శివ భుజంగం - शिव भुजङ्गम् - SHIVA BHUJANGAM

0
శివ భుజంగం - शिव भुजङ्गम् - SHIVA BHUJANGAM

శివ భుజంగం

గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం
చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ ।
కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం
శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ ॥ 1 ॥

అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం
చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ ।
హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం
మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే ॥ 2 ॥

స్వశక్త్యాది శక్త్యంత సింహాసనస్థం
మనోహారి సర్వాంగరత్నోరుభూషమ్ ।
జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌళిం
పరాశక్తిమిత్రం నమః పంచవక్త్రమ్ ॥ 3 ॥

శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామాదిభిః
పంచభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః ।
అనౌపమ్య షట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యామతీతం
పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా ॥ 4 ॥

ప్రవాళప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం
మరుత్వన్మణి శ్రీమహః శ్యామమర్ధమ్ ।
గుణస్యూతమేతద్వపుః శైవమంతః
స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతోః ॥ 5 ॥

స్వసేవాసమాయాతదేవాసురేంద్రా
నమన్మౌళిమందారమాలాభిషిక్తమ్ ।
నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే
భవాంభోధిపోతం భవానీ విభావ్యమ్ ॥ 6 ॥

జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ
ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్ ।
మహఃస్తోమమూర్తే సమస్తైకబంధో
నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమోఽస్తు ॥ 7 ॥

విరూపాక్ష విశ్వేశ విశ్వాదిదేవ
త్రయీ మూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వమ్ ।
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావముక్త్యై
క్షమాం ప్రాప్నుహి త్ర్యక్ష మాం రక్ష మోదాత్ ॥ 8 ॥

మహాదేవ దేవేశ దేవాదిదేవ
స్మరారే పురారే యమారే హరేతి ।
బ్రువాణః స్మరిష్యామి భక్త్యా \లినె భవంతం తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద ॥ 9 ॥

త్వదన్యః శరణ్యః ప్రపన్నస్య నేతి
ప్రసీద స్మరన్నేవ హన్యాస్తు దైన్యమ్ ।
న చేత్తే భవేద్భక్తవాత్సల్యహానిస్తతో
మే దయాళో సదా సన్నిధేహి ॥ 10 ॥

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం
భవానేవ దాతా త్వదన్యం న యాచే ।
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం
కృపాశీల శంభో కృతార్థోఽస్మి తస్మాత్ ॥ 11 ॥

పశుం వేత్సి చేన్మాం తమేవాధిరూఢః
కలంకీతి వా మూర్ధ్ని ధత్సే తమేవ ।
ద్విజిహ్వః పునః సోఽపి తే కంఠభూషా
త్వదంగీకృతాః శర్వ సర్వేఽపి ధన్యాః ॥ 12 ॥

న శక్నోమి కర్తుం పరద్రోహలేశం
కథం ప్రీయసే త్వం న జానే గిరీశ ।
తథాహి ప్రసన్నోఽసి కస్యాపి
కాంతాసుతద్రోహిణో వా పితృద్రోహిణో వా ॥ 13 ॥

స్తుతిం ధ్యానమర్చాం యథావద్విధాతుం
భజన్నప్యజానన్మహేశావలంబే ।
త్రసంతం సుతం త్రాతుమగ్రే
మృకండోర్యమప్రాణనిర్వాపణం త్వత్పదాబ్జమ్ ॥ 14 ॥

శిరో దృష్టి హృద్రోగ శూల ప్రమేహజ్వరార్శో జరాయక్ష్మహిక్కావిషార్తాన్ ।
త్వమాద్యో భిషగ్భేషజం భస్మ శంభో
త్వముల్లాఘయాస్మాన్వపుర్లాఘవాయ ॥ 15 ॥

దరిద్రోఽస్మ్యభద్రోఽస్మి భగ్నోఽస్మి దూయే
విషణ్ణోఽస్మి సన్నోఽస్మి ఖిన్నోఽస్మి చాహమ్ ।
భవాన్ప్రాణినామంతరాత్మాసి శంభో
మమాధిం న వేత్సి ప్రభో రక్ష మాం త్వమ్ ॥ 16 ॥

త్వదక్ష్ణోః కటాక్షః పతేత్త్ర్యక్ష యత్ర
క్షణం క్ష్మా చ లక్ష్మీః స్వయం తం వృణాతే ।
కిరీటస్ఫురచ్చామరచ్ఛత్రమాలాకలాచీగజక్షౌమభూషావిశేషైః ॥ 17 ॥

భవాన్యై భవాయాపి మాత్రే చ పిత్రే
మృడాన్యై మృడాయాప్యఘఘ్న్యై మఖఘ్నే ।
శివాంగ్యై శివాంగాయ కుర్మః శివాయై
శివాయాంబికాయై నమస్త్ర్యంబకాయ ॥ 18 ॥

భవద్గౌరవం మల్లఘుత్వం విదిత్వా
ప్రభో రక్ష కారుణ్యదృష్ట్యానుగం మామ్ ।
శివాత్మానుభావస్తుతావక్షమోఽహం
స్వశక్త్యా కృతం మేఽపరాధం క్షమస్వ ॥ 19 ॥

యదా కర్ణరంధ్రం వ్రజేత్కాలవాహద్విషత్కంఠఘంటా ఘణాత్కారనాదః ।
వృషాధీశమారుహ్య దేవౌపవాహ్యంతదా
వత్స మా భీరితి ప్రీణయ త్వమ్ ॥ 20 ॥

యదా దారుణాభాషణా భీషణా మే
భవిష్యంత్యుపాంతే కృతాంతస్య దూతాః ।
తదా మన్మనస్త్వత్పదాంభోరుహస్థం
కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేఽస్తు శంభో ॥ 21 ॥

యదా దుర్నివారవ్యథోఽహం శయానో
లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతావ్యక్తవాణిః ।
తదా జహ్నుకన్యాజలాలంకృతం తే
జటామండలం మన్మనోమందిరే స్యాత్ ॥ 22 ॥

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే
రుదంత్యస్య హా కీదృశీయం దశేతి ।
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో
నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి ॥ 23 ॥

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి
నాస్మానయం శ్వాస ఏవేతి వాచో భవేయుః ।
తదా భూతిభూషం భుజంగావనద్ధం
పురారే భవంతం స్ఫుటం భావయేయమ్ ॥ 24 ॥

యదా యాతనాదేహసందేహవాహీ
భవేదాత్మదేహే న మోహో మహాన్మే ।
తదా కాశశీతాంశుసంకాశమీశ
స్మరారే వపుస్తే నమస్తే స్మరామి ॥ 25 ॥

యదాపారమచ్ఛాయమస్థానమద్భిర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి మార్గమ్ ।
తదా తం నిరుంధంకృతాంతస్య మార్గం
మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ ॥ 26 ॥

యదా రౌరవాది స్మరన్నేవ భీత్యా
వ్రజామ్యత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరమ్ ।
తదా మామహో నాథ కస్తారయిష్యత్యనాథం పరాధీనమర్ధేందుమౌళే ॥ 27 ॥

యదా శ్వేతపత్రాయతాలంఘ్యశక్తేః
కృతాంతాద్భయం భక్తివాత్సల్యభావాత్ ।
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం
న పశ్యామి పాతారమేతాదృశం మే ॥ 28 ॥

ఇదానీమిదానీం మృతిర్మే భవిత్రీత్యహో సంతతం చింతయా పీడితోఽస్మి ।
కథం నామ మా భూన్మృతౌ భీతిరేషా
నమస్తే గతీనాం గతే నీలకంఠ ॥ 29 ॥

అమర్యాదమేవాహమాబాలవృద్ధం
హరంతం కృతాంతం సమీక్ష్యాస్మి భీతః ।
మృతౌ తావకాంఘ్ర్యబ్జదివ్యప్రసాదాద్భవానీపతే నిర్భయోఽహం భవాని ॥ 30 ॥

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖాన్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథ దేవ ।
భవంతం వినా మే గతిర్నైవ శంభో
దయాళో న జాగర్తి కిం వా దయా తే ॥ 31 ॥

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష
స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ ।
మహేశాన మా గాన్మనస్తో వచస్తః
సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ ॥ 32 ॥

త్వమప్యంబ మాం పశ్య శీతాంశుమౌళిప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాంతౌ
బహుక్లేశభాజం పదాంభోజపోతే
భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్య పారమ్ ॥ 33 ॥

అనుద్యల్లలాటాక్షి వహ్ని ప్రరోహైరవామస్ఫురచ్చారువామోరుశోభైః ।
అనంగభ్రమద్భోగిభూషావిశేషైరచంద్రార్ధచూడైరలం దైవతైర్నః ॥ 34 ॥

అకంఠేకలంకాదనంగేభుజంగాదపాణౌకపాలాదఫాలేఽనలాక్షాత్ ।
అమౌళౌశశాంకాదవామేకళత్రాదహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే ॥ 35 ॥

మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలింస్త్వదీయం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ ।
శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే
శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 36 ॥

యతోఽజాయతేదం ప్రపంచం విచిత్రం
స్థితిం యాతి యస్మిన్యదేకాంతమంతే ।
స కర్మాదిహీనః స్వయంజ్యోతిరాత్మా
శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 37 ॥

కిరీటే నిశేశో లలాటే హుతాశో
భుజే భోగిరాజో గలే కాలిమా చ ।
తనౌ కామినీ యస్య తత్తుల్యదేవం
న జానే న జానే న జానే న జానే ॥ 38 ॥

అనేన స్తవేనాదరాదంబికేశం
పరాం భక్తిమాసాద్య యం యే నమంతి ।
మృతౌ నిర్భయాస్తే జనాస్తం భజంతే
హృదంభోజమధ్యే సదాసీనమీశమ్ ॥ 39 ॥

భుజంగప్రియాకల్ప శంభో మయైవం
భుజంగప్రయాతేన వృత్తేన క్లృప్తమ్ ।
నరః స్తోత్రమేతత్పఠిత్వోరుభక్త్యా
సుపుత్రాయురారోగ్యమైశ్వర్యమేతి ॥ 40 ॥

शिव भुजङ्गम्

गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं
चलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डम् ।
कनद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं
शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् ॥ 1 ॥

