విష్ణు సూక్తం | विष्णु सूक्तम् | VISHNU SUKTAM

విష్ణు సూక్తం | विष्णु सूक्तम् | VISHNU SUKTAM

|| విష్ణు సూక్తం || 

ఓం విష్ణో॒ర్నుకం॑ వీ॒ర్యా॑ణి॒ ప్రవో॑చం॒ యః పార్థి॑వాని విమ॒మే రాజాగ్ం॑సి॒ యో అస్క॑భాయ॒దుత్త॑రగ్ం స॒ధస్థం॑ విచక్రమా॒ణస్త్రే॒ధోరు॑గా॒యో విష్ణో॑ర॒రాట॑మసి॒ విష్ణోః᳚ పృ॒ష్ఠమ॑సి॒ విష్ణోః॒ శ్నప్త్రే᳚స్థో॒ విష్ణో॒స్స్యూర॑సి॒ విష్ణో᳚ర్ధ్రు॒వమ॑సి వైష్ణ॒వమ॑సి॒ విష్ణ॑వే త్వా ॥

తద॑స్య ప్రి॒యమ॒భిపాథో॑ అశ్యాం । నరో యత్ర॑ దేవ॒యవో॒ మద॑ంతి । ఉ॒రు॒క్ర॒మస్య॒ స హి బంధు॑రి॒త్థా । విష్ణో᳚ ప॒దే ప॑ర॒మే మధ్వ॒ ఉథ్సః॑ । ప్రతద్విష్ణు॑స్స్తవతే వీ॒ర్యా॑య । మృ॒గో న భీ॒మః కు॑చ॒రో గి॑రి॒ష్ఠాః । యస్యో॒రుషు॑ త్రి॒షు వి॒క్రమ॑ణేషు । అధి॑క్ష॒యంతి॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా᳚ । ప॒రో మాత్ర॑యా త॒నువా॑ వృధాన । న తే॑ మహి॒త్వమన్వ॑శ్నువంతి ॥

ఉ॒భే తే॑ విద్మా॒ రజ॑సీ పృథి॒వ్యా విష్ణో॑ దేవ॒త్వం । ప॒ర॒మస్య॑ విథ్సే । విచ॑క్రమే పృథి॒వీమే॒ష ఏ॒తాం । క్షేత్రా॑య॒ విష్ణు॒ర్మను॑షే దశ॒స్యన్ । ధ్రు॒వాసో॑ అస్య కీ॒రయో॒ జనా॑సః । ఊ॒రు॒క్షి॒తిగ్ం సు॒జని॑మాచకార । త్రిర్దే॒వః పృ॑థి॒వీమే॒ష ఏ॒తాం । విచ॑క్రమే శ॒తర్చ॑సం మహి॒త్వా । ప్రవిష్ణు॑రస్తు త॒వస॒స్తవీ॑యాన్ । త్వే॒షగ్గ్ హ్య॑స్య॒ స్థవి॑రస్య॒ నామ॑ ॥

అతో॑ దే॒వా అ॑వంతు నో॒ యతో॒ విష్ణు॑ర్విచక్ర॒మే । పృ॒థి॒వ్యాః స॒ప్తధామ॑భిః । ఇ॒దం విష్ణు॒ర్విచ॑క్ర॒మే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దం । సమూ॑ఢమస్య పాగ్ం సు॒రే ॥ త్రీణి॑ ప॒దా విచ॑క్రమే॒ విష్ణు॑ర్గో॒పా అదా᳚భ్యః । తతో॒ ధర్మా॑ణి ధా॒రయన్॑ । విష్ణోః॒ కర్మా॑ణి పశ్యత॒ యతో᳚ వ్ర॒తాని॑ పస్పృ॒శే । ఇంద్ర॑స్య॒ యుజ్యః॒ సఖా᳚ ॥

