హిరణ్య గర్భ సూక్తం | हिरण्य गर्भ सूक्तम् | HIRANYA GARBHA SUKTAM

0
హిరణ్య గర్భ సూక్తం | हिरण्य गर्भ सूक्तम् | HIRANYA GARBHA SUKTAM
om

(toc) (This Suktam in More Languages)

హిరణ్య గర్భ సూక్తం

(ఋ.10.121)

హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భః సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ ।
స దా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 1

య ఆ॑త్మ॒దా బ॑ల॒దా యస్య॒ విశ్వ॑ ఉ॒పాస॑తే ప్ర॒శిషం॒-యఀస్య॑ దే॒వాః ।
యస్య॑ ఛా॒యామృతం॒-యఀస్య॑ మృ॒త్యుః కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 2

యః ప్రా॑ణ॒తో ని॑మిష॒తో మ॑హి॒త్వైక॒ ఇద్రాజా॒ జగ॑తో బ॒భూవ॑ ।
య ఈశే॑ అ॒స్య ద్వి॒పద॒శ్చతు॑ష్పదః॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 3

యస్యే॒మే హి॒మవం॑తో మహి॒త్వా యస్య॑ సము॒ద్రం ర॒సయా॑ స॒హాహుః ।
యస్యే॒మాః ప్ర॒దిశో॒ యస్య॑ బా॒హూ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 4

యేన॒ ద్యౌరు॒గ్రా పృ॑థి॒వీ చ॑ దృ॒ళ్హా యేన॒ స్వః॑ స్తభి॒తం-యేఀన॒ నాకః॑ ।
యో అం॒తరి॑క్షే॒ రజ॑సో వి॒మానః॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 5

యం క్రంద॑సీ॒ అవ॑సా తస్తభా॒నే అ॒భ్యైక్షే॑తాం॒ మన॑సా॒ రేజ॑మానే ।
యత్రాధి॒ సూర॒ ఉది॑తో వి॒భాతి॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 6

ఆపో॑ హ॒ యద్బృ॑హ॒తీర్విశ్వ॒మాయ॒న్ గర్భం॒ దధా॑నా జ॒నయం॑తీర॒గ్నిమ్ ।
తతో॑ దే॒వానాం॒ సమ॑వర్త॒తాసు॒రేకః॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 7

యశ్చి॒దాపో॑ మహి॒నా ప॒ర్యప॑శ్య॒ద్దక్షం॒ దధా॑నా జ॒నయం॑తీర్య॒జ్ఞమ్ ।
యో దే॒వేష్విధి॑ దే॒వ ఏక॒ ఆసీ॒త్కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 8

మా నో॑ హింసీజ్జని॒తా యః పృ॑థి॒వ్యా యో వా॒ దివం॑ స॒త్యధ॑ర్మా జ॒జాన॑ ।
యశ్చా॒పశ్చం॒ద్రా బృ॑హ॒తీర్జ॒జాన॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ ॥ 9

ప్రజా॑పతే॒ న త్వదే॒తాన్య॒న్యో విశ్వా॑ జా॒తాని॒ పరి॒ తా బ॑భూవ ।
యత్కా॑మాస్తే జుహు॒మస్తన్నో॑ అస్తు వ॒యం స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ ॥ 10

हिरण्य गर्भ सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी (  Samskritam -  Devanagari )
(ऋ.10.121)

हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भः सम॑वर्त॒ताग्रे॑ भू॒तस्य॑ जा॒तः पति॒रेक॑ आसीत् ।
स दा॑धार पृथि॒वीं द्यामु॒तेमां कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 1

य आ॑त्म॒दा ब॑ल॒दा यस्य॒ विश्व॑ उ॒पास॑ते प्र॒शिषं॒-यँस्य॑ दे॒वाः ।
यस्य॑ छा॒यामृतं॒-यँस्य॑ मृ॒त्युः कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 2

यः प्रा॑ण॒तो नि॑मिष॒तो म॑हि॒त्वैक॒ इद्राजा॒ जग॑तो ब॒भूव॑ ।
य ईशे॑ अ॒स्य द्वि॒पद॒श्चतु॑ष्पदः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 3

यस्ये॒मे हि॒मव॑न्तो महि॒त्वा यस्य॑ समु॒द्रं र॒सया॑ स॒हाहुः ।
यस्ये॒माः प्र॒दिशो॒ यस्य॑ बा॒हू कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 4

येन॒ द्यौरु॒ग्रा पृ॑थि॒वी च॑ दृ॒ल्​हा येन॒ स्वः॑ स्तभि॒तं-येँन॒ नाकः॑ ।
यो अ॒न्तरि॑क्षे॒ रज॑सो वि॒मानः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 5

यं क्रन्द॑सी॒ अव॑सा तस्तभा॒ने अ॒भ्यैक्षे॑तां॒ मन॑सा॒ रेज॑माने ।
यत्राधि॒ सूर॒ उदि॑तो वि॒भाति॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 6

आपो॑ ह॒ यद्बृ॑ह॒तीर्विश्व॒माय॒न् गर्भं॒ दधा॑ना ज॒नय॑न्तीर॒ग्निम् ।
ततो॑ दे॒वानां॒ सम॑वर्त॒तासु॒रेकः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 7

यश्चि॒दापो॑ महि॒ना प॒र्यप॑श्य॒द्दक्षं॒ दधा॑ना ज॒नय॑न्तीर्य॒ज्ञम् ।
यो दे॒वेष्विधि॑ दे॒व एक॒ आसी॒त्कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 8

मा नो॑ हिंसीज्जनि॒ता यः पृ॑थि॒व्या यो वा॒ दिवं॑ स॒त्यध॑र्मा ज॒जान॑ ।
यश्चा॒पश्च॒न्द्रा बृ॑ह॒तीर्ज॒जान॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 9

प्रजा॑पते॒ न त्वदे॒तान्य॒न्यो विश्वा॑ जा॒तानि॒ परि॒ ता ब॑भूव ।
यत्का॑मास्ते जुहु॒मस्तन्नो॑ अस्तु व॒यं स्या॑म॒ पत॑यो रयी॒णाम् ॥ 10

HIRANYA GARBHA SUKTAM

This document is in  English
(ṛ.10.121)

hi̠ra̠ṇya̠ga̠rbha-ssama̍varta̠tāgrē̍ bhū̠tasya̍ jā̠taḥ pati̠rēka̍ āsīt ।
sa dā̍dhāra pṛthi̠vī-ndyāmu̠tēmā-ṅkasmai̍ dē̠vāya̍ ha̠viṣā̍ vidhēma ॥ 1

ya ā̍tma̠dā ba̍la̠dā yasya̠ viśva̍ u̠pāsa̍tē pra̠śiṣa̠ṃ yasya̍ dē̠vāḥ ।
yasya̍ Chā̠yāmṛta̠ṃ yasya̍ mṛ̠tyuḥ kasmai̍ dē̠vāya̍ ha̠viṣā̍ vidhēma ॥ 2

yaḥ prā̍ṇa̠tō ni̍miṣa̠tō ma̍hi̠tvaika̠ idrājā̠ jaga̍tō ba̠bhūva̍ ।
ya īśē̍ a̠sya dvi̠pada̠śchatu̍ṣpada̠ḥ kasmai̍ dē̠vāya̍ ha̠viṣā̍ vidhēma ॥ 3

yasyē̠mē hi̠mava̍ntō mahi̠tvā yasya̍ samu̠draṃ ra̠sayā̍ sa̠hāhuḥ ।
yasyē̠māḥ pra̠diśō̠ yasya̍ bā̠hū kasmai̍ dē̠vāya̍ ha̠viṣā̍ vidhēma ॥ 4

yēna̠ dyauru̠grā pṛ̍thi̠vī cha̍ dṛ̠ḻhā yēna̠ sva̍-sstabhi̠taṃ yēna̠ nāka̍ḥ ।
yō a̠ntari̍kṣē̠ raja̍sō vi̠māna̠ḥ kasmai̍ dē̠vāya̍ ha̠viṣā̍ vidhēma ॥ 5

ya-ṅkranda̍sī̠ ava̍sā tastabhā̠nē a̠bhyaikṣē̍tā̠-mmana̍sā̠ rēja̍mānē ।
yatrādhi̠ sūra̠ udi̍tō vi̠bhāti̠ kasmai̍ dē̠vāya̍ ha̠viṣā̍ vidhēma ॥ 6

