నాసదీయ సూక్తం | NASADIYA SUKTAM | नासदीय सूक्तम्

0
నాసదీయ సూక్తం | NASADIYA SUKTAM | नासदीय सूक्तम्
నాసదీయ సూక్తం

నాసదీయ సూక్తం

(ఋ.10.129)

నాస॑దాసీ॒న్నో సదా॑సీత్త॒దానీం॒ నాసీ॒ద్రజో॒ నో వ్యో॑మా ప॒రో యత్ ।
కిమావ॑రీవః॒ కుహ॒ కస్య॒ శర్మ॒న్నంభః॒ కిమా॑సీ॒ద్గహ॑నం గభీ॒రమ్ ॥ 1 ॥

న మృ॒త్యురా॑సీద॒మృతం॒ న తర్​హి॒ న రాత్ర్యా॒ అహ్న॑ ఆసీత్ప్రకే॒తః ।
ఆనీ॑దవా॒తం స్వ॒ధయా॒ తదేకం॒ తస్మా॑ద్ధా॒న్యన్న ప॒రః కిం చ॒నాస॑ ॥ 2 ॥

తమ॑ ఆసీ॒త్తమ॑సా గూ॒ళ్హమగ్రే॑ఽప్రకే॒తం స॑లి॒లం సర్వ॑మా ఇ॒దమ్ ।
తు॒చ్ఛ్యేనా॒భ్వపి॑హితం॒-యఀదాసీ॒త్తప॑స॒స్తన్మ॑హి॒నాజా॑య॒తైక॑మ్ ॥ 3 ॥

కామ॒స్తదగ్రే॒ సమ॑వర్త॒తాధి॒ మన॑సో॒ రేతః॑ ప్రథ॒మం-యఀదాసీ॑త్ ।
స॒తో బంధు॒మస॑తి॒ నిర॑విందన్ హృ॒ది ప్ర॒తీష్యా॑ క॒వయో॑ మనీ॒షా ॥ 4 ॥

తి॒ర॒శ్చీనో॒ విత॑తో ర॒శ్మిరే॑షామ॒ధః స్వి॑దా॒సీ 3 దు॒పరి॑ స్విదాసీ 3 త్ ।
రే॒తో॒ధా ఆ॑సన్మహి॒మాన॑ ఆసంత్స్వ॒ధా అ॒వస్తా॒త్ప్రయ॑తిః ప॒రస్తా॑త్ ॥ 5 ॥

కో అ॒ద్ధా వే॑ద॒ క ఇ॒హ ప్ర వో॑చ॒త్కుత॒ ఆజా॑తా॒ కుత॑ ఇ॒యం-విఀసృ॑ష్టిః ।
అ॒ర్వాగ్దే॒వా అ॒స్య వి॒సర్జ॑నే॒నాథా॒ కో వే॑ద॒ యత॑ ఆబ॒భూవ॑ ॥ 6 ॥

ఇ॒యం-విఀసృ॑ష్టి॒ర్యత॑ ఆబ॒భూవ॒ యది॑ వా ద॒ధే యది॑ వా॒ న ।
యో అ॒స్యాధ్య॑క్షః పర॒మే వ్యో॑మం॒త్సో అం॒గ వే॑ద॒ యది॑ వా॒ న వేద॑ ॥ 7 ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

नासदीय सूक्तम्

(ऋ.10.129)

नास॑दासी॒न्नो सदा॑सीत्त॒दानीं॒ नासी॒द्रजो॒ नो व्यो॑मा प॒रो यत् ।
किमाव॑रीवः॒ कुह॒ कस्य॒ शर्म॒न्नम्भः॒ किमा॑सी॒द्गह॑नं गभी॒रम् ॥ 1 ॥

