కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | काशी विश्वनाथाष्टकम् | KASHI VISHWANATHASHTAKAM

0
కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | काशी विश्वनाथाष्टकम् | KASHI VISHWANATHASHTAKAM|| కాశీ విశ్వనాథాష్టకం ||

గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం
గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం
నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 1 ॥

వాచామగోచరమనేక గుణ స్వరూపం
వాగీశ విష్ణు సుర సేవిత పాద పద్మం
వామేణ విగ్రహ వరేన కలత్రవంతం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 2 ॥

భూతాదిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగం
వ్యాఘ్రాంజినాం బరధరం, జటిలం, త్రినేత్రం
పాశాంకుశాభయ వరప్రద శూలపాణిం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 3 ॥

సీతాంశు శోభిత కిరీట విరాజమానం
బాలేక్షణాతల విశోషిత పంచబాణం
నాగాధిపా రచిత బాసుర కర్ణ పూరం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 4 ॥

పంచాననం దురిత మత్త మతంగజానాం
నాగాంతకం ధనుజ పుంగవ పన్నాగానాం
దావానలం మరణ శోక జరాటవీనాం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 5 ॥

తేజోమయం సగుణ నిర్గుణమద్వితీయం
ఆనంద కందమపరాజిత మప్రమేయం
నాగాత్మకం సకల నిష్కళమాత్మ రూపం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 6 ॥

ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరశ్య నిందాం
పాపే రథిం చ సునివార్య మనస్సమాధౌ
ఆధాయ హృత్-కమల మధ్య గతం పరేశం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 7 ॥

రాగాధి దోష రహితం స్వజనానురాగం
వైరాగ్య శాంతి నిలయం గిరిజా సహాయం
మాధుర్య ధైర్య సుభగం గరళాభిరామం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ॥ 8 ॥

వారాణసీ పుర పతే స్థవనం శివస్య
వ్యాఖ్యాతం అష్టకమిదం పఠతే మనుష్య
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంత కీర్తిం
సంప్రాప్య దేవ నిలయే లభతే చ మోక్షం ॥

విశ్వనాధాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేః శివ సన్నిధౌ
శివలోకమవాప్నోతి శివేనసహ మోదతే ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.
 
काशी विश्वनाथाष्टकम्

गङ्गा तरङ्ग रमणीय जटा कलापं
गौरी निरन्तर विभूषित वाम भागं
नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ॥ 1 ॥

वाचामगोचरमनेक गुण स्वरूपं
वागीश विष्णु सुर सेवित पाद पद्मं
वामेण विग्रह वरेन कलत्रवन्तं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ॥ 2 ॥

भूतादिपं भुजग भूषण भूषिताङ्गं
व्याघ्राञ्जिनां बरधरं, जटिलं, त्रिनेत्रं
पाशाङ्कुशाभय वरप्रद शूलपाणिं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ॥ 3 ॥

सीतांशु शोभित किरीट विराजमानं
बालेक्षणातल विशोषित पञ्चबाणं
नागाधिपा रचित बासुर कर्ण पूरं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ॥ 4 ॥

पञ्चाननं दुरित मत्त मतङ्गजानां
नागान्तकं धनुज पुङ्गव पन्नागानां
दावानलं मरण शोक जराटवीनां
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ॥ 5 ॥

तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयं
आनन्द कन्दमपराजित मप्रमेयं
नागात्मकं सकल निष्कलमात्म रूपं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ॥ 6 ॥

आशां विहाय परिहृत्य परश्य निन्दां
पापे रथिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ
आधाय हृत्-कमल मध्य गतं परेशं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ॥ 7 ॥

रागाधि दोष रहितं स्वजनानुरागं
वैराग्य शान्ति निलयं गिरिजा सहायं
माधुर्य धैर्य सुभगं गरलाभिरामं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ॥ 8 ॥

वाराणसी पुर पते स्थवनं शिवस्य
व्याख्यातं अष्टकमिदं पठते मनुष्य
विद्यां श्रियं विपुल सौख्यमनन्त कीर्तिं
सम्प्राप्य देव निलये लभते च मोक्षं ॥

विश्वनाधाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेः शिव सन्निधौ
शिवलोकमवाप्नोति शिवेनसह मोदते ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. 

