శివ తాండవ స్తోత్రము - शिव ताण्डव स्तोत्रम् - SHIVA TANDAVA STOTRAM

0
శివ తాండవ స్తోత్రము - शिव ताण्डव स्तोत्रम् - SHIVA TANDAVA STOTRAM

శివ తాండవ స్తోత్రం

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే
గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ ।
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం
చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ ॥ 1 ॥

జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ-
-విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని ।
ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే
కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥ 2 ॥

ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర
స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే ।
కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని ॥ 3 ॥

జటాభుజంగపింగళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా
కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే ।
మదాంధసింధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే
మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥ 4 ॥

సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర
ప్రసూనధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రిపీఠభూః ।
భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటక
శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః ॥ 5 ॥

లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా-
-నిపీతపంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకమ్ ।
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం
మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తు నః ॥ 6 ॥

కరాలఫాలపట్టికాధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల-
ద్ధనంజయాధరీకృతప్రచండపంచసాయకే ।
ధరాధరేంద్రనందినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక-
-ప్రకల్పనైకశిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ ॥ 7 ॥

నవీనమేఘమండలీ నిరుద్ధదుర్ధరస్ఫురత్-
కుహూనిశీథినీతమః ప్రబంధబంధుకంధరః ।
నిలింపనిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః
కళానిధానబంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః ॥ 8 ॥

ప్రఫుల్లనీలపంకజప్రపంచకాలిమప్రభా-
-విలంబికంఠకందలీరుచిప్రబద్ధకంధరమ్ ।
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే ॥ 9 ॥

అగర్వసర్వమంగళాకళాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహమాధురీ విజృంభణామధువ్రతమ్ ।
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే ॥ 10 ॥

జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజంగమశ్వస-
-ద్వినిర్గమత్క్రమస్ఫురత్కరాలఫాలహవ్యవాట్ ।
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ
ధ్వనిక్రమప్రవర్తిత ప్రచండతాండవః శివః ॥ 11 ॥

దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజంగమౌక్తికస్రజోర్-
-గరిష్ఠరత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్షపక్షయోః ।
తృష్ణారవిందచక్షుషోః ప్రజామహీమహేంద్రయోః
సమం ప్రవర్తయన్మనః కదా సదాశివం భజే ॥ 12 ॥

కదా నిలింపనిర్ఝరీనికుంజకోటరే వసన్
విముక్తదుర్మతిః సదా శిరఃస్థమంజలిం వహన్ ।
విముక్తలోలలోచనో లలాటఫాలలగ్నకః
శివేతి మంత్రముచ్చరన్ సదా సుఖీ భవామ్యహమ్ ॥ 13 ॥

ఇమం హి నిత్యమేవముక్తముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరన్బ్రువన్నరో విశుద్ధిమేతిసంతతమ్ ।
హరే గురౌ సుభక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్ ॥ 14 ॥

పూజావసానసమయే దశవక్త్రగీతం యః
శంభుపూజనపరం పఠతి ప్రదోషే ।
తస్య స్థిరాం రథగజేంద్రతురంగయుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖిం ప్రదదాతి శంభుః ॥ 15 ॥

शिव ताण्डव स्तोत्रम्

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥ 1 ॥

जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-
-विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि ।
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥ 2 ॥

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर
स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ।
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ 3 ॥

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे ।
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥ 4 ॥

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः ।
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥ 5 ॥

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-
-निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ।
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ॥ 6 ॥

करालफालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-
द्धनञ्जयाधरीकृतप्रचण्डपञ्चसायके ।
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-
-प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने मतिर्मम ॥ 7 ॥

नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्-
कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबन्धुकन्धरः ।
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः ॥ 8 ॥

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-
-विलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् ।
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥ 9 ॥

अगर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी
रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणामधुव्रतम् ।
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥ 10 ॥

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-
-द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालफालहव्यवाट् ।
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल
ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ॥ 11 ॥

