మేధా సూక్తం | मेधा सूक्तम् | MEDHA SUKTAM

మేధా సూక్తం | मेधा सूक्तम् | MEDHA SUKTAM

|| మేధా సూక్తం || 

తైత్తిరీయారణ్యకం - 4, ప్రపాఠకః - 10, అనువాకః - 41-44

ఓం యశ్ఛంద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑పః । ఛందో॒భ్యోఽధ్య॒మృతా᳚థ్సంబ॒భూవ॑ । స మేంద్రో॑ మే॒ధయా᳚ స్పృణోతు । అ॒మృత॑స్య దేవ॒ధార॑ణో భూయాసం । శరీ॑రం మే॒ విచ॑ర్షణం । జి॒హ్వా మే॒ మధు॑మత్తమా । కర్ణా᳚భ్యాం॒ భూరి॒విశ్రు॑వం । బ్రహ్మ॑ణః కో॒శో॑ఽసి మే॒ధయా పి॑హితః । శ్రు॒తం మే॑ గోపాయ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం మే॒ధాదే॒వీ జు॒షమా॑ణా న॒ ఆగా᳚ద్వి॒శ్వాచీ॑ భ॒ద్రా సు॑మన॒స్య మా॑నా । త్వయా॒ జుష్టా॑ ను॒దమా॑నా దు॒రుక్తా᳚న్ బృ॒హద్వ॑దేమ వి॒దథే॑ సు॒వీరాః᳚ । త్వయా॒ జుష్ట॑ ఋ॒షిర్భ॑వతి దేవి॒ త్వయా॒ బ్రహ్మా॑ఽఽగ॒తశ్రీ॑రు॒త త్వయా᳚ । త్వయా॒ జుష్ట॑శ్చి॒త్రం విం॑దతే వసు॒ సా నో॑ జుషస్వ॒ ద్రవి॑ణో న మేధే ॥

మే॒ధాం మ॒ ఇంద్రో॑ దదాతు మే॒ధాం దే॒వీ సర॑స్వతీ । మే॒ధాం మే॑ అ॒శ్వినా॑వు॒భా-వాధ॑త్తాం॒ పుష్క॑రస్రజా । అ॒ప్స॒రాసు॑ చ॒ యా మే॒ధా గం॑ధ॒ర్వేషు॑ చ॒ యన్మనః॑ । దైవీం᳚ మే॒ధా సర॑స్వతీ॒ సా మాం᳚ మే॒ధా సు॒రభి॑ర్జుషతా॒గ్॒ స్వాహా᳚ ॥

ఆమాం᳚ మే॒ధా సు॒రభి॑ర్వి॒శ్వరూ॑పా॒ హిర॑ణ్యవర్ణా॒ జగ॑తీ జగ॒మ్యా । ఊర్జ॑స్వతీ॒ పయ॑సా॒ పిన్వ॑మానా॒ సా మాం᳚ మే॒ధా సు॒ప్రతీ॑కా జుషంతాం ॥

మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయ్య॒గ్నిస్తేజో॑ దధాతు॒ మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయీంద్ర॑ ఇంద్రి॒యం ద॑ధాతు॒ మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయి॒ సూర్యో॒ భ్రాజో॑ దధాతు ॥

ఓం హం॒స॒ హం॒సాయ॑ వి॒ద్మహే॑ పరమహం॒సాయ॑ ధీమహి । తన్నో॑ హంసః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥
 

मेधा सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

तैत्तिरीयारण्यकम् - 4, प्रपाठकः - 10, अनुवाकः - 41-44

ॐ यश्छन्द॑सामृष॒भो वि॒श्वरू॑पः । छन्दो॒भ्योऽध्य॒मृता᳚थ्सम्ब॒भूव॑ । स मेन्द्रो॑ मे॒धया᳚ स्पृणोतु । अ॒मृत॑स्य देव॒धार॑णो भूयासम् । शरी॑रं मे॒ विच॑र्षणम् । जि॒ह्वा मे॒ मधु॑मत्तमा । कर्णा᳚भ्यां॒ भूरि॒विश्रु॑वम् । ब्रह्म॑णः को॒शो॑ऽसि मे॒धया पि॑हितः । श्रु॒तं मे॑ गोपाय ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ मे॒धादे॒वी जु॒षमा॑णा न॒ आगा᳚द्वि॒श्वाची॑ भ॒द्रा सु॑मन॒स्य मा॑ना । त्वया॒ जुष्टा॑ नु॒दमा॑ना दु॒रुक्ता᳚न् बृ॒हद्व॑देम वि॒दथे॑ सु॒वीराः᳚ । त्वया॒ जुष्ट॑ ऋ॒षिर्भ॑वति देवि॒ त्वया॒ ब्रह्मा॑ऽऽग॒तश्री॑रु॒त त्वया᳚ । त्वया॒ जुष्ट॑श्चि॒त्रं वि॑न्दते वसु॒ सा नो॑ जुषस्व॒ द्रवि॑णो न मेधे ॥