अनाद्यन्तमाद्यं परं तत्त्वमर्थं
चिदाकारमेकं तुरीयं त्वमेयम् ।
हरिब्रह्ममृग्यं परब्रह्मरूपं
मनोवागतीतं महःशैवमीडे ॥ 2 ॥

स्वशक्त्यादि शक्त्यन्त सिंहासनस्थं
मनोहारि सर्वाङ्गरत्नोरुभूषम् ।
जटाहीन्दुगङ्गास्थिशम्याकमौलिं
पराशक्तिमित्रं नमः पञ्चवक्त्रम् ॥ 3 ॥

शिवेशानतत्पूरुषाघोरवामादिभिः
पञ्चभिर्हृन्मुखैः षड्भिरङ्गैः ।
अनौपम्य षट्त्रिंशतं तत्त्वविद्यामतीतं
परं त्वां कथं वेत्ति को वा ॥ 4 ॥

प्रवालप्रवाहप्रभाशोणमर्धं
मरुत्वन्मणि श्रीमहः श्याममर्धम् ।
गुणस्यूतमेतद्वपुः शैवमन्तः
स्मरामि स्मरापत्तिसम्पत्तिहेतोः ॥ 5 ॥

स्वसेवासमायातदेवासुरेन्द्रा
नमन्मौलिमन्दारमालाभिषिक्तम् ।
नमस्यामि शम्भो पदाम्भोरुहं ते
भवाम्भोधिपोतं भवानी विभाव्यम् ॥ 6 ॥

जगन्नाथ मन्नाथ गौरीसनाथ
प्रपन्नानुकम्पिन्विपन्नार्तिहारिन् ।
महःस्तोममूर्ते समस्तैकबन्धो
नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमोऽस्तु ॥ 7 ॥

विरूपाक्ष विश्वेश विश्वादिदेव
त्रयी मूल शम्भो शिव त्र्यम्बक त्वम् ।
प्रसीद स्मर त्राहि पश्यावमुक्त्यै
क्षमां प्राप्नुहि त्र्यक्ष मां रक्ष मोदात् ॥ 8 ॥

महादेव देवेश देवादिदेव
स्मरारे पुरारे यमारे हरेति ।
ब्रुवाणः स्मरिष्यामि भक्त्या \लिनॆ भवन्तं ततो मे दयाशील देव प्रसीद ॥ 9 ॥

त्वदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नेति
प्रसीद स्मरन्नेव हन्यास्तु दैन्यम् ।
न चेत्ते भवेद्भक्तवात्सल्यहानिस्ततो
मे दयालो सदा सन्निधेहि ॥ 10 ॥

अयं दानकालस्त्वहं दानपात्रं
भवानेव दाता त्वदन्यं न याचे ।
भवद्भक्तिमेव स्थिरां देहि मह्यं
कृपाशील शम्भो कृतार्थोऽस्मि तस्मात् ॥ 11 ॥

पशुं वेत्सि चेन्मां तमेवाधिरूढः
कलङ्कीति वा मूर्ध्नि धत्से तमेव ।
द्विजिह्वः पुनः सोऽपि ते कण्ठभूषा
त्वदङ्गीकृताः शर्व सर्वेऽपि धन्याः ॥ 12 ॥

न शक्नोमि कर्तुं परद्रोहलेशं
कथं प्रीयसे त्वं न जाने गिरीश ।
तथाहि प्रसन्नोऽसि कस्यापि
कान्तासुतद्रोहिणो वा पितृद्रोहिणो वा ॥ 13 ॥

स्तुतिं ध्यानमर्चां यथावद्विधातुं
भजन्नप्यजानन्महेशावलम्बे ।
त्रसन्तं सुतं त्रातुमग्रे
मृकण्डोर्यमप्राणनिर्वापणं त्वत्पदाब्जम् ॥ 14 ॥

शिरो दृष्टि हृद्रोग शूल प्रमेहज्वरार्शो जरायक्ष्महिक्काविषार्तान् ।
त्वमाद्यो भिषग्भेषजं भस्म शम्भो
त्वमुल्लाघयास्मान्वपुर्लाघवाय ॥ 15 ॥

दरिद्रोऽस्म्यभद्रोऽस्मि भग्नोऽस्मि दूये
विषण्णोऽस्मि सन्नोऽस्मि खिन्नोऽस्मि चाहम् ।
भवान्प्राणिनामन्तरात्मासि शम्भो
ममाधिं न वेत्सि प्रभो रक्ष मां त्वम् ॥ 16 ॥

त्वदक्ष्णोः कटाक्षः पतेत्त्र्यक्ष यत्र
क्षणं क्ष्मा च लक्ष्मीः स्वयं तं वृणाते ।
किरीटस्फुरच्चामरच्छत्रमालाकलाचीगजक्षौमभूषाविशेषैः ॥ 17 ॥

भवान्यै भवायापि मात्रे च पित्रे
मृडान्यै मृडायाप्यघघ्न्यै मखघ्ने ।
शिवाङ्ग्यै शिवाङ्गाय कुर्मः शिवायै
शिवायाम्बिकायै नमस्त्र्यम्बकाय ॥ 18 ॥

भवद्गौरवं मल्लघुत्वं विदित्वा
प्रभो रक्ष कारुण्यदृष्ट्यानुगं माम् ।
शिवात्मानुभावस्तुतावक्षमोऽहं
स्वशक्त्या कृतं मेऽपराधं क्षमस्व ॥ 19 ॥

यदा कर्णरन्ध्रं व्रजेत्कालवाहद्विषत्कण्ठघण्टा घणात्कारनादः ।
वृषाधीशमारुह्य देवौपवाह्यन्तदा
वत्स मा भीरिति प्रीणय त्वम् ॥ 20 ॥

यदा दारुणाभाषणा भीषणा मे
भविष्यन्त्युपान्ते कृतान्तस्य दूताः ।
तदा मन्मनस्त्वत्पदाम्भोरुहस्थं
कथं निश्चलं स्यान्नमस्तेऽस्तु शम्भो ॥ 21 ॥

यदा दुर्निवारव्यथोऽहं शयानो
लुठन्निःश्वसन्निःसृताव्यक्तवाणिः ।
तदा जह्नुकन्याजलालङ्कृतं ते
जटामण्डलं मन्मनोमन्दिरे स्यात् ॥ 22 ॥

यदा पुत्रमित्रादयो मत्सकाशे
रुदन्त्यस्य हा कीदृशीयं दशेति ।
तदा देवदेवेश गौरीश शम्भो
नमस्ते शिवायेत्यजस्रं ब्रवाणि ॥ 23 ॥

यदा पश्यतां मामसौ वेत्ति
नास्मानयं श्वास एवेति वाचो भवेयुः ।
तदा भूतिभूषं भुजङ्गावनद्धं
पुरारे भवन्तं स्फुटं भावयेयम् ॥ 24 ॥

यदा यातनादेहसन्देहवाही
भवेदात्मदेहे न मोहो महान्मे ।
तदा काशशीतांशुसङ्काशमीश
स्मरारे वपुस्ते नमस्ते स्मरामि ॥ 25 ॥

यदापारमच्छायमस्थानमद्भिर्जनैर्वा विहीनं गमिष्यामि मार्गम् ।
तदा तं निरुन्धङ्कृतान्तस्य मार्गं
महादेव मह्यं मनोज्ञं प्रयच्छ ॥ 26 ॥

यदा रौरवादि स्मरन्नेव भीत्या
व्रजाम्यत्र मोहं महादेव घोरम् ।
तदा मामहो नाथ कस्तारयिष्यत्यनाथं पराधीनमर्धेन्दुमौले ॥ 27 ॥

यदा श्वेतपत्रायतालङ्घ्यशक्तेः
कृतान्ताद्भयं भक्तिवात्सल्यभावात् ।
तदा पाहि मां पार्वतीवल्लभान्यं
न पश्यामि पातारमेतादृशं मे ॥ 28 ॥

इदानीमिदानीं मृतिर्मे भवित्रीत्यहो सन्ततं चिन्तया पीडितोऽस्मि ।
कथं नाम मा भून्मृतौ भीतिरेषा
नमस्ते गतीनां गते नीलकण्ठ ॥ 29 ॥

अमर्यादमेवाहमाबालवृद्धं
हरन्तं कृतान्तं समीक्ष्यास्मि भीतः ।
मृतौ तावकाङ्घ्र्यब्जदिव्यप्रसादाद्भवानीपते निर्भयोऽहं भवानि ॥ 30 ॥

जराजन्मगर्भाधिवासादिदुःखान्यसह्यानि जह्यां जगन्नाथ देव ।
भवन्तं विना मे गतिर्नैव शम्भो
दयालो न जागर्ति किं वा दया ते ॥ 31 ॥

शिवायेति शब्दो नमःपूर्व एष
स्मरन्मुक्तिकृन्मृत्युहा तत्त्ववाची ।
महेशान मा गान्मनस्तो वचस्तः
सदा मह्यमेतत्प्रदानं प्रयच्छ ॥ 32 ॥

त्वमप्यम्ब मां पश्य शीतांशुमौलिप्रिये भेषजं त्वं भवव्याधिशान्तौ
बहुक्लेशभाजं पदाम्भोजपोते
भवाब्धौ निमग्नं नयस्वाद्य पारम् ॥ 33 ॥

अनुद्यल्ललाटाक्षि वह्नि प्ररोहैरवामस्फुरच्चारुवामोरुशोभैः ।
अनङ्गभ्रमद्भोगिभूषाविशेषैरचन्द्रार्धचूडैरलं दैवतैर्नः ॥ 34 ॥

अकण्ठेकलङ्कादनङ्गेभुजङ्गादपाणौकपालादफालेऽनलाक्षात् ।
अमौलौशशाङ्कादवामेकलत्रादहं देवमन्यं न मन्ये न मन्ये ॥ 35 ॥

महादेव शम्भो गिरीश त्रिशूलिंस्त्वदीयं समस्तं विभातीति यस्मात् ।
शिवादन्यथा दैवतं नाभिजाने
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 36 ॥

यतोऽजायतेदं प्रपञ्चं विचित्रं
स्थितिं याति यस्मिन्यदेकान्तमन्ते ।
स कर्मादिहीनः स्वयञ्ज्योतिरात्मा
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 37 ॥