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-
-गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।
तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे ॥ 12 ॥

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन् ।
विमुक्तलोललोचनो ललाटफाललग्नकः
शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् ॥ 13 ॥

इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसन्ततम् ।
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॥ 14 ॥

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः
शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे ।
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शम्भुः ॥ 15 ॥

SHIVA TANDAVA STOTRAM

jaṭāṭavīgalajjalapravāhapāvitasthalē
galēvalambya lambitāṃ bhujaṅgatuṅgamālikām ।
ḍamaḍḍamaḍḍamaḍḍamanninādavaḍḍamarvayaṃ
chakāra chaṇḍatāṇḍavaṃ tanōtu naḥ śivaḥ śivam ॥ 1 ॥

jaṭākaṭāhasambhramabhramannilimpanirjharī-
-vilōlavīchivallarīvirājamānamūrdhani ।
dhagaddhagaddhagajjvalallalāṭapaṭṭapāvakē
kiśōrachandraśēkharē ratiḥ pratikṣaṇaṃ mama ॥ 2 ॥

dharādharēndranandinīvilāsabandhubandhura
sphuraddigantasantatipramōdamānamānasē ।
kṛpākaṭākṣadhōraṇīniruddhadurdharāpadi
kvachiddigambarē manō vinōdamētu vastuni ॥ 3 ॥

jaṭābhujaṅgapiṅgaḻasphuratphaṇāmaṇiprabhā
kadambakuṅkumadravapraliptadigvadhūmukhē ।
madāndhasindhurasphurattvaguttarīyamēdurē
manō vinōdamadbhutaṃ bibhartu bhūtabhartari ॥ 4 ॥

sahasralōchanaprabhṛtyaśēṣalēkhaśēkhara
prasūnadhūḻidhōraṇī vidhūsarāṅghripīṭhabhūḥ ।
bhujaṅgarājamālayā nibaddhajāṭajūṭaka
śriyai chirāya jāyatāṃ chakōrabandhuśēkharaḥ ॥ 5 ॥

lalāṭachatvarajvaladdhanañjayasphuliṅgabhā-
-nipītapañchasāyakaṃ namannilimpanāyakam ।
sudhāmayūkhalēkhayā virājamānaśēkharaṃ
mahākapālisampadēśirōjaṭālamastu naḥ ॥ 6 ॥

karālaphālapaṭṭikādhagaddhagaddhagajjvala-
ddhanañjayādharīkṛtaprachaṇḍapañchasāyakē ।
dharādharēndranandinīkuchāgrachitrapatraka-
-prakalpanaikaśilpini trilōchanē matirmama ॥ 7 ॥

navīnamēghamaṇḍalī niruddhadurdharasphurat-
kuhūniśīthinītamaḥ prabandhabandhukandharaḥ ।
nilimpanirjharīdharastanōtu kṛttisindhuraḥ
kaḻānidhānabandhuraḥ śriyaṃ jagaddhurandharaḥ ॥ 8 ॥

praphullanīlapaṅkajaprapañchakālimaprabhā-
-vilambikaṇṭhakandalīruchiprabaddhakandharam ।
smarachChidaṃ purachChidaṃ bhavachChidaṃ makhachChidaṃ
gajachChidāndhakachChidaṃ tamantakachChidaṃ bhajē ॥ 9 ॥

agarvasarvamaṅgaḻākaḻākadambamañjarī
rasapravāhamādhurī vijṛmbhaṇāmadhuvratam ।
smarāntakaṃ purāntakaṃ bhavāntakaṃ makhāntakaṃ
gajāntakāndhakāntakaṃ tamantakāntakaṃ bhajē ॥ 10 ॥

jayatvadabhravibhramabhramadbhujaṅgamaśvasa-
-dvinirgamatkramasphuratkarālaphālahavyavāṭ ।
dhimiddhimiddhimidhvananmṛdaṅgatuṅgamaṅgaḻa
dhvanikramapravartita prachaṇḍatāṇḍavaḥ śivaḥ ॥ 11 ॥

