ಶ್ರೀ ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ - Sri Mahanyasam

ಶ್ರೀ ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ - Sri Mahanyasam

ಶ್ರೀ ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ

1. ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಮಂತ್ರಾಃ

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒-ದ್ವಿಸೀ॑ಮ॒ತ-ಸ್ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ ।
ಸ ಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾ-ಸ್ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒-ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವಃ॑ ।

ನಾಕೇ॑ ಸುಪ॒ರ್ಣ ಮುಪ॒ಯತ್ ಪತಂ॑ತಗ್ಂ ಹೃ॒ದಾ ವೇನಂ॑ತೋ ಅ॒ಭ್ಯಚ॑ಕ್ಷ-ತತ್ವಾ ।
ಹಿರ॑ಣ್ಯಪಕ್ಷಂ॒-ವಁರು॑ಣಸ್ಯ ದೂ॒ತಂ-ಯಁ॒ಮಸ್ಯ॒ ಯೋನೌ॑ ಶಕು॒ನಂ ಭು॑ರ॒ಣ್ಯುಮ್ ।

ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತಃ॑ ಸೋಮ॒ ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ । ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಂಗ॒ಥೇ ।
ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ಅ॒ಗ್ನೌ ಯೋ ಅ॒ಫ್ಸು ಯ ಓಷ॑ಧೀಷು॒ ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ॒
ಭುವ॑ನಾಽಽವಿ॒ವೇಶ॒ ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು । 1 (ಅಪ ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯ)
ಇ॒ದಂ-ವಿಁಷ್ಣು॒ ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇ ಪ॒ದಮ್ । ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯ ಪಾಗ್ಂ ಸು॒ರೇ ।
ಇಂದ್ರಂ॒-ವಿಁಶ್ವಾ॑ ಅವೀವೃಧಂಥ್ ಸಮು॒ದ್ರವ್ಯ॑ಚಸಂ॒ ಗಿರಃ॑ ।
ರ॒ಥೀತ॑ಮಗ್ಂ ರಥೀ॒ನಾಂ-ವಾಁಜಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸತ್ಪ॑ತಿಂ॒ ಪತಿ᳚ಮ್ ।
ಆಪೋ॒ ವಾ ಇ॒ದಂಗ್ಂ ಸರ್ವಂ॒-ವಿಁಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನ್ಯಾಪಃ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ವಾ ಆಪಃ॑ ಪ॒ಶವ॒ ಆಪೋಽನ್ನ॒ಮಾಪೋ-ಽಮೃ॑ತ॒ಮಾಪ॑-ಸ್ಸ॒ಮ್ರಾಡಾಪೋ॑ ವಿ॒ರಾಡಾಪ॑-ಸ್ಸ್ವ॒ರಾಡಾಪ॒-ಶ್ಛಂದಾ॒ಗ್॒ಶ್ಯಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ಗ್॒ಷ್ಯಾಪೋ॒ ಯಜೂ॒ಗ್॒ಷ್ಯಾಪ॑-ಸ್ಸ॒ತ್ಯಮಾಪ॒-ಸ್ಸರ್ವಾ॑ ದೇ॒ವತಾ॒ ಆಪೋ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರಾಪ॒ ಓಮ್ । 2
ಅ॒ಪಃ ಪ್ರಣ॑ಯತಿ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ವಾ ಆಪಃ॑ । ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಮೇ॒ವಾರಭ್ಯ॑ ಪ್ರ॒ಣೀಯ॒ ಪ್ರಚ॑ರತಿ ।
ಅ॒ಪಃ ಪ್ರಣ॑ಯತಿ ।
ಯ॒ಜ್ಞೋ ವಾ ಆಪಃ॑ । ಯ॒ಜ್ಞಮೇ॒ವಾರಭ್ಯ॑ ಪ್ರ॒ಣೀಯ॒ ಪ್ರಚ॑ರತಿ । ಅ॒ಪಃ ಪ್ರಣ॑ಯತಿ ।
ವಜ್ರೋ॒ ವಾ ಆಪಃ॑ । ವಜ್ರ॑ಮೇ॒ವ ಭ್ರಾತೃ॑ವ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪ್ರ॒ಹೃತ್ಯ॑ ಪ್ರ॒ಣೀಯ॒ ಪ್ರಚ॑ರತಿ ।
ಅ॒ಪಃ ಪ್ರಣ॑ಯತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ರ॑ಕ್ಷೋ॒ಘ್ನೀಃ । ರಕ್ಷ॑ಸಾ॒ಮಪ॑ಹತ್ಯೈ । ಅ॒ಪಃ ಪ್ರಣ॑ಯತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಧಾಮ॑ । ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮೇ॒ವ ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಧಾಮ॑ ಪ್ರ॒ಣೀಯ॒ ಪ್ರಚ॑ರತಿ । ಅ॒ಪಃ ಪ್ರಣ॑ಯತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ಸರ್ವಾ॑ ದೇ॒ವತಾಃ᳚ । ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ವಾರಭ್ಯ॑ ಪ್ರ॒ಣೀಯ॒ ಪ್ರಚ॑ರತಿ ।
ಅ॒ಪಃ ಪ್ರಣ॑ಯತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ಶಾಂ॒ತಾಃ । ಶಾಂ॒ತಾಭಿ॑ರೇ॒ವಾಸ್ಯ॒ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತಿ । ದೇ॒ವೋ ವಃ॑
ಸವಿ॒ತೋತ್ ಪು॑ನಾ॒ತ್ವ-ಚ್ಛಿ॑ದ್ರೇಣ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಸೋ॒ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿಃ॑ ॥ 3

ಕೂರ್ಚಾಗ್ರೈ ರ್ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಘೋರಾನ್ ಛಿಂಧಿ ಕರ್ಮವಿಘಾತಿನಃ ।
ತ್ವಾಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕುಂಭೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಕುರು ಕರ್ಮಣಿ ।
ವೃಕ್ಷರಾಜ ಸಮುದ್ಭೂತಾಃ ಶಾಖಾಯಾಃ ಪಲ್ಲವತ್ವ ಚಃ ।
ಯುಷ್ಮಾನ್ ಕುಂಭೇಷ್ವರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವಪಾಪಾಪನುತ್ತಯೇ ।
ನಾಳಿಕೇರ-ಸಮುದ್ಭೂತ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಹರ ಸಮ್ಮಿತ ।
ಶಿಖಯಾ ದುರಿತಂ ಸರ್ವಂ ಪಾಪಂ ಪೀಡಾಂ ಚ ಮೇ ನುದ ।
ಸ॒ ಹಿ ರತ್ನಾ॑ನಿ ದಾ॒ಶುಷೇ॑ ಸು॒ವಾತಿ॑ ಸವಿ॒ತಾ ಭಗಃ॑ ।
ತಂ ಭಾ॒ಗಂ ಚಿ॒ತ್ರಮೀ॑ಮಹೇ । (ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಃ)

ತತ್ವಾ॑ ಯಾಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಂದ॑ಮಾನ॒-ಸ್ತದಾಶಾ᳚ಸ್ತೇ॒ ಯಜ॑ಮಾನೋ ಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ॑ ।
ಅಹೇ॑ಡಮಾನೋ ವರುಣೇ॒ಹ ಬೋ॒ದ್ಧ್ಯುರು॑ಶಗ್ಂಸ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯುಃ॒ ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ಅಸ್ಮಿನ್ ಕುಂಭೇ ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।
ವರುಣಸ್ಯ ಇದಮಾಸನಮ್ । ವರುಣಾಯ ನಮಃ । ಸಕಲಾರಾಧನೈಃ ಸ್ವರ್ಚಿತಮ್ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಮಧುಪರ್ಕ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಉಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ । ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
1. ಓಂ-ವಁರುಣಾಯ ನಮಃ
2. ಓಂ ಪ್ರಚೇತಸೇ ನಮಃ
3. ಓಂ ಸುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
4. ಓಂ ಅಪಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
5. ಓಂ ಮಕರವಾಹನಾಯ ನಮಃ
6. ಜಲಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
7. ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
8. ಓಂ ತೀರ್ಥರಾಜಾಯ ನಮಃ

ಓಂ-ವಁರುಣಾಯ ನಮಃ । ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ । ದೀಪಂ ದರ್​ಶಯಾಮಿ ।
ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ । ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।
ದೇವ ಸವಿತಃ ಪ್ರಸುವಃ । ಸತ್ಯಂ ತ್ವರ್ತೇನ ಪರಿಷಿಂಚಾಮಿ ।
(ರಾತ್ರೌ - ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಂಚಾಮಿ) ।
ಓಂ-ವಁರುಣಾಯ ನಮಃ । ಅಮೃತಂ ಭವತು । ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ-ವ್ಯಾಁನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ । ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಕದಳೀಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ । ಮದ್ಧ್ಯೇಮದ್ಧ್ಯೇ ಅಮೃತಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಅಮೃತಾಪಿಧಾನಮಸಿ । ನೈವೇದ್ಯಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ಪ್ರದರ್​ಶಯಾಮಿ ।
ನೀರಾಜನಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ । ಸಮಸ್ತೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

2. ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭಃ

ಅಥಾತಃ ಪಂಚಾಂಗರುದ್ರಾಣಾಂ ನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕಂ ಜಪ-ಹೋಮಾ-ರ್ಚನಾ-ಭಿಷೇಕ-ವಿಧಿಂ-ವ್ಯಾಁಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ
ಅಥಾತಃ ಪಂಚಾಂಗರುದ್ರಾಣಾಂ ನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕಂ ಜಪ-ಹೋಮಾ-ರ್ಚನಾಭಿಷೇಕಂ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಃ ।

ಹರಿಃ ಓಂ ಅಥಾತಃ ಪಂಚಾಂಗ ರುದ್ರಾಣಾಮ್ ॥

ಓಂಕಾರಮಂತ್ರ ಸಂ​ಯುಁಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ।
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮೈ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ನಮಸ್ತೇ ದೇವ ದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ನಮಸ್ತೇ ವೃಷಭಾರೂಢ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ಓಂ ನಮ್ ॥

ನಮ॑ಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮ॒ನ್ಯವ॑ ಉ॒ತೋತ॒ ಇಷ॑ವೇ॒ ನಮಃ॑ ।
ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಧನ್ವ॑ನೇ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮಃ॑ ॥
ಯಾ ತ॒ ಇಷುಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮಾ ಶಿ॒ವಂ ಬ॒ಭೂವ॑ ತೇ॒ ಧನುಃ॑ ।
ಶಿ॒ವಾ ಶ॑ರ॒ವ್ಯಾ॑ ಯಾ ತವ॒ ತಯಾ॑ ನೋ ರುದ್ರ ಮೃಡಯ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ ನಮ್ । ಪೂರ್ವಾಂಗ ರುದ್ರಾಯ॒ ನಮಃ ॥ (ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ದಿಶ)

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ-ವಂಁದೇ ಮಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॒ ॥ ಓಂ ಮಮ್ ॥
ಓಂ ನಿಧ॑ನಪತಯೇ॒ ನಮಃ । ನಿಧನಪತಾಂತಿಕಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಾಯ॒ ನಮಃ । ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಯ॒ ನಮಃ । ಹಿರಣ್ಯಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಾಯ॒ ನಮಃ । ಸುವರ್ಣಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ದಿವ್ಯಾಯ॒ ನಮಃ । ದಿವ್ಯಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಭವಾಯಃ॒ ನಮಃ । ಭವಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಶರ್ವಾಯ॒ ನಮಃ । ಶರ್ವಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಶಿವಾಯ॒ ನಮಃ । ಶಿವಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಜ್ವಲಾಯ॒ ನಮಃ । ಜ್ವಲಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಆತ್ಮಾಯ॒ ನಮಃ । ಆತ್ಮಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಪರಮಾಯ॒ ನಮಃ । ಪರಮಲಿಂಗಾಯ॒ ನಮಃ ।
ಏತತ್ಸೋಮಸ್ಯ॑ ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ಯ ಸರ್ವಲಿಂಗಗ್ಗ್॑ ಸ್ಥಾಪ॒ಯ॒ತಿ॒ ಪಾಣಿಮಂತ್ರಂ ಪವಿ॒ತ್ರಮ್ ॥
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ ಮಮ್ ॥ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗ ರುದ್ರಾಯ॒ ನಮಃ ॥ (ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶ)

ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ-ಲೋಁಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಮ್ ।
ಶಿವಮೇಕಂ ಪರಂ-ವಂಁದೇ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॒ ॥ ಓಂ ಶಿಮ್ ॥ ಅಪೈ॑ತುಮೃ॒ತ್ಯುರಮೃತಂ॑ ನ॒ ಆಗ॑ನ್ ವೈವಸ್ವ॒ತೋ ನೋ॒ ಅ॑ಭಯಂ ಕೃಣೋತು । ಪ॒ರ್ಣಂ-ವಁನ॒ಸ್ಪತೇರಿವಾ॒ಭಿನಶ್ಶೀಯತಾಗ್ಂ ರ॒ಯಿಸ್ಸಚ॑ತಾಂ ನ॒ಶ್ಶಚೀ॒ಪತಿಃ॑ ॥
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ ಶಿಮ್ ॥ ಪಶ್ಚಿಮಾಂಗ ರುದ್ರಾಯ॒ ನಮಃ ॥ (ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಶ)

ವಾಹನಂ-ವೃಁಷಭೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸುಕೀ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್ ।
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ-ವಂಁದೇ ವಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॒ ॥ ಓಂ-ವಾಁಮ್ ॥ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ॑ ವಿಶಾಂ॒ತಕಃ । ತೇನಾನ್ನೇನಾ᳚ಪ್ಯಾಯ॒ಸ್ವ ॥ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯು॑ರ್ಮೇ ಪಾ॒ಹಿ ॥
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ-ವಾಁಮ್ ॥ ಉತ್ತರಾಂಗ ರುದ್ರಾಯ॒ ನಮಃ ॥ (ಉತ್ತರ ದಿಶ)

ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ದೇವಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ಯಲ್ಲಿಂಗಂ ಪೂಜಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ-ಯಁಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॒ ॥ ಓಂ-ಯಁಮ್ ॥ ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ಅ॒ಗ್ನೌ ಯೋ ಅ॒ಪ್ಸು ಯ ಓಷ॑ಧೀಷು॒ ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾ ವಿ॒ವೇಶ॒ ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ॥
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ-ಯಁಮ್ ॥ ಊರ್ಧ್ವಾಂಗ ರುದ್ರಾಯ॒ ನಮಃ ॥ (ಊರ್ಧ್ವ ದಿಶ)

ಪಂಚಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ

ಓಂ ನಮ್ ॥ ತತ್ಪುರು॒ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಸಂ​ವಁರ್ತಾಗ್ನಿ ತಟಿತ್ಪ್ರದೀಪ್ತ ಕನಕ ಪ್ರಸ್ಪರ್ಥಿ ತೇಜೋಮಯಮ್ ।
ಗಂಭೀರಧ್ವನಿ ಸಾಮವೇದಜನಕಂ ತಾಮ್ರಾಧರಂ ಸುಂದರಮ್ ।
ಅರ್ಧೇಂದುದ್ಯುತಿ ಲೋಲಪಿಂಗಳ ಜಟಾಭಾರಪ್ರಬದ್ಧೋರಗಮ್ ।
ವಂದೇ ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರನಮಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ಮುಖಂ ಶೂಲಿನಃ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ ನಮ್ ॥ ಪೂರ್ವ ಮುಖಾಯ॒ ನಮಃ ॥

