యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | यज्ञ्नोपवीत धारण | YAJNOPAVITA DHARANA

యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | यज्ञ्नोपवीत धारण | YAJNOPAVITA DHARANA

|| యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ ||

"గాయంతం త్రాయతే ఇతి గాయత్రీ"

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥
తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి ।
ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥

1। శరీర శుద్ధి

శ్లో॥ అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం᳚ గతోఽపివా ।
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతరశ్శుచిః ॥

2। ఆచమనం
ఓం ఆచమ్య । ఓం కేశవాయ స్వాహా । ఓం నారాయణాయ స్వాహా । ఓం మాధవాయ స్వాహా । ఓం గోవిందాయ నమః । ఓం విష్ణవే నమః । ఓం మధుసూదనాయ నమః । ఓం త్రివిక్రమాయ నమః । ఓం వామనాయ నమః । ఓం శ్రీధరాయ నమః । ఓం హృషీకేశాయ నమః । ఓం పద్మనాభాయ నమః । ఓం దామోదరాయ నమః । ఓం సంకర్షణాయ నమః । ఓం వాసుదేవాయ నమః । ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః । ఓం అనిరుద్ధాయ నమః । ఓం పురుషోత్తమాయ నమః । ఓం అధోక్షజాయ నమః । ఓం నారసింహాయ నమః । ఓం అచ్యుతాయ నమః । ఓం జనార్ధనాయ నమః । ఓం ఉపేంద్రాయ నమః । ఓం హరయే నమః । ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః । ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః ।

3। భూతోచ్చాటన
ఉత్తిష్ఠంతు । భూత పిశాచాః । యే తే భూమిభారకాః ।
యే తేషామవిరోధేన । బ్రహ్మకర్మ సమారభే । ఓం భూర్భువస్సువః ।

4। ప్రాణాయామం
ఓం భూః । ఓం భువః । ఓగ్ం సువః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః । ఓగ్ం స॒త్యం ।
ఓం తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి ।
ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥
ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూ-ర్భువ॒-స్సువ॒రోం ॥ (తై. అర. 10-27)

5। సంకల్పం
మమోపాత్త, దురితక్షయద్వారా, శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం, శుభే, శోభనేముహూర్తే, మహావిష్ణోరాజ్ఞయా, ప్రవర్తమానస్య అద్యబ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే, శ్వేతవరాహకల్పే, వైవశ్వతమన్వంతరే, కలియుగే, ప్రథమపాదే, జంభూద్వీపే, భరతవర్షే, భరతఖండే, అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ------- సంవత్సరే ------ అయనే ------- ఋతౌ ------- మాసే ------- పక్షే ------- తిధౌ ------ వాసరే -------- శుభనక్షత్రే (భారత దేశః - జంబూ ద్వీపే, భరత వర్షే, భరత ఖండే, మేరోః దక్షిణ/ఉత్తర దిగ్భాగే; అమేరికా - క్రౌంచ ద్వీపే, రమణక వర్షే, ఐంద్రిక ఖండే, సప్త సముద్రాంతరే, కపిలారణ్యే) శుభయోగే శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ శ్రీమాన్ -------- గోత్రస్య ------- నామధేయస్య (వివాహితానాం - ధర్మపత్నీ సమేతస్య) శ్రీమతః గోత్రస్య మమోపాత్తదురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేస్వర ప్రీత్యర్ధం మమ సకల శ్రౌతస్మార్త నిత్యకర్మానుష్ఠాన యోగ్యతాఫలసిధ్యర్ధం నూతన యజ్ఞోపవీతధారణం కరిష్యే ।

6। యజ్ఞోపవీత ధారణ

యజ్ఞోపవీత ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపనం కరిష్యే।

శ్లో॥ ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః పునఃప్రాణమిహ నో ధేహి భోగం ।
జ్యోక్పశ్యేమ సూర్యముచ్చరం తమనుమతే మృడయా నః స్స్వస్తి ॥ ఋ.వే. - 10.59.6
అమృతం వై ప్రాణా అమృతమాపః ప్రాణానేవ యథాస్థానముపహ్వయతే ।

7। యజ్ఞోపవీత మంత్రం

శ్లో॥ యజ్ఞోపవీతే తస్య మంత్రస్య పరమేష్టి పరబ్రహ్మర్షిః ।
పరమాత్మ దేవతా, దేవీ గాయత్రీచ్ఛందః ।
యజ్ఞోపవీత ధారణే వినియోగః ॥

