వాతాపి గణపతిం భజేహం | वातापि गणपतिं भजेहं | VATAPI GANAPATIM BHAJEHAM

వాతాపి గణపతిం భజేహం | वातापि गणपतिं भजेहं | VATAPI GANAPATIM BHAJEHAM

వాతాపి గణపతిం భజేహం

రాగం: హంసధ్వని (స, రి2, గ3, ప, ని3, స)

వాతాపి గణపతిం భజేఽహం
వారణాశ్యం వరప్రదం శ్రీ ।

భూతాది సంసేవిత చరణం
భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం ।
వీతరాగిణం వినుత యోగినం
విశ్వకారణం విఘ్నవారణం ।

పురా కుంభ సంభవ మునివర
ప్రపూజితం త్రికోణ మధ్యగతం
మురారి ప్రముఖాద్యుపాసితం
మూలాధార క్షేత్రస్థితం ।

పరాది చత్వారి వాగాత్మకం
ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం
నిరంతరం నిఖిల చంద్రఖండం
నిజవామకర విద్రుతేక్షుఖండం ।

కరాంబుజ పాశ బీజాపూరం
కలుషవిదూరం భూతాకారం
హరాది గురుగుహ తోషిత బింబం
హంసధ్వని భూషిత హేరంబం ।

 This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

वातापि गणपतिं भजेहं

रागम्: हंसध्वनि (स, रि2, ग3, प, नि3, स)

वातापि गणपतिं भजेऽहं
वारणाश्यं वरप्रदं श्री ।

भूतादि संसेवित चरणं
भूत भौतिक प्रपञ्च भरणं ।
वीतरागिणं विनुत योगिनं
विश्वकारणं विघ्नवारणं ।

पुरा कुम्भ सम्भव मुनिवर
प्रपूजितं त्रिकोण मध्यगतं
मुरारि प्रमुखाद्युपासितं
मूलाधार क्षेत्रस्थितं ।

परादि चत्वारि वागात्मकं
प्रणव स्वरूप वक्रतुण्डं
निरन्तरं निखिल चन्द्रखण्डं
निजवामकर विद्रुतेक्षुखण्डं ।

कराम्बुज पाश बीजापूरं
कलुषविदूरं भूताकारं
हरादि गुरुगुह तोषित बिम्बं
हंसध्वनि भूषित हेरम्बं ।
 
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

VATAPI GANAPATIM BHAJEHAM

rāgam: haṃsadhvani (sa, ri2, ga3, pa, ni3, sa)

vātāpi gaṇapatiṃ bhajēhaṃ
vāraṇāśyaṃ varapradaṃ śrī ।

bhūtādi saṃsēvita charaṇaṃ
bhūta bhautika prapañcha bharaṇaṃ ।
vītarāgiṇaṃ vinuta yōginaṃ
viśvakāraṇaṃ vighnavāraṇaṃ ।

purā kumbha sambhava munivara
prapūjitaṃ trikōṇa madhyagataṃ
murāri pramukhādyupāsitaṃ
mūlādhāra kṣētrasthitaṃ ।

parādi chatvāri vāgātmakaṃ
praṇava svarūpa vakratuṇḍaṃ
nirantaraṃ nikhila chandrakhaṇḍaṃ
nijavāmakara vidrutēkṣukhaṇḍaṃ ।

karāmbuja pāśa bījāpūraṃ
kaluṣavidūraṃ bhūtākāraṃ
harādi guruguha tōṣita bimbaṃ
haṃsadhvani bhūṣita hērambaṃ ।

வாதாபி க3ணபதிம் பஜ4ேஹம்

ராக3ம்: ஹம்ஸத்4வனி (ஸ, ரி2, க33, ப, நி3, ஸ)

வாதாபி க3ணபதிம் பஜ4ேஹம்
வாரணாஶ்யம் வரப்ரத3ம் ஶ்ரீ ।

பூ4தாதி3 ஸம்ஸேவித சரணம்
பூ4த பௌ4திக ப்ரபஞ்ச ப4ரணம் ।
வீதராகி3ணம் வினுத யோகி3னம்
விஶ்வகாரணம் விக்4னவாரணம் ।