न मृ॒त्युरा॑सीद॒मृतं॒ न तर्​हि॒ न रात्र्या॒ अह्न॑ आसीत्प्रके॒तः ।
आनी॑दवा॒तं स्व॒धया॒ तदेकं॒ तस्मा॑द्धा॒न्यन्न प॒रः किं च॒नास॑ ॥ 2 ॥

तम॑ आसी॒त्तम॑सा गू॒ल्​हमग्रे॑ऽप्रके॒तं स॑लि॒लं सर्व॑मा इ॒दम् ।
तु॒च्छ्येना॒भ्वपि॑हितं॒-यँदासी॒त्तप॑स॒स्तन्म॑हि॒नाजा॑य॒तैक॑म् ॥ 3 ॥

काम॒स्तदग्रे॒ सम॑वर्त॒ताधि॒ मन॑सो॒ रेतः॑ प्रथ॒मं-यँदासी॑त् ।
स॒तो बन्धु॒मस॑ति॒ निर॑विन्दन् हृ॒दि प्र॒तीष्या॑ क॒वयो॑ मनी॒षा ॥ 4 ॥

ति॒र॒श्चीनो॒ वित॑तो र॒श्मिरे॑षाम॒धः स्वि॑दा॒सी 3 दु॒परि॑ स्विदासी 3 त् ।
रे॒तो॒धा आ॑सन्महि॒मान॑ आसन्त्स्व॒धा अ॒वस्ता॒त्प्रय॑तिः प॒रस्ता॑त् ॥ 5 ॥

को अ॒द्धा वे॑द॒ क इ॒ह प्र वो॑च॒त्कुत॒ आजा॑ता॒ कुत॑ इ॒यं-विँसृ॑ष्टिः ।
अ॒र्वाग्दे॒वा अ॒स्य वि॒सर्ज॑ने॒नाथा॒ को वे॑द॒ यत॑ आब॒भूव॑ ॥ 6 ॥

इ॒यं-विँसृ॑ष्टि॒र्यत॑ आब॒भूव॒ यदि॑ वा द॒धे यदि॑ वा॒ न ।
यो अ॒स्याध्य॑क्षः पर॒मे व्यो॑म॒न्त्सो अ॒ङ्ग वे॑द॒ यदि॑ वा॒ न वेद॑ ॥ 7 ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. 

NASADIYA SUKTAM

(ṛ.10.129)

nāsa̍dāsī̠nnō sadā̍sītta̠dānī̠-nnāsī̠drajō̠ nō vyō̍mā pa̠rō yat ।
kimāva̍rīva̠ḥ kuha̠ kasya̠ śarma̠nnambha̠ḥ kimā̍sī̠dgaha̍na-ṅgabhī̠ram ॥ 1 ॥

na mṛ̠tyurā̍sīda̠mṛta̠-nna tar​hi̠ na rātryā̠ ahna̍ āsītprakē̠taḥ ।
ānī̍davā̠taṃ sva̠dhayā̠ tadēka̠-ntasmā̍ddhā̠nyanna pa̠raḥ ki-ñcha̠nāsa̍ ॥ 2 ॥

tama̍ āsī̠ttama̍sā gū̠ḻhamagrē̍-'prakē̠taṃ sa̍li̠laṃ sarva̍mā i̠dam ।
tu̠chChyēnā̠bhvapi̍hita̠ṃ yadāsī̠ttapa̍sa̠stanma̍hi̠nājā̍ya̠taika̍m ॥ 3 ॥

kāma̠stadagrē̠ sama̍varta̠tādhi̠ mana̍sō̠ rēta̍ḥ pratha̠maṃ yadāsī̍t ।
sa̠tō bandhu̠masa̍ti̠ nira̍vindan hṛ̠di pra̠tīṣyā̍ ka̠vayō̍ manī̠ṣā ॥ 4 ॥

ti̠ra̠śchīnō̠ vita̍tō ra̠śmirē̍ṣāma̠dha-ssvi̍dā̠sī 3 du̠pari̍ svidāsī 3 t ।
rē̠tō̠dhā ā̍sanmahi̠māna̍ āsantsva̠dhā a̠vastā̠tpraya̍tiḥ pa̠rastā̍t ॥ 5 ॥