मे॒धां म॒ इन्द्रो॑ ददातु मे॒धां दे॒वी सर॑स्वती । मे॒धां मे॑ अ॒श्विना॑वु॒भा-वाध॑त्तां॒ पुष्क॑रस्रजा । अ॒प्स॒रासु॑ च॒ या मे॒धा ग॑न्ध॒र्वेषु॑ च॒ यन्मनः॑ । दैवीं᳚ मे॒धा सर॑स्वती॒ सा मां᳚ मे॒धा सु॒रभि॑र्जुषता॒ग्॒ स्वाहा᳚ ॥

आमां᳚ मे॒धा सु॒रभि॑र्वि॒श्वरू॑पा॒ हिर॑ण्यवर्णा॒ जग॑ती जग॒म्या । ऊर्ज॑स्वती॒ पय॑सा॒ पिन्व॑माना॒ सा मां᳚ मे॒धा सु॒प्रती॑का जुषन्ताम् ॥

मयि॑ मे॒धां मयि॑ प्र॒जां मय्य॒ग्निस्तेजो॑ दधातु॒ मयि॑ मे॒धां मयि॑ प्र॒जां मयीन्द्र॑ इन्द्रि॒यं द॑धातु॒ मयि॑ मे॒धां मयि॑ प्र॒जां मयि॒ सूर्यो॒ भ्राजो॑ दधातु ॥

ॐ हं॒स॒ हं॒साय॑ वि॒द्महे॑ परमहं॒साय॑ धीमहि । तन्नो॑ हंसः प्रचो॒दया᳚त् ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

MEDHA SUKTAM

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

taittirīyāraṇyakam - 4, prapāṭhakaḥ - 10, anuvākaḥ - 41-44

ōṃ yaśChanda̍sāmṛṣa̠bhō vi̠śvarū̍paḥ । Chandō̠bhyōdhya̠mṛtā̎thsamba̠bhūva̍ । sa mēndrō̍ mē̠dhayā̎ spṛṇōtu । a̠mṛta̍sya dēva̠dhāra̍ṇō bhūyāsam । śarī̍raṃ mē vicha̍rṣaṇam । ji̠hvā mē̠ madhu̍mattamā । karṇā̎bhyāṃ̠ bhūri̠viśru̍vam । brahma̍ṇaḥ kō̠śō̍si mē̠dhayā pi̍hitaḥ । śru̠taṃ mē̍ gōpāya ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

ōṃ mē̠dhādē̠vī ju̠ṣamā̍ṇā na̠ āgā̎dvi̠śvāchī̍ bha̠drā su̍mana̠sya mā̍nā । tvayā̠ juṣṭā̍ nu̠damā̍nā du̠ruktā̎n bṛ̠hadva̍dēma vi̠dathē̍ su̠vīrā̎ḥ । tvayā̠ juṣṭa̍ ṛ̠ṣirbha̍vati dēvi̠ tvayā̠ brahmā̍ga̠taśrī̍ru̠ta tvayā̎ । tvayā̠ juṣṭa̍śchi̠traṃ vi̍ndatē vasu̠ sā nō̍ juṣasva̠ dravi̍ṇō na mēdhē ॥

mē̠dhāṃ ma̠ indrō̍ dadātu mē̠dhāṃ dē̠vī sara̍svatī । mē̠dhāṃ mē̍ a̠śvinā̍vu̠bhā-vādha̍ttā̠ṃ puṣka̍rasrajā । a̠psa̠rāsu̍ cha̠ yā mē̠dhā ga̍ndha̠rvēṣu̍ cha̠ yanmana̍ḥ । daivī̎m mē̠dhā sara̍svatī̠ sā mā̎m mē̠dhā su̠rabhi̍rjuṣatā̠g̠ svāhā̎ ॥