āpō̍ ha̠ yadbṛ̍ha̠tīrviśva̠māya̠-ngarbha̠-ndadhā̍nā ja̠naya̍ntīra̠gnim ।
tatō̍ dē̠vānā̠ṃ sama̍varta̠tāsu̠rēka̠ḥ kasmai̍ dē̠vāya̍ ha̠viṣā̍ vidhēma ॥ 7

yaśchi̠dāpō̍ mahi̠nā pa̠ryapa̍śya̠ddakṣa̠-ndadhā̍nā ja̠naya̍ntīrya̠jñam ।
yō dē̠vēṣvidhi̍ dē̠va ēka̠ āsī̠tkasmai̍ dē̠vāya̍ ha̠viṣā̍ vidhēma ॥ 8

mā nō̍ hiṃsījjani̠tā yaḥ pṛ̍thi̠vyā yō vā̠ diva̍ṃ sa̠tyadha̍rmā ja̠jāna̍ ।
yaśchā̠paścha̠ndrā bṛ̍ha̠tīrja̠jāna̠ kasmai̍ dē̠vāya̍ ha̠viṣā̍ vidhēma ॥ 9

prajā̍patē̠ na tvadē̠tānya̠nyō viśvā̍ jā̠tāni̠ pari̠ tā ba̍bhūva ।
yatkā̍māstē juhu̠mastannō̍ astu va̠yaṃ syā̍ma̠ pata̍yō rayī̠ṇām ॥ 10

ஹிரண்ய க3ர்ப4 ஸூக்தம்

This document is in Tamil
(ரு.1௦.121)

ஹி॒ர॒ண்ய॒க॒3ர்ப-4ஸ்ஸம॑வர்த॒தாக்3ரே॑ பூ॒4தஸ்ய॑ ஜா॒த: பதி॒ரேக॑ ஆஸீத் ।
ஸ தா॑3தா4ர ப்ருதி॒2வீம் த்3யாமு॒தேமா-ங்கஸ்மை॑ தே॒3வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே4ம ॥ 1

ய ஆ॑த்ம॒தா3 ப॑3ல॒தா3 யஸ்ய॒ விஶ்வ॑ உ॒பாஸ॑தே ப்ர॒ஶிஷம்॒ யஸ்ய॑ தே॒3வா: ।
யஸ்ய॑ சா॒2யாம்ருதம்॒ யஸ்ய॑ ம்ரு॒த்யு: கஸ்மை॑ தே॒3வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே4ம ॥ 2

ய: ப்ரா॑ண॒தோ நி॑மிஷ॒தோ ம॑ஹி॒த்வைக॒ இத்3ராஜா॒ ஜக॑3தோ ப॒3பூ4வ॑ ।
ய ஈஶே॑ அ॒ஸ்ய த்3வி॒பத॒3ஶ்சது॑ஷ்பத:॒3 கஸ்மை॑ தே॒3வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே4ம ॥ 3

யஸ்யே॒மே ஹி॒மவ॑ன்தோ மஹி॒த்வா யஸ்ய॑ ஸமு॒த்3ரஂ ர॒ஸயா॑ ஸ॒ஹாஹு: ।
யஸ்யே॒மா: ப்ர॒தி3ஶோ॒ யஸ்ய॑ பா॒3ஹூ கஸ்மை॑ தே॒3வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே4ம ॥ 4

யேன॒ த்3யௌரு॒க்3ரா ப்ரு॑தி॒2வீ ச॑ த்3ரு॒ல்தா4 யேன॒ ஸ்வ॑-ஸ்ஸ்தபி॒4தஂ-யேഁன॒ நாக:॑ ।
யோ அ॒ன்தரி॑க்ஷே॒ ரஜ॑ஸோ வி॒மான:॒ கஸ்மை॑ தே॒3வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே4ம ॥ 5

ய-ங்க்ரன்த॑3ஸீ॒ அவ॑ஸா தஸ்தபா॒4னே அ॒ப்4யைக்ஷே॑தாம்॒ மன॑ஸா॒ ரேஜ॑மானே ।
யத்ராதி॒4 ஸூர॒ உதி॑3தோ வி॒பா4தி॒ கஸ்மை॑ தே॒3வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே4ம ॥ 6

ஆபோ॑ ஹ॒ யத்3ப்3ரு॑ஹ॒தீர்விஶ்வ॒மாய॒ன் க3ர்ப4ம்॒ த3தா॑4னா ஜ॒னய॑ன்தீர॒க்3னிம் ।
ததோ॑ தே॒3வானாம்॒ ஸம॑வர்த॒தாஸு॒ரேக:॒ கஸ்மை॑ தே॒3வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே4ம ॥ 7

யஶ்சி॒தா3போ॑ மஹி॒னா ப॒ர்யப॑ஶ்ய॒த்3த3க்ஷம்॒ த3தா॑4னா ஜ॒னய॑ன்தீர்ய॒ஜ்ஞம் ।
யோ தே॒3வேஷ்விதி॑4 தே॒3வ ஏக॒ ஆஸீ॒த்கஸ்மை॑ தே॒3வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே4ம ॥ 8

மா நோ॑ ஹிம்ஸீஜ்ஜனி॒தா ய: ப்ரு॑தி॒2வ்யா யோ வா॒ தி3வம்॑ ஸ॒த்யத॑4ர்மா ஜ॒ஜான॑ ।
யஶ்சா॒பஶ்ச॒ன்த்3ரா ப்3ரு॑ஹ॒தீர்ஜ॒ஜான॒ கஸ்மை॑ தே॒3வாய॑ ஹ॒விஷா॑ விதே4ம ॥ 9

ப்ரஜா॑பதே॒ ந த்வதே॒3தான்ய॒ன்யோ விஶ்வா॑ ஜா॒தானி॒ பரி॒ தா ப॑3பூ4வ ।
யத்கா॑மாஸ்தே ஜுஹு॒மஸ்தன்னோ॑ அஸ்து வ॒யஂ ஸ்யா॑ம॒ பத॑யோ ரயீ॒ணாம் ॥ 1௦

ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in Kannada
(ಋ.10.121)

ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯ॒ಗ॒ರ್ಭಃ ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಗ್ರೇ॑ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॑ ಜಾ॒ತಃ ಪತಿ॒ರೇಕ॑ ಆಸೀತ್ ।
ಸ ದಾ॑ಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ದ್ಯಾಮು॒ತೇಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 1

ಯ ಆ॑ತ್ಮ॒ದಾ ಬ॑ಲ॒ದಾ ಯಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॑ ಉ॒ಪಾಸ॑ತೇ ಪ್ರ॒ಶಿಷಂ॒-ಯಁಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾಃ ।
ಯಸ್ಯ॑ ಛಾ॒ಯಾಮೃತಂ॒-ಯಁಸ್ಯ॑ ಮೃ॒ತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 2