8। యజ్ఞోపవీత ధారణ మంత్రం

శ్లో॥ యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాత్ ।
ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః ॥

9। జీర్ణ యజ్ఞోపవీత విసర్జన

శ్లో॥ ఉపవీతం ఛిన్నతంతుం జీర్ణం కశ్మలదూషితం
విసృజామి యశో బ్రహ్మవర్చో దీర్ఘాయురస్తు మే ॥
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః

చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు ।
---------- ప్రవరాన్విత --------- గోత్రోత్పన్న --------- శర్మ --------- అహం భో అభివాదయే ।

సమర్పణ

యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపస్సంధ్యా క్రియాదిషు
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం ।
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం రమాపతే
యత్కృతం తు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే ॥

అనేన యజ్ఞోపవీత ధారణేన, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేరణాయ, శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీయంతాం వరదో భవతు ।
శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ॥

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యా‌உత్మనా వా ప్రకృతే స్స్వభావాత్ ।
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి ॥


This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

यज्ञ्नोपवीत धारण

"गायन्तं त्रायते इति गायत्री"

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥
तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥

1। शरीर शुद्धि
श्लो॥ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां᳚ गतोऽपिवा ।
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरश्शुचिः ॥

2। आचमनम्
ॐ आचम्य । ॐ केशवाय स्वाहा । ॐ नारायणाय स्वाहा । ॐ माधवाय स्वाहा । ॐ गोविन्दाय नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ मधुसूदनाय नमः । ॐ त्रिविक्रमाय नमः । ॐ वामनाय नमः । ॐ श्रीधराय नमः । ॐ हृषीकेशाय नमः । ॐ पद्मनाभाय नमः । ॐ दामोदराय नमः । ॐ सङ्कर्षणाय नमः । ॐ वासुदेवाय नमः । ॐ प्रद्युम्नाय नमः । ॐ अनिरुद्धाय नमः । ॐ पुरुषोत्तमाय नमः । ॐ अधोक्षजाय नमः । ॐ नारसिंहाय नमः । ॐ अच्युताय नमः । ॐ जनार्धनाय नमः । ॐ उपेन्द्राय नमः । ॐ हरये नमः । ॐ श्रीकृष्णाय नमः । ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः ।

3। भूतोच्चाटन
उत्तिष्ठन्तु । भूत पिशाचाः । ये ते भूमिभारकाः ।
ये तेषामविरोधेन । ब्रह्मकर्म समारभे । ॐ भूर्भुवस्सुवः ।

4। प्राणायामम्
ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् ।
ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥
ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (तै. अर. 10-27)

5। सङ्कल्पम्
ममोपात्त, दुरितक्षयद्वारा, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं, शुभे, शोभनेमुहूर्ते, महाविष्णोराज्ञया, प्रवर्तमानस्य अद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे, श्वेतवराहकल्पे, वैवश्वतमन्वन्तरे, कलियुगे, प्रथमपादे, जम्भूद्वीपे, भरतवर्षे, भरतखण्डे, अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन ------- संवत्सरे ------ अयने ------- ऋतौ ------- मासे ------- पक्षे ------- तिधौ ------ वासरे -------- शुभनक्षत्रे (भारत देशः - जम्बू द्वीपे, भरत वर्षे, भरत खण्डे, मेरोः दक्षिण/उत्तर दिग्भागे; अमेरिका - क्रौञ्च द्वीपे, रमणक वर्षे, ऐन्द्रिक खण्डे, सप्त समुद्रान्तरे, कपिलारण्ये) शुभयोगे शुभकरण एवङ्गुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ श्रीमान् -------- गोत्रस्य ------- नामधेयस्य (विवाहितानाम् - धर्मपत्नी समेतस्य) श्रीमतः गोत्रस्य ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेस्वर प्रीत्यर्धं मम सकल श्रौतस्मार्त नित्यकर्मानुष्ठान योग्यताफलसिध्यर्धं नूतन यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये ।

6। यज्ञोपवीत धारण

यज्ञोपवीत प्राण प्रतिष्ठापनं करिष्ये।

श्लो॥ ॐ असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनःप्राणमिह नो धेहि भोगम् ।
ज्योक्पश्येम सूर्यमुच्चरं तमनुमते मृडया नः स्स्वस्ति ॥ ऋ.वे. - 10.59.6
अमृतं वै प्राणा अमृतमापः प्राणानेव यथास्थानमुपह्वयते ।