ಅ॒ಘೋರೇ᳚ಭ್ಯೋಽಥಘೋ॒ರೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ಘೋರ॒ಘೋರ॑ತರೇಭ್ಯಃ ॥ ಸರ್ವೇ᳚ಭ್ಯಸ್ಸರ್ವ ಶರ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ರು॒ದ್ರರೂ॑ಪೇಭ್ಯಃ ॥

ಕಾಲಾಭ್ರಭ್ರಮರಾಂಜನದ್ಯುತಿನಿಭಂ-ವ್ಯಾಁವೃತ್ತ ಪಿಂಗೇಕ್ಷಣಂ
ಕರ್ಣೋದ್ಭಾಸಿತ ಭೋಗಿಮಸ್ತಕ ಮಣಿಪ್ರೋದ್ಗೀರ್ಣ ದಂಷ್ಟ್ರಾಂಕುರಮ್ ।
ಸರ್ಪಪ್ರೋತ ಕಪಾಲ ಶುಕ್ತಿ ಶಕಲ ವ್ಯಾಕೀರ್ಣ ಸಚ್ಛೇಖರಂ
ವಂದೇ ದಕ್ಷಿಣಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಕುಟಿಲ ಭ್ರೂಭಂಗ ರೌದ್ರಂ ಮುಖಮ್ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ ಮಮ್ ॥ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖಾಯ॒ ನಮಃ ॥

ಸ॒ದ್ಯೋ ಜಾ॒ತಂ ಪ್ರ॑ಪದ್ಯಾ॒ಮಿ॒ ಸ॒ದ್ಯೋ ಜಾ॒ತಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ । ಭ॒ವೇ ಭ॑ವೇ॒ ನಾತಿ॑ ಭವೇ ಭವಸ್ವ॒ ಮಾಮ್ । ಭ॒ವೋದ್-ಭ॑ವಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥

ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲಮಿಂದುಕುಂದ ಧವಳಂ ಗೋಕ್ಷೀರಫೇನಪ್ರಭಂ
ಭಸ್ಮಾಭ್ಯಕ್ತಮನಂಗ ದೇಹ ದಹನ ಜ್ವಾಲಾವಳೀ ಲೋಚನಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿ ಮರುದ್ಗಣೈಸ್ಪುತಿಪದೈ ರಭ್ಯರ್ಚಿತಂ-ಯೋಁಗಿಭಿಃ
ವಂದೇಽಹಂ ಸಕಲಂ ಕಳಂಕರಹಿತಂ ಸ್ಥಾಣೋರ್ಮುಖಂ ಪಶ್ಚಿಮಮ್ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ ಶಿಮ್ ॥ ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖಾಯ॒ ನಮಃ ॥

ವಾ॒ಮ॒ದೇ॒ವಾಯ॒ ನಮೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಯ॒ ನಮಃ॑ ಶ್ರೇ॒ಷ್ಠಾಯ॒ ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮಃ॒ ಕಾಲಾ॑ಯ॒ ನಮಃ॒ ಕಲ॑ವಿಕರಣಾಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲ॑ವಿಕರಣಾಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲಾ॑ಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲ॑ಪ್ರಮಥನಾಯ॒ ನಮಃ॒ ಸರ್ವ॑ಭೂತದಮನಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಮ॒ನೋನ್ಮ॑ನಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥

ಗೌರಂ ಕುಂಕುಮ ಪಂಕಿಲಂ ಸ್ತಿಲಕಂ-ವ್ಯಾಁಪಾಂಡು ಗಂಡಸ್ಥಲಂ
ಭ್ರೂವಿಕ್ಷೇಪ ಕಟಾಕ್ಷ ಲಸತ್ಸಂಸಕ್ತ ಕರ್ಣೋತ್ಫಲಮ್ ।
ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ಬಿಂಬಫಲಾಧರಂ ಪ್ರಹಸಿತಂ ನೀಲಾಲಕಾಲಂ ಕೃತಂ
ವಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಶಶಾಂಕ ಮಂಡಲನಿಭಂ-ವಁಕ್ತ್ರಂ ಹರಸ್ಯೋತ್ತರಮ್ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ-ವಾಁಮ್ ॥ ಉತ್ತರ ಮುಖಾಯ॒ ನಮಃ ॥

ಈಶಾನಃ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಯಾ॒ನಾ॒-ಮೀಶ್ವರಃ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿ॑ಪತಿ॒-ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॒ಣೋ ಽಧಿ॑ಪತಿ॒-ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ ಶಿ॒ವೋ ಮೇ॑ ಅಸ್ತು ಸದಾಶಿ॒ವೋಮ್ ॥ (ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) 14ಏ

ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ ಗುಣೇತರಂ ಪರತರಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ
ತಸ್ಮಾದುತ್ತಮ ತತ್ತ್ವಮಕ್ಷರಮಿದಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಸದಾ ಯೋಗಿಭಿಃ ।
ಓಂಕಾರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಮಂತ್ರಜನಕಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪರಂ
ಶಾಂತಂ ಪಂಚಮಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ವದನಂ ಖಂ​ವ್ಯಾಁಪ್ತಿ ತೇಜೋಮಯಮ್ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ॑ ರುದ್ರಾ॒ಯ ॥ ಓಂ-ವಾಁಮ್ ॥ ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖಾಯ॒ ನಮಃ ॥

ಪೂರ್ವೇ ಪಶುಪತಿಃ ಪಾತು ।
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಶಂಕರಃ ।
ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶಃ ।
ನೀಲಕಂಠಸ್ತದೋತ್ತರೇ ।
ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮೇ ಶರ್ವಃ ।
ಆಗ್ನೇಯಾಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಃ ।
ನೈಋತ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮೇ ರುದ್ರಃ ।
ವಾಯವ್ಯಾಂ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ।
ಊರ್ಧ್ವೇ ತ್ರಿಲೋಚನಃ ಪಾತು ।
ಅಧರಾಯಾಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಏತಾಭ್ಯೋ ದಶ ದಿಗ್ಭ್ಯಸ್ತು ।
ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಶಂಕರಃ ॥

(ನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕಂ ಜಪಹೋಮಾರ್ಚನಾಽಭಿಷೇಕವಿಧಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ)

3. ಪ್ರಥಮಃ ನ್ಯಾಸಃ

ಯಾ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಶಿ॒ವಾ ತ॒ನೂರಘೋ॒ರಾ-ಽಪಾ॑ಪಕಾಶಿನೀ । ತಯಾ॑ ನ ಸ್ತ॒ನುವಾ॒ ಶಂತ॑ಮಯಾ॒ ಗಿರಿ॑ಶಂತಾ॒ಭಿ ಚಾ॑ಕಶೀಹಿ । (ಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ) । 1

ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ ಮ॑ಹ॒ತ್ಯ॑ರ್ಣ॒ವೇ᳚-ಽಂತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಭ॒ವಾ ಅಧಿ॑ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇ-ಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । (ಶಿರಸೇ ನಮಃ) । 2

ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಣಿ ಸಹಸ್ರ॒ಶೋ ಯೇ ರು॒ದ್ರಾ ಅಧಿ॒ ಭೂಮ್ಯಾ᳚ಮ್ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರ-ಯೋಜ॒ನೇ-ಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । (ಲಲಾಟಾಯ ನಮಃ) । 3

ಹ॒ಗ್ಂ॒ಸ-ಶ್ಶು॑ಚಿ॒ಷ-ದ್ವಸು॑ರಂತರಿಕ್ಷ॒ಸದ್ಧೋತಾ॑ ವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿ-ರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ । ನೃ॒ಷದ್ವ॑ರ॒-ಸದೃ॑ತ॒-ಸದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಂ ಬೃ॒ಹತ್ । (ಭ್ರುವೋರ್ಮದ್ಧ್ಯಾಯ ನಮಃ) । 4

ತ್ರ್ಯ॑ಬಂಕಂ-ಯಁಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಮ್ । ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್
ಮೃ॒ತ್ಯೋ-ರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ । (ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 5

ನಮಃ॒ ಸ್ರುತ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ಪಥ್ಯಾ॑ಯ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಕಾ॒ಟ್ಯಾ॑ಯ ಚ ನೀ॒ಪ್ಯಾ॑ಯ ಚ । (ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 6

ಮಾ ನ॑ಸ್ತೋ॒ಕೇ ತನ॑ಯೇ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯು॑ಷಿ॒ ಮಾ ನೋ॒ ಗೋಷು॒ ಮಾ ನೋ॒ ಅಶ್ವೇ॑ಷು ರೀರಿಷಃ ।
ವೀ॒ರಾನ್ಮಾನೋ॑ ರುದ್ರ ಭಾಮಿ॒ತೋ ವ॑ಧೀ-ರ್​ಹ॒ವಿಷ್ಮಂ॑ತೋ॒ ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ । (ನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 7

ಅ॒ವ॒ತತ್ಯ॒ ಧನು॒ಸ್ತ್ವಗ್ಂ ಸಹ॑ಸ್ರಾಕ್ಷ॒ ಶತೇ॑ಷುಧೇ ।
ನಿ॒ಶೀರ್ಯ॑ ಶ॒ಲ್ಯಾನಾಂ॒ ಮುಖಾ॑ ಶಿ॒ವೋ ನಃ॑ ಸು॒ಮನಾ॑ ಭವ । (ಮುಖಾಯ ನಮಃ) । 8

ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾ ಶ್ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾಃ᳚ ಶ॒ರ್ವಾ ಅ॒ಧಃ ಕ್ಷ॑ಮಾಚ॒ರಾಃ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽ ವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । (ಕಂಠಾಯ ನಮಃ) । 9.1

ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾ-ಶ್ಶಿತಿ॒ಕಂಠಾ॒ ದಿವಗ್ಂ॑ ರು॒ದ್ರಾ ಉಪ॑ಶ್ರಿತಾಃ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽ ವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । (ಉಪಕಂಠಾಯ ನಮಃ) । 9.2

ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅ॒ಸ್ತ್ವಾಯು॑ಧಾ॒ಯಾ-ನಾ॑ತತಾಯ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ᳚ ।
ಉ॒ಭಾಭ್ಯಾ॑ಮು॒ತ ತೇ॒ ನಮೋ॑ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ॒ ತವ॒ ಧನ್ವ॑ನೇ । (ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 10

ಯಾ ತೇ॑ ಹೇ॒ತಿ-ರ್ಮೀ॑ಢುಷ್ಟಮ॒ ಹಸ್ತೇ॑ ಬ॒ಭೂವ॑ ತೇ॒ ಧನುಃ॑ ।
ತಯಾ॒ಽಸ್ಮಾನ್ ವಿ॒ಶ್ವತ॒ಸ್ತ್ವ-ಮ॑ಯ॒ಕ್ಷ್ಮಯಾ॒ ಪರಿ॑ಬ್ಭುಜ । (ಉಪಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 11

ಪರಿ॑ಣೋ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಹೇ॒ತಿ-ರ್ವೃ॑ಣಕ್ತು॒ ಪರಿ॑ತ್ವೇ॒ಷಸ್ಯ॑ ದುರ್ಮ॒ತಿರ॑ಘಾ॒ಯೋಃ ।
ಅವ॑ ಸ್ಥಿ॒ರಾ ಮ॒ಘವ॑ದ್ಭ್ಯಃ ತನುಷ್ವ॒ ಮೀಢ್ವ॑ಸ್ತೋ॒ಕಾಯ॒ ತನ॑ಯಾಯ ಮೃಡಯ । (ಮಣಿಬಂಧಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 12

ಯೇ ತೀ॒ರ್ಥಾನಿ॑ ಪ್ರ॒ಚರಂ॑ತಿ ಸೃ॒ಕಾವಂ॑ತೋ ನಿಷಂ॒ಗಿಣಃ॑ । ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽ ವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । (ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 13

ಸ॒ದ್ಯೋ ಜಾ॒ತಂ ಪ್ರ॑ಪದ್ಯಾ॒ಮಿ॒ ಸ॒ದ್ಯೋ ಜಾ॒ತಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ । ಭ॒ವೇ ಭ॑ವೇ॒ ನಾತಿ॑ ಭವೇ ಭವಸ್ವ॒ ಮಾಮ್ । ಭ॒ವೋದ್-ಭ॑ವಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ (ಅಗುಂಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ) । 14.1

ವಾ॒ಮ॒ದೇ॒ವಾಯ॒ ನಮೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಯ॒ ನಮಃ॑ ಶ್ರೇ॒ಷ್ಠಾಯ॒ ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮಃ॒ ಕಾಲಾ॑ಯ॒ ನಮಃ॒ ಕಲ॑ವಿಕರಣಾಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲ॑ವಿಕರಣಾಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲಾ॑ಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲ॑ಪ್ರಮಥನಾಯ॒ ನಮಃ॒ ಸರ್ವ॑ಭೂತದಮನಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಮ॒ನೋನ್ಮ॑ನಾಯ॒ ನಮಃ॑ । (ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) 14.2

ಅ॒ಘೋರೇ᳚ಭ್ಯೋ ಽಥ॒ಘೋರೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ಘೋರ॒ಘೋರ॑ತರೇಭ್ಯಃ । ಸರ್ವೇ᳚ಭ್ಯಃ ಸರ್ವ॒ ಶರ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ರು॒ದ್ರ ರೂ॑ಪೇಭ್ಯಃ ॥ (ಮದ್ಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 14.3

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ (ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 14.4

ಈಶಾನಃ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಯಾ॒ನಾ॒-ಮೀಶ್ವರಃ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿ॑ಪತಿ॒-ರ್ಬ್ರಹ್ಮ॒ಣೋ ಽಧಿ॑ಪತಿ॒-ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ ಶಿ॒ವೋ ಮೇ॑ ಅಸ್ತು ಸದಾಶಿ॒ವೋಮ್ ॥ (ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) 14ಏ

ನಮೋ॑ ವಃ ಕಿರಿ॒ಕೇಭ್ಯೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಹೃದ॑ಯೇಭ್ಯಃ । (ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ) । 15

ನಮೋ॑ ಗ॒ಣೇಭ್ಯೋ॑ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ॒ ನಮಃ॑ । (ಪೃಷ್ಠಾಯ ನಮಃ) । 16

ನಮೋ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಬಾಹವೇ ಸೇನಾ॒ನ್ಯೇ॑ ದಿ॒ಶಾಂಚ॒ ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ । (ಪಾರ್​ಶ್ವಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 17

ವಿಜ್ಯಂ॒ ಧನುಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿನೋ॒ ವಿಶ॑ಲ್ಯೋ॒ ಬಾಣ॑ವಾಗ್ಂ ಉ॒ತ ।
ಅನೇ॑ಶನ್ನ॒ಸ್ಯೇಷ॑ವ ಆ॒ಭುರ॑ಸ್ಯ ನಿಷಂ॒ಗಥಿಃ॑ । (ಜಠರಾಯ ನಮಃ) । 18

ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯ॒ಗ॒ರ್ಭ ಸ್ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಗ್ರೇ॑ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॑ ಜಾ॒ತಃ ಪತಿ॒ರೇಕ॑ ಆಸೀತ್ । ಸದಾ॑ಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ದ್ಯಾಮು॒ತೇಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ । (ನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ) । 19

