సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః | सर्व देवता गायत्री मन्त्राः | SARVA DEVATA GAYATRI MANTRAS

సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః | सर्व देवता गायत्री मन्त्राः | SARVA DEVATA GAYATRI MANTRAS

సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః

శివ గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

గణపతి గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ వక్రతుం॒డాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ దంతిః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

నంది గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ చక్రతుం॒డాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ నందిః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

సుబ్రహ్మణ్య గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాసే॒నాయ॑ ధీమహి ।
తన్నః షణ్ముఖః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

గరుడ గాయత్రి మంత్రః
ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ సువర్ణప॒క్షాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ గరుడః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

బ్రహ్మ గాయత్రి మంత్రః
ఓం వే॒దా॒త్మ॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ హిరణ్యగ॒ర్భాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ బ్రహ్మః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

విష్ణు గాయత్రి మంత్రః
ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

శ్రీ లక్ష్మి గాయత్రి మంత్రః
ఓం మ॒హా॒దే॒వ్యై చ వి॒ద్మహే॑ విష్ణుప॒త్నీ చ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ లక్ష్మీ ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

నరసింహ గాయత్రి మంత్రః
ఓం వ॒జ్ర॒న॒ఖాయ వి॒ద్మహే॑ తీక్ష్ణద॒గ్గ్-ష్ట్రాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ నారసిగ్ంహః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

సూర్య గాయత్రి మంత్రః
ఓం భా॒స్క॒రాయ॑ వి॒ద్మహే॑ మహద్ద్యుతిక॒రాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ ఆదిత్యః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

అగ్ని గాయత్రి మంత్రః
ఓం వై॒శ్వా॒న॒రాయ॑ వి॒ద్మహే॑ లాలీ॒లాయ ధీమహి ।
తన్నో॑ అగ్నిః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

దుర్గా గాయత్రి మంత్రః
ఓం కా॒త్యా॒య॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ కన్యకు॒మారి॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ దుర్గిః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥


This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked. 

सर्व देवता गायत्री मन्त्राः

शिव गायत्रि मन्त्रः
ॐ तत्पुरु॑षाय वि॒द्महे॑ महादे॒वाय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ रुद्रः प्रचो॒दया᳚त् ॥

गणपति गायत्रि मन्त्रः
ॐ तत्पुरु॑षाय वि॒द्महे॑ वक्रतुं॒डाय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ दन्तिः प्रचो॒दया᳚त् ॥

नन्दि गायत्रि मन्त्रः
ॐ तत्पुरु॑षाय वि॒द्महे॑ चक्रतुं॒डाय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ नन्दिः प्रचो॒दया᳚त् ॥

सुब्रह्मण्य गायत्रि मन्त्रः
ॐ तत्पुरु॑षाय वि॒द्महे॑ महासे॒नाय॑ धीमहि ।
तन्नः षण्मुखः प्रचो॒दया᳚त् ॥

गरुड गायत्रि मन्त्रः
ॐ तत्पुरु॑षाय वि॒द्महे॑ सुवर्णप॒क्षाय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ गरुडः प्रचो॒दया᳚त् ॥

ब्रह्म गायत्रि मन्त्रः
ॐ वे॒दा॒त्म॒नाय॑ वि॒द्महे॑ हिरण्यग॒र्भाय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ ब्रह्मः प्रचो॒दया᳚त् ॥

विष्णु गायत्रि मन्त्रः
ॐ ना॒रा॒य॒णाय॑ वि॒द्महे॑ वासुदे॒वाय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ विष्णुः प्रचो॒दया᳚त् ॥

श्री लक्ष्मि गायत्रि मन्त्रः
ॐ म॒हा॒दे॒व्यै च वि॒द्महे॑ विष्णुप॒त्नी च॑ धीमहि ।
तन्नो॑ लक्ष्मी प्रचो॒दया᳚त् ॥

नरसिंह गायत्रि मन्त्रः
ॐ व॒ज्र॒न॒खाय वि॒द्महे॑ तीक्ष्णद॒ग्ग्-ष्ट्राय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ नारसिग्ंहः प्रचो॒दया᳚त् ॥

सूर्य गायत्रि मन्त्रः
ॐ भा॒स्क॒राय॑ वि॒द्महे॑ महद्द्युतिक॒राय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ आदित्यः प्रचो॒दया᳚त् ॥

अग्नि गायत्रि मन्त्रः
ॐ वै॒श्वा॒न॒राय॑ वि॒द्महे॑ लाली॒लाय धीमहि ।
तन्नो॑ अग्निः प्रचो॒दया᳚त् ॥

दुर्गा गायत्रि मन्त्रः
ॐ का॒त्या॒य॒नाय॑ वि॒द्महे॑ कन्यकु॒मारि॑ धीमहि ।
तन्नो॑ दुर्गिः प्रचो॒दया᳚त् ॥


This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. 