తద్విష్ణోః᳚ పర॒మం ప॒దగ్ం సదా॑ పశ్యంతి సూ॒రయః॑ । ది॒వీవ॒ చక్షు॒రాత॑తం । తద్విప్రా॑సో విప॒న్యవో॑ జాగృ॒వాగ్ం స॒స్సమి॑ంధతే । విష్ణో॒ర్యత్ప॑ర॒మం ప॒దం । పర్యా᳚ప్త్యా॒ అన॑ంతరాయాయ॒ సర్వ॑స్తోమోఽతి రా॒త్ర ఉ॑త్త॒మ మహ॑ర్భవతి సర్వ॒స్యాప్త్యై॒ సర్వ॑స్య॒ జిత్త్యై॒ సర్వ॑మే॒వ తేనా᳚ప్నోతి॒ సర్వం॑ జయతి ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

विष्णु सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

ॐ विष्णो॒र्नुकं॑ वी॒र्या॑णि॒ प्रवो॑चं॒ यः पार्थि॑वानि विम॒मे राजाग्ं॑सि॒ यो अस्क॑भाय॒दुत्त॑रग्ं स॒धस्थं॑ विचक्रमा॒णस्त्रे॒धोरु॑गा॒यो विष्णो॑र॒राट॑मसि॒ विष्णोः᳚ पृ॒ष्ठम॑सि॒ विष्णोः॒ श्नप्त्रे᳚स्थो॒ विष्णो॒स्स्यूर॑सि॒ विष्णो᳚र्ध्रु॒वम॑सि वैष्ण॒वम॑सि॒ विष्ण॑वे त्वा ॥

तद॑स्य प्रि॒यम॒भिपाथो॑ अश्याम् । नरो यत्र॑ देव॒यवो॒ मद॑न्ति । उ॒रु॒क्र॒मस्य॒ स हि बन्धु॑रि॒त्था । विष्णो᳚ प॒दे प॑र॒मे मध्व॒ उथ्सः॑ । प्रतद्विष्णु॑स्स्तवते वी॒र्या॑य । मृ॒गो न भी॒मः कु॑च॒रो गि॑रि॒ष्ठाः । यस्यो॒रुषु॑ त्रि॒षु वि॒क्रम॑णेषु । अधि॑क्ष॒यन्ति॒ भुव॑नानि॒ विश्वा᳚ । प॒रो मात्र॑या त॒नुवा॑ वृधान । न ते॑ महि॒त्वमन्व॑श्नुवन्ति ॥

उ॒भे ते॑ विद्मा॒ रज॑सी पृथि॒व्या विष्णो॑ देव॒त्वम् । प॒र॒मस्य॑ विथ्से । विच॑क्रमे पृथि॒वीमे॒ष ए॒ताम् । क्षेत्रा॑य॒ विष्णु॒र्मनु॑षे दश॒स्यन् । ध्रु॒वासो॑ अस्य की॒रयो॒ जना॑सः । ऊ॒रु॒क्षि॒तिग्ं सु॒जनि॑माचकार । त्रिर्दे॒वः पृ॑थि॒वीमे॒ष ए॒ताम् । विच॑क्रमे श॒तर्च॑सं महि॒त्वा । प्रविष्णु॑रस्तु त॒वस॒स्तवी॑यान् । त्वे॒षग्ग् ह्य॑स्य॒ स्थवि॑रस्य॒ नाम॑ ॥

अतो॑ दे॒वा अ॑वन्तु नो॒ यतो॒ विष्णु॑र्विचक्र॒मे । पृ॒थि॒व्याः स॒प्तधाम॑भिः । इ॒दं विष्णु॒र्विच॑क्र॒मे त्रे॒धा निद॑धे प॒दम् । समू॑ढमस्य पाग्ं सु॒रे ॥ त्रीणि॑ प॒दा विच॑क्रमे॒ विष्णु॑र्गो॒पा अदा᳚भ्यः । ततो॒ धर्मा॑णि धा॒रयन्॑ । विष्णोः॒ कर्मा॑णि पश्यत॒ यतो᳚ व्र॒तानि॑ पस्पृ॒शे । इन्द्र॑स्य॒ युज्यः॒ सखा᳚ ॥

