gaṅgē cha yamunē chaiva gōdāvarī sarasvatī
narmadē sindhu kāvērī jalēsmin sannidhiṃ kuru ॥

namaskāra ślōkaḥ

tvamēva mātā cha pitā tvamēva, tvamēva bandhuścha sakhā tvamēva ।
tvamēva vidyā draviṇaṃ tvamēva, tvamēva sarvaṃ mama dēvadēva ॥

bhasma dhāraṇa ślōkaḥ

śrīkaraṃ cha pavitraṃ cha śōka nivāraṇam ।
lōkē vaśīkaraṃ puṃsāṃ bhasmaṃ tryailōkya pāvanam ॥

bhōjana pūrva ślōkāḥ

brahmārpaṇaṃ brahma haviḥ brahmāgnau brahmaṇāhutam ।
brahmaiva tēna gantavyaṃ brahma karma samādhinaḥ ॥

ahaṃ vaiśvānarō bhūtvā prāṇināṃ dēhamāśritaḥ ।
prāṇāpāna samāyuktaḥ pachāmyannaṃ chaturvidham ॥

annapūrṇē sadā pūrṇē śaṅkaraprāṇavallabhē ।
jñānavairāgya siddhyarthaṃ bhikṣāṃ dēhi cha pārvati ॥

tvadīyaṃ vastu gōvinda tubhyamēva samarpayē ।
gṛhāṇa sumukhō bhūtvā prasīda paramēśvara ॥

bhōjanānantara ślōkaḥ

agastyaṃ vainatēyaṃ cha śamīṃ cha baḍabālanam ।
āhāra pariṇāmārthaṃ smarāmi cha vṛkōdaram ॥

sandhyā dīpa darśana ślōkaḥ

dīpajyōtiḥ paraṃ brahma dīpajyōtirjanārdanaḥ ।
dīpō haratu mē pāpaṃ dīpajyōtirnamōstutē ॥

śubhaṃ karōti kaḻyāṇaṃ ārōgyaṃ dhanasampadaḥ ।
śatru-buddhi-vināśāya dīpajyōtirnamōstutē ॥

nidrā ślōkaḥ

rāmaṃ skandhaṃ hanumantaṃ vainatēyaṃ vṛkōdaraṃ ।
śayanē yaḥ smarēnnityam dusvapna-stasyanaśyati ॥

aparādha kṣamāpaṇa stōtraṃ

aparādha sahasrāṇi, kriyantēharniśaṃ mayā ।
dāsōyamiti māṃ matvā, kṣamasva paramēśvara ॥

karacharaṇa kṛtaṃ vā karma vākkāyajaṃ vā
śravaṇa nayanajaṃ vā mānasaṃ vāparādham ।
vihita mavihitaṃ vā sarvamētat kṣamasva
śiva śiva karuṇābdhē śrī mahādēva śambhō ॥

kāyēna vāchā manasēndriyairvā
buddhyātmanā vā prakṛtēḥ svabhāvāt ।
karōmi yadyatsakalaṃ parasmai
nārāyaṇāyēti samarpayāmi ॥

dēvatā stōtrāḥ

kārya prārambha stōtrāḥ

śuklāṃ baradharaṃ viṣṇuṃ śaśivarṇam chaturbhujaṃ ।
prasannavadanaṃ dhyāyēt sarva vighnōpaśāntayē ॥

yasyadvirada vaktrādyāḥ pāriṣadyāḥ paraśśataṃ ।
vighnaṃ nighnantu satataṃ viṣvaksēnaṃ tamāśrayē ॥

gaṇēśa stōtraṃ

vakratuṇḍa mahākāya sūryakōṭi samaprabhaḥ ।
nirvighnaṃ kuru mē dēva sarva kāryēṣu sarvadā ॥

agajānana padmārkaṃ gajānana maharniśam ।
anēkadaṃ-taṃ bhaktānām-ēkadanta-mupāsmahē ॥

viṣṇu stōtraṃ

śāntākāraṃ bhujagaśayanaṃ padmanābhaṃ surēśaṃ
viśvādhāraṃ gagana sadṛśaṃ mēghavarṇaṃ śubhāṅgaṃ ।
lakṣmīkāntaṃ kamalanayanaṃ yōgihṛddhyānagamyaṃ
vandē viṣṇuṃ bhavabhayaharaṃ sarvalōkaikanāthaṃ ॥

gāyatri mantraṃ

ōṃ bhūrbhuva̠ssuva̠ḥ । tathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ ।
bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥

śiva stōtraṃ

trya̍mbakaṃ yajāmahē suga̠ndhiṃ pu̍ṣṭi̠vardha̍naṃ ।
u̠rvā̠ru̠kami̍va̠ bandha̍nān-mṛtyō̍r-mukṣīya̠ māmṛtā̎t ॥

vandē śambhumumāpatiṃ suraguruṃ vandē jagatkāraṇaṃ
vandē pannagabhūṣaṇaṃ śaśidharaṃ vandē paśūnāṃ patim‌ ।
vandē sūryaśaśāṅka vahninayanaṃ vandē mukundapriyaṃ
vandē bhaktajanāśrayaṃ cha varadaṃ vandē śivaṃ śaṅkaram‌ ॥

subrahmaṇya stōtraṃ

śaktihastaṃ virūpākṣaṃ śikhivāhaṃ ṣaḍānanaṃ
dāruṇaṃ ripurōgaghnaṃ bhāvayē kukkuṭa dhvajaṃ ।
skandaṃ ṣaṇmukhaṃ dēvaṃ śivatējaṃ chaturbhujaṃ
kumāraṃ svāminādhaṃ taṃ kārtikēyaṃ namāmyahaṃ ॥

guru ślōkaḥ

gururbrahmā gururviṣṇuḥ gururdēvō mahēśvaraḥ ।
guruḥ sākṣāt parabrahmā tasmai śrī guravē namaḥ ॥

hanuma stōtrāḥ

manōjavaṃ māruta tulyavēgaṃ jitēndriyaṃ buddhimatāṃ variṣṭaṃ ।
vātātmajaṃ vānarayūdha mukhyaṃ śrīrāmadūtaṃ śirasā namāmi ॥

buddhirbalaṃ yaśōdhairyaṃ nirbhayatvamarōgatā ।
ajāḍyaṃ vākpaṭutvaṃ cha hanumassmaraṇād-bhavēt ॥

jayatyati balō rāmō lakṣmaṇasya mahābalaḥ ।
rājā jayati sugrīvō rāghavēṇābhi pālitaḥ ॥

dāsōhaṃ kōsalēndrasya rāmasyākliṣṭa karmaṇaḥ ।
hanumān śatrusainyānāṃ nihantā mārutātmajaḥ ॥

