తోటకాష్టకం | तोटकाष्टकम् | TOTAKASHTAKAM

0
తోటకాష్టకం | तोटकाष्टकम् | TOTAKASHTAKAM

తోటకాష్టకం

విదితాఖిల శాస్త్ర సుధా జలధే
మహితోపనిషత్-కథితార్థ నిధే ।
హృదయే కలయే విమలం చరణం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ॥ 1 ॥

కరుణా వరుణాలయ పాలయ మాం
భవసాగర దుఃఖ విదూన హృదమ్ ।
రచయాఖిల దర్శన తత్త్వవిదం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ॥ 2 ॥

భవతా జనతా సుహితా భవితా
నిజబోధ విచారణ చారుమతే ।
కలయేశ్వర జీవ వివేక విదం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ॥ 3 ॥

భవ ఎవ భవానితి మె నితరాం
సమజాయత చేతసి కౌతుకితా ।
మమ వారయ మోహ మహాజలధిం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ॥ 4 ॥

సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో
భవితా సమదర్శన లాలసతా ।
అతి దీనమిమం పరిపాలయ మాం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ॥ 5 ॥

జగతీమవితుం కలితాకృతయో
విచరంతి మహామాహ సచ్ఛలతః ।
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ॥ 6 ॥

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే
సమతామయతాం న హి కోఽపి సుధీః ।
శరణాగత వత్సల తత్త్వనిధే
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ॥ 7 ॥

విదితా న మయా విశదైక కలా
న చ కించన కాంచనమస్తి గురో ।
దృతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ॥ 8 ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

तोटकाष्टकम्

विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे
महितोपनिषत्-कथितार्थ निधे ।
हृदये कलये विमलं चरणं
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ 1 ॥

करुणा वरुणालय पालय मां
भवसागर दुःख विदून हृदम् ।
रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ 2 ॥

भवता जनता सुहिता भविता
निजबोध विचारण चारुमते ।
कलयेश्वर जीव विवेक विदं
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ 3 ॥

भव ऎव भवानिति मॆ नितरां
समजायत चेतसि कौतुकिता ।
मम वारय मोह महाजलधिं
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ 4 ॥

सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो
भविता समदर्शन लालसता ।
अति दीनमिमं परिपालय मां
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ 5 ॥

जगतीमवितुं कलिताकृतयो
विचरन्ति महामाह सच्छलतः ।
अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ 6 ॥

गुरुपुङ्गव पुङ्गवकेतन ते
समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः ।
शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ 7 ॥

विदिता न मया विशदैक कला
न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो ।
दृतमेव विधेहि कृपां सहजां
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ 8 ॥

TOTAKASHTAKAM

viditākhila śāstra sudhā jaladhē
mahitōpaniṣat-kathitārtha nidhē ।
hṛdayē kalayē vimalaṃ charaṇaṃ
bhava śaṅkara dēśika mē śaraṇam ॥ 1 ॥

karuṇā varuṇālaya pālaya māṃ
bhavasāgara duḥkha vidūna hṛdam ।
rachayākhila darśana tattvavidaṃ
bhava śaṅkara dēśika mē śaraṇam ॥ 2 ॥

bhavatā janatā suhitā bhavitā
nijabōdha vichāraṇa chārumatē ।
kalayēśvara jīva vivēka vidaṃ
bhava śaṅkara dēśika mē śaraṇam ॥ 3 ॥

bhava eva bhavāniti me nitarāṃ
samajāyata chētasi kautukitā ।
mama vāraya mōha mahājaladhiṃ
bhava śaṅkara dēśika mē śaraṇam ॥ 4 ॥

sukṛtē'dhikṛtē bahudhā bhavatō
bhavitā samadarśana lālasatā ।
ati dīnamimaṃ paripālaya māṃ
bhava śaṅkara dēśika mē śaraṇam ॥ 5 ॥

jagatīmavituṃ kalitākṛtayō
vicharanti mahāmāha sachChalataḥ ।
ahimāṃśurivātra vibhāsi gurō
bhava śaṅkara dēśika mē śaraṇam ॥ 6 ॥

gurupuṅgava puṅgavakētana tē
samatāmayatāṃ na hi kō'pi sudhīḥ ।
śaraṇāgata vatsala tattvanidhē
bhava śaṅkara dēśika mē śaraṇam ॥ 7 ॥

viditā na mayā viśadaika kalā
na cha kiñchana kāñchanamasti gurō ।
dṛtamēva vidhēhi kṛpāṃ sahajāṃ
bhava śaṅkara dēśika mē śaraṇam ॥ 8 ॥

தோடகாஷ்டகம்

விதி3தாகி2ல ஶாஸ்த்ர ஸுதா4 ஜலதே4
மஹிதோபனிஷத்-கதி2தார்த2 நிதே4 ।
ஹ்ருத3யே கலயே விமலஂ சரணம்
ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 1 ॥

கருணா வருணாலய பாலய மாம்
ப4வஸாக3ர து3:க2 விதூ3ன ஹ்ருத3ம் ।
ரசயாகி2ல த3ர்ஶன தத்த்வவித3ம்
ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 2 ॥

ப4வதா ஜனதா ஸுஹிதா ப4விதா
நிஜபோ3த4 விசாரண சாருமதே ।
கலயேஶ்வர ஜீவ விவேக வித3ம்
ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 3 ॥

ப4வ எவ ப4வானிதி மெ நிதராம்
ஸமஜாயத சேதஸி கௌதுகிதா ।
மம வாரய மோஹ மஹாஜலதி4ம்
ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 4 ॥

