కాలభైరవాష్టకం | कालभैरवाष्टकम् | KALABHAIRAVA ASHTAKAM

0
కాలభైరవాష్టకం | कालभैरवाष्टकम् | KALABHAIRAVA ASHTAKAM

కాలభైరవాష్టకం

దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం
వ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరమ్ ।
నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 1 ॥

భానుకోటి భాస్వరం భవబ్ధితారకం పరం
నీలకంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనమ్ ।
కాలకాల మంబుజాక్ష మస్తశూన్య మక్షరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 2 ॥

శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం
శ్యామకాయ మాదిదేవ మక్షరం నిరామయమ్ ।
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవ ప్రియం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 3 ॥

భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్తచారు విగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోక విగ్రహమ్ ।
నిక్వణన్-మనోజ్ఞ హేమ కింకిణీ లసత్కటిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 4 ॥

ధర్మసేతు పాలకం త్వధర్మమార్గ నాశకం
కర్మపాశ మోచకం సుశర్మ దాయకం విభుమ్ ।
స్వర్ణవర్ణ కేశపాశ శొభితాంగ నిర్మలం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 5 ॥

రత్న పాదుకా ప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకం
నిత్య మద్వితీయ మిష్ట దైవతం నిరంజనమ్ ।
మృత్యుదర్ప నాశనం కరాళదంష్ట్ర భూషణం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 6 ॥

అట్టహాస భిన్న పద్మజాండకోశ సంతతిం
దృష్టిపాత నష్టపాప జాలముగ్ర శాసనమ్ ।
అష్టసిద్ధి దాయకం కపాలమాలికా ధరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 7 ॥

భూతసంఘ నాయకం విశాలకీర్తి దాయకం
కాశివాసి లోక పుణ్యపాప శోధకం విభుమ్ ।
నీతిమార్గ కోవిదం పురాతనం జగత్పతిం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 8 ॥

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తి సాధకం విచిత్ర పుణ్య వర్ధనమ్ ।
శోకమోహ లోభదైన్య కోపతాప నాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రి సన్నిధిం ధ్రువమ్ ॥

ఇతి శ్రీమచ్చంకరాచార్య విరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణమ్ ।

This document is in शुद्ध देवनागरी ( Devanagari ) Sanskrit.

कालभैरवाष्टकम्

देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं
व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरम् ।
नारदादि योगिबृन्द वन्दितं दिगम्बरं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 1 ॥

भानुकोटि भास्वरं भवब्धितारकं परं
नीलकण्ठ मीप्सितार्ध दायकं त्रिलोचनम् ।
कालकाल मम्बुजाक्ष मस्तशून्य मक्षरं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 2 ॥

शूलटङ्क पाशदण्ड पाणिमादि कारणं
श्यामकाय मादिदेव मक्षरं निरामयम् ।
भीमविक्रमं प्रभुं विचित्र ताण्डव प्रियं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 3 ॥

भुक्ति मुक्ति दायकं प्रशस्तचारु विग्रहं
भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहम् ।
निक्वणन्-मनोज्ञ हेम किङ्किणी लसत्कटिं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 4 ॥

धर्मसेतु पालकं त्वधर्ममार्ग नाशकं
कर्मपाश मोचकं सुशर्म दायकं विभुम् ।
स्वर्णवर्ण केशपाश शॊभिताङ्ग निर्मलं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 5 ॥

रत्न पादुका प्रभाभिराम पादयुग्मकं
नित्य मद्वितीय मिष्ट दैवतं निरञ्जनम् ।
मृत्युदर्प नाशनं करालदंष्ट्र भूषणं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 6 ॥

अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्ततिं
दृष्टिपात नष्टपाप जालमुग्र शासनम् ।
अष्टसिद्धि दायकं कपालमालिका धरं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 7 ॥

भूतसङ्घ नायकं विशालकीर्ति दायकं
काशिवासि लोक पुण्यपाप शोधकं विभुम् ।
नीतिमार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 8 ॥

कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं
ज्ञानमुक्ति साधकं विचित्र पुण्य वर्धनम् ।
शोकमोह लोभदैन्य कोपताप नाशनं
ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रि सन्निधिं ध्रुवम् ॥