śrīrāma stōtrāṃ

śrī rāma rāma rāmēti ramē rāmē manōramē
sahasranāma tattulyaṃ rāma nāma varānanē

śrī rāmachandraḥ śritapārijātaḥ samasta kaḻyāṇa guṇābhirāmaḥ ।
sītāmukhāmbhōruhāchañcharīkō nirantaraṃ maṅgaḻamātanōtu ॥

śrīkṛṣṇa stōtraṃ

mandāramūlē madanābhirāmaṃ
bimbādharāpūrita vēṇunādaṃ ।
gōgōpa gōpījana madhyasaṃsthaṃ
gōpaṃ bhajē gōkula pūrṇachandram ॥

garuḍa svāmi stōtraṃ

kuṅkumāṅkitavarṇāya kundēndu dhavaḻāya cha ।
viṣṇu vāha namastubhyaṃ pakṣirājāya tē namaḥ ॥

dakṣiṇāmūrti stōtraṃ

guravē sarvalōkānāṃ bhiṣajē bhavarōgiṇāṃ ।
nidhayē sarva vidyānāṃ śrī dakṣiṇāmūrtayē nama ॥

sarasvatī ślōkaḥ

sarasvatī namastubhyaṃ varadē kāmarūpiṇī ।
vidyārambhaṃ kariṣyāmi siddhirbhavatu mē sadā ॥

yā kundēndu tuṣāra hāra dhavaḻā, yā śubhra vastrāvṛtā ।
yā vīṇā varadaṇḍa maṇḍita karā, yā śvēta padmāsanā ।
yā brahmāchyuta śaṅkara prabhṛtibhir-dēvaiḥ sadā pūjitā ।
sā mām pātu sarasvatī bhagavatī niśśēṣajāḍyāpahā ।

lakṣmī ślōkaḥ

lakṣmīṃ kṣīrasamudra rāja tanayāṃ śrīraṅga dhāmēśvarīṃ ।
dāsībhūta samasta dēva vanitāṃ lōkaika dīpāṅkurām ।
śrīmanmandha kaṭākṣa labdha vibhava brahmēndra gaṅgādharāṃ ।
tvāṃ trailōkyakuṭumbinīṃ sarasijāṃ vandē mukundapriyām ॥

durgā dēvī stōtraṃ

sarva svarūpē sarvēśē sarva śakti samanvitē ।
bhayēbhyastāhi nō dēvi durgādēvi namōstutē ॥

tripurasundarī stōtraṃ

ōṅkāra pañjara śukīṃ upaniṣadudyāna kēḻi kalakaṇṭhīm ।
āgama vipina mayūrīṃ āryāṃ antarvibhāvayēdgaurīm ॥

dēvī ślōkaḥ

sarva maṅgala māṅgalyē śivē sarvārtha sādhikē ।
śaraṇyē tryambakē dēvi nārāyaṇi namōstutē ॥

vēṅkaṭēśvara ślōkaḥ

śriyaḥ kāntāya kaḻyāṇanidhayē nidhayērthinām ।
śrī vēṅkaṭa nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḻam ॥

dakṣiṇāmūrti ślōkaḥ

guravē sarvalōkānāṃ bhiṣajē bhavarōgiṇāṃ ।
nidhayē sarvavidyānāṃ dakṣiṇāmūrtayē namaḥ ॥

bauddha prārthana

buddhaṃ śaraṇaṃ gachChāmi
dharmaṃ śaraṇaṃ gachChāmi
saṅghaṃ śaraṇaṃ gachChāmi

śānti mantraṃ

asatōmā sadgamayā ।
tamasōmā jyōtirgamayā ।
mṛtyōrmā amṛtaṅgamayā ।
ōṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

sarvē bhavantu sukhinaḥ sarvē santu nirāmayāḥ ।
sarvē bhadrāṇi paśyantu mā kaśchidduḥkha bhāgbhavēt ॥
ōṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

ōṃ sarvēṣāṃ svastirbhavatu,
sarvēṣāṃ śāntirbhavatu ।
sarvēṣāṃ pūrṇaṃ bhavatu,
sarvēṣāṃ maṅgaḻaṃ bhavatu ।
ōṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

ōṃ sa̠ha nā̍vavatu । sa̠ nau̍ bhunaktu । sa̠ha vī̠rya̍ṃ karavāvahai ।
tē̠ja̠svinā̠vadhī̍tamastu̠ mā vi̍dviṣā̠vahai̎ ॥
ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

svasti mantrāḥ

svasti prajābhyaḥ paripālayantāṃ
nyāyēna mārgēṇa mahīṃ mahīśāḥ ।
gōbrāhmaṇēbhya-śśubhamastu nityaṃ
lōkā-ssamastā-ssukhinō bhavantu ॥

kālē varṣatu parjanyaḥ pṛthivī sasyaśālinī ।
dēśōyaṃ kṣōbharahitō brāhmaṇāssantu nirbhayāḥ ॥

viśēṣa mantrāḥ

pañchākṣarī mantraṃ - ōṃ namaśśivāya
aṣṭākṣarī mantraṃ - ōṃ namō nārāyaṇāya
dvādaśākṣarī mantraṃ - ōṃ namō bhagavatē vāsudēvāya

நித்ய பாராயண ஶ்லோகா:

ப்ரபா4த ஶ்லோக:
கராக்3ரே வஸதே லக்ஷ்மீ: கரமத்4யே ஸரஸ்வதீ ।
கரமூலே ஸ்தி2தா கௌ3ரீ ப்ரபா4தே கரத3ர்ஶனம் ॥
[பாட2பே4த:3 - கரமூலே து கோ3வின்த:3 ப்ரபா4தே கரத3ர்ஶனம் ॥]

