శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | शिव भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् | SHIVA BHUJANGA PRAYATA STOTRAM

0
శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | शिव भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् | SHIVA BHUJANGA PRAYATA STOTRAM

శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

కృపాసాగరాయాశుకావ్యప్రదాయ
ప్రణమ్రాఖిలాభీష్టసందాయకాయ ।
యతీంద్రైరుపాస్యాంఘ్రిపాథోరుహాయ
ప్రబోధప్రదాత్రే నమః శంకరాయ ॥1॥

చిదానందరూపాయ చిన్ముద్రికోద్య-
త్కరాయేశపర్యాయరూపాయ తుభ్యమ్ ।
ముదా గీయమానాయ వేదోత్తమాంగైః
శ్రితానందదాత్రే నమః శంకరాయ ॥2॥

జటాజూటమధ్యే పురా యా సురాణాం
ధునీ సాద్య కర్మందిరూపస్య శంభోః
గలే మల్లికామాలికావ్యాజతస్తే
విభాతీతి మన్యే గురో కిం తథైవ ॥3॥

నఖేందుప్రభాధూతనమ్రాలిహార్దా-
ంధకారవ్రజాయాబ్జమందస్మితాయ ।
మహామోహపాథోనిధేర్బాడబాయ
ప్రశాంతాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ॥4॥

ప్రణమ్రాంతరంగాబ్జబోధప్రదాత్రే
దివారాత్రమవ్యాహతోస్రాయ కామమ్ ।
క్షపేశాయ చిత్రాయ లక్ష్మ క్షయాభ్యాం
విహీనాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ॥5॥

ప్రణమ్రాస్యపాథోజమోదప్రదాత్రే
సదాంతస్తమస్తోమసంహారకర్త్రే ।
రజన్యా మపీద్ధప్రకాశాయ కుర్మో
హ్యపూర్వాయ పూష్ణే నమః శంకరాయ ॥6॥

నతానాం హృదబ్జాని ఫుల్లాని శీఘ్రం
కరోమ్యాశు యోగప్రదానేన నూనమ్ ।
ప్రబోధాయ చేత్థం సరోజాని ధత్సే
ప్రఫుల్లాని కిం భో గురో బ్రూహి మహ్యమ్ ॥7॥

ప్రభాధూతచంద్రాయుతాయాఖిలేష్ట-
ప్రదాయానతానాం సమూహాయ శీఘ్రం।
ప్రతీపాయ నమ్రౌఘదుఃఖాఘపంక్తే-
ర్ముదా సర్వదా స్యాన్నమః శంకరాయ ॥8॥

వినిష్కాసితానీశ తత్త్వావబోధా -
న్నతానాం మనోభ్యో హ్యనన్యాశ్రయాణి ।
రజాంసి ప్రపన్నాని పాదాంబుజాతం
గురో రక్తవస్త్రాపదేశాద్బిభర్షి ॥9॥

మతేర్వేదశీర్షాధ్వసంప్రాపకాయా-
నతానాం జనానాం కృపార్ద్రైః కటాక్షైః ।
తతేః పాపబృందస్య శీఘ్రం నిహంత్రే
స్మితాస్యాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ॥10॥

సుపర్వోక్తిగంధేన హీనాయ తూర్ణం
పురా తోటకాయాఖిలజ్ఞానదాత్రే।
ప్రవాలీయగర్వాపహారస్య కర్త్రే
పదాబ్జమ్రదిమ్నా నమః శంకరాయ ॥11॥

భవాంభోధిమగ్నాన్జనాందుఃఖయుక్తాన్
జవాదుద్దిధీర్షుర్భవానిత్యహోఽహమ్ ।
విదిత్వా హి తే కీర్తిమన్యాదృశాంభో
సుఖం నిర్విశంకః స్వపిమ్యస్తయత్నః ॥12॥

॥ఇతి శ్రీశంకరాచార్య భుజంగప్రయాతస్తోత్రం॥

शिव भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

कृपासागरायाशुकाव्यप्रदाय
प्रणम्राखिलाभीष्टसन्दायकाय ।
यतीन्द्रैरुपास्याङ्घ्रिपाथोरुहाय
प्रबोधप्रदात्रे नमः शङ्कराय ॥1॥