kō a̠ddhā vē̍da̠ ka i̠ha pra vō̍cha̠tkuta̠ ājā̍tā̠ kuta̍ i̠yaṃ visṛ̍ṣṭiḥ ।
a̠rvāgdē̠vā a̠sya vi̠sarja̍nē̠nāthā̠ kō vē̍da̠ yata̍ āba̠bhūva̍ ॥ 6 ॥

i̠yaṃ visṛ̍ṣṭi̠ryata̍ āba̠bhūva̠ yadi̍ vā da̠dhē yadi̍ vā̠ na ।
yō a̠syādhya̍kṣaḥ para̠mē vyō̍ma̠ntsō a̠ṅga vē̍da̠ yadi̍ vā̠ na vēda̍ ॥ 7 ॥

நாஸதீ3ய ஸூக்தம்

(ரு.1௦.129)

நாஸ॑தா3ஸீ॒ன்னோ ஸதா॑3ஸீத்த॒தா3னீம்॒ நாஸீ॒த்3ரஜோ॒ நோ வ்யோ॑மா ப॒ரோ யத் ।
கிமாவ॑ரீவ:॒ குஹ॒ கஸ்ய॒ ஶர்ம॒ன்னம்ப:॒4 கிமா॑ஸீ॒த்3க3ஹ॑னம் க3பீ॒4ரம் ॥ 1 ॥

ந ம்ரு॒த்யுரா॑ஸீத॒3ம்ருதம்॒ ந தர்​ஹி॒ ந ராத்ர்யா॒ அஹ்ன॑ ஆஸீத்ப்ரகே॒த: ।
ஆனீ॑த3வா॒தஂ ஸ்வ॒த4யா॒ ததே3கம்॒ தஸ்மா॑த்3தா॒4ன்யன்ன ப॒ர: கி-ஞ்ச॒னாஸ॑ ॥ 2 ॥

தம॑ ஆஸீ॒த்தம॑ஸா கூ॒3ல்த4மக்3ரே॑ப்ரகே॒தஂ ஸ॑லி॒லஂ ஸர்வ॑மா இ॒த3ம் ।
து॒ச்ச்2யேனா॒ப்4வபி॑ஹிதம்॒ யதா3ஸீ॒த்தப॑ஸ॒ஸ்தன்ம॑ஹி॒னாஜா॑ய॒தைக॑ம் ॥ 3 ॥

காம॒ஸ்தத3க்3ரே॒ ஸம॑வர்த॒தாதி॒4 மன॑ஸோ॒ ரேத:॑ ப்ரத॒2மஂ-யഁதா3ஸீ॑த் ।
ஸ॒தோ ப3ன்து॒4மஸ॑தி॒ நிர॑வின்த3ன் ஹ்ரு॒தி3 ப்ர॒தீஷ்யா॑ க॒வயோ॑ மனீ॒ஷா ॥ 4 ॥

தி॒ர॒ஶ்சீனோ॒ வித॑தோ ர॒ஶ்மிரே॑ஷாம॒த-4ஸ்ஸ்வி॑தா॒3ஸீ 3 து॒3பரி॑ ஸ்விதா3ஸீ 3 த் ।
ரே॒தோ॒தா4 ஆ॑ஸன்மஹி॒மான॑ ஆஸன்த்ஸ்வ॒தா4 அ॒வஸ்தா॒த்ப்ரய॑தி: ப॒ரஸ்தா॑த் ॥ 5 ॥

கோ அ॒த்3தா4 வே॑த॒3 க இ॒ஹ ப்ர வோ॑ச॒த்குத॒ ஆஜா॑தா॒ குத॑ இ॒யஂ-விഁஸ்ரு॑ஷ்டி: ।
அ॒ர்வாக்3தே॒3வா அ॒ஸ்ய வி॒ஸர்ஜ॑னே॒னாதா॒2 கோ வே॑த॒3 யத॑ ஆப॒3பூ4வ॑ ॥ 6 ॥