ಮೀಢು॑ಷ್ಟಮ॒ ಶಿವ॑ತಮ ಶಿ॒ವೋ ನ॑ಸ್ಸು॒ಮನಾ॑ ಭವ । ಪ॒ರ॒ಮೇ ವೃ॒ಕ್ಷ ಆಯು॑ಧಂ ನಿ॒ಧಾಯ॒ ಕೃತ್ತಿಂ॒-ವಁಸಾ॑ನ॒ ಆಚ॑ರ॒ ಪಿನಾ॑ಕಂ॒ ಬಿಭ್ರ॒ದಾಗ॑ಹಿ । (ಕಠ್ಯೈ ನಮಃ) । 20

ಯೇ ಭೂ॒ತಾನಾ॒-ಮಧಿ॑ಪತಯೋ ವಿಶಿ॒ಖಾಸಃ॑ ಕಪ॒ರ್ದಿ॑ನಃ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇ ಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । (ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ) । 21

ಯೇ ಅನ್ನೇ॑ಷು ವಿ॒ವಿದ್ಧ್ಯಂ॑ತಿ॒ ಪಾತ್ರೇ॑ಷು॒ ಪಿಬ॑ತೋ॒ ಜನಾನ್॑ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇಽ ವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । (ಅಂಡಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ) । 22

ಸ॒ ಶಿ॒ರಾ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಾ ಅ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಪರ॒ಮಂ ಪ॒ದಮ್ । ವೇದಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಶಿರ॑ಸಿ ಮಾ॒ತಾ॒
ಆ॒ಯು॒ಷ್ಮಂತಂ॑ ಕರೋತು॒ ಮಾಮ್ । (ಅಪಾನಾಯ ನಮಃ) । 23

ಮಾ ನೋ॑ ಮ॒ಹಾಂತ॑ಮು॒ತ ಮಾ ನೋ॑ ಅರ್ಭ॒ಕಂ ಮಾ ನ॒ ಉಕ್ಷಂ॑ತಮು॒ತ ಮಾ ನ॑ ಉಕ್ಷಿ॒ತಮ್ ।
ಮಾ ನೋ॑ ವಧೀಃ ಪಿ॒ತರಂ॒ ಮೋತ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಾ ಮಾ ನ॑ಸ್ತ॒ನುವೋ॑ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ । (ಊರುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 24

ಏ॒ಷ ತೇ॑ ರುದ್ರಭಾ॒ಗ-ಸ್ತಂಜು॑ಷಸ್ವ॒ ತೇನಾ॑ವ॒ಸೇನ॑ ಪ॒ರೋ ಮೂಜ॑ವ॒ತೋ-ಽತೀ॒ಹ್ಯವ॑ತತ-ಧನ್ವಾ॒ ಪಿನಾ॑ಕಹಸ್ತಃ॒ ಕೃತ್ತಿ॑ವಾಸಾಃ । (ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) 25

ಸ॒ಗ್ಂ॒ ಸೃ॒ಷ್ಟ॒ಜಿಥ್ಸೋ॑ಮ॒ಪಾ ಬಾ॑ಹು-ಶ॒ರ್ಧ್ಯೂ᳚ರ್ಧ್ವ ಧ॑ನ್ವಾ॒ ಪ್ರತಿ॑ಹಿತಾ-ಭಿ॒ರಸ್ತಾ᳚ ।
ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಪರಿ॑ದೀಯಾ॒ ರಥೇ॑ನ ರಕ್ಷೋ॒ಹಾ-ಽಮಿತ್ರಾಗ್ಂ॑ ಅಪ॒ಬಾಧ॑ಮಾನಃ ।
(ಜಂಘಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ) 26

ವಿಶ್ವಂ॑ ಭೂ॒ತಂ ಭುವ॑ನಂ ಚಿ॒ತ್ರಂ ಬ॑ಹು॒ಧಾ ಜಾ॒ತಂ ಜಾಯ॑ಮಾನಂ ಚ॒ ಯತ್ ।
ಸರ್ವೋ॒ ಹ್ಯೇ॑ಷ ರು॒ದ್ರ-ಸ್ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ॥ (ಗುಲ್ಫಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) 27

ಯೇ ಪ॒ಥಾಂ ಪ॑ಥಿ॒ರಕ್ಷ॑ಯ ಐಲಬೃ॒ದಾ ಯ॒ವ್ಯುಧಃ॑ । ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇ ಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । (ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 28

ಅದ್ಧ್ಯ॑ವೋಚ-ದಧಿವ॒ಕ್ತಾ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮೋ ದೈವ್ಯೋ॑ ಭಿ॒ಷಕ್ । ಅಹೀಗ್ಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಸರ್ವಾ᳚ನ್ ಜ॒ಭಂ​ಯಁ॒ನ್ ಥ್ಸರ್ವಾ᳚ಶ್ಚ ಯಾತು ಧಾ॒ನ್ಯಃ॑ । (ಕವಚಾಯ ಹುಂ) । 29

ನಮೋ॑ ಬಿ॒ಲ್ಮಿನೇ॑ ಚ ಕವ॒ಚಿನೇ॑ ಚ॒ ನಮಃ॑ ಶ್ರು॒ತಾಯ॑ ಚ ಶ್ರುತಸೇ॒ನಾಯ॑ ಚ । (ಉಪಕವಚಾಯ ಹುಂ) 30
ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ನೀಲ॑ಗ್ರೀವಾಯ ಸಹಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಮೀ॒ಢುಷೇ᳚ । ಅಥೋ॒ ಯೇ ಅ॑ಸ್ಯ॒ ಸತ್ವಾ॑ನೋ॒ಽಹಂ ತೇಭ್ಯೋ॑ಽಕರ॒ನ್ನಮಃ॑ । (ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್) 31

ಪ್ರಮುಂ॑ಚ॒ ಧನ್ವ॑ನ॒ಸ್ತ್ವ-ಮು॒ಭಯೋ॒-ರಾರ್ತ್ನಿ॑ಯೋ॒ರ್ಜ್ಯಾಮ್ । ಯಾಶ್ಚ॑ ತೇ॒ ಹಸ್ತ॒ ಇಷ॑ವಃ॒ ಪರಾ॒ ತಾ ಭ॑ಗವೋ ವಪ । (ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್) 32

ಯ ಏ॒ತಾವಂ॑ತಶ್ಚ॒ ಭೂಯಾಗ್ಂ॑ಸಶ್ಚ॒ ದಿಶೋ॑ ರು॒ದ್ರಾ ವಿ॑ತಸ್ಥಿ॒ರೇ ।
ತೇಷಾಗ್ಂ॑॑ ಸಹಸ್ರಯೋಜ॒ನೇ ಽವ॒ಧನ್ವಾ॑ನಿ ತನ್ಮಸಿ । (ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ) 33
-----------ಇತಿ ಪ್ರಥಮ ನ್ಯಾಸಃ------------
(ಶಿಖಾದಿ ಅಸ್ತ್ರಪರ್ಯಂತಂ ಏಕತ್ರಿಂಶದಂಗನ್ಯಾಸಃ ದಿಗ್ಬಂಧ ಸಹಿತಃ ಪ್ರಥಮಃ)

4. ದ್ವಿತೀಯ ನ್ಯಾಸಃ

(ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ । ಇತಿ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ನ್ಯಸೇ᳚ತ್)
ಓಂ ಓಂ ಮೂರ್ಥ್ನೇ ನಮಃ (ಮೂರ್ಧ್ನಿ) ।
ಓಂ ನಂ ನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ (ನಾಸಿಕಾಗ್ರಃ) ।
ಓಂ ಮೋಂ-ಲಁಲಟಾಯ ನಮಃ (ಲಲಾಟಃ) ।
ಓಂ ಭಂ ಮುಖಾಯ ನಮಃ (ಮುಖಾಂ) ।
ಓಂ ಗಂ ಕಂಠಾಯ ನಮಃ (ಕಂಠಃ) ।
ಓಂ-ವಂಁ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ (ಹೃದಯಃ) ।
ಓಂ ತೇಂ ದಕ್ಷಿಣ ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ (ದಕ್ಷಿಣ ಹಸ್ತಃ) ।
ಓಂ ರುಂ-ವಾಁಮ ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ (ವಾಮ ಹಸ್ತಃ) ।
ಓಂ ದ್ರಾಂ ನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ (ನಾಭ್ಹೀ) ।
ಓಂ-ಯಂಁ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ (ಪಾದೌ) ॥
-----------ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯ ನ್ಯಾಸಃ----------
ಮೂರ್ಧಾದಿ ಪಾದಾಂತಂ ದಶಾಂಗ ನ್ಯಾಸಃ ದ್ವಿತೀಯಃ

5. ತೃತೀಯನ್ಯಾಸಃ

ಸ॒ದ್ಯೋ ಜಾ॒ತಂ ಪ್ರ॑ಪದ್ಯಾ॒ಮಿ॒ ಸ॒ದ್ಯೋ ಜಾ॒ತಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ । ಭ॒ವೇ ಭ॑ವೇ॒ ನಾತಿ॑ಭವೇ ಭವಸ್ವ॒ ಮಾಮ್ । ಭ॒ವೋ-ದ್ಭ॑ವಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ (ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 1

ವಾ॒ಮ॒ದೇ॒ವಾಯ॒ ನಮೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಯ॒ ನಮಃ॑ ಶ್ರೇ॒ಷ್ಠಾಯ॒ ನಮೋ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮಃ॒ ಕಾಲಾ॑ಯ॒ ನಮಃ॒ ಕಲ॑ವಿಕರಣಾಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲ॑ವಿಕರಣಾಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲಾ॑ಯ॒ ನಮೋ॒ ಬಲ॑ಪ್ರಮಥನಾಯ॒ ನಮ॒ ಸ್ಸರ್ವ॑ಭೂತದಮನಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಮ॒ನೋನ್ಮ॑ನಾಯ॒ ನಮಃ॑ । (ಊರುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 2

ಅ॒ಘೋರೇ᳚ಭ್ಯೋ ಽಥ॒ಘೋರೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ಘೋರ॒ಘೋರ॑ತರೇಭ್ಯಃ । ಸರ್ವೇ᳚ಭ್ಯಃ ಸರ್ವ॒ ಶರ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ರು॒ದ್ರರೂ॑ಪೇಭ್ಯಃ ॥ (ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ) । 3

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ (ಮುಖಾಯ ನಮಃ) । 4

ಈಶಾನಃ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಯಾ॒ನಾ॒-ಮೀಶ್ವರಸರ್ವ॑ ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿ॑ಪತಿ॒-ರ್
ಬ್ರಹ್ಮ॒ಣೋಽಧಿ॑ಪತಿ॒-ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ ಶಿ॒ವೋ ಮೇ॑ ಅಸ್ತು ಸದಾಶಿ॒ವೋಮ್ ॥
ಹಂಸ ಹಂಸ । (ಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ) । 5

5.1 ಹಂಸ ಗಾಯತ್ರೀ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹಂಸಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಪರಮಹಂಸೋ ದೇವತಾ ।
ಹಂಸಾಂ ಬೀಜಂ, ಹಂಸೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಹಂಸೂಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಪರಮಹಂಸ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ 1

ಹಂಸಾಂ ಅಗುಂಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಹಂಸೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹಂಸೂಂ - ಮದ್ಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಹಂಸೈಂ - ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹಂಸೌಂ - ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಹಂಸಃ-ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । 2

ಹಂಸಾಂ - ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ಹಂಸೀಂ - ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಹಂಸೂಂ - ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ । ಹಂಸೈಂ - ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಹಂಸೌಂ - ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ಹಂಸಃ - ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ । 3

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥
ಗಮಾಗಮಸ್ಥಂ ಗಮನಾದಿಶೂನ್ಯಂ ಚಿ-ದ್ರೂಪದೀಪಂ ತಿಮಿರಾಪಹಾರಮ್ ।
ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇ ಸರ್ವಜನಾಂತರಸ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ಹಂಸಂ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪಮ್ ॥ 4

ಹಂ॒ಸ ಹಂ॒ಸಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಪರಮಹಂ॒ಸಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 5
(ಇತಿ ತ್ರಿವಾರಂ ಜಪಿತ್ವಾ)

ಹಂಸ ಹಂ॒ಸೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾ-ಧಂಸೋ (ಬ್ರೂಯಾದ್ಧಂಸೋ) ನಾಮ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಏವಂ ನ್ಯಾಸ ವಿಧಿಂ ಕೃತ್ವಾ ತತಃ ಸಂಪುಟಮಾರಭೇತ್ ॥ 6

5.2 ದಿಕ್ ಸಂಪುಟನ್ಯಾಸಃ

ದೇವತಾ - ಇಂದ್ರಃ
ದಿಕ್ - ಪೂರ್ವಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ಲಮ್ ।
ತ್ರಾ॒ತಾರ॒ಮಿಂದ್ರ॑-ಮವಿ॒ತಾರ॒-ಮಿಂದ್ರ॒ಗ್ಂ॒ ಹವೇ॑ ಹವೇ ಸು॒ಹವ॒ಗ್ಂ॒ ಶೂರ॒ಮಿಂದ್ರ᳚ಮ್ ।
ಹು॒ವೇ ನು ಶ॒ಕ್ರಂ ಪು॑ರುಹೂ॒ತಮಿಂದ್ರಗ್ಗ್॑ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॑ ಮ॒ಘವಾ॑ ಧ॒॒ತ್ವಿಂದ್ರಃ॑ ॥
ಲಂ ಇಂದ್ರಾಯ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ ಸುರಾಧಿಪತಯೇ ಐರಾವತ ವಾಹನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ । ಲಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ವ ದಿಗ್ಭಾಗೇ (ಲಲಾಟಸ್ಥಾನೇ) ಇಂದ್ರಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು । 1
ದೇವತಾ- ಅಗ್ನಿಃ ದಿಕ್- ದಕ್ಷಿಣಪೂರ್ವಂ (ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್)
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ರಮ್ ।
ತ್ವನ್ನೋ॑ ಅಗ್ನೇ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ಹೇಡೋಽವ॑ ಯಾಸಿಸೀಷ್ಠಾಃ ।
ಯಜಿ॑ಷ್ಠೋ॒ ವಹ್ನಿ॑ತಮಃ॒ ಶೋಶು॑ಚಾನೋ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ದ್ವೇಷಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಪ್ರಮು॑ಮುಗ್ದ್ಧ್ಯ॒ಸ್ಮತ್ ॥

ರಂ ಅಗ್ನಯೇ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ತೇಜೋಽಧಿಪತಯೇ ಅಜವಾಹನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ । ರಂ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ । ಆಗ್ನೇಯ ದಿಗ್ಭಾಗೇ (ನೇತ್ರಸ್ಥಾನೇ) ಅಗ್ನಿಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು । 2

ದೇವತಾ- ಯಮಃ
ದಿಕ್ - ದಕ್ಷಿಣಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ಹಮ್ ।
ಸು॒ಗನ್ನಃ॒ ಪಂಥಾ॒ಮಭ॑ಯಂ ಕೃಣೋತು । ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ ಯ॒ಮ ಏತಿ॒ ರಾಜಾ᳚ ।
ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ನೇನ-ಮ॒ಭ್ಯಷಿಂ॑ಚಂತ ದೇ॒ವಾಃ । ತದ॑ಸ್ಯ ಚಿ॒ತ್ರಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮ ।
ಅಪ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಭರ॑ಣೀ ರ್ಭರಂತು ।
ಹಂ-ಯಁಮಾಯ ದಂಡಹಸ್ತಾಯ ಧರ್ಮಾಧಿಪತಯೇ ಮಹಿಷವಾಹನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ । ಹಂ-ಯಁಮಾಯ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣದಿಗ್ಭಾಗೇ (ಕರ್ಣಸ್ಥಾನೇ) ಯಮಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು । 3