चिदानन्दरूपाय चिन्मुद्रिकोद्य-
त्करायेशपर्यायरूपाय तुभ्यम् ।
मुदा गीयमानाय वेदोत्तमाङ्गैः
श्रितानन्ददात्रे नमः शङ्कराय ॥2॥

जटाजूटमध्ये पुरा या सुराणां
धुनी साद्य कर्मन्दिरूपस्य शम्भोः
गले मल्लिकामालिकाव्याजतस्ते
विभातीति मन्ये गुरो किं तथैव ॥3॥

नखेन्दुप्रभाधूतनम्रालिहार्दा-
न्धकारव्रजायाब्जमन्दस्मिताय ।
महामोहपाथोनिधेर्बाडबाय
प्रशान्ताय कुर्मो नमः शङ्कराय ॥4॥

प्रणम्रान्तरङ्गाब्जबोधप्रदात्रे
दिवारात्रमव्याहतोस्राय कामम् ।
क्षपेशाय चित्राय लक्ष्म क्षयाभ्यां
विहीनाय कुर्मो नमः शङ्कराय ॥5॥

प्रणम्रास्यपाथोजमोदप्रदात्रे
सदान्तस्तमस्तोमसंहारकर्त्रे ।
रजन्या मपीद्धप्रकाशाय कुर्मो
ह्यपूर्वाय पूष्णे नमः शङ्कराय ॥6॥

नतानां हृदब्जानि फुल्लानि शीघ्रं
करोम्याशु योगप्रदानेन नूनम् ।
प्रबोधाय चेत्थं सरोजानि धत्से
प्रफुल्लानि किं भो गुरो ब्रूहि मह्यम् ॥7॥

प्रभाधूतचन्द्रायुतायाखिलेष्ट-
प्रदायानतानां समूहाय शीघ्रम्।
प्रतीपाय नम्रौघदुःखाघपङ्क्ते-
र्मुदा सर्वदा स्यान्नमः शङ्कराय ॥8॥

विनिष्कासितानीश तत्त्वावबोधा -
न्नतानां मनोभ्यो ह्यनन्याश्रयाणि ।
रजांसि प्रपन्नानि पादाम्बुजातं
गुरो रक्तवस्त्रापदेशाद्बिभर्षि ॥9॥

मतेर्वेदशीर्षाध्वसम्प्रापकाया-
नतानां जनानां कृपार्द्रैः कटाक्षैः ।
ततेः पापबृन्दस्य शीघ्रं निहन्त्रे
स्मितास्याय कुर्मो नमः शङ्कराय ॥10॥

सुपर्वोक्तिगन्धेन हीनाय तूर्णं
पुरा तोटकायाखिलज्ञानदात्रे।
प्रवालीयगर्वापहारस्य कर्त्रे
पदाब्जम्रदिम्ना नमः शङ्कराय ॥11॥

भवाम्भोधिमग्नान्जनान्दुःखयुक्तान्
जवादुद्दिधीर्षुर्भवानित्यहोऽहम् ।
विदित्वा हि ते कीर्तिमन्यादृशाम्भो
सुखं निर्विशङ्कः स्वपिम्यस्तयत्नः ॥12॥

॥इति श्रीशङ्कराचार्य भुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्॥

SHIVA BHUJANGA PRAYATA STOTRAM

kṛpāsāgarāyāśukāvyapradāya
praṇamrākhilābhīṣṭasandāyakāya ।
yatīndrairupāsyāṅghripāthōruhāya
prabōdhapradātrē namaḥ śaṅkarāya ॥1॥

chidānandarūpāya chinmudrikōdya-
tkarāyēśaparyāyarūpāya tubhyam ।
mudā gīyamānāya vēdōttamāṅgaiḥ
śritānandadātrē namaḥ śaṅkarāya ॥2॥

jaṭājūṭamadhyē purā yā surāṇāṃ
dhunī sādya karmandirūpasya śambhōḥ
galē mallikāmālikāvyājatastē
vibhātīti manyē gurō kiṃ tathaiva ॥3॥

nakhēnduprabhādhūtanamrālihārdā-
ndhakāravrajāyābjamandasmitāya ।
mahāmōhapāthōnidhērbāḍabāya
praśāntāya kurmō namaḥ śaṅkarāya ॥4॥