किरीटे निशेशो ललाटे हुताशो
भुजे भोगिराजो गले कालिमा च ।
तनौ कामिनी यस्य तत्तुल्यदेवं
न जाने न जाने न जाने न जाने ॥ 38 ॥

अनेन स्तवेनादरादम्बिकेशं
परां भक्तिमासाद्य यं ये नमन्ति ।
मृतौ निर्भयास्ते जनास्तं भजन्ते
हृदम्भोजमध्ये सदासीनमीशम् ॥ 39 ॥

भुजङ्गप्रियाकल्प शम्भो मयैवं
भुजङ्गप्रयातेन वृत्तेन क्लृप्तम् ।
नरः स्तोत्रमेतत्पठित्वोरुभक्त्या
सुपुत्रायुरारोग्यमैश्वर्यमेति ॥ 40 ॥

SHIVA BHUJANGAM

galaddānagaṇḍaṃ miladbhṛṅgaṣaṇḍaṃ
chalachchāruśuṇḍaṃ jagattrāṇaśauṇḍam ।
kanaddantakāṇḍaṃ vipadbhaṅgachaṇḍaṃ
śivaprēmapiṇḍaṃ bhajē vakratuṇḍam ॥ 1 ॥

anādyantamādyaṃ paraṃ tattvamarthaṃ
chidākāramēkaṃ turīyaṃ tvamēyam ।
haribrahmamṛgyaṃ parabrahmarūpaṃ
manōvāgatītaṃ mahaḥśaivamīḍē ॥ 2 ॥

svaśaktyādi śaktyanta siṃhāsanasthaṃ
manōhāri sarvāṅgaratnōrubhūṣam ।
jaṭāhīndugaṅgāsthiśamyākamauḻiṃ
parāśaktimitraṃ namaḥ pañchavaktram ॥ 3 ॥

śivēśānatatpūruṣāghōravāmādibhiḥ
pañchabhirhṛnmukhaiḥ ṣaḍbhiraṅgaiḥ ।
anaupamya ṣaṭtriṃśataṃ tattvavidyāmatītaṃ
paraṃ tvāṃ kathaṃ vētti kō vā ॥ 4 ॥

pravāḻapravāhaprabhāśōṇamardhaṃ
marutvanmaṇi śrīmahaḥ śyāmamardham ।
guṇasyūtamētadvapuḥ śaivamantaḥ
smarāmi smarāpattisampattihētōḥ ॥ 5 ॥

svasēvāsamāyātadēvāsurēndrā
namanmauḻimandāramālābhiṣiktam ।
namasyāmi śambhō padāmbhōruhaṃ tē
bhavāmbhōdhipōtaṃ bhavānī vibhāvyam ॥ 6 ॥

jagannātha mannātha gaurīsanātha
prapannānukampinvipannārtihārin ।
mahaḥstōmamūrtē samastaikabandhō
namastē namastē punastē namō'stu ॥ 7 ॥

virūpākṣa viśvēśa viśvādidēva
trayī mūla śambhō śiva tryambaka tvam ।
prasīda smara trāhi paśyāvamuktyai
kṣamāṃ prāpnuhi tryakṣa māṃ rakṣa mōdāt ॥ 8 ॥

mahādēva dēvēśa dēvādidēva
smarārē purārē yamārē harēti ।
bruvāṇaḥ smariṣyāmi bhaktyā \line bhavantaṃ tatō mē dayāśīla dēva prasīda ॥ 9 ॥

tvadanyaḥ śaraṇyaḥ prapannasya nēti
prasīda smarannēva hanyāstu dainyam ।
na chēttē bhavēdbhaktavātsalyahānistatō
mē dayāḻō sadā sannidhēhi ॥ 10 ॥

ayaṃ dānakālastvahaṃ dānapātraṃ
bhavānēva dātā tvadanyaṃ na yāchē ।
bhavadbhaktimēva sthirāṃ dēhi mahyaṃ
kṛpāśīla śambhō kṛtārthō'smi tasmāt ॥ 11 ॥

paśuṃ vētsi chēnmāṃ tamēvādhirūḍhaḥ
kalaṅkīti vā mūrdhni dhatsē tamēva ।
dvijihvaḥ punaḥ sō'pi tē kaṇṭhabhūṣā
tvadaṅgīkṛtāḥ śarva sarvē'pi dhanyāḥ ॥ 12 ॥

na śaknōmi kartuṃ paradrōhalēśaṃ
kathaṃ prīyasē tvaṃ na jānē girīśa ।
tathāhi prasannō'si kasyāpi
kāntāsutadrōhiṇō vā pitṛdrōhiṇō vā ॥ 13 ॥

stutiṃ dhyānamarchāṃ yathāvadvidhātuṃ
bhajannapyajānanmahēśāvalambē ।
trasantaṃ sutaṃ trātumagrē
mṛkaṇḍōryamaprāṇanirvāpaṇaṃ tvatpadābjam ॥ 14 ॥

śirō dṛṣṭi hṛdrōga śūla pramēhajvarārśō jarāyakṣmahikkāviṣārtān ।
tvamādyō bhiṣagbhēṣajaṃ bhasma śambhō
tvamullāghayāsmānvapurlāghavāya ॥ 15 ॥

daridrō'smyabhadrō'smi bhagnō'smi dūyē
viṣaṇṇō'smi sannō'smi khinnō'smi chāham ।
bhavānprāṇināmantarātmāsi śambhō
mamādhiṃ na vētsi prabhō rakṣa māṃ tvam ॥ 16 ॥

tvadakṣṇōḥ kaṭākṣaḥ patēttryakṣa yatra
kṣaṇaṃ kṣmā cha lakṣmīḥ svayaṃ taṃ vṛṇātē ।
kirīṭasphurachchāmarachChatramālākalāchīgajakṣaumabhūṣāviśēṣaiḥ ॥ 17 ॥

bhavānyai bhavāyāpi mātrē cha pitrē
mṛḍānyai mṛḍāyāpyaghaghnyai makhaghnē ।
śivāṅgyai śivāṅgāya kurmaḥ śivāyai
śivāyāmbikāyai namastryambakāya ॥ 18 ॥

bhavadgauravaṃ mallaghutvaṃ viditvā
prabhō rakṣa kāruṇyadṛṣṭyānugaṃ mām ।
śivātmānubhāvastutāvakṣamō'haṃ
svaśaktyā kṛtaṃ mē'parādhaṃ kṣamasva ॥ 19 ॥

yadā karṇarandhraṃ vrajētkālavāhadviṣatkaṇṭhaghaṇṭā ghaṇātkāranādaḥ ।
vṛṣādhīśamāruhya dēvaupavāhyantadā
vatsa mā bhīriti prīṇaya tvam ॥ 20 ॥

yadā dāruṇābhāṣaṇā bhīṣaṇā mē
bhaviṣyantyupāntē kṛtāntasya dūtāḥ ।
tadā manmanastvatpadāmbhōruhasthaṃ
kathaṃ niśchalaṃ syānnamastē'stu śambhō ॥ 21 ॥

yadā durnivāravyathō'haṃ śayānō
luṭhanniḥśvasanniḥsṛtāvyaktavāṇiḥ ।
tadā jahnukanyājalālaṅkṛtaṃ tē
jaṭāmaṇḍalaṃ manmanōmandirē syāt ॥ 22 ॥

yadā putramitrādayō matsakāśē
rudantyasya hā kīdṛśīyaṃ daśēti ।
tadā dēvadēvēśa gaurīśa śambhō
namastē śivāyētyajasraṃ bravāṇi ॥ 23 ॥

yadā paśyatāṃ māmasau vētti
nāsmānayaṃ śvāsa ēvēti vāchō bhavēyuḥ ।
tadā bhūtibhūṣaṃ bhujaṅgāvanaddhaṃ
purārē bhavantaṃ sphuṭaṃ bhāvayēyam ॥ 24 ॥

yadā yātanādēhasandēhavāhī
bhavēdātmadēhē na mōhō mahānmē ।
tadā kāśaśītāṃśusaṅkāśamīśa
smarārē vapustē namastē smarāmi ॥ 25 ॥

yadāpāramachChāyamasthānamadbhirjanairvā vihīnaṃ gamiṣyāmi mārgam ।
tadā taṃ nirundhaṅkṛtāntasya mārgaṃ
mahādēva mahyaṃ manōjñaṃ prayachCha ॥ 26 ॥

yadā rauravādi smarannēva bhītyā
vrajāmyatra mōhaṃ mahādēva ghōram ।
tadā māmahō nātha kastārayiṣyatyanāthaṃ parādhīnamardhēndumauḻē ॥ 27 ॥

yadā śvētapatrāyatālaṅghyaśaktēḥ
kṛtāntādbhayaṃ bhaktivātsalyabhāvāt ।
tadā pāhi māṃ pārvatīvallabhānyaṃ
na paśyāmi pātāramētādṛśaṃ mē ॥ 28 ॥

idānīmidānīṃ mṛtirmē bhavitrītyahō santataṃ chintayā pīḍitō'smi ।
kathaṃ nāma mā bhūnmṛtau bhītirēṣā
namastē gatīnāṃ gatē nīlakaṇṭha ॥ 29 ॥

amaryādamēvāhamābālavṛddhaṃ
harantaṃ kṛtāntaṃ samīkṣyāsmi bhītaḥ ।
mṛtau tāvakāṅghryabjadivyaprasādādbhavānīpatē nirbhayō'haṃ bhavāni ॥ 30 ॥

jarājanmagarbhādhivāsādiduḥkhānyasahyāni jahyāṃ jagannātha dēva ।
bhavantaṃ vinā mē gatirnaiva śambhō
dayāḻō na jāgarti kiṃ vā dayā tē ॥ 31 ॥