ದೇವತಾ- ನಿರ್​ಋತಿ
ದಿಕ್ - ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ಷಮ್ ।
ಅಸು॑ನ್ವಂತ॒ಮ ಯ॑ಜಮಾನ-ಮಿಚ್ಛ ಸ್ತೇ॒ನ-ಸ್ಯೇ॒ತ್ಯಾಂತ-ಸ್ಕ॑ರ॒ಸ್ಯಾನ್ವೇ॑ಷಿ ।
ಅ॒ನ್ಯ-ಮ॒ಸ್ಮ-ದಿ॑ಚ್ಛ॒ ಸಾ ತ॑ ಇ॒ತ್ಯಾ ನಮೋ॑ ದೇವಿ ನಿರ್​ಋತೇ॒ ತುಭ್ಯ॑ಮಸ್ತು ॥
ಷಂ ನಿರ್​ಋತಯೇ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯ ರಕ್ಷೋಧಿಪತಯೇ ನರವಾಹನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಷಂ ನಿರ್​ಋತಯೇ ನಮಃ । ನೈರ್​ಋತ ದಿಗ್ಭಾಗೇ (ಮುಖಸ್ಥಾನೇ) ನಿರ್​ಋತಿಃ ಸುಪ್ರೀತೋ
ವರದೋ ಭವತು । 4

ದೇವತಾ- ವರುಣಃ
ದಿಕ್ - ಪಶ್ಚಿಮಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ವಮ್ ।
ತತ್ವಾ॑ ಯಾಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಂದ॑ಮಾನ॒ಸ್ತದಾ ಶಾ᳚ಸ್ತೇ॒ ಯಜ॑ಮಾನೋ ಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ॑ ।
ಅಹೇ॑ಡಮಾನೋ ವರುಣೇ॒ಹ ಬೋ॒ದ್ದ್ಧ್ಯುರು॑ಶಗ್ಂ ಸ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯುಃ॒ ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ ॥
ವಂ-ವಁರುಣಾಯ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯ ಜಲಾಧಿಪತಯೇ ಮಕರವಾಹನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ । ವಂ-ವಁರುಣಾಯ ನಮಃ । ಪಶ್ಚಿಮದಿಗ್ಭಾಗೇ (ಬಾಹುಸ್ಥಾನೇ) ವರುಣಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು । 5

ದೇವತಾ - ವಾಯುಃ
ದಿಕ್- ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ಯಮ್ ।
ಆ ನೋ॑ ನಿ॒ಯುದ್ಭಿ॑-ಶ್ಶ॒ತಿನೀ॑-ಭಿರಧ್ವ॒ರಮ್ । ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಿಣೀ॑ಭಿ॒ರುಪ॑ಯಾಹಿ ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ವಾಯೋ॑ ಅ॒ಸ್ಮಿನ್. ಹ॒ವಿಷಿ॑ ಮಾದಯಸ್ವ । ಯೂ॒ಯಂ ಪಾ॑ತ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿ॒ಸ್ಸದಾ॑ ನಃ ॥
ಯಂ-ವಾಁಯವೇ ಸಾಂಕುಶಧ್ವಜ ಹಸ್ತಾಯ ಪ್ರಾಣಾಧಿಪತಯೇ ಮೃಗವಾಹನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಯಂ-ವಾಁಯವೇ ನಮಃ । ವಾಯವ್ಯ ದಿಗ್ಭಾಗೇ (ನಾಸಿಕಾಸ್ಥಾನೇ) ವಾಯುಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು ॥ 6

ದೇವತಾ - ಸೋಮಃ
ದಿಕ್ - ಉತ್ತರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ಸಮ್ । ವ॒ಯಗ್ಂ ಸೋ॑ಮ ವ್ರ॒ತೇ ತವ॑ । ಮನ॑ಸ್ತ॒ನೂಷು॒ ಬಿಭ್ರ॑ತಃ । ಪ್ರ॒ಜಾವಂ॑ತೋ ಅಶೀಮಹಿ ॥ ಸಂ ಸೋಮಾಯ ಅಮೃತಕಲಶ ಹಸ್ತಾಯ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಯೇ ಅಶ್ವವಾಹನಾಯ
ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಸಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ । ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗೇ (ಹೃದಯಸ್ಥಾನೇ) ಸೋಮಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು ॥ 7

ದೇವತಾ- ಈಶಾನಃ
ದಿಕ್ -ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ಶಮ್ ।
ತಮೀಶಾ᳚ನಂ॒ (ತಮೀಶಾ॑ನಂ॒) ಜಗ॑ತ-ಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॒ಸ್ಪತಿ᳚ಮ್ । ಧಿ॒ಯಂ॒ ಜಿ॒ನ್ವಮವ॑ಸೇ ಹೂಮಹೇ ವ॒ಯಮ್ । ಪೂ॒ಷಾ ನೋ॒ ಯಥಾ॒ ವೇದ॑ ಸಾ॒ಮಸ॑-ದ್ವೃ॒ಧೇ ರ॑ಕ್ಷಿ॒ತಾ ಪಾ॒ಯುರದ॑ಬ್ಧಃ ಸ್ವ॒ಸ್ತಯೇ᳚ ॥
ಶಂ ಈಶಾನಾಯ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯ ವಿದ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ವೃಷಭವಾಹನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಶಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ । ಐಶಾನ ದಿಗ್ಭಾಗೇ (ನಾಭಿಸ್ಥಾನೇ) ಈಶಾನಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು ॥ 8

ದೇವತಾ- ಬ್ರಹ್ಮ
ದಿಕ್ - ಊರ್ಧ್ವಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ಅಮ್ ।
ಅ॒ಸ್ಮೇ ರು॒ದ್ರಾ ಮೇ॒ಹನಾ॒ ಪರ್ವ॑ತಾಸೋ ವೃ॒ತ್ರಹತ್ಯೇ॒ ಭರ॑ ಹೂತೌ ಸ॒ಜೋಷಾಃ᳚ । ಯಶ್ಶಂಸ॑ತೇ ಸ್ತುವ॒ತೇ ಧಾಯಿ॑ ಪ॒ಜ್ರ ಇಂದ್ರ॑ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಅ॒ಸ್ಮಾ ಅ॑ವಂತು ದೇ॒ವಾಃ ॥
ಅಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ಲೋಕಾಧಿಪತಯೇ ಹಂಸವಾಹನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ । ಅಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಊರ್ಧ್ವದಿಗ್ಭಾಗೇ (ಮೂರ್ಧಸ್ಥಾನೇ) ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು ॥ 9

ದೇವತಾ-ವಿಷ್ಣುಃ
ದಿಕ್ - ಅಧೋ ದಿಕ್
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ । ಹ್ರೀಮ್ ।
ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವಿ ಭವಾ॑ ಽನೃಕ್ಷ॒ರಾ ನಿ॒ವೇಶ॑ನೀ । ಯಚ್ಛಾ॑ ನಃ॒ ಶರ್ಮ॑ ಸ॒ಪ್ರಥಾಃ᳚ ॥
ಹ್ರೀಂ-ವಿಁಷ್ಣವೇ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಾಗಾಧಿಪತಯೇ ಗರುಡವಾಹನಾಯ ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರಾಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಾರ್​ಷದಾಯ ನಮಃ । ಹ್ರೀಂ-ವಿಁಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಅಧೋ ದಿಗ್ಭಾಗೇ (ಪಾದಸ್ಥಾನೇ) ವಿಷ್ಣುಸ್ಸುಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು ॥ 10

5.3 ಷೋಡಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ

(ತೈ. ಸಂ. 1.3.3.1 )
ವಿ॒ಭೂರ॑ಸಿ ಪ್ರ॒ವಾಹ॑ಣೋ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 1

ವಹ್ನಿ॑ರಸಿ ಹವ್ಯ॒ವಾಹ॑ನೋ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 2

ಶ್ವಾ॒ತ್ರೋ॑ಸಿ॒ ಪ್ರಚೇ॑ತಾ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 3

ತು॒ಥೋ॑ಸಿ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 4

ಉ॒ಶಿಗ॑ಸಿ ಕ॒ವೀ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 5

ಅಘಾಂ॑ರಿರಸಿ॒ ಬಂಭಾ॑ರೀ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 6

ಅ॒ವ॒ಸ್ಯು॑ರಸಿ॒ ದುವ॑ಸ್ವಾ॒ನ್ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 7

ಶುಂ॒ದ್ಧ್ಯೂರ॑ಸಿ ಮಾರ್ಜಾ॒ಲೀಯೋ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 8

ಸ॒ಮ್ರಾಡ॑ಸಿ ಕೃ॒ಶಾನೂ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 9

ಪ॒ರಿ॒ಷದ್ಯೋ॑ಸಿ॒ ಪವ॑ಮಾನೋ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 10

ಪ್ರ॒ತಕ್ವಾ॑ಸಿ॒ ನಭ॑ಸ್ವಾ॒ನ್ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 11

ಅಸಂ॑ಮೃಷ್ಟೋಸಿ ಹವ್ಯ॒ಸೂದೋ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 12
ಋ॒ತಧಾ॑ಮಾಸಿ॒ ಸುವ॑ರ್ಜ್ಯೋತೀ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 13

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜ್ಯೋತಿರಸಿ॒ ಸುವ॑ರ್ಧಾಮಾ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 14

ಅ॒ಜೋ᳚ಸ್ಯೇಕ॑ಪಾ॒-ದ್ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 15

ಅಹಿ॑ರಸಿ ಬು॒ಧ್ನಿಯೋ॒ ರೌದ್ರೇ॒ಣಾನೀ॑ಕೇನ ಪಾ॒ಹಿ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ
ಪಿಪೃ॒ಹಿ ಮಾ॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ । 16

ತ್ವಗಸ್ಥಿಗತೈಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ । ಸರ್ವಭೂತೇಷ್ವಪರಾಜಿತೋ ಭವತಿ ।
ತಥೋ ಭೂತ-ಪ್ರೇತ-ಪಿಶಾಚ-ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ-ಯಕ್ಷ-ಯಮದೂತ-ಶಾಕಿನೀ-ಡಾಕಿನೀ-ಸರ್ಪ-ಶ್ವಾಪದ-ವೃಶ್ಚಿಕ-ತಸ್ಕರಾ-ದುಪದ್ರವಾ-ದುಪಘಾತಾಃ ।
ಸರ್ವೇ (ಗ್ರಹಾಃ) ಜ್ವಲಂತಂ ಪಶ್ಯಂತು । ಮಾಂ ರಕ್ಷಂತು ।
ಯಜಮಾನಂ ಸಕುಟುಂಬಂ ರಕ್ಷಂತು । ಸರ್ವಾನ್ ಮಹಾಜನಾನ್ ರಕ್ಷಂತು ।

-----------ಇತಿ ತೃತೀಯಃ ನ್ಯಾಸಃ------------
ಪಾದಾತಿ ಮೂರ್ಧಾಂತಂ ಪಂಚಾಂಗ ನ್ಯಾಸಃ

6. ಚತುರ್ಥಃ ನ್ಯಾಸಃ

6.1 ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿಃ

ಮನೋ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ ರ್ಜುಷತಾ॒-ಮಾಜ್ಯಂ॒-ವಿಁಚ್ಛಿ॑ನ್ನಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಗ್ಂ ಸಮಿ॒ಮಂ ದ॑ಧಾತು ।
ಯಾ ಇ॒ಷ್ಟಾ ಉ॒ಷಸೋ॑ ನಿ॒ಮ್ರುಚ॑ಶ್ಚ॒ ತಾಸ್ಸಂದ॑ಧಾಮಿ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಘೃ॒ತೇನ॑ ।
(ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ) । 1 (ತೈ. ಸಂ. 1.5.10.2)

ಅಬೋ᳚ದ್ಧ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ಸ॒ಮಿಧಾ॒ ಜನಾ॑ನಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ಧೇ॒ನು-ಮಿ॑ವಾಯ॒ತೀ ಮು॒ಷಾಸ᳚ಮ್ ।
ಯ॒ಹ್ವಾ ಇ॑ವ॒ ಪ್ರವ॒ಯಾ-ಮು॒ಜ್ಜಿಹಾ॑ನಾಃ॒ ಪ್ರಭಾ॒ನವಃ॑ ಸಿಸ್ರತೇ॒ ನಾಕ॒ಮಚ್ಛ॑ ।
(ನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ) । 2 (ತೈ. ಸಂ. 4.4.4.2)

ಅ॒ಗ್ನಿ ರ್ಮೂ॒ರ್ಧಾ ದಿ॒ವಃ ಕ॒ಕುತ್ಪತಿಃ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ಅ॒ಯಮ್ ।
ಅ॒ಪಾಗ್ಂ ರೇತಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಿನ್ವತಿ । (ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ) । 3 (ತೈ. ಸಂ. 1.5.5.1)

ಮೂ॒ರ್ಧಾನಂ॑ ದಿ॒ವೋ ಅ॑ರ॒ತಿಂ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾ ವೈ᳚ಶ್ವಾನ॒ರ-ಮೃ॒ತಾಯ॑ ಜಾ॒ತಮ॒ಗ್ನಿಮ್ ।
ಕ॒ವಿಗ್ಂ ಸ॒ಮ್ರಾಜ॒-ಮತಿ॑ಥಿಂ॒ ಜನಾ॑ನಾ-ಮಾ॒ಸನ್ನಾ ಪಾತ್ರಂ॑ ಜನಯಂತ ದೇ॒ವಾಃ । (ಕಂಠಾಯ ನಮಃ) । 4 (ತೈ. ಸಂ. 1.4.13.1)
ಮರ್ಮಾ॑ಣಿ ತೇ॒ ವರ್ಮ॑ಭಿಶ್ಛಾ-ದಯಾಮಿ॒ ಸೋಮ॑ಸ್ತ್ವಾ॒ ರಾಜಾ॒ಽಮೃ॑ತೇ ನಾ॒ಭಿವ॑ಸ್ತಾಮ್ ।
ಉ॒ರೋ ರ್ವರೀ॑ಯೋ॒ ವರಿ॑ವಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಜ॑ಯಂತಂ॒ ತ್ವಾ ಮನು॑ಮದಂತು ದೇ॒ವಾಃ ।
(ಮುಖಾಯ ನಮಃ) । 5 (ತೈ. ಸಂ. 4.6.4.5)

ಜಾ॒ತವೇ॑ದಾ॒ ಯದಿ॑ ವಾ ಪಾವ॒ಕೋಽಸಿ॑ । ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರೋ ಯದಿ॑ ವಾ ವೈದ್ಯು॒ತೋಽಸಿ॑ ।
ಶಂ ಪ್ರ॒ಜಾಭ್ಯೋ॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಲೋ॒ಕಮ್ । ಊರ್ಜಂ॒ ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ದದ॑ ದ॒ಭ್ಯಾವ॑ ವೃಥ್ಸ್ವ ॥ (ಶಿರಸೇ ನಮಃ) ॥ 6 (ತೈ. ಬ್ರಾ. 3.10.5.1)