praṇamrāntaraṅgābjabōdhapradātrē
divārātramavyāhatōsrāya kāmam ।
kṣapēśāya chitrāya lakṣma kṣayābhyāṃ
vihīnāya kurmō namaḥ śaṅkarāya ॥5॥

praṇamrāsyapāthōjamōdapradātrē
sadāntastamastōmasaṃhārakartrē ।
rajanyā mapīddhaprakāśāya kurmō
hyapūrvāya pūṣṇē namaḥ śaṅkarāya ॥6॥

natānāṃ hṛdabjāni phullāni śīghraṃ
karōmyāśu yōgapradānēna nūnam ।
prabōdhāya chētthaṃ sarōjāni dhatsē
praphullāni kiṃ bhō gurō brūhi mahyam ॥7॥

prabhādhūtachandrāyutāyākhilēṣṭa-
pradāyānatānāṃ samūhāya śīghram।
pratīpāya namraughaduḥkhāghapaṅktē-
rmudā sarvadā syānnamaḥ śaṅkarāya ॥8॥

viniṣkāsitānīśa tattvāvabōdhā -
nnatānāṃ manōbhyō hyananyāśrayāṇi ।
rajāṃsi prapannāni pādāmbujātaṃ
gurō raktavastrāpadēśādbibharṣi ॥9॥

matērvēdaśīrṣādhvasamprāpakāyā-
natānāṃ janānāṃ kṛpārdraiḥ kaṭākṣaiḥ ।
tatēḥ pāpabṛndasya śīghraṃ nihantrē
smitāsyāya kurmō namaḥ śaṅkarāya ॥10॥

suparvōktigandhēna hīnāya tūrṇaṃ
purā tōṭakāyākhilajñānadātrē।
pravālīyagarvāpahārasya kartrē
padābjamradimnā namaḥ śaṅkarāya ॥11॥

bhavāmbhōdhimagnānjanānduḥkhayuktān
javāduddidhīrṣurbhavānityahō'ham ।
viditvā hi tē kīrtimanyādṛśāmbhō
sukhaṃ nirviśaṅkaḥ svapimyastayatnaḥ ॥12॥

॥iti śrīśaṅkarāchārya bhujaṅgaprayātastōtram॥

ஶிவ பு4ஜங்க3 ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்

க்ருபாஸாக3ராயாஶுகாவ்யப்ரதா3ய
ப்ரணம்ராகி2லாபீ4ஷ்டஸன்தா3யகாய ।
யதீன்த்3ரைருபாஸ்யாங்க்4ரிபாதோ2ருஹாய
ப்ரபோ3த4ப்ரதா3த்ரே நம: ஶங்கராய ॥1॥

சிதா3னந்த3ரூபாய சின்முத்3ரிகோத்3ய-
த்கராயேஶபர்யாயரூபாய துப்4யம் ।
முதா3 கீ3யமானாய வேதோ3த்தமாங்கை3:
ஶ்ரிதானந்த3தா3த்ரே நம: ஶங்கராய ॥2॥

ஜடாஜூடமத்4யே புரா யா ஸுராணாம்
து4னீ ஸாத்3ய கர்மன்தி3ரூபஸ்ய ஶம்போ4:
க3லே மல்லிகாமாலிகாவ்யாஜதஸ்தே
விபா4தீதி மன்யே கு3ரோ கிஂ ததை2வ ॥3॥

நகே2ன்து3ப்ரபா4தூ4தனம்ராலிஹார்தா3-
ந்த4காரவ்ரஜாயாப்3ஜமன்த3ஸ்மிதாய ।
மஹாமோஹபாதோ2னிதே4ர்பா3ட3பா3ய
ப்ரஶான்தாய குர்மோ நம: ஶங்கராய ॥4॥

ப்ரணம்ரான்தரங்கா3ப்3ஜபோ3த4ப்ரதா3த்ரே
தி3வாராத்ரமவ்யாஹதோஸ்ராய காமம் ।
க்ஷபேஶாய சித்ராய லக்ஷ்ம க்ஷயாப்4யாம்
விஹீனாய குர்மோ நம: ஶங்கராய ॥5॥

ப்ரணம்ராஸ்யபாதோ2ஜமோத3ப்ரதா3த்ரே
ஸதா3ன்தஸ்தமஸ்தோமஸம்ஹாரகர்த்ரே ।
ரஜன்யா மபீத்3த4ப்ரகாஶாய குர்மோ
ஹ்யபூர்வாய பூஷ்ணே நம: ஶங்கராய ॥6॥