ஸுக்ருதேதி4க்ருதே ப3ஹுதா4 ப4வதோ
ப4விதா ஸமத3ர்ஶன லாலஸதா ।
அதி தீ3னமிமஂ பரிபாலய மாம்
ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 5 ॥

ஜக3தீமவிதுஂ கலிதாக்ருதயோ
விசரன்தி மஹாமாஹ ஸச்ச2லத: ।
அஹிமாம்ஶுரிவாத்ர விபா4ஸி கு3ரோ
ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 6 ॥

கு3ருபுங்க3வ புங்க3வகேதன தே
ஸமதாமயதாஂ ந ஹி கோபி ஸுதீ4: ।
ஶரணாக3த வத்ஸல தத்த்வனிதே4
ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 7 ॥

விதி3தா ந மயா விஶதை3க கலா
ந ச கிஞ்சன காஞ்சனமஸ்தி கு3ரோ ।
த்3ருதமேவ விதே4ஹி க்ருபாஂ ஸஹஜாம்
ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 8 ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ .

ತೋಟಕಾಷ್ಟಕಂ

ವಿದಿತಾಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಧಾ ಜಲಧೇ
ಮಹಿತೋಪನಿಷತ್-ಕಥಿತಾರ್ಥ ನಿಧೇ ।
ಹೃದಯೇ ಕಲಯೇ ವಿಮಲಂ ಚರಣಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ ॥ 1 ॥

ಕರುಣಾ ವರುಣಾಲಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವಸಾಗರ ದುಃಖ ವಿದೂನ ಹೃದಮ್ ।
ರಚಯಾಖಿಲ ದರ್ಶನ ತತ್ತ್ವವಿದಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಭವತಾ ಜನತಾ ಸುಹಿತಾ ಭವಿತಾ
ನಿಜಬೋಧ ವಿಚಾರಣ ಚಾರುಮತೇ ।
ಕಲಯೇಶ್ವರ ಜೀವ ವಿವೇಕ ವಿದಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ ॥ 3 ॥

ಭವ ಎವ ಭವಾನಿತಿ ಮೆ ನಿತರಾಂ
ಸಮಜಾಯತ ಚೇತಸಿ ಕೌತುಕಿತಾ ।
ಮಮ ವಾರಯ ಮೋಹ ಮಹಾಜಲಧಿಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ ॥ 4 ॥

ಸುಕೃತೇಽಧಿಕೃತೇ ಬಹುಧಾ ಭವತೋ
ಭವಿತಾ ಸಮದರ್ಶನ ಲಾಲಸತಾ ।
ಅತಿ ದೀನಮಿಮಂ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ ॥ 5 ॥

ಜಗತೀಮವಿತುಂ ಕಲಿತಾಕೃತಯೋ
ವಿಚರಂತಿ ಮಹಾಮಾಹ ಸಚ್ಛಲತಃ ।
ಅಹಿಮಾಂಶುರಿವಾತ್ರ ವಿಭಾಸಿ ಗುರೋ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ ॥ 6 ॥

ಗುರುಪುಂಗವ ಪುಂಗವಕೇತನ ತೇ
ಸಮತಾಮಯತಾಂ ನ ಹಿ ಕೋಽಪಿ ಸುಧೀಃ ।
ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ತತ್ತ್ವನಿಧೇ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ ॥ 7 ॥

ವಿದಿತಾ ನ ಮಯಾ ವಿಶದೈಕ ಕಲಾ
ನ ಚ ಕಿಂಚನ ಕಾಂಚನಮಸ್ತಿ ಗುರೋ ।
ದೃತಮೇವ ವಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಂ ಸಹಜಾಂ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಮ್ ॥ 8 ॥

തോടകാഷ്ടകമ്

വിദിതാഖില ശാസ്ത്ര സുധാ ജലധേ
മഹിതോപനിഷത്-കഥിതാര്ഥ നിധേ ।
ഹൃദയേ കലയേ വിമലം ചരണം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 1 ॥

കരുണാ വരുണാലയ പാലയ മാം
ഭവസാഗര ദുഃഖ വിദൂന ഹൃദമ് ।
രചയാഖില ദര്ശന തത്ത്വവിദം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 2 ॥

ഭവതാ ജനതാ സുഹിതാ ഭവിതാ
നിജബോധ വിചാരണ ചാരുമതേ ।
കലയേശ്വര ജീവ വിവേക വിദം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 3 ॥

ഭവ എവ ഭവാനിതി മെ നിതരാം
സമജായത ചേതസി കൌതുകിതാ ।
മമ വാരയ മോഹ മഹാജലധിം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 4 ॥

സുകൃതേഽധികൃതേ ബഹുധാ ഭവതോ
ഭവിതാ സമദര്ശന ലാലസതാ ।
അതി ദീനമിമം പരിപാലയ മാം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 5 ॥

ജഗതീമവിതും കലിതാകൃതയോ
വിചരംതി മഹാമാഹ സച്ഛലതഃ ।
അഹിമാംശുരിവാത്ര വിഭാസി ഗുരോ
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 6 ॥

ഗുരുപുംഗവ പുംഗവകേതന തേ
സമതാമയതാം ന ഹി കോഽപി സുധീഃ ।
ശരണാഗത വത്സല തത്ത്വനിധേ
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 7 ॥

വിദിതാ ന മയാ വിശദൈക കലാ
ന ച കിംചന കാംചനമസ്തി ഗുരോ ।
ദൃതമേവ വിധേഹി കൃപാം സഹജാം
ഭവ ശംകര ദേശിക മേ ശരണമ് ॥ 8 ॥కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top