6.2 ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ

(ತೈ. ಬ್ರಾ. 2.3.11.1 - ತೈ. ಬ್ರಾ. 2.3.11.4)
ಬ್ರಹ್ಮಾ᳚ತ್ಮ॒ನ್ ವದ॑ಸೃಜತ । ತದ॑ಕಾಮಯತ । ಸಮಾ॒ತ್ಮನಾ॑ ಪದ್ಯೇ॒ಯೇತಿ॑ ।
ಆತ್ಮ॒ನ್ನಾ-ತ್ಮ॒ನ್ನಿತ್ಯಾ-ಮಂ॑ತ್ರಯತ । ತಸ್ಮೈ॑ ದಶ॒ಮಗ್ಂ ಹೂ॒ತಃ ಪ್ರತ್ಯ॑ಶೃಣೋತ್ ।
ಸ ದಶ॑ಹೂತೋಽಭವತ್ । ದಶ॑ಹೂತೋ ಹ॒ವೈ ನಾಮೈ॒ಷಃ । ತಂ-ವಾಁ ಏ॒ತಂ ದಶ॑ಹೂತ॒ಗ್ಂ॒ ಸಂತ᳚ಮ್ ।
ದಶ॑ಹೋ॒ತೇತ್ಯಾ ಚ॑ಕ್ಷತೇ ಪ॒ರೋಕ್ಷೇ॑ಣ । ಪ॒ರೋಕ್ಷ॑ಪ್ರಿಯಾ ಇವ॒ ಹಿ ದೇ॒ವಾಃ ॥ 1

ಆತ್ಮ॒ನ್ನಾ-ತ್ಮ॒ನ್ನಿತ್ಯಾ-ಮಂ॑ತ್ರಯತ । ತಸ್ಮೈ॑ ಸಪ್ತ॒ಮಗ್ಂ ಹೂ॒ತಃ ಪ್ರತ್ಯ॑ಶೃಣೋತ್ ।
ಸ ಸ॒ಪ್ತಹೂ॑ತೋಽಭವತ್ । ಸ॒ಪ್ತಹೂ॑ತೋ ಹ॒ವೈ ನಾಮೈ॒ಷಃ । ತಂ-ವಾಁ ಏ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ಪ್ತಹೂ॑ತ॒ಗ್ಂ॒ ಸಂತ᳚ಮ್ । ಸ॒ಪ್ತಹೋ॒ತೇತ್ಯಾ ಚ॑ಕ್ಷತೇ ಪ॒ರೋಕ್ಷೇ॑ಣ । ಪ॒ರೋಕ್ಷ॑ಪ್ರಿಯಾ ಇವ॒ ಹಿ ದೇ॒ವಾಃ ॥ 2

ಆತ್ಮ॒ನ್ನಾ-ತ್ಮ॒ನ್ನಿತ್ಯಾ-ಮಂ॑ತ್ರಯತ । ತಸ್ಮೈ॑ ಷ॒ಷ್ಠಗ್ಂ ಹೂ॒ತಃ ಪ್ರತ್ಯ॑ಶೃಣೋತ್ ।
ಸ ಷಡ್ಢೂ॑ತೋಽಭವತ್ । ಷಡ್ಢೂ॑ತೋ ಹ॒ವೈ ನಾಮೈ॒ಷಃ । ತಂ-ವಾಁ ಏ॒ತಗ್ಂ ಷಡ್ಢೂ॑ತ॒ಗ್ಂ॒ ಸಂತ᳚ಮ್ ।
ಷಡ್ಢೋ॒ತೇತ್ಯಾ ಚ॑ಕ್ಷತೇ ಪ॒ರೋಕ್ಷೇ॑ಣ । ಪ॒ರೋಕ್ಷ॑ಪ್ರಿಯಾ ಇವ॒ ಹಿ ದೇ॒ವಾಃ ॥ 3

ಆತ್ಮ॒ನ್ನಾ-ತ್ಮ॒ನ್ನಿತ್ಯಾ-ಮಂ॑ತ್ರಯತ । ತಸ್ಮೈ॑ ಪಂಚ॒ಮಗ್ಂ ಹೂ॒ತಃ ಪ್ರತ್ಯ॑ಶೃಣೋತ್ ।
ಸ ಪಂಚ॑ಹೂತೋಽಭವತ್ । ಪಂಚ॑ಹೂತೋ ಹ॒ವೈ ನಾಮೈ॒ಷಃ । ತಂ-ವಾಁ ಏ॒ತಂ ಪಂಚ॑ಹೂತ॒ಗ್ಂ॒ ಸಂತ᳚ಮ್ । ಪಂಚ॑ಹೋ॒ತೇತ್ಯಾ ಚ॑ಕ್ಷತೇ ಪ॒ರೋಕ್ಷೇ॑ಣ । ಪ॒ರೋಕ್ಷ॑ಪ್ರಿಯಾ ಇವ॒ ಹಿ ದೇ॒ವಾಃ ॥ 4

ಆತ್ಮ॒ನ್ನಾ-ತ್ಮ॒ನ್ನಿತ್ಯಾ-ಮಂ॑ತ್ರಯತ । ತಸ್ಮೈ॑ ಚತು॒ರ್ಥಗ್ಂ ಹೂ॒ತಃ ಪ್ರತ್ಯ॑ಶೃಣೋತ್ ।
ಸ ಚತು॑ರ್​ಹೂತೋಽಭವತ್ । ಚತು॑ರ್​ಹೂತೋ ಹ॒ವೈ ನಾಮೈ॒ಷಃ । ತಂ-ವಾಁ ಏ॒ತಂ ಚತು॑ರ್​ಹೂತ॒ಗ್ಂ॒
ಸಂತ᳚ಮ್ । ಚತು॑ರ್​ಹೋ॒ತೇತ್ಯಾ ಚ॑ಕ್ಷತೇ ಪ॒ರೋಕ್ಷೇ॑ಣ । ಪ॒ರೋಕ್ಷ॑ಪ್ರಿಯಾ ಇವ॒ ಹಿ ದೇ॒ವಾಃ ॥ 5

ತಮ॑ಬ್ರವೀತ್ । ತ್ವಂ-ವೈಁ ಮೇ॒ ನೇದಿ॑ಷ್ಠಗ್ಂ ಹೂ॒ತಃ ಪ್ರತ್ಯ॑ಶ್ರೌಷೀಃ ।
ತ್ವಯೈ॑ ನಾನಾಖ್ಯಾ॒ತಾರ॒ ಇತಿ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ನ್ನುಹೈ॑ನಾ॒ಗ್ಗ್॒-ಶ್ಚ॑ತು ರ್​ಹೋತಾರ॒ ಇತ್ಯಾಚ॑ಕ್ಷತೇ ।
ತಸ್ಮಾ᳚ಚ್ಛುಶ್ರೂ॒ಷುಃ ಪು॒ತ್ರಾಣಾ॒ಗ್ಂ॒ ಹೃದ್ಯ॑ತಮಃ । ನೇದಿ॑ಷ್ಠೋ॒ ಹೃದ್ಯ॑ತಮಃ ।
ನೇದಿ॑ಷ್ಠೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೋ ಭವತಿ । ಯ ಏ॒ವಂ-ವೇಁದ॑ ॥ 6 (ಆತ್ಮನೇ॒ ನಮಃ॑)

------------ಇತಿ ಚತುರ್ಥ ನ್ಯಾಸಃ------------
ಗುಹ್ಯಾದಿ ಮಸ್ತಕಾಂತ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ಚತುರ್ಥಃ

7. ಪಂಚಮಃ ನ್ಯಾಸಃ

7.1 ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಃ

(ಋಗ್ ವೇದ ಖಿಲ ಕಾಂಡಂ 4.11 9.1)

ಯೇನ॒ದಂ ಭೂ॒ತಂ ಭುವ॑ನಂ ಭವಿ॒ಷ್ಯತ್ ಪರಿ॑ಗೃಹೀತ-ಮ॒ಮೃತೇ॑ನ॒ ಸರ್ವ᳚ಮ್ । ಯೇನ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ತಾ॑ಯತೇ
(ಯ॒ಜ್ಞಸ್ತ್ರಾ॑ಯತೇ) ಸ॒ಪ್ತಹೋ॑ತಾ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 1

ಯೇನ॒ ಕರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪ್ರ॒ಚರಂ॑ತಿ॒ ಧೀರಾ॒ ಯತೋ॑ ವಾ॒ಚಾ ಮನ॑ಸಾ॒ ಚಾರು॒ಯಂತಿ॑ ।
ಯಥ್ ಸ॒ಮ್ಮಿತ॒ಮನು॑ ಸಂ॒​ಯಂಁತಿ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಿನ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 2

ಯೇನ॒ ಕರ್ಮಾ᳚ಣ್ಯ॒ಪಸೋ॑ ಮನೀ॒ಷಿಣೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞೇ ಕೃ॑ಣ್ವಂತಿ ವಿ॒ದಥೇ॑ಷು॒ ಧೀರಾಃ᳚ ।
ಯದ॑ಪೂ॒ರ್ವಂ-ಯಁ॒ಕ್ಷ್ಮಮಂ॒ತಃ ಪ್ರ॒ಜಾನಾಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 3

ಯತ್ಪ್ರ॒ಜ್ಞಾನ॑-ಮು॒ತ ಚೇತೋ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ಯಜ್ಜ್ಯೋತಿ॑ ರಂ॒ತರ॒ಮೃತಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಸು॑ ।
ಯಸ್ಮಾ॒ನ್ನ ಋ॒ತೇ ಕಿಂಚ॒ನ ಕರ್ಮ॑ ಕ್ರಿ॒ಯತೇ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 4

ಸು॒ಷಾ॒ರ॒ಥಿ-ರಶ್ವಾ॑ನಿವ॒ ಯನ್ಮ॑ನು॒ಷ್ಯಾ᳚ನ್ನೇ ನೀ॒ಯತೇ॑-ಽಭೀ॒ಶು॑ಭಿ ರ್ವಾ॒ಜಿನ॑ ಇವ ।
ಹೃತ್ಪ್ರ॑ತಿಷ್ಠಂ॒-ಯಁದ॑ಜಿರಂ॒ ಜವಿ॑ಷ್ಠಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 5

ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ ಋಚ॒ಸ್ಸಾಮ॒-ಯಜೂಗ್ಂ॑ಷಿ॒ ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿ॒ತಾ ರ॑ಥ॒ನಾಭಾ॑ ವಿ॒ವಾರಾಃ᳚ ।
ಯಸ್ಮಿಗ್ಗ್॑ಶ್ಚಿ॒ತ್ತಗ್ಂ ಸರ್ವ॒ಮೋತಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾನಾಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 6

ಯದತ್ರ॑ ಷ॒ಷ್ಠಂ ತ್ರಿ॒ಶತಗ್ಂ॑ ಸು॒ವೀರಂ॑-ಯಁ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಗು॒ಹ್ಯಂ ನವ॑ ನಾವ॒ಮಾಯ್ಯ᳚ಮ್ ।
ದಶ॒ ಪಂಚ॑ ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶತಂ॒-ಯಁತ್ಪರಂ॑ ಚ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 7

ಯಜ್ಜಾಗ್ರ॑ತೋ ದೂ॒ರಮು॒ದೈತಿ॒ ದೈವಂ॒ ತದು॑ ಸು॒ಪ್ತಸ್ಯ॒ ತಥೈ॒ವೈತಿ॑ ।
ದೂ॒ರ॒ಗಂ॒ಮಂ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷಾಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ರೇಕಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 8

ಯೇನೇ॒ದಂ-ವಿಁಶ್ವಂ॒ ಜಗ॑ತೋ ಬ॒ಭೂವ॒ ಯೇ ದೇ॒ವಾಪಿ॑ ಮಹ॒ತೋ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಾಃ ।
ತದೇ॒ವಾಗ್ನಿ-ಸ್ತಮ॑ಸೋ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ರೇಕಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 9

ಯೇನ॒ ದ್ಯೌಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಚಾಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಚ॒ ಯೇ ಪರ್ವ॑ತಾಃ ಪ್ರ॒ದಿಶೋ॒ ದಿಶ॑ಶ್ಚ ।
ಯೇನೇ॒ದಂ ಜಗ॒-ದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾನಾಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 10

ಯೇ ಮ॑ನೋ॒ ಹೃದ॑ಯಂ॒-ಯೇಁ ಚ॑ ದೇ॒ವಾ ಯೇ ದಿ॒ವ್ಯಾ ಆಪೋ॒ ಯೇ ಸೂರ್ಯ॑ರಶ್ಮಿಃ ।
ತೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷೀ ಸಂ॒ಚರಂ॑ತಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 11

ಅಚಿಂ॑ತ್ಯಂ॒ ಚಾ ಪ್ರ॑ಮೇಯಂ॒ ಚ ವ್ಯ॒ಕ್ತಾ-ವ್ಯಕ್ತ॑ ಪರಂ॒ ಚ ಯ॑ತ್ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ᳚ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ॑ರಂ ಜ್ಞೇ॒ಯಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 12

ಏಕಾ॑ ಚ ದ॒ಶ ಶ॒ತಂ ಚ॑ ಸ॒ಹಸ್ರಂ॑ ಚಾ॒ಯುತಂ॑ ಚ ನಿ॒ಯುತಂ॑ ಚ ಪ್ರ॒ಯುತಂ॒
ಚಾರ್ಬು॑ದಂ ಚ॒ ನ್ಯ॑ರ್ಬುದಂ ಚ ಸಮು॒ದ್ರಶ್ಚ॒ ಮದ್ಧ್ಯಂ॒ ಚಾಂತ॑ಶ್ಚ ಪರಾ॒ರ್ಧಶ್ಚ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑
ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 13

ಯೇ ಪಂ॑ಚ॒ ಪಂಚ॑ ದಶ ಶ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ಹಸ್ರ॑-ಮ॒ಯುತ॒-ನ್ನ್ಯ॑ರ್ಬುದಂ ಚ ।
ತೇ ಅ॑ಗ್ನಿ-ಚಿ॒ತ್ಯೇಷ್ಟ॑ಕಾ॒ಸ್ತಗ್ಂ ಶರೀ॑ರಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 14

ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪು॑ರುಷಂ ಮ॒ಹಾಂತ॑-ಮಾದಿ॒ತ್ಯ-ವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸಃ॒ ಪರ॑ಸ್ತಾತ್ ।
ಯಸ್ಯ॒ ಯೋನಿಂ॒ ಪರಿ॒ಪಶ್ಯಂ॑ತಿ॒ ಧೀರಾ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 15

ಯಸ್ಯೇ॒ದಂ ಧೀರಾಃ᳚ ಪು॒ನಂತಿ॑ ಕ॒ವಯೋ᳚ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾಣ॑ಮೇ॒ತಂ ತ್ವಾ॑ ವೃಣತ॒ ಇಂದು᳚ಮ್ ।
ಸ್ಥಾ॒ವ॒ರಂ ಜಂಗ॑ಮಂ॒-ದ್ಯೌ॑ರಾಕಾ॒ಶಂ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 16

ಪರಾ᳚ತ್ ಪ॒ರತ॑ರಂ ಚೈ॒ವ॒ ಯ॒ತ್ ಪರಾ᳚ಶ್ಚೈವ॒ ಯತ್ಪ॑ರಮ್ ।
ಯ॒ತ್ಪರಾ᳚ತ್ ಪರ॑ತೋ ಜ್ಞೇ॒ಯಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 17