dṛṣadvichitratalpayōrbhujaṅgamauktikasrajōr-
-gariṣṭharatnalōṣṭhayōḥ suhṛdvipakṣapakṣayōḥ ।
tṛṣṇāravindachakṣuṣōḥ prajāmahīmahēndrayōḥ
samaṃ pravartayanmanaḥ kadā sadāśivaṃ bhajē ॥ 12 ॥

kadā nilimpanirjharīnikuñjakōṭarē vasan
vimuktadurmatiḥ sadā śiraḥsthamañjaliṃ vahan ।
vimuktalōlalōchanō lalāṭaphālalagnakaḥ
śivēti mantramuchcharan sadā sukhī bhavāmyaham ॥ 13 ॥

imaṃ hi nityamēvamuktamuttamōttamaṃ stavaṃ
paṭhansmaranbruvannarō viśuddhimētisantatam ।
harē gurau subhaktimāśu yāti nānyathā gatiṃ
vimōhanaṃ hi dēhināṃ suśaṅkarasya chintanam ॥ 14 ॥

pūjāvasānasamayē daśavaktragītaṃ yaḥ
śambhupūjanaparaṃ paṭhati pradōṣē ।
tasya sthirāṃ rathagajēndraturaṅgayuktāṃ
lakṣmīṃ sadaiva sumukhiṃ pradadāti śambhuḥ ॥ 15 ॥

ஶிவ தாண்ட3வ ஸ்தோத்ரம்

ஜடாடவீக3லஜ்ஜலப்ரவாஹபாவிதஸ்த2லே
க3லேவலம்ப்3ய லம்பி3தாம் பு4ஜங்க3துங்க3மாலிகாம் ।
ட3மட்3ட3மட்3ட3மட்3ட3மன்னினாத3வட்3ட3மர்வயம்
சகார சண்ட3தாண்ட3வஂ தனோது ந: ஶிவ: ஶிவம் ॥ 1 ॥

ஜடாகடாஹஸம்ப்4ரமப்4ரமன்னிலிம்பனிர்ஜ2ரீ-
-விலோலவீசிவல்லரீவிராஜமானமூர்த4னி ।
த4க3த்3த4க3த்3த4கஜ3்ஜ்வலல்லலாடபட்டபாவகே
கிஶோரசன்த்3ரஶேக2ரே ரதி: ப்ரதிக்ஷணஂ மம ॥ 2 ॥

த4ராத4ரேன்த்3ரனந்தி3னீவிலாஸப3ன்து4ப3ன்து4ர
ஸ்பு2ரத்3தி3க3ன்தஸன்ததிப்ரமோத3மானமானஸே ।
க்ருபாகடாக்ஷதோ4ரணீனிருத்3த4து3ர்த4ராபதி3
க்வசித்3தி3க3ம்ப3ரே மனோ வினோத3மேது வஸ்துனி ॥ 3 ॥

ஜடாபு4ஜங்க3பிங்க3ல்த3ஸ்பு2ரத்ப2ணாமணிப்ரபா4
கத3ம்ப3குங்குமத்3ரவப்ரலிப்ததி3க்3வதூ4முகே2 ।
மதா3ன்த4ஸின்து4ரஸ்பு2ரத்த்வகு3த்தரீயமேது3ரே
மனோ வினோத3மத்3பு4தம் பி3ப4ர்து பூ4தப4ர்தரி ॥ 4 ॥

ஸஹஸ்ரலோசனப்ரப்4ருத்யஶேஷலேக2ஶேக2ர
ப்ரஸூனதூ4ல்தி3தோ4ரணீ விதூ4ஸராங்க்4ரிபீட2பூ4: ।
பு4ஜங்க3ராஜமாலயா நிப3த்3தஜ4ாடஜூடக
ஶ்ரியை சிராய ஜாயதாஂ சகோரப3ன்து4ஶேக2ர: ॥ 5 ॥