ப்ரபா4த பூ4மி ஶ்லோக:
ஸமுத்3ர வஸனே தே3வீ பர்வத ஸ்தன மண்ட3லே ।
விஷ்ணுபத்னி நமஸ்துப்4யம், பாத3ஸ்பர்ஶம் க்ஷமஸ்வமே ॥

ஸூர்யோத3ய ஶ்லோக:
ப்3ரஹ்மஸ்வரூப முத3யே மத்4யாஹ்னேது மஹேஶ்வரம் ।
ஸாஹம் த்4யாயேத்ஸதா3 விஷ்ணும் த்ரிமூர்திம் ச தி3வாகரம் ॥

ஸ்னான ஶ்லோக:
க3ங்கே3 ச யமுனே சைவ கோ3தா3வரீ ஸரஸ்வதீ
நர்மதே3 ஸின்து4 காவேரீ ஜலேஸ்மின் ஸன்னிதி4ம் குரு ॥

நமஸ்கார ஶ்லோக:
த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ, த்வமேவ ப3ன்து4ஶ்ச ஸகா2 த்வமேவ ।
த்வமேவ வித்3யா த்3ரவிணம் த்வமேவ, த்வமேவ ஸர்வம் மம தே3வதே3வ ॥

ப4ஸ்ம தா4ரண ஶ்லோக:
ஶ்ரீகரம் ச பவித்ரம் ச ஶோக நிவாரணம் ।
லோகே வஶீகரம் பும்ஸாம் ப4ஸ்மம் த்ர்யைலோக்ய பாவனம் ॥

போ4ஜன பூர்வ ஶ்லோகா:
ப்3ரஹ்மார்பணம் ப்3ரஹ்ம ஹவி: ப்3ரஹ்மாக்3னௌ ப்3ரஹ்மணாஹுதம் ।
ப்3ரஹ்மைவ தேன க3ன்தவ்யம் ப்3ரஹ்ம கர்ம ஸமாதி4ன: ॥

அஹம் வைஶ்வானரோ பூ4த்வா ப்ராணினாம் தே3ஹமாஶ்ரித: ।
ப்ராணாபான ஸமாயுக்த: பசாம்யன்னம் சதுர்வித4ம் ॥

அன்னபூர்ணே ஸதா3 பூர்ணே ஶங்கரப்ராணவல்லபே4 ।
ஜ்ஞானவைராக்3ய ஸித்3த்4யர்த2ம் பி4க்ஷாம் தே3ஹி ச பார்வதி ॥

த்வதீ3யம் வஸ்து கோ3வின்த3 துப்4யமேவ ஸமர்பயே ।
க்3ருஹாண ஸுமுகோ2 பூ4த்வா ப்ரஸீத3 பரமேஶ்வர ॥

போ4ஜனானந்தர ஶ்லோக:
அக3ஸ்த்யம் வைனதேயம் ச ஶமீம் ச ப3ட3பா3லனம் ।
ஆஹார பரிணாமார்த2ம் ஸ்மராமி ச வ்ருகோத3ரம் ॥

ஸன்த்4யா தீ3ப த3ர்ஶன ஶ்லோக:
தீ3பஜ்யோதி: பரம் ப்3ரஹ்ம தீ3பஜ்யோதிர்ஜனார்த3ன: ।
தீ3போ ஹரது மே பாபம் தீ3பஜ்யோதிர்னமோஸ்துதே ॥

ஶுப4ம் கரோதி கல்த்3யாணம் ஆரோக்3யம் த4னஸம்பத:3 ।
ஶத்ரு-பு3த்3தி4-வினாஶாய தீ3பஜ்யோதிர்னமோஸ்துதே ॥

நித்3ரா ஶ்லோக:
ராமம் ஸ்கன்த4ம் ஹனுமன்தம் வைனதேயம் வ்ருகோத3ரம் ।
ஶயனே ய: ஸ்மரேன்னித்யம் து3ஸ்வப்ன-ஸ்தஸ்யனஶ்யதி ॥

அபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்
அபராத4 ஸஹஸ்ராணி, க்ரியன்தேஹர்னிஶம் மயா ।
தா3ஸோயமிதி மாம் மத்வா, க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ॥

கரசரண க்ருதம் வா கர்ம வாக்காயஜம் வா
ஶ்ரவண நயனஜம் வா மானஸம் வாபராத4ம் ।
விஹித மவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்3தே4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥

காயேன வாசா மனஸேன்த்3ரியைர்வா
பு3த்3த்4யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபா4வாத் ।
கரோமி யத்3யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥

தே3வதா ஸ்தோத்ரா:

கார்ய ப்ராரம்ப4 ஸ்தோத்ரா:
ஶுக்லாம் ப3ரத4ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு4ஜம் ।
ப்ரஸன்னவத3னம் த்4யாயேத் ஸர்வ விக்4னோபஶான்தயே ॥

யஸ்யத்3விரத3 வக்த்ராத்3யா: பாரிஷத்3யா: பரஶ்ஶதம் ।
விக்4னம் நிக்4னந்து ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே ॥

க3ணேஶ ஸ்தோத்ரம்
வக்ரதுண்ட3 மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரப:4 ।
நிர்விக்4னம் குரு மே தே3வ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா3 ॥

அகஜ3ானந பத்3மார்கம் கஜ3ானந மஹர்னிஶம் ।
அனேகத3ம்-தம் ப4க்தானாம்-ஏகத3ன்த-முபாஸ்மஹே ॥

விஷ்ணு ஸ்தோத்ரம்
ஶான்தாகாரம் பு4ஜக3ஶயனம் பத்3மனாப4ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதா4ரம் க3க3ன ஸத்3ருஶம் மேக4வர்ணம் ஶுபா4ங்க3ம் ।
லக்ஷ்மீகான்தம் கமலனயனம் யோகி3ஹ்ருத்3த்4யானக3ம்யம்
வன்தே3 விஷ்ணும் ப4வப4யஹரம் ஸர்வலோகைகனாத2ம் ॥

