పంచామృత స్నానాభిషేకం | पञ्चामृत स्नानाभिषेकम् | PANCHAMRUTA SNANAM

పంచామృత స్నానాభిషేకం | पञ्चामृत स्नानाभिषेकम् | PANCHAMRUTA SNANAM

|| పంచామృత స్నానాభిషేకం || 

క్షీరాభిషేకం
ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒వృష్ణి॑యం । భవా॒వాజ॑స్య సంగ॒ధే ॥ క్షీరేణ స్నపయామి ॥

దధ్యాభిషేకం
ద॒ధి॒క్రావణ్ణో॑ అ॒కారిషం॒ జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జినః॑ । సు॒ర॒భినో॒ ముఖా॑కర॒త్ప్రణ॒ ఆయూగ్ం॑షితారిషత్ ॥ దధ్నా స్నపయామి ॥

ఆజ్యాభిషేకం
శు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑ఽసి దే॒వోవస్స॑వితో॒త్పు॑నా॒ త్వచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒ స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభిః॑ ॥ ఆజ్యేన స్నపయామి ॥

మధు అభిషేకం
మధు॒వాతా॑ ఋతాయతే మధు॒క్షరంతి॒ సింధ॑వః । మాధ్వీ᳚ర్నస్సం॒త్వోష॑ధీః । మధు॒నక్త॑ ము॒తోషసి॒ మధు॑మ॒త్పార్థి॑వ॒గ్ం॒ రజః॑ । మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా । మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్ం అస్తు॒ సూర్యః॑ । మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవంతు నః ॥ మధునా స్నపయామి ॥

శర్కరాభిషేకం
స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే స్వా॒దురింద్రా᳚య సు॒హవీ᳚తు॒ నామ్నే᳚ । స్వా॒దుర్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే బృహ॒స్పత॑యే॒ మధు॑మా॒గ్ం అదా᳚భ్యః ॥ శర్కరయా స్నపయామి ॥
యాః ఫ॒లినీర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పాయాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీః᳚ । బృహ॒స్పతి॑ ప్రసూతా॒స్తానో ముంచస్త్వగ్ం హ॑సః ॥ ఫలోదకేన స్నపయామి ॥

శుద్ధోదక అభిషేకం
ఓం ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువః॑ । తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన । మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే । యో వః॑ శి॒వత॑మో॒ రసః॑ । తస్య॑ భాజయతే॒ హ నః॒ । ఉ॒ష॒తీరి॑వ మా॒తరః॑ । తస్మా॒ అర॑ంగ మామ వః । యస్య॒ క్షయా॑య॒ జి॑న్వథ । ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః ॥ ఇతి పంచామృతేన స్నాపయిత్వా ॥
 

पञ्चामृत स्नानाभिषेकम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

क्षीराभिषेकं
आप्या॑यस्व॒ समे॑तु ते वि॒श्वत॑स्सोम॒वृष्णि॑यं । भवा॒वाज॑स्य सङ्ग॒धे ॥ क्षीरेण स्नपयामि ॥

दध्याभिषेकं
द॒धि॒क्रावण्णो॑ अ॒कारिषं॒ जि॒ष्णोरश्व॑स्य वा॒जिनः॑ । सु॒र॒भिनो॒ मुखा॑कर॒त्प्रण॒ आयूग्ं॑षितारिषत् ॥ दध्ना स्नपयामि ॥

आज्याभिषेकं
शु॒क्रम॑सि॒ ज्योति॑रसि॒ तेजो॑ऽसि दे॒वोवस्स॑वितो॒त्पु॑ना॒ त्वच्छि॑द्रेण प॒वित्रे॑ण॒ वसो॒ स्सूर्य॑स्य र॒श्मिभिः॑ ॥ आज्येन स्नपयामि ॥

मधु अभिषेकं
मधु॒वाता॑ ऋतायते मधु॒क्षरन्ति॒ सिन्ध॑वः । माध्वी᳚र्नस्सं॒त्वोष॑धीः । मधु॒नक्त॑ मु॒तोषसि॒ मधु॑म॒त्पार्थि॑व॒ग्ं॒ रजः॑ । मधु॒द्यौर॑स्तु नः पि॒ता । मधु॑मान्नो॒ वन॒स्पति॒र्मधु॑माग्ं अस्तु॒ सूर्यः॑ । माध्वी॒र्गावो॑ भवन्तु नः ॥ मधुना स्नपयामि ॥