ಯಃ ಪ್ರಾ॑ಣ॒ತೋ ನಿ॑ಮಿಷ॒ತೋ ಮ॑ಹಿ॒ತ್ವೈಕ॒ ಇದ್ರಾಜಾ॒ ಜಗ॑ತೋ ಬ॒ಭೂವ॑ ।
ಯ ಈಶೇ॑ ಅ॒ಸ್ಯ ದ್ವಿ॒ಪದ॒ಶ್ಚತು॑ಷ್ಪದಃ॒ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 3

ಯಸ್ಯೇ॒ಮೇ ಹಿ॒ಮವಂ॑ತೋ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ ಯಸ್ಯ॑ ಸಮು॒ದ್ರಂ ರ॒ಸಯಾ॑ ಸ॒ಹಾಹುಃ ।
ಯಸ್ಯೇ॒ಮಾಃ ಪ್ರ॒ದಿಶೋ॒ ಯಸ್ಯ॑ ಬಾ॒ಹೂ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 4

ಯೇನ॒ ದ್ಯೌರು॒ಗ್ರಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಚ॑ ದೃ॒ಳ್ಹಾ ಯೇನ॒ ಸ್ವಃ॑ ಸ್ತಭಿ॒ತಂ-ಯೇಁನ॒ ನಾಕಃ॑ ।
ಯೋ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ॒ ರಜ॑ಸೋ ವಿ॒ಮಾನಃ॒ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 5

ಯಂ ಕ್ರಂದ॑ಸೀ॒ ಅವ॑ಸಾ ತಸ್ತಭಾ॒ನೇ ಅ॒ಭ್ಯೈಕ್ಷೇ॑ತಾಂ॒ ಮನ॑ಸಾ॒ ರೇಜ॑ಮಾನೇ ।
ಯತ್ರಾಧಿ॒ ಸೂರ॒ ಉದಿ॑ತೋ ವಿ॒ಭಾತಿ॒ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 6

ಆಪೋ॑ ಹ॒ ಯದ್ಬೃ॑ಹ॒ತೀರ್ವಿಶ್ವ॒ಮಾಯ॒ನ್ ಗರ್ಭಂ॒ ದಧಾ॑ನಾ ಜ॒ನಯಂ॑ತೀರ॒ಗ್ನಿಮ್ ।
ತತೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಸು॒ರೇಕಃ॒ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 7

ಯಶ್ಚಿ॒ದಾಪೋ॑ ಮಹಿ॒ನಾ ಪ॒ರ್ಯಪ॑ಶ್ಯ॒ದ್ದಕ್ಷಂ॒ ದಧಾ॑ನಾ ಜ॒ನಯಂ॑ತೀರ್ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ಯೋ ದೇ॒ವೇಷ್ವಿಧಿ॑ ದೇ॒ವ ಏಕ॒ ಆಸೀ॒ತ್ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 8

ಮಾ ನೋ॑ ಹಿಂಸೀಜ್ಜನಿ॒ತಾ ಯಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾ ಯೋ ವಾ॒ ದಿವಂ॑ ಸ॒ತ್ಯಧ॑ರ್ಮಾ ಜ॒ಜಾನ॑ ।
ಯಶ್ಚಾ॒ಪಶ್ಚಂ॒ದ್ರಾ ಬೃ॑ಹ॒ತೀರ್ಜ॒ಜಾನ॒ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ ॥ 9

ಪ್ರಜಾ॑ಪತೇ॒ ನ ತ್ವದೇ॒ತಾನ್ಯ॒ನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾ॑ ಜಾ॒ತಾನಿ॒ ಪರಿ॒ ತಾ ಬ॑ಭೂವ ।
ಯತ್ಕಾ॑ಮಾಸ್ತೇ ಜುಹು॒ಮಸ್ತನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ವ॒ಯಂ ಸ್ಯಾ॑ಮ॒ ಪತ॑ಯೋ ರಯೀ॒ಣಾಮ್ ॥ 10

ഹിരണ്യ ഗര്ഭ സൂക്തമ്

This document is in Malayalam
(ഋ.10.121)

ഹി॒ര॒ണ്യ॒ഗ॒ര്ഭഃ സമ॑വര്ത॒താഗ്രേ॑ ഭൂ॒തസ്യ॑ ജാ॒തഃ പതി॒രേക॑ ആസീത് ।
സ ദാ॑ധാര പൃഥി॒വീം ദ്യാമു॒തേമാം കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 1

യ ആ॑ത്മ॒ദാ ബ॑ല॒ദാ യസ്യ॒ വിശ്വ॑ ഉ॒പാസ॑തേ പ്ര॒ശിഷം॒-യഁസ്യ॑ ദേ॒വാഃ ।
യസ്യ॑ ഛാ॒യാമൃതം॒-യഁസ്യ॑ മൃ॒ത്യുഃ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 2

യഃ പ്രാ॑ണ॒തോ നി॑മിഷ॒തോ മ॑ഹി॒ത്വൈക॒ ഇദ്രാജാ॒ ജഗ॑തോ ബ॒ഭൂവ॑ ।
യ ഈശേ॑ അ॒സ്യ ദ്വി॒പദ॒ശ്ചതു॑ഷ്പദഃ॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 3

യസ്യേ॒മേ ഹി॒മവം॑തോ മഹി॒ത്വാ യസ്യ॑ സമു॒ദ്രം ര॒സയാ॑ സ॒ഹാഹുഃ ।
യസ്യേ॒മാഃ പ്ര॒ദിശോ॒ യസ്യ॑ ബാ॒ഹൂ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 4

യേന॒ ദ്യൌരു॒ഗ്രാ പൃ॑ഥി॒വീ ച॑ ദൃ॒ല്​ഹാ യേന॒ സ്വഃ॑ സ്തഭി॒തം-യേഁന॒ നാകഃ॑ ।
യോ അം॒തരി॑ക്ഷേ॒ രജ॑സോ വി॒മാനഃ॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 5

യം ക്രംദ॑സീ॒ അവ॑സാ തസ്തഭാ॒നേ അ॒ഭ്യൈക്ഷേ॑താം॒ മന॑സാ॒ രേജ॑മാനേ ।
യത്രാധി॒ സൂര॒ ഉദി॑തോ വി॒ഭാതി॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 6

ആപോ॑ ഹ॒ യദ്ബൃ॑ഹ॒തീര്വിശ്വ॒മായ॒ന് ഗര്ഭം॒ ദധാ॑നാ ജ॒നയം॑തീര॒ഗ്നിമ് ।
തതോ॑ ദേ॒വാനാം॒ സമ॑വര്ത॒താസു॒രേകഃ॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 7

യശ്ചി॒ദാപോ॑ മഹി॒നാ പ॒ര്യപ॑ശ്യ॒ദ്ദക്ഷം॒ ദധാ॑നാ ജ॒നയം॑തീര്യ॒ജ്ഞമ് ।
യോ ദേ॒വേഷ്വിധി॑ ദേ॒വ ഏക॒ ആസീ॒ത്കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 8

മാ നോ॑ ഹിംസീജ്ജനി॒താ യഃ പൃ॑ഥി॒വ്യാ യോ വാ॒ ദിവം॑ സ॒ത്യധ॑ര്മാ ജ॒ജാന॑ ।
യശ്ചാ॒പശ്ചം॒ദ്രാ ബൃ॑ഹ॒തീര്ജ॒ജാന॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 9