śivāyēti śabdō namaḥpūrva ēṣa
smaranmuktikṛnmṛtyuhā tattvavāchī ।
mahēśāna mā gānmanastō vachastaḥ
sadā mahyamētatpradānaṃ prayachCha ॥ 32 ॥

tvamapyamba māṃ paśya śītāṃśumauḻipriyē bhēṣajaṃ tvaṃ bhavavyādhiśāntau
bahuklēśabhājaṃ padāmbhōjapōtē
bhavābdhau nimagnaṃ nayasvādya pāram ॥ 33 ॥

anudyallalāṭākṣi vahni prarōhairavāmasphurachchāruvāmōruśōbhaiḥ ।
anaṅgabhramadbhōgibhūṣāviśēṣairachandrārdhachūḍairalaṃ daivatairnaḥ ॥ 34 ॥

akaṇṭhēkalaṅkādanaṅgēbhujaṅgādapāṇaukapālādaphālē'nalākṣāt ।
amauḻauśaśāṅkādavāmēkaḻatrādahaṃ dēvamanyaṃ na manyē na manyē ॥ 35 ॥

mahādēva śambhō girīśa triśūliṃstvadīyaṃ samastaṃ vibhātīti yasmāt ।
śivādanyathā daivataṃ nābhijānē
śivō'haṃ śivō'haṃ śivō'haṃ śivō'ham ॥ 36 ॥

yatō'jāyatēdaṃ prapañchaṃ vichitraṃ
sthitiṃ yāti yasminyadēkāntamantē ।
sa karmādihīnaḥ svayañjyōtirātmā
śivō'haṃ śivō'haṃ śivō'haṃ śivō'ham ॥ 37 ॥

kirīṭē niśēśō lalāṭē hutāśō
bhujē bhōgirājō galē kālimā cha ।
tanau kāminī yasya tattulyadēvaṃ
na jānē na jānē na jānē na jānē ॥ 38 ॥

anēna stavēnādarādambikēśaṃ
parāṃ bhaktimāsādya yaṃ yē namanti ।
mṛtau nirbhayāstē janāstaṃ bhajantē
hṛdambhōjamadhyē sadāsīnamīśam ॥ 39 ॥

bhujaṅgapriyākalpa śambhō mayaivaṃ
bhujaṅgaprayātēna vṛttēna klṛptam ।
naraḥ stōtramētatpaṭhitvōrubhaktyā
suputrāyurārōgyamaiśvaryamēti ॥ 40 ॥

ஶிவ பு4ஜங்க3ம்

க3லத்3தா3னக3ண்டஂ3 மிலத்3ப்4ருங்க3ஷண்ட3ம்
சலச்சாருஶுண்டஂ3 ஜக3த்த்ராணஶௌண்ட3ம் ।
கனத்3த3ன்தகாண்டஂ3 விபத்3ப4ங்க3சண்ட3ம்
ஶிவப்ரேமபிண்ட3ம் பஜ4ே வக்ரதுண்ட3ம் ॥ 1 ॥

அனாத்3யன்தமாத்3யஂ பரஂ தத்த்வமர்த2ம்
சிதா3காரமேகஂ துரீயஂ த்வமேயம் ।
ஹரிப்3ரஹ்மம்ருக்3யஂ பரப்3ரஹ்மரூபம்
மனோவாக3தீதஂ மஹ:ஶைவமீடே3 ॥ 2 ॥

ஸ்வஶக்த்யாதி3 ஶக்த்யன்த ஸிம்ஹாஸனஸ்த2ம்
மனோஹாரி ஸர்வாங்க3ரத்னோருபூ4ஷம் ।
ஜடாஹீன்து3க3ங்கா3ஸ்தி2ஶம்யாகமௌல்தி3ம்
பராஶக்திமித்ரஂ நம: பஞ்சவக்த்ரம் ॥ 3 ॥

ஶிவேஶானதத்பூருஷாகோ4ரவாமாதி3பி4:
பஞ்சபி4ர்ஹ்ருன்முகை2: ஷட்3பி4ரங்கை3: ।
அனௌபம்ய ஷட்த்ரிம்ஶதஂ தத்த்வவித்3யாமதீதம்
பரஂ த்வாஂ கதஂ2 வேத்தி கோ வா ॥ 4 ॥

ப்ரவால்த3ப்ரவாஹப்ரபா4ஶோணமர்த4ம்
மருத்வன்மணி ஶ்ரீமஹ: ஶ்யாமமர்த4ம் ।
கு3ணஸ்யூதமேதத்3வபு: ஶைவமன்த:
ஸ்மராமி ஸ்மராபத்திஸம்பத்திஹேதோ: ॥ 5 ॥

ஸ்வஸேவாஸமாயாததே3வாஸுரேன்த்3ரா
நமன்மௌல்தி3மன்தா3ரமாலாபி4ஷிக்தம் ।
நமஸ்யாமி ஶம்போ4 பதா3ம்போ4ருஹஂ தே
ப4வாம்போ4தி4போதம் ப4வானீ விபா4வ்யம் ॥ 6 ॥

ஜக3ன்னாத2 மன்னாத2 கௌ3ரீஸனாத2
ப்ரபன்னானுகம்பின்விபன்னார்திஹாரின் ।
மஹ:ஸ்தோமமூர்தே ஸமஸ்தைகப3ன்தோ4
நமஸ்தே நமஸ்தே புனஸ்தே நமோஸ்து ॥ 7 ॥

விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ விஶ்வாதி3தே3வ
த்ரயீ மூல ஶம்போ4 ஶிவ த்ர்யம்ப3க த்வம் ।
ப்ரஸீத3 ஸ்மர த்ராஹி பஶ்யாவமுக்த்யை
க்ஷமாஂ ப்ராப்னுஹி த்ர்யக்ஷ மாஂ ரக்ஷ மோதா3த் ॥ 8 ॥

மஹாதே3வ தே3வேஶ தே3வாதி3தே3வ
ஸ்மராரே புராரே யமாரே ஹரேதி ।
ப்3ருவாண: ஸ்மரிஷ்யாமி ப4க்த்யா \லினெ ப4வன்தஂ ததோ மே த3யாஶீல தே3வ ப்ரஸீத3 ॥ 9 ॥

த்வத3ன்ய: ஶரண்ய: ப்ரபன்னஸ்ய நேதி
ப்ரஸீத3 ஸ்மரன்னேவ ஹன்யாஸ்து தை3ன்யம் ।
ந சேத்தே ப4வேத்3ப4க்தவாத்ஸல்யஹானிஸ்ததோ
மே த3யால்தோ3 ஸதா3 ஸன்னிதே4ஹி ॥ 1௦ ॥

அயம் தா3னகாலஸ்த்வஹம் தா3னபாத்ரம்
ப4வானேவ தா3தா த்வத3ன்யஂ ந யாசே ।
ப4வத்3ப4க்திமேவ ஸ்தி2ராம் தே3ஹி மஹ்யம்
க்ருபாஶீல ஶம்போ4 க்ருதார்தோ2ஸ்மி தஸ்மாத் ॥ 11 ॥

பஶுஂ வேத்ஸி சேன்மாஂ தமேவாதி4ரூட:4
கலங்கீதி வா மூர்த்4னி த4த்ஸே தமேவ ।
த்3விஜிஹ்வ: புன: ஸோபி தே கண்ட2பூ4ஷா
த்வத3ங்கீ3க்ருதா: ஶர்வ ஸர்வேபி த4ன்யா: ॥ 12 ॥

ந ஶக்னோமி கர்துஂ பரத்3ரோஹலேஶம்
கதஂ2 ப்ரீயஸே த்வஂ ந ஜானே கி3ரீஶ ।
ததா2ஹி ப்ரஸன்னோஸி கஸ்யாபி
கான்தாஸுதத்3ரோஹிணோ வா பித்ருத்3ரோஹிணோ வா ॥ 13 ॥

ஸ்துதிம் த்4யானமர்சாஂ யதா2வத்3விதா4தும்
பஜ4ன்னப்யஜானந்மஹேஶாவலம்பே3 ।
த்ரஸன்தஂ ஸுதஂ த்ராதுமக்3ரே
ம்ருகண்டோ3ர்யமப்ராணனிர்வாபணஂ த்வத்பதா3ப்3ஜம் ॥ 14 ॥

ஶிரோ த்3ருஷ்டி ஹ்ருத்3ரோக3 ஶூல ப்ரமேஹஜ்வரார்ஶோ ஜராயக்ஷ்மஹிக்காவிஷார்தான் ।
த்வமாத்3யோ பி4ஷக்3பே4ஷஜம் ப4ஸ்ம ஶம்போ4
த்வமுல்லாக4யாஸ்மான்வபுர்லாக4வாய ॥ 15 ॥

த3ரித்3ரோஸ்ம்யப4த்3ரோஸ்மி ப4க்3னோஸ்மி தூ3யே
விஷண்ணோஸ்மி ஸன்னோஸ்மி கி2ன்னோஸ்மி சாஹம் ।
ப4வான்ப்ராணினாமன்தராத்மாஸி ஶம்போ4
மமாதி4ஂ ந வேத்ஸி ப்ரபோ4 ரக்ஷ மாஂ த்வம் ॥ 16 ॥

த்வத3க்ஷ்ணோ: கடாக்ஷ: பதேத்த்ர்யக்ஷ யத்ர
க்ஷணஂ க்ஷ்மா ச லக்ஷ்மீ: ஸ்வயஂ தஂ வ்ருணாதே ।
கிரீடஸ்பு2ரச்சாமரச்ச2த்ரமாலாகலாசீகஜ3க்ஷௌமபூ4ஷாவிஶேஷை: ॥ 17 ॥

ப4வான்யை ப4வாயாபி மாத்ரே ச பித்ரே
ம்ருடா3ன்யை ம்ருடா3யாப்யக4க்4ன்யை மக2க்4னே ।
ஶிவாங்க்3யை ஶிவாங்கா3ய குர்ம: ஶிவாயை
ஶிவாயாம்பி3காயை நமஸ்த்ர்யம்ப3காய ॥ 18 ॥

ப4வத்3கௌ3ரவஂ மல்லகு4த்வஂ விதி3த்வா
ப்ரபோ4 ரக்ஷ காருண்யத்3ருஷ்ட்யானுகஂ3 மாம் ।
ஶிவாத்மானுபா4வஸ்துதாவக்ஷமோஹம்
ஸ்வஶக்த்யா க்ருதஂ மேபராதஂ4 க்ஷமஸ்வ ॥ 19 ॥

யதா3 கர்ணரன்த்4ரஂ வ்ரஜேத்காலவாஹத்3விஷத்கண்ட2க4ண்டா க4ணாத்காரனாத:3 ।
வ்ருஷாதீ4ஶமாருஹ்ய தே3வௌபவாஹ்யன்ததா3
வத்ஸ மா பீ4ரிதி ப்ரீணய த்வம் ॥ 2௦ ॥