āmā̎m mē̠dhā su̠rabhi̍rvi̠śvarū̍pā̠ hira̍ṇyavarṇā̠ jaga̍tī jaga̠myā । ūrja̍svatī̠ paya̍sā̠ pinva̍mānā̠ sā mā̎m mē̠dhā su̠pratī̍kā juṣantām ॥

mayi̍ mē̠dhāṃ mayi̍ pra̠jāṃ mayya̠gnistējō̍ dadhātu̠ mayi̍ mē̠dhāṃ mayi̍ pra̠jāṃ mayīndra̍ indri̠yaṃ da̍dhātu̠ mayi̍ mē̠dhāṃ mayi̍ pra̠jāṃ mayi̠ sūryō̠ bhrājō̍ dadhātu ॥

ōṃ haṃ̠sa̠ haṃ̠sāya̍ vi̠dmahē̍ paramahaṃ̠sāya̍ dhīmahi । tannō̍ haṃsaḥ prachō̠dayā̎t ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

மேதா4 ஸூக்தம்

தைத்திரீயாரண்யகம் - 4, ப்ரபாட2க: - 1௦, அனுவாக: - 41-44

ஓம் யஶ்ச2ன்த॑3ஸாம்ருஷ॒போ4 வி॒ஶ்வரூ॑ப: । ச2ன்தோ॒3ப்4யோத்4ய॒ம்ருதா᳚த்2ஸம்ப॒3பூ4வ॑ । ஸ மேன்த்3ரோ॑ மே॒த4யா᳚ ஸ்ப்ருணோது । அ॒ம்ருத॑ஸ்ய தே3வ॒தா4ர॑ணோ பூ4யாஸம் । ஶரீ॑ரம் மே விச॑ர்ஷணம் । ஜி॒ஹ்வா மே॒ மது॑4மத்தமா । கர்ணா᳚ப்4யாம்॒ பூ4ரி॒விஶ்ரு॑வம் । ப்3ரஹ்ம॑ண: கோ॒ஶோ॑ஸி மே॒த4யா பி॑ஹித: । ஶ்ரு॒தம் மே॑ கோ3பாய ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் மே॒தா4தே॒3வீ ஜு॒ஷமா॑ணா ந॒ ஆகா᳚3த்3வி॒ஶ்வாசீ॑ ப॒4த்3ரா ஸு॑மன॒ஸ்ய மா॑னா । த்வயா॒ ஜுஷ்டா॑ நு॒த3மா॑னா து॒3ருக்தா᳚ன் ப்3ரு॒ஹத்3வ॑தே3ம வி॒த3தே॑2 ஸு॒வீரா:᳚ । த்வயா॒ ஜுஷ்ட॑ ரு॒ஷிர்ப॑4வதி தே3வி॒ த்வயா॒ ப்3ரஹ்மா॑க॒3தஶ்ரீ॑ரு॒த த்வயா᳚ । த்வயா॒ ஜுஷ்ட॑ஶ்சி॒த்ரம் வி॑ன்த3தே வஸு॒ ஸா நோ॑ ஜுஷஸ்வ॒ த்3ரவி॑ணோ ந மேதே4 ॥

மே॒தா4ம் ம॒ இன்த்3ரோ॑ த3தா3து மே॒தா4ம் தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ । மே॒தா4ம் மே॑ அ॒ஶ்வினா॑வு॒பா4-வாத॑4த்தாம்॒ புஷ்க॑ரஸ்ரஜா । அ॒ப்ஸ॒ராஸு॑ ச॒ யா மே॒தா4 க॑3ன்த॒4ர்வேஷு॑ ச॒ யன்மன:॑ । தை3வீம்᳚ மே॒தா4 ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸா மாம்᳚ மே॒தா4 ஸு॒ரபி॑4ர்ஜுஷதா॒க்॒3 ஸ்வாஹா᳚ ॥

ஆமாம்᳚ மே॒தா4 ஸு॒ரபி॑4ர்வி॒ஶ்வரூ॑பா॒ ஹிர॑ண்யவர்ணா॒ ஜக॑3தீ ஜக॒3ம்யா । ஊர்ஜ॑ஸ்வதீ॒ பய॑ஸா॒ பின்வ॑மானா॒ ஸா மாம்᳚ மே॒தா4 ஸு॒ப்ரதீ॑கா ஜுஷன்தாம் ॥