പ്രജാ॑പതേ॒ ന ത്വദേ॒താന്യ॒ന്യോ വിശ്വാ॑ ജാ॒താനി॒ പരി॒ താ ബ॑ഭൂവ ।
യത്കാ॑മാസ്തേ ജുഹു॒മസ്തന്നോ॑ അസ്തു വ॒യം സ്യാ॑മ॒ പത॑യോ രയീ॒ണാമ് ॥ 10

હિરણ્ય ગર્ભ સૂક્તમ્

This document is in Gujarati
(ઋ.10.121)

હિ॒ર॒ણ્ય॒ગ॒ર્ભઃ સમ॑વર્ત॒તાગ્રે॑ ભૂ॒તસ્ય॑ જા॒તઃ પતિ॒રેક॑ આસીત્ ।
સ દા॑ધાર પૃથિ॒વીં દ્યામુ॒તેમાં કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 1

ય આ॑ત્મ॒દા બ॑લ॒દા યસ્ય॒ વિશ્વ॑ ઉ॒પાસ॑તે પ્ર॒શિષં॒-યઁસ્ય॑ દે॒વાઃ ।
યસ્ય॑ છા॒યામૃતં॒-યઁસ્ય॑ મૃ॒ત્યુઃ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 2

યઃ પ્રા॑ણ॒તો નિ॑મિષ॒તો મ॑હિ॒ત્વૈક॒ ઇદ્રાજા॒ જગ॑તો બ॒ભૂવ॑ ।
ય ઈશે॑ અ॒સ્ય દ્વિ॒પદ॒શ્ચતુ॑ષ્પદઃ॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 3

યસ્યે॒મે હિ॒મવં॑તો મહિ॒ત્વા યસ્ય॑ સમુ॒દ્રં ર॒સયા॑ સ॒હાહુઃ ।
યસ્યે॒માઃ પ્ર॒દિશો॒ યસ્ય॑ બા॒હૂ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 4

યેન॒ દ્યૌરુ॒ગ્રા પૃ॑થિ॒વી ચ॑ દૃ॒ળ્હા યેન॒ સ્વઃ॑ સ્તભિ॒તં-યેઁન॒ નાકઃ॑ ।
યો અં॒તરિ॑ક્ષે॒ રજ॑સો વિ॒માનઃ॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 5

યં ક્રંદ॑સી॒ અવ॑સા તસ્તભા॒ને અ॒ભ્યૈક્ષે॑તાં॒ મન॑સા॒ રેજ॑માને ।
યત્રાધિ॒ સૂર॒ ઉદિ॑તો વિ॒ભાતિ॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 6

આપો॑ હ॒ યદ્બૃ॑હ॒તીર્વિશ્વ॒માય॒ન્ ગર્ભં॒ દધા॑ના જ॒નયં॑તીર॒ગ્નિમ્ ।
તતો॑ દે॒વાનાં॒ સમ॑વર્ત॒તાસુ॒રેકઃ॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 7

યશ્ચિ॒દાપો॑ મહિ॒ના પ॒ર્યપ॑શ્ય॒દ્દક્ષં॒ દધા॑ના જ॒નયં॑તીર્ય॒જ્ઞમ્ ।
યો દે॒વેષ્વિધિ॑ દે॒વ એક॒ આસી॒ત્કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 8

મા નો॑ હિંસીજ્જનિ॒તા યઃ પૃ॑થિ॒વ્યા યો વા॒ દિવં॑ સ॒ત્યધ॑ર્મા જ॒જાન॑ ।
યશ્ચા॒પશ્ચં॒દ્રા બૃ॑હ॒તીર્જ॒જાન॒ કસ્મૈ॑ દે॒વાય॑ હ॒વિષા॑ વિધેમ ॥ 9

પ્રજા॑પતે॒ ન ત્વદે॒તાન્ય॒ન્યો વિશ્વા॑ જા॒તાનિ॒ પરિ॒ તા બ॑ભૂવ ।
યત્કા॑માસ્તે જુહુ॒મસ્તન્નો॑ અસ્તુ વ॒યં સ્યા॑મ॒ પત॑યો રયી॒ણામ્ ॥ 10

ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ସୂକ୍ତମ୍

This document is in Odia
(ଋ.10.121)

ହି॒ର॒ଣ୍ୟ॒ଗ॒ର୍ଭଃ ସମ॑ଵର୍ତ॒ତାଗ୍ରେ॑ ଭୂ॒ତସ୍ୟ॑ ଜା॒ତଃ ପତି॒ରେକ॑ ଆସୀତ୍ ।
ସ ଦା॑ଧାର ପୃଥି॒ଵୀଂ ଦ୍ୟାମୁ॒ତେମାଂ କସ୍ମୈ॑ ଦେ॒ଵାୟ॑ ହ॒ଵିଷା॑ ଵିଧେମ ॥ 1

ୟ ଆ॑ତ୍ମ॒ଦା ବ॑ଲ॒ଦା ୟସ୍ୟ॒ ଵିଶ୍ଵ॑ ଉ॒ପାସ॑ତେ ପ୍ର॒ଶିଷଂ॒-ୟଁସ୍ୟ॑ ଦେ॒ଵାଃ ।
ୟସ୍ୟ॑ ଛା॒ୟାମୃତଂ॒-ୟଁସ୍ୟ॑ ମୃ॒ତ୍ୟୁଃ କସ୍ମୈ॑ ଦେ॒ଵାୟ॑ ହ॒ଵିଷା॑ ଵିଧେମ ॥ 2

ୟଃ ପ୍ରା॑ଣ॒ତୋ ନି॑ମିଷ॒ତୋ ମ॑ହି॒ତ୍ଵୈକ॒ ଇଦ୍ରାଜା॒ ଜଗ॑ତୋ ବ॒ଭୂଵ॑ ।
ୟ ଈଶେ॑ ଅ॒ସ୍ୟ ଦ୍ଵି॒ପଦ॒ଶ୍ଚତୁ॑ଷ୍ପଦଃ॒ କସ୍ମୈ॑ ଦେ॒ଵାୟ॑ ହ॒ଵିଷା॑ ଵିଧେମ ॥ 3

ୟସ୍ୟେ॒ମେ ହି॒ମଵଂ॑ତୋ ମହି॒ତ୍ଵା ୟସ୍ୟ॑ ସମୁ॒ଦ୍ରଂ ର॒ସୟା॑ ସ॒ହାହୁଃ ।
ୟସ୍ୟେ॒ମାଃ ପ୍ର॒ଦିଶୋ॒ ୟସ୍ୟ॑ ବା॒ହୂ କସ୍ମୈ॑ ଦେ॒ଵାୟ॑ ହ॒ଵିଷା॑ ଵିଧେମ ॥ 4

ୟେନ॒ ଦ୍ୟୌରୁ॒ଗ୍ରା ପୃ॑ଥି॒ଵୀ ଚ॑ ଦୃ॒ଳ୍ହା ୟେନ॒ ସ୍ଵଃ॑ ସ୍ତଭି॒ତଂ-ୟେଁନ॒ ନାକଃ॑ ।
ୟୋ ଅଂ॒ତରି॑କ୍ଷେ॒ ରଜ॑ସୋ ଵି॒ମାନଃ॒ କସ୍ମୈ॑ ଦେ॒ଵାୟ॑ ହ॒ଵିଷା॑ ଵିଧେମ ॥ 5

