శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | SRI VISHNU ASHTOTTARA SATA NAAMA STOTRAM

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | SRI VISHNU ASHTOTTARA SATA NAAMA STOTRAM

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం విష్ణోరతులతేజసః ।
యస్య శ్రవణమాత్రేణ నరో నారాయణో భవేత్ ॥ 1 ॥

విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః । [వృషాపతిః]
దామోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్తుతః ॥ 2 ॥

పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః ।
పరశుధారీ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహా ॥ 3 ॥

కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో నరో నారాయణో హరిః ।
హరో హరప్రియః స్వామీ వైకుంఠో విశ్వతోముఖః ॥ 4 ॥

హృషీకేశోఽప్రమేయాత్మా వరాహో ధరణీధరః ।
వామనో వేదవక్తా చ వాసుదేవః సనాతనః ॥ 5 ॥

రామో విరామో విరజో రావణారీ రమాపతిః ।
వైకుంఠవాసీ వసుమాన్ ధనదో ధరణీధరః ॥ 6 ॥

ధర్మేశో ధరణీనాథో ధ్యేయో ధర్మభృతాంవరః ।
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ 7 ॥

సర్వగః సర్వవిత్సర్వః శరణ్యః సాధువల్లభః । [సర్వదః]
కౌసల్యానందనః శ్రీమాన్ రాక్షసఃకులనాశకః ॥ 8 ॥

జగత్కర్తా జగద్ధర్తా జగజ్జేతా జనార్తిహా ।
జానకీవల్లభో దేవో జయరూపో జలేశ్వరః ॥ 9 ॥

క్షీరాబ్ధివాసీ క్షీరాబ్ధితనయావల్లభస్తథా ।
శేషశాయీ పన్నగారివాహనో విష్టరశ్రవః ॥ 10 ॥

మాధవో మథురానాథో ముకుందో మోహనాశనః ।
దైత్యారిః పుండరీకాక్షో హ్యచ్యుతో మధుసూదనః ॥ 11 ॥

సోమసూర్యాగ్నినయనో నృసింహో భక్తవత్సలః ।
నిత్యో నిరామయశ్శుద్ధో వరదేవో జగత్ప్రభుః ॥ 12 ॥ [నరదేవో]
హయగ్రీవో జితరిపురుపేంద్రో రుక్మిణీపతిః ।
సర్వదేవమయః శ్రీశః సర్వాధారః సనాతనః ॥ 13 ॥

సౌమ్యః సౌమ్యప్రదః స్రష్టా విష్వక్సేనో జనార్దనః ।
యశోదాతనయో యోగీ యోగశాస్త్రపరాయణః ॥ 14 ॥

రుద్రాత్మకో రుద్రమూర్తిః రాఘవో మధుసూధనః । [రుద్రసూదనః]
ఇతి తే కథితం దివ్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతం ॥ 15 ॥

సర్వపాపహరం పుణ్యం దివ్యోరతులతేజసః ।
దుఃఖదారిద్ర్యదౌర్భాగ్యనాశనం సుఖవర్ధనం ॥ 16 ॥

సర్వసంపత్కరం సౌమ్యం మహాపాతకనాశనం ।
ప్రాతరుత్థాయ విపేంద్ర పఠేదేకాగ్రమానసః ॥ 17 ॥

తస్య నశ్యంతి విపదాం రాశయః సిద్ధిమాప్నుయాత్ ॥ 18 ॥

ఇతి శ్రీ విష్ణోః అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः ।
यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् ॥ 1 ॥

विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः । [वृषापतिः]
दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोऽदितेस्तुतः ॥ 2 ॥

पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः ।
परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापहा ॥ 3 ॥

कौस्तुभोद्भासितोरस्को नरो नारायणो हरिः ।
हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतोमुखः ॥ 4 ॥

हृषीकेशोऽप्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः ।
वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः ॥ 5 ॥

रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः ।
वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः ॥ 6 ॥

धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः ।
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ 7 ॥

सर्वगः सर्ववित्सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः । [सर्वदः]
कौसल्यानन्दनः श्रीमान् राक्षसःकुलनाशकः ॥ 8 ॥

जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिहा ।
जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः ॥ 9 ॥

क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनयावल्लभस्तथा ।
शेषशायी पन्नगारिवाहनो विष्टरश्रवः ॥ 10 ॥

माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः ।
दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः ॥ 11 ॥

सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः ।
नित्यो निरामयश्शुद्धो वरदेवो जगत्प्रभुः ॥ 12 ॥ [नरदेवो]
हयग्रीवो जितरिपुरुपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः ।
सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः ॥ 13 ॥

सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विष्वक्सेनो जनार्दनः ।
यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः ॥ 14 ॥

रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूधनः । [रुद्रसूदनः]
इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥ 15 ॥

सर्वपापहरं पुण्यं दिव्योरतुलतेजसः ।
दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनम् ॥ 16 ॥

सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनम् ।
प्रातरुत्थाय विपेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः ॥ 17 ॥

तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात् ॥ 18 ॥

इति श्री विष्णोः अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

SRI VISHNU ASHTOTTARA SATA NAAMA STOTRAM

aṣṭōttaraśataṃ nāmnāṃ viṣṇōratulatējasaḥ ।
yasya śravaṇamātrēṇa narō nārāyaṇō bhavēt ॥ 1 ॥

viṣṇurjiṣṇurvaṣaṭkārō dēvadēvō vṛṣākapiḥ । [vṛṣāpatiḥ]
dāmōdarō dīnabandhurādidēvōditēstutaḥ ॥ 2 ॥

puṇḍarīkaḥ parānandaḥ paramātmā parātparaḥ ।
paraśudhārī viśvātmā kṛṣṇaḥ kalimalāpahā ॥ 3 ॥

kaustubhōdbhāsitōraskō narō nārāyaṇō hariḥ ।
harō harapriyaḥ svāmī vaikuṇṭhō viśvatōmukhaḥ ॥ 4 ॥

hṛṣīkēśōpramēyātmā varāhō dharaṇīdharaḥ ।
vāmanō vēdavaktā cha vāsudēvaḥ sanātanaḥ ॥ 5 ॥

rāmō virāmō virajō rāvaṇārī ramāpatiḥ ।
vaikuṇṭhavāsī vasumān dhanadō dharaṇīdharaḥ ॥ 6 ॥

dharmēśō dharaṇīnāthō dhyēyō dharmabhṛtāṃvaraḥ ।
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt ॥ 7 ॥

sarvagaḥ sarvavitsarvaḥ śaraṇyaḥ sādhuvallabhaḥ । [sarvadaḥ]
kausalyānandanaḥ śrīmān rākṣasaḥkulanāśakaḥ ॥ 8 ॥

jagatkartā jagaddhartā jagajjētā janārtihā ।
jānakīvallabhō dēvō jayarūpō jalēśvaraḥ ॥ 9 ॥

kṣīrābdhivāsī kṣīrābdhitanayāvallabhastathā ।
śēṣaśāyī pannagārivāhanō viṣṭaraśravaḥ ॥ 10 ॥

mādhavō mathurānāthō mukundō mōhanāśanaḥ ।
daityāriḥ puṇḍarīkākṣō hyachyutō madhusūdanaḥ ॥ 11 ॥

sōmasūryāgninayanō nṛsiṃhō bhaktavatsalaḥ ।
nityō nirāmayaśśuddhō varadēvō jagatprabhuḥ ॥ 12 ॥ [naradēvō]
hayagrīvō jitaripurupēndrō rukmiṇīpatiḥ ।
sarvadēvamayaḥ śrīśaḥ sarvādhāraḥ sanātanaḥ ॥ 13 ॥

saumyaḥ saumyapradaḥ sraṣṭā viṣvaksēnō janārdanaḥ ।
yaśōdātanayō yōgī yōgaśāstraparāyaṇaḥ ॥ 14 ॥

rudrātmakō rudramūrtiḥ rāghavō madhusūdhanaḥ । [rudrasūdanaḥ]
iti tē kathitaṃ divyaṃ nāmnāmaṣṭōttaraṃ śatam ॥ 15 ॥

sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ divyōratulatējasaḥ ।
duḥkhadāridryadaurbhāgyanāśanaṃ sukhavardhanam ॥ 16 ॥

sarvasampatkaraṃ saumyaṃ mahāpātakanāśanam ।
prātarutthāya vipēndra paṭhēdēkāgramānasaḥ ॥ 17 ॥

tasya naśyanti vipadāṃ rāśayaḥ siddhimāpnuyāt ॥ 18 ॥

iti śrī viṣṇōḥ aṣṭōttaraśatanāma stōtraṃ ॥

ஶ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்னாம் விஷ்ணோரதுலதேஜஸ: ।
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண நரோ நாராயணோ ப4வேத் ॥ 1 ॥

விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்வஷட்காரோ தே3வதே3வோ வ்ருஷாகபி: । [வ்ருஷாபதி:]
தா3மோத3ரோ தீ3னப3ன்து4ராதி3தே3வோதி3தேஸ்துத: ॥ 2 ॥

புண்ட3ரீக: பரானந்த:3 பரமாத்மா பராத்பர: ।
பரஶுதா4ரீ விஶ்வாத்மா க்ருஷ்ண: கலிமலாபஹா ॥ 3 ॥

கௌஸ்துபோ4த்3பா4ஸிதோரஸ்கோ நரோ நாராயணோ ஹரி: ।
ஹரோ ஹரப்ரிய: ஸ்வாமீ வைகுண்டோ2 விஶ்வதோமுக:2 ॥ 4 ॥

ஹ்ருஷீகேஶோப்ரமேயாத்மா வராஹோ த4ரணீத4ர: ।
வாமனோ வேத3வக்தா ச வாஸுதே3வ: ஸனாதன: ॥ 5 ॥

ராமோ விராமோ விரஜோ ராவணாரீ ரமாபதி: ।
வைகுண்ட2வாஸீ வஸுமான் த4னதோ3 த4ரணீத4ர: ॥ 6 ॥

த4ர்மேஶோ த4ரணீனாதோ2 த்4யேயோ த4ர்மப்4ருதாம்வர: ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 7 ॥

ஸர்வக:3 ஸர்வவித்ஸர்வ: ஶரண்ய: ஸாது4வல்லப:4 । [ஸர்வத:3]
கௌஸல்யானந்த3ன: ஶ்ரீமான் ராக்ஷஸ:குலனாஶக: ॥ 8 ॥

ஜக3த்கர்தா ஜக3த்3த4ர்தா ஜகஜ3்ஜேதா ஜனார்திஹா ।
ஜானகீவல்லபோ4 தே3வோ ஜயரூபோ ஜலேஶ்வர: ॥ 9 ॥

க்ஷீராப்3தி4வாஸீ க்ஷீராப்3தி4தனயாவல்லப4ஸ்ததா2 ।
ஶேஷஶாயீ பன்னகா3ரிவாஹனோ விஷ்டரஶ்ரவ: ॥ 1௦ ॥

மாத4வோ மது2ரானாதோ2 முகுன்தோ3 மோஹனாஶன: ।
தை3த்யாரி: புண்ட3ரீகாக்ஷோ ஹ்யச்யுதோ மது4ஸூத3ன: ॥ 11 ॥

ஸோமஸூர்யாக்3னினயனோ ந்ருஸிம்ஹோ ப4க்தவத்ஸல: ।
நித்யோ நிராமயஶ்ஶுத்3தோ4 வரதே3வோ ஜக3த்ப்ரபு4: ॥ 12 ॥ [னரதே3வோ]
ஹயக்3ரீவோ ஜிதரிபுருபேன்த்3ரோ ருக்மிணீபதி: ।
ஸர்வதே3வமய: ஶ்ரீஶ: ஸர்வாதா4ர: ஸனாதன: ॥ 13 ॥

ஸௌம்ய: ஸௌம்யப்ரத:3 ஸ்ரஷ்டா விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்த3ன: ।
யஶோதா3தனயோ யோகீ3 யோக3ஶாஸ்த்ரபராயண: ॥ 14 ॥

ருத்3ராத்மகோ ருத்3ரமூர்தி: ராக4வோ மது4ஸூத4ன: । [ருத்3ரஸூத3ன:]
இதி தே கதி2தம் தி3வ்யம் நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 15 ॥

ஸர்வபாபஹரம் புண்யம் தி3வ்யோரதுலதேஜஸ: ।
து3:க2தா3ரித்3ர்யதௌ3ர்பா4க்3யனாஶனம் ஸுக2வர்த4னம் ॥ 16 ॥

ஸர்வஸம்பத்கரம் ஸௌம்யம் மஹாபாதகனாஶனம் ।
ப்ராதருத்தா2ய விபேன்த்3ர படே2தே3காக்3ரமானஸ: ॥ 17 ॥