तद्विष्णोः᳚ पर॒मं प॒दग्ं सदा॑ पश्यन्ति सू॒रयः॑ । दि॒वीव॒ चक्षु॒रात॑तम् । तद्विप्रा॑सो विप॒न्यवो॑ जागृ॒वाग्ं स॒स्समि॑न्धते । विष्णो॒र्यत्प॑र॒मं प॒दम् । पर्या᳚प्त्या॒ अन॑न्तरायाय॒ सर्व॑स्तोमोऽति रा॒त्र उ॑त्त॒म मह॑र्भवति सर्व॒स्याप्त्यै॒ सर्व॑स्य॒ जित्त्यै॒ सर्व॑मे॒व तेना᳚प्नोति॒ सर्वं॑ जयति ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥
 

VISHNU SUKTAM

ōṃ viṣṇō̠rnuka̍ṃ vī̠ryā̍ṇi̠ pravō̍chaṃ̠ yaḥ pārthi̍vāni vima̠mē rājāgṃ̍si̠ yō aska̍bhāya̠dutta̍ragṃ sa̠dhastha̍ṃ vichakramā̠ṇastrē̠dhōru̍gā̠yō viṣṇō̍ra̠rāṭa̍masi̠ viṣṇō̎ḥ pṛ̠ṣṭhama̍si̠ viṣṇō̠ḥ śnaptrē̎sthō̠ viṣṇō̠ssyūra̍si̠ viṣṇō̎rdhru̠vama̍si vaiṣṇa̠vama̍si̠ viṣṇa̍vē tvā ॥

tada̍sya pri̠yama̠bhipāthō̍ aśyām । narō yatra̍ dēva̠yavō̠ mada̍nti । u̠ru̠kra̠masya̠ sa hi bandhu̍ri̠tthā । viṣṇō̎ pa̠dē pa̍ra̠mē madhva̠ uthsa̍ḥ । pratadviṣṇu̍sstavatē vī̠ryā̍ya । mṛ̠gō na bhī̠maḥ ku̍cha̠rō gi̍ri̠ṣṭhāḥ । yasyō̠ruṣu̍ tri̠ṣu vi̠krama̍ṇēṣu । adhi̍kṣa̠yanti̠ bhuva̍nāni̠ viśvā̎ । pa̠rō mātra̍yā ta̠nuvā̍ vṛdhāna । na tē̍ mahi̠tvamanva̍śnuvanti ॥

u̠bhē tē̍ vidmā̠ raja̍sī pṛthi̠vyā viṣṇō̍ dēva̠tvam । pa̠ra̠masya̍ vithsē । vicha̍kramē pṛthi̠vīmē̠ṣa ē̠tām । kṣētrā̍ya̠ viṣṇu̠rmanu̍ṣē daśa̠syan । dhru̠vāsō̍ asya kī̠rayō̠ janā̍saḥ । ū̠ru̠kṣi̠tigṃ su̠jani̍māchakāra । trirdē̠vaḥ pṛ̍thi̠vīmē̠ṣa ē̠tām । vicha̍kramē śa̠tarcha̍saṃ mahi̠tvā । praviṣṇu̍rastu ta̠vasa̠stavī̍yān । tvē̠ṣagg hya̍sya̠ sthavi̍rasya̠ nāma̍ ॥

atō̍ dē̠vā a̍vantu nō̠ yatō̠ viṣṇu̍rvichakra̠mē । pṛ̠thi̠vyāḥ sa̠ptadhāma̍bhiḥ । i̠daṃ viṣṇu̠rvicha̍kra̠mē trē̠dhā nida̍dhē pa̠dam । samū̍ḍhamasya pāgṃ su̠rē ॥ trīṇi̍ pa̠dā vicha̍kramē̠ viṣṇu̍rgō̠pā adā̎bhyaḥ । tatō̠ dharmā̍ṇi dhā̠rayan̍ । viṣṇō̠ḥ karmā̍ṇi paśyata̠ yatō̎ vra̠tāni̍ paspṛ̠śē । indra̍sya̠ yujya̠ḥ sakhā̎ ॥

tadviṣṇō̎ḥ para̠maṃ pa̠dagṃ sadā̍ paśyanti sū̠raya̍ḥ । di̠vīva̠ chakṣu̠rāta̍tam । tadviprā̍sō vipa̠nyavō̍ jāgṛ̠vāgṃ sa̠ssami̍ndhatē । viṣṇō̠ryatpa̍ra̠maṃ pa̠dam । paryā̎ptyā̠ ana̍ntarāyāya̠ sarva̍stōmōti rā̠tra u̍tta̠ma maha̍rbhavati sarva̠syāptyai̠ sarva̍sya̠ jittyai̠ sarva̍mē̠va tēnā̎pnōti̠ sarvaṃ̍ jayati ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