யதா3 தா3ருணாபா4ஷணா பீ4ஷணா மே
ப4விஷ்யன்த்யுபான்தே க்ருதான்தஸ்ய தூ3தா: ।
ததா3 மன்மனஸ்த்வத்பதா3ம்போ4ருஹஸ்த2ம்
கதஂ2 நிஶ்சலஂ ஸ்யான்னமஸ்தேஸ்து ஶம்போ4 ॥ 21 ॥

யதா3 து3ர்னிவாரவ்யதோ2ஹஂ ஶயானோ
லுட2ன்னி:ஶ்வஸன்னி:ஸ்ருதாவ்யக்தவாணி: ।
ததா3 ஜஹ்னுகன்யாஜலாலங்க்ருதஂ தே
ஜடாமண்ட3லஂ மன்மனோமன்தி3ரே ஸ்யாத் ॥ 22 ॥

யதா3 புத்ரமித்ராத3யோ மத்ஸகாஶே
ருத3ன்த்யஸ்ய ஹா கீத்3ருஶீயம் த3ஶேதி ।
ததா3 தே3வதே3வேஶ கௌ3ரீஶ ஶம்போ4
நமஸ்தே ஶிவாயேத்யஜஸ்ரம் ப்3ரவாணி ॥ 23 ॥

யதா3 பஶ்யதாஂ மாமஸௌ வேத்தி
நாஸ்மானயஂ ஶ்வாஸ ஏவேதி வாசோ ப4வேயு: ।
ததா3 பூ4திபூ4ஷம் பு4ஜங்கா3வனத்3த4ம்
புராரே ப4வன்தஂ ஸ்பு2டம் பா4வயேயம் ॥ 24 ॥

யதா3 யாதனாதே3ஹஸன்தே3ஹவாஹீ
ப4வேதா3த்மதே3ஹே ந மோஹோ மஹான்மே ।
ததா3 காஶஶீதாம்ஶுஸங்காஶமீஶ
ஸ்மராரே வபுஸ்தே நமஸ்தே ஸ்மராமி ॥ 25 ॥

யதா3பாரமச்சா2யமஸ்தா2னமத்3பி4ர்ஜனைர்வா விஹீனம் க3மிஷ்யாமி மார்க3ம் ।
ததா3 தஂ நிருன்த4ங்க்ருதான்தஸ்ய மார்க3ம்
மஹாதே3வ மஹ்யஂ மனோஜ்ஞஂ ப்ரயச்ச2 ॥ 26 ॥

யதா3 ரௌரவாதி3 ஸ்மரன்னேவ பீ4த்யா
வ்ரஜாம்யத்ர மோஹஂ மஹாதே3வ கோ4ரம் ।
ததா3 மாமஹோ நாத2 கஸ்தாரயிஷ்யத்யனாதஂ2 பராதீ4னமர்தே4ன்து3மௌல்தே3 ॥ 27 ॥

யதா3 ஶ்வேதபத்ராயதாலங்க்4யஶக்தே:
க்ருதான்தாத்3ப4யம் ப4க்திவாத்ஸல்யபா4வாத் ।
ததா3 பாஹி மாஂ பார்வதீவல்லபா4ன்யம்
ந பஶ்யாமி பாதாரமேதாத்3ருஶஂ மே ॥ 28 ॥

இதா3னீமிதா3னீஂ ம்ருதிர்மே ப4வித்ரீத்யஹோ ஸன்ததஂ சின்தயா பீடி3தோஸ்மி ।
கதஂ2 நாம மா பூ4ன்ம்ருதௌ பீ4திரேஷா
நமஸ்தே க3தீனாம் க3தே நீலகண்ட2 ॥ 29 ॥

அமர்யாத3மேவாஹமாபா3லவ்ருத்3த4ம்
ஹரன்தஂ க்ருதான்தஂ ஸமீக்ஷ்யாஸ்மி பீ4த: ।
ம்ருதௌ தாவகாங்க்4ர்யப்3ஜதி3வ்யப்ரஸாதா3த்3ப4வானீபதே நிர்ப4யோஹம் ப4வானி ॥ 3௦ ॥

ஜராஜன்மக3ர்பா4தி4வாஸாதி3து3:கா2ன்யஸஹ்யானி ஜஹ்யாஂ ஜக3ன்னாத2 தே3வ ।
ப4வன்தஂ வினா மே க3திர்னைவ ஶம்போ4
த3யால்தோ3 ந ஜாக3ர்தி கிஂ வா த3யா தே ॥ 31 ॥

ஶிவாயேதி ஶப்3தோ3 நம:பூர்வ ஏஷ
ஸ்மரன்முக்திக்ருன்ம்ருத்யுஹா தத்த்வவாசீ ।
மஹேஶான மா கா3ன்மனஸ்தோ வசஸ்த:
ஸதா3 மஹ்யமேதத்ப்ரதா3னஂ ப்ரயச்ச2 ॥ 32 ॥

த்வமப்யம்ப3 மாஂ பஶ்ய ஶீதாம்ஶுமௌல்தி3ப்ரியே பே4ஷஜஂ த்வம் ப4வவ்யாதி4ஶான்தௌ
ப3ஹுக்லேஶபா4ஜஂ பதா3ம்போ4ஜபோதே
ப4வாப்3தௌ4 நிமக்3னஂ நயஸ்வாத்3ய பாரம் ॥ 33 ॥

அனுத்3யல்லலாடாக்ஷி வஹ்னி ப்ரரோஹைரவாமஸ்பு2ரச்சாருவாமோருஶோபை4: ।
அனங்க3ப்4ரமத்3போ4கி3பூ4ஷாவிஶேஷைரசன்த்3ரார்த4சூடை3ரலம் தை3வதைர்ன: ॥ 34 ॥

அகண்டே2கலங்காத3னங்கே3பு4ஜங்கா3த3பாணௌகபாலாத3பா2லேனலாக்ஷாத் ।
அமௌல்தௌ3ஶஶாங்காத3வாமேகல்த3த்ராத3ஹம் தே3வமன்யஂ ந மன்யே ந மன்யே ॥ 35 ॥

மஹாதே3வ ஶம்போ4 கி3ரீஶ த்ரிஶூலிம்ஸ்த்வதீ3யஂ ஸமஸ்தஂ விபா4தீதி யஸ்மாத் ।
ஶிவாத3ன்யதா2 தை3வதஂ நாபி4ஜானே
ஶிவோஹஂ ஶிவோஹஂ ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 36 ॥

யதோஜாயதேதஂ3 ப்ரபஞ்சஂ விசித்ரம்
ஸ்தி2திஂ யாதி யஸ்மின்யதே3கான்தமன்தே ।
ஸ கர்மாதி3ஹீன: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிராத்மா
ஶிவோஹஂ ஶிவோஹஂ ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 37 ॥

கிரீடே நிஶேஶோ லலாடே ஹுதாஶோ
பு4ஜே போ4கி3ராஜோ க3லே காலிமா ச ।
தனௌ காமினீ யஸ்ய தத்துல்யதே3வம்
ந ஜானே ந ஜானே ந ஜானே ந ஜானே ॥ 38 ॥

அனேன ஸ்தவேனாத3ராத3ம்பி3கேஶம்
பராம் ப4க்திமாஸாத்3ய யஂ யே நமன்தி ।
ம்ருதௌ நிர்ப4யாஸ்தே ஜனாஸ்தம் பஜ4ன்தே
ஹ்ருத3ம்போ4ஜமத்4யே ஸதா3ஸீனமீஶம் ॥ 39 ॥

பு4ஜங்க3ப்ரியாகல்ப ஶம்போ4 மயைவம்
பு4ஜங்க3ப்ரயாதேன வ்ருத்தேன க்ல்ருப்தம் ।
நர: ஸ்தோத்ரமேதத்படி2த்வோருப4க்த்யா
ஸுபுத்ராயுராரோக்3யமைஶ்வர்யமேதி ॥ 4௦ ॥

ಶಿವ ಭುಜಂಗಂ

ಗಲದ್ದಾನಗಂಡಂ ಮಿಲದ್ಭೃಂಗಷಂಡಂ
ಚಲಚ್ಚಾರುಶುಂಡಂ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಶೌಂಡಮ್ ।
ಕನದ್ದಂತಕಾಂಡಂ ವಿಪದ್ಭಂಗಚಂಡಂ
ಶಿವಪ್ರೇಮಪಿಂಡಂ ಭಜೇ ವಕ್ರತುಂಡಮ್ ॥ 1 ॥

ಅನಾದ್ಯಂತಮಾದ್ಯಂ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಂ
ಚಿದಾಕಾರಮೇಕಂ ತುರೀಯಂ ತ್ವಮೇಯಮ್ ।
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಮೃಗ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮಹಃಶೈವಮೀಡೇ ॥ 2 ॥

ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯಂತ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
ಮನೋಹಾರಿ ಸರ್ವಾಂಗರತ್ನೋರುಭೂಷಮ್ ।
ಜಟಾಹೀಂದುಗಂಗಾಸ್ಥಿಶಮ್ಯಾಕಮೌಳಿಂ
ಪರಾಶಕ್ತಿಮಿತ್ರಂ ನಮಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಮ್ ॥ 3 ॥

ಶಿವೇಶಾನತತ್ಪೂರುಷಾಘೋರವಾಮಾದಿಭಿಃ
ಪಂಚಭಿರ್ಹೃನ್ಮುಖೈಃ ಷಡ್ಭಿರಂಗೈಃ ।
ಅನೌಪಮ್ಯ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತಂ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾಮತೀತಂ
ಪರಂ ತ್ವಾಂ ಕಥಂ ವೇತ್ತಿ ಕೋ ವಾ ॥ 4 ॥

ಪ್ರವಾಳಪ್ರವಾಹಪ್ರಭಾಶೋಣಮರ್ಧಂ
ಮರುತ್ವನ್ಮಣಿ ಶ್ರೀಮಹಃ ಶ್ಯಾಮಮರ್ಧಮ್ ।
ಗುಣಸ್ಯೂತಮೇತದ್ವಪುಃ ಶೈವಮಂತಃ
ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಪತ್ತಿಸಂಪತ್ತಿಹೇತೋಃ ॥ 5 ॥