மயி॑ மே॒தா4ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மய்ய॒க்3னிஸ்தேஜோ॑ த3தா4து॒ மயி॑ மே॒தா4ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயீன்த்3ர॑ இன்த்3ரி॒யம் த॑3தா4து॒ மயி॑ மே॒தா4ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயி॒ ஸூர்யோ॒ ப்4ராஜோ॑ த3தா4து ॥

ஓம் ஹம்॒ஸ॒ ஹம்॒ஸாய॑ வி॒த்3மஹே॑ பரமஹம்॒ஸாய॑ தீ4மஹி । தன்னோ॑ ஹம்ஸ: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥
 

ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕಂ - 4, ಪ್ರಪಾಠಕಃ - 10, ಅನುವಾಕಃ - 41-44

ಓಂ ಯಶ್ಛಂದ॑ಸಾಮೃಷ॒ಭೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಃ । ಛಂದೋ॒ಭ್ಯೋಽಧ್ಯ॒ಮೃತಾ᳚ಥ್ಸಂಬ॒ಭೂವ॑ । ಸ ಮೇಂದ್ರೋ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ಸ್ಪೃಣೋತು । ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ದೇವ॒ಧಾರ॑ಣೋ ಭೂಯಾಸಂ । ಶರೀ॑ರಂ ಮೇ ವಿಚ॑ರ್ಷಣಂ । ಜಿ॒ಹ್ವಾ ಮೇ॒ ಮಧು॑ಮತ್ತಮಾ । ಕರ್ಣಾ᳚ಭ್ಯಾಂ॒ ಭೂರಿ॒ವಿಶ್ರು॑ವಂ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಃ ಕೋ॒ಶೋ॑ಽಸಿ ಮೇ॒ಧಯಾ ಪಿ॑ಹಿತಃ । ಶ್ರು॒ತಂ ಮೇ॑ ಗೋಪಾಯ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಮೇ॒ಧಾದೇ॒ವೀ ಜು॒ಷಮಾ॑ಣಾ ನ॒ ಆಗಾ᳚ದ್ವಿ॒ಶ್ವಾಚೀ॑ ಭ॒ದ್ರಾ ಸು॑ಮನ॒ಸ್ಯ ಮಾ॑ನಾ । ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟಾ॑ ನು॒ದಮಾ॑ನಾ ದು॒ರುಕ್ತಾ᳚ನ್ ಬೃ॒ಹದ್ವ॑ದೇಮ ವಿ॒ದಥೇ॑ ಸು॒ವೀರಾಃ᳚ । ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟ॑ ಋ॒ಷಿರ್ಭ॑ವತಿ ದೇವಿ॒ ತ್ವಯಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಽಽಗ॒ತಶ್ರೀ॑ರು॒ತ ತ್ವಯಾ᳚ । ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟ॑ಶ್ಚಿ॒ತ್ರಂ ವಿ॑ಂದತೇ ವಸು॒ ಸಾ ನೋ॑ ಜುಷಸ್ವ॒ ದ್ರವಿ॑ಣೋ ನ ಮೇಧೇ ॥

ಮೇ॒ಧಾಂ ಮ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ದದಾತು ಮೇ॒ಧಾಂ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ । ಮೇ॒ಧಾಂ ಮೇ॑ ಅ॒ಶ್ವಿನಾ॑ವು॒ಭಾ-ವಾಧ॑ತ್ತಾಂ॒ ಪುಷ್ಕ॑ರಸ್ರಜಾ । ಅ॒ಪ್ಸ॒ರಾಸು॑ ಚ॒ ಯಾ ಮೇ॒ಧಾ ಗಂ॑ಧ॒ರ್ವೇಷು॑ ಚ॒ ಯನ್ಮನಃ॑ । ದೈವೀಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸಾ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ರಭಿ॑ರ್ಜುಷತಾ॒ಗ್॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥

ಆಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ರಭಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾ॒ ಜಗ॑ತೀ ಜಗ॒ಮ್ಯಾ । ಊರ್ಜ॑ಸ್ವತೀ॒ ಪಯ॑ಸಾ॒ ಪಿನ್ವ॑ಮಾನಾ॒ ಸಾ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ಪ್ರತೀ॑ಕಾ ಜುಷಂತಾಂ ॥

ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯ್ಯ॒ಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ॑ ದಧಾತು॒ ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯೀಂದ್ರ॑ ಇಂದ್ರಿ॒ಯಂ ದ॑ಧಾತು॒ ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯಿ॒ ಸೂರ್ಯೋ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಹಂ॒ಸ॒ ಹಂ॒ಸಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಪರಮಹಂ॒ಸಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

മേധാ സൂക്തമ്

തൈത്തിരീയാരണ്യകമ് - 4, പ്രപാഠകഃ - 10, അനുവാകഃ - 41-44

ഓം യശ്ഛംദ॑സാമൃഷ॒ഭോ വി॒ശ്വരൂ॑പഃ । ഛംദോ॒ഭ്യോഽധ്യ॒മൃതാ᳚ഥ്സംബ॒ഭൂവ॑ । സ മേംദ്രോ॑ മേ॒ധയാ᳚ സ്പൃണോതു । അ॒മൃത॑സ്യ ദേവ॒ധാര॑ണോ ഭൂയാസമ് । ശരീ॑രം മേ വിച॑ര്ഷണമ് । ജി॒ഹ്വാ മേ॒ മധു॑മത്തമാ । കര്ണാ᳚ഭ്യാം॒ ഭൂരി॒വിശ്രു॑വമ് । ബ്രഹ്മ॑ണഃ കോ॒ശോ॑ഽസി മേ॒ധയാ പി॑ഹിതഃ । ശ്രു॒തം മേ॑ ഗോപായ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം മേ॒ധാദേ॒വീ ജു॒ഷമാ॑ണാ ന॒ ആഗാ᳚ദ്വി॒ശ്വാചീ॑ ഭ॒ദ്രാ സു॑മന॒സ്യ മാ॑നാ । ത്വയാ॒ ജുഷ്ടാ॑ നു॒ദമാ॑നാ ദു॒രുക്താ᳚ന് ബൃ॒ഹദ്വ॑ദേമ വി॒ദഥേ॑ സു॒വീരാഃ᳚ । ത്വയാ॒ ജുഷ്ട॑ ഋ॒ഷിര്ഭ॑വതി ദേവി॒ ത്വയാ॒ ബ്രഹ്മാ॑ഽഽഗ॒തശ്രീ॑രു॒ത ത്വയാ᳚ । ത്വയാ॒ ജുഷ്ട॑ശ്ചി॒ത്രം വി॑ംദതേ വസു॒ സാ നോ॑ ജുഷസ്വ॒ ദ്രവി॑ണോ ന മേധേ ॥

മേ॒ധാം മ॒ ഇംദ്രോ॑ ദദാതു മേ॒ധാം ദേ॒വീ സര॑സ്വതീ । മേ॒ധാം മേ॑ അ॒ശ്വിനാ॑വു॒ഭാ-വാധ॑ത്താം॒ പുഷ്ക॑രസ്രജാ । അ॒പ്സ॒രാസു॑ ച॒ യാ മേ॒ധാ ഗം॑ധ॒ര്വേഷു॑ ച॒ യന്മനഃ॑ । ദൈവീം᳚ മേ॒ധാ സര॑സ്വതീ॒ സാ മാം᳚ മേ॒ധാ സു॒രഭി॑ര്ജുഷതാ॒ഗ്॒ സ്വാഹാ᳚ ॥

ആമാം᳚ മേ॒ധാ സു॒രഭി॑ര്വി॒ശ്വരൂ॑പാ॒ ഹിര॑ണ്യവര്ണാ॒ ജഗ॑തീ ജഗ॒മ്യാ । ഊര്ജ॑സ്വതീ॒ പയ॑സാ॒ പിന്വ॑മാനാ॒ സാ മാം᳚ മേ॒ധാ സു॒പ്രതീ॑കാ ജുഷംതാമ് ॥

മയി॑ മേ॒ധാം മയി॑ പ്ര॒ജാം മയ്യ॒ഗ്നിസ്തേജോ॑ ദധാതു॒ മയി॑ മേ॒ധാം മയി॑ പ്ര॒ജാം മയീംദ്ര॑ ഇംദ്രി॒യം ദ॑ധാതു॒ മയി॑ മേ॒ധാം മയി॑ പ്ര॒ജാം മയി॒ സൂര്യോ॒ ഭ്രാജോ॑ ദധാതു ॥

ഓം ഹം॒സ॒ ഹം॒സായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ പരമഹം॒സായ॑ ധീമഹി । തന്നോ॑ ഹംസഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top