शर्कराभिषेकं
स्वा॒दुः प॑वस्व दि॒व्याय॒ जन्म॑ने स्वा॒दुरिन्द्रा᳚य सु॒हवी᳚तु॒ नाम्ने᳚ । स्वा॒दुर्मि॒त्राय॒ वरु॑णाय वा॒यवे बृह॒स्पत॑ये॒ मधु॑मा॒ग्ं अदा᳚भ्यः ॥ शर्करया स्नपयामि ॥
याः फ॒लिनीर्या अ॑फ॒ला अ॑पु॒ष्पायाश्च॑ पु॒ष्पिणीः᳚ । बृह॒स्पति॑ प्रसूता॒स्तानो मुञ्चस्त्वग्ं ह॑सः ॥ फलोदकेन स्नपयामि ॥

शुद्धोदक अभिषेकं
ॐ आपो॒ हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒ष॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अर॑ङ्ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जि॑न्वथ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः ॥ इति पञ्चामृतेन स्नापयित्वा ॥
 

PANCHAMRUTA SNANAM

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. View this in plain english.

kṣīrābhiṣēkaṃ
āpyā̍yasva̠ samē̍tu tē vi̠śvata̍ssōma̠vṛṣṇi̍yaṃ । bhavā̠vāja̍sya saṅga̠dhē ॥ kṣīrēṇa snapayāmi ॥

dadhyābhiṣēkaṃ
da̠dhi̠krāvaṇṇō̍ a̠kāriṣa̠ṃ ji̠ṣṇōraśva̍sya vā̠jina̍ḥ । su̠ra̠bhinō̠ mukhā̍kara̠tpraṇa̠ āyūg̍ṃṣitāriṣat ॥ dadhnā snapayāmi ॥

ājyābhiṣēkaṃ
śu̠krama̍si̠ jyōti̍rasi̠ tējō̍si dē̠vōvassa̍vitō̠tpu̍nā̠ tvachChi̍drēṇa pa̠vitrē̍ṇa̠ vasō̠ ssūrya̍sya ra̠śmibhi̍ḥ ॥ ājyēna snapayāmi ॥

madhu abhiṣēkaṃ
madhu̠vātā̍ ṛtāyatē madhu̠kṣaranti̠ sindha̍vaḥ । mādhvī̎rnassa̠ntvōṣa̍dhīḥ । madhu̠nakta̍ mu̠tōṣasi̠ madhu̍ma̠tpārthi̍va̠g̠ṃ raja̍ḥ । madhu̠dyaura̍stu naḥ pi̠tā । madhu̍mānnō̠ vana̠spati̠rmadhu̍māgṃ astu̠ sūrya̍ḥ । mādhvī̠rgāvō̍ bhavantu naḥ ॥ madhunā snapayāmi ॥

śarkarābhiṣēkaṃ
svā̠duḥ pa̍vasva di̠vyāya̠ janma̍nē svā̠durindrā̎ya su̠havī̎tu̠ nāmnē̎ । svā̠durmi̠trāya̠ varu̍ṇāya vā̠yavē bṛha̠spata̍yē̠ madhu̍mā̠gṃ adā̎bhyaḥ ॥ śarkarayā snapayāmi ॥
yāḥ pha̠linīryā a̍pha̠lā a̍pu̠ṣpāyāścha̍ pu̠ṣpiṇī̎ḥ । bṛha̠spati̍ prasūtā̠stānō muñchastvagṃ ha̍saḥ ॥ phalōdakēna snapayāmi ॥

śuddhōdaka abhiṣēkaṃ
ōṃ āpō̠ hiṣṭhā ma̍yō̠bhuva̍ḥ । tā na̍ ū̠rjē da̍dhātana । ma̠hēraṇā̍ya̠ chakṣa̍sē । yō va̍ḥ śi̠vata̍mō̠ rasa̍ḥ । tasya̍ bhājayatē̠ ha na̠ḥ । u̠ṣa̠tīri̍va mā̠tara̍ḥ । tasmā̠ ara̍ṅga māma vaḥ । yasya̠ kṣayā̍ya̠ ji̍nvatha । āpō̍ ja̠naya̍thā cha naḥ ॥ iti pañchāmṛtēna snāpayitvā ॥

பஞ்சாம்ருத ஸ்னானாபி4ஷேகம்

க்ஷீராபி4ஷேகம்
ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒வ்ருஷ்ணி॑யம் । ப4வா॒வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க॒3தே4 ॥ க்ஷீரேண ஸ்னபயாமி ॥

த3த்4யாபி4ஷேகம்
த॒3தி॒4க்ராவண்ணோ॑ அ॒காரிஷம்॒ ஜி॒ஷ்ணோரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜின:॑ । ஸு॒ர॒பி4னோ॒ முகா॑2கர॒த்ப்ரண॒ ஆயூக்3ம்॑ஷிதாரிஷத் ॥ த3த்4னா ஸ்னபயாமி ॥