7। यज्ञोपवीत मन्त्रम्

श्लो॥ यज्ञोपवीते तस्य मन्त्रस्य परमेष्टि परब्रह्मर्षिः ।
परमात्म देवता, देवी गायत्रीच्छन्दः ।
यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः ॥

8। यज्ञोपवीत धारण मन्त्रम्

श्लो॥ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् ।
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥

9। जीर्ण यज्ञोपवीत विसर्जन

श्लो॥ उपवीतं छिन्नतन्तुं जीर्णं कश्मलदूषितं
विसृजामि यशो ब्रह्मवर्चो दीर्घायुरस्तु मे ॥
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः

चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ।
---------- प्रवरान्वित --------- गोत्रोत्पन्न --------- शर्म --------- अहं भो अभिवादये ।

समर्पण

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपस्सन्ध्या क्रियादिषु
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ।
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं रमापते
यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥

अनेन यज्ञोपवीत धारणेन, श्री लक्ष्मीनारायण प्रेरणाय, श्री लक्ष्मीनारायण प्रीयन्तां वरदो भवतु ।
श्री कृष्णार्पणमस्तु ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या‌உत्मना वा प्रकृते स्स्वभावात् ।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. 

YAJNOPAVITA DHARANA

"gāyantaṃ trāyatē iti gāyatrī"

ōṃ bhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥
tathsa̍vi̠turvarē̎ṇya̠ṃ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥

1। śarīra śuddhi
ślō॥ apavitraḥ pavitrō vā sarvāvasthā̎m gatōpivā ।
yaḥ smarēt puṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantaraśśuchiḥ ॥

2। āchamanam
ōṃ āchamya । ōṃ kēśavāya svāhā । ōṃ nārāyaṇāya svāhā । ōṃ mādhavāya svāhā । ōṃ gōvindāya namaḥ । ōṃ viṣṇavē namaḥ । ōṃ madhusūdanāya namaḥ । ōṃ trivikramāya namaḥ । ōṃ vāmanāya namaḥ । ōṃ śrīdharāya namaḥ । ōṃ hṛṣīkēśāya namaḥ । ōṃ padmanābhāya namaḥ । ōṃ dāmōdarāya namaḥ । ōṃ saṅkarṣaṇāya namaḥ । ōṃ vāsudēvāya namaḥ । ōṃ pradyumnāya namaḥ । ōṃ aniruddhāya namaḥ । ōṃ puruṣōttamāya namaḥ । ōṃ adhōkṣajāya namaḥ । ōṃ nārasiṃhāya namaḥ । ōṃ achyutāya namaḥ । ōṃ janārdhanāya namaḥ । ōṃ upēndrāya namaḥ । ōṃ harayē namaḥ । ōṃ śrīkṛṣṇāya namaḥ । ōṃ śrīkṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ ।

3। bhūtōchchāṭana
uttiṣṭhantu । bhūta piśāchāḥ । yē tē bhūmibhārakāḥ ।
yē tēṣāmavirōdhēna । brahmakarma samārabhē । ōṃ bhūrbhuvassuvaḥ ।

4। prāṇāyāmam
ōṃ bhūḥ । ōṃ bhuvaḥ । ōgṃ suvaḥ । ōṃ mahaḥ । ōṃ janaḥ । ōṃ tapaḥ । ōgṃ sa̠tyam ।
ōṃ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥
ōmāpō̠ jyōtī̠ rasō̠mṛta̠ṃ brahma̠ bhū-rbhuva̠-ssuva̠rōm ॥ (tai. ara. 10-27)

5। saṅkalpam
mamōpātta, duritakṣayadvārā, śrī paramēśvara prītyarthaṃ, śubhē, śōbhanēmuhūrtē, mahāviṣṇōrājñayā, pravartamānasya adyabrahmaṇaḥ dvitīyaparārthē, śvētavarāhakalpē, vaivaśvatamanvantarē, kaliyugē, prathamapādē, jambhūdvīpē, bharatavarṣē, bharatakhaṇḍē, asmin vartamāna vyāvahārika chāndramānēna ------- saṃvatsarē ------ ayanē ------- ṛtau ------- māsē ------- pakṣē ------- tidhau ------ vāsarē -------- śubhanakṣatrē (bhārata dēśaḥ - jambū dvīpē, bharata varṣē, bharata khaṇḍē, mērōḥ dakṣiṇa/uttara digbhāgē; amērikā - krauñcha dvīpē, ramaṇaka varṣē, aindrika khaṇḍē, sapta samudrāntarē, kapilāraṇyē) śubhayōgē śubhakaraṇa ēvaṅguṇa viśēṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau śrīmān -------- gōtrasya ------- nāmadhēyasya (vivāhitānām - dharmapatnī samētasya) śrīmataḥ gōtrasya mamōpāttaduritakṣayadvārā śrīparamēsvara prītyardhaṃ mama sakala śrautasmārta nityakarmānuṣṭhāna yōgyatāphalasidhyardhaṃ nūtana yajñōpavītadhāraṇaṃ kariṣyē ।