ୟଂ କ୍ରଂଦ॑ସୀ॒ ଅଵ॑ସା ତସ୍ତଭା॒ନେ ଅ॒ଭ୍ୟୈକ୍ଷେ॑ତାଂ॒ ମନ॑ସା॒ ରେଜ॑ମାନେ ।
ୟତ୍ରାଧି॒ ସୂର॒ ଉଦି॑ତୋ ଵି॒ଭାତି॒ କସ୍ମୈ॑ ଦେ॒ଵାୟ॑ ହ॒ଵିଷା॑ ଵିଧେମ ॥ 6

ଆପୋ॑ ହ॒ ୟଦ୍ବୃ॑ହ॒ତୀର୍ଵିଶ୍ଵ॒ମାୟ॒ନ୍ ଗର୍ଭଂ॒ ଦଧା॑ନା ଜ॒ନୟଂ॑ତୀର॒ଗ୍ନିମ୍ ।
ତତୋ॑ ଦେ॒ଵାନାଂ॒ ସମ॑ଵର୍ତ॒ତାସୁ॒ରେକଃ॒ କସ୍ମୈ॑ ଦେ॒ଵାୟ॑ ହ॒ଵିଷା॑ ଵିଧେମ ॥ 7

ୟଶ୍ଚି॒ଦାପୋ॑ ମହି॒ନା ପ॒ର୍ୟପ॑ଶ୍ୟ॒ଦ୍ଦକ୍ଷଂ॒ ଦଧା॑ନା ଜ॒ନୟଂ॑ତୀର୍ୟ॒ଜ୍ଞମ୍ ।
ୟୋ ଦେ॒ଵେଷ୍ଵିଧି॑ ଦେ॒ଵ ଏକ॒ ଆସୀ॒ତ୍କସ୍ମୈ॑ ଦେ॒ଵାୟ॑ ହ॒ଵିଷା॑ ଵିଧେମ ॥ 8

ମା ନୋ॑ ହିଂସୀଜ୍ଜନି॒ତା ୟଃ ପୃ॑ଥି॒ଵ୍ୟା ୟୋ ଵା॒ ଦିଵଂ॑ ସ॒ତ୍ୟଧ॑ର୍ମା ଜ॒ଜାନ॑ ।
ୟଶ୍ଚା॒ପଶ୍ଚଂ॒ଦ୍ରା ବୃ॑ହ॒ତୀର୍ଜ॒ଜାନ॒ କସ୍ମୈ॑ ଦେ॒ଵାୟ॑ ହ॒ଵିଷା॑ ଵିଧେମ ॥ 9

ପ୍ରଜା॑ପତେ॒ ନ ତ୍ଵଦେ॒ତାନ୍ୟ॒ନ୍ୟୋ ଵିଶ୍ଵା॑ ଜା॒ତାନି॒ ପରି॒ ତା ବ॑ଭୂଵ ।
ୟତ୍କା॑ମାସ୍ତେ ଜୁହୁ॒ମସ୍ତନ୍ନୋ॑ ଅସ୍ତୁ ଵ॒ୟଂ ସ୍ୟା॑ମ॒ ପତ॑ୟୋ ରୟୀ॒ଣାମ୍ ॥ 10

হিরণ্য গর্ভ সূক্তম্

This document is in Bengali

(ঋ.10.121)

হি॒র॒ণ্য॒গ॒র্ভঃ সম॑বর্ত॒তাগ্রে॑ ভূ॒তস্য॑ জা॒তঃ পতি॒রেক॑ আসীত্ ।
স দা॑ধার পৃথি॒বীং দ্যামু॒তেমাং কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 1

য আ॑ত্ম॒দা ব॑ল॒দা যস্য॒ বিশ্ব॑ উ॒পাস॑তে প্র॒শিষং॒-যঁস্য॑ দে॒বাঃ ।
যস্য॑ ছা॒যামৃতং॒-যঁস্য॑ মৃ॒ত্যুঃ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 2

যঃ প্রা॑ণ॒তো নি॑মিষ॒তো ম॑হি॒ত্বৈক॒ ইদ্রাজা॒ জগ॑তো ব॒ভূব॑ ।
য ঈশে॑ অ॒স্য দ্বি॒পদ॒শ্চতু॑ষ্পদঃ॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 3

যস্যে॒মে হি॒মবং॑তো মহি॒ত্বা যস্য॑ সমু॒দ্রং র॒সযা॑ স॒হাহুঃ ।
যস্যে॒মাঃ প্র॒দিশো॒ যস্য॑ বা॒হূ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 4

যেন॒ দ্যৌরু॒গ্রা পৃ॑থি॒বী চ॑ দৃ॒ল্​হা যেন॒ স্বঃ॑ স্তভি॒তং-যেঁন॒ নাকঃ॑ ।
যো অং॒তরি॑ক্ষে॒ রজ॑সো বি॒মানঃ॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 5

যং ক্রংদ॑সী॒ অব॑সা তস্তভা॒নে অ॒ভ্যৈক্ষে॑তাং॒ মন॑সা॒ রেজ॑মানে ।
যত্রাধি॒ সূর॒ উদি॑তো বি॒ভাতি॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 6

আপো॑ হ॒ যদ্বৃ॑হ॒তীর্বিশ্ব॒মায॒ন্ গর্ভং॒ দধা॑না জ॒নযং॑তীর॒গ্নিম্ ।
ততো॑ দে॒বানাং॒ সম॑বর্ত॒তাসু॒রেকঃ॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 7

যশ্চি॒দাপো॑ মহি॒না প॒র্যপ॑শ্য॒দ্দক্ষং॒ দধা॑না জ॒নযং॑তীর্য॒জ্ঞম্ ।
যো দে॒বেষ্বিধি॑ দে॒ব এক॒ আসী॒ত্কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 8

মা নো॑ হিংসীজ্জনি॒তা যঃ পৃ॑থি॒ব্যা যো বা॒ দিবং॑ স॒ত্যধ॑র্মা জ॒জান॑ ।
যশ্চা॒পশ্চং॒দ্রা বৃ॑হ॒তীর্জ॒জান॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 9

প্রজা॑পতে॒ ন ত্বদে॒তান্য॒ন্যো বিশ্বা॑ জা॒তানি॒ পরি॒ তা ব॑ভূব ।
যত্কা॑মাস্তে জুহু॒মস্তন্নো॑ অস্তু ব॒যং স্যা॑ম॒ পত॑যো রযী॒ণাম্ ॥ 1

हिरण्य गर्भ सूक्तम्

This document is in सरल देवनागरी (Devanagari) script, commonly used for Marathi language.

