లింగాష్టకం | लिङ्गाष्टकम् | LINGASHTAKAM

0
లింగాష్టకం | लिङ्गाष्टकम् | LINGASHTAKAM
|| లింగాష్టకం ||

బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం
నిర్మలభాసిత శోభిత లింగం ।
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 1 ॥

దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
కామదహన కరుణాకర లింగం ।
రావణ దర్ప వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 2 ॥

సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం ।
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 3 ॥

కనక మహామణి భూషిత లింగం
ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం ।
దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 4 ॥

కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
పంకజ హార సుశోభిత లింగం ।
సంచిత పాప వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 5 ॥

దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
భావై-ర్భక్తిభిరేవ చ లింగం ।
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 6 ॥

అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం
సర్వసముద్భవ కారణ లింగం ।
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 7 ॥

సురగురు సురవర పూజిత లింగం
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం ।
పరాత్పరం (పరమపదం) పరమాత్మక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 8 ॥

లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

 लिङ्गाष्टकम्

ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गं
निर्मलभासित शोभित लिङ्गम् ।
जन्मज दुःख विनाशक लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 1 ॥

देवमुनि प्रवरार्चित लिङ्गं
कामदहन करुणाकर लिङ्गम् ।
रावण दर्प विनाशन लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 2 ॥

सर्व सुगन्ध सुलेपित लिङ्गं
बुद्धि विवर्धन कारण लिङ्गम् ।
सिद्ध सुरासुर वन्दित लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 3 ॥

कनक महामणि भूषित लिङ्गं
फणिपति वेष्टित शोभित लिङ्गम् ।
दक्षसुयज्ञ विनाशन लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 4 ॥

कुङ्कुम चन्दन लेपित लिङ्गं
पङ्कज हार सुशोभित लिङ्गम् ।
सञ्चित पाप विनाशन लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 5 ॥

देवगणार्चित सेवित लिङ्गं
भावै-र्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् ।
दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 6 ॥

अष्टदलोपरिवेष्टित लिङ्गं
सर्वसमुद्भव कारण लिङ्गम् ।
अष्टदरिद्र विनाशन लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 7 ॥

सुरगुरु सुरवर पूजित लिङ्गं
सुरवन पुष्प सदार्चित लिङ्गम् ।
परात्परं (परमपदं) परमात्मक लिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 8 ॥

लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेश्शिव सन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

LINGASHTAKAM

brahmamurāri surārchita liṅgaṃ
nirmalabhāsita śōbhita liṅgam ।
janmaja duḥkha vināśaka liṅgaṃ
tatpraṇamāmi sadāśiva liṅgam ॥ 1 ॥

dēvamuni pravarārchita liṅgaṃ
kāmadahana karuṇākara liṅgam ।
rāvaṇa darpa vināśana liṅgaṃ
tatpraṇamāmi sadāśiva liṅgam ॥ 2 ॥

sarva sugandha sulēpita liṅgaṃ
buddhi vivardhana kāraṇa liṅgam ।
siddha surāsura vandita liṅgaṃ
tatpraṇamāmi sadāśiva liṅgam ॥ 3 ॥

kanaka mahāmaṇi bhūṣita liṅgaṃ
phaṇipati vēṣṭita śōbhita liṅgam ।
dakṣasuyajña vināśana liṅgaṃ
tatpraṇamāmi sadāśiva liṅgam ॥ 4 ॥

kuṅkuma chandana lēpita liṅgaṃ
paṅkaja hāra suśōbhita liṅgam ।
sañchita pāpa vināśana liṅgaṃ
tatpraṇamāmi sadāśiva liṅgam ॥ 5 ॥

dēvagaṇārchita sēvita liṅgaṃ
bhāvai-rbhaktibhirēva cha liṅgam ।
dinakara kōṭi prabhākara liṅgaṃ
tatpraṇamāmi sadāśiva liṅgam ॥ 6 ॥

aṣṭadaḻōparivēṣṭita liṅgaṃ
sarvasamudbhava kāraṇa liṅgam ।
aṣṭadaridra vināśana liṅgaṃ
tatpraṇamāmi sadāśiva liṅgam ॥ 7 ॥

suraguru suravara pūjita liṅgaṃ
suravana puṣpa sadārchita liṅgam ।
parātparaṃ (paramapadaṃ) paramātmaka liṅgaṃ
tatpraṇamāmi sadāśiva liṅgam ॥ 8 ॥

liṅgāṣṭakamidaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭhēśśiva sannidhau ।
śivalōkamavāpnōti śivēna saha mōdatē ॥