6। yajñōpavīta dhāraṇa

yajñōpavīta prāṇa pratiṣṭhāpanaṃ kariṣyē।

ślō॥ ōṃ asunītē punarasmāsu chakṣuḥ punaḥprāṇamiha nō dhēhi bhōgam ।
jyōkpaśyēma sūryamuchcharaṃ tamanumatē mṛḍayā naḥ ssvasti ॥ ṛ.vē. - 10.59.6
amṛtaṃ vai prāṇā amṛtamāpaḥ prāṇānēva yathāsthānamupahvayatē ।

7। yajñōpavīta mantram

ślō॥ yajñōpavītē tasya mantrasya paramēṣṭi parabrahmarṣiḥ ।
paramātma dēvatā, dēvī gāyatrīchChandaḥ ।
yajñōpavīta dhāraṇē viniyōgaḥ ॥

8। yajñōpavīta dhāraṇa mantram

ślō॥ yajñōpavītaṃ paramaṃ pavitraṃ prajāpatēryatsahajaṃ purastāt ।
āyuṣyamagryaṃ pratimuñcha śubhraṃ yajñōpavītaṃ balamastu tējaḥ ॥

9। jīrṇa yajñōpavīta visarjana

ślō॥ upavītaṃ Chinnatantuṃ jīrṇaṃ kaśmaladūṣitaṃ
visṛjāmi yaśō brahmavarchō dīrghāyurastu mē ॥
ōṃ śānti śānti śāntiḥ

chatussāgara paryantaṃ gō brāhmaṇēbhyaḥ śubhaṃ bhavatu ।
---------- pravarānvita --------- gōtrōtpanna --------- śarma --------- ahaṃ bhō abhivādayē ।

samarpaṇa

yasya smṛtyā cha nāmōktyā tapassandhyā kriyādiṣu
nyūnaṃ sampūrṇatāṃ yāti sadyō vandē tamachyutam ।
mantrahīnaṃ kriyāhīnaṃ bhaktihīnaṃ ramāpatē
yatkṛtaṃ tu mayā dēva paripūrṇaṃ tadastu mē ॥

anēna yajñōpavīta dhāraṇēna, śrī lakṣmīnārāyaṇa prēraṇāya, śrī lakṣmīnārāyaṇa prīyantāṃ varadō bhavatu ।
śrī kṛṣṇārpaṇamastu ॥

kāyēna vāchā manasēndriyairvā buddhyā‌உtmanā vā prakṛtē ssvabhāvāt ।
karōmi yadyatsakalaṃ parasmai śrīmannārāyaṇāyēti samarpayāmi ॥

யஜ்ஞ்னோபவீத தா4ரண

"கா3யன்தம் த்ராயதே இதி கா3யத்ரீ"

ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥
தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥

1। ஶரீர ஶுத்3தி4

ஶ்லோ॥ அபவித்ர: பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா2ம்᳚ க3தோபிவா ।
ய: ஸ்மரேத் புண்ட3ரீகாக்ஷம் ஸ பா3ஹ்யாப்4யன்தரஶ்ஶுசி: ॥

2। ஆசமனம்
ஓம் ஆசம்ய । ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா । ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா । ஓம் மாத4வாய ஸ்வாஹா । ஓம் கோ3வின்தா3ய நம: । ஓம் விஷ்ணவே நம: । ஓம் மது4ஸூத3னாய நம: । ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம: । ஓம் வாமனாய நம: । ஓம் ஶ்ரீத4ராய நம: । ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம: । ஓம் பத்3மனாபா4ய நம: । ஓம் தா3மோத3ராய நம: । ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம: । ஓம் வாஸுதே3வாய நம: । ஓம் ப்ரத்3யும்னாய நம: । ஓம் அனிருத்3தா4ய நம: । ஓம் புருஷோத்தமாய நம: । ஓம் அதோ4க்ஷஜாய நம: । ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம: । ஓம் அச்யுதாய நம: । ஓம் ஜனார்த4னாய நம: । ஓம் உபேன்த்3ராய நம: । ஓம் ஹரயே நம: । ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய நம: । ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம: ।