ಸ್ವಸೇವಾಸಮಾಯಾತದೇವಾಸುರೇಂದ್ರಾ
ನಮನ್ಮೌಳಿಮಂದಾರಮಾಲಾಭಿಷಿಕ್ತಮ್ ।
ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಶಂಭೋ ಪದಾಂಭೋರುಹಂ ತೇ
ಭವಾಂಭೋಧಿಪೋತಂ ಭವಾನೀ ವಿಭಾವ್ಯಮ್ ॥ 6 ॥

ಜಗನ್ನಾಥ ಮನ್ನಾಥ ಗೌರೀಸನಾಥ
ಪ್ರಪನ್ನಾನುಕಂಪಿನ್ವಿಪನ್ನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ ।
ಮಹಃಸ್ತೋಮಮೂರ್ತೇ ಸಮಸ್ತೈಕಬಂಧೋ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪುನಸ್ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು ॥ 7 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಶ್ವಾದಿದೇವ
ತ್ರಯೀ ಮೂಲ ಶಂಭೋ ಶಿವ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತ್ವಮ್ ।
ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರ ತ್ರಾಹಿ ಪಶ್ಯಾವಮುಕ್ತ್ಯೈ
ಕ್ಷಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಹಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಮೋದಾತ್ ॥ 8 ॥

ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ದೇವಾದಿದೇವ
ಸ್ಮರಾರೇ ಪುರಾರೇ ಯಮಾರೇ ಹರೇತಿ ।
ಬ್ರುವಾಣಃ ಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ \ಲಿನೆ ಭವಂತಂ ತತೋ ಮೇ ದಯಾಶೀಲ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ ॥ 9 ॥

ತ್ವದನ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ನೇತಿ
ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಹನ್ಯಾಸ್ತು ದೈನ್ಯಮ್ ।
ನ ಚೇತ್ತೇ ಭವೇದ್ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಹಾನಿಸ್ತತೋ
ಮೇ ದಯಾಳೋ ಸದಾ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ ॥ 10 ॥

ಅಯಂ ದಾನಕಾಲಸ್ತ್ವಹಂ ದಾನಪಾತ್ರಂ
ಭವಾನೇವ ದಾತಾ ತ್ವದನ್ಯಂ ನ ಯಾಚೇ ।
ಭವದ್ಭಕ್ತಿಮೇವ ಸ್ಥಿರಾಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ
ಕೃಪಾಶೀಲ ಶಂಭೋ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ತಸ್ಮಾತ್ ॥ 11 ॥

ಪಶುಂ ವೇತ್ಸಿ ಚೇನ್ಮಾಂ ತಮೇವಾಧಿರೂಢಃ
ಕಲಂಕೀತಿ ವಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಧತ್ಸೇ ತಮೇವ ।
ದ್ವಿಜಿಹ್ವಃ ಪುನಃ ಸೋಽಪಿ ತೇ ಕಂಠಭೂಷಾ
ತ್ವದಂಗೀಕೃತಾಃ ಶರ್ವ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಧನ್ಯಾಃ ॥ 12 ॥

ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಕರ್ತುಂ ಪರದ್ರೋಹಲೇಶಂ
ಕಥಂ ಪ್ರೀಯಸೇ ತ್ವಂ ನ ಜಾನೇ ಗಿರೀಶ ।
ತಥಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸಿ ಕಸ್ಯಾಪಿ
ಕಾಂತಾಸುತದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ ಪಿತೃದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ ॥ 13 ॥

ಸ್ತುತಿಂ ಧ್ಯಾನಮರ್ಚಾಂ ಯಥಾವದ್ವಿಧಾತುಂ
ಭಜನ್ನಪ್ಯಜಾನನ್ಮಹೇಶಾವಲಂಬೇ ।
ತ್ರಸಂತಂ ಸುತಂ ತ್ರಾತುಮಗ್ರೇ
ಮೃಕಂಡೋರ್ಯಮಪ್ರಾಣನಿರ್ವಾಪಣಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಮ್ ॥ 14 ॥

ಶಿರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಶೂಲ ಪ್ರಮೇಹಜ್ವರಾರ್ಶೋ ಜರಾಯಕ್ಷ್ಮಹಿಕ್ಕಾವಿಷಾರ್ತಾನ್ ।
ತ್ವಮಾದ್ಯೋ ಭಿಷಗ್ಭೇಷಜಂ ಭಸ್ಮ ಶಂಭೋ
ತ್ವಮುಲ್ಲಾಘಯಾಸ್ಮಾನ್ವಪುರ್ಲಾಘವಾಯ ॥ 15 ॥

ದರಿದ್ರೋಽಸ್ಮ್ಯಭದ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಭಗ್ನೋಽಸ್ಮಿ ದೂಯೇ
ವಿಷಣ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಖಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಚಾಹಮ್ ।
ಭವಾನ್ಪ್ರಾಣಿನಾಮಂತರಾತ್ಮಾಸಿ ಶಂಭೋ
ಮಮಾಧಿಂ ನ ವೇತ್ಸಿ ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ತ್ವಮ್ ॥ 16 ॥

ತ್ವದಕ್ಷ್ಣೋಃ ಕಟಾಕ್ಷಃ ಪತೇತ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಯತ್ರ
ಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷ್ಮಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಯಂ ತಂ ವೃಣಾತೇ ।
ಕಿರೀಟಸ್ಫುರಚ್ಚಾಮರಚ್ಛತ್ರಮಾಲಾಕಲಾಚೀಗಜಕ್ಷೌಮಭೂಷಾವಿಶೇಷೈಃ ॥ 17 ॥

ಭವಾನ್ಯೈ ಭವಾಯಾಪಿ ಮಾತ್ರೇ ಚ ಪಿತ್ರೇ
ಮೃಡಾನ್ಯೈ ಮೃಡಾಯಾಪ್ಯಘಘ್ನ್ಯೈ ಮಖಘ್ನೇ ।
ಶಿವಾಂಗ್ಯೈ ಶಿವಾಂಗಾಯ ಕುರ್ಮಃ ಶಿವಾಯೈ
ಶಿವಾಯಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಸ್ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ॥ 18 ॥

ಭವದ್ಗೌರವಂ ಮಲ್ಲಘುತ್ವಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಕಾರುಣ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾನುಗಂ ಮಾಮ್ ।
ಶಿವಾತ್ಮಾನುಭಾವಸ್ತುತಾವಕ್ಷಮೋಽಹಂ
ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಮೇಽಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ॥ 19 ॥

ಯದಾ ಕರ್ಣರಂಧ್ರಂ ವ್ರಜೇತ್ಕಾಲವಾಹದ್ವಿಷತ್ಕಂಠಘಂಟಾ ಘಣಾತ್ಕಾರನಾದಃ ।
ವೃಷಾಧೀಶಮಾರುಹ್ಯ ದೇವೌಪವಾಹ್ಯಂತದಾ
ವತ್ಸ ಮಾ ಭೀರಿತಿ ಪ್ರೀಣಯ ತ್ವಮ್ ॥ 20 ॥

ಯದಾ ದಾರುಣಾಭಾಷಣಾ ಭೀಷಣಾ ಮೇ
ಭವಿಷ್ಯಂತ್ಯುಪಾಂತೇ ಕೃತಾಂತಸ್ಯ ದೂತಾಃ ।
ತದಾ ಮನ್ಮನಸ್ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಸ್ಥಂ
ಕಥಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಂಭೋ ॥ 21 ॥

ಯದಾ ದುರ್ನಿವಾರವ್ಯಥೋಽಹಂ ಶಯಾನೋ
ಲುಠನ್ನಿಃಶ್ವಸನ್ನಿಃಸೃತಾವ್ಯಕ್ತವಾಣಿಃ ।
ತದಾ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಜಲಾಲಂಕೃತಂ ತೇ
ಜಟಾಮಂಡಲಂ ಮನ್ಮನೋಮಂದಿರೇ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 22 ॥

ಯದಾ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಯೋ ಮತ್ಸಕಾಶೇ
ರುದಂತ್ಯಸ್ಯ ಹಾ ಕೀದೃಶೀಯಂ ದಶೇತಿ ।
ತದಾ ದೇವದೇವೇಶ ಗೌರೀಶ ಶಂಭೋ
ನಮಸ್ತೇ ಶಿವಾಯೇತ್ಯಜಸ್ರಂ ಬ್ರವಾಣಿ ॥ 23 ॥

ಯದಾ ಪಶ್ಯತಾಂ ಮಾಮಸೌ ವೇತ್ತಿ
ನಾಸ್ಮಾನಯಂ ಶ್ವಾಸ ಏವೇತಿ ವಾಚೋ ಭವೇಯುಃ ।
ತದಾ ಭೂತಿಭೂಷಂ ಭುಜಂಗಾವನದ್ಧಂ
ಪುರಾರೇ ಭವಂತಂ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾವಯೇಯಮ್ ॥ 24 ॥

ಯದಾ ಯಾತನಾದೇಹಸಂದೇಹವಾಹೀ
ಭವೇದಾತ್ಮದೇಹೇ ನ ಮೋಹೋ ಮಹಾನ್ಮೇ ।
ತದಾ ಕಾಶಶೀತಾಂಶುಸಂಕಾಶಮೀಶ
ಸ್ಮರಾರೇ ವಪುಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 25 ॥

ಯದಾಪಾರಮಚ್ಛಾಯಮಸ್ಥಾನಮದ್ಭಿರ್ಜನೈರ್ವಾ ವಿಹೀನಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾರ್ಗಮ್ ।
ತದಾ ತಂ ನಿರುಂಧಂಕೃತಾಂತಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ
ಮಹಾದೇವ ಮಹ್ಯಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ॥ 26 ॥

ಯದಾ ರೌರವಾದಿ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಭೀತ್ಯಾ
ವ್ರಜಾಮ್ಯತ್ರ ಮೋಹಂ ಮಹಾದೇವ ಘೋರಮ್ ।
ತದಾ ಮಾಮಹೋ ನಾಥ ಕಸ್ತಾರಯಿಷ್ಯತ್ಯನಾಥಂ ಪರಾಧೀನಮರ್ಧೇಂದುಮೌಳೇ ॥ 27 ॥

