బిల్వాష్టకం | बिल्वाष्टकम् | BILVAASHTAKAM

0
బిల్వాష్టకం | बिल्वाष्टकम् | BILVAASHTAKAM

|| బిల్వాష్టకం ||

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం ।
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 1 ॥

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః ।
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 2 ॥

దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనం ।
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 3 ॥

సాలగ్రామేషు విప్రేషు తటాకే వనకూపయోః ।
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రాణాం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 4 ॥

దంతికోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతాని చ ।
కోటికన్యాప్రదానేన ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 5 ॥

ఏకం చ బిల్వపత్రైశ్చ కోటియజ్ఞ్న ఫలం లభేత్ ।
మహాదేవైశ్చ పూజార్థం ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 6 ॥

కాశీక్షేత్రే నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం ।
గయాప్రయాగ మే దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 7 ॥

ఉమయా సహ దేవేశం వాహనం నందిశంకరం ।
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో ఏకబిల్వం శివార్పితం ॥ 8 ॥

ఇతి శ్రీ బిల్వాష్టకం ॥

----------------

వికల్ప సంకర్పణ

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం ।
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః ।
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః ।
కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం ।
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః ।
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తథా ।
తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనం ।
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ ।
భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః ।
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రస్య ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధశతక్రతౌ చ ।
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం ।
అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపనముచ్యతే ।
అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోపనయనం తధా ।
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥

బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥


This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked. 

बिल्वाष्टकम्

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं ।
त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पितं ॥ 1 ॥

त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः ।
तवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पितं ॥ 2 ॥

दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनं ।
अघोरपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पितं ॥ 3 ॥

सालग्रामेषु विप्रेषु तटाके वनकूपयोः ।
यज्ञ्नकोटि सहस्राणां एकबिल्वं शिवार्पितं ॥ 4 ॥

दन्तिकोटि सहस्रेषु अश्वमेध शतानि च ।
कोटिकन्याप्रदानेन एकबिल्वं शिवार्पितं ॥ 5 ॥

एकं च बिल्वपत्रैश्च कोटियज्ञ्न फलं लभेत् ।
महादेवैश्च पूजार्थं एकबिल्वं शिवार्पितं ॥ 6 ॥

काशीक्षेत्रे निवासं च कालभैरव दर्शनं ।
गयाप्रयाग मे दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पितं ॥ 7 ॥

उमया सह देवेशं वाहनं नन्दिशङ्करं ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पितं ॥ 8 ॥

इति श्री बिल्वाष्टकम् ॥

----------------

विकल्प सङ्कर्पण

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं ।
त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः ।
तवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

कोटि कन्या महादानं तिलपर्वत कोटयः ।
काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

काशीक्षेत्र निवासं च कालभैरव दर्शनं ।
प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

इन्दुवारे व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वराः ।
नक्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

रामलिङ्ग प्रतिष्ठा च वैवाहिक कृतं तथा ।
तटाकानिच सन्धानं एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

अखण्ड बिल्वपत्रं च आयुतं शिवपूजनं ।
कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

उमया सहदेवेश नन्दि वाहनमेव च ।
भस्मलेपन सर्वाङ्गं एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

सालग्रामेषु विप्राणां तटाकं दशकूपयोः ।
यज्ञ्नकोटि सहस्रस्य एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

दन्ति कोटि सहस्रेषु अश्वमेधशतक्रतौ च ।
कोटिकन्या महादानं एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

बिल्वाणां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनं ।
अघोर पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

सहस्रवेद पाटेषु ब्रह्मस्तापनमुच्यते ।
अनेकव्रत कोटीनां एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

अन्नदान सहस्रेषु सहस्रोपनयनं तधा ।
अनेक जन्मपापानि एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

बिल्वाष्टकमिदम् पुण्यं यः पठेश्शिव सन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति एकबिल्वं शिवार्पणं ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

BILVAASHTAKAM

tridaḻaṃ triguṇākāraṃ trinētraṃ cha triyāyudhaṃ ।
trijanma pāpasaṃhāraṃ ēkabilvaṃ śivārpitaṃ ॥ 1 ॥

triśākhaiḥ bilvapatraiścha achChidraiḥ kōmalaiḥ śubhaiḥ ।
tavapūjāṃ kariṣyāmi ēkabilvaṃ śivārpitaṃ ॥ 2 ॥

darśanaṃ bilvavṛkṣasya sparśanaṃ pāpanāśanaṃ ।
aghōrapāpasaṃhāraṃ ēkabilvaṃ śivārpitaṃ ॥ 3 ॥

sālagrāmēṣu viprēṣu taṭākē vanakūpayōḥ ।
yajñnakōṭi sahasrāṇāṃ ēkabilvaṃ śivārpitaṃ ॥ 4 ॥

dantikōṭi sahasrēṣu aśvamēdha śatāni cha ।
kōṭikanyāpradānēna ēkabilvaṃ śivārpitaṃ ॥ 5 ॥