(ऋ.10.121)

हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भः सम॑वर्त॒ताग्रे॑ भू॒तस्य॑ जा॒तः पति॒रेक॑ आसीत् ।
स दा॑धार पृथि॒वीं द्यामु॒तेमां कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 1

य आ॑त्म॒दा ब॑ल॒दा यस्य॒ विश्व॑ उ॒पास॑ते प्र॒शिषं॒-यँस्य॑ दे॒वाः ।
यस्य॑ छा॒यामृतं॒-यँस्य॑ मृ॒त्युः कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 2

यः प्रा॑ण॒तो नि॑मिष॒तो म॑हि॒त्वैक॒ इद्राजा॒ जग॑तो ब॒भूव॑ ।
य ईशे॑ अ॒स्य द्वि॒पद॒श्चतु॑ष्पदः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 3

यस्ये॒मे हि॒मवं॑तो महि॒त्वा यस्य॑ समु॒द्रं र॒सया॑ स॒हाहुः ।
यस्ये॒माः प्र॒दिशो॒ यस्य॑ बा॒हू कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 4

येन॒ द्यौरु॒ग्रा पृ॑थि॒वी च॑ दृ॒ल्​हा येन॒ स्वः॑ स्तभि॒तं-येँन॒ नाकः॑ ।
यो अं॒तरि॑क्षे॒ रज॑सो वि॒मानः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 5

यं क्रंद॑सी॒ अव॑सा तस्तभा॒ने अ॒भ्यैक्षे॑तां॒ मन॑सा॒ रेज॑माने ।
यत्राधि॒ सूर॒ उदि॑तो वि॒भाति॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 6

आपो॑ ह॒ यद्बृ॑ह॒तीर्विश्व॒माय॒न् गर्भं॒ दधा॑ना ज॒नयं॑तीर॒ग्निम् ।
ततो॑ दे॒वानां॒ सम॑वर्त॒तासु॒रेकः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 7

यश्चि॒दापो॑ महि॒ना प॒र्यप॑श्य॒द्दक्षं॒ दधा॑ना ज॒नयं॑तीर्य॒ज्ञम् ।
यो दे॒वेष्विधि॑ दे॒व एक॒ आसी॒त्कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 8

मा नो॑ हिंसीज्जनि॒ता यः पृ॑थि॒व्या यो वा॒ दिवं॑ स॒त्यध॑र्मा ज॒जान॑ ।
यश्चा॒पश्चं॒द्रा बृ॑ह॒तीर्ज॒जान॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 9

प्रजा॑पते॒ न त्वदे॒तान्य॒न्यो विश्वा॑ जा॒तानि॒ परि॒ ता ब॑भूव ।
यत्का॑मास्ते जुहु॒मस्तन्नो॑ अस्तु व॒यं स्या॑म॒ पत॑यो रयी॒णाम् ॥ 10

হিরণ্য গর্ভ সূক্তম্

This document is in Assamese.
(ঋ.10.121)

হি॒র॒ণ্য॒গ॒র্ভঃ সম॑বর্ত॒তাগ্রে॑ ভূ॒তস্য॑ জা॒তঃ পতি॒রেক॑ আসীত্ ।
স দা॑ধার পৃথি॒বীং দ্যামু॒তেমাং কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 1

য আ॑ত্ম॒দা ব॑ল॒দা যস্য॒ বিশ্ব॑ উ॒পাস॑তে প্র॒শিষং॒-যঁস্য॑ দে॒বাঃ ।
যস্য॑ ছা॒যামৃতং॒-যঁস্য॑ মৃ॒ত্যুঃ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 2

যঃ প্রা॑ণ॒তো নি॑মিষ॒তো ম॑হি॒ত্বৈক॒ ইদ্রাজা॒ জগ॑তো ব॒ভূব॑ ।
য ঈশে॑ অ॒স্য দ্বি॒পদ॒শ্চতু॑ষ্পদঃ॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 3

যস্যে॒মে হি॒মবং॑তো মহি॒ত্বা যস্য॑ সমু॒দ্রং র॒সযা॑ স॒হাহুঃ ।
যস্যে॒মাঃ প্র॒দিশো॒ যস্য॑ বা॒হূ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 4

যেন॒ দ্যৌরু॒গ্রা পৃ॑থি॒বী চ॑ দৃ॒ল্​হা যেন॒ স্বঃ॑ স্তভি॒তং-যেঁন॒ নাকঃ॑ ।
যো অং॒তরি॑ক্ষে॒ রজ॑সো বি॒মানঃ॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 5

যং ক্রংদ॑সী॒ অব॑সা তস্তভা॒নে অ॒ভ্যৈক্ষে॑তাং॒ মন॑সা॒ রেজ॑মানে ।
যত্রাধি॒ সূর॒ উদি॑তো বি॒ভাতি॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 6

আপো॑ হ॒ যদ্বৃ॑হ॒তীর্বিশ্ব॒মায॒ন্ গর্ভং॒ দধা॑না জ॒নযং॑তীর॒গ্নিম্ ।
ততো॑ দে॒বানাং॒ সম॑বর্ত॒তাসু॒রেকঃ॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 7

যশ্চি॒দাপো॑ মহি॒না প॒র্যপ॑শ্য॒দ্দক্ষং॒ দধা॑না জ॒নযং॑তীর্য॒জ্ঞম্ ।
যো দে॒বেষ্বিধি॑ দে॒ব এক॒ আসী॒ত্কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 8

মা নো॑ হিংসীজ্জনি॒তা যঃ পৃ॑থি॒ব্যা যো বা॒ দিবং॑ স॒ত্যধ॑র্মা জ॒জান॑ ।
যশ্চা॒পশ্চং॒দ্রা বৃ॑হ॒তীর্জ॒জান॒ কস্মৈ॑ দে॒বায॑ হ॒বিষা॑ বিধেম ॥ 9

প্রজা॑পতে॒ ন ত্বদে॒তান্য॒ন্যো বিশ্বা॑ জা॒তানি॒ পরি॒ তা ব॑ভূব ।
যত্কা॑মাস্তে জুহু॒মস্তন্নো॑ অস্তু ব॒যং স্যা॑ম॒ পত॑যো রযী॒ণাম্ ॥ 10

ਹਿਰਣ੍ਯ ਗਰ੍ਭ ਸੂਕ੍ਤਮ੍

This document is in Gurmukhi script, commonly used for Punjabi language.

(ਰੁਰੁਇ.10.121)

ਹਿ॒ਰ॒ਣ੍ਯ॒ਗ॒ਰ੍ਭਃ ਸਮ॑ਵਰ੍ਤ॒ਤਾਗ੍ਰੇ॑ ਭੂ॒ਤਸ੍ਯ॑ ਜਾ॒ਤਃ ਪਤਿ॒ਰੇਕ॑ ਆਸੀਤ੍ ।
ਸ ਦਾ॑ਧਾਰ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵੀਂ ਦ੍ਯਾਮੁ॒ਤੇਮਾਂ ਕਸ੍ਮੈ॑ ਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵਿਧੇਮ ॥ 1

ਯ ਆ॑ਤ੍ਮ॒ਦਾ ਬ॑ਲ॒ਦਾ ਯਸ੍ਯ॒ ਵਿਸ਼੍ਵ॑ ਉ॒ਪਾਸ॑ਤੇ ਪ੍ਰ॒ਸ਼ਿਸ਼ਂ॒-ਯਁਸ੍ਯ॑ ਦੇ॒ਵਾਃ ।
ਯਸ੍ਯ॑ ਛਾ॒ਯਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॒-ਯਁਸ੍ਯ॑ ਮ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤ੍ਯੁਃ ਕਸ੍ਮੈ॑ ਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵਿਧੇਮ ॥ 2

ਯਃ ਪ੍ਰਾ॑ਣ॒ਤੋ ਨਿ॑ਮਿਸ਼॒ਤੋ ਮ॑ਹਿ॒ਤ੍ਵੈਕ॒ ਇਦ੍ਰਾਜਾ॒ ਜਗ॑ਤੋ ਬ॒ਭੂਵ॑ ।
ਯ ਈਸ਼ੇ॑ ਅ॒ਸ੍ਯ ਦ੍ਵਿ॒ਪਦ॒ਸ਼੍ਚਤੁ॑ਸ਼੍ਪਦਃ॒ ਕਸ੍ਮੈ॑ ਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵਿਧੇਮ ॥ 3