புரா கும்ப4 ஸம்ப4வ முனிவர
ப்ரபூஜிதம் த்ரிகோண மத்4யக3தம்
முராரி ப்ரமுகா2த்3யுபாஸிதம்
மூலாதா4ர க்ஷேத்ரஸ்தி2தம் ।

பராதி3 சத்வாரி வாகா3த்மகம்
ப்ரணவ ஸ்வரூப வக்ரதுண்ட3ம்
நிரன்தரம் நிகி2ல சன்த்3ரக2ண்ட3ம்
நிஜவாமகர வித்3ருதேக்ஷுக2ண்ட3ம் ।

கராம்பு3ஜ பாஶ பீ3ஜாபூரம்
கலுஷவிதூ3ரம் பூ4தாகாரம்
ஹராதி3 கு3ருகு3ஹ தோஷித பி3ம்ப3ம்
ஹம்ஸத்4வனி பூ4ஷித ஹேரம்ப3ம் ।

ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇಹಂ

ರಾಗಂ: ಹಂಸಧ್ವನಿ (ಸ, ರಿ2, ಗ3, ಪ, ನಿ3, ಸ)

ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇಽಹಂ
ವಾರಣಾಶ್ಯಂ ವರಪ್ರದಂ ಶ್ರೀ ।

ಭೂತಾದಿ ಸಂಸೇವಿತ ಚರಣಂ
ಭೂತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಭರಣಂ ।
ವೀತರಾಗಿಣಂ ವಿನುತ ಯೋಗಿನಂ
ವಿಶ್ವಕಾರಣಂ ವಿಘ್ನವಾರಣಂ ।

ಪುರಾ ಕುಂಭ ಸಂಭವ ಮುನಿವರ
ಪ್ರಪೂಜಿತಂ ತ್ರಿಕೋಣ ಮಧ್ಯಗತಂ
ಮುರಾರಿ ಪ್ರಮುಖಾದ್ಯುಪಾಸಿತಂ
ಮೂಲಾಧಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತಂ ।

ಪರಾದಿ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಗಾತ್ಮಕಂ
ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ವಕ್ರತುಂಡಂ
ನಿರಂತರಂ ನಿಖಿಲ ಚಂದ್ರಖಂಡಂ
ನಿಜವಾಮಕರ ವಿದ್ರುತೇಕ್ಷುಖಂಡಂ ।

ಕರಾಂಬುಜ ಪಾಶ ಬೀಜಾಪೂರಂ
ಕಲುಷವಿದೂರಂ ಭೂತಾಕಾರಂ
ಹರಾದಿ ಗುರುಗುಹ ತೋಷಿತ ಬಿಂಬಂ
ಹಂಸಧ್ವನಿ ಭೂಷಿತ ಹೇರಂಬಂ ।

വാതാപി ഗണപതിം ഭജേഹം

രാഗമ്: ഹംസധ്വനി (സ, രി2, ഗ3, പ, നി3, സ)

വാതാപി ഗണപതിം ഭജേഽഹം
വാരണാശ്യം വരപ്രദം ശ്രീ ।

ഭൂതാദി സംസേവിത ചരണം
ഭൂത ഭൌതിക പ്രപംച ഭരണമ് ।
വീതരാഗിണം വിനുത യോഗിനം
വിശ്വകാരണം വിഘ്നവാരണമ് ।

പുരാ കുംഭ സംഭവ മുനിവര
പ്രപൂജിതം ത്രികോണ മധ്യഗതം
മുരാരി പ്രമുഖാദ്യുപാസിതം
മൂലാധാര ക്ഷേത്രസ്ഥിതമ് ।

പരാദി ചത്വാരി വാഗാത്മകം
പ്രണവ സ്വരൂപ വക്രതുംഡം
നിരംതരം നിഖില ചംദ്രഖംഡം
നിജവാമകര വിദ്രുതേക്ഷുഖംഡമ് ।

കരാംബുജ പാശ ബീജാപൂരം
കലുഷവിദൂരം ഭൂതാകാരം
ഹരാദി ഗുരുഗുഹ തോഷിത ബിംബം
ഹംസധ്വനി ഭൂഷിത ഹേരംബമ് ।

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top