லலாடசத்வரஜ்வலத்3த4னஞ்ஜயஸ்பு2லிங்க3பா4-
-னிபீதபஞ்சஸாயகஂ நமன்னிலிம்பனாயகம் ।
ஸுதா4மயூக2லேக2யா விராஜமானஶேக2ரம்
மஹாகபாலிஸம்பதே3ஶிரோஜடாலமஸ்து ந: ॥ 6 ॥

கராலபா2லபட்டிகாத4க3த்3த4க3த்3த4கஜ3்ஜ்வல-
த்3த4னஞ்ஜயாத4ரீக்ருதப்ரசண்ட3பஞ்சஸாயகே ।
த4ராத4ரேன்த்3ரனந்தி3னீகுசாக்3ரசித்ரபத்ரக-
-ப்ரகல்பனைகஶில்பினி த்ரிலோசனே மதிர்மம ॥ 7 ॥

நவீனமேக4மண்ட3லீ நிருத்3த4து3ர்த4ரஸ்பு2ரத்-
குஹூனிஶீதி2னீதம: ப்ரப3ன்த4ப3ன்து4கன்த4ர: ।
நிலிம்பனிர்ஜ2ரீத4ரஸ்தனோது க்ருத்திஸின்து4ர:
கல்தா3னிதா4னப3ன்து4ர: ஶ்ரியஂ ஜக3த்3து4ரன்த4ர: ॥ 8 ॥

ப்ரபு2ல்லனீலபங்கஜப்ரபஞ்சகாலிமப்ரபா4-
-விலம்பி3கண்ட2கன்த3லீருசிப்ரப3த்3த4கன்த4ரம் ।
ஸ்மரச்சி2தஂ3 புரச்சி2த3ம் ப4வச்சி2தஂ3 மக2ச்சி2த3ம்
கஜ3ச்சி2தா3ன்த4கச்சி2தஂ3 தமன்தகச்சி2த3ம் பஜ4ே ॥ 9 ॥

அக3ர்வஸர்வமங்க3ல்தா3கல்தா3கத3ம்ப3மஞ்ஜரீ
ரஸப்ரவாஹமாது4ரீ விஜ்ரும்ப4ணாமது4வ்ரதம் ।
ஸ்மரான்தகஂ புரான்தகம் ப4வான்தகஂ மகா2ன்தகம்
கஜ3ான்தகான்த4கான்தகஂ தமன்தகான்தகம் பஜ4ே ॥ 1௦ ॥

ஜயத்வத3ப்4ரவிப்4ரமப்4ரமத்3பு4ஜங்க3மஶ்வஸ-
-த்3வினிர்க3மத்க்ரமஸ்பு2ரத்கராலபா2லஹவ்யவாட் ।
தி4மித்3தி4மித்3தி4மித்4வனந்ம்ருத3ங்க3துங்க3மங்க3ல்த3
த்4வனிக்ரமப்ரவர்தித ப்ரசண்ட3தாண்ட3வ: ஶிவ: ॥ 11 ॥

த்3ருஷத்3விசித்ரதல்பயோர்பு4ஜங்க3மௌக்திகஸ்ரஜோர்-
-க3ரிஷ்ட2ரத்னலோஷ்ட2யோ: ஸுஹ்ருத்3விபக்ஷபக்ஷயோ: ।
த்ருஷ்ணாரவின்த3சக்ஷுஷோ: ப்ரஜாமஹீமஹேன்த்3ரயோ:
ஸமஂ ப்ரவர்தயன்மன: கதா3 ஸதா3ஶிவம் பஜ4ே ॥ 12 ॥

கதா3 நிலிம்பனிர்ஜ2ரீனிகுஞ்ஜகோடரே வஸன்
விமுக்தது3ர்மதி: ஸதா3 ஶிர:ஸ்த2மஞ்ஜலிஂ வஹன் ।
விமுக்தலோலலோசனோ லலாடபா2லலக்3னக:
ஶிவேதி மன்த்ரமுச்சரன் ஸதா3 ஸுகீ2 ப4வாம்யஹம் ॥ 13 ॥