इति श्रीमच्चङ्कराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम् ।

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

dēvarāja sēvyamāna pāvanāṅghri paṅkajaṃ
vyāḻayajña sūtramindu śēkharaṃ kṛpākaram ।
nāradādi yōgibṛnda vanditaṃ digambaraṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhajē ॥ 1 ॥

bhānukōṭi bhāsvaraṃ bhavabdhitārakaṃ paraṃ
nīlakaṇṭha mīpsitārdha dāyakaṃ trilōchanam ।
kālakāla mambujākṣa mastaśūnya makṣaraṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhajē ॥ 2 ॥

śūlaṭaṅka pāśadaṇḍa pāṇimādi kāraṇaṃ
śyāmakāya mādidēva makṣaraṃ nirāmayam ।
bhīmavikramaṃ prabhuṃ vichitra tāṇḍava priyaṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhajē ॥ 3 ॥

bhukti mukti dāyakaṃ praśastachāru vigrahaṃ
bhaktavatsalaṃ sthitaṃ samastalōka vigraham ।
nikvaṇan-manōjña hēma kiṅkiṇī lasatkaṭiṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhajē ॥ 4 ॥

dharmasētu pālakaṃ tvadharmamārga nāśakaṃ
karmapāśa mōchakaṃ suśarma dāyakaṃ vibhum ।
svarṇavarṇa kēśapāśa śobhitāṅga nirmalaṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhajē ॥ 5 ॥

ratna pādukā prabhābhirāma pādayugmakaṃ
nitya madvitīya miṣṭa daivataṃ nirañjanam ।
mṛtyudarpa nāśanaṃ karāḻadaṃṣṭra bhūṣaṇaṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhajē ॥ 6 ॥

aṭṭahāsa bhinna padmajāṇḍakōśa santatiṃ
dṛṣṭipāta naṣṭapāpa jālamugra śāsanam ।
aṣṭasiddhi dāyakaṃ kapālamālikā dharaṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhajē ॥ 7 ॥

bhūtasaṅgha nāyakaṃ viśālakīrti dāyakaṃ
kāśivāsi lōka puṇyapāpa śōdhakaṃ vibhum ।
nītimārga kōvidaṃ purātanaṃ jagatpatiṃ
kāśikāpurādhinātha kālabhairavaṃ bhajē ॥ 8 ॥

kālabhairavāṣṭakaṃ paṭhanti yē manōharaṃ
jñānamukti sādhakaṃ vichitra puṇya vardhanam ।
śōkamōha lōbhadainya kōpatāpa nāśanaṃ
tē prayānti kālabhairavāṅghri sannidhiṃ dhruvam ॥

iti śrīmachchaṅkarāchārya virachitaṃ kālabhairavāṣṭakaṃ sampūrṇam ।

காலபை4ரவாஷ்டகம்

தே3வராஜ ஸேவ்யமான பாவனாங்க்4ரி பங்கஜம்
வ்யால்த3யஜ்ஞ ஸூத்ரமின்து3 ஶேக2ரஂ க்ருபாகரம் ।
நாரதா3தி3 யோகி3ப்3ருன்த3 வன்தி3தம் தி3க3ம்ப3ரம்
காஶிகாபுராதி4னாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 1 ॥

பா4னுகோடி பா4ஸ்வரம் ப4வப்3தி4தாரகஂ பரம்
நீலகண்ட2 மீப்ஸிதார்த4 தா3யகஂ த்ரிலோசனம் ।
காலகால மம்பு3ஜாக்ஷ மஸ்தஶூன்ய மக்ஷரம்
காஶிகாபுராதி4னாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 2 ॥

ஶூலடங்க பாஶத3ண்ட3 பாணிமாதி3 காரணம்
ஶ்யாமகாய மாதி3தே3வ மக்ஷரஂ நிராமயம் ।
பீ4மவிக்ரமஂ ப்ரபு4ஂ விசித்ர தாண்ட3வ ப்ரியம்
காஶிகாபுராதி4னாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 3 ॥

பு4க்தி முக்தி தா3யகஂ ப்ரஶஸ்தசாரு விக்3ரஹம்
ப4க்தவத்ஸலஂ ஸ்தி2தஂ ஸமஸ்தலோக விக்3ரஹம் ।
நிக்வணன்-மனோஜ்ஞ ஹேம கிங்கிணீ லஸத்கடிம்
காஶிகாபுராதி4னாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 4 ॥