நதானாஂ ஹ்ருத3ப்3ஜானி பு2ல்லானி ஶீக்4ரம்
கரோம்யாஶு யோக3ப்ரதா3னேன நூனம் ।
ப்ரபோ3தா4ய சேத்தஂ2 ஸரோஜானி த4த்ஸே
ப்ரபு2ல்லானி கிம் போ4 கு3ரோ ப்3ரூஹி மஹ்யம் ॥7॥

ப்ரபா4தூ4தசன்த்3ராயுதாயாகி2லேஷ்ட-
ப்ரதா3யானதானாஂ ஸமூஹாய ஶீக்4ரம்।
ப்ரதீபாய நம்ரௌக4து3:கா2க4பங்க்தே-
ர்முதா3 ஸர்வதா3 ஸ்யான்னம: ஶங்கராய ॥8॥

வினிஷ்காஸிதானீஶ தத்த்வாவபோ3தா4 -
ந்னதானாஂ மனோப்4யோ ஹ்யனந்யாஶ்ரயாணி ।
ரஜாம்ஸி ப்ரபன்னானி பாதா3ம்பு3ஜாதம்
கு3ரோ ரக்தவஸ்த்ராபதே3ஶாத்3பி3ப4ர்ஷி ॥9॥

மதேர்வேத3ஶீர்ஷாத்4வஸம்ப்ராபகாயா-
நதானாஂ ஜனானாஂ க்ருபார்த்3ரை: கடாக்ஷை: ।
ததே: பாபப்3ருன்த3ஸ்ய ஶீக்4ரஂ நிஹன்த்ரே
ஸ்மிதாஸ்யாய குர்மோ நம: ஶங்கராய ॥1௦॥

ஸுபர்வோக்திக3ன்தே4ன ஹீனாய தூர்ணம்
புரா தோடகாயாகி2லஜ்ஞானதா3த்ரே।
ப்ரவாலீயக3ர்வாபஹாரஸ்ய கர்த்ரே
பதா3ப்3ஜம்ரதி3ம்னா நம: ஶங்கராய ॥11॥

ப4வாம்போ4தி4மக்3னான்ஜனான்து3:க2யுக்தான்
ஜவாது3த்3தி3தீ4ர்ஷுர்ப4வானித்யஹோஹம் ।
விதி3த்வா ஹி தே கீர்திமன்யாத்3ருஶாம்போ4
ஸுகஂ2 நிர்விஶங்க: ஸ்வபிம்யஸ்தயத்ன: ॥12॥

॥இதி ஶ்ரீஶங்கராசார்ய பு4ஜங்க3ப்ரயாதஸ்தோத்ரம்॥

ಶಿವ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೃಪಾಸಾಗರಾಯಾಶುಕಾವ್ಯಪ್ರದಾಯ
ಪ್ರಣಮ್ರಾಖಿಲಾಭೀಷ್ಟಸಂದಾಯಕಾಯ ।
ಯತೀಂದ್ರೈರುಪಾಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಾಥೋರುಹಾಯ
ಪ್ರಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ॥1॥

ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ಚಿನ್ಮುದ್ರಿಕೋದ್ಯ-
ತ್ಕರಾಯೇಶಪರ್ಯಾಯರೂಪಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ ।
ಮುದಾ ಗೀಯಮಾನಾಯ ವೇದೋತ್ತಮಾಂಗೈಃ
ಶ್ರಿತಾನಂದದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ॥2॥

ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಪುರಾ ಯಾ ಸುರಾಣಾಂ
ಧುನೀ ಸಾದ್ಯ ಕರ್ಮಂದಿರೂಪಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ
ಗಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲಿಕಾವ್ಯಾಜತಸ್ತೇ
ವಿಭಾತೀತಿ ಮನ್ಯೇ ಗುರೋ ಕಿಂ ತಥೈವ ॥3॥

ನಖೇಂದುಪ್ರಭಾಧೂತನಮ್ರಾಲಿಹಾರ್ದಾ-
ಂಧಕಾರವ್ರಜಾಯಾಬ್ಜಮಂದಸ್ಮಿತಾಯ ।
ಮಹಾಮೋಹಪಾಥೋನಿಧೇರ್ಬಾಡಬಾಯ
ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ॥4॥