இ॒யஂ-விഁஸ்ரு॑ஷ்டி॒ர்யத॑ ஆப॒3பூ4வ॒ யதி॑3 வா த॒3தே4 யதி॑3 வா॒ ந ।
யோ அ॒ஸ்யாத்4ய॑க்ஷ: பர॒மே வ்யோ॑ம॒ன்த்ஸோ அ॒ங்க3 வே॑த॒3 யதி॑3 வா॒ ந வேத॑3 ॥ 7 ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತಂ

(ಋ.10.129)

ನಾಸ॑ದಾಸೀ॒ನ್ನೋ ಸದಾ॑ಸೀತ್ತ॒ದಾನೀಂ॒ ನಾಸೀ॒ದ್ರಜೋ॒ ನೋ ವ್ಯೋ॑ಮಾ ಪ॒ರೋ ಯತ್ ।
ಕಿಮಾವ॑ರೀವಃ॒ ಕುಹ॒ ಕಸ್ಯ॒ ಶರ್ಮ॒ನ್ನಂಭಃ॒ ಕಿಮಾ॑ಸೀ॒ದ್ಗಹ॑ನಂ ಗಭೀ॒ರಮ್ ॥ 1 ॥

ನ ಮೃ॒ತ್ಯುರಾ॑ಸೀದ॒ಮೃತಂ॒ ನ ತರ್​ಹಿ॒ ನ ರಾತ್ರ್ಯಾ॒ ಅಹ್ನ॑ ಆಸೀತ್ಪ್ರಕೇ॒ತಃ ।
ಆನೀ॑ದವಾ॒ತಂ ಸ್ವ॒ಧಯಾ॒ ತದೇಕಂ॒ ತಸ್ಮಾ॑ದ್ಧಾ॒ನ್ಯನ್ನ ಪ॒ರಃ ಕಿಂ ಚ॒ನಾಸ॑ ॥ 2 ॥

ತಮ॑ ಆಸೀ॒ತ್ತಮ॑ಸಾ ಗೂ॒ಳ್ಹಮಗ್ರೇ॑ಽಪ್ರಕೇ॒ತಂ ಸ॑ಲಿ॒ಲಂ ಸರ್ವ॑ಮಾ ಇ॒ದಮ್ ।
ತು॒ಚ್ಛ್ಯೇನಾ॒ಭ್ವಪಿ॑ಹಿತಂ॒-ಯಁದಾಸೀ॒ತ್ತಪ॑ಸ॒ಸ್ತನ್ಮ॑ಹಿ॒ನಾಜಾ॑ಯ॒ತೈಕ॑ಮ್ ॥ 3 ॥

ಕಾಮ॒ಸ್ತದಗ್ರೇ॒ ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಧಿ॒ ಮನ॑ಸೋ॒ ರೇತಃ॑ ಪ್ರಥ॒ಮಂ-ಯಁದಾಸೀ॑ತ್ ।
ಸ॒ತೋ ಬಂಧು॒ಮಸ॑ತಿ॒ ನಿರ॑ವಿಂದನ್ ಹೃ॒ದಿ ಪ್ರ॒ತೀಷ್ಯಾ॑ ಕ॒ವಯೋ॑ ಮನೀ॒ಷಾ ॥ 4 ॥

ತಿ॒ರ॒ಶ್ಚೀನೋ॒ ವಿತ॑ತೋ ರ॒ಶ್ಮಿರೇ॑ಷಾಮ॒ಧಃ ಸ್ವಿ॑ದಾ॒ಸೀ 3 ದು॒ಪರಿ॑ ಸ್ವಿದಾಸೀ 3 ತ್ ।
ರೇ॒ತೋ॒ಧಾ ಆ॑ಸನ್ಮಹಿ॒ಮಾನ॑ ಆಸಂತ್ಸ್ವ॒ಧಾ ಅ॒ವಸ್ತಾ॒ತ್ಪ್ರಯ॑ತಿಃ ಪ॒ರಸ್ತಾ॑ತ್ ॥ 5 ॥