ஆஜ்யாபி4ஷேகம்
ஶு॒க்ரம॑ஸி॒ ஜ்யோதி॑ரஸி॒ தேஜோ॑ஸி தே॒3வோவஸ்ஸ॑விதோ॒த்பு॑னா॒ த்வச்சி॑2த்3ரேண ப॒வித்ரே॑ண॒ வஸோ॒ ஸ்ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிபி॑4: ॥ ஆஜ்யேன ஸ்னபயாமி ॥

மது4 அபி4ஷேகம்
மது॒4வாதா॑ ருதாயதே மது॒4க்ஷரன்தி॒ ஸின்த॑4வ: । மாத்4வீ᳚ர்னஸ்ஸ॒ன்த்வோஷ॑தீ4: । மது॒4னக்த॑ மு॒தோஷஸி॒ மது॑4ம॒த்பார்தி॑2வ॒க்3ம்॒ ரஜ:॑ । மது॒4த்3யௌர॑ஸ்து ந: பி॒தா । மது॑4மான்னோ॒ வன॒ஸ்பதி॒ர்மது॑4மாக்3ம் அஸ்து॒ ஸூர்ய:॑ । மாத்4வீ॒ர்கா3வோ॑ ப4வன்து ந: ॥ மது4னா ஸ்னபயாமி ॥

ஶர்கராபி4ஷேகம்
ஸ்வா॒து3: ப॑வஸ்வ தி॒3வ்யாய॒ ஜன்ம॑னே ஸ்வா॒து3ரின்த்3ரா᳚ய ஸு॒ஹவீ᳚து॒ நாம்னே᳚ । ஸ்வா॒து3ர்மி॒த்ராய॒ வரு॑ணாய வா॒யவே ப்3ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ மது॑4மா॒க்3ம் அதா᳚3ப்4ய: ॥ ஶர்கரயா ஸ்னபயாமி ॥

யா: ப॒2லினீர்யா அ॑ப॒2லா அ॑பு॒ஷ்பாயாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ:᳚ । ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ ப்ரஸூதா॒ஸ்தானோ முஞ்சஸ்த்வக்3ம் ஹ॑ஸ: ॥ ப2லோத3கேன ஸ்னபயாமி ॥

ஶுத்3தோ4த3க அபி4ஷேகம்
ஓம் ஆபோ॒ ஹிஷ்டா2 ம॑யோ॒பு4வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑3தா4தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா4ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஷ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க3 மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜி॑ன்வத2 । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா2 ச ந: ॥ இதி பஞ்சாம்ருதேன ஸ்னாபயித்வா ॥

ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಾಭಿಷೇಕಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras. 

ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಂ
ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಂ । ಭವಾ॒ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಂಗ॒ಧೇ ॥ ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ದಧ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ
ದ॒ಧಿ॒ಕ್ರಾವಣ್ಣೋ॑ ಅ॒ಕಾರಿಷಂ॒ ಜಿ॒ಷ್ಣೋರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿನಃ॑ । ಸು॒ರ॒ಭಿನೋ॒ ಮುಖಾ॑ಕರ॒ತ್ಪ್ರಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿತಾರಿಷತ್ ॥ ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಆಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ
ಶು॒ಕ್ರಮ॑ಸಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರಸಿ॒ ತೇಜೋ॑ಽಸಿ ದೇ॒ವೋವಸ್ಸ॑ವಿತೋ॒ತ್ಪು॑ನಾ॒ ತ್ವಚ್ಛಿ॑ದ್ರೇಣ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಸೋ॒ ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿಃ॑ ॥ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಮಧು ಅಭಿಷೇಕಂ
ಮಧು॒ವಾತಾ॑ ಋತಾಯತೇ ಮಧು॒ಕ್ಷರಂತಿ॒ ಸಿಂಧ॑ವಃ । ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಸ್ಸಂ॒ತ್ವೋಷ॑ಧೀಃ । ಮಧು॒ನಕ್ತ॑ ಮು॒ತೋಷಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಾರ್ಥಿ॑ವ॒ಗ್ಂ॒ ರಜಃ॑ । ಮಧು॒ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ । ಮಧು॑ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯಃ॑ । ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವಂತು ನಃ ॥ ಮಧುನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಶರ್ಕರಾಭಿಷೇಕಂ
ಸ್ವಾ॒ದುಃ ಪ॑ವಸ್ವ ದಿ॒ವ್ಯಾಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನೇ ಸ್ವಾ॒ದುರಿಂದ್ರಾ᳚ಯ ಸು॒ಹವೀ᳚ತು॒ ನಾಮ್ನೇ᳚ । ಸ್ವಾ॒ದುರ್ಮಿ॒ತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ವಾ॒ಯವೇ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ಮಧು॑ಮಾ॒ಗ್ಂ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ ॥ ಶರ್ಕರಯಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀಃ᳚ । ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾನೋ ಮುಂಚಸ್ತ್ವಗ್ಂ ಹ॑ಸಃ ॥ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ ॥