ಯದಾ ಶ್ವೇತಪತ್ರಾಯತಾಲಂಘ್ಯಶಕ್ತೇಃ
ಕೃತಾಂತಾದ್ಭಯಂ ಭಕ್ತಿವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವಾತ್ ।
ತದಾ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾನ್ಯಂ
ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪಾತಾರಮೇತಾದೃಶಂ ಮೇ ॥ 28 ॥

ಇದಾನೀಮಿದಾನೀಂ ಮೃತಿರ್ಮೇ ಭವಿತ್ರೀತ್ಯಹೋ ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯಾ ಪೀಡಿತೋಽಸ್ಮಿ ।
ಕಥಂ ನಾಮ ಮಾ ಭೂನ್ಮೃತೌ ಭೀತಿರೇಷಾ
ನಮಸ್ತೇ ಗತೀನಾಂ ಗತೇ ನೀಲಕಂಠ ॥ 29 ॥

ಅಮರ್ಯಾದಮೇವಾಹಮಾಬಾಲವೃದ್ಧಂ
ಹರಂತಂ ಕೃತಾಂತಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಮಿ ಭೀತಃ ।
ಮೃತೌ ತಾವಕಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜದಿವ್ಯಪ್ರಸಾದಾದ್ಭವಾನೀಪತೇ ನಿರ್ಭಯೋಽಹಂ ಭವಾನಿ ॥ 30 ॥

ಜರಾಜನ್ಮಗರ್ಭಾಧಿವಾಸಾದಿದುಃಖಾನ್ಯಸಹ್ಯಾನಿ ಜಹ್ಯಾಂ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವ ।
ಭವಂತಂ ವಿನಾ ಮೇ ಗತಿರ್ನೈವ ಶಂಭೋ
ದಯಾಳೋ ನ ಜಾಗರ್ತಿ ಕಿಂ ವಾ ದಯಾ ತೇ ॥ 31 ॥

ಶಿವಾಯೇತಿ ಶಬ್ದೋ ನಮಃಪೂರ್ವ ಏಷ
ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತಿಕೃನ್ಮೃತ್ಯುಹಾ ತತ್ತ್ವವಾಚೀ ।
ಮಹೇಶಾನ ಮಾ ಗಾನ್ಮನಸ್ತೋ ವಚಸ್ತಃ
ಸದಾ ಮಹ್ಯಮೇತತ್ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ॥ 32 ॥

ತ್ವಮಪ್ಯಂಬ ಮಾಂ ಪಶ್ಯ ಶೀತಾಂಶುಮೌಳಿಪ್ರಿಯೇ ಭೇಷಜಂ ತ್ವಂ ಭವವ್ಯಾಧಿಶಾಂತೌ
ಬಹುಕ್ಲೇಶಭಾಜಂ ಪದಾಂಭೋಜಪೋತೇ
ಭವಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಂ ನಯಸ್ವಾದ್ಯ ಪಾರಮ್ ॥ 33 ॥

ಅನುದ್ಯಲ್ಲಲಾಟಾಕ್ಷಿ ವಹ್ನಿ ಪ್ರರೋಹೈರವಾಮಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುವಾಮೋರುಶೋಭೈಃ ।
ಅನಂಗಭ್ರಮದ್ಭೋಗಿಭೂಷಾವಿಶೇಷೈರಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡೈರಲಂ ದೈವತೈರ್ನಃ ॥ 34 ॥

ಅಕಂಠೇಕಲಂಕಾದನಂಗೇಭುಜಂಗಾದಪಾಣೌಕಪಾಲಾದಫಾಲೇಽನಲಾಕ್ಷಾತ್ ।
ಅಮೌಳೌಶಶಾಂಕಾದವಾಮೇಕಳತ್ರಾದಹಂ ದೇವಮನ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ ॥ 35 ॥

ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಗಿರೀಶ ತ್ರಿಶೂಲಿಂಸ್ತ್ವದೀಯಂ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಭಾತೀತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ।
ಶಿವಾದನ್ಯಥಾ ದೈವತಂ ನಾಭಿಜಾನೇ
ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 36 ॥

ಯತೋಽಜಾಯತೇದಂ ಪ್ರಪಂಚಂ ವಿಚಿತ್ರಂ
ಸ್ಥಿತಿಂ ಯಾತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ಯದೇಕಾಂತಮಂತೇ ।
ಸ ಕರ್ಮಾದಿಹೀನಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ
ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 37 ॥

ಕಿರೀಟೇ ನಿಶೇಶೋ ಲಲಾಟೇ ಹುತಾಶೋ
ಭುಜೇ ಭೋಗಿರಾಜೋ ಗಲೇ ಕಾಲಿಮಾ ಚ ।
ತನೌ ಕಾಮಿನೀ ಯಸ್ಯ ತತ್ತುಲ್ಯದೇವಂ
ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ॥ 38 ॥

ಅನೇನ ಸ್ತವೇನಾದರಾದಂಬಿಕೇಶಂ
ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಮಾಸಾದ್ಯ ಯಂ ಯೇ ನಮಂತಿ ।
ಮೃತೌ ನಿರ್ಭಯಾಸ್ತೇ ಜನಾಸ್ತಂ ಭಜಂತೇ
ಹೃದಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಸದಾಸೀನಮೀಶಮ್ ॥ 39 ॥

ಭುಜಂಗಪ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ಶಂಭೋ ಮಯೈವಂ
ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತೇನ ವೃತ್ತೇನ ಕ್ಲೃಪ್ತಮ್ ।
ನರಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠಿತ್ವೋರುಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸುಪುತ್ರಾಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಮೇತಿ ॥ 40 ॥

ശിവ ഭുജംഗമ്

ഗലദ്ദാനഗംഡം മിലദ്ഭൃംഗഷംഡം
ചലച്ചാരുശുംഡം ജഗത്ത്രാണശൌംഡമ് ।
കനദ്ദംതകാംഡം വിപദ്ഭംഗചംഡം
ശിവപ്രേമപിംഡം ഭജേ വക്രതുംഡമ് ॥ 1 ॥

അനാദ്യംതമാദ്യം പരം തത്ത്വമര്ഥം
ചിദാകാരമേകം തുരീയം ത്വമേയമ് ।
ഹരിബ്രഹ്മമൃഗ്യം പരബ്രഹ്മരൂപം
മനോവാഗതീതം മഹഃശൈവമീഡേ ॥ 2 ॥

സ്വശക്ത്യാദി ശക്ത്യംത സിംഹാസനസ്ഥം
മനോഹാരി സര്വാംഗരത്നോരുഭൂഷമ് ।
ജടാഹീംദുഗംഗാസ്ഥിശമ്യാകമൌലിം
പരാശക്തിമിത്രം നമഃ പംചവക്ത്രമ് ॥ 3 ॥

ശിവേശാനതത്പൂരുഷാഘോരവാമാദിഭിഃ
പംചഭിര്ഹൃന്മുഖൈഃ ഷഡ്ഭിരംഗൈഃ ।
അനൌപമ്യ ഷട്ത്രിംശതം തത്ത്വവിദ്യാമതീതം
പരം ത്വാം കഥം വേത്തി കോ വാ ॥ 4 ॥

പ്രവാലപ്രവാഹപ്രഭാശോണമര്ധം
മരുത്വന്മണി ശ്രീമഹഃ ശ്യാമമര്ധമ് ।
ഗുണസ്യൂതമേതദ്വപുഃ ശൈവമംതഃ
സ്മരാമി സ്മരാപത്തിസംപത്തിഹേതോഃ ॥ 5 ॥

സ്വസേവാസമായാതദേവാസുരേംദ്രാ
നമന്മൌലിമംദാരമാലാഭിഷിക്തമ് ।
നമസ്യാമി ശംഭോ പദാംഭോരുഹം തേ
ഭവാംഭോധിപോതം ഭവാനീ വിഭാവ്യമ് ॥ 6 ॥

ജഗന്നാഥ മന്നാഥ ഗൌരീസനാഥ
പ്രപന്നാനുകംപിന്വിപന്നാര്തിഹാരിന് ।
മഹഃസ്തോമമൂര്തേ സമസ്തൈകബംധോ
നമസ്തേ നമസ്തേ പുനസ്തേ നമോഽസ്തു ॥ 7 ॥

വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ വിശ്വാദിദേവ
ത്രയീ മൂല ശംഭോ ശിവ ത്ര്യംബക ത്വമ് ।
പ്രസീദ സ്മര ത്രാഹി പശ്യാവമുക്ത്യൈ
ക്ഷമാം പ്രാപ്നുഹി ത്ര്യക്ഷ മാം രക്ഷ മോദാത് ॥ 8 ॥

മഹാദേവ ദേവേശ ദേവാദിദേവ
സ്മരാരേ പുരാരേ യമാരേ ഹരേതി ।
ബ്രുവാണഃ സ്മരിഷ്യാമി ഭക്ത്യാ \ലിനെ ഭവംതം തതോ മേ ദയാശീല ദേവ പ്രസീദ ॥ 9 ॥

ത്വദന്യഃ ശരണ്യഃ പ്രപന്നസ്യ നേതി
പ്രസീദ സ്മരന്നേവ ഹന്യാസ്തു ദൈന്യമ് ।
ന ചേത്തേ ഭവേദ്ഭക്തവാത്സല്യഹാനിസ്തതോ
മേ ദയാലോ സദാ സന്നിധേഹി ॥ 10 ॥

അയം ദാനകാലസ്ത്വഹം ദാനപാത്രം
ഭവാനേവ ദാതാ ത്വദന്യം ന യാചേ ।
ഭവദ്ഭക്തിമേവ സ്ഥിരാം ദേഹി മഹ്യം
കൃപാശീല ശംഭോ കൃതാര്ഥോഽസ്മി തസ്മാത് ॥ 11 ॥

പശും വേത്സി ചേന്മാം തമേവാധിരൂഢഃ
കലംകീതി വാ മൂര്ധ്നി ധത്സേ തമേവ ।
ദ്വിജിഹ്വഃ പുനഃ സോഽപി തേ കംഠഭൂഷാ
ത്വദംഗീകൃതാഃ ശര്വ സര്വേഽപി ധന്യാഃ ॥ 12 ॥

