చివర అక్షరం ఒకేలా ఉండే మాటలు - Words that have the same Telugu alphabet at the end

చివర అక్షరం ఒకేలా ఉండే మాటలు - Words that have the same Telugu alphabet at the end

చివర తెలుగు అక్షరం ఒకేలా ఉండే మాటలు

- ఈక, తోక, కోక, నూక.

- పాగ, లోగ, తీగ, పోగ, రాగ.

చం - లంచం, కంచం, మంచం.

- కూజ, పూజ, రోజ, నీరజ, కాజ.

- ఆట, పాట, మాట, బాట, కోట.

- జాడ, వాడ, గోడ, నీడ.

- అన్వేషణ, రక్షణ, ఘర్షణ, నిరీక్షణ.

- తాత, లేత, వాత, పాత, చెంత.

- గేద, పేద, బీద, సాద.

- ఆన, కూన, వాన, లోన, పైన, నజరాన.

- కడప, కలప, చాప, చేప, గడప.

- అంబ, డాబ, కదంబ, గార్ధబ.

- తేమ, చేమ, మామ, చీమ, మడమ.

- కాయ, లోయ, ఆయ, మాయ.

- అర, మర, కర, కాకర, మొర.

- కల, అల, కోకిల, వల.

- కోవ, నావ, బావ, చేవ, జావ.

- ఆశ, నిరాశ, దేశ, పేరాశ, దురాశ.

- ఉష, భాష, సంశ్లేష, సశేష, అశేష, విశేష.

- నస, వస, బస, మానస, ముంగీస.

- ఊహ, నేహ, స్నేహ.

క్ష - కక్ష, లక్ష, బిక్ష, శిక్ష.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top