கா3யத்ரி மன்த்ரம்
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॒ । தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ।
ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥

ஶிவ ஸ்தோத்ரம்
த்ர்ய॑ம்ப3கம் யஜாமஹே ஸுக॒3ன்தி4ம் பு॑ஷ்டி॒வர்த॑4னம் ।
உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப3ன்த॑4னான்-ம்ருத்யோ॑ர்-முக்ஷீய॒ மாம்ருதா᳚த் ॥

வன்தே3 ஶம்பு4முமாபதிம் ஸுரகு3ரும் வன்தே3 ஜக3த்காரணம்
வன்தே3 பன்னக3பூ4ஷணம் ஶஶித4ரம் வன்தே3 பஶூனாம் பதிம்‌ ।
வன்தே3 ஸூர்யஶஶாங்க வஹ்னினயனம் வன்தே3 முகுன்த3ப்ரியம்
வன்தே3 ப4க்தஜனாஶ்ரயம் ச வரத3ம் வன்தே3 ஶிவம் ஶங்கரம்‌ ॥

ஸுப்3ரஹ்மண்ய ஸ்தோத்ரம்
ஶக்திஹஸ்தம் விரூபாக்ஷம் ஶிகி2வாஹம் ஷடா3னநம்
தா3ருணம் ரிபுரோக3க்4னம் பா4வயே குக்குட த்4வஜம் ।
ஸ்கன்த3ம் ஷண்முக2ம் தே3வம் ஶிவதேஜம் சதுர்பு4ஜம்
குமாரம் ஸ்வாமினாத4ம் தம் கார்திகேயம் நமாம்யஹம் ॥

கு3ரு ஶ்லோக:
கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணு: கு3ருர்தே3வோ மஹேஶ்வர: ।
கு3ரு: ஸாக்ஷாத் பரப்3ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ரவே நம: ॥

ஹனும ஸ்தோத்ரா:
மனோஜவம் மாருத துல்யவேக3ம் ஜிதேன்த்3ரியம் பு3த்3தி4மதாம் வரிஷ்டம் ।
வாதாத்மஜம் வானரயூத4 முக்2யம் ஶ்ரீராமதூ3தம் ஶிரஸா நமாமி ॥

பு3த்3தி4ர்ப3லம் யஶோதை4ர்யம் நிர்ப4யத்வமரோக3தா ।
அஜாட்3யம் வாக்படுத்வம் ச ஹனுமஸ்ஸ்மரணாத்3-ப4வேத் ॥

ஜயத்யதி ப3லோ ராமோ லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாப3ல: ।
ராஜா ஜயதி ஸுக்3ரீவோ ராக4வேணாபி4 பாலித: ॥

தா3ஸோஹம் கோஸலேன்த்3ரஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்ட கர்மண: ।
ஹனுமான் ஶத்ருஸைன்யானாம் நிஹன்தா மாருதாத்மஜ: ॥

ஶ்ரீராம ஸ்தோத்ராம்
ஶ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானநே

ஶ்ரீ ராமசன்த்3ர: ஶ்ரிதபாரிஜாத: ஸமஸ்த கல்த்3யாண கு3ணாபி4ராம: ।
ஸீதாமுகா2ம்போ4ருஹாசஞ்சரீகோ நிரன்தரம் மங்க3ல்த3மாதனோது ॥

ஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸ்தோத்ரம்
மன்தா3ரமூலே மத3னாபி4ராமம்
பி3ம்பா3த4ராபூரித வேணுனாத3ம் ।
கோ3கோ3ப கோ3பீஜன மத்4யஸம்ஸ்த2ம்
கோ3பம் பஜ4ே கோ3குல பூர்ணசன்த்3ரம் ॥

க3ருட3 ஸ்வாமி ஸ்தோத்ரம்
குங்குமாங்கிதவர்ணாய குன்தே3ன்து3 த4வல்தா3ய ச ।
விஷ்ணு வாஹ நமஸ்துப்4யம் பக்ஷிராஜாய தே நம: ॥

த3க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம்
கு3ரவே ஸர்வலோகானாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।
நித4யே ஸர்வ வித்3யானாம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே நம ॥

ஸரஸ்வதீ ஶ்லோக:
ஸரஸ்வதீ நமஸ்துப்4யம் வரதே3 காமரூபிணீ ।
வித்3யாரம்ப4ம் கரிஷ்யாமி ஸித்3தி4ர்ப4வது மே ஸதா3 ॥

யா குன்தே3ன்து3 துஷார ஹார த4வல்தா3, யா ஶுப்4ர வஸ்த்ராவ்ருதா ।
யா வீணா வரத3ண்ட3 மண்டி3த கரா, யா ஶ்வேத பத்3மாஸனா ।
யா ப்3ரஹ்மாச்யுத ஶங்கர ப்ரப்4ருதிபி4ர்-தே3வை: ஸதா3 பூஜிதா ।
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப4க3வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்3யாபஹா ।

லக்ஷ்மீ ஶ்லோக:
லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்3ர ராஜ தனயாம் ஶ்ரீரங்க3 தா4மேஶ்வரீம் ।
தா3ஸீபூ4த ஸமஸ்த தே3வ வனிதாம் லோகைக தீ3பாங்குராம் ।
ஶ்ரீமன்மன்த4 கடாக்ஷ லப்3த4 விப4வ ப்3ரஹ்மேன்த்3ர க3ங்கா3த4ராம் ।
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பி3னீம் ஸரஸிஜாம் வன்தே3 முகுன்த3ப்ரியாம் ॥

து3ர்கா3 தே3வீ ஸ்தோத்ரம்
ஸர்வ ஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வ ஶக்தி ஸமன்விதே ।
ப4யேப்4யஸ்தாஹி நோ தே3வி து3ர்கா3தே3வி நமோஸ்துதே ॥

த்ரிபுரஸுன்த3ரீ ஸ்தோத்ரம்
ஓங்கார பஞ்ஜர ஶுகீம் உபனிஷது3த்3யான கேல்தி3 கலகண்டீ2ம் ।
ஆக3ம விபின மயூரீம் ஆர்யாம் அன்தர்விபா4வயேத்3கௌ3ரீம் ॥