SARVA DEVATA GAYATRI MANTRAS

śiva gāyatri mantraḥ
ōṃ tatpuru̍ṣāya vi̠dmahē̍ mahādē̠vāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ rudraḥ prachō̠dayā̎t ॥

gaṇapati gāyatri mantraḥ
ōṃ tatpuru̍ṣāya vi̠dmahē̍ vakratu̠ṇḍāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ dantiḥ prachō̠dayā̎t ॥

nandi gāyatri mantraḥ
ōṃ tatpuru̍ṣāya vi̠dmahē̍ chakratu̠ṇḍāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ nandiḥ prachō̠dayā̎t ॥

subrahmaṇya gāyatri mantraḥ
ōṃ tatpuru̍ṣāya vi̠dmahē̍ mahāsē̠nāya̍ dhīmahi ।
tannaḥ ṣaṇmukhaḥ prachō̠dayā̎t ॥

garuḍa gāyatri mantraḥ
ōṃ tatpuru̍ṣāya vi̠dmahē̍ suvarṇapa̠kṣāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ garuḍaḥ prachō̠dayā̎t ॥

brahma gāyatri mantraḥ
ōṃ vē̠dā̠tma̠nāya̍ vi̠dmahē̍ hiraṇyaga̠rbhāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ brahmaḥ prachō̠dayā̎t ॥

viṣṇu gāyatri mantraḥ
ōṃ nā̠rā̠ya̠ṇāya̍ vi̠dmahē̍ vāsudē̠vāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ viṣṇuḥ prachō̠dayā̎t ॥

śrī lakṣmi gāyatri mantraḥ
ōṃ ma̠hā̠dē̠vyai cha vi̠dmahē̍ viṣṇupa̠tnī cha̍ dhīmahi ।
tannō̍ lakṣmī prachō̠dayā̎t ॥

narasiṃha gāyatri mantraḥ
ōṃ va̠jra̠na̠khāya vi̠dmahē̍ tīkṣṇada̠gg-ṣṭrāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ nārasigṃhaḥ prachō̠dayā̎t ॥

sūrya gāyatri mantraḥ
ōṃ bhā̠ska̠rāya̍ vi̠dmahē̍ mahaddyutika̠rāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ ādityaḥ prachō̠dayā̎t ॥

agni gāyatri mantraḥ
ōṃ vai̠śvā̠na̠rāya̍ vi̠dmahē̍ lālī̠lāya dhīmahi ।
tannō̍ agniḥ prachō̠dayā̎t ॥

durgā gāyatri mantraḥ
ōṃ kā̠tyā̠ya̠nāya̍ vi̠dmahē̍ kanyaku̠māri̍ dhīmahi ।
tannō̍ durgiḥ prachō̠dayā̎t ॥

ஸர்வ தே3வதா கா3யத்ரீ மன்த்ரா:

ஶிவ கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்3மஹே॑ மஹாதே॒3வாய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ ருத்3ர: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

க3ணபதி கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்3மஹே॑ வக்ரது॒ண்டா3ய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ த3ன்தி: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

நன்தி3 கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்3மஹே॑ சக்ரது॒ண்டா3ய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ நன்தி3: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ஸுப்3ரஹ்மண்ய கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்3மஹே॑ மஹாஸே॒னாய॑ தீ4மஹி ।
தன்ன: ஷண்முக:2 ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

க3ருட3 கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் தத்புரு॑ஷாய வி॒த்3மஹே॑ ஸுவர்ணப॒க்ஷாய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ க3ருட:3 ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ப்3ரஹ்ம கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் வே॒தா॒3த்ம॒னாய॑ வி॒த்3மஹே॑ ஹிரண்யக॒3ர்பா4ய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ ப்3ரஹ்ம: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