விஷ்ணு ஸூக்தம்

ஓம் விஷ்ணோ॒ர்னுகம்॑ வீ॒ர்யா॑ணி॒ ப்ரவோ॑சம்॒ ய: பார்தி॑2வானி விம॒மே ராஜாக்3ம்॑ஸி॒ யோ அஸ்க॑பா4ய॒து3த்த॑ரக்3ம் ஸ॒த4ஸ்த2ம்॑ விசக்ரமா॒ணஸ்த்ரே॒தோ4ரு॑கா॒3யோ விஷ்ணோ॑ர॒ராட॑மஸி॒ விஷ்ணோ:᳚ ப்ரு॒ஷ்ட2ம॑ஸி॒ விஷ்ணோ:॒ ஶ்னப்த்ரே᳚ஸ்தோ॒2 விஷ்ணோ॒ஸ்ஸ்யூர॑ஸி॒ விஷ்ணோ᳚ர்த்4ரு॒வம॑ஸி வைஷ்ண॒வம॑ஸி॒ விஷ்ண॑வே த்வா ॥

தத॑3ஸ்ய ப்ரி॒யம॒பி4பாதோ॑2 அஶ்யாம் । நரோ யத்ர॑ தே3வ॒யவோ॒ மத॑3ன்தி । உ॒ரு॒க்ர॒மஸ்ய॒ ஸ ஹி ப3ன்து॑4ரி॒த்தா2 । விஷ்ணோ᳚ ப॒தே3 ப॑ர॒மே மத்4வ॒ உத்2ஸ:॑ । ப்ரதத்3விஷ்ணு॑ஸ்ஸ்தவதே வீ॒ர்யா॑ய । ம்ரு॒கோ3 ந பீ॒4ம: கு॑ச॒ரோ கி॑3ரி॒ஷ்டா2: । யஸ்யோ॒ருஷு॑ த்ரி॒ஷு வி॒க்ரம॑ணேஷு । அதி॑4க்ஷ॒யன்தி॒ பு4வ॑னானி॒ விஶ்வா᳚ । ப॒ரோ மாத்ர॑யா த॒னுவா॑ வ்ருதா4ன । ந தே॑ மஹி॒த்வமன்வ॑ஶ்னுவன்தி ॥

உ॒பே4 தே॑ வித்3மா॒ ரஜ॑ஸீ ப்ருதி॒2வ்யா விஷ்ணோ॑ தே3வ॒த்வம் । ப॒ர॒மஸ்ய॑ வித்2ஸே । விச॑க்ரமே ப்ருதி॒2வீமே॒ஷ ஏ॒தாம் । க்ஷேத்ரா॑ய॒ விஷ்ணு॒ர்மனு॑ஷே த3ஶ॒ஸ்யன் । த்4ரு॒வாஸோ॑ அஸ்ய கீ॒ரயோ॒ ஜனா॑ஸ: । ஊ॒ரு॒க்ஷி॒திக்3ம் ஸு॒ஜனி॑மாசகார । த்ரிர்தே॒3வ: ப்ரு॑தி॒2வீமே॒ஷ ஏ॒தாம் । விச॑க்ரமே ஶ॒தர்ச॑ஸம் மஹி॒த்வா । ப்ரவிஷ்ணு॑ரஸ்து த॒வஸ॒ஸ்தவீ॑யான் । த்வே॒ஷக்3க்3 ஹ்ய॑ஸ்ய॒ ஸ்த2வி॑ரஸ்ய॒ நாம॑ ॥