ಕೋ ಅ॒ದ್ಧಾ ವೇ॑ದ॒ ಕ ಇ॒ಹ ಪ್ರ ವೋ॑ಚ॒ತ್ಕುತ॒ ಆಜಾ॑ತಾ॒ ಕುತ॑ ಇ॒ಯಂ-ವಿಁಸೃ॑ಷ್ಟಿಃ ।
ಅ॒ರ್ವಾಗ್ದೇ॒ವಾ ಅ॒ಸ್ಯ ವಿ॒ಸರ್ಜ॑ನೇ॒ನಾಥಾ॒ ಕೋ ವೇ॑ದ॒ ಯತ॑ ಆಬ॒ಭೂವ॑ ॥ 6 ॥

ಇ॒ಯಂ-ವಿಁಸೃ॑ಷ್ಟಿ॒ರ್ಯತ॑ ಆಬ॒ಭೂವ॒ ಯದಿ॑ ವಾ ದ॒ಧೇ ಯದಿ॑ ವಾ॒ ನ ।
ಯೋ ಅ॒ಸ್ಯಾಧ್ಯ॑ಕ್ಷಃ ಪರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮಂ॒ತ್ಸೋ ಅಂ॒ಗ ವೇ॑ದ॒ ಯದಿ॑ ವಾ॒ ನ ವೇದ॑ ॥ 7 ॥

നാസദീയ സൂക്തമ്

(ഋ.10.129)

നാസ॑ദാസീ॒ന്നോ സദാ॑സീത്ത॒ദാനീം॒ നാസീ॒ദ്രജോ॒ നോ വ്യോ॑മാ പ॒രോ യത് ।
കിമാവ॑രീവഃ॒ കുഹ॒ കസ്യ॒ ശര്മ॒ന്നംഭഃ॒ കിമാ॑സീ॒ദ്ഗഹ॑നം ഗഭീ॒രമ് ॥ 1 ॥

ന മൃ॒ത്യുരാ॑സീദ॒മൃതം॒ ന തര്​ഹി॒ ന രാത്ര്യാ॒ അഹ്ന॑ ആസീത്പ്രകേ॒തഃ ।
ആനീ॑ദവാ॒തം സ്വ॒ധയാ॒ തദേകം॒ തസ്മാ॑ദ്ധാ॒ന്യന്ന പ॒രഃ കിം ച॒നാസ॑ ॥ 2 ॥

തമ॑ ആസീ॒ത്തമ॑സാ ഗൂ॒ല്​ഹമഗ്രേ॑ഽപ്രകേ॒തം സ॑ലി॒ലം സര്വ॑മാ ഇ॒ദമ് ।
തു॒ച്ഛ്യേനാ॒ഭ്വപി॑ഹിതം॒-യഁദാസീ॒ത്തപ॑സ॒സ്തന്മ॑ഹി॒നാജാ॑യ॒തൈക॑മ് ॥ 3 ॥

കാമ॒സ്തദഗ്രേ॒ സമ॑വര്ത॒താധി॒ മന॑സോ॒ രേതഃ॑ പ്രഥ॒മം-യഁദാസീ॑ത് ।
സ॒തോ ബംധു॒മസ॑തി॒ നിര॑വിംദന് ഹൃ॒ദി പ്ര॒തീഷ്യാ॑ ക॒വയോ॑ മനീ॒ഷാ ॥ 4 ॥