தஸ்ய நஶ்யன்தி விபதா3ம் ராஶய: ஸித்3தி4மாப்னுயாத் ॥ 18 ॥

இதி ஶ்ரீ விஷ்ணோ: அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ವಿಷ್ಣೋರತುಲತೇಜಸಃ ।
ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಭವೇತ್ ॥ 1 ॥

ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ದೇವದೇವೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ । [ವೃಷಾಪತಿಃ]
ದಾಮೋದರೋ ದೀನಬಂಧುರಾದಿದೇವೋಽದಿತೇಸ್ತುತಃ ॥ 2 ॥

ಪುಂಡರೀಕಃ ಪರಾನಂದಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಪರಶುಧಾರೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಲಿಮಲಾಪಹಾ ॥ 3 ॥

ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕೋ ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ ।
ಹರೋ ಹರಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವಾಮೀ ವೈಕುಂಠೋ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ॥ 4 ॥

ಹೃಷೀಕೇಶೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವರಾಹೋ ಧರಣೀಧರಃ ।
ವಾಮನೋ ವೇದವಕ್ತಾ ಚ ವಾಸುದೇವಃ ಸನಾತನಃ ॥ 5 ॥

ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ವಿರಜೋ ರಾವಣಾರೀ ರಮಾಪತಿಃ ।
ವೈಕುಂಠವಾಸೀ ವಸುಮಾನ್ ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ ॥ 6 ॥

ಧರ್ಮೇಶೋ ಧರಣೀನಾಥೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧರ್ಮಭೃತಾಂವರಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸಾಧುವಲ್ಲಭಃ । [ಸರ್ವದಃ]
ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಃಕುಲನಾಶಕಃ ॥ 8 ॥

ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜಗಜ್ಜೇತಾ ಜನಾರ್ತಿಹಾ ।
ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ದೇವೋ ಜಯರೂಪೋ ಜಲೇಶ್ವರಃ ॥ 9 ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸೀ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾವಲ್ಲಭಸ್ತಥಾ ।
ಶೇಷಶಾಯೀ ಪನ್ನಗಾರಿವಾಹನೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಃ ॥ 10 ॥

ಮಾಧವೋ ಮಥುರಾನಾಥೋ ಮುಕುಂದೋ ಮೋಹನಾಶನಃ ।
ದೈತ್ಯಾರಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಹ್ಯಚ್ಯುತೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 11 ॥

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನೋ ನೃಸಿಂಹೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ನಿತ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಶ್ಶುದ್ಧೋ ವರದೇವೋ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ॥ 12 ॥ [ನರದೇವೋ]
ಹಯಗ್ರೀವೋ ಜಿತರಿಪುರುಪೇಂದ್ರೋ ರುಕ್ಮಿಣೀಪತಿಃ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯಃ ಶ್ರೀಶಃ ಸರ್ವಾಧಾರಃ ಸನಾತನಃ ॥ 13 ॥

ಸೌಮ್ಯಃ ಸೌಮ್ಯಪ್ರದಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಯಶೋದಾತನಯೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಯಣಃ ॥ 14 ॥

ರುದ್ರಾತ್ಮಕೋ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಃ ರಾಘವೋ ಮಧುಸೂಧನಃ । [ರುದ್ರಸೂದನಃ]
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ದಿವ್ಯೋರತುಲತೇಜಸಃ ।
ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಂ ಸುಖವರ್ಧನಂ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ।
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ವಿಪೇಂದ್ರ ಪಠೇದೇಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ ॥ 17 ॥

ತಸ್ಯ ನಶ್ಯಂತಿ ವಿಪದಾಂ ರಾಶಯಃ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 18 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ശ്രീ വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ്

അഷ്ടോത്തരശതം നാമ്നാം വിഷ്ണോരതുലതേജസഃ ।
യസ്യ ശ്രവണമാത്രേണ നരോ നാരായണോ ഭവേത് ॥ 1 ॥

വിഷ്ണുര്ജിഷ്ണുര്വഷട്കാരോ ദേവദേവോ വൃഷാകപിഃ । [വൃഷാപതിഃ]
ദാമോദരോ ദീനബംധുരാദിദേവോഽദിതേസ്തുതഃ ॥ 2 ॥