தே3வீ ஶ்லோக:
ஸர்வ மங்க3ல மாங்க3ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த2 ஸாதி4கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப3கே தே3வி நாராயணி நமோஸ்துதே ॥

வேங்கடேஶ்வர ஶ்லோக:
ஶ்ரிய: கான்தாய கல்த்3யாணனித4யே நித4யேர்தி2னாம் ।
ஶ்ரீ வேங்கட நிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥

த3க்ஷிணாமூர்தி ஶ்லோக:
கு3ரவே ஸர்வலோகானாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।
நித4யே ஸர்வவித்3யானாம் த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

பௌ3த்3த4 ப்ரார்த2ன
பு3த்3த4ம் ஶரணம் க3ச்சா2மி
த4ர்மம் ஶரணம் க3ச்சா2மி
ஸங்க4ம் ஶரணம் க3ச்சா2மி

ஶான்தி மன்த்ரம்
அஸதோமா ஸத்3க3மயா ।
தமஸோமா ஜ்யோதிர்க3மயா ।
ம்ருத்யோர்மா அம்ருதங்க3மயா ।
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி:

ஸர்வே ப4வன்து ஸுகி2ன: ஸர்வே ஸன்து நிராமயா: ।
ஸர்வே ப4த்3ராணி பஶ்யன்து மா கஶ்சித்3து3:க2 பா4க்3ப4வேத் ॥
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி:

ஓம் ஸர்வேஷாம் ஸ்வஸ்திர்ப4வது,
ஸர்வேஷாம் ஶான்திர்ப4வது ।
ஸர்வேஷாம் பூர்ணம் ப4வது,
ஸர்வேஷாம் மங்க3ல்த3ம் ப4வது ।
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி:

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ நௌ॑ பு4னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑4தமஸ்து॒ மா வி॑த்3விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஸ்வஸ்தி மன்த்ரா:
ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்4ய: பரிபாலயன்தாம்
ந்யாயேன மார்கே3ண மஹீம் மஹீஶா: ।
கோ3ப்3ராஹ்மணேப்4ய-ஶ்ஶுப4மஸ்து நித்யம்
லோகா-ஸ்ஸமஸ்தா-ஸ்ஸுகி2னோ ப4வன்து ॥

காலே வர்ஷது பர்ஜன்ய: ப்ருதி2வீ ஸஸ்யஶாலினீ ।
தே3ஶோயம் க்ஷோப4ரஹிதோ ப்3ராஹ்மணாஸ்ஸன்து நிர்ப4யா: ॥

விஶேஷ மன்த்ரா:
பஞ்சாக்ஷரீ மன்த்ரம் - ஓம் நமஶ்ஶிவாய
அஷ்டாக்ஷரீ மன்த்ரம் - ஓம் நமோ நாராயணாய
த்3வாத3ஶாக்ஷரீ மன்த்ரம் - ஓம் நமோ ப4க3வதே வாஸுதே3வாய

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras. 

ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಪ್ರಭಾತ ಶ್ಲೋಕಃ
ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕರಮಧ್ಯೇ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಕರಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರೀ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಂ ॥
[ಪಾಠಭೇದಃ - ಕರಮೂಲೇ ತು ಗೋವಿಂದಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಂ ॥]

ಪ್ರಭಾತ ಭೂಮಿ ಶ್ಲೋಕಃ
ಸಮುದ್ರ ವಸನೇ ದೇವೀ ಪರ್ವತ ಸ್ತನ ಮಂಡಲೇ ।
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ, ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ॥

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಶ್ಲೋಕಃ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮುದಯೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇತು ಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ಸಾಹಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ ಚ ದಿವಾಕರಂ ॥

ಸ್ನಾನ ಶ್ಲೋಕಃ
ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರೀ ಸರಸ್ವತೀ
ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರೀ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ॥

ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ಲೋಕಃ
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ।
ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ ॥

ಭಸ್ಮ ಧಾರಣ ಶ್ಲೋಕಃ
ಶ್ರೀಕರಂ ಚ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ಶೋಕ ನಿವಾರಣಂ ।
ಲೋಕೇ ವಶೀಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಭಸ್ಮಂ ತ್ರ್ಯೈಲೋಕ್ಯ ಪಾವನಂ ॥

ಭೋಜನ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕಾಃ
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನಃ ॥

ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ॥

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೇ ಶಂಕರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ ।
ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ॥

ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ಗೋವಿಂದ ತುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಯೇ ।
ಗೃಹಾಣ ಸುಮುಖೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥

ಭೋಜನಾನಂತರ ಶ್ಲೋಕಃ
ಅಗಸ್ತ್ಯಂ ವೈನತೇಯಂ ಚ ಶಮೀಂ ಚ ಬಡಬಾಲನಂ ।
ಆಹಾರ ಪರಿಣಾಮಾರ್ಥಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಚ ವೃಕೋದರಂ ॥

ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪ ದರ್ಶನ ಶ್ಲೋಕಃ
ದೀಪಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ।
ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಳ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದಃ ।
ಶತ್ರು-ಬುದ್ಧಿ-ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥

ನಿದ್ರಾ ಶ್ಲೋಕಃ
ರಾಮಂ ಸ್ಕಂಧಂ ಹನುಮಂತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಂ ।
ಶಯನೇ ಯಃ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಸ್ವಪ್ನ-ಸ್ತಸ್ಯನಶ್ಯತಿ ॥

ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ, ಕ್ರಿಯಂತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ ।
ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ, ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥

ಕರಚರಣ ಕೃತಂ ವಾ ಕರ್ಮ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣ ನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಪರಾಧಂ ।
ವಿಹಿತ ಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಶಿವ ಶಿವ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಾಃ

ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ತೋತ್ರಾಃ
ಶುಕ್ಲಾಂ ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ॥

ಯಸ್ಯದ್ವಿರದ ವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಃ ಪರಶ್ಶತಂ ।
ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತು ಸತತಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ॥

ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಃ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ॥

ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ।
ಅನೇಕದಂ-ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ-ಏಕದಂತ-ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ॥