ന ശക്നോമി കര്തും പരദ്രോഹലേശം
കഥം പ്രീയസേ ത്വം ന ജാനേ ഗിരീശ ।
തഥാഹി പ്രസന്നോഽസി കസ്യാപി
കാംതാസുതദ്രോഹിണോ വാ പിതൃദ്രോഹിണോ വാ ॥ 13 ॥

സ്തുതിം ധ്യാനമര്ചാം യഥാവദ്വിധാതും
ഭജന്നപ്യജാനന്മഹേശാവലംബേ ।
ത്രസംതം സുതം ത്രാതുമഗ്രേ
മൃകംഡോര്യമപ്രാണനിര്വാപണം ത്വത്പദാബ്ജമ് ॥ 14 ॥

ശിരോ ദൃഷ്ടി ഹൃദ്രോഗ ശൂല പ്രമേഹജ്വരാര്ശോ ജരായക്ഷ്മഹിക്കാവിഷാര്താന് ।
ത്വമാദ്യോ ഭിഷഗ്ഭേഷജം ഭസ്മ ശംഭോ
ത്വമുല്ലാഘയാസ്മാന്വപുര്ലാഘവായ ॥ 15 ॥

ദരിദ്രോഽസ്മ്യഭദ്രോഽസ്മി ഭഗ്നോഽസ്മി ദൂയേ
വിഷണ്ണോഽസ്മി സന്നോഽസ്മി ഖിന്നോഽസ്മി ചാഹമ് ।
ഭവാന്പ്രാണിനാമംതരാത്മാസി ശംഭോ
മമാധിം ന വേത്സി പ്രഭോ രക്ഷ മാം ത്വമ് ॥ 16 ॥

ത്വദക്ഷ്ണോഃ കടാക്ഷഃ പതേത്ത്ര്യക്ഷ യത്ര
ക്ഷണം ക്ഷ്മാ ച ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം തം വൃണാതേ ।
കിരീടസ്ഫുരച്ചാമരച്ഛത്രമാലാകലാചീഗജക്ഷൌമഭൂഷാവിശേഷൈഃ ॥ 17 ॥

ഭവാന്യൈ ഭവായാപി മാത്രേ ച പിത്രേ
മൃഡാന്യൈ മൃഡായാപ്യഘഘ്ന്യൈ മഖഘ്നേ ।
ശിവാംഗ്യൈ ശിവാംഗായ കുര്മഃ ശിവായൈ
ശിവായാംബികായൈ നമസ്ത്ര്യംബകായ ॥ 18 ॥

ഭവദ്ഗൌരവം മല്ലഘുത്വം വിദിത്വാ
പ്രഭോ രക്ഷ കാരുണ്യദൃഷ്ട്യാനുഗം മാമ് ।
ശിവാത്മാനുഭാവസ്തുതാവക്ഷമോഽഹം
സ്വശക്ത്യാ കൃതം മേഽപരാധം ക്ഷമസ്വ ॥ 19 ॥

യദാ കര്ണരംധ്രം വ്രജേത്കാലവാഹദ്വിഷത്കംഠഘംടാ ഘണാത്കാരനാദഃ ।
വൃഷാധീശമാരുഹ്യ ദേവൌപവാഹ്യംതദാ
വത്സ മാ ഭീരിതി പ്രീണയ ത്വമ് ॥ 20 ॥

യദാ ദാരുണാഭാഷണാ ഭീഷണാ മേ
ഭവിഷ്യംത്യുപാംതേ കൃതാംതസ്യ ദൂതാഃ ।
തദാ മന്മനസ്ത്വത്പദാംഭോരുഹസ്ഥം
കഥം നിശ്ചലം സ്യാന്നമസ്തേഽസ്തു ശംഭോ ॥ 21 ॥

യദാ ദുര്നിവാരവ്യഥോഽഹം ശയാനോ
ലുഠന്നിഃശ്വസന്നിഃസൃതാവ്യക്തവാണിഃ ।
തദാ ജഹ്നുകന്യാജലാലംകൃതം തേ
ജടാമംഡലം മന്മനോമംദിരേ സ്യാത് ॥ 22 ॥

യദാ പുത്രമിത്രാദയോ മത്സകാശേ
രുദംത്യസ്യ ഹാ കീദൃശീയം ദശേതി ।
തദാ ദേവദേവേശ ഗൌരീശ ശംഭോ
നമസ്തേ ശിവായേത്യജസ്രം ബ്രവാണി ॥ 23 ॥

യദാ പശ്യതാം മാമസൌ വേത്തി
നാസ്മാനയം ശ്വാസ ഏവേതി വാചോ ഭവേയുഃ ।
തദാ ഭൂതിഭൂഷം ഭുജംഗാവനദ്ധം
പുരാരേ ഭവംതം സ്ഫുടം ഭാവയേയമ് ॥ 24 ॥

യദാ യാതനാദേഹസംദേഹവാഹീ
ഭവേദാത്മദേഹേ ന മോഹോ മഹാന്മേ ।
തദാ കാശശീതാംശുസംകാശമീശ
സ്മരാരേ വപുസ്തേ നമസ്തേ സ്മരാമി ॥ 25 ॥

യദാപാരമച്ഛായമസ്ഥാനമദ്ഭിര്ജനൈര്വാ വിഹീനം ഗമിഷ്യാമി മാര്ഗമ് ।
തദാ തം നിരുംധംകൃതാംതസ്യ മാര്ഗം
മഹാദേവ മഹ്യം മനോജ്ഞം പ്രയച്ഛ ॥ 26 ॥

യദാ രൌരവാദി സ്മരന്നേവ ഭീത്യാ
വ്രജാമ്യത്ര മോഹം മഹാദേവ ഘോരമ് ।
തദാ മാമഹോ നാഥ കസ്താരയിഷ്യത്യനാഥം പരാധീനമര്ധേംദുമൌലേ ॥ 27 ॥

യദാ ശ്വേതപത്രായതാലംഘ്യശക്തേഃ
കൃതാംതാദ്ഭയം ഭക്തിവാത്സല്യഭാവാത് ।
തദാ പാഹി മാം പാര്വതീവല്ലഭാന്യം
ന പശ്യാമി പാതാരമേതാദൃശം മേ ॥ 28 ॥

ഇദാനീമിദാനീം മൃതിര്മേ ഭവിത്രീത്യഹോ സംതതം ചിംതയാ പീഡിതോഽസ്മി ।
കഥം നാമ മാ ഭൂന്മൃതൌ ഭീതിരേഷാ
നമസ്തേ ഗതീനാം ഗതേ നീലകംഠ ॥ 29 ॥

അമര്യാദമേവാഹമാബാലവൃദ്ധം
ഹരംതം കൃതാംതം സമീക്ഷ്യാസ്മി ഭീതഃ ।
മൃതൌ താവകാംഘ്ര്യബ്ജദിവ്യപ്രസാദാദ്ഭവാനീപതേ നിര്ഭയോഽഹം ഭവാനി ॥ 30 ॥

ജരാജന്മഗര്ഭാധിവാസാദിദുഃഖാന്യസഹ്യാനി ജഹ്യാം ജഗന്നാഥ ദേവ ।
ഭവംതം വിനാ മേ ഗതിര്നൈവ ശംഭോ
ദയാലോ ന ജാഗര്തി കിം വാ ദയാ തേ ॥ 31 ॥

ശിവായേതി ശബ്ദോ നമഃപൂര്വ ഏഷ
സ്മരന്മുക്തികൃന്മൃത്യുഹാ തത്ത്വവാചീ ।
മഹേശാന മാ ഗാന്മനസ്തോ വചസ്തഃ
സദാ മഹ്യമേതത്പ്രദാനം പ്രയച്ഛ ॥ 32 ॥

ത്വമപ്യംബ മാം പശ്യ ശീതാംശുമൌലിപ്രിയേ ഭേഷജം ത്വം ഭവവ്യാധിശാംതൌ
ബഹുക്ലേശഭാജം പദാംഭോജപോതേ
ഭവാബ്ധൌ നിമഗ്നം നയസ്വാദ്യ പാരമ് ॥ 33 ॥

അനുദ്യല്ലലാടാക്ഷി വഹ്നി പ്രരോഹൈരവാമസ്ഫുരച്ചാരുവാമോരുശോഭൈഃ ।
അനംഗഭ്രമദ്ഭോഗിഭൂഷാവിശേഷൈരചംദ്രാര്ധചൂഡൈരലം ദൈവതൈര്നഃ ॥ 34 ॥

അകംഠേകലംകാദനംഗേഭുജംഗാദപാണൌകപാലാദഫാലേഽനലാക്ഷാത് ।
അമൌലൌശശാംകാദവാമേകലത്രാദഹം ദേവമന്യം ന മന്യേ ന മന്യേ ॥ 35 ॥

മഹാദേവ ശംഭോ ഗിരീശ ത്രിശൂലിംസ്ത്വദീയം സമസ്തം വിഭാതീതി യസ്മാത് ।
ശിവാദന്യഥാ ദൈവതം നാഭിജാനേ
ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 36 ॥

യതോഽജായതേദം പ്രപംചം വിചിത്രം
സ്ഥിതിം യാതി യസ്മിന്യദേകാംതമംതേ ।
സ കര്മാദിഹീനഃ സ്വയംജ്യോതിരാത്മാ
ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 37 ॥

കിരീടേ നിശേശോ ലലാടേ ഹുതാശോ
ഭുജേ ഭോഗിരാജോ ഗലേ കാലിമാ ച ।
തനൌ കാമിനീ യസ്യ തത്തുല്യദേവം
ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ॥ 38 ॥

അനേന സ്തവേനാദരാദംബികേശം
പരാം ഭക്തിമാസാദ്യ യം യേ നമംതി ।
മൃതൌ നിര്ഭയാസ്തേ ജനാസ്തം ഭജംതേ
ഹൃദംഭോജമധ്യേ സദാസീനമീശമ് ॥ 39 ॥

ഭുജംഗപ്രിയാകല്പ ശംഭോ മയൈവം
ഭുജംഗപ്രയാതേന വൃത്തേന ക്ലൃപ്തമ് ।
നരഃ സ്തോത്രമേതത്പഠിത്വോരുഭക്ത്യാ
സുപുത്രായുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യമേതി ॥ 40 ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top