ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం - द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् - DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM

0
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం - द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् - DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

లఘు స్తోత్రం
సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ ।
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ॥
పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ ।
సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ॥
వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే ।
హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ॥

ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః ।
సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥

సంపూర్ణ స్తోత్రం
సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ ।
భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 1 ॥

శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగేఽపి సదా వసంతమ్ ।
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ॥ 2 ॥

అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ ।
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాలమహాసురేశమ్ ॥ 3 ॥

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ ।
సదైవ మాంధాతృపురే వసంతం ఓంకారమీశం శివమేకమీడే ॥ 4 ॥

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసం తం గిరిజాసమేతమ్ ।
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ॥ 5 ॥

యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ ।
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్తహితం నమామి ॥ 6 ॥

శ్రీతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః ।
శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ॥ 7 ॥

యామ్యే సదంగే నగరేఽతిరమ్యే విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగైః ।
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 8 ॥

సానందమానందవనే వసంతం ఆనందకందం హతపాపబృందమ్ ।
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 9 ॥

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం గోదావరితీరపవిత్రదేశే ।
యద్దర్శనాత్ పాతకం పాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబకమీశమీడే ॥ 10 ॥

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః ।
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే ॥ 11 ॥

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వరేణ్యమ్ ।
వందే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే ॥ 12 ॥

జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ ।
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ॥

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

लघु स्तोत्रम्
सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।
उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारेत्वमामलेश्वरम् ॥
पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् ।
सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥
वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे ।
हिमालयेतु केदारं घृष्णेशन्तु विशालके ॥

एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः ।
सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥

सम्पूर्ण स्तोत्रम्
सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् ।
भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 1 ॥

श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् ।
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् ॥ 2 ॥

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् ।
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् ॥ 3 ॥

कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय ।
सदैव मान्धातृपुरे वसन्तं ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ॥ 4 ॥

पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसं तं गिरिजासमेतम् ।
सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि ॥ 5 ॥

यं डाकिनिशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च ।
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि ॥ 6 ॥

श्रीताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः ।
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥ 7 ॥

याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः ।
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 8 ॥

सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापबृन्दम् ।
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 9 ॥

सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरितीरपवित्रदेशे ।
यद्दर्शनात् पातकं पाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे ॥ 10 ॥

महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः ।
सुरासुरैर्यक्ष महोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे ॥ 11 ॥

इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम् ।
वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥ 12 ॥

ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण ।
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ॥]

DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM

laghu stōtram
saurāṣṭrē sōmanādhañcha śrīśailē mallikārjunam ।
ujjayinyāṃ mahākālaṃ ōṅkārētvamāmalēśvaram ॥
parlyāṃ vaidyanādhañcha ḍhākinyāṃ bhīma śaṅkaram ।
sētubandhētu rāmēśaṃ nāgēśaṃ dārukāvanē ॥
vāraṇāśyāntu viśvēśaṃ trayambakaṃ gautamītaṭē ।
himālayētu kēdāraṃ ghṛṣṇēśantu viśālakē ॥

ētāni jyōtirliṅgāni sāyaṃ prātaḥ paṭhēnnaraḥ ।
sapta janma kṛtaṃ pāpaṃ smaraṇēna vinaśyati ॥

sampūrṇa stōtram
saurāṣṭradēśē viśadē'tiramyē jyōtirmayaṃ chandrakaḻāvataṃsam ।
bhaktapradānāya kṛpāvatīrṇaṃ taṃ sōmanāthaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 1 ॥

śrīśailaśṛṅgē vividhaprasaṅgē śēṣādriśṛṅgē'pi sadā vasantam ।
tamarjunaṃ mallikapūrvamēnaṃ namāmi saṃsārasamudrasētum ॥ 2 ॥

avantikāyāṃ vihitāvatāraṃ muktipradānāya cha sajjanānām ।
akālamṛtyōḥ parirakṣaṇārthaṃ vandē mahākālamahāsurēśam ॥ 3 ॥

kāvērikānarmadayōḥ pavitrē samāgamē sajjanatāraṇāya ।
sadaiva māndhātṛpurē vasantaṃ ōṅkāramīśaṃ śivamēkamīḍē ॥ 4 ॥

pūrvōttarē prajvalikānidhānē sadā vasaṃ taṃ girijāsamētam ।
surāsurārādhitapādapadmaṃ śrīvaidyanāthaṃ tamahaṃ namāmi ॥ 5 ॥

yaṃ ḍākiniśākinikāsamājē niṣēvyamāṇaṃ piśitāśanaiścha ।
sadaiva bhīmādipadaprasiddhaṃ taṃ śaṅkaraṃ bhaktahitaṃ namāmi ॥ 6 ॥