த4ர்மஸேது பாலகஂ த்வத4ர்மமார்க3 நாஶகம்
கர்மபாஶ மோசகஂ ஸுஶர்ம தா3யகஂ விபு4ம் ।
ஸ்வர்ணவர்ண கேஶபாஶ ஶொபி4தாங்க3 நிர்மலம்
காஶிகாபுராதி4னாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 5 ॥

ரத்ன பாது3கா ப்ரபா4பி4ராம பாத3யுக்3மகம்
நித்ய மத்3விதீய மிஷ்ட தை3வதஂ நிரஞ்ஜனம் ।
ம்ருத்யுத3ர்ப நாஶனஂ கரால்த3த3ம்ஷ்ட்ர பூ4ஷணம்
காஶிகாபுராதி4னாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 6 ॥

அட்டஹாஸ பி4ன்ன பத்3மஜாண்ட3கோஶ ஸன்ததிம்
த்3ருஷ்டிபாத நஷ்டபாப ஜாலமுக்3ர ஶாஸனம் ।
அஷ்டஸித்3தி4 தா3யகஂ கபாலமாலிகா த4ரம்
காஶிகாபுராதி4னாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 7 ॥

பூ4தஸங்க4 நாயகஂ விஶாலகீர்தி தா3யகம்
காஶிவாஸி லோக புண்யபாப ஶோத4கஂ விபு4ம் ।
நீதிமார்க3 கோவிதஂ3 புராதனஂ ஜக3த்பதிம்
காஶிகாபுராதி4னாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 8 ॥

காலபை4ரவாஷ்டகஂ பட2ன்தி யே மனோஹரம்
ஜ்ஞானமுக்தி ஸாத4கஂ விசித்ர புண்ய வர்த4னம் ।
ஶோகமோஹ லோப4தை3ன்ய கோபதாப நாஶனம்
தே ப்ரயான்தி காலபை4ரவாங்க்4ரி ஸன்னிதி4ம் த்4ருவம் ॥

இதி ஶ்ரீமச்சங்கராசார்ய விரசிதஂ காலபை4ரவாஷ்டகஂ ஸம்பூர்ணம் ।


ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ

ದೇವರಾಜ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪಾವನಾಂಘ್ರಿ ಪಂಕಜಂ
ವ್ಯಾಳಯಜ್ಞ ಸೂತ್ರಮಿಂದು ಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ ।
ನಾರದಾದಿ ಯೋಗಿಬೃಂದ ವಂದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 1 ॥

ಭಾನುಕೋಟಿ ಭಾಸ್ವರಂ ಭವಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಪರಂ
ನೀಲಕಂಠ ಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಧ ದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ ।
ಕಾಲಕಾಲ ಮಂಬುಜಾಕ್ಷ ಮಸ್ತಶೂನ್ಯ ಮಕ್ಷರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 2 ॥

ಶೂಲಟಂಕ ಪಾಶದಂಡ ಪಾಣಿಮಾದಿ ಕಾರಣಂ
ಶ್ಯಾಮಕಾಯ ಮಾದಿದೇವ ಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ ।
ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 3 ॥

ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರು ವಿಗ್ರಹಂ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕ ವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ನಿಕ್ವಣನ್-ಮನೋಜ್ಞ ಹೇಮ ಕಿಂಕಿಣೀ ಲಸತ್ಕಟಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 4 ॥

ಧರ್ಮಸೇತು ಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ನಾಶಕಂ
ಕರ್ಮಪಾಶ ಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮ ದಾಯಕಂ ವಿಭುಮ್ ।
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ಕೇಶಪಾಶ ಶೊಭಿತಾಂಗ ನಿರ್ಮಲಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 5 ॥

ರತ್ನ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರಭಾಭಿರಾಮ ಪಾದಯುಗ್ಮಕಂ
ನಿತ್ಯ ಮದ್ವಿತೀಯ ಮಿಷ್ಟ ದೈವತಂ ನಿರಂಜನಮ್ ।
ಮೃತ್ಯುದರ್ಪ ನಾಶನಂ ಕರಾಳದಂಷ್ಟ್ರ ಭೂಷಣಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 6 ॥