ಪರಾ᳚ತ್ ಪರತ॑ರೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ॒ ತ॒ತ್ಪರಾ᳚ತ್ ಪರ॒ತೋ ಹ॑ರಿಃ ।
ತ॒ತ್ಪರಾ᳚ತ್ ಪರ॑ತೋ ಽಧೀ॒ಶ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 18

ಯಾ ವೇ॑ದಾ॒ದಿಷು॑ ಗಾಯ॒ತ್ರೀ॒ ಸ॒ರ್ವ॒ವ್ಯಾಪಿ॑ ಮಹೇ॒ಶ್ವರೀ ।
ಋಗ್ ಯ॑ಜು-ಸ್ಸಾಮಾ-ಥರ್ವೈ॒ಶ್ಚ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 19

ಯೋ ವೈ॑ ದೇ॒ವಂ ಮ॑ಹಾದೇ॒ವಂ॒ ಪ್ರ॒ಣವಂ॑ ಪರ॒ಮೇಶ್ವ॑ರಮ್ ।
ಯಃ ಸರ್ವೇ॑ ಸರ್ವ॑ ವೇದೈ॒ಶ್ಚ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 20

ಪ್ರಯ॑ತಃ॒ ಪ್ರಣ॑ವೋಂಕಾ॒ರಂ॒ ಪ್ರ॒ಣವಂ॑ ಪುರು॒ಷೋತ್ತ॑ಮಮ್ ।
ಓಕಾಂ॑ರಂ॒ ಪ್ರಣ॑ವಾತ್ಮಾ॒ನಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 21

ಯೋಽಸೌ॑ ಸ॒ರ್ವೇಷು॑ ವೇದೇ॒ಷು॒ ಪ॒ಠ್ಯತೇ᳚ ಹ್ಯಜ॒ ಈಶ್ವ॑ರಃ । ಅ॒ಕಾಯೋ॑ ನಿರ್ಗು॑ಣೋ ಹ್ಯಾ॒ತ್ಮಾ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 22

ಗೋಭಿ॒ ರ್ಜುಷ್ಟಂ॒ ಧನೇ॑ನ॒ ಹ್ಯಾಯು॑ಷಾ ಚ॒ ಬಲೇ॑ನ ಚ । ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿಃ॑ ಪುಷ್ಕರಾ॒ಕ್ಷಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 23

ಕೈಲಾ॑ಸ॒ ಶಿಖ॑ರೇ ರ॒ಮ್ಯೇ॒ ಶಂ॒ಕರ॑ಸ್ಯ ಶಿ॒ವಾಲ॑ಯೇ ।
ದೇ॒ವತಾ᳚ಸ್ತತ್ರ॑ ಮೋದಂ॒ತೇ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 24

ತ್ರ್ಯ॑ಬಂಕಂ-ಯಁಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಮ್ । ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್ ಮೃ॒ತ್ಯೋ-ರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ॒ತ್ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 25
ವಿ॒ಶ್ವತ॑-ಶ್ಚಕ್ಷುರು॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ಮುಖೋ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ಹಸ್ತ ಉ॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಪಾತ್ ।

ಸಂಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ॒-ನಮ॑ತಿ॒ ಸಂಪ॑ತತ್ರೈ॒ ರ್ದ್ಯಾವಾ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಜ॒ನಯ॑ನ್ ದೇ॒ವ ಏಕ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 26

ಚ॒ತುರೋ॑ ವೇ॒ದಾನ॑ಧೀಯೀ॒ತ॒ ಸ॒ರ್ವ ಶಾ᳚ಸ್ತ್ರಮ॒ಯಂ-ವಿಁ॑ದುಃ । ಇ॒ತಿ॒ಹಾ॒ಸ॒ ಪು॒ರಾ॒ಣಾ॒ನಾಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 27

ಮಾ ನೋ॑ ಮ॒ಹಾಂತ॑ಮು॒ತ ಮಾ ನೋ॑ ಅರ್ಭ॒ಕಂ ಮಾ ನ॒ ಉಕ್ಷಂ॑ತಮು॒ತ ಮಾ ನ॑ ಉಕ್ಷಿ॒ತಮ್ । ಮಾ ನೋ॑ ವಧೀಃ ಪಿ॒ತರಂ॒ ಮೋತ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಾ ಮಾ ನ॑ಸ್ತ॒ನುವೋ॑ ರುದ್ರ ರೀರಿಷ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 28

ಮಾ ನ॑ಸ್ತೋ॒ಕೇ ತನ॑ಯೇ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯು॑ಷಿ॒ ಮಾ ನೋ॒ ಗೋಷು॒ ಮಾ ನೋ॒ ಅಶ್ವೇ॑ಷು ರೀರಿಷಃ ।
ವೀ॒ರಾನ್ಮಾನೋ॑ ರುದ್ರ ಭಾಮಿ॒ತೋವ॑ಧೀ ರ್​ಹ॒ವಿಷ್ಮಂ॑ತೋ॒ ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 29

ಋ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ಪು॒ರುಷಂ॑ ಕೃಷ್ಣ॒ಪಿಂಗ॑ಲಮ್ । ಊ॒ರ್ಧ್ವರೇ॑ತಂ-ವಿಁ॑ರೂಪಾ॒ಕ್ಷಂ॒
ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 30

ಕ-ದ್ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಪ್ರಚೇ॑ತಸೇ ಮೀ॒ಢುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ತವ್ಯ॑ಸೇ । ವೋ॒ಚೇಮ॒ ಶಂತ॑ಮಗ್ಂ ಹೃ॒ದೇ ।
ಸರ್ವೋ॒ ಹ್ಯೇ॑ಷ ರು॒ದ್ರಸ್ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 31

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒-ದ್ವಿಸೀ॑ಮ॒ತ-ಸ್ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ ।
ಸ ಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾ-ಸ್ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒-ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 32

ಯಃ ಪ್ರಾ॑ಣ॒ತೋ ನಿ॑ಮಿಷ॒ತೋ ಮ॑ಹಿ॒ತ್ವೈಕ॒ ಇದ್ರಾಜಾ॒ ಜಗ॑ತೋ ಬ॒ಭೂವ॑ । ಯ ಈಶೇ॑ ಅ॒ಸ್ಯ ದ್ವಿ॒ಪದ॒-ಶ್ಚತು॑ಷ್ಪದಃ॒ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 33

ಯ ಆ᳚ತ್ಮ॒ದಾ ಬ॑ಲ॒ದಾ ಯಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॑ ಉ॒ಪಾಸ॑ತೇ ಪ್ರ॒ಶಿಷಂ॒-ಯಁಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾಃ ।
ಯಸ್ಯ॑ ಛಾ॒ಯಾಽಮೃತಂ॒-ಯಁಸ್ಯ॑ ಮೃ॒ತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 34

ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ಅ॒ಗ್ನೌ ಯೋ ಅ॒ಫ್ಸು ಯ ಓಷ॑ಧೀಷು॒ ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾಽಽವಿ॒ವೇಶ॒ ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 35

ಗಂ॒ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್​ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ । ಈ॒ಶ್ವರೀಗ್ಂ॑ ಸರ್ವ॑ ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 36
ಯ ಇದಗ್ಂ॑ ಶಿವ॑ಸಂಕ॒ಲ್ಪ॒ಗ್ಂ॒ ಸ॒ದಾ ಧ್ಯಾ॑ಯಂತಿ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಣಾಃ । ತೇ ಪ॑ರಂ ಮೋಕ್ಷಂ॑ ಗಮಿಷ್ಯಂ॒ತಿ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನಃ॑ ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 37
(ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ॑)

7.2 ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ

(ತೈ. ಅರ. 3.12.1 - ತೈ. ಅರ. 3.12.7)

ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್​ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ । ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ । ಸ ಭೂಮಿಂ॑-ವಿಁ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ । ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠ-ದ್ದಶಾಂಗು॒ಲಮ್ । ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವ᳚ಮ್ । ಯ-ದ್ಭೂ॒ತಂ-ಯಁಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯ᳚ಮ್ ।
ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ । ಯದನ್ನೇ॑ನಾ-ತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ ।
ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ । ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾಗ್ಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ॥ 1

ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ । ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒-ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ । ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ ಪುರು॑ಷಃ । ಪಾದೋ᳚ ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಽಽಭ॑ವಾ॒ತ್ ಪುನಃ॑ ।
ತತೋ॒ ವಿಷ್ವಂ॒-ವ್ಯಁ॑ಕ್ರಾಮತ್ । ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ ॥ ತಸ್ಮಾ᳚-ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ । ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ । ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ । ಪ॒ಶ್ಚಾ-ದ್ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ ॥ 2

ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ । ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ । ವ॒ಸಂ॒ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಸೀ॒ದಾಜ್ಯ᳚ಮ್ । ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ದ್ಧ್ಮ ಶ್ಶ॒ರದ್ಧ॒ವಿಃ । ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಸನ್ ಪರಿ॒ಧಯಃ॑ । ತ್ರಿಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧಃ॑ ಕೃ॒ತಾಃ । ದೇ॒ವಾಯ-ದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ । ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್ ಪುರು॑ಷಂ ಪ॒ಶುಮ್ ॥
ತಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್​ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್ನ್॑ । ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ ॥ 3

ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜಂತ । ಸಾ॒ದ್ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ ।
ತಸ್ಮಾ᳚-ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತಃ॑ । ಸಂಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಮ್ । ಪ॒ಶೂಗ್ಗ್​ಸ್ತಾಗ್ಗ್​ಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ । ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ । ತಸ್ಮಾ᳚-ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತಃ॑ । ಋಚಃ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛಂದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑-ದಜಾಯತ ॥ 4

ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯಂತ । ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ ।
ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯಃ॑ ।
ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒-ವ್ಯಁ॑ದಧುಃ । ಕ॒ತಿ॒ಧಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ನ್ ।
ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ । ಕಾವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ । ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ । ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯಃ॑ ಕೃ॒ತಃ ॥ 5

ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯ-ದ್ವೈಶ್ಯಃ॑ । ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಗ್ಂ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ । ಚಂ॒ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ । ಚಕ್ಷೋಃ॒ ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ । ಮುಖಾ॒-ದಿಂದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ।
ಪ್ರಾ॒ಣಾ-ದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ । ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ । ಶೀ॒ರ್​ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ॑ವರ್ತತ । ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ ರ್ದಿಶಃ॒ ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ । ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾಗ್ಂ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ನ್ ॥ 6

ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾಂತ᳚ಮ್ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ತು ಪಾ॒ರೇ ।
ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿ॒ಚಿತ್ಯ॒ ಧೀರಃ॑ । ನಾಮಾ॑ನಿ ಕೃ॒ತ್ವಾಭಿ॒ವದ॒ನ್ ಯದಾಸ್ತೇ᳚ । ಧಾ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒-ದ್ಯಮು॑ದಾಜ॒ಹಾರ॑ । ಶ॒ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿ॒ದ್ವಾನ್ ಪ್ರ॒ದಿಶ॒ಶ್ಚತ॑ಸ್ರಃ । ತಮೇ॒ವಂ-ವಿಁ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ । ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ॒ ಅಯ॑ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಯ॒ಜ್ಞಮ॑ಯಜಂತ ದೇ॒ವಾಃ । ತಾನಿ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪ್ರಥ॒ಮಾನ್ಯಾ॑ಸನ್ನ್ । ತೇ ಹ॒ ನಾಕಂ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನ॑-ಸ್ಸಚಂತೇ । ಯತ್ರ॒ ಪೂರ್ವೇ॑ ಸಾ॒ದ್ಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ॑ ದೇ॒ವಾಃ ॥ 7
(ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ)

7.3 ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣಂ

(ತೈ. ಅರ. 3.13.1 - ತೈ. ಅರ. 3.13.2)

ಅ॒ದ್ಭ್ಯಃ ಸಂಭೂ॑ತಃ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ರಸಾ᳚ಚ್ಚ । ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಣಃ॒ ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಧಿ॑ ।
ತಸ್ಯ॒ ತ್ವಷ್ಟಾ॑ ವಿ॒ದಧ॑-ದ್ರೂ॒ಪಮೇ॑ತಿ । ತತ್ಪುರು॑ಷಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॒ಮಾಜಾ॑ನ॒ಮಗ್ರೇ᳚ ।
ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾಂತ᳚ಮ್ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸಃ॒ ಪರ॑ಸ್ತಾತ್ ।
ತಮೇ॒ವಂ-ವಿಁ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ । ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ॑ ವಿದ್ಯ॒ತೇಽಯ॑ನಾಯ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಶ್ಚರತಿ॒ ಗರ್ಭೇ॑ ಅಂ॒ತಃ । ಅ॒ಜಾಯ॑ಮಾನೋ ಬಹು॒ಧಾ ವಿಜಾ॑ಯತೇ ।
ತಸ್ಯ॒ ಧೀರಾಃ॒ ಪರಿ॑ಜಾನಂತಿ॒ ಯೋನಿ᳚ಮ್ । ಮರೀ॑ಚೀನಾಂ ಪ॒ದಮಿ॑ಚ್ಛಂತಿ ವೇ॒ಧಸಃ॑ ॥ 1

ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॒ ಆತ॑ಪತಿ । ಯೋ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪು॒ರೋಹಿ॑ತಃ ।
ಪೂರ್ವೋ॒ ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॑ ಜಾ॒ತಃ । ನಮೋ॑ ರು॒ಚಾಯ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಯೇ । ರುಚಂ॑ ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಂ ಜ॒ನಯಂ॑ತಃ । ದೇ॒ವಾ ಅಗ್ರೇ॒ ತದ॑ಬ್ರುವನ್ನ್ । ಯಸ್ತ್ವೈ॒ವಂ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣೋ ವಿ॒ದ್ಯಾತ್ । ತಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಸ॒ನ್ ವಶೇ᳚ । ಹ್ರೀಶ್ಚ॑ ತೇ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ॒ ಪತ್ನ್ಯೌ᳚ । ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರೇ ಪಾ॒ರ್​ಶ್ವೇ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ ರೂ॒ಪಮ್ । ಅ॒ಶ್ವಿನೌ॒ ವ್ಯಾತ್ತ᳚ಮ್ । ಇ॒ಷ್ಟಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ ।
ಅ॒ಮುಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ । ಸರ್ವಂ॑ ಮನಿಷಾಣ ॥ 2
(ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್)

7.4 ಅಪ್ರತಿರಥಂ

(ತೈ. ಸಂ. 4.6.4.1 - ತೈ. ಸಂ. 4.6.4.5)