śrītāmraparṇījalarāśiyōgē nibadhya sētuṃ viśikhairasaṅkhyaiḥ ।
śrīrāmachandrēṇa samarpitaṃ taṃ rāmēśvarākhyaṃ niyataṃ namāmi ॥ 7 ॥

yāmyē sadaṅgē nagarē'tiramyē vibhūṣitāṅgaṃ vividhaiścha bhōgaiḥ ।
sadbhaktimuktipradamīśamēkaṃ śrīnāganāthaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 8 ॥

sānandamānandavanē vasantaṃ ānandakandaṃ hatapāpabṛndam ।
vārāṇasīnāthamanāthanāthaṃ śrīviśvanāthaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 9 ॥

sahyādriśīrṣē vimalē vasantaṃ gōdāvaritīrapavitradēśē ।
yaddarśanāt pātakaṃ pāśu nāśaṃ prayāti taṃ tryambakamīśamīḍē ॥ 10 ॥

mahādripārśvē cha taṭē ramantaṃ sampūjyamānaṃ satataṃ munīndraiḥ ।
surāsurairyakṣa mahōragāḍhyaiḥ kēdāramīśaṃ śivamēkamīḍē ॥ 11 ॥

ilāpurē ramyaviśālakē'smin samullasantaṃ cha jagadvarēṇyam ।
vandē mahōdāratarasvabhāvaṃ ghṛṣṇēśvarākhyaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 12 ॥

jyōtirmayadvādaśaliṅgakānāṃ śivātmanāṃ prōktamidaṃ kramēṇa ।
stōtraṃ paṭhitvā manujō'tibhaktyā phalaṃ tadālōkya nijaṃ bhajēchcha ॥

த்3வாத3ஶ ஜ்யோதிர்லிங்க3 ஸ்தோத்ரம்

லகு4 ஸ்தோத்ரம்
ஸௌராஷ்ட்ரே ஸோமனாத4ஞ்ச ஶ்ரீஶைலே மல்லிகார்ஜுனம் ।
உஜ்ஜயின்யாஂ மஹாகாலஂ ஓங்காரேத்வமாமலேஶ்வரம் ॥
பர்ல்யாஂ வைத்3யனாத4ஞ்ச டா4கின்யாம் பீ4ம ஶங்கரம் ।
ஸேதுப3ன்தே4து ராமேஶஂ நாகே3ஶம் தா3ருகாவனே ॥
வாரணாஶ்யான்து விஶ்வேஶஂ த்ரயம்ப3கம் கௌ3தமீதடே ।
ஹிமாலயேது கேதா3ரம் க்4ருஷ்ணேஶன்து விஶாலகே ॥

ஏதானி ஜ்யோதிர்லிங்கா3னி ஸாயஂ ப்ராத: படே2ன்னர: ।
ஸப்த ஜன்ம க்ருதஂ பாபஂ ஸ்மரணேன வினஶ்யதி ॥

ஸம்பூர்ண ஸ்தோத்ரம்
ஸௌராஷ்ட்ரதே3ஶே விஶதே3திரம்யே ஜ்யோதிர்மயஂ சன்த்3ரகல்தா3வதம்ஸம் ।
ப4க்தப்ரதா3னாய க்ருபாவதீர்ணஂ தஂ ஸோமனாதஂ2 ஶரணஂ ப்ரபத்3யே ॥ 1 ॥

ஶ்ரீஶைலஶ்ருங்கே3 விவித4ப்ரஸங்கே3 ஶேஷாத்3ரிஶ்ருங்கே3பி ஸதா3 வஸன்தம் ।
தமர்ஜுனஂ மல்லிகபூர்வமேனஂ நமாமி ஸம்ஸாரஸமுத்3ரஸேதும் ॥ 2 ॥

அவன்திகாயாஂ விஹிதாவதாரஂ முக்திப்ரதா3னாய ச ஸஜ்ஜனானாம் ।
அகாலம்ருத்யோ: பரிரக்ஷணார்தஂ2 வன்தே3 மஹாகாலமஹாஸுரேஶம் ॥ 3 ॥

காவேரிகானர்மத3யோ: பவித்ரே ஸமாக3மே ஸஜ்ஜனதாரணாய ।
ஸதை3வ மான்தா4த்ருபுரே வஸன்தஂ ஓங்காரமீஶஂ ஶிவமேகமீடே3 ॥ 4 ॥