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॒ । ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗ॒ಂಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಂ ।
ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್-ಮೃತ್ಯೋ॑ರ್-ಮುಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ ॥

ವಂದೇ ಶಂಭುಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವಂದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಶಶಿಧರಂ ವಂದೇ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಂ‌ ।
ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕ ವಹ್ನಿನಯನಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಂ
ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ‌ ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಶಿಖಿವಾಹಂ ಷಡಾನನಂ
ದಾರುಣಂ ರಿಪುರೋಗಘ್ನಂ ಭಾವಯೇ ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜಂ ।
ಸ್ಕಂದಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ದೇವಂ ಶಿವತೇಜಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಕುಮಾರಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಧಂ ತಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ॥

ಗುರು ಶ್ಲೋಕಃ
ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಹನುಮ ಸ್ತೋತ್ರಾಃ
ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ ।
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಧ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥

ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತಾ ।
ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮಸ್ಸ್ಮರಣಾದ್-ಭವೇತ್ ॥

ಜಯತ್ಯತಿ ಬಲೋ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಮಹಾಬಲಃ ।
ರಾಜಾ ಜಯತಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ರಾಘವೇಣಾಭಿ ಪಾಲಿತಃ ॥

ದಾಸೋಽಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯಾಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಣಃ ।
ಹನುಮಾನ್ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಾನಾಂ ನಿಹಂತಾ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಾಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೇ

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಃ ಶ್ರಿತಪಾರಿಜಾತಃ ಸಮಸ್ತ ಕಳ್ಯಾಣ ಗುಣಾಭಿರಾಮಃ ।
ಸೀತಾಮುಖಾಂಭೋರುಹಾಚಂಚರೀಕೋ ನಿರಂತರಂ ಮಂಗಳಮಾತನೋತು ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಮಂದಾರಮೂಲೇ ಮದನಾಭಿರಾಮಂ
ಬಿಂಬಾಧರಾಪೂರಿತ ವೇಣುನಾದಂ ।
ಗೋಗೋಪ ಗೋಪೀಜನ ಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಂ
ಗೋಪಂ ಭಜೇ ಗೋಕುಲ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಂ ॥

ಗರುಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವರ್ಣಾಯ ಕುಂದೇಂದು ಧವಳಾಯ ಚ ।
ವಿಷ್ಣು ವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ।
ನಿಧಯೇ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ॥

ಸರಸ್ವತೀ ಶ್ಲೋಕಃ
ಸರಸ್ವತೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ॥

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರ ಹಾರ ಧವಳಾ, ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ ।
ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂಡಿತ ಕರಾ, ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ ।
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್-ದೇವೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ।
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ ।

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ಲೋಕಃ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರ ರಾಜ ತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗ ಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ ।
ದಾಸೀಭೂತ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕ ದೀಪಾಂಕುರಾಂ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಧ ಕಟಾಕ್ಷ ಲಬ್ಧ ವಿಭವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರಾಂ ।
ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಂ ॥

ದುರ್ಗಾ ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಸರ್ವ ಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೇ ।
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ॥

ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಓಂಕಾರ ಪಂಜರ ಶುಕೀಂ ಉಪನಿಷದುದ್ಯಾನ ಕೇಳಿ ಕಲಕಂಠೀಂ ।
ಆಗಮ ವಿಪಿನ ಮಯೂರೀಂ ಆರ್ಯಾಂ ಅಂತರ್ವಿಭಾವಯೇದ್ಗೌರೀಂ ॥

ದೇವೀ ಶ್ಲೋಕಃ
ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ॥

ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಶ್ಲೋಕಃ
ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಳ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇಽರ್ಥಿನಾಂ ।
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕಃ
ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ।
ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಬೌದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥನ
ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ
ಧರ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ
ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ

ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಂ
ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯಾ ।
ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯಾ ।
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯಾ ।
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ।
ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿದ್ದುಃಖ ಭಾಗ್ಭವೇತ್ ॥
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಭವತು,
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು,
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು ।
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಃ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ
ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಶಾಃ ।
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ-ಶ್ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ
ಲೋಕಾ-ಸ್ಸಮಸ್ತಾ-ಸ್ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ॥

ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನೀ ।
ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ ॥

ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಾಃ
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಂ - ಓಂ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಂ - ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಂ - ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ

നിത്യ പാരായണ ശ്ലോകാഃ

പ്രഭാത ശ്ലോകഃ
കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മീഃ കരമധ്യേ സരസ്വതീ ।
കരമൂലേ സ്ഥിതാ ഗൌരീ പ്രഭാതേ കരദര്ശനമ് ॥
[പാഠഭേദഃ - കരമൂലേ തു ഗോവിംദഃ പ്രഭാതേ കരദര്ശനമ് ॥]

പ്രഭാത ഭൂമി ശ്ലോകഃ
സമുദ്ര വസനേ ദേവീ പര്വത സ്തന മംഡലേ ।
വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം, പാദസ്പര്ശം ക്ഷമസ്വമേ ॥

സൂര്യോദയ ശ്ലോകഃ
ബ്രഹ്മസ്വരൂപ മുദയേ മധ്യാഹ്നേതു മഹേശ്വരമ് ।
സാഹം ധ്യായേത്സദാ വിഷ്ണും ത്രിമൂര്തിം ച ദിവാകരമ് ॥

സ്നാന ശ്ലോകഃ
ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരീ സരസ്വതീ
നര്മദേ സിംധു കാവേരീ ജലേസ്മിന് സന്നിധിം കുരു ॥

നമസ്കാര ശ്ലോകഃ
ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ, ത്വമേവ ബംധുശ്ച സഖാ ത്വമേവ ।
ത്വമേവ വിദ്യാ ദ്രവിണം ത്വമേവ, ത്വമേവ സര്വം മമ ദേവദേവ ॥

ഭസ്മ ധാരണ ശ്ലോകഃ
ശ്രീകരം ച പവിത്രം ച ശോക നിവാരണമ് ।
ലോകേ വശീകരം പുംസാം ഭസ്മം ത്ര്യൈലോക്യ പാവനമ് ॥

