అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం - अर्ध नारीश्वर अष्टकम् - ARDHA NAAREESWARA ASHTAKAM

0
అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం - अर्ध नारीश्वर अष्टकम् - ARDHA NAAREESWARA ASHTAKAM

అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం

చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై
కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ ।
ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 1 ॥

కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై
చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ ।
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 2 ॥

ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ ।
హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 3 ॥

విశాలనీలోత్పలలోచనాయై
వికాసిపంకేరుహలోచనాయ ।
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 4 ॥

మందారమాలాకలితాలకాయై
కపాలమాలాంకితకంధరాయ ।
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 5 ॥

అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ ।
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 6 ॥

ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై
సమస్తసంహారకతాండవాయ ।
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 7 ॥

ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ ।
శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 8 ॥

ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో
భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ ।
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనంతకాలం
భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః ॥

अर्ध नारीश्वर अष्टकम्

चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै
कर्पूरगौरार्धशरीरकाय ।
धम्मिल्लकायै च जटाधराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥

कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै
चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय ।
कृतस्मरायै विकृतस्मराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 2 ॥

झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै
पादाब्जराजत्फणिनूपुराय ।
हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 3 ॥

विशालनीलोत्पललोचनायै
विकासिपङ्केरुहलोचनाय ।
समेक्षणायै विषमेक्षणाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 4 ॥

मन्दारमालाकलितालकायै
कपालमालाङ्कितकन्धराय ।
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 5 ॥

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै
तटित्प्रभाताम्रजटाधराय ।
निरीश्वरायै निखिलेश्वराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 6 ॥

प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै
समस्तसंहारकताण्डवाय ।
जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 7 ॥

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै
स्फुरन्महापन्नगभूषणाय ।
शिवान्वितायै च शिवान्विताय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 8 ॥

एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो
भक्त्या स मान्यो भुवि दीर्घजीवी ।
प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं
भूयात्सदा तस्य समस्तसिद्धिः ॥

ARDHA NAAREESWARA ASHTAKAM

chāmpēyagaurārdhaśarīrakāyai
karpūragaurārdhaśarīrakāya ।
dhammillakāyai cha jaṭādharāya
namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 1 ॥

kastūrikākuṅkumacharchitāyai
chitārajaḥpuñja vicharchitāya ।
kṛtasmarāyai vikṛtasmarāya
namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 2 ॥

jhaṇatkvaṇatkaṅkaṇanūpurāyai
pādābjarājatphaṇinūpurāya ।
hēmāṅgadāyai bhujagāṅgadāya
namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 3 ॥

viśālanīlōtpalalōchanāyai
vikāsipaṅkēruhalōchanāya ।
samēkṣaṇāyai viṣamēkṣaṇāya
namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 4 ॥

mandāramālākalitālakāyai
kapālamālāṅkitakandharāya ।
divyāmbarāyai cha digambarāya
namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 5 ॥

ambhōdharaśyāmalakuntalāyai
taṭitprabhātāmrajaṭādharāya ।
nirīśvarāyai nikhilēśvarāya
namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 6 ॥

prapañchasṛṣṭyunmukhalāsyakāyai
samastasaṃhārakatāṇḍavāya ।
jagajjananyai jagadēkapitrē
namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 7 ॥

pradīptaratnōjjvalakuṇḍalāyai
sphuranmahāpannagabhūṣaṇāya ।
śivānvitāyai cha śivānvitāya
namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 8 ॥

ētatpaṭhēdaṣṭakamiṣṭadaṃ yō
bhaktyā sa mānyō bhuvi dīrghajīvī ।
prāpnōti saubhāgyamanantakālaṃ
bhūyātsadā tasya samastasiddhiḥ ॥

அர்த4 நாரீஶ்வர அஷ்டகம்

சாம்பேயகௌ3ரார்த4ஶரீரகாயை
கர்பூரகௌ3ரார்த4ஶரீரகாய ।
த4ம்மில்லகாயை ச ஜடாத4ராய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 1 ॥

கஸ்தூரிகாகுங்குமசர்சிதாயை
சிதாரஜ:புஞ்ஜ விசர்சிதாய ।
க்ருதஸ்மராயை விக்ருதஸ்மராய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 2 ॥

ஜ2ணத்க்வணத்கங்கணனூபுராயை
பாதா3ப்3ஜராஜத்ப2ணினூபுராய ।
ஹேமாங்க3தா3யை பு4ஜகா3ங்க3தா3ய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 3 ॥

விஶாலனீலோத்பலலோசனாயை
விகாஸிபங்கேருஹலோசனாய ।
ஸமேக்ஷணாயை விஷமேக்ஷணாய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 4 ॥

மன்தா3ரமாலாகலிதாலகாயை
கபாலமாலாங்கிதகன்த4ராய ।
தி3வ்யாம்ப3ராயை ச தி3க3ம்ப3ராய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 5 ॥

அம்போ4த4ரஶ்யாமலகுன்தலாயை
தடித்ப்ரபா4தாம்ரஜடாத4ராய ।
நிரீஶ்வராயை நிகி2லேஶ்வராய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 6 ॥

ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்ட்யுன்முக2லாஸ்யகாயை
ஸமஸ்தஸம்ஹாரகதாண்ட3வாய ।
ஜகஜ3்ஜனந்யை ஜக3தே3கபித்ரே
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 7 ॥