அதோ॑ தே॒3வா அ॑வன்து நோ॒ யதோ॒ விஷ்ணு॑ர்விசக்ர॒மே । ப்ரு॒தி॒2வ்யா: ஸ॒ப்ததா4ம॑பி4: । இ॒த3ம் விஷ்ணு॒ர்விச॑க்ர॒மே த்ரே॒தா4 நித॑3தே4 ப॒த3ம் । ஸமூ॑ட4மஸ்ய பாக்3ம் ஸு॒ரே ॥ த்ரீணி॑ ப॒தா3 விச॑க்ரமே॒ விஷ்ணு॑ர்கோ॒3பா அதா᳚3ப்4ய: । ததோ॒ த4ர்மா॑ணி தா॒4ரயன்॑ । விஷ்ணோ:॒ கர்மா॑ணி பஶ்யத॒ யதோ᳚ வ்ர॒தானி॑ பஸ்ப்ரு॒ஶே । இன்த்3ர॑ஸ்ய॒ யுஜ்ய:॒ ஸகா᳚2 ॥

தத்3விஷ்ணோ:᳚ பர॒மம் ப॒த3க்3ம் ஸதா॑3 பஶ்யன்தி ஸூ॒ரய:॑ । தி॒3வீவ॒ சக்ஷு॒ராத॑தம் । தத்3விப்ரா॑ஸோ விப॒ன்யவோ॑ ஜாக்3ரு॒வாக்3ம் ஸ॒ஸ்ஸமி॑ன்த4தே । விஷ்ணோ॒ர்யத்ப॑ர॒மம் ப॒த3ம் । பர்யா᳚ப்த்யா॒ அன॑ன்தராயாய॒ ஸர்வ॑ஸ்தோமோதி ரா॒த்ர உ॑த்த॒ம மஹ॑ர்ப4வதி ஸர்வ॒ஸ்யாப்த்யை॒ ஸர்வ॑ஸ்ய॒ ஜித்த்யை॒ ஸர்வ॑மே॒வ தேனா᳚ப்னோதி॒ ஸர்வம்॑ ஜயதி ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥
 

ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಓಂ ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನುಕಂ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಪ್ರವೋ॑ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಾಜಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಗ್ಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ॑ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯೋ ವಿಷ್ಣೋ॑ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋಃ᳚ ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋಃ॒ ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥

ತದ॑ಸ್ಯ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॒ಭಿಪಾಥೋ॑ ಅಶ್ಯಾಂ । ನರೋ ಯತ್ರ॑ ದೇವ॒ಯವೋ॒ ಮದ॑ಂತಿ । ಉ॒ರು॒ಕ್ರ॒ಮಸ್ಯ॒ ಸ ಹಿ ಬಂಧು॑ರಿ॒ತ್ಥಾ । ವಿಷ್ಣೋ᳚ ಪ॒ದೇ ಪ॑ರ॒ಮೇ ಮಧ್ವ॒ ಉಥ್ಸಃ॑ । ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣು॑ಸ್ಸ್ತವತೇ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಯ । ಮೃ॒ಗೋ ನ ಭೀ॒ಮಃ ಕು॑ಚ॒ರೋ ಗಿ॑ರಿ॒ಷ್ಠಾಃ । ಯಸ್ಯೋ॒ರುಷು॑ ತ್ರಿ॒ಷು ವಿ॒ಕ್ರಮ॑ಣೇಷು । ಅಧಿ॑ಕ್ಷ॒ಯಂತಿ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ಪ॒ರೋ ಮಾತ್ರ॑ಯಾ ತ॒ನುವಾ॑ ವೃಧಾನ । ನ ತೇ॑ ಮಹಿ॒ತ್ವಮನ್ವ॑ಶ್ನುವಂತಿ ॥

ಉ॒ಭೇ ತೇ॑ ವಿದ್ಮಾ॒ ರಜ॑ಸೀ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋ॑ ದೇವ॒ತ್ವಂ । ಪ॒ರ॒ಮಸ್ಯ॑ ವಿಥ್ಸೇ । ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಂ । ಕ್ಷೇತ್ರಾ॑ಯ॒ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ಮನು॑ಷೇ ದಶ॒ಸ್ಯನ್ । ಧ್ರು॒ವಾಸೋ॑ ಅಸ್ಯ ಕೀ॒ರಯೋ॒ ಜನಾ॑ಸಃ । ಊ॒ರು॒ಕ್ಷಿ॒ತಿಗ್ಂ ಸು॒ಜನಿ॑ಮಾಚಕಾರ । ತ್ರಿರ್ದೇ॒ವಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಮೇ॒ಷ ಏ॒ತಾಂ । ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ಶ॒ತರ್ಚ॑ಸಂ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ । ಪ್ರವಿಷ್ಣು॑ರಸ್ತು ತ॒ವಸ॒ಸ್ತವೀ॑ಯಾನ್ । ತ್ವೇ॒ಷಗ್ಗ್ ಹ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಸ್ಥವಿ॑ರಸ್ಯ॒ ನಾಮ॑ ॥