ഭോജന പൂര്വ ശ്ലോകാഃ
ബ്രഹ്മാര്പണം ബ്രഹ്മ ഹവിഃ ബ്രഹ്മാഗ്നൌ ബ്രഹ്മണാഹുതമ് ।
ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗംതവ്യം ബ്രഹ്മ കര്മ സമാധിനഃ ॥

അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ ।
പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുര്വിധമ് ॥

അന്നപൂര്ണേ സദാ പൂര്ണേ ശംകരപ്രാണവല്ലഭേ ।
ജ്ഞാനവൈരാഗ്യ സിദ്ധ്യര്ഥം ഭിക്ഷാം ദേഹി ച പാര്വതി ॥

ത്വദീയം വസ്തു ഗോവിംദ തുഭ്യമേവ സമര്പയേ ।
ഗൃഹാണ സുമുഖോ ഭൂത്വാ പ്രസീദ പരമേശ്വര ॥

ഭോജനാനംതര ശ്ലോകഃ
അഗസ്ത്യം വൈനതേയം ച ശമീം ച ബഡബാലനമ് ।
ആഹാര പരിണാമാര്ഥം സ്മരാമി ച വൃകോദരമ് ॥

സംധ്യാ ദീപ ദര്ശന ശ്ലോകഃ
ദീപജ്യോതിഃ പരം ബ്രഹ്മ ദീപജ്യോതിര്ജനാര്ദനഃ ।
ദീപോ ഹരതു മേ പാപം ദീപജ്യോതിര്നമോഽസ്തുതേ ॥

ശുഭം കരോതി കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസംപദഃ ।
ശത്രു-ബുദ്ധി-വിനാശായ ദീപജ്യോതിര്നമോഽസ്തുതേ ॥

നിദ്രാ ശ്ലോകഃ
രാമം സ്കംധം ഹനുമംതം വൈനതേയം വൃകോദരമ് ।
ശയനേ യഃ സ്മരേന്നിത്യം ദുസ്വപ്ന-സ്തസ്യനശ്യതി ॥

അപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രം
അപരാധ സഹസ്രാണി, ക്രിയംതേഽഹര്നിശം മയാ ।
ദാസോഽയമിതി മാം മത്വാ, ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വര ॥

കരചരണ കൃതം വാ കര്മ വാക്കായജം വാ
ശ്രവണ നയനജം വാ മാനസം വാപരാധമ് ।
വിഹിത മവിഹിതം വാ സര്വമേതത് ക്ഷമസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥

കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് ।
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ
നാരായണായേതി സമര്പയാമി ॥

ദേവതാ സ്തോത്രാഃ

കാര്യ പ്രാരംഭ സ്തോത്രാഃ
ശുക്ലാം ബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജമ് ।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്വ വിഘ്നോപശാംതയേ ॥

യസ്യദ്വിരദ വക്ത്രാദ്യാഃ പാരിഷദ്യാഃ പരശ്ശതമ് ।
വിഘ്നം നിഘ്നംതു സതതം വിഷ്വക്സേനം തമാശ്രയേ ॥

ഗണേശ സ്തോത്രം
വക്രതുംഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭഃ ।
നിര്വിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സര്വ കാര്യേഷു സര്വദാ ॥

അഗജാനന പദ്മാര്കം ഗജാനന മഹര്നിശമ് ।
അനേകദം-തം ഭക്താനാമ്-ഏകദംത-മുപാസ്മഹേ ॥

വിഷ്ണു സ്തോത്രം
ശാംതാകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശം
വിശ്വാധാരം ഗഗന സദൃശം മേഘവര്ണം ശുഭാംഗമ് ।
ലക്ഷ്മീകാംതം കമലനയനം യോഗിഹൃദ്ധ്യാനഗമ്യം
വംദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സര്വലോകൈകനാഥമ് ॥

ഗായത്രി മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॒ । തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ।
ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥

ശിവ സ്തോത്രം
ത്ര്യം॑ബകം യജാമഹേ സുഗ॒ംധിം പു॑ഷ്ടി॒വര്ധ॑നമ് ।
ഉ॒ര്വാ॒രു॒കമി॑വ॒ ബംധ॑നാന്-മൃത്യോ॑ര്-മുക്ഷീയ॒ മാഽമൃതാ᳚ത് ॥

വംദേ ശംഭുമുമാപതിം സുരഗുരും വംദേ ജഗത്കാരണം
വംദേ പന്നഗഭൂഷണം ശശിധരം വംദേ പശൂനാം പതിമ്‌ ।
വംദേ സൂര്യശശാംക വഹ്നിനയനം വംദേ മുകുംദപ്രിയം
വംദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച വരദം വംദേ ശിവം ശംകരമ്‌ ॥

സുബ്രഹ്മണ്യ സ്തോത്രം
ശക്തിഹസ്തം വിരൂപാക്ഷം ശിഖിവാഹം ഷഡാനനം
ദാരുണം രിപുരോഗഘ്നം ഭാവയേ കുക്കുട ധ്വജമ് ।
സ്കംദം ഷണ്മുഖം ദേവം ശിവതേജം ചതുര്ഭുജം
കുമാരം സ്വാമിനാധം തം കാര്തികേയം നമാമ്യഹമ് ॥

ഗുരു ശ്ലോകഃ
ഗുരുര്ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്വിഷ്ണുഃ ഗുരുര്ദേവോ മഹേശ്വരഃ ।
ഗുരുഃ സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ॥

ഹനുമ സ്തോത്രാഃ
മനോജവം മാരുത തുല്യവേഗം ജിതേംദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ടമ് ।
വാതാത്മജം വാനരയൂധ മുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി ॥

ബുദ്ധിര്ബലം യശോധൈര്യം നിര്ഭയത്വമരോഗതാ ।
അജാഡ്യം വാക്പടുത്വം ച ഹനുമസ്സ്മരണാദ്-ഭവേത് ॥

ജയത്യതി ബലോ രാമോ ലക്ഷ്മണസ്യ മഹാബലഃ ।
രാജാ ജയതി സുഗ്രീവോ രാഘവേണാഭി പാലിതഃ ॥

ദാസോഽഹം കോസലേംദ്രസ്യ രാമസ്യാക്ലിഷ്ട കര്മണഃ ।
ഹനുമാന് ശത്രുസൈന്യാനാം നിഹംതാ മാരുതാത്മജഃ ॥