விஷ்ணு கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑ வி॒த்3மஹே॑ வாஸுதே॒3வாய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ விஷ்ணு: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ஶ்ரீ லக்ஷ்மி கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் ம॒ஹா॒தே॒3வ்யை ச வி॒த்3மஹே॑ விஷ்ணுப॒த்னீ ச॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ லக்ஷ்மீ ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

நரஸிம்ஹ கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் வ॒ஜ்ர॒ன॒கா2ய வி॒த்3மஹே॑ தீக்ஷ்ணத॒3க்3க்3-ஷ்ட்ராய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ நாரஸிக்3ம்ஹ: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ஸூர்ய கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் பா॒4ஸ்க॒ராய॑ வி॒த்3மஹே॑ மஹத்3த்3யுதிக॒ராய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ ஆதி3த்ய: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

அக்3னி கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் வை॒ஶ்வா॒ன॒ராய॑ வி॒த்3மஹே॑ லாலீ॒லாய தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ அக்3னி: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

து3ர்கா3 கா3யத்ரி மன்த்ர:
ஓம் கா॒த்யா॒ய॒னாய॑ வி॒த்3மஹே॑ கன்யகு॒மாரி॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ து3ர்கி3: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಃ

ಶಿವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಗಣಪತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತುಂ॒ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ನಂದಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಚಕ್ರತುಂ॒ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನಂದಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾಸೇ॒ನಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಗರುಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಸುವರ್ಣಪ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಗರುಡಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ವೇ॒ದಾ॒ತ್ಮ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಹಿರಣ್ಯಗ॒ರ್ಭಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಬ್ರಹ್ಮಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ವಿಷ್ಣು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಾಸುದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ಮ॒ಹಾ॒ದೇ॒ವ್ಯೈ ಚ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಿಷ್ಣುಪ॒ತ್ನೀ ಚ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ನರಸಿಂಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ವ॒ಜ್ರ॒ನ॒ಖಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ತೀಕ್ಷ್ಣದ॒ಗ್ಗ್-ಷ್ಟ್ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನಾರಸಿಗ್ಂಹಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸೂರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ಭಾ॒ಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಕ॒ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಲಾಲೀ॒ಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಅಗ್ನಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ದುರ್ಗಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ಕಾ॒ತ್ಯಾ॒ಯ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕನ್ಯಕು॒ಮಾರಿ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

സര്വ ദേവതാ ഗായത്രീ മംത്രാഃ

ശിവ ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ മഹാദേ॒വായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ രുദ്രഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഗണപതി ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ വക്രതും॒ഡായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ദംതിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

നംദി ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ ചക്രതും॒ഡായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ നംദിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ മഹാസേ॒നായ॑ ധീമഹി ।
തന്നഃ ഷണ്മുഖഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഗരുഡ ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം തത്പുരു॑ഷായ വി॒ദ്മഹേ॑ സുവര്ണപ॒ക്ഷായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ഗരുഡഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ബ്രഹ്മ ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം വേ॒ദാ॒ത്മ॒നായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ ഹിരണ്യഗ॒ര്ഭായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ബ്രഹ്മഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

വിഷ്ണു ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം നാ॒രാ॒യ॒ണായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ വാസുദേ॒വായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ വിഷ്ണുഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ശ്രീ ലക്ഷ്മി ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം മ॒ഹാ॒ദേ॒വ്യൈ ച വി॒ദ്മഹേ॑ വിഷ്ണുപ॒ത്നീ ച॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ലക്ഷ്മീ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

നരസിംഹ ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം വ॒ജ്ര॒ന॒ഖായ വി॒ദ്മഹേ॑ തീക്ഷ്ണദ॒ഗ്ഗ്-ഷ്ട്രായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ നാരസിഗ്മ്ഹഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

സൂര്യ ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം ഭാ॒സ്ക॒രായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ മഹദ്ദ്യുതിക॒രായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ആദിത്യഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

അഗ്നി ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം വൈ॒ശ്വാ॒ന॒രായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ ലാലീ॒ലായ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ അഗ്നിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ദുര്ഗാ ഗായത്രി മംത്രഃ
ഓം കാ॒ത്യാ॒യ॒നായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ കന്യകു॒മാരി॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ദുര്ഗിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠంశ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top