பூர்வோத்தரே ப்ரஜ்வலிகானிதா4னே ஸதா3 வஸஂ தம் கி3ரிஜாஸமேதம் ।
ஸுராஸுராராதி4தபாத3பத்3மஂ ஶ்ரீவைத்3யனாதஂ2 தமஹஂ நமாமி ॥ 5 ॥

யம் டா3கினிஶாகினிகாஸமாஜே நிஷேவ்யமாணஂ பிஶிதாஶனைஶ்ச ।
ஸதை3வ பீ4மாதி3பத3ப்ரஸித்3தஂ4 தஂ ஶங்கரம் ப4க்தஹிதஂ நமாமி ॥ 6 ॥

ஶ்ரீதாம்ரபர்ணீஜலராஶியோகே3 நிப3த்4ய ஸேதுஂ விஶிகை2ரஸங்க்3யை: ।
ஶ்ரீராமசன்த்3ரேண ஸமர்பிதஂ தஂ ராமேஶ்வராக்2யஂ நியதஂ நமாமி ॥ 7 ॥

யாம்யே ஸத3ங்கே3 நக3ரேதிரம்யே விபூ4ஷிதாங்கஂ3 விவிதை4ஶ்ச போ4கை3: ।
ஸத்3ப4க்திமுக்திப்ரத3மீஶமேகஂ ஶ்ரீனாக3னாதஂ2 ஶரணஂ ப்ரபத்3யே ॥ 8 ॥

ஸானந்த3மானந்த3வனே வஸன்தஂ ஆனந்த3கன்தஂ3 ஹதபாபப்3ருன்த3ம் ।
வாராணஸீனாத2மனாத2னாதஂ2 ஶ்ரீவிஶ்வனாதஂ2 ஶரணஂ ப்ரபத்3யே ॥ 9 ॥

ஸஹ்யாத்3ரிஶீர்ஷே விமலே வஸன்தம் கோ3தா3வரிதீரபவித்ரதே3ஶே ।
யத்3த3ர்ஶனாத் பாதகஂ பாஶு நாஶஂ ப்ரயாதி தஂ த்ர்யம்ப3கமீஶமீடே3 ॥ 1௦ ॥

மஹாத்3ரிபார்ஶ்வே ச தடே ரமன்தஂ ஸம்பூஜ்யமானஂ ஸததஂ முனீன்த்3ரை: ।
ஸுராஸுரைர்யக்ஷ மஹோரகா3ட்4யை: கேதா3ரமீஶஂ ஶிவமேகமீடே3 ॥ 11 ॥

இலாபுரே ரம்யவிஶாலகேஸ்மின் ஸமுல்லஸன்தஂ ச ஜக3த்3வரேண்யம் ।
வன்தே3 மஹோதா3ரதரஸ்வபா4வம் க்4ருஷ்ணேஶ்வராக்2யஂ ஶரணஂ ப்ரபத்3யே ॥ 12 ॥

ஜ்யோதிர்மயத்3வாத3ஶலிங்க3கானாஂ ஶிவாத்மனாஂ ப்ரோக்தமிதஂ3 க்ரமேண ।
ஸ்தோத்ரஂ படி2த்வா மனுஜோதிப4க்த்யா ப2லஂ ததா3லோக்ய நிஜம் பஜ4ேச்ச ॥

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಲಘು ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಧಂಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮ್ ।
ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾಕಾಲಂ ಓಂಕಾರೇತ್ವಮಾಮಲೇಶ್ವರಮ್ ॥
ಪರ್ಲ್ಯಾಂ ವೈದ್ಯನಾಧಂಚ ಢಾಕಿನ್ಯಾಂ ಭೀಮ ಶಂಕರಮ್ ।
ಸೇತುಬಂಧೇತು ರಾಮೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ದಾರುಕಾವನೇ ॥
ವಾರಣಾಶ್ಯಾಂತು ವಿಶ್ವೇಶಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಗೌತಮೀತಟೇ ।
ಹಿಮಾಲಯೇತು ಕೇದಾರಂ ಘೃಷ್ಣೇಶಂತು ವಿಶಾಲಕೇ ॥

ಏತಾನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾನಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಸಪ್ತ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ ॥