ਯਸ੍ਯੇ॒ਮੇ ਹਿ॒ਮਵਂ॑ਤੋ ਮਹਿ॒ਤ੍ਵਾ ਯਸ੍ਯ॑ ਸਮੁ॒ਦ੍ਰਂ ਰ॒ਸਯਾ॑ ਸ॒ਹਾਹੁਃ ।
ਯਸ੍ਯੇ॒ਮਾਃ ਪ੍ਰ॒ਦਿਸ਼ੋ॒ ਯਸ੍ਯ॑ ਬਾ॒ਹੂ ਕਸ੍ਮੈ॑ ਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵਿਧੇਮ ॥ 4

ਯੇਨ॒ ਦ੍ਯੌਰੁ॒ਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰੁਰੁਇ॑ਥਿ॒ਵੀ ਚ॑ ਦ੍ਰੁਰੁਇ॒ਲ਼੍ਹਾ ਯੇਨ॒ ਸ੍ਵਃ॑ ਸ੍ਤਭਿ॒ਤਂ-ਯੇਁਨ॒ ਨਾਕਃ॑ ।
ਯੋ ਅਂ॒ਤਰਿ॑ਕ੍ਸ਼ੇ॒ ਰਜ॑ਸੋ ਵਿ॒ਮਾਨਃ॒ ਕਸ੍ਮੈ॑ ਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵਿਧੇਮ ॥ 5

ਯਂ ਕ੍ਰਂਦ॑ਸੀ॒ ਅਵ॑ਸਾ ਤਸ੍ਤਭਾ॒ਨੇ ਅ॒ਭ੍ਯੈਕ੍ਸ਼ੇ॑ਤਾਂ॒ ਮਨ॑ਸਾ॒ ਰੇਜ॑ਮਾਨੇ ।
ਯਤ੍ਰਾਧਿ॒ ਸੂਰ॒ ਉਦਿ॑ਤੋ ਵਿ॒ਭਾਤਿ॒ ਕਸ੍ਮੈ॑ ਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵਿਧੇਮ ॥ 6

ਆਪੋ॑ ਹ॒ ਯਦ੍ਬ੍ਰੁਰੁਇ॑ਹ॒ਤੀਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵ॒ਮਾਯ॒ਨ੍ ਗਰ੍ਭਂ॒ ਦਧਾ॑ਨਾ ਜ॒ਨਯਂ॑ਤੀਰ॒ਗ੍ਨਿਮ੍ ।
ਤਤੋ॑ ਦੇ॒ਵਾਨਾਂ॒ ਸਮ॑ਵਰ੍ਤ॒ਤਾਸੁ॒ਰੇਕਃ॒ ਕਸ੍ਮੈ॑ ਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵਿਧੇਮ ॥ 7

ਯਸ਼੍ਚਿ॒ਦਾਪੋ॑ ਮਹਿ॒ਨਾ ਪ॒ਰ੍ਯਪ॑ਸ਼੍ਯ॒ਦ੍ਦਕ੍ਸ਼ਂ॒ ਦਧਾ॑ਨਾ ਜ॒ਨਯਂ॑ਤੀਰ੍ਯ॒ਜ੍ਞਮ੍ ।
ਯੋ ਦੇ॒ਵੇਸ਼੍ਵਿਧਿ॑ ਦੇ॒ਵ ਏਕ॒ ਆਸੀ॒ਤ੍ਕਸ੍ਮੈ॑ ਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵਿਧੇਮ ॥ 8

ਮਾ ਨੋ॑ ਹਿਂਸੀਜ੍ਜਨਿ॒ਤਾ ਯਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇ॑ਥਿ॒ਵ੍ਯਾ ਯੋ ਵਾ॒ ਦਿਵਂ॑ ਸ॒ਤ੍ਯਧ॑ਰ੍ਮਾ ਜ॒ਜਾਨ॑ ।
ਯਸ਼੍ਚਾ॒ਪਸ਼੍ਚਂ॒ਦ੍ਰਾ ਬ੍ਰੁਰੁਇ॑ਹ॒ਤੀਰ੍ਜ॒ਜਾਨ॒ ਕਸ੍ਮੈ॑ ਦੇ॒ਵਾਯ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵਿਧੇਮ ॥ 9

ਪ੍ਰਜਾ॑ਪਤੇ॒ ਨ ਤ੍ਵਦੇ॒ਤਾਨ੍ਯ॒ਨ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾ॑ ਜਾ॒ਤਾਨਿ॒ ਪਰਿ॒ ਤਾ ਬ॑ਭੂਵ ।
ਯਤ੍ਕਾ॑ਮਾਸ੍ਤੇ ਜੁਹੁ॒ਮਸ੍ਤਨ੍ਨੋ॑ ਅਸ੍ਤੁ ਵ॒ਯਂ ਸ੍ਯਾ॑ਮ॒ ਪਤ॑ਯੋ ਰਯੀ॒ਣਾਮ੍ ॥ 10

हिरण्य गर्भ सूक्तम्

This document is in सरल देवनागरी ( Hindi )
(ऋ.10.121)

हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भः सम॑वर्त॒ताग्रे॑ भू॒तस्य॑ जा॒तः पति॒रेक॑ आसीत् ।
स दा॑धार पृथि॒वीं द्यामु॒तेमां कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 1

य आ॑त्म॒दा ब॑ल॒दा यस्य॒ विश्व॑ उ॒पास॑ते प्र॒शिषं॒-यँस्य॑ दे॒वाः ।
यस्य॑ छा॒यामृतं॒-यँस्य॑ मृ॒त्युः कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 2

यः प्रा॑ण॒तो नि॑मिष॒तो म॑हि॒त्वैक॒ इद्राजा॒ जग॑तो ब॒भूव॑ ।
य ईशे॑ अ॒स्य द्वि॒पद॒श्चतु॑ष्पदः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 3

यस्ये॒मे हि॒मवं॑तो महि॒त्वा यस्य॑ समु॒द्रं र॒सया॑ स॒हाहुः ।
यस्ये॒माः प्र॒दिशो॒ यस्य॑ बा॒हू कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 4

येन॒ द्यौरु॒ग्रा पृ॑थि॒वी च॑ दृ॒ल्​हा येन॒ स्वः॑ स्तभि॒तं-येँन॒ नाकः॑ ।
यो अं॒तरि॑क्षे॒ रज॑सो वि॒मानः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 5

यं क्रंद॑सी॒ अव॑सा तस्तभा॒ने अ॒भ्यैक्षे॑तां॒ मन॑सा॒ रेज॑माने ।
यत्राधि॒ सूर॒ उदि॑तो वि॒भाति॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 6

आपो॑ ह॒ यद्बृ॑ह॒तीर्विश्व॒माय॒न् गर्भं॒ दधा॑ना ज॒नयं॑तीर॒ग्निम् ।
ततो॑ दे॒वानां॒ सम॑वर्त॒तासु॒रेकः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 7

यश्चि॒दापो॑ महि॒ना प॒र्यप॑श्य॒द्दक्षं॒ दधा॑ना ज॒नयं॑तीर्य॒ज्ञम् ।
यो दे॒वेष्विधि॑ दे॒व एक॒ आसी॒त्कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 8

मा नो॑ हिंसीज्जनि॒ता यः पृ॑थि॒व्या यो वा॒ दिवं॑ स॒त्यध॑र्मा ज॒जान॑ ।
यश्चा॒पश्चं॒द्रा बृ॑ह॒तीर्ज॒जान॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 9

प्रजा॑पते॒ न त्वदे॒तान्य॒न्यो विश्वा॑ जा॒तानि॒ परि॒ ता ब॑भूव ।
यत्का॑मास्ते जुहु॒मस्तन्नो॑ अस्तु व॒यं स्या॑म॒ पत॑यो रयी॒णाम् ॥ 10