ப்ரதீ3ப்தரத்னோஜ்ஜ்வலகுண்ட3லாயை
ஸ்பு2ரன்மஹாபன்னக3பூ4ஷணாய ।
ஶிவான்விதாயை ச ஶிவான்விதாய
நம: ஶிவாயை ச நம: ஶிவாய ॥ 8 ॥

ஏதத்படே2த3ஷ்டகமிஷ்டதஂ3 யோ
ப4க்த்யா ஸ மான்யோ பு4வி தீ3ர்கஜ4ீவீ ।
ப்ராப்னோதி ஸௌபா4க்3யமனந்தகாலம்
பூ4யாத்ஸதா3 தஸ்ய ஸமஸ்தஸித்3தி4: ॥

ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಅಷ್ಟಕಂ

ಚಾಂಪೇಯಗೌರಾರ್ಧಶರೀರಕಾಯೈ
ಕರ್ಪೂರಗೌರಾರ್ಧಶರೀರಕಾಯ ।
ಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕಾಯೈ ಚ ಜಟಾಧರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 1 ॥

ಕಸ್ತೂರಿಕಾಕುಂಕುಮಚರ್ಚಿತಾಯೈ
ಚಿತಾರಜಃಪುಂಜ ವಿಚರ್ಚಿತಾಯ ।
ಕೃತಸ್ಮರಾಯೈ ವಿಕೃತಸ್ಮರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 2 ॥

ಝಣತ್ಕ್ವಣತ್ಕಂಕಣನೂಪುರಾಯೈ
ಪಾದಾಬ್ಜರಾಜತ್ಫಣಿನೂಪುರಾಯ ।
ಹೇಮಾಂಗದಾಯೈ ಭುಜಗಾಂಗದಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 3 ॥

ವಿಶಾಲನೀಲೋತ್ಪಲಲೋಚನಾಯೈ
ವಿಕಾಸಿಪಂಕೇರುಹಲೋಚನಾಯ ।
ಸಮೇಕ್ಷಣಾಯೈ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 4 ॥

ಮಂದಾರಮಾಲಾಕಲಿತಾಲಕಾಯೈ
ಕಪಾಲಮಾಲಾಂಕಿತಕಂಧರಾಯ ।
ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 5 ॥

ಅಂಭೋಧರಶ್ಯಾಮಲಕುಂತಲಾಯೈ
ತಟಿತ್ಪ್ರಭಾತಾಮ್ರಜಟಾಧರಾಯ ।
ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟ್ಯುನ್ಮುಖಲಾಸ್ಯಕಾಯೈ
ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಕತಾಂಡವಾಯ ।
ಜಗಜ್ಜನನ್ಯೈ ಜಗದೇಕಪಿತ್ರೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 7 ॥

ಪ್ರದೀಪ್ತರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲಕುಂಡಲಾಯೈ
ಸ್ಫುರನ್ಮಹಾಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ ।
ಶಿವಾನ್ವಿತಾಯೈ ಚ ಶಿವಾನ್ವಿತಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 8 ॥

ಏತತ್ಪಠೇದಷ್ಟಕಮಿಷ್ಟದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಮಾನ್ಯೋ ಭುವಿ ದೀರ್ಘಜೀವೀ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮನಂತಕಾಲಂ
ಭೂಯಾತ್ಸದಾ ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿಃ ॥

അര്ധ നാരീശ്വര അഷ്ടകമ്

ചാംപേയഗൌരാര്ധശരീരകായൈ
കര്പൂരഗൌരാര്ധശരീരകായ ।
ധമ്മില്ലകായൈ ച ജടാധരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 1 ॥

കസ്തൂരികാകുംകുമചര്ചിതായൈ
ചിതാരജഃപുംജ വിചര്ചിതായ ।
കൃതസ്മരായൈ വികൃതസ്മരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 2 ॥

ഝണത്ക്വണത്കംകണനൂപുരായൈ
പാദാബ്ജരാജത്ഫണിനൂപുരായ ।
ഹേമാംഗദായൈ ഭുജഗാംഗദായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 3 ॥

വിശാലനീലോത്പലലോചനായൈ
വികാസിപംകേരുഹലോചനായ ।
സമേക്ഷണായൈ വിഷമേക്ഷണായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 4 ॥

മംദാരമാലാകലിതാലകായൈ
കപാലമാലാംകിതകംധരായ ।
ദിവ്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 5 ॥

അംഭോധരശ്യാമലകുംതലായൈ
തടിത്പ്രഭാതാമ്രജടാധരായ ।
നിരീശ്വരായൈ നിഖിലേശ്വരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 6 ॥

പ്രപംചസൃഷ്ട്യുന്മുഖലാസ്യകായൈ
സമസ്തസംഹാരകതാംഡവായ ।
ജഗജ്ജനന്യൈ ജഗദേകപിത്രേ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 7 ॥

പ്രദീപ്തരത്നോജ്ജ്വലകുംഡലായൈ
സ്ഫുരന്മഹാപന്നഗഭൂഷണായ ।
ശിവാന്വിതായൈ ച ശിവാന്വിതായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ ॥ 8 ॥

ഏതത്പഠേദഷ്ടകമിഷ്ടദം യോ
ഭക്ത്യാ സ മാന്യോ ഭുവി ദീര്ഘജീവീ ।
പ്രാപ്നോതി സൌഭാഗ്യമനംതകാലം
ഭൂയാത്സദാ തസ്യ സമസ്തസിദ്ധിഃ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top