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ವಿಶದೇಽತಿರಮ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಮ್ ।
ಭಕ್ತಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವತೀರ್ಣಂ ತಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಶೈಲಶೃಂಗೇ ವಿವಿಧಪ್ರಸಂಗೇ ಶೇಷಾದ್ರಿಶೃಂಗೇಽಪಿ ಸದಾ ವಸಂತಮ್ ।
ತಮರ್ಜುನಂ ಮಲ್ಲಿಕಪೂರ್ವಮೇನಂ ನಮಾಮಿ ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರಸೇತುಮ್ ॥ 2 ॥

ಅವಂತಿಕಾಯಾಂ ವಿಹಿತಾವತಾರಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಚ ಸಜ್ಜನಾನಾಮ್ ।
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯೋಃ ಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವಂದೇ ಮಹಾಕಾಲಮಹಾಸುರೇಶಮ್ ॥ 3 ॥

ಕಾವೇರಿಕಾನರ್ಮದಯೋಃ ಪವಿತ್ರೇ ಸಮಾಗಮೇ ಸಜ್ಜನತಾರಣಾಯ ।
ಸದೈವ ಮಾಂಧಾತೃಪುರೇ ವಸಂತಂ ಓಂಕಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ॥ 4 ॥

ಪೂರ್ವೋತ್ತರೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕಾನಿಧಾನೇ ಸದಾ ವಸಂ ತಂ ಗಿರಿಜಾಸಮೇತಮ್ ।
ಸುರಾಸುರಾರಾಧಿತಪಾದಪದ್ಮಂ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಂ ತಮಹಂ ನಮಾಮಿ ॥ 5 ॥

ಯಂ ಡಾಕಿನಿಶಾಕಿನಿಕಾಸಮಾಜೇ ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ಪಿಶಿತಾಶನೈಶ್ಚ ।
ಸದೈವ ಭೀಮಾದಿಪದಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತಂ ಶಂಕರಂ ಭಕ್ತಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಜಲರಾಶಿಯೋಗೇ ನಿಬಧ್ಯ ಸೇತುಂ ವಿಶಿಖೈರಸಂಖ್ಯೈಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಂ ತಂ ರಾಮೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ನಿಯತಂ ನಮಾಮಿ ॥ 7 ॥

ಯಾಮ್ಯೇ ಸದಂಗೇ ನಗರೇಽತಿರಮ್ಯೇ ವಿಭೂಷಿತಾಂಗಂ ವಿವಿಧೈಶ್ಚ ಭೋಗೈಃ ।
ಸದ್ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಮೀಶಮೇಕಂ ಶ್ರೀನಾಗನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 8 ॥

ಸಾನಂದಮಾನಂದವನೇ ವಸಂತಂ ಆನಂದಕಂದಂ ಹತಪಾಪಬೃಂದಮ್ ।
ವಾರಾಣಸೀನಾಥಮನಾಥನಾಥಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 9 ॥

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಶೀರ್ಷೇ ವಿಮಲೇ ವಸಂತಂ ಗೋದಾವರಿತೀರಪವಿತ್ರದೇಶೇ ।
ಯದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಪಾತಕಂ ಪಾಶು ನಾಶಂ ಪ್ರಯಾತಿ ತಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಮೀಶಮೀಡೇ ॥ 10 ॥

ಮಹಾದ್ರಿಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚ ತಟೇ ರಮಂತಂ ಸಂಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ಸತತಂ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ ।
ಸುರಾಸುರೈರ್ಯಕ್ಷ ಮಹೋರಗಾಢ್ಯೈಃ ಕೇದಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ॥ 11 ॥

ಇಲಾಪುರೇ ರಮ್ಯವಿಶಾಲಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸಮುಲ್ಲಸಂತಂ ಚ ಜಗದ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ।
ವಂದೇ ಮಹೋದಾರತರಸ್ವಭಾವಂ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 12 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯದ್ವಾದಶಲಿಂಗಕಾನಾಂ ಶಿವಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿದಂ ಕ್ರಮೇಣ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮನುಜೋಽತಿಭಕ್ತ್ಯಾ ಫಲಂ ತದಾಲೋಕ್ಯ ನಿಜಂ ಭಜೇಚ್ಚ ॥

ദ്വാദശ ജ്യോതിര്ലിംഗ സ്തോത്രമ്

ലഘു സ്തോത്രമ്
സൌരാഷ്ട്രേ സോമനാധംച ശ്രീശൈലേ മല്ലികാര്ജുനമ് ।
ഉജ്ജയിന്യാം മഹാകാലം ഓംകാരേത്വമാമലേശ്വരമ് ॥
പര്ല്യാം വൈദ്യനാധംച ഢാകിന്യാം ഭീമ ശംകരമ് ।
സേതുബംധേതു രാമേശം നാഗേശം ദാരുകാവനേ ॥
വാരണാശ്യാംതു വിശ്വേശം ത്രയംബകം ഗൌതമീതടേ ।
ഹിമാലയേതു കേദാരം ഘൃഷ്ണേശംതു വിശാലകേ ॥