KASI VISHWANATHASHTAKAM

gaṅgā taraṅga ramaṇīya jaṭā kalāpaṃ
gaurī nirantara vibhūṣita vāma bhāgaṃ
nārāyaṇa priyamanaṅga madāpahāraṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ॥ 1 ॥

vāchāmagōcharamanēka guṇa svarūpaṃ
vāgīśa viṣṇu sura sēvita pāda padmaṃ
vāmēṇa vigraha varēna kalatravantaṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ॥ 2 ॥

bhūtādipaṃ bhujaga bhūṣaṇa bhūṣitāṅgaṃ
vyāghrāñjināṃ baradharaṃ, jaṭilaṃ, trinētraṃ
pāśāṅkuśābhaya varaprada śūlapāṇiṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ॥ 3 ॥

sītāṃśu śōbhita kirīṭa virājamānaṃ
bālēkṣaṇātala viśōṣita pañchabāṇaṃ
nāgādhipā rachita bāsura karṇa pūraṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ॥ 4 ॥

pañchānanaṃ durita matta mataṅgajānāṃ
nāgāntakaṃ dhanuja puṅgava pannāgānāṃ
dāvānalaṃ maraṇa śōka jarāṭavīnāṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ॥ 5 ॥

tējōmayaṃ saguṇa nirguṇamadvitīyaṃ
ānanda kandamaparājita mapramēyaṃ
nāgātmakaṃ sakala niṣkaḻamātma rūpaṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ॥ 6 ॥

āśāṃ vihāya parihṛtya paraśya nindāṃ
pāpē rathiṃ cha sunivārya manassamādhau
ādhāya hṛt-kamala madhya gataṃ parēśaṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ॥ 7 ॥

rāgādhi dōṣa rahitaṃ svajanānurāgaṃ
vairāgya śānti nilayaṃ girijā sahāyaṃ
mādhurya dhairya subhagaṃ garaḻābhirāmaṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ॥ 8 ॥

vārāṇasī pura patē sthavanaṃ śivasya
vyākhyātaṃ aṣṭakamidaṃ paṭhatē manuṣya
vidyāṃ śriyaṃ vipula saukhyamananta kīrtiṃ
samprāpya dēva nilayē labhatē cha mōkṣaṃ ॥

viśvanādhāṣṭakamidaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭhēḥ śiva sannidhau
śivalōkamavāpnōti śivēnasaha mōdatē ॥

காஶீ விஶ்வனாதா2ஷ்டகம்

க3ங்கா3 தரங்க3 ரமணீய ஜடா கலாபம்
கௌ3ரீ நிரன்தர விபூ4ஷித வாம பா4க3ம்
நாராயண ப்ரியமனங்க3 மதா3பஹாரம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 1 ॥

வாசாமகோ3சரமனேக கு3ண ஸ்வரூபம்
வாகீ3ஶ விஷ்ணு ஸுர ஸேவித பாத3 பத்3மம்
வாமேண விக்3ரஹ வரேன கலத்ரவன்தம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 2 ॥

பூ4தாதி3பம் பு4ஜக3 பூ4ஷண பூ4ஷிதாங்க3ம்
வ்யாக்4ராஞ்ஜினாம் ப3ரத4ரம், ஜடிலம், த்ரினேத்ரம்
பாஶாங்குஶாப4ய வரப்ரத3 ஶூலபாணிம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 3 ॥

ஸீதாம்ஶு ஶோபி4த கிரீட விராஜமானம்
பா3லேக்ஷணாதல விஶோஷித பஞ்சபா3ணம்
நாகா3தி4பா ரசித பா3ஸுர கர்ண பூரம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 4 ॥

பஞ்சானநம் து3ரித மத்த மதங்கஜ3ானாம்
நாகா3ன்தகம் த4னுஜ புங்க3வ பன்னாகா3னாம்
தா3வானலம் மரண ஶோக ஜராடவீனாம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 5 ॥