തി॒ര॒ശ്ചീനോ॒ വിത॑തോ ര॒ശ്മിരേ॑ഷാമ॒ധഃ സ്വി॑ദാ॒സീ 3 ദു॒പരി॑ സ്വിദാസീ 3 ത് ।
രേ॒തോ॒ധാ ആ॑സന്മഹി॒മാന॑ ആസംത്സ്വ॒ധാ അ॒വസ്താ॒ത്പ്രയ॑തിഃ പ॒രസ്താ॑ത് ॥ 5 ॥

കോ അ॒ദ്ധാ വേ॑ദ॒ ക ഇ॒ഹ പ്ര വോ॑ച॒ത്കുത॒ ആജാ॑താ॒ കുത॑ ഇ॒യം-വിഁസൃ॑ഷ്ടിഃ ।
അ॒ര്വാഗ്ദേ॒വാ അ॒സ്യ വി॒സര്ജ॑നേ॒നാഥാ॒ കോ വേ॑ദ॒ യത॑ ആബ॒ഭൂവ॑ ॥ 6 ॥

ഇ॒യം-വിഁസൃ॑ഷ്ടി॒ര്യത॑ ആബ॒ഭൂവ॒ യദി॑ വാ ദ॒ധേ യദി॑ വാ॒ ന ।
യോ അ॒സ്യാധ്യ॑ക്ഷഃ പര॒മേ വ്യോ॑മം॒ത്സോ അം॒ഗ വേ॑ദ॒ യദി॑ വാ॒ ന വേദ॑ ॥ 7 ॥

નાસદીય સૂક્તમ્

(ઋ.10.129)

નાસ॑દાસી॒ન્નો સદા॑સીત્ત॒દાનીં॒ નાસી॒દ્રજો॒ નો વ્યો॑મા પ॒રો યત્ ।
કિમાવ॑રીવઃ॒ કુહ॒ કસ્ય॒ શર્મ॒ન્નંભઃ॒ કિમા॑સી॒દ્ગહ॑નં ગભી॒રમ્ ॥ 1 ॥

ન મૃ॒ત્યુરા॑સીદ॒મૃતં॒ ન તર્​હિ॒ ન રાત્ર્યા॒ અહ્ન॑ આસીત્પ્રકે॒તઃ ।
આની॑દવા॒તં સ્વ॒ધયા॒ તદેકં॒ તસ્મા॑દ્ધા॒ન્યન્ન પ॒રઃ કિં ચ॒નાસ॑ ॥ 2 ॥

તમ॑ આસી॒ત્તમ॑સા ગૂ॒ળ્હમગ્રે॑ઽપ્રકે॒તં સ॑લિ॒લં સર્વ॑મા ઇ॒દમ્ ।
તુ॒ચ્છ્યેના॒ભ્વપિ॑હિતં॒-યઁદાસી॒ત્તપ॑સ॒સ્તન્મ॑હિ॒નાજા॑ય॒તૈક॑મ્ ॥ 3 ॥

કામ॒સ્તદગ્રે॒ સમ॑વર્ત॒તાધિ॒ મન॑સો॒ રેતઃ॑ પ્રથ॒મં-યઁદાસી॑ત્ ।
સ॒તો બંધુ॒મસ॑તિ॒ નિર॑વિંદન્ હૃ॒દિ પ્ર॒તીષ્યા॑ ક॒વયો॑ મની॒ષા ॥ 4 ॥

તિ॒ર॒શ્ચીનો॒ વિત॑તો ર॒શ્મિરે॑ષામ॒ધઃ સ્વિ॑દા॒સી 3 દુ॒પરિ॑ સ્વિદાસી 3 ત્ ।
રે॒તો॒ધા આ॑સન્મહિ॒માન॑ આસંત્સ્વ॒ધા અ॒વસ્તા॒ત્પ્રય॑તિઃ પ॒રસ્તા॑ત્ ॥ 5 ॥