ēkaṃ cha bilvapatraiścha kōṭiyajñna phalaṃ labhēt ।
mahādēvaiścha pūjārthaṃ ēkabilvaṃ śivārpitaṃ ॥ 6 ॥

kāśīkṣētrē nivāsaṃ cha kālabhairava darśanaṃ ।
gayāprayāga mē dṛṣṭvā ēkabilvaṃ śivārpitaṃ ॥ 7 ॥

umayā saha dēvēśaṃ vāhanaṃ nandiśaṅkaraṃ ।
muchyatē sarvapāpēbhyō ēkabilvaṃ śivārpitaṃ ॥ 8 ॥

iti śrī bilvāṣṭakam ॥

----------------

vikalpa saṅkarpaṇa

tridaḻaṃ triguṇākāraṃ trinētraṃ cha triyāyudhaṃ ।
trijanma pāpasaṃhāraṃ ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

triśākhaiḥ bilvapatraiścha achChidraiḥ kōmalaiḥ śubhaiḥ ।
tavapūjāṃ kariṣyāmi ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

kōṭi kanyā mahādānaṃ tilaparvata kōṭayaḥ ।
kāñchanaṃ śailadānēna ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

kāśīkṣētra nivāsaṃ cha kālabhairava darśanaṃ ।
prayāgē mādhavaṃ dṛṣṭvā ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

induvārē vrataṃ sthitvā nirāhārō mahēśvarāḥ ।
naktaṃ hauṣyāmi dēvēśa ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

rāmaliṅga pratiṣṭhā cha vaivāhika kṛtaṃ tathā ।
taṭākānicha sandhānaṃ ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

akhaṇḍa bilvapatraṃ cha āyutaṃ śivapūjanaṃ ।
kṛtaṃ nāma sahasrēṇa ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

umayā sahadēvēśa nandi vāhanamēva cha ।
bhasmalēpana sarvāṅgaṃ ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

sālagrāmēṣu viprāṇāṃ taṭākaṃ daśakūpayōḥ ।
yajñnakōṭi sahasrasya ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

danti kōṭi sahasrēṣu aśvamēdhaśatakratau cha ।
kōṭikanyā mahādānaṃ ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

bilvāṇāṃ darśanaṃ puṇyaṃ sparśanaṃ pāpanāśanaṃ ।
aghōra pāpasaṃhāraṃ ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

sahasravēda pāṭēṣu brahmastāpanamuchyatē ।
anēkavrata kōṭīnāṃ ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

annadāna sahasrēṣu sahasrōpanayanaṃ tadhā ।
anēka janmapāpāni ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

bilvāṣṭakamidam puṇyaṃ yaḥ paṭhēśśiva sannidhau ।
śivalōkamavāpnōti ēkabilvaṃ śivārpaṇaṃ ॥

பி3ல்வாஷ்டகம்

த்ரித3ல்த3ம் த்ரிகு3ணாகாரம் த்ரினேத்ரம் ச த்ரியாயுத4ம் ।
த்ரிஜன்ம பாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 1 ॥

த்ரிஶாகை2: பி3ல்வபத்ரைஶ்ச அச்சி2த்3ரை: கோமலை: ஶுபை4: ।
தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 2 ॥

த3ர்ஶனம் பி3ல்வவ்ருக்ஷஸ்ய ஸ்பர்ஶனம் பாபனாஶனம் ।
அகோ4ரபாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 3 ॥

ஸாலக்3ராமேஷு விப்ரேஷு தடாகே வனகூபயோ: ।
யஜ்ஞ்னகோடி ஸஹஸ்ராணாம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 4 ॥

த3ன்திகோடி ஸஹஸ்ரேஷு அஶ்வமேத4 ஶதானி ச ।
கோடிகன்யாப்ரதா3னேன ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 5 ॥

ஏகம் ச பி3ல்வபத்ரைஶ்ச கோடியஜ்ஞ்ன ப2லம் லபே4த் ।
மஹாதே3வைஶ்ச பூஜார்த2ம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 6 ॥

காஶீக்ஷேத்ரே நிவாஸம் ச காலபை4ரவ த3ர்ஶனம் ।
க3யாப்ரயாக3 மே த்3ருஷ்ட்வா ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 7 ॥

உமயா ஸஹ தே3வேஶம் வாஹனம் நன்தி3ஶங்கரம் ।
முச்யதே ஸர்வபாபேப்4யோ ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பிதம் ॥ 8 ॥

இதி ஶ்ரீ பி3ல்வாஷ்டகம் ॥

----------------

விகல்ப ஸங்கர்பண

த்ரித3ல்த3ம் த்ரிகு3ணாகாரம் த்ரினேத்ரம் ச த்ரியாயுத4ம் ।
த்ரிஜன்ம பாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

த்ரிஶாகை2: பி3ல்வபத்ரைஶ்ச அச்சி2த்3ரை: கோமலை: ஶுபை4: ।
தவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