லிங்கா3ஷ்டகம்

ப்3ரஹ்மமுராரி ஸுரார்சித லிங்க3ம்
நிர்மலபா4ஸித ஶோபி4த லிங்க3ம் ।
ஜன்மஜ து3:க2 வினாஶக லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ॥ 1 ॥

தே3வமுனி ப்ரவரார்சித லிங்க3ம்
காமத3ஹன கருணாகர லிங்க3ம் ।
ராவண த3ர்ப வினாஶன லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ॥ 2 ॥

ஸர்வ ஸுக3ன்த4 ஸுலேபித லிங்க3ம்
பு3த்3தி4 விவர்த4ன காரண லிங்க3ம் ।
ஸித்3த4 ஸுராஸுர வன்தி3த லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ॥ 3 ॥

கனக மஹாமணி பூ4ஷித லிங்க3ம்
ப2ணிபதி வேஷ்டித ஶோபி4த லிங்க3ம் ।
த3க்ஷஸுயஜ்ஞ வினாஶன லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ॥ 4 ॥

குங்கும சன்த3ன லேபித லிங்க3ம்
பங்கஜ ஹார ஸுஶோபி4த லிங்க3ம் ।
ஸஞ்சித பாப வினாஶன லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ॥ 5 ॥

தே3வக3ணார்சித ஸேவித லிங்க3ம்
பா4வை-ர்ப4க்திபி4ரேவ ச லிங்க3ம் ।
தி3னகர கோடி ப்ரபா4கர லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ॥ 6 ॥

அஷ்டத3ல்தோ3பரிவேஷ்டித லிங்க3ம்
ஸர்வஸமுத்3ப4வ காரண லிங்க3ம் ।
அஷ்டத3ரித்3ர வினாஶன லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ॥ 7 ॥

ஸுரகு3ரு ஸுரவர பூஜித லிங்க3ம்
ஸுரவன புஷ்ப ஸதா3ர்சித லிங்க3ம் ।
பராத்பரம் (பரமபத3ம்) பரமாத்மக லிங்க3ம்
தத்ப்ரணமாமி ஸதா3ஶிவ லிங்க3ம் ॥ 8 ॥

லிங்கா3ஷ்டகமித3ம் புண்யம் ய: படே2ஶ்ஶிவ ஸன்னிதௌ4 ।
ஶிவலோகமவாப்னோதி ஶிவேன ஸஹ மோத3தே ॥

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ

ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ
ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಂ ।
ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಂ ॥ 1 ॥

ದೇವಮುನಿ ಪ್ರವರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ
ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಂ ।
ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಂ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವ ಸುಗಂಧ ಸುಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ
ಬುದ್ಧಿ ವಿವರ್ಧನ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಂ ।
ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರ ವಂದಿತ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಂ ॥ 3 ॥

ಕನಕ ಮಹಾಮಣಿ ಭೂಷಿತ ಲಿಂಗಂ
ಫಣಿಪತಿ ವೇಷ್ಟಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಂ ।
ದಕ್ಷಸುಯಜ್ಞ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಂ ॥ 4 ॥

ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ
ಪಂಕಜ ಹಾರ ಸುಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಂ ।
ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಂ ॥ 5 ॥

ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತ ಸೇವಿತ ಲಿಂಗಂ
ಭಾವೈ-ರ್ಭಕ್ತಿಭಿರೇವ ಚ ಲಿಂಗಂ ।
ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಂ ॥ 6 ॥

ಅಷ್ಟದಳೋಪರಿವೇಷ್ಟಿತ ಲಿಂಗಂ
ಸರ್ವಸಮುದ್ಭವ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಂ ।
ಅಷ್ಟದರಿದ್ರ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಂ ॥ 7 ॥

ಸುರಗುರು ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಲಿಂಗಂ
ಸುರವನ ಪುಷ್ಪ ಸದಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ।
ಪರಾತ್ಪರಂ (ಪರಮಪದಂ) ಪರಮಾತ್ಮಕ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಂ ॥ 8 ॥

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಶ್ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం |  నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top