இமஂ ஹி நித்யமேவமுக்தமுத்தமோத்தமஂ ஸ்தவம்
பட2ன்ஸ்மரன்ப்3ருவன்னரோ விஶுத்3தி4மேதிஸன்ததம் ।
ஹரே கு3ரௌ ஸுப4க்திமாஶு யாதி நான்யதா2 க3திம்
விமோஹனஂ ஹி தே3ஹினாஂ ஸுஶங்கரஸ்ய சின்தனம் ॥ 14 ॥

பூஜாவஸானஸமயே த3ஶவக்த்ரகீ3தஂ ய:
ஶம்பு4பூஜனபரஂ பட2தி ப்ரதோ3ஷே ।
தஸ்ய ஸ்தி2ராஂ ரத2கஜ3ேன்த்3ரதுரங்க3யுக்தாம்
லக்ஷ்மீஂ ஸதை3வ ஸுமுகி2ஂ ப்ரத3தா3தி ஶம்பு4: ॥ 15 ॥

ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜಟಾಟವೀಗಲಜ್ಜಲಪ್ರವಾಹಪಾವಿತಸ್ಥಲೇ
ಗಲೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂ ಭುಜಂಗತುಂಗಮಾಲಿಕಾಮ್ ।
ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮನ್ನಿನಾದವಡ್ಡಮರ್ವಯಂ
ಚಕಾರ ಚಂಡತಾಂಡವಂ ತನೋತು ನಃ ಶಿವಃ ಶಿವಮ್ ॥ 1 ॥

ಜಟಾಕಟಾಹಸಂಭ್ರಮಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ-
-ವಿಲೋಲವೀಚಿವಲ್ಲರೀವಿರಾಜಮಾನಮೂರ್ಧನಿ ।
ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲಲ್ಲಲಾಟಪಟ್ಟಪಾವಕೇ
ಕಿಶೋರಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ ॥ 2 ॥

ಧರಾಧರೇಂದ್ರನಂದಿನೀವಿಲಾಸಬಂಧುಬಂಧುರ
ಸ್ಫುರದ್ದಿಗಂತಸಂತತಿಪ್ರಮೋದಮಾನಮಾನಸೇ ।
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಧೋರಣೀನಿರುದ್ಧದುರ್ಧರಾಪದಿ
ಕ್ವಚಿದ್ದಿಗಂಬರೇ ಮನೋ ವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ ॥ 3 ॥

ಜಟಾಭುಜಂಗಪಿಂಗಳಸ್ಫುರತ್ಫಣಾಮಣಿಪ್ರಭಾ
ಕದಂಬಕುಂಕುಮದ್ರವಪ್ರಲಿಪ್ತದಿಗ್ವಧೂಮುಖೇ ।
ಮದಾಂಧಸಿಂಧುರಸ್ಫುರತ್ತ್ವಗುತ್ತರೀಯಮೇದುರೇ
ಮನೋ ವಿನೋದಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ಭೂತಭರ್ತರಿ ॥ 4 ॥

ಸಹಸ್ರಲೋಚನಪ್ರಭೃತ್ಯಶೇಷಲೇಖಶೇಖರ
ಪ್ರಸೂನಧೂಳಿಧೋರಣೀ ವಿಧೂಸರಾಂಘ್ರಿಪೀಠಭೂಃ ।
ಭುಜಂಗರಾಜಮಾಲಯಾ ನಿಬದ್ಧಜಾಟಜೂಟಕ
ಶ್ರಿಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಚಕೋರಬಂಧುಶೇಖರಃ ॥ 5 ॥

ಲಲಾಟಚತ್ವರಜ್ವಲದ್ಧನಂಜಯಸ್ಫುಲಿಂಗಭಾ-
-ನಿಪೀತಪಂಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಮ್ ।
ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಂ
ಮಹಾಕಪಾಲಿಸಂಪದೇಶಿರೋಜಟಾಲಮಸ್ತು ನಃ ॥ 6 ॥