ಆ॒ಶುಃ ಶಿಶಾ॑ನೋ ವೃಷ॒ಭೋ ನ ಯು॒ಧ್ಮೋ ಘ॑ನಾಘ॒ನಃ ಕ್ಷೋಭ॑ಣ-ಶ್ಚರ್​ಷಣೀ॒ನಾಮ್ ।
ಸಂ॒॒ಕ್ರಂದ॑ನೋ-ಽನಿಮಿ॒ಷ ಏ॑ಕ ವೀ॒ರಶ್ಶ॒ತಗ್ಂ ಸೇನಾ॑ ಅಜಯಥ್ಸಾ॒-ಕಮಿಂದ್ರಃ॑ ।
ಸಂ॒ಕ್ರಂದ॑ನೇನಾ ನಿಮಿ॒ಷೇಣ॑ ಜಿ॒ಷ್ಣುನಾ॑ ಯುತ್ಕಾ॒ರೇಣ॑ ದುಶ್ಚ್ಯವ॒ನೇನ॑ ಧೃ॒ಷ್ಣುನಾ᳚ ।
ತದಿಂದ್ರೇ॑ಣ ಜಯತ॒ ತಥ್ಸ॑ಹಧ್ವಂ॒-ಯುಁಧೋ॑ ನರ॒ ಇಷು॑ ಹಸ್ತೇನ॒ ವೃಷ್ಣಾ᳚ ।
ಸ ಇಷು॑ಹಸ್ತೈಃ॒ ಸ ನಿ॑ಷಂ॒ಗಿಭಿ॑ ರ್ವ॒ಶೀ ಸಗ್ಗ್​ಸ್ರ॑ಷ್ಟಾ॒ ಸಯುಧ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ಗ॒ಣೇನ॑ ।
ಸ॒ಗ್ಂ॒ಸೃ॒ಷ್ಟ॒-ಜಿಥ್ಸೋ॑ಮ॒ಪಾ ಬಾ॑ಹು ಶ॒ರ್ಧ್ಯೂ᳚ರ್ಧ್ವ-ಧ॑ನ್ವಾ॒ ಪ್ರತಿ॑ಹಿತಾ-ಭಿ॒ರಸ್ತಾ᳚ ।
ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಪರಿ॑ದೀಯಾ॒ ರಥೇ॑ನ ರಕ್ಷೋ॒ಹಾಽಮಿತ್ರಾಗ್ಂ॑ ಅಪ॒ ಬಾಧ॑ಮಾನಃ । 1

ಪ್ರ॒ಭಂ॒ಜನ್ ಥ್ಸೇನಾಃ᳚ ಪ್ರಮೃ॒ಣೋ ಯು॒ಧಾ ಜಯ॑ನ್ನ॒ಸ್ಮಾಕ॑-ಮೇದ್ಧ್ಯವಿ॒ತಾ ರಥಾ॑ನಾಮ್ ।
ಗೋ॒ತ್ರ॒ಭಿದಂ॑ ಗೋ॒ವಿದಂ॒-ವಁಜ್ರ॑ಬಾಹುಂ॒ ಜಯಂ॑ತ॒ಮಜ್ಮ॑ ಪ್ರಮೃ॒ಣಂತ॒-ಮೋಜ॑ಸಾ ।
ಇ॒ಮಗ್ಂ ಸ॑ಜಾತಾ॒ ಅನು॑ವೀರ-ಯಧ್ವ॒ಮಿಂದ್ರಗ್ಂ॑ ಸಖಾ॒ಯೋಽನು॒ ಸರ॑ಭಧ್ವಮ್ ।
ಬ॒ಲ॒ವಿ॒ಜ್ಞಾ॒ಯ-ಸ್ಸ್ಥವಿ॑ರಃ॒ ಪ್ರವೀ॑ರ॒-ಸ್ಸಹ॑ಸ್ವಾನ್ ವಾ॒ಜೀ ಸಹ॑ಮಾನ ಉ॒ಗ್ರಃ ।
ಅ॒ಭಿವೀ॑ರೋ ಅ॒ಭಿಸ॑ತ್ವಾ ಸಹೋ॒ಜಾ ಜೈತ್ರ॑ಮಿಂದ್ರ॒ ರಥ॒ಮಾತಿ॑ಷ್ಠ ಗೋ॒ವಿತ್ । 2

ಅ॒ಭಿ ಗೋ॒ತ್ರಾಣಿ॒ ಸಹ॑ಸಾ॒ ಗಾಹ॑ಮಾನೋ-ಽದಾ॒ಯೋ ವೀ॒ರ ಶ್ಶ॒ತ-ಮ॑ನ್ಯು॒ರಿಂದ್ರಃ॑ ।
ದು॒ಶ್ಚ್ಯ॒ವ॒ನಃ ಪೃ॑ತನಾ॒ಷಾಡ॑ ಯು॒ದ್ಧ್ಯೋ᳚-ಽಸ್ಮಾಕ॒ಗ್ಂ॒ ಸೇನಾ॑ ಅವತು॒ ಪ್ರಯು॒ಥ್ಸು ।
ಇಂದ್ರ॑ ಆಸಾಂ ನೇ॒ತಾ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॒ ರ್ದಕ್ಷಿ॑ಣಾ ಯ॒ಜ್ಞಃ ಪು॒ರ ಏ॑ತು॒ ಸೋಮಃ॑ ।
ದೇ॒ವ॒ಸೇ॒ನಾನಾ॑-ಮಭಿಭಂ ಜತೀ॒ನಾಂ ಜಯಂ॑ತೀನಾಂ ಮ॒ರುತೋ॑ ಯಂ॒ತ್ವಗ್ರೇ᳚ ।
ಇಂದ್ರ॑ಸ್ಯ॒ ವೃಷ್ಣೋ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯ॒ ರಾಜ್ಞ॑ ಆದಿ॒ತ್ಯಾನಾಂ᳚ ಮ॒ರುತಾ॒ಗ್ಂ॒ ಶರ್ಧ॑ ಉ॒ಗ್ರಮ್ ।

ಮ॒ಹಾಮ॑ನಸಾಂ ಭುವನಚ್ಯ॒ವಾನಾಂ॒ ಘೋಷೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಜಯ॑ತಾ॒ ಮುದ॑ಸ್ಥಾತ್ ।
ಅ॒ಸ್ಮಾಕ॒-ಮಿಂದ್ರಃ॒-ಸಮೃ॑ತೇಷು-ಧ್ವ॒ಜೇ-ಷ್ವ॒ಸ್ಮಾಕಂ॒-ಯಾಁ ಇಷ॑ವ॒ಸ್ತಾ ಜ॑ಯಂತು । 3

ಅ॒ಸ್ಮಾಕಂ॑-ವೀಁ॒ರಾ ಉತ್ತ॑ರೇ ಭವಂತ್ವ॒ಸ್ಮಾನು॑ ದೇವಾ ಅವತಾ॒ ಹವೇ॑ಷು । ಉದ್ಧ॑ರ್​ಷಯ ಮಘವ॒ನ್ನಾ-ಯು॑ಧಾ॒-ನ್ಯುಥ್ಸತ್ವ॑ನಾಂ ಮಾಮ॒ಕಾನಾಂ॒ ಮಹಾಗ್ಂ॑ಸಿ ।
ಉದ್ವೃ॑ತ್ರಹನ್ ವಾ॒ಜಿನಾಂ॒-ವಾಁಜಿ॑ನಾ॒-ನ್ಯುದ್ರಥಾ॑ನಾಂ॒ ಜಯ॑ತಾಮೇತು॒ ಘೋಷಃ॑ ।
ಉಪ॒ಪ್ರೇತ॒ ಜಯ॑ತಾ ನರಃ ಸ್ಥಿ॒ರಾ ವಃ॑ ಸಂತು ಬಾ॒ಹವಃ॑ । ಇಂದ್ರೋ॑ ವಃ॒ ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛತ್ವನಾ-ಧೃ॒ಷ್ಯಾ ಯಥಾಽಸ॑ಥ । ಅವ॑ಸೃಷ್ಟಾ॒ ಪರಾ॑ಪತ॒ ಶರ॑ವ್ಯೇ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಸಗ್ಂಶಿತಾ । ಗಚ್ಛಾ॒ಮಿತ್ರಾ॒ನ್ ಪ್ರವಿ॑ಶ॒ ಮೈಷಾಂ॒ ಕಂಚ॒ನೋಚ್ಛಿ॑ಷಃ ।
ಮರ್ಮಾ॑ಣಿ ತೇ॒ ವರ್ಮ॑ಭಿಶ್ಛಾ-ದಯಾಮಿ॒ ಸೋಮ॑ಸ್ತ್ವಾ॒ ರಾಜಾ॒ಽಮೃತೇ॑ನಾ॒-ಭಿವ॑ಸ್ತಾಮ್ । ಉ॒ರೋ ರ್ವರೀ॑ಯೋ॒ ವರಿ॑ವಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಜಯಂ॑ತಂ॒ ತ್ವಾಮನು॑ ಮದಂತು ದೇ॒ವಾಃ । ಯತ್ರ॑ ಬಾ॒ಣಾಃ ಸಂ॒ಪತಂ॑ತಿ ಕುಮಾ॒ರಾ ವಿ॑ಶಿ॒ಖಾ ಇ॑ವ ।
ಇಂದ್ರೋ॑ ನ॒ಸ್ತತ್ರ॑ ವೃತ್ರ॒ಹಾ ವಿ॑ಶ್ವಾ॒ಹಾ ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛತು ॥ 4 ॥ (ಕವಚಾಯ ಹುಂ)

7.5 ಪ್ರತಿ ಪೂರುಷದ್ವಯಂ

(ತೈ. ಸಂ. 1.8.6.1 - ತೈ. ಸಂ. 1.8.6.2)
(ತೈ. ಬ್ರಾ. 1.6.10.1 - ತೈ. ಬ್ರಾ. 1.6.10.5)

ಪ್ರ॒ತಿ॒ಪೂ॒ರು॒ಷ ಮೇಕ॑ಕಪಾಲಾ॒ನ್ ನಿರ್ವ॑ಪ॒ತ್ಯೇ-ಕ॒ಮತಿ॑ರಿಕ್ತಂ॒-ಯಾಁವಂ॑ತೋ ಗೃ॒ಹ್ಯಾಃ᳚ ಸ್ಮಸ್ತೇಭ್ಯಃ॒ ಕಮ॑ಕರಂ ಪಶೂ॒ನಾಗ್ಂ ಶರ್ಮಾ॑ಸಿ॒ ಶರ್ಮ॒ ಯಜ॑ಮಾನಸ್ಯ॒ ಶರ್ಮ॑ ಮೇ
ಯ॒ಚ್ಛೈಕ॑ ಏ॒ವ ರು॒ದ್ರೋ ನ ದ್ವಿ॒ತೀಯಾ॑ಯ ತಸ್ಥ ಆ॒ಖುಸ್ತೇ॑ ರುದ್ರ ಪ॒ಶುಸ್ತಂ ಜು॑ಷಸ್ವೈ॒ಷ ತೇ॑ ರುದ್ರ ಭಾ॒ಗಃ ಸ॒ಹ ಸ್ವಸ್ರಾಂ-ಽಬಿ॑ಕಯಾ॒ ತಂಜು॑ಷಸ್ವ ಭೇಷ॒ಜಂ ಗವೇಽಶ್ವಾ॑ಯ॒
ಪುರು॑ಷಾಯ ಭೇಷ॒ಜಮಥೋ॑ ಅ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ॑ ಭೇಷ॒ಜಗ್ಂ ಸುಭೇ॑ಷಜಂ॒-ಯಁಥಾಽಸ॑ತಿ । 1

ಸು॒ಗಂ ಮೇ॒ಷಾಯ॑ ಮೇ॒ಷ್ಯಾ॑ ಅವಾ᳚ಬಂ ರು॒ದ್ರಮ॑ದಿ-ಮ॒ಹ್ಯವ॑ ದೇ॒ವಂ ತ್ರ್ಯ॑ಬಂಕಮ್ ।
ಯಥಾ॑ ನಃ॒ ಶ್ರೇಯ॑ಸಃ॒ ಕರ॒ದ್ಯಥಾ॑ ನೋ॒ ವಸ್ಯ॑ ಸಃ॒ ಕರ॒ದ್ಯಥಾ॑ ನಃ ಪಶು॒ಮತಃ॒
ಕರ॒ದ್ಯಥಾ॑ ನೋ ವ್ಯವಸಾ॒ಯಯಾ᳚ತ್ । ತ್ರ್ಯ॑ಬಂಕಂ-ಯಁಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಮ್ ।
ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್ ಮೃ॒ತ್ಯೋ ರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ । ಏ॒ಷತೇ॑ ರುದ್ರ ಭಾ॒ಗ ಸ್ತಂಜು॑ಷಸ್ವ॒ ತೇನಾ॑ವ॒ಸೇನ॑ ಪ॒ರೋ ಮೂಜ॑ವ॒ತೋ-ಽತೀ॒ಹ್ಯವ॑ತತ
ಧನ್ವಾ॒ ಪಿನಾ॑ಕಹಸ್ತಃ॒ ಕೃತ್ತಿ॑ವಾಸಾಃ ॥ 2

ಪ್ರ॒ತಿ॒ಪೂ॒ರು॒ಷ-ಮೇಕ॑ಕಪಾಲಾ॒ನ್ ನಿರ್ವ॑ಪತಿ । ಜಾ॒ತಾ ಏ॒ವ ಪ್ರ॒ಜಾ ರು॒ದ್ರಾನ್ ನಿ॒ರವ॑ದಯತೇ । ಏಕ॒ಮತಿ॑ರಿಕ್ತಮ್ । ಜ॒ನಿ॒ಷ್ಯಮಾ॑ಣಾ ಏ॒ವ ಪ್ರ॒ಜಾ ರು॒ದ್ರಾನ್ ನಿ॒ರವ॑ದಯತೇ । ಏಕ॑ಕಪಾಲಾ ಭವಂತಿ । ಏ॒ಕ॒ಧೈವ ರು॒ದ್ರಂ ನಿ॒ರವ॑ದಯತೇ । ನಾಭಿಘಾ॑ರಯತಿ । ಯದ॑ಭಿಘಾ॒ರಯೇ᳚ತ್ । ಅಂ॒ತ॒ರ॒ವ॒-ಚಾ॒ರಿಣಗ್ಂ॑ ರು॒ದ್ರಂ ಕು॑ರ್ಯಾತ್ ।
ಏ॒ಕೋ॒ಲ್ಮು॒ಕೇನ॑ ಯಂತಿ । 3

ತದ್ಧಿ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ಭಾಗ॒ಧೇಯ᳚ಮ್ । ಇ॒ಮಾಂ ದಿಶಂ॑-ಯಂಁತಿ । ಏ॒ಷಾ ವೈ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॒ ದಿಕ್ । ಸ್ವಾಯಾ॑ ಮೇ॒ವ ದಿ॒ಶಿ ರು॒ದ್ರಂ ನಿ॒ರವ॑ದಯತೇ । ರು॒ದ್ರೋ ವಾ ಅ॑ಪ॒ಶುಕಾ॑ಯಾ॒ ಆಹು॑ತ್ಯೈ॒ ನಾತಿ॑ಷ್ಠತ । ಅ॒ಸೌ ತೇ॑ ಪ॒ಶುರಿತಿ॒ ನಿರ್ದಿ॑ಶೇ॒ದ್ಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಯಾತ್ । ಯಮೇ॒ವ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॑ ।
ತಮ॑ಸ್ಮೈ ಪ॒ಶುಂ ನಿರ್ದಿ॑ಶತಿ । ಯದಿ॒ ನ ದ್ವಿ॒ಷ್ಯಾತ್ ।
ಆ॒ಖುಸ್ತೇ॑ ಪ॒ಶುರಿತಿ॑ ಬ್ರೂಯಾತ್ । 4