3। பூ4தோச்சாடன
உத்திஷ்ட2ன்து । பூ4த பிஶாசா: । யே தே பூ4மிபா4ரகா: ।
யே தேஷாமவிரோதே4ன । ப்3ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே4 । ஓம் பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவ: ।

4। ப்ராணாயாமம்
ஓம் பூ4: । ஓம் பு4வ: । ஓக்3ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்3ம் ஸ॒த்யம் ।
ஓம் தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4-ர்பு4வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (தை. அர. 1௦-27)

5। ஸங்கல்பம்
மமோபாத்த, து3ரிதக்ஷயத்3வாரா, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த2ம், ஶுபே4, ஶோப4னேமுஹூர்தே, மஹாவிஷ்ணோராஜ்ஞயா, ப்ரவர்தமானஸ்ய அத்3யப்3ரஹ்மண: த்3விதீயபரார்தே2, ஶ்வேதவராஹகல்பே, வைவஶ்வதமன்வன்தரே, கலியுகே3, ப்ரத2மபாதே3, ஜம்பூ4த்3வீபே, ப4ரதவர்ஷே, ப4ரதக2ண்டே3, அஸ்மின் வர்தமான வ்யாவஹாரிக சான்த்3ரமானேன ------- ஸம்வத்ஸரே ------ அயனே ------- ருதௌ ------- மாஸே ------- பக்ஷே ------- திதௌ4 ------ வாஸரே -------- ஶுப4னக்ஷத்ரே (பா4ரத தே3ஶ: - ஜம்பூ3 த்3வீபே, ப4ரத வர்ஷே, ப4ரத க2ண்டே3, மேரோ: த3க்ஷிண/உத்தர தி3க்3பா4கே3; அமேரிகா - க்ரௌஞ்ச த்3வீபே, ரமணக வர்ஷே, ஐன்த்3ரிக க2ண்டே3, ஸப்த ஸமுத்3ரான்தரே, கபிலாரண்யே) ஶுப4யோகே3 ஶுப4கரண ஏவங்கு3ண விஶேஷண விஶிஷ்டா2யாம் ஶுப4திதௌ2 ஶ்ரீமான் -------- கோ3த்ரஸ்ய ------- நாமதே4யஸ்ய (விவாஹிதானாம் - த4ர்மபத்னீ ஸமேதஸ்ய) ஶ்ரீமத: கோ3த்ரஸ்ய மமோபாத்தது3ரிதக்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீபரமேஸ்வர ப்ரீத்யர்த4ம் மம ஸகல ஶ்ரௌதஸ்மார்த நித்யகர்மானுஷ்டா2ன யோக்3யதாப2லஸித்4யர்த4ம் நூதன யஜ்ஞோபவீததா4ரணம் கரிஷ்யே ।

6। யஜ்ஞோபவீத தா4ரண

யஜ்ஞோபவீத ப்ராண ப்ரதிஷ்டா2பனம் கரிஷ்யே।

ஶ்லோ॥ ஓம் அஸுனீதே புனரஸ்மாஸு சக்ஷு: புன:ப்ராணமிஹ நோ தே4ஹி போ4க3ம் ।
ஜ்யோக்பஶ்யேம ஸூர்யமுச்சரம் தமனுமதே ம்ருட3யா ந: ஸ்ஸ்வஸ்தி ॥ ரு.வே. - 1௦.59.6
அம்ருதம் வை ப்ராணா அம்ருதமாப: ப்ராணானேவ யதா2ஸ்தா2னமுபஹ்வயதே ।

7। யஜ்ஞோபவீத மன்த்ரம்

ஶ்லோ॥ யஜ்ஞோபவீதே தஸ்ய மன்த்ரஸ்ய பரமேஷ்டி பரப்3ரஹ்மர்ஷி: ।
பரமாத்ம தே3வதா, தே3வீ கா3யத்ரீச்ச2ன்த:3 ।
யஜ்ஞோபவீத தா4ரணே வினியோக:3 ॥

8। யஜ்ஞோபவீத தா4ரண மன்த்ரம்

ஶ்லோ॥ யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் ப்ரஜாபதேர்யத்ஸஹஜம் புரஸ்தாத் ।
ஆயுஷ்யமக்3ர்யம் ப்ரதிமுஞ்ச ஶுப்4ரம் யஜ்ஞோபவீதம் ப3லமஸ்து தேஜ: ॥