പുംഡരീകഃ പരാനംദഃ പരമാത്മാ പരാത്പരഃ ।
പരശുധാരീ വിശ്വാത്മാ കൃഷ്ണഃ കലിമലാപഹാ ॥ 3 ॥

കൌസ്തുഭോദ്ഭാസിതോരസ്കോ നരോ നാരായണോ ഹരിഃ ।
ഹരോ ഹരപ്രിയഃ സ്വാമീ വൈകുംഠോ വിശ്വതോമുഖഃ ॥ 4 ॥

ഹൃഷീകേശോഽപ്രമേയാത്മാ വരാഹോ ധരണീധരഃ ।
വാമനോ വേദവക്താ ച വാസുദേവഃ സനാതനഃ ॥ 5 ॥

രാമോ വിരാമോ വിരജോ രാവണാരീ രമാപതിഃ ।
വൈകുംഠവാസീ വസുമാന് ധനദോ ധരണീധരഃ ॥ 6 ॥

ധര്മേശോ ധരണീനാഥോ ധ്യേയോ ധര്മഭൃതാംവരഃ ।
സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ॥ 7 ॥

സര്വഗഃ സര്വവിത്സര്വഃ ശരണ്യഃ സാധുവല്ലഭഃ । [സര്വദഃ]
കൌസല്യാനംദനഃ ശ്രീമാന് രാക്ഷസഃകുലനാശകഃ ॥ 8 ॥

ജഗത്കര്താ ജഗദ്ധര്താ ജഗജ്ജേതാ ജനാര്തിഹാ ।
ജാനകീവല്ലഭോ ദേവോ ജയരൂപോ ജലേശ്വരഃ ॥ 9 ॥

ക്ഷീരാബ്ധിവാസീ ക്ഷീരാബ്ധിതനയാവല്ലഭസ്തഥാ ।
ശേഷശായീ പന്നഗാരിവാഹനോ വിഷ്ടരശ്രവഃ ॥ 10 ॥

മാധവോ മഥുരാനാഥോ മുകുംദോ മോഹനാശനഃ ।
ദൈത്യാരിഃ പുംഡരീകാക്ഷോ ഹ്യച്യുതോ മധുസൂദനഃ ॥ 11 ॥

സോമസൂര്യാഗ്നിനയനോ നൃസിംഹോ ഭക്തവത്സലഃ ।
നിത്യോ നിരാമയശ്ശുദ്ധോ വരദേവോ ജഗത്പ്രഭുഃ ॥ 12 ॥ [നരദേവോ]
ഹയഗ്രീവോ ജിതരിപുരുപേംദ്രോ രുക്മിണീപതിഃ ।
സര്വദേവമയഃ ശ്രീശഃ സര്വാധാരഃ സനാതനഃ ॥ 13 ॥

സൌമ്യഃ സൌമ്യപ്രദഃ സ്രഷ്ടാ വിഷ്വക്സേനോ ജനാര്ദനഃ ।
യശോദാതനയോ യോഗീ യോഗശാസ്ത്രപരായണഃ ॥ 14 ॥

രുദ്രാത്മകോ രുദ്രമൂര്തിഃ രാഘവോ മധുസൂധനഃ । [രുദ്രസൂദനഃ]
ഇതി തേ കഥിതം ദിവ്യം നാമ്നാമഷ്ടോത്തരം ശതമ് ॥ 15 ॥

സര്വപാപഹരം പുണ്യം ദിവ്യോരതുലതേജസഃ ।
ദുഃഖദാരിദ്ര്യദൌര്ഭാഗ്യനാശനം സുഖവര്ധനമ് ॥ 16 ॥

സര്വസംപത്കരം സൌമ്യം മഹാപാതകനാശനമ് ।
പ്രാതരുത്ഥായ വിപേംദ്ര പഠേദേകാഗ്രമാനസഃ ॥ 17 ॥

തസ്യ നശ്യംതി വിപദാം രാശയഃ സിദ്ധിമാപ്നുയാത് ॥ 18 ॥

ഇതി ശ്രീ വിഷ്ണോഃ അഷ്ടോത്തരശതനാമ സ്തോത്രമ് ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

నిత్య పారాయణం

|| గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | పురుష సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం | నిత్య పారాయణ శ్లోకాః | శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం | శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | శుద్ధోసి బుద్ధోసి | తిరుప్పావై | సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top