ಅಟ್ಟಹಾಸ ಭಿನ್ನ ಪದ್ಮಜಾಂಡಕೋಶ ಸಂತತಿಂ
ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ನಷ್ಟಪಾಪ ಜಾಲಮುಗ್ರ ಶಾಸನಮ್ ।
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ದಾಯಕಂ ಕಪಾಲಮಾಲಿಕಾ ಧರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 7 ॥

ಭೂತಸಂಘ ನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿ ದಾಯಕಂ
ಕಾಶಿವಾಸಿ ಲೋಕ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಶೋಧಕಂ ವಿಭುಮ್ ।
ನೀತಿಮಾರ್ಗ ಕೋವಿದಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 8 ॥

ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠಂತಿ ಯೇ ಮನೋಹರಂ
ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ವರ್ಧನಮ್ ।
ಶೋಕಮೋಹ ಲೋಭದೈನ್ಯ ಕೋಪತಾಪ ನಾಶನಂ
ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಘ್ರಿ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಧ್ರುವಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।


കാലഭൈരവാഷ്ടകമ്

ദേവരാജ സേവ്യമാന പാവനാംഘ്രി പംകജം
വ്യാലയജ്ഞ സൂത്രമിംദു ശേഖരം കൃപാകരമ് ।
നാരദാദി യോഗിബൃംദ വംദിതം ദിഗംബരം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 1 ॥

ഭാനുകോടി ഭാസ്വരം ഭവബ്ധിതാരകം പരം
നീലകംഠ മീപ്സിതാര്ധ ദായകം ത്രിലോചനമ് ।
കാലകാല മംബുജാക്ഷ മസ്തശൂന്യ മക്ഷരം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 2 ॥

ശൂലടംക പാശദംഡ പാണിമാദി കാരണം
ശ്യാമകായ മാദിദേവ മക്ഷരം നിരാമയമ് ।
ഭീമവിക്രമം പ്രഭും വിചിത്ര താംഡവ പ്രിയം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 3 ॥

ഭുക്തി മുക്തി ദായകം പ്രശസ്തചാരു വിഗ്രഹം
ഭക്തവത്സലം സ്ഥിതം സമസ്തലോക വിഗ്രഹമ് ।
നിക്വണന്-മനോജ്ഞ ഹേമ കിംകിണീ ലസത്കടിം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 4 ॥

ധര്മസേതു പാലകം ത്വധര്മമാര്ഗ നാശകം
കര്മപാശ മോചകം സുശര്മ ദായകം വിഭുമ് ।
സ്വര്ണവര്ണ കേശപാശ ശൊഭിതാംഗ നിര്മലം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 5 ॥

രത്ന പാദുകാ പ്രഭാഭിരാമ പാദയുഗ്മകം
നിത്യ മദ്വിതീയ മിഷ്ട ദൈവതം നിരംജനമ് ।
മൃത്യുദര്പ നാശനം കരാലദംഷ്ട്ര ഭൂഷണം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 6 ॥

അട്ടഹാസ ഭിന്ന പദ്മജാംഡകോശ സംതതിം
ദൃഷ്ടിപാത നഷ്ടപാപ ജാലമുഗ്ര ശാസനമ് ।
അഷ്ടസിദ്ധി ദായകം കപാലമാലികാ ധരം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 7 ॥

ഭൂതസംഘ നായകം വിശാലകീര്തി ദായകം
കാശിവാസി ലോക പുണ്യപാപ ശോധകം വിഭുമ് ।
നീതിമാര്ഗ കോവിദം പുരാതനം ജഗത്പതിം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 8 ॥

കാലഭൈരവാഷ്ടകം പഠംതി യേ മനോഹരം
ജ്ഞാനമുക്തി സാധകം വിചിത്ര പുണ്യ വര്ധനമ് ।
ശോകമോഹ ലോഭദൈന്യ കോപതാപ നാശനം
തേ പ്രയാംതി കാലഭൈരവാംഘ്രി സന്നിധിം ധ്രുവമ് ॥

ഇതി ശ്രീമച്ചംകരാചാര്യ വിരചിതം കാലഭൈരവാഷ്ടകം സംപൂര്ണമ് ।

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top