ഏതാനി ജ്യോതിര്ലിംഗാനി സായം പ്രാതഃ പഠേന്നരഃ ।
സപ്ത ജന്മ കൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി ॥

സംപൂര്ണ സ്തോത്രമ്
സൌരാഷ്ട്രദേശേ വിശദേഽതിരമ്യേ ജ്യോതിര്മയം ചംദ്രകലാവതംസമ് ।
ഭക്തപ്രദാനായ കൃപാവതീര്ണം തം സോമനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 1 ॥

ശ്രീശൈലശൃംഗേ വിവിധപ്രസംഗേ ശേഷാദ്രിശൃംഗേഽപി സദാ വസംതമ് ।
തമര്ജുനം മല്ലികപൂര്വമേനം നമാമി സംസാരസമുദ്രസേതുമ് ॥ 2 ॥

അവംതികായാം വിഹിതാവതാരം മുക്തിപ്രദാനായ ച സജ്ജനാനാമ് ।
അകാലമൃത്യോഃ പരിരക്ഷണാര്ഥം വംദേ മഹാകാലമഹാസുരേശമ് ॥ 3 ॥

കാവേരികാനര്മദയോഃ പവിത്രേ സമാഗമേ സജ്ജനതാരണായ ।
സദൈവ മാംധാതൃപുരേ വസംതം ഓംകാരമീശം ശിവമേകമീഡേ ॥ 4 ॥

പൂര്വോത്തരേ പ്രജ്വലികാനിധാനേ സദാ വസം തം ഗിരിജാസമേതമ് ।
സുരാസുരാരാധിതപാദപദ്മം ശ്രീവൈദ്യനാഥം തമഹം നമാമി ॥ 5 ॥

യം ഡാകിനിശാകിനികാസമാജേ നിഷേവ്യമാണം പിശിതാശനൈശ്ച ।
സദൈവ ഭീമാദിപദപ്രസിദ്ധം തം ശംകരം ഭക്തഹിതം നമാമി ॥ 6 ॥

ശ്രീതാമ്രപര്ണീജലരാശിയോഗേ നിബധ്യ സേതും വിശിഖൈരസംഖ്യൈഃ ।
ശ്രീരാമചംദ്രേണ സമര്പിതം തം രാമേശ്വരാഖ്യം നിയതം നമാമി ॥ 7 ॥

യാമ്യേ സദംഗേ നഗരേഽതിരമ്യേ വിഭൂഷിതാംഗം വിവിധൈശ്ച ഭോഗൈഃ ।
സദ്ഭക്തിമുക്തിപ്രദമീശമേകം ശ്രീനാഗനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 8 ॥

സാനംദമാനംദവനേ വസംതം ആനംദകംദം ഹതപാപബൃംദമ് ।
വാരാണസീനാഥമനാഥനാഥം ശ്രീവിശ്വനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 9 ॥

സഹ്യാദ്രിശീര്ഷേ വിമലേ വസംതം ഗോദാവരിതീരപവിത്രദേശേ ।
യദ്ദര്ശനാത് പാതകം പാശു നാശം പ്രയാതി തം ത്ര്യംബകമീശമീഡേ ॥ 10 ॥

മഹാദ്രിപാര്ശ്വേ ച തടേ രമംതം സംപൂജ്യമാനം സതതം മുനീംദ്രൈഃ ।
സുരാസുരൈര്യക്ഷ മഹോരഗാഢ്യൈഃ കേദാരമീശം ശിവമേകമീഡേ ॥ 11 ॥

ഇലാപുരേ രമ്യവിശാലകേഽസ്മിന് സമുല്ലസംതം ച ജഗദ്വരേണ്യമ് ।
വംദേ മഹോദാരതരസ്വഭാവം ഘൃഷ്ണേശ്വരാഖ്യം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 12 ॥

ജ്യോതിര്മയദ്വാദശലിംഗകാനാം ശിവാത്മനാം പ്രോക്തമിദം ക്രമേണ ।
സ്തോത്രം പഠിത്വാ മനുജോഽതിഭക്ത്യാ ഫലം തദാലോക്യ നിജം ഭജേച്ച ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top