ಅತೋ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ವಂತು ನೋ॒ ಯತೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರ್ವಿಚಕ್ರ॒ಮೇ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯಾಃ ಸ॒ಪ್ತಧಾಮ॑ಭಿಃ । ಇ॒ದಂ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರ॒ಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇ ಪ॒ದಂ । ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯ ಪಾಗ್ಂ ಸು॒ರೇ ॥ ತ್ರೀಣಿ॑ ಪ॒ದಾ ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರ್ಗೋ॒ಪಾ ಅದಾ᳚ಭ್ಯಃ । ತತೋ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಣಿ ಧಾ॒ರಯನ್॑ । ವಿಷ್ಣೋಃ॒ ಕರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪಶ್ಯತ॒ ಯತೋ᳚ ವ್ರ॒ತಾನಿ॑ ಪಸ್ಪೃ॒ಶೇ । ಇಂದ್ರ॑ಸ್ಯ॒ ಯುಜ್ಯಃ॒ ಸಖಾ᳚ ॥

ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ᳚ ಪರ॒ಮಂ ಪ॒ದಗ್ಂ ಸದಾ॑ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂ॒ರಯಃ॑ । ದಿ॒ವೀವ॒ ಚಕ್ಷು॒ರಾತ॑ತಂ । ತದ್ವಿಪ್ರಾ॑ಸೋ ವಿಪ॒ನ್ಯವೋ॑ ಜಾಗೃ॒ವಾಗ್ಂ ಸ॒ಸ್ಸಮಿ॑ಂಧತೇ । ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ಯತ್ಪ॑ರ॒ಮಂ ಪ॒ದಂ । ಪರ್ಯಾ᳚ಪ್ತ್ಯಾ॒ ಅನ॑ಂತರಾಯಾಯ॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ತೋಮೋಽತಿ ರಾ॒ತ್ರ ಉ॑ತ್ತ॒ಮ ಮಹ॑ರ್ಭವತಿ ಸರ್ವ॒ಸ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಜಿತ್ತ್ಯೈ॒ ಸರ್ವ॑ಮೇ॒ವ ತೇನಾ᳚ಪ್ನೋತಿ॒ ಸರ್ವಂ॑ ಜಯತಿ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

വിഷ്ണു സൂക്തമ്

ഓം വിഷ്ണോ॒ര്നുകം॑ വീ॒ര്യാ॑ണി॒ പ്രവോ॑ചം॒ യഃ പാര്ഥി॑വാനി വിമ॒മേ രാജാഗ്മ്॑സി॒ യോ അസ്ക॑ഭായ॒ദുത്ത॑രഗ്മ് സ॒ധസ്ഥം॑ വിചക്രമാ॒ണസ്ത്രേ॒ധോരു॑ഗാ॒യോ വിഷ്ണോ॑ര॒രാട॑മസി॒ വിഷ്ണോഃ᳚ പൃ॒ഷ്ഠമ॑സി॒ വിഷ്ണോഃ॒ ശ്നപ്ത്രേ᳚സ്ഥോ॒ വിഷ്ണോ॒സ്സ്യൂര॑സി॒ വിഷ്ണോ᳚ര്ധ്രു॒വമ॑സി വൈഷ്ണ॒വമ॑സി॒ വിഷ്ണ॑വേ ത്വാ ॥

