మాటల గారడి - Maatala Garadi

మాటల గారడి - Maatala Garadi
మాటల గారడి - Maatala Garadi

మాటల గారడి
 • రాజు కాని రాజు - తరాజు
 • కారము కాని కారము - ఉపకారం
 • రాగి కాని రాగి - బైరాగి
 • కోడి కాని కోడి - పకోడి
 • తారు కాని తారు - జలతారు
 • మామ కాని మామ - చందమామ
 • తాళి కాని తాళి - ఎగతాళి
 • దార కాని దార - పంచదార
 • నత్త కాని నత్త - మేనత్త
 • జనము కాని జనము - భోజనము
 • రాయి కాని రాయి - కిరాయి, పావురాయి
 • నాడ కాని నాడ - కాకినాడ
 • టూరు కాని టూరు - గుంటూరు
 • రెంటు కాని రెంటు - కరెంటు
 • మొగ్గ కాని మొగ్గ - పిల్లిమొగ్గ
 • కాయ కాని కాయ - తలకాయ, మెడకాయ
 • దేహము కాని దేహము - సందేహము
 • హారము కాని హారము - వ్యవహారము
 • శిక్ష కాని శిక్ష - బాలశిక్ష
 • దేశం కాని దేశం - సందేశం
 • తార కాని తార - సితార
 • దారము కాని దారము - మందారము
 • కీలు కాని కీలు - వకీలు
 • సందు కాని సందు - పసందు
 • కాలు కాని కాలు - టీకాలు
 • కారు కాని కారు - షికారు
 • పాలు కాని పాలు - కోపాలు, తాపాలు, మురిపాలు.
 • కులం కాని కులం - గురుకులం
 • జారు కాని జారు - బేజారు
 • గోళం కాని గోళం - గందరగోళం
 • పతి కాని పతి - పరపతి
 • రసం కాని రసం - నీరసం
 • కర్ర కాని కర్ర - జీలకర్ర
 • రాళ్ళు కాని రాళ్ళు - కీచురాళ్ళు
 • కట్టు కాని కట్టు - తాకట్టు
 • దారి కాని దారి - గోదారి
 • బడి కాని బడి - రాబడి
 • వరం కాని వరం - కలవరం
 • గ్రహం కాని గ్రహం - అనుగ్రహం
 • మందు కాని మందు - కామందు
 • కులం కాని కులం - కాకులం
 • గొడుగు కాని గొడుగు - పుట్ట గొడుగు
 • తాళం కాని తాళం - పాతాళం
 • మాట కాని మాట - టమాట
 • రాణి కాని రాణి - పారాణి
 • వెల కాని వెల - కోవెల
 • లత కాని లత - కలత
 • మత్తు కాని మత్తు - గమ్మత్తు

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top