ನ ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾನ್ ಪ॒ಶೂನ್ ಹಿ॒ನಸ್ತಿ॑ । ನಾರ॒ಣ್ಯಾನ್ । ಚ॒ತು॒ಷ್ಪ॒ಥೇ ಜು॑ಹೋತಿ । ಏ॒ಷ ವಾ ಅ॑ಗ್ನೀ॒ನಾಂ ಪಡ್ಬೀ॑ಶೋ॒ ನಾಮ॑ । ಅ॒ಗ್ನಿ॒ವತ್ಯೇ॒ವ ಜು॑ಹೋತಿ ।
ಮ॒ದ್ಧ್ಯ॒ಮೇನ॑ ಪ॒ರ್ಣೇನ॑ ಜುಹೋತಿ । ಸ್ರುಗ್ಘ್ಯೇ॑ಷಾ । ಅಥೋ॒ ಖಲು॑ । ಅಂ॒ತ॒ಮೇನೈ॒ವ ಹೋ॑ತ॒ವ್ಯ᳚ಮ್ । ಅಂ॒ತ॒ತ ಏ॒ವ ರು॒ದ್ರಂ ನಿ॒ರವ॑ದಯತೇ । 5

ಏಷ॒ ತೇ॑ ರುದ್ರಭಾ॒ಗಃ ಸ॒ಹಸ್ವಸ್ರಾಂ-ಽಬಿ॑ಕ॒ಯೇತ್ಯಾ॑ಹ । ಶ॒ರದ್ವಾ ಅ॒ಸ್ಯಾಂಬಿ॑ಕಾ॒ ಸ್ವಸಾ᳚ ।
ತಯಾ॒ ವಾ ಏ॒ಷ ಹಿ॑ನಸ್ತಿ । ಯಗ್ಂ ಹಿ॒ನಸ್ತಿ॑ । ತಯೈ॒ವೈನಗ್ಂ॑ ಸ॒ಹ ಶ॑ಮಯತಿ ।
ಭೇ॒ಷ॒ಜಂಗವ॒ ಇತ್ಯಾ॑ಹ । ಯಾವಂ॑ತ ಏ॒ವ ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಃ ಪ॒ಶವಃ॑ । ತೇಭ್ಯೋ॑ ಭೇಷ॒ಜಂ ಕ॑ರೋತಿ । ಅವಾ᳚ಬಂ ರು॒ದ್ರಮ॑ದಿ ಮ॒ಹೀತ್ಯಾ॑ಹ । ಆ॒ಶಿಷ॑ಮೇ॒ವೈ-ತಾಮಾ ಶಾ᳚ಸ್ತೇ । 6

ತ್ರ್ಯ॑ಬಂಕಂ-ಯಁಜಾಮಹ॒ ಇತ್ಯಾ॑ಹ । ಮೃ॒ತ್ಯೋ ರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ॒-ದಿತಿ॒ ವಾ ವೈ ತದಾ॑ಹ ।
ಉತ್ಕಿ॑ರಂತಿ । ಭಗ॑ಸ್ಯ ಲೀಫ್ಸಂತೇ । ಮೂತೇ॑ ಕೃ॒ತ್ವಾ ಸ॑ಜಂತಿ ।
ಯಥಾ॒ ಜನಂ॑-ಯಁ॒ತೇ॑ಽವ॒ಸಂ ಕ॒ರೋತಿ॑ । ತಾ॒ದೃಗೇ॒ವ ತತ್ । ಏ॒ಷ ತೇ॑ ರುದ್ರಭಾ॒ಗ ಇತ್ಯಾ॑ಹ ನಿ॒ರವ॑ತ್ಯೈ । ಅಪ್ರ॑ತೀಕ್ಷ॒-ಮಾಯಂ॑ತಿ । ಅ॒ಪಃ ಪರಿ॑ಷಿಂಚತಿ । ರು॒ದ್ರಸ್ಯಾಂ॒ತ ರ್​ಹಿ॑ತ್ಯೈ । ಪ್ರವಾ ಏ॒ತೇ᳚ಽಸ್ಮಾ-ಲ್ಲೋ॒ಕಾ-ಚ್ಚ್ಯ॑ವಂತೇ । ಯೇ ತ್ರ್ಯ॑ಬಂಕೈ॒-ಶ್ಚರಂ॑ತಿ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಂ ಚ॒ರುಂ ಪುನ॒ರೇತ್ಯ॒ ನಿರ್ವ॑ಪತಿ । ಇ॒ಯಂ-ವಾಁ ಅದಿ॑ತಿಃ । ಅ॒ಸ್ಯಾಮೇ॒ವ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠಂತಿ ॥ 7 (ನೇತ್ರತ್ರಯಾ॑ಯ ವೌ॒ಷಟ್)

7.6 ಶತ ರುದ್ರೀಯಂ

ತೈ. ಬ್ರಾ. 3.11.2.1 - ತೈ. ಬ್ರಾ. 3.11.2.4

ತ್ವಮ॑ಗ್ನೇ ರು॒ದ್ರೋ ಅಸು॑ರೋ ಮ॒ಹೋ ದಿ॒ವಃ । ತ್ವಗ್ಂ ಶರ್ಧೋ॒ ಮಾರು॑ತಂ ಪೃ॒ಕ್ಷ ಈ॑ಶಿಷೇ ।
ತ್ವಂ-ವಾಁತೈ॑ರರು॒ಣೈ ರ್ಯಾ॑ಸಿ ಶಂಗ॒ಯಃ । ತ್ವಂ ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॑ಧ॒ತಃ ಪಾ॑ಸಿ॒ ನುತ್ಮನಾಃ᳚ ।
ದೇವಾ॑ ದೇ॒ವೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಪ್ರಥ॑ಮಾ ದ್ವಿ॒ತೀಯೇ॑ಷು ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ದ್ವಿತೀ॑ಯಾ-ಸ್ತೃ॒ತೀಯೇ॑ಷು ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ತೃತೀ॑ಯಾ-ಶ್ಚತು॒ರ್ಥೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ಚ॒ತು॒ರ್ಥಾಃ ಪಂ॑ಚ॒ಮೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಪಂ॒ಚ॒ಮಾಃ ಷ॒ಷ್ಠೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । 1

ಷ॒ಷ್ಠಾಃ ಸ॑ಪ್ತ॒ಮೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಸ॒ಪ್ತ॒ಮಾ ಅ॑ಷ್ಟ॒ಮೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ಅ॒ಷ್ಟ॒ಮಾ ನ॑ವ॒ಮೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ನ॒ವ॒ಮಾ ದ॑ಶ॒ಮೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ದ॒ಶ॒ಮಾ ಏ॑ಕಾದ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಏ॒ಕ॒ದ॒ಶಾ ದ್ವಾ॑ದ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ದ್ವಾ॒ದ॒ಶಾ-ಸ್ತ್ರ॑ಯೋದ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ತ್ರ॒ಯೋ॒ದ॒ಶಾ-ಶ್ಚ॑ತು ರ್ದೇ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ಚ॒ತು॒ರ್ದ॒ಶಾಃ ಪಂ॑ಚದ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಪಂ॒ಚ॒ದ॒ಶಾಃ ಷೋ॑ಡ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । 2

ಷೋ॒ಡ॒ಶಾಃ ಸ॑ಪ್ತದ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಸ॒ಪ್ತ॒ದ॒ಶಾ ಅ॑ಷ್ಟಾದ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ಅ॒ಷ್ಟಾ॒ದ॒ಶಾ ಏ॑ಕಾನ್ನವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ಏ॒ಕಾ॒ನ್ನ॒ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ಏ॑ಕವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ಏ॒ಕ॒ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ದ್ವಾ॑ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ದ್ವಾ॒ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ಸ್ತ್ರ॑ಯೋವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ತ್ರ॒ಯೋ॒ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ಶ್ಚ॑ತುರ್ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಚ॒ತು॒ರ್ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾಃ ಪಂ॑ಚವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ ।
ಪಂ॒ಚ॒ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾಃ ಷ॑ಡ್ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । 3

ಷ॒ಡ್ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ಸ್ಸ॑ಪ್ತವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಸ॒ಪ್ತ॒ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ಅ॑ಷ್ಟಾವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಅ॒ಷ್ಟಾ॒ವಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ಏ॑ಕಾನ್ನತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಏ॒ಕಾ॒ನ್ನ॒ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ಸ್ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ಏ॑ಕತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ಏ॒ಕ॒ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ದ್ವಾ᳚ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ದ್ವಾ॒ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಾ ತ್ರ॑ಯಸ್ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶೇಷು॑ ಶ್ರಯದ್ಧ್ವಮ್ । ದೇವಾ᳚ಸ್ತ್ರಿರೇಕಾದಶಾ॒ ಸ್ತ್ರಿಸ್ತ್ರ॑ಯಸ್ತ್ರಿಗ್ಂಶಾಃ । ಉತ್ತ॑ರೇ ಭವತ । ಉತ್ತ॑ರ ವರ್ತ್ಮಾನ॒ ಉತ್ತ॑ರ ಸತ್ವಾನಃ । ಯತ್ಕಾ॑ಮ ಇ॒ದಂ ಜು॒ಹೋಮಿ॑ । ತನ್ಮೇ॒ ಸಮೃ॑ದ್ಧ್ಯತಾಮ್ । ವ॒ಯಗ್ಗ್​ಸ್ಯಾ॑ಮ॒ ಪತ॑ಯೋ ರಯೀ॒ಣಾಮ್ । ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ವ॑ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । 4
(ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ )

7.7 ಪಂಚಾಂಗ ಜಪಃ

ಹ॒ಗ್ಂ॒ಸ॑-ಶ್ಶುಚಿ॒ಷ-ದ್ವಸು॑ರಂತರಿಕ್ಷ॒ ಸದ್ಧೋತಾ॑ ವೇದಿ॒ಷ ದತಿ॑ಥಿ-ರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ । ನೃ॒ಷದ್ವ॑ರ॒-ಸಧೃ॑ತ॒-ಸದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ
ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಂ ಬೃ॒ಹತ್ । 1 (ತೈ. ಸಂ. 4.2.1.5)

ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣು॑-ಸ್ತವತೇ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಯ । ಮೃ॒ಗೋ ನ ಭೀ॒ಮಃ ಕು॑ಚ॒ರೋ ಗಿ॑ರಿ॒ಷ್ಠಾಃ । ಯಸ್ಯೋ॒ರುಷು॑ ತ್ರಿ॒ಷು ವಿ॒ಕ್ರಮ॑ಣೇಷು । ಅಧಿ॑ಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ॥ 2 (ತೈ. ಬ್ರಾ. 2.4.3.4)

ತ್ರ್ಯ॑ಬಂಕಂ-ಯಁಜಾಮಹೇ ಸುಗಂ॒ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಮ್ । ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬಂಧ॑ನಾನ್ ಮೃ॒ತ್ಯೋ ರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒ ಮಾಽಮೃತಾ᳚ತ್ । 3

ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತು ರ್ವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ವ॒ಯಂ ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ಭೋಜ॑ನಮ್ । ಶ್ರೇಷ್ಠಗ್ಂ॑ ಸರ್ವ॒-ಧಾತ॑ಮಮ್ । ತುರಂ॒ ಭಗ॑ಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ । 4 (ತೈ. ಅರ. 1.11.3)

ವಿಷ್ಣು॒ ರ್ಯೋನಿಂ॑ ಕಲ್ಪಯತು । ತ್ವಷ್ಟಾ॑ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ಪಿಗ್ಂಶತು । ಆಸಿಂ॑ಚತು ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ । ಧಾ॒ತಾ ಗರ್ಭಂ॑ ದಧಾತು ತೇ । 5 (ಏಆಖ್ 1.13.1)

7.8 ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಃ

ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯ॒ಗ॒ರ್ಭ-ಸ್ಸಮ॑ವರ್ತ॒-ತಾಗ್ರೇ॑ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॑ ಜಾ॒ತಃ ಪತಿ॒ರೇಕ॑ ಆಸೀತ್ । ಸದಾ॑ಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ದ್ಯಾಮು॒ತೇಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ । (ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 1 (ತೈ. ಸಂ. 4.1.8.3)

ಯಃ ಪ್ರಾ॑ಣ॒ತೋ ನಿ॑ಮಿಷ॒ತೋ ಮ॑ಹಿ॒ತ್ವೈಕ॒ ಇದ್ರಾಜಾ॒ ಜಗ॑ತೋ ಬ॒ಭೂವ॑ । ಯ ಈಶೇ॑ ಅ॒ಸ್ಯ ದ್ವಿ॒ಪದ॒-ಶ್ಚತು॑ಷ್ಪದಃ॒ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ (ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 2 (ತೈ. ಸಂ. 4.1.8.4)

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒-ದ್ವಿಸೀ॑ಮ॒ತ-ಸ್ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ ।
ಸ ಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾ-ಸ್ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒ಮ-ಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವಃ॑ । (ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 3 (ತೈ. ಸಂ. 4.2.8.2.)

ಮ॒ಹೀ ದ್ಯೌಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಚ॑ ನ ಇ॒ಮಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಂ ಮಿ॑ಮಿಕ್ಷತಾಮ್ । ಪಿ॒ಪೃ॒ತಾನ್ನೋ॒ ಭರೀ॑ಮಭಿಃ । (ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 4 (ತೈ. ಸಂ. 3.3.10.2)

ಉಪ॑ಶ್ವಾಸಯ ಪೃಥಿ॒ವೀ-ಮು॒ತ ದ್ಯಾಂ ಪು॑ರು॒ತ್ರಾ ತೇ॑ ಮನುತಾಂ॒-ವಿಁಷ್ಠಿ॑ತಂ॒ ಜಗ॑ತ್ ।
ಸ ದುಂ॑ದುಭೇ ಸ॒ಜೂರಿಂದ್ರೇ॑ಣ ದೇ॒ವೈ-ರ್ದೂ॒ರಾದ್ದವೀ॑ಯೋ॒ ಅಪ॑ಸೇಧ॒ ಶತ್ರೂನ್॑ । (ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 5 (ತೈ. ಸಂ. 4.6.6.6)

ಅಗ್ನೇ॒ ನಯ॑ ಸು॒ಪಥಾ॑ ರಾ॒ಯೇ ಅ॒ಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ದೇವ ವ॒ಯುನಾ॑ನಿ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ । ಯು॒ಯೋ॒ದ್ಧ್ಯ॑ಸ್ಮ-ಜ್ಜು॑ಹುರಾ॒ಣ-ಮೇನೋ॒ ಭೂಯಿ॑ಷ್ಠಾಂತೇ॒ ನಮ॑ ಉಕ್ತಿಂ-ವಿಁಧೇಮ ॥ (ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 6 (ತೈ. ಸಂ. 1.1.14.3)

ಯಾ ತೇ॑ ಅಗ್ನೇ॒ ರುದ್ರಿ॑ಯಾ ತ॒ನೂಸ್ತಯಾ॑ ನಃ ಪಾಹಿ॒ ತಸ್ಯಾ᳚ಸ್ತೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । (ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 7 (ತೈ. ಸಂ. 1.2.11.2)

ಇ॒ಮಂ-ಯಁ॑ಮ ಪ್ರಸ್ತ॒ರಮಾಹಿ ಸೀದಾಂಗಿ॑ರೋಭಿಃ ಪಿ॒ತೃಭಿ॑-ಸ್ಸಂ​ವಿಁದಾ॒ನಃ । ಆತ್ವಾ॒ ಮಂತ್ರಾಃ᳚ ಕವಿಶ॒ಸ್ತಾ ವ॑ಹಂತ್ವೇ॒ನಾ ರಾ॑ಜನ್ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಮಾದಯಸ್ವ ॥ (ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ) । 8 (ತೈ. ಸಂ. 2.6.12.6)

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | 
నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | 
శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top