തദ॑സ്യ പ്രി॒യമ॒ഭിപാഥോ॑ അശ്യാമ് । നരോ യത്ര॑ ദേവ॒യവോ॒ മദ॑ംതി । ഉ॒രു॒ക്ര॒മസ്യ॒ സ ഹി ബംധു॑രി॒ത്ഥാ । വിഷ്ണോ᳚ പ॒ദേ പ॑ര॒മേ മധ്വ॒ ഉഥ്സഃ॑ । പ്രതദ്വിഷ്ണു॑സ്സ്തവതേ വീ॒ര്യാ॑യ । മൃ॒ഗോ ന ഭീ॒മഃ കു॑ച॒രോ ഗി॑രി॒ഷ്ഠാഃ । യസ്യോ॒രുഷു॑ ത്രി॒ഷു വി॒ക്രമ॑ണേഷു । അധി॑ക്ഷ॒യംതി॒ ഭുവ॑നാനി॒ വിശ്വാ᳚ । പ॒രോ മാത്ര॑യാ ത॒നുവാ॑ വൃധാന । ന തേ॑ മഹി॒ത്വമന്വ॑ശ്നുവംതി ॥

ഉ॒ഭേ തേ॑ വിദ്മാ॒ രജ॑സീ പൃഥി॒വ്യാ വിഷ്ണോ॑ ദേവ॒ത്വമ് । പ॒ര॒മസ്യ॑ വിഥ്സേ । വിച॑ക്രമേ പൃഥി॒വീമേ॒ഷ ഏ॒താമ് । ക്ഷേത്രാ॑യ॒ വിഷ്ണു॒ര്മനു॑ഷേ ദശ॒സ്യന് । ധ്രു॒വാസോ॑ അസ്യ കീ॒രയോ॒ ജനാ॑സഃ । ഊ॒രു॒ക്ഷി॒തിഗ്മ് സു॒ജനി॑മാചകാര । ത്രിര്ദേ॒വഃ പൃ॑ഥി॒വീമേ॒ഷ ഏ॒താമ് । വിച॑ക്രമേ ശ॒തര്ച॑സം മഹി॒ത്വാ । പ്രവിഷ്ണു॑രസ്തു ത॒വസ॒സ്തവീ॑യാന് । ത്വേ॒ഷഗ്ഗ് ഹ്യ॑സ്യ॒ സ്ഥവി॑രസ്യ॒ നാമ॑ ॥

അതോ॑ ദേ॒വാ അ॑വംതു നോ॒ യതോ॒ വിഷ്ണു॑ര്വിചക്ര॒മേ । പൃ॒ഥി॒വ്യാഃ സ॒പ്തധാമ॑ഭിഃ । ഇ॒ദം വിഷ്ണു॒ര്വിച॑ക്ര॒മേ ത്രേ॒ധാ നിദ॑ധേ പ॒ദമ് । സമൂ॑ഢമസ്യ പാഗ്മ് സു॒രേ ॥ ത്രീണി॑ പ॒ദാ വിച॑ക്രമേ॒ വിഷ്ണു॑ര്ഗോ॒പാ അദാ᳚ഭ്യഃ । തതോ॒ ധര്മാ॑ണി ധാ॒രയന്॑ । വിഷ്ണോഃ॒ കര്മാ॑ണി പശ്യത॒ യതോ᳚ വ്ര॒താനി॑ പസ്പൃ॒ശേ । ഇംദ്ര॑സ്യ॒ യുജ്യഃ॒ സഖാ᳚ ॥

തദ്വിഷ്ണോഃ᳚ പര॒മം പ॒ദഗ്മ് സദാ॑ പശ്യംതി സൂ॒രയഃ॑ । ദി॒വീവ॒ ചക്ഷു॒രാത॑തമ് । തദ്വിപ്രാ॑സോ വിപ॒ന്യവോ॑ ജാഗൃ॒വാഗ്മ് സ॒സ്സമി॑ംധതേ । വിഷ്ണോ॒ര്യത്പ॑ര॒മം പ॒ദമ് । പര്യാ᳚പ്ത്യാ॒ അന॑ംതരായായ॒ സര്വ॑സ്തോമോഽതി രാ॒ത്ര ഉ॑ത്ത॒മ മഹ॑ര്ഭവതി സര്വ॒സ്യാപ്ത്യൈ॒ സര്വ॑സ്യ॒ ജിത്ത്യൈ॒ സര്വ॑മേ॒വ തേനാ᳚പ്നോതി॒ സര്വം॑ ജയതി ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top