કો અ॒દ્ધા વે॑દ॒ ક ઇ॒હ પ્ર વો॑ચ॒ત્કુત॒ આજા॑તા॒ કુત॑ ઇ॒યં-વિઁસૃ॑ષ્ટિઃ ।
અ॒ર્વાગ્દે॒વા અ॒સ્ય વિ॒સર્જ॑ને॒નાથા॒ કો વે॑દ॒ યત॑ આબ॒ભૂવ॑ ॥ 6 ॥

ઇ॒યં-વિઁસૃ॑ષ્ટિ॒ર્યત॑ આબ॒ભૂવ॒ યદિ॑ વા દ॒ધે યદિ॑ વા॒ ન ।
યો અ॒સ્યાધ્ય॑ક્ષઃ પર॒મે વ્યો॑મં॒ત્સો અં॒ગ વે॑દ॒ યદિ॑ વા॒ ન વેદ॑ ॥ 7 ॥

নাসদীয সূক্তম্

(ঋ.10.129)

নাস॑দাসী॒ন্নো সদা॑সীত্ত॒দানীং॒ নাসী॒দ্রজো॒ নো ব্যো॑মা প॒রো যত্ ।
কিমাব॑রীবঃ॒ কুহ॒ কস্য॒ শর্ম॒ন্নংভঃ॒ কিমা॑সী॒দ্গহ॑নং গভী॒রম্ ॥ 1 ॥

ন মৃ॒ত্যুরা॑সীদ॒মৃতং॒ ন তর্​হি॒ ন রাত্র্যা॒ অহ্ন॑ আসীত্প্রকে॒তঃ ।
আনী॑দবা॒তং স্ব॒ধযা॒ তদেকং॒ তস্মা॑দ্ধা॒ন্যন্ন প॒রঃ কিং চ॒নাস॑ ॥ 2 ॥

তম॑ আসী॒ত্তম॑সা গূ॒ল্​হমগ্রে॑ঽপ্রকে॒তং স॑লি॒লং সর্ব॑মা ই॒দম্ ।
তু॒চ্ছ্যেনা॒ভ্বপি॑হিতং॒-যঁদাসী॒ত্তপ॑স॒স্তন্ম॑হি॒নাজা॑য॒তৈক॑ম্ ॥ 3 ॥

কাম॒স্তদগ্রে॒ সম॑বর্ত॒তাধি॒ মন॑সো॒ রেতঃ॑ প্রথ॒মং-যঁদাসী॑ত্ ।
স॒তো বংধু॒মস॑তি॒ নির॑বিংদন্ হৃ॒দি প্র॒তীষ্যা॑ ক॒বযো॑ মনী॒ষা ॥ 4 ॥

তি॒র॒শ্চীনো॒ বিত॑তো র॒শ্মিরে॑ষাম॒ধঃ স্বি॑দা॒সী 3 দু॒পরি॑ স্বিদাসী 3 ত্ ।
রে॒তো॒ধা আ॑সন্মহি॒মান॑ আসংত্স্ব॒ধা অ॒বস্তা॒ত্প্রয॑তিঃ প॒রস্তা॑ত্ ॥ 5 ॥

কো অ॒দ্ধা বে॑দ॒ ক ই॒হ প্র বো॑চ॒ত্কুত॒ আজা॑তা॒ কুত॑ ই॒যং-বিঁসৃ॑ষ্টিঃ ।
অ॒র্বাগ্দে॒বা অ॒স্য বি॒সর্জ॑নে॒নাথা॒ কো বে॑দ॒ যত॑ আব॒ভূব॑ ॥ 6 ॥

ই॒যং-বিঁসৃ॑ষ্টি॒র্যত॑ আব॒ভূব॒ যদি॑ বা দ॒ধে যদি॑ বা॒ ন ।
যো অ॒স্যাধ্য॑ক্ষঃ পর॒মে ব্যো॑মং॒ত্সো অং॒গ বে॑দ॒ যদি॑ বা॒ ন বেদ॑ ॥ 7 ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top