தேஜோமயம் ஸகு3ண நிர்கு3ணமத்3விதீயம்
ஆனந்த3 கன்த3மபராஜித மப்ரமேயம்
நாகா3த்மகம் ஸகல நிஷ்கல்த3மாத்ம ரூபம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 6 ॥

ஆஶாம் விஹாய பரிஹ்ருத்ய பரஶ்ய நின்தா3ம்
பாபே ரதி2ம் ச ஸுனிவார்ய மனஸ்ஸமாதௌ4
ஆதா4ய ஹ்ருத்-கமல மத்4ய க3தம் பரேஶம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 7 ॥

ராகா3தி4 தோ3ஷ ரஹிதம் ஸ்வஜனானுராக3ம்
வைராக்3ய ஶான்தி நிலயம் கி3ரிஜா ஸஹாயம்
மாது4ர்ய தை4ர்ய ஸுப4க3ம் க3ரல்தா3பி4ராமம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 8 ॥

வாராணஸீ புர பதே ஸ்த2வனம் ஶிவஸ்ய
வ்யாக்2யாதம் அஷ்டகமித3ம் பட2தே மனுஷ்ய
வித்3யாம் ஶ்ரியம் விபுல ஸௌக்2யமனந்த கீர்திம்
ஸம்ப்ராப்ய தே3வ நிலயே லப4தே ச மோக்ஷம் ॥

விஶ்வனாதா4ஷ்டகமித3ம் புண்யம் ய: படே2: ஶிவ ஸன்னிதௌ4
ஶிவலோகமவாப்னோதி ஶிவேனஸஹ மோத3தே ॥

ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

ಗಂಗಾ ತರಂಗ ರಮಣೀಯ ಜಟಾ ಕಲಾಪಂ
ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮ ಭಾಗಂ
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಂ ॥ 1 ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರಮನೇಕ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಂ
ವಾಗೀಶ ವಿಷ್ಣು ಸುರ ಸೇವಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮಂ
ವಾಮೇಣ ವಿಗ್ರಹ ವರೇನ ಕಲತ್ರವಂತಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಂ ॥ 2 ॥

ಭೂತಾದಿಪಂ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ
ವ್ಯಾಘ್ರಾಂಜಿನಾಂ ಬರಧರಂ, ಜಟಿಲಂ, ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯ ವರಪ್ರದ ಶೂಲಪಾಣಿಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಂ ॥ 3 ॥

ಸೀತಾಂಶು ಶೋಭಿತ ಕಿರೀಟ ವಿರಾಜಮಾನಂ
ಬಾಲೇಕ್ಷಣಾತಲ ವಿಶೋಷಿತ ಪಂಚಬಾಣಂ
ನಾಗಾಧಿಪಾ ರಚಿತ ಬಾಸುರ ಕರ್ಣ ಪೂರಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಂ ॥ 4 ॥

ಪಂಚಾನನಂ ದುರಿತ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜಾನಾಂ
ನಾಗಾಂತಕಂ ಧನುಜ ಪುಂಗವ ಪನ್ನಾಗಾನಾಂ
ದಾವಾನಲಂ ಮರಣ ಶೋಕ ಜರಾಟವೀನಾಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಂ ॥ 5 ॥

ತೇಜೋಮಯಂ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣಮದ್ವಿತೀಯಂ
ಆನಂದ ಕಂದಮಪರಾಜಿತ ಮಪ್ರಮೇಯಂ
ನಾಗಾತ್ಮಕಂ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಳಮಾತ್ಮ ರೂಪಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಂ ॥ 6 ॥

ಆಶಾಂ ವಿಹಾಯ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಪರಶ್ಯ ನಿಂದಾಂ
ಪಾಪೇ ರಥಿಂ ಚ ಸುನಿವಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸಮಾಧೌ
ಆಧಾಯ ಹೃತ್-ಕಮಲ ಮಧ್ಯ ಗತಂ ಪರೇಶಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಂ ॥ 7 ॥