ശ്രീരാമ സ്തോത്രാം
ശ്രീ രാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമ നാമ വരാനനേ

ശ്രീ രാമചംദ്രഃ ശ്രിതപാരിജാതഃ സമസ്ത കല്യാണ ഗുണാഭിരാമഃ ।
സീതാമുഖാംഭോരുഹാചംചരീകോ നിരംതരം മംഗലമാതനോതു ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തോത്രം
മംദാരമൂലേ മദനാഭിരാമം
ബിംബാധരാപൂരിത വേണുനാദമ് ।
ഗോഗോപ ഗോപീജന മധ്യസംസ്ഥം
ഗോപം ഭജേ ഗോകുല പൂര്ണചംദ്രമ് ॥

ഗരുഡ സ്വാമി സ്തോത്രം
കുംകുമാംകിതവര്ണായ കുംദേംദു ധവലായ ച ।
വിഷ്ണു വാഹ നമസ്തുഭ്യം പക്ഷിരാജായ തേ നമഃ ॥

ദക്ഷിണാമൂര്തി സ്തോത്രം
ഗുരവേ സര്വലോകാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാമ് ।
നിധയേ സര്വ വിദ്യാനാം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമ ॥

സരസ്വതീ ശ്ലോകഃ
സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണീ ।
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിര്ഭവതു മേ സദാ ॥

യാ കുംദേംദു തുഷാര ഹാര ധവലാ, യാ ശുഭ്ര വസ്ത്രാവൃതാ ।
യാ വീണാ വരദംഡ മംഡിത കരാ, യാ ശ്വേത പദ്മാസനാ ।
യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശംകര പ്രഭൃതിഭിര്-ദേവൈഃ സദാ പൂജിതാ ।
സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിശ്ശേഷജാഡ്യാപഹാ ॥

ലക്ഷ്മീ ശ്ലോകഃ
ലക്ഷ്മീം ക്ഷീരസമുദ്ര രാജ തനയാം ശ്രീരംഗ ധാമേശ്വരീമ് ।
ദാസീഭൂത സമസ്ത ദേവ വനിതാം ലോകൈക ദീപാംകുരാമ് ।
ശ്രീമന്മംധ കടാക്ഷ ലബ്ധ വിഭവ ബ്രഹ്മേംദ്ര ഗംഗാധരാമ് ।
ത്വാം ത്രൈലോക്യകുടുംബിനീം സരസിജാം വംദേ മുകുംദപ്രിയാമ് ॥

ദുര്ഗാ ദേവീ സ്തോത്രം
സര്വ സ്വരൂപേ സര്വേശേ സര്വ ശക്തി സമന്വിതേ ।
ഭയേഭ്യസ്താഹി നോ ദേവി ദുര്ഗാദേവി നമോസ്തുതേ ॥

ത്രിപുരസുംദരീ സ്തോത്രം
ഓംകാര പംജര ശുകീം ഉപനിഷദുദ്യാന കേലി കലകംഠീമ് ।
ആഗമ വിപിന മയൂരീം ആര്യാം അംതര്വിഭാവയേദ്ഗൌരീമ് ॥

ദേവീ ശ്ലോകഃ
സര്വ മംഗല മാംഗല്യേ ശിവേ സര്വാര്ഥ സാധികേ ।
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ദേവി നാരായണി നമോസ്തുതേ ॥

വേംകടേശ്വര ശ്ലോകഃ
ശ്രിയഃ കാംതായ കല്യാണനിധയേ നിധയേഽര്ഥിനാമ് ।
ശ്രീ വേംകട നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗലമ് ॥

ദക്ഷിണാമൂര്തി ശ്ലോകഃ
ഗുരവേ സര്വലോകാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാമ് ।
നിധയേ സര്വവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമഃ ॥

ബൌദ്ധ പ്രാര്ഥന
ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി
ധര്മം ശരണം ഗച്ഛാമി
സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി

ശാംതി മംത്രം
അസതോമാ സദ്ഗമയാ ।
തമസോമാ ജ്യോതിര്ഗമയാ ।
മൃത്യോര്മാ അമൃതംഗമയാ ।
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ

സര്വേ ഭവംതു സുഖിനഃ സര്വേ സംതു നിരാമയാഃ ।
സര്വേ ഭദ്രാണി പശ്യംതു മാ കശ്ചിദ്ദുഃഖ ഭാഗ്ഭവേത് ॥
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ

ഓം സര്വേഷാം സ്വസ്തിര്ഭവതു,
സര്വേഷാം ശാംതിര്ഭവതു ।
സര്വേഷാം പൂര്ണം ഭവതു,
സര്വേഷാം മംഗലം ഭവതു ।
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ

ഓം സ॒ഹ നാ॑വവതു । സ॒ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ ।
തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥
ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

സ്വസ്തി മംത്രാഃ
സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യഃ പരിപാലയംതാം
ന്യായേന മാര്ഗേണ മഹീം മഹീശാഃ ।
ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യ-ശ്ശുഭമസ്തു നിത്യം
ലോകാ-സ്സമസ്താ-സ്സുഖിനോ ഭവംതു ॥

കാലേ വര്ഷതു പര്ജന്യഃ പൃഥിവീ സസ്യശാലിനീ ।
ദേശോയം ക്ഷോഭരഹിതോ ബ്രാഹ്മണാസ്സംതു നിര്ഭയാഃ ॥

വിശേഷ മംത്രാഃ
പംചാക്ഷരീ മംത്രം - ഓം നമശ്ശിവായ
അഷ്ടാക്ഷരീ മംത്രം - ഓം നമോ നാരായണായ
ദ്വാദശാക്ഷരീ മംത്രം - ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

నిత్య పారాయణం

|| గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | పురుష సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం | నిత్య పారాయణ శ్లోకాః | శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం | శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | శుద్ధోసి బుద్ధోసి | తిరుప్పావై | సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top