9। ஜீர்ண யஜ்ஞோபவீத விஸர்ஜன

ஶ்லோ॥ உபவீதம் சி2ன்னதன்தும் ஜீர்ணம் கஶ்மலதூ3ஷிதம்
விஸ்ருஜாமி யஶோ ப்3ரஹ்மவர்சோ தீ3ர்கா4யுரஸ்து மே ॥
ஓம் ஶான்தி ஶான்தி ஶான்தி:

சதுஸ்ஸாக3ர பர்யன்தம் கோ3 ப்3ராஹ்மணேப்4ய: ஶுப4ம் ப4வது ।
---------- ப்ரவரான்வித --------- கோ3த்ரோத்பன்ன --------- ஶர்ம --------- அஹம் போ4 அபி4வாத3யே ।

ஸமர்பண

யஸ்ய ஸ்ம்ருத்யா ச நாமோக்த்யா தபஸ்ஸன்த்4யா க்ரியாதி3ஷு
ந்யூனம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி ஸத்3யோ வன்தே3 தமச்யுதம் ।
மன்த்ரஹீனம் க்ரியாஹீனம் ப4க்திஹீனம் ரமாபதே
யத்க்ருதம் து மயா தே3வ பரிபூர்ணம் தத3ஸ்து மே ॥

அனேன யஜ்ஞோபவீத தா4ரணேன, ஶ்ரீ லக்ஷ்மீனாராயண ப்ரேரணாய, ஶ்ரீ லக்ஷ்மீனாராயண ப்ரீயன்தாம் வரதோ3 ப4வது ।
ஶ்ரீ க்ருஷ்ணார்பணமஸ்து ॥

காயேன வாசா மனஸேன்த்3ரியைர்வா பு3த்3த்4யா‌உத்மனா வா ப்ரக்ருதே ஸ்ஸ்வபா4வாத் ।
கரோமி யத்3யத்ஸகலம் பரஸ்மை ஶ்ரீமன்னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥
 

ಯಜ್ಞ್ನೋಪವೀತ ಧಾರಣ

"ಗಾಯಂತಂ ತ್ರಾಯತೇ ಇತಿ ಗಾಯತ್ರೀ"

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥
ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥

1। ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ

ಶ್ಲೋ॥ ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ᳚ ಗತೋಽಪಿವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಶ್ಶುಚಿಃ ॥

2। ಆಚಮನಂ
ಓಂ ಆಚಮ್ಯ । ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ ।

3। ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನ
ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು । ಭೂತ ಪಿಶಾಚಾಃ । ಯೇ ತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ ।
ಯೇ ತೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ । ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ । ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ।

4। ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ
ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ।
ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10-27)

5। ಸಂಕಲ್ಪಂ
ಮಮೋಪಾತ್ತ, ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶುಭೇ, ಶೋಭನೇಮುಹೂರ್ತೇ, ಮಹಾವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ, ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಥೇ, ಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೇ, ವೈವಶ್ವತಮನ್ವಂತರೇ, ಕಲಿಯುಗೇ, ಪ್ರಥಮಪಾದೇ, ಜಂಭೂದ್ವೀಪೇ, ಭರತವರ್ಷೇ, ಭರತಖಂಡೇ, ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ------- ಸಂವತ್ಸರೇ ------ ಅಯನೇ ------- ಋತೌ ------- ಮಾಸೇ ------- ಪಕ್ಷೇ ------- ತಿಧೌ ------ ವಾಸರೇ -------- ಶುಭನಕ್ಷತ್ರೇ (ಭಾರತ ದೇಶಃ - ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೇ, ಭರತ ವರ್ಷೇ, ಭರತ ಖಂಡೇ, ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗೇ; ಅಮೇರಿಕಾ - ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪೇ, ರಮಣಕ ವರ್ಷೇ, ಐಂದ್ರಿಕ ಖಂಡೇ, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಂತರೇ, ಕಪಿಲಾರಣ್ಯೇ) ಶುಭಯೋಗೇ ಶುಭಕರಣ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀಮಾನ್ -------- ಗೋತ್ರಸ್ಯ ------- ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ (ವಿವಾಹಿತಾನಾಂ - ಧರ್ಮಪತ್ನೀ ಸಮೇತಸ್ಯ) ಶ್ರೀಮತಃ ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಮಮೋಪಾತ್ತದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಪರಮೇಸ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಧಂ ಮಮ ಸಕಲ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾಫಲಸಿಧ್ಯರ್ಧಂ ನೂತನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ।

6। ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣ

ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ।

ಶ್ಲೋ॥ ಓಂ ಅಸುನೀತೇ ಪುನರಸ್ಮಾಸು ಚಕ್ಷುಃ ಪುನಃಪ್ರಾಣಮಿಹ ನೋ ಧೇಹಿ ಭೋಗಂ ।
ಜ್ಯೋಕ್ಪಶ್ಯೇಮ ಸೂರ್ಯಮುಚ್ಚರಂ ತಮನುಮತೇ ಮೃಡಯಾ ನಃ ಸ್ಸ್ವಸ್ತಿ ॥ ಋ.ವೇ. - 10.59.6
ಅಮೃತಂ ವೈ ಪ್ರಾಣಾ ಅಮೃತಮಾಪಃ ಪ್ರಾಣಾನೇವ ಯಥಾಸ್ಥಾನಮುಪಹ್ವಯತೇ ।

7। ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಮಂತ್ರಂ

ಶ್ಲೋ॥ ಯಜ್ಞೋಪವೀತೇ ತಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ, ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ ।
ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

8। ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣ ಮಂತ್ರಂ

ಶ್ಲೋ॥ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ।
ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ ॥

9। ಜೀರ್ಣ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ವಿಸರ್ಜನ

ಶ್ಲೋ॥ ಉಪವೀತಂ ಛಿನ್ನತಂತುಂ ಜೀರ್ಣಂ ಕಶ್ಮಲದೂಷಿತಂ
ವಿಸೃಜಾಮಿ ಯಶೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚೋ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ॥
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ

ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು ।
---------- ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ --------- ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನ --------- ಶರ್ಮ --------- ಅಹಂ ಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇ ।

ಸಮರ್ಪಣ

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಸ್ಸಂಧ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು
ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಂ ।
ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ರಮಾಪತೇ
ಯತ್ಕೃತಂ ತು ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ ॥

ಅನೇನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೇನ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣಾಯ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀಯಂತಾಂ ವರದೋ ಭವತು ।
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ‌உತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

യജ്ഞ്നോപവീത ധാരണ

"ഗായംതം ത്രായതേ ഇതി ഗായത്രീ"

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥
തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥

1। ശരീര ശുദ്ധി

ശ്ലോ॥ അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സര്വാവസ്ഥാം᳚ ഗതോഽപിവാ ।
യഃ സ്മരേത് പുംഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യംതരശ്ശുചിഃ ॥

2। ആചമനമ്
ഓം ആചമ്യ । ഓം കേശവായ സ്വാഹാ । ഓം നാരായണായ സ്വാഹാ । ഓം മാധവായ സ്വാഹാ । ഓം ഗോവിംദായ നമഃ । ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ । ഓം മധുസൂദനായ നമഃ । ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ । ഓം വാമനായ നമഃ । ഓം ശ്രീധരായ നമഃ । ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ । ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ । ഓം ദാമോദരായ നമഃ । ഓം സംകര്ഷണായ നമഃ । ഓം വാസുദേവായ നമഃ । ഓം പ്രദ്യുമ്നായ നമഃ । ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ । ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ । ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ । ഓം നാരസിംഹായ നമഃ । ഓം അച്യുതായ നമഃ । ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ । ഓം ഉപേംദ്രായ നമഃ । ഓം ഹരയേ നമഃ । ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ । ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ ।

3। ഭൂതോച്ചാടന
ഉത്തിഷ്ഠംതു । ഭൂത പിശാചാഃ । യേ തേ ഭൂമിഭാരകാഃ ।
യേ തേഷാമവിരോധേന । ബ്രഹ്മകര്മ സമാരഭേ । ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ ।

4। പ്രാണായാമമ്
ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് ।
ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥
ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥ (തൈ. അര. 10-27)