ಕರಾಲಫಾಲಪಟ್ಟಿಕಾಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲ-
ದ್ಧನಂಜಯಾಧರೀಕೃತಪ್ರಚಂಡಪಂಚಸಾಯಕೇ ।
ಧರಾಧರೇಂದ್ರನಂದಿನೀಕುಚಾಗ್ರಚಿತ್ರಪತ್ರಕ-
-ಪ್ರಕಲ್ಪನೈಕಶಿಲ್ಪಿನಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ಮತಿರ್ಮಮ ॥ 7 ॥

ನವೀನಮೇಘಮಂಡಲೀ ನಿರುದ್ಧದುರ್ಧರಸ್ಫುರತ್-
ಕುಹೂನಿಶೀಥಿನೀತಮಃ ಪ್ರಬಂಧಬಂಧುಕಂಧರಃ ।
ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀಧರಸ್ತನೋತು ಕೃತ್ತಿಸಿಂಧುರಃ
ಕಳಾನಿಧಾನಬಂಧುರಃ ಶ್ರಿಯಂ ಜಗದ್ಧುರಂಧರಃ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಫುಲ್ಲನೀಲಪಂಕಜಪ್ರಪಂಚಕಾಲಿಮಪ್ರಭಾ-
-ವಿಲಂಬಿಕಂಠಕಂದಲೀರುಚಿಪ್ರಬದ್ಧಕಂಧರಮ್ ।
ಸ್ಮರಚ್ಛಿದಂ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಮಖಚ್ಛಿದಂ
ಗಜಚ್ಛಿದಾಂಧಕಚ್ಛಿದಂ ತಮಂತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೇ ॥ 9 ॥

ಅಗರ್ವಸರ್ವಮಂಗಳಾಕಳಾಕದಂಬಮಂಜರೀ
ರಸಪ್ರವಾಹಮಾಧುರೀ ವಿಜೃಂಭಣಾಮಧುವ್ರತಮ್ ।
ಸ್ಮರಾಂತಕಂ ಪುರಾಂತಕಂ ಭವಾಂತಕಂ ಮಖಾಂತಕಂ
ಗಜಾಂತಕಾಂಧಕಾಂತಕಂ ತಮಂತಕಾಂತಕಂ ಭಜೇ ॥ 10 ॥

ಜಯತ್ವದಭ್ರವಿಭ್ರಮಭ್ರಮದ್ಭುಜಂಗಮಶ್ವಸ-
-ದ್ವಿನಿರ್ಗಮತ್ಕ್ರಮಸ್ಫುರತ್ಕರಾಲಫಾಲಹವ್ಯವಾಟ್ ।
ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿಧ್ವನನ್ಮೃದಂಗತುಂಗಮಂಗಳ
ಧ್ವನಿಕ್ರಮಪ್ರವರ್ತಿತ ಪ್ರಚಂಡತಾಂಡವಃ ಶಿವಃ ॥ 11 ॥

ದೃಷದ್ವಿಚಿತ್ರತಲ್ಪಯೋರ್ಭುಜಂಗಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಜೋರ್-
-ಗರಿಷ್ಠರತ್ನಲೋಷ್ಠಯೋಃ ಸುಹೃದ್ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷಯೋಃ ।
ತೃಷ್ಣಾರವಿಂದಚಕ್ಷುಷೋಃ ಪ್ರಜಾಮಹೀಮಹೇಂದ್ರಯೋಃ
ಸಮಂ ಪ್ರವರ್ತಯನ್ಮನಃ ಕದಾ ಸದಾಶಿವಂ ಭಜೇ ॥ 12 ॥