ಪ್ರಣಮ್ರಾಂತರಂಗಾಬ್ಜಬೋಧಪ್ರದಾತ್ರೇ
ದಿವಾರಾತ್ರಮವ್ಯಾಹತೋಸ್ರಾಯ ಕಾಮಮ್ ।
ಕ್ಷಪೇಶಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷಯಾಭ್ಯಾಂ
ವಿಹೀನಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ॥5॥

ಪ್ರಣಮ್ರಾಸ್ಯಪಾಥೋಜಮೋದಪ್ರದಾತ್ರೇ
ಸದಾಂತಸ್ತಮಸ್ತೋಮಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ ।
ರಜನ್ಯಾ ಮಪೀದ್ಧಪ್ರಕಾಶಾಯ ಕುರ್ಮೋ
ಹ್ಯಪೂರ್ವಾಯ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ॥6॥

ನತಾನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾನಿ ಫುಲ್ಲಾನಿ ಶೀಘ್ರಂ
ಕರೋಮ್ಯಾಶು ಯೋಗಪ್ರದಾನೇನ ನೂನಮ್ ।
ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಚೇತ್ಥಂ ಸರೋಜಾನಿ ಧತ್ಸೇ
ಪ್ರಫುಲ್ಲಾನಿ ಕಿಂ ಭೋ ಗುರೋ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥7॥

ಪ್ರಭಾಧೂತಚಂದ್ರಾಯುತಾಯಾಖಿಲೇಷ್ಟ-
ಪ್ರದಾಯಾನತಾನಾಂ ಸಮೂಹಾಯ ಶೀಘ್ರಂ।
ಪ್ರತೀಪಾಯ ನಮ್ರೌಘದುಃಖಾಘಪಂಕ್ತೇ-
ರ್ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಯಾನ್ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ॥8॥

ವಿನಿಷ್ಕಾಸಿತಾನೀಶ ತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಾ -
ನ್ನತಾನಾಂ ಮನೋಭ್ಯೋ ಹ್ಯನನ್ಯಾಶ್ರಯಾಣಿ ।
ರಜಾಂಸಿ ಪ್ರಪನ್ನಾನಿ ಪಾದಾಂಬುಜಾತಂ
ಗುರೋ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಪದೇಶಾದ್ಬಿಭರ್ಷಿ ॥9॥

ಮತೇರ್ವೇದಶೀರ್ಷಾಧ್ವಸಂಪ್ರಾಪಕಾಯಾ-
ನತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ।
ತತೇಃ ಪಾಪಬೃಂದಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ನಿಹಂತ್ರೇ
ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯ ಕುರ್ಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ॥10॥

ಸುಪರ್ವೋಕ್ತಿಗಂಧೇನ ಹೀನಾಯ ತೂರ್ಣಂ
ಪುರಾ ತೋಟಕಾಯಾಖಿಲಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ।
ಪ್ರವಾಲೀಯಗರ್ವಾಪಹಾರಸ್ಯ ಕರ್ತ್ರೇ
ಪದಾಬ್ಜಮ್ರದಿಮ್ನಾ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ॥11॥

ಭವಾಂಭೋಧಿಮಗ್ನಾನ್ಜನಾಂದುಃಖಯುಕ್ತಾನ್
ಜವಾದುದ್ದಿಧೀರ್ಷುರ್ಭವಾನಿತ್ಯಹೋಽಹಮ್ ।
ವಿದಿತ್ವಾ ಹಿ ತೇ ಕೀರ್ತಿಮನ್ಯಾದೃಶಾಂಭೋ
ಸುಖಂ ನಿರ್ವಿಶಂಕಃ ಸ್ವಪಿಮ್ಯಸ್ತಯತ್ನಃ ॥12॥

॥ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಸ್ತೋತ್ರಂ॥

ശിവ ഭുജംഗ പ്രയാത സ്തോത്രമ്

കൃപാസാഗരായാശുകാവ്യപ്രദായ
പ്രണമ്രാഖിലാഭീഷ്ടസംദായകായ ।
യതീംദ്രൈരുപാസ്യാംഘ്രിപാഥോരുഹായ
പ്രബോധപ്രദാത്രേ നമഃ ശംകരായ ॥1॥