5। സംകല്പമ്
മമോപാത്ത, ദുരിതക്ഷയദ്വാരാ, ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം, ശുഭേ, ശോഭനേമുഹൂര്തേ, മഹാവിഷ്ണോരാജ്ഞയാ, പ്രവര്തമാനസ്യ അദ്യബ്രഹ്മണഃ ദ്വിതീയപരാര്ഥേ, ശ്വേതവരാഹകല്പേ, വൈവശ്വതമന്വംതരേ, കലിയുഗേ, പ്രഥമപാദേ, ജംഭൂദ്വീപേ, ഭരതവര്ഷേ, ഭരതഖംഡേ, അസ്മിന് വര്തമാന വ്യാവഹാരിക ചാംദ്രമാനേന ------- സംവത്സരേ ------ അയനേ ------- ഋതൌ ------- മാസേ ------- പക്ഷേ ------- തിധൌ ------ വാസരേ -------- ശുഭനക്ഷത്രേ (ഭാരത ദേശഃ - ജംബൂ ദ്വീപേ, ഭരത വര്ഷേ, ഭരത ഖംഡേ, മേരോഃ ദക്ഷിണ/ഉത്തര ദിഗ്ഭാഗേ; അമേരികാ - ക്രൌംച ദ്വീപേ, രമണക വര്ഷേ, ഐംദ്രിക ഖംഡേ, സപ്ത സമുദ്രാംതരേ, കപിലാരണ്യേ) ശുഭയോഗേ ശുഭകരണ ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ ശ്രീമാന് -------- ഗോത്രസ്യ ------- നാമധേയസ്യ (വിവാഹിതാനാമ് - ധര്മപത്നീ സമേതസ്യ) ശ്രീമതഃ ഗോത്രസ്യ മമോപാത്തദുരിതക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീപരമേസ്വര പ്രീത്യര്ധം മമ സകല ശ്രൌതസ്മാര്ത നിത്യകര്മാനുഷ്ഠാന യോഗ്യതാഫലസിധ്യര്ധം നൂതന യജ്ഞോപവീതധാരണം കരിഷ്യേ ।

6। യജ്ഞോപവീത ധാരണ

യജ്ഞോപവീത പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാപനം കരിഷ്യേ।

ശ്ലോ॥ ഓം അസുനീതേ പുനരസ്മാസു ചക്ഷുഃ പുനഃപ്രാണമിഹ നോ ധേഹി ഭോഗമ് ।
ജ്യോക്പശ്യേമ സൂര്യമുച്ചരം തമനുമതേ മൃഡയാ നഃ സ്സ്വസ്തി ॥ ഋ.വേ. - 10.59.6
അമൃതം വൈ പ്രാണാ അമൃതമാപഃ പ്രാണാനേവ യഥാസ്ഥാനമുപഹ്വയതേ ।

7। യജ്ഞോപവീത മംത്രമ്

ശ്ലോ॥ യജ്ഞോപവീതേ തസ്യ മംത്രസ്യ പരമേഷ്ടി പരബ്രഹ്മര്ഷിഃ ।
പരമാത്മ ദേവതാ, ദേവീ ഗായത്രീച്ഛംദഃ ।
യജ്ഞോപവീത ധാരണേ വിനിയോഗഃ ॥

8। യജ്ഞോപവീത ധാരണ മംത്രമ്

ശ്ലോ॥ യജ്ഞോപവീതം പരമം പവിത്രം പ്രജാപതേര്യത്സഹജം പുരസ്താത് ।
ആയുഷ്യമഗ്ര്യം പ്രതിമുംച ശുഭ്രം യജ്ഞോപവീതം ബലമസ്തു തേജഃ ॥

9। ജീര്ണ യജ്ഞോപവീത വിസര്ജന

ശ്ലോ॥ ഉപവീതം ഛിന്നതംതും ജീര്ണം കശ്മലദൂഷിതം
വിസൃജാമി യശോ ബ്രഹ്മവര്ചോ ദീര്ഘായുരസ്തു മേ ॥
ഓം ശാംതി ശാംതി ശാംതിഃ

ചതുസ്സാഗര പര്യംതം ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ ശുഭം ഭവതു ।
---------- പ്രവരാന്വിത --------- ഗോത്രോത്പന്ന --------- ശര്മ --------- അഹം ഭോ അഭിവാദയേ ।

സമര്പണ

യസ്യ സ്മൃത്യാ ച നാമോക്ത്യാ തപസ്സംധ്യാ ക്രിയാദിഷു
ന്യൂനം സംപൂര്ണതാം യാതി സദ്യോ വംദേ തമച്യുതമ് ।
മംത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം രമാപതേ
യത്കൃതം തു മയാ ദേവ പരിപൂര്ണം തദസ്തു മേ ॥

അനേന യജ്ഞോപവീത ധാരണേന, ശ്രീ ലക്ഷ്മീനാരായണ പ്രേരണായ, ശ്രീ ലക്ഷ്മീനാരായണ പ്രീയംതാം വരദോ ഭവതു ।
ശ്രീ കൃഷ്ണാര്പണമസ്തു ॥

കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ ബുദ്ധ്യാ‌உത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്സ്വഭാവാത് ।
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ ശ്രീമന്നാരായണായേതി സമര്പയാമി ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top