हिरण्य गर्भ सूक्तम्

This document is in Nepali
(ऋ.10.121)

हि॒र॒ण्य॒ग॒र्भः सम॑वर्त॒ताग्रे॑ भू॒तस्य॑ जा॒तः पति॒रेक॑ आसीत् ।
स दा॑धार पृथि॒वीं द्यामु॒तेमां कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 1

य आ॑त्म॒दा ब॑ल॒दा यस्य॒ विश्व॑ उ॒पास॑ते प्र॒शिषं॒-यँस्य॑ दे॒वाः ।
यस्य॑ छा॒यामृतं॒-यँस्य॑ मृ॒त्युः कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 2

यः प्रा॑ण॒तो नि॑मिष॒तो म॑हि॒त्वैक॒ इद्राजा॒ जग॑तो ब॒भूव॑ ।
य ईशे॑ अ॒स्य द्वि॒पद॒श्चतु॑ष्पदः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 3

यस्ये॒मे हि॒मवं॑तो महि॒त्वा यस्य॑ समु॒द्रं र॒सया॑ स॒हाहुः ।
यस्ये॒माः प्र॒दिशो॒ यस्य॑ बा॒हू कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 4

येन॒ द्यौरु॒ग्रा पृ॑थि॒वी च॑ दृ॒ल्​हा येन॒ स्वः॑ स्तभि॒तं-येँन॒ नाकः॑ ।
यो अं॒तरि॑क्षे॒ रज॑सो वि॒मानः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 5

यं क्रंद॑सी॒ अव॑सा तस्तभा॒ने अ॒भ्यैक्षे॑तां॒ मन॑सा॒ रेज॑माने ।
यत्राधि॒ सूर॒ उदि॑तो वि॒भाति॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 6

आपो॑ ह॒ यद्बृ॑ह॒तीर्विश्व॒माय॒न् गर्भं॒ दधा॑ना ज॒नयं॑तीर॒ग्निम् ।
ततो॑ दे॒वानां॒ सम॑वर्त॒तासु॒रेकः॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 7

यश्चि॒दापो॑ महि॒ना प॒र्यप॑श्य॒द्दक्षं॒ दधा॑ना ज॒नयं॑तीर्य॒ज्ञम् ।
यो दे॒वेष्विधि॑ दे॒व एक॒ आसी॒त्कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 8

मा नो॑ हिंसीज्जनि॒ता यः पृ॑थि॒व्या यो वा॒ दिवं॑ स॒त्यध॑र्मा ज॒जान॑ ।
यश्चा॒पश्चं॒द्रा बृ॑ह॒तीर्ज॒जान॒ कस्मै॑ दे॒वाय॑ ह॒विषा॑ विधेम ॥ 9

प्रजा॑पते॒ न त्वदे॒तान्य॒न्यो विश्वा॑ जा॒तानि॒ परि॒ ता ब॑भूव ।
यत्का॑मास्ते जुहु॒मस्तन्नो॑ अस्तु व॒यं स्या॑म॒ पत॑यो रयी॒णाम् ॥ 10

හිරණ්ය ගර්භ සූක්තම්

This document is in Sinhala
(ඍ.10.121)

හි॒ර॒ණ්ය॒ග॒ර්භඃ සම॑වර්ත॒තාග්රේ॑ භූ॒තස්ය॑ ජා॒තඃ පති॒රේක॑ ආසීත් ।
ස දා॑ධාර පෘථි॒වීං ද්යාමු॒තේමාං කස්මෛ॑ දේ॒වාය॑ හ॒විෂා॑ විධේම ॥ 1

ය ආ॑ත්ම॒දා බ॑ල॒දා යස්ය॒ විශ්ව॑ උ॒පාස॑තේ ප්ර॒ශිෂං॒-යඁස්ය॑ දේ॒වාඃ ।
යස්ය॑ ඡා॒යාමෘතං॒-යඁස්ය॑ මෘ॒ත්යුඃ කස්මෛ॑ දේ॒වාය॑ හ॒විෂා॑ විධේම ॥ 2

යඃ ප්රා॑ණ॒තෝ නි॑මිෂ॒තෝ ම॑හි॒ත්වෛක॒ ඉද්රාජා॒ ජග॑තෝ බ॒භූව॑ ।
ය ඊශේ॑ අ॒ස්ය ද්වි॒පද॒ශ්චතු॑ෂ්පදඃ॒ කස්මෛ॑ දේ॒වාය॑ හ॒විෂා॑ විධේම ॥ 3

යස්යේ॒මේ හි॒මවං॑තෝ මහි॒ත්වා යස්ය॑ සමු॒ද්රං ර॒සයා॑ ස॒හාහුඃ ।
යස්යේ॒මාඃ ප්ර॒දිශෝ॒ යස්ය॑ බා॒හූ කස්මෛ॑ දේ॒වාය॑ හ॒විෂා॑ විධේම ॥ 4

යේන॒ ද්යෞරු॒ග්රා පෘ॑ථි॒වී ච॑ දෘ॒ළ්හා යේන॒ ස්වඃ॑ ස්තභි॒තං-යේඁන॒ නාකඃ॑ ।
යෝ අං॒තරි॑ක්ෂේ॒ රජ॑සෝ වි॒මානඃ॒ කස්මෛ॑ දේ॒වාය॑ හ॒විෂා॑ විධේම ॥ 5

යං ක්රංද॑සී॒ අව॑සා තස්තභා॒නේ අ॒භ්යෛක්ෂේ॑තාං॒ මන॑සා॒ රේජ॑මානේ ।
යත්රාධි॒ සූර॒ උදි॑තෝ වි॒භාති॒ කස්මෛ॑ දේ॒වාය॑ හ॒විෂා॑ විධේම ॥ 6

ආපෝ॑ හ॒ යද්බෘ॑හ॒තීර්විශ්ව॒මාය॒න් ගර්භං॒ දධා॑නා ජ॒නයං॑තීර॒ග්නිම් ।
තතෝ॑ දේ॒වානාං॒ සම॑වර්ත॒තාසු॒රේකඃ॒ කස්මෛ॑ දේ॒වාය॑ හ॒විෂා॑ විධේම ॥ 7

යශ්චි॒දාපෝ॑ මහි॒නා ප॒ර්යප॑ශ්ය॒ද්දක්ෂං॒ දධා॑නා ජ॒නයං॑තීර්ය॒ජ්ඤම් ।
යෝ දේ॒වේෂ්විධි॑ දේ॒ව ඒක॒ ආසී॒ත්කස්මෛ॑ දේ॒වාය॑ හ॒විෂා॑ විධේම ॥ 8

මා නෝ॑ හිංසීජ්ජනි॒තා යඃ පෘ॑ථි॒ව්යා යෝ වා॒ දිවං॑ ස॒ත්යධ॑ර්මා ජ॒ජාන॑ ।
යශ්චා॒පශ්චං॒ද්රා බෘ॑හ॒තීර්ජ॒ජාන॒ කස්මෛ॑ දේ॒වාය॑ හ॒විෂා॑ විධේම ॥ 9

ප්රජා॑පතේ॒ න ත්වදේ॒තාන්ය॒න්යෝ විශ්වා॑ ජා॒තානි॒ පරි॒ තා බ॑භූව ।
යත්කා॑මාස්තේ ජුහු॒මස්තන්නෝ॑ අස්තු ව॒යං ස්යා॑ම॒ පත॑යෝ රයී॒ණාම් ॥ 10

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top