ಕದಾ ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀನಿಕುಂಜಕೋಟರೇ ವಸನ್
ವಿಮುಕ್ತದುರ್ಮತಿಃ ಸದಾ ಶಿರಃಸ್ಥಮಂಜಲಿಂ ವಹನ್ ।
ವಿಮುಕ್ತಲೋಲಲೋಚನೋ ಲಲಾಟಫಾಲಲಗ್ನಕಃ
ಶಿವೇತಿ ಮಂತ್ರಮುಚ್ಚರನ್ ಸದಾ ಸುಖೀ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 13 ॥

ಇಮಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಮೇವಮುಕ್ತಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ
ಪಠನ್ಸ್ಮರನ್ಬ್ರುವನ್ನರೋ ವಿಶುದ್ಧಿಮೇತಿಸಂತತಮ್ ।
ಹರೇ ಗುರೌ ಸುಭಕ್ತಿಮಾಶು ಯಾತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಗತಿಂ
ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ಸುಶಂಕರಸ್ಯ ಚಿಂತನಮ್ ॥ 14 ॥

ಪೂಜಾವಸಾನಸಮಯೇ ದಶವಕ್ತ್ರಗೀತಂ ಯಃ
ಶಂಭುಪೂಜನಪರಂ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷೇ ।
ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಂ ರಥಗಜೇಂದ್ರತುರಂಗಯುಕ್ತಾಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದೈವ ಸುಮುಖಿಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಂಭುಃ ॥ 15 ॥

ശിവ താംഡവ സ്തോത്രമ്

ജടാടവീഗലജ്ജലപ്രവാഹപാവിതസ്ഥലേ
ഗലേവലംബ്യ ലംബിതാം ഭുജംഗതുംഗമാലികാമ് ।
ഡമഡ്ഡമഡ്ഡമഡ്ഡമന്നിനാദവഡ്ഡമര്വയം
ചകാര ചംഡതാംഡവം തനോതു നഃ ശിവഃ ശിവമ് ॥ 1 ॥

ജടാകടാഹസംഭ്രമഭ്രമന്നിലിംപനിര്ഝരീ-
-വിലോലവീചിവല്ലരീവിരാജമാനമൂര്ധനി ।
ധഗദ്ധഗദ്ധഗജ്ജ്വലല്ലലാടപട്ടപാവകേ
കിശോരചംദ്രശേഖരേ രതിഃ പ്രതിക്ഷണം മമ ॥ 2 ॥

ധരാധരേംദ്രനംദിനീവിലാസബംധുബംധുര
സ്ഫുരദ്ദിഗംതസംതതിപ്രമോദമാനമാനസേ ।
കൃപാകടാക്ഷധോരണീനിരുദ്ധദുര്ധരാപദി
ക്വചിദ്ദിഗംബരേ മനോ വിനോദമേതു വസ്തുനി ॥ 3 ॥

ജടാഭുജംഗപിംഗലസ്ഫുരത്ഫണാമണിപ്രഭാ
കദംബകുംകുമദ്രവപ്രലിപ്തദിഗ്വധൂമുഖേ ।
മദാംധസിംധുരസ്ഫുരത്ത്വഗുത്തരീയമേദുരേ
മനോ വിനോദമദ്ഭുതം ബിഭര്തു ഭൂതഭര്തരി ॥ 4 ॥

സഹസ്രലോചനപ്രഭൃത്യശേഷലേഖശേഖര
പ്രസൂനധൂലിധോരണീ വിധൂസരാംഘ്രിപീഠഭൂഃ ।
ഭുജംഗരാജമാലയാ നിബദ്ധജാടജൂടക
ശ്രിയൈ ചിരായ ജായതാം ചകോരബംധുശേഖരഃ ॥ 5 ॥

ലലാടചത്വരജ്വലദ്ധനംജയസ്ഫുലിംഗഭാ-
-നിപീതപംചസായകം നമന്നിലിംപനായകമ് ।
സുധാമയൂഖലേഖയാ വിരാജമാനശേഖരം
മഹാകപാലിസംപദേശിരോജടാലമസ്തു നഃ ॥ 6 ॥