ರಾಗಾಧಿ ದೋಷ ರಹಿತಂ ಸ್ವಜನಾನುರಾಗಂ
ವೈರಾಗ್ಯ ಶಾಂತಿ ನಿಲಯಂ ಗಿರಿಜಾ ಸಹಾಯಂ
ಮಾಧುರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಸುಭಗಂ ಗರಳಾಭಿರಾಮಂ
ವಾರಾಣಸೀ ಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಧಂ ॥ 8 ॥

ವಾರಾಣಸೀ ಪುರ ಪತೇ ಸ್ಥವನಂ ಶಿವಸ್ಯ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಅಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೇ ಮನುಷ್ಯ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಪುಲ ಸೌಖ್ಯಮನಂತ ಕೀರ್ತಿಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇವ ನಿಲಯೇ ಲಭತೇ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ॥

ವಿಶ್ವನಾಧಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಃ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನಸಹ ಮೋದತೇ ॥

കാശീ വിശ്വനാഥാഷ്ടകമ്

ഗംഗാ തരംഗ രമണീയ ജടാ കലാപം
ഗൌരീ നിരംതര വിഭൂഷിത വാമ ഭാഗം
നാരായണ പ്രിയമനംഗ മദാപഹാരം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 1 ॥

വാചാമഗോചരമനേക ഗുണ സ്വരൂപം
വാഗീശ വിഷ്ണു സുര സേവിത പാദ പദ്മം
വാമേണ വിഗ്രഹ വരേന കലത്രവംതം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 2 ॥

ഭൂതാദിപം ഭുജഗ ഭൂഷണ ഭൂഷിതാംഗം
വ്യാഘ്രാംജിനാം ബരധരം, ജടിലം, ത്രിനേത്രം
പാശാംകുശാഭയ വരപ്രദ ശൂലപാണിം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 3 ॥

സീതാംശു ശോഭിത കിരീട വിരാജമാനം
ബാലേക്ഷണാതല വിശോഷിത പംചബാണം
നാഗാധിപാ രചിത ബാസുര കര്ണ പൂരം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 4 ॥

പംചാനനം ദുരിത മത്ത മതംഗജാനാം
നാഗാംതകം ധനുജ പുംഗവ പന്നാഗാനാം
ദാവാനലം മരണ ശോക ജരാടവീനാം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 5 ॥

തേജോമയം സഗുണ നിര്ഗുണമദ്വിതീയം
ആനംദ കംദമപരാജിത മപ്രമേയം
നാഗാത്മകം സകല നിഷ്കലമാത്മ രൂപം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 6 ॥

ആശാം വിഹായ പരിഹൃത്യ പരശ്യ നിംദാം
പാപേ രഥിം ച സുനിവാര്യ മനസ്സമാധൌ
ആധായ ഹൃത്-കമല മധ്യ ഗതം പരേശം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 7 ॥

രാഗാധി ദോഷ രഹിതം സ്വജനാനുരാഗം
വൈരാഗ്യ ശാംതി നിലയം ഗിരിജാ സഹായം
മാധുര്യ ധൈര്യ സുഭഗം ഗരലാഭിരാമം
വാരാണസീ പുരപതിം ഭജ വിശ്വനാധമ് ॥ 8 ॥

വാരാണസീ പുര പതേ സ്ഥവനം ശിവസ്യ
വ്യാഖ്യാതം അഷ്ടകമിദം പഠതേ മനുഷ്യ
വിദ്യാം ശ്രിയം വിപുല സൌഖ്യമനംത കീര്തിം
സംപ്രാപ്യ ദേവ നിലയേ ലഭതേ ച മോക്ഷമ് ॥

വിശ്വനാധാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേഃ ശിവ സന്നിധൌ
ശിവലോകമവാപ്നോതി ശിവേനസഹ മോദതേ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | 
నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | 
శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top