கோடி கன்யா மஹாதா3னம் திலபர்வத கோடய: ।
காஞ்சனம் ஶைலதா3னேன ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

காஶீக்ஷேத்ர நிவாஸம் ச காலபை4ரவ த3ர்ஶனம் ।
ப்ரயாகே3 மாத4வம் த்3ருஷ்ட்வா ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

இன்து3வாரே வ்ரதம் ஸ்தி2த்வா நிராஹாரோ மஹேஶ்வரா: ।
நக்தம் ஹௌஷ்யாமி தே3வேஶ ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

ராமலிங்க3 ப்ரதிஷ்டா2 ச வைவாஹிக க்ருதம் ததா2 ।
தடாகானிச ஸன்தா4னம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

அக2ண்ட3 பி3ல்வபத்ரம் ச ஆயுதம் ஶிவபூஜனம் ।
க்ருதம் நாம ஸஹஸ்ரேண ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

உமயா ஸஹதே3வேஶ நன்தி3 வாஹனமேவ ச ।
ப4ஸ்மலேபன ஸர்வாங்க3ம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

ஸாலக்3ராமேஷு விப்ராணாம் தடாகம் த3ஶகூபயோ: ।
யஜ்ஞ்னகோடி ஸஹஸ்ரஸ்ய ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

த3ன்தி கோடி ஸஹஸ்ரேஷு அஶ்வமேத4ஶதக்ரதௌ ச ।
கோடிகன்யா மஹாதா3னம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

பி3ல்வாணாம் த3ர்ஶனம் புண்யம் ஸ்பர்ஶனம் பாபனாஶனம் ।
அகோ4ர பாபஸம்ஹாரம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

ஸஹஸ்ரவேத3 பாடேஷு ப்3ரஹ்மஸ்தாபனமுச்யதே ।
அனேகவ்ரத கோடீனாம் ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

அன்னதா3ன ஸஹஸ்ரேஷு ஸஹஸ்ரோபனயனம் ததா4 ।
அனேக ஜன்மபாபானி ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

பி3ல்வாஷ்டகமித3ம் புண்யம் ய: படே2ஶ்ஶிவ ஸன்னிதௌ4 ।
ஶிவலோகமவாப்னோதி ஏகபி3ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ।
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 1 ॥

ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ ।
ತವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 2 ॥

ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ।
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 3 ॥

ಸಾಲಗ್ರಾಮೇಷು ವಿಪ್ರೇಷು ತಟಾಕೇ ವನಕೂಪಯೋಃ ।
ಯಜ್ಞ್ನಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 4 ॥

ದಂತಿಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಷು ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಾನಿ ಚ ।
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಪ್ರದಾನೇನ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 5 ॥

ಏಕಂ ಚ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಕೋಟಿಯಜ್ಞ್ನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ ।
ಮಹಾದೇವೈಶ್ಚ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 6 ॥

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರೇ ನಿವಾಸಂ ಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ ।
ಗಯಾಪ್ರಯಾಗ ಮೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 7 ॥

ಉಮಯಾ ಸಹ ದೇವೇಶಂ ವಾಹನಂ ನಂದಿಶಂಕರಂ ।
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ॥

----------------

ವಿಕಲ್ಪ ಸಂಕರ್ಪಣ

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ।
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ ।
ತವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ತಿಲಪರ್ವತ ಕೋಟಯಃ ।
ಕಾಂಚನಂ ಶೈಲದಾನೇನ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಂ ಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ ।
ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಇಂದುವಾರೇ ವ್ರತಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ನಿರಾಹಾರೋ ಮಹೇಶ್ವರಾಃ ।
ನಕ್ತಂ ಹೌಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ರಾಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ವೈವಾಹಿಕ ಕೃತಂ ತಥಾ ।
ತಟಾಕಾನಿಚ ಸಂಧಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಅಖಂಡ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಚ ಆಯುತಂ ಶಿವಪೂಜನಂ ।
ಕೃತಂ ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಉಮಯಾ ಸಹದೇವೇಶ ನಂದಿ ವಾಹನಮೇವ ಚ ।
ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಸಾಲಗ್ರಾಮೇಷು ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ತಟಾಕಂ ದಶಕೂಪಯೋಃ ।
ಯಜ್ಞ್ನಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ದಂತಿ ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಷು ಅಶ್ವಮೇಧಶತಕ್ರತೌ ಚ ।
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಬಿಲ್ವಾಣಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ।
ಅಘೋರ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಸಹಸ್ರವೇದ ಪಾಟೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಾಪನಮುಚ್ಯತೇ ।
ಅನೇಕವ್ರತ ಕೋಟೀನಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಅನ್ನದಾನ ಸಹಸ್ರೇಷು ಸಹಸ್ರೋಪನಯನಂ ತಧಾ ।
ಅನೇಕ ಜನ್ಮಪಾಪಾನಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಶ್ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top