ಶುದ್ಧೋದಕ ಅಭಿಷೇಕಂ
ಓಂ ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॑ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸಃ॑ । ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಷ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಂಗ ಮಾಮ ವಃ । ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿ॑ನ್ವಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ॥ ಇತಿ ಪಂಚಾಮೃತೇನ ಸ್ನಾಪಯಿತ್ವಾ ॥

പംചാമൃത സ്നാനാഭിഷേകമ്

ക്ഷീരാഭിഷേകം
ആപ്യാ॑യസ്വ॒ സമേ॑തു തേ വി॒ശ്വത॑സ്സോമ॒വൃഷ്ണി॑യം । ഭവാ॒വാജ॑സ്യ സംഗ॒ധേ ॥ ക്ഷീരേണ സ്നപയാമി ॥

ദധ്യാഭിഷേകം
ദ॒ധി॒ക്രാവണ്ണോ॑ അ॒കാരിഷം॒ ജി॒ഷ്ണോരശ്വ॑സ്യ വാ॒ജിനഃ॑ । സു॒ര॒ഭിനോ॒ മുഖാ॑കര॒ത്പ്രണ॒ ആയൂഗ്മ്॑ഷിതാരിഷത് ॥ ദധ്നാ സ്നപയാമി ॥

ആജ്യാഭിഷേകം
ശു॒ക്രമ॑സി॒ ജ്യോതി॑രസി॒ തേജോ॑ഽസി ദേ॒വോവസ്സ॑വിതോ॒ത്പു॑നാ॒ ത്വച്ഛി॑ദ്രേണ പ॒വിത്രേ॑ണ॒ വസോ॒ സ്സൂര്യ॑സ്യ ര॒ശ്മിഭിഃ॑ ॥ ആജ്യേന സ്നപയാമി ॥

മധു അഭിഷേകം
മധു॒വാതാ॑ ഋതായതേ മധു॒ക്ഷരംതി॒ സിംധ॑വഃ । മാധ്വീ᳚ര്നസ്സം॒ത്വോഷ॑ധീഃ । മധു॒നക്ത॑ മു॒തോഷസി॒ മധു॑മ॒ത്പാര്ഥി॑വ॒ഗ്മ്॒ രജഃ॑ । മധു॒ദ്യൌര॑സ്തു നഃ പി॒താ । മധു॑മാന്നോ॒ വന॒സ്പതി॒ര്മധു॑മാഗ്മ് അസ്തു॒ സൂര്യഃ॑ । മാധ്വീ॒ര്ഗാവോ॑ ഭവംതു നഃ ॥ മധുനാ സ്നപയാമി ॥

ശര്കരാഭിഷേകം
സ്വാ॒ദുഃ പ॑വസ്വ ദി॒വ്യായ॒ ജന്മ॑നേ സ്വാ॒ദുരിംദ്രാ᳚യ സു॒ഹവീ᳚തു॒ നാമ്നേ᳚ । സ്വാ॒ദുര്മി॒ത്രായ॒ വരു॑ണായ വാ॒യവേ ബൃഹ॒സ്പത॑യേ॒ മധു॑മാ॒ഗ്മ് അദാ᳚ഭ്യഃ ॥ ശര്കരയാ സ്നപയാമി ॥

യാഃ ഫ॒ലിനീര്യാ അ॑ഫ॒ലാ അ॑പു॒ഷ്പായാശ്ച॑ പു॒ഷ്പിണീഃ᳚ । ബൃഹ॒സ്പതി॑ പ്രസൂതാ॒സ്താനോ മുംചസ്ത്വഗ്മ് ഹ॑സഃ ॥ ഫലോദകേന സ്നപയാമി ॥

ശുദ്ധോദക അഭിഷേകം
ഓം ആപോ॒ ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॑ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസഃ॑ । തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ഷ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അര॑ംഗ മാമ വഃ । യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജി॑ന്വഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ ॥ ഇതി പംചാമൃതേന സ്നാപയിത്വാ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top