ചിദാനംദരൂപായ ചിന്മുദ്രികോദ്യ-
ത്കരായേശപര്യായരൂപായ തുഭ്യമ് ।
മുദാ ഗീയമാനായ വേദോത്തമാംഗൈഃ
ശ്രിതാനംദദാത്രേ നമഃ ശംകരായ ॥2॥

ജടാജൂടമധ്യേ പുരാ യാ സുരാണാം
ധുനീ സാദ്യ കര്മംദിരൂപസ്യ ശംഭോഃ
ഗലേ മല്ലികാമാലികാവ്യാജതസ്തേ
വിഭാതീതി മന്യേ ഗുരോ കിം തഥൈവ ॥3॥

നഖേംദുപ്രഭാധൂതനമ്രാലിഹാര്ദാ-
ംധകാരവ്രജായാബ്ജമംദസ്മിതായ ।
മഹാമോഹപാഥോനിധേര്ബാഡബായ
പ്രശാംതായ കുര്മോ നമഃ ശംകരായ ॥4॥

പ്രണമ്രാംതരംഗാബ്ജബോധപ്രദാത്രേ
ദിവാരാത്രമവ്യാഹതോസ്രായ കാമമ് ।
ക്ഷപേശായ ചിത്രായ ലക്ഷ്മ ക്ഷയാഭ്യാം
വിഹീനായ കുര്മോ നമഃ ശംകരായ ॥5॥

പ്രണമ്രാസ്യപാഥോജമോദപ്രദാത്രേ
സദാംതസ്തമസ്തോമസംഹാരകര്ത്രേ ।
രജന്യാ മപീദ്ധപ്രകാശായ കുര്മോ
ഹ്യപൂര്വായ പൂഷ്ണേ നമഃ ശംകരായ ॥6॥

നതാനാം ഹൃദബ്ജാനി ഫുല്ലാനി ശീഘ്രം
കരോമ്യാശു യോഗപ്രദാനേന നൂനമ് ।
പ്രബോധായ ചേത്ഥം സരോജാനി ധത്സേ
പ്രഫുല്ലാനി കിം ഭോ ഗുരോ ബ്രൂഹി മഹ്യമ് ॥7॥

പ്രഭാധൂതചംദ്രായുതായാഖിലേഷ്ട-
പ്രദായാനതാനാം സമൂഹായ ശീഘ്രമ്।
പ്രതീപായ നമ്രൌഘദുഃഖാഘപംക്തേ-
ര്മുദാ സര്വദാ സ്യാന്നമഃ ശംകരായ ॥8॥

വിനിഷ്കാസിതാനീശ തത്ത്വാവബോധാ -
ന്നതാനാം മനോഭ്യോ ഹ്യനന്യാശ്രയാണി ।
രജാംസി പ്രപന്നാനി പാദാംബുജാതം
ഗുരോ രക്തവസ്ത്രാപദേശാദ്ബിഭര്ഷി ॥9॥

മതേര്വേദശീര്ഷാധ്വസംപ്രാപകായാ-
നതാനാം ജനാനാം കൃപാര്ദ്രൈഃ കടാക്ഷൈഃ ।
തതേഃ പാപബൃംദസ്യ ശീഘ്രം നിഹംത്രേ
സ്മിതാസ്യായ കുര്മോ നമഃ ശംകരായ ॥10॥

സുപര്വോക്തിഗംധേന ഹീനായ തൂര്ണം
പുരാ തോടകായാഖിലജ്ഞാനദാത്രേ।
പ്രവാലീയഗര്വാപഹാരസ്യ കര്ത്രേ
പദാബ്ജമ്രദിമ്നാ നമഃ ശംകരായ ॥11॥

ഭവാംഭോധിമഗ്നാന്ജനാംദുഃഖയുക്താന്
ജവാദുദ്ദിധീര്ഷുര്ഭവാനിത്യഹോഽഹമ് ।
വിദിത്വാ ഹി തേ കീര്തിമന്യാദൃശാംഭോ
സുഖം നിര്വിശംകഃ സ്വപിമ്യസ്തയത്നഃ ॥12॥

॥ഇതി ശ്രീശംകരാചാര്യ ഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രമ്॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top