കരാലഫാലപട്ടികാധഗദ്ധഗദ്ധഗജ്ജ്വല-
ദ്ധനംജയാധരീകൃതപ്രചംഡപംചസായകേ ।
ധരാധരേംദ്രനംദിനീകുചാഗ്രചിത്രപത്രക-
-പ്രകല്പനൈകശില്പിനി ത്രിലോചനേ മതിര്മമ ॥ 7 ॥

നവീനമേഘമംഡലീ നിരുദ്ധദുര്ധരസ്ഫുരത്-
കുഹൂനിശീഥിനീതമഃ പ്രബംധബംധുകംധരഃ ।
നിലിംപനിര്ഝരീധരസ്തനോതു കൃത്തിസിംധുരഃ
കലാനിധാനബംധുരഃ ശ്രിയം ജഗദ്ധുരംധരഃ ॥ 8 ॥

പ്രഫുല്ലനീലപംകജപ്രപംചകാലിമപ്രഭാ-
-വിലംബികംഠകംദലീരുചിപ്രബദ്ധകംധരമ് ।
സ്മരച്ഛിദം പുരച്ഛിദം ഭവച്ഛിദം മഖച്ഛിദം
ഗജച്ഛിദാംധകച്ഛിദം തമംതകച്ഛിദം ഭജേ ॥ 9 ॥

അഗര്വസര്വമംഗലാകലാകദംബമംജരീ
രസപ്രവാഹമാധുരീ വിജൃംഭണാമധുവ്രതമ് ।
സ്മരാംതകം പുരാംതകം ഭവാംതകം മഖാംതകം
ഗജാംതകാംധകാംതകം തമംതകാംതകം ഭജേ ॥ 10 ॥

ജയത്വദഭ്രവിഭ്രമഭ്രമദ്ഭുജംഗമശ്വസ-
-ദ്വിനിര്ഗമത്ക്രമസ്ഫുരത്കരാലഫാലഹവ്യവാട് ।
ധിമിദ്ധിമിദ്ധിമിധ്വനന്മൃദംഗതുംഗമംഗല
ധ്വനിക്രമപ്രവര്തിത പ്രചംഡതാംഡവഃ ശിവഃ ॥ 11 ॥

ദൃഷദ്വിചിത്രതല്പയോര്ഭുജംഗമൌക്തികസ്രജോര്-
-ഗരിഷ്ഠരത്നലോഷ്ഠയോഃ സുഹൃദ്വിപക്ഷപക്ഷയോഃ ।
തൃഷ്ണാരവിംദചക്ഷുഷോഃ പ്രജാമഹീമഹേംദ്രയോഃ
സമം പ്രവര്തയന്മനഃ കദാ സദാശിവം ഭജേ ॥ 12 ॥

കദാ നിലിംപനിര്ഝരീനികുംജകോടരേ വസന്
വിമുക്തദുര്മതിഃ സദാ ശിരഃസ്ഥമംജലിം വഹന് ।
വിമുക്തലോലലോചനോ ലലാടഫാലലഗ്നകഃ
ശിവേതി മംത്രമുച്ചരന് സദാ സുഖീ ഭവാമ്യഹമ് ॥ 13 ॥

ഇമം ഹി നിത്യമേവമുക്തമുത്തമോത്തമം സ്തവം
പഠന്സ്മരന്ബ്രുവന്നരോ വിശുദ്ധിമേതിസംതതമ് ।
ഹരേ ഗുരൌ സുഭക്തിമാശു യാതി നാന്യഥാ ഗതിം
വിമോഹനം ഹി ദേഹിനാം സുശംകരസ്യ ചിംതനമ് ॥ 14 ॥

പൂജാവസാനസമയേ ദശവക്ത്രഗീതം യഃ
ശംഭുപൂജനപരം പഠതി പ്രദോഷേ ।
തസ്യ സ്ഥിരാം രഥഗജേംദ്രതുരംഗയുക്താം
ലക്ഷ്മീം സദൈവ സുമുഖിം പ്രദദാതി ശംഭുഃ ॥ 15 ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top