నవగ్రహ సూక్తం | नवग्रह सूक्तम् | NAVAGRAHA SUKTAM

0
నవగ్రహ సూక్తం | नवग्रह सूक्तम् | NAVAGRAHA SUKTAM
నవగ్రహములు

నవగ్రహ సూక్తం

సరళ తెలుగు

ఓం శుక్లాంబరధరం-విఀష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ॥

ఓం భూః ఓం భువః॑ ఓగ్ం॒ సువః॑ ఓం మహః॑ ఓం జనః ఓం తపః॑ ఓగ్ం స॒త్యం ఓం తత్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑దే॒వస్య॑ ధీమహి ధియో॒ యో నః॑
ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥ ఓం ఆపో॒ జ్యోతీ॒రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ ॥

మమోపాత్త-సమస్త-దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతా ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ నమస్కారాన్ కరిష్యే ॥

ఓం ఆస॒త్యేన॒ రజ॑సా॒ వర్త॑మానో నివే॒శయ॑న్న॒మృతం॒ మర్త్యం॑చ । హి॒ర॒ణ్యయే॑న సవి॒తా రథే॒నాఽఽదే॒వో యా॑తి॒భువ॑నా వి॒పశ్యన్॑ ॥ అ॒గ్నిం దూ॒తం-వృఀ ॑ణీమహే॒ హోతా॑రం-విఀ॒శ్వవే॑దసమ్ । అ॒స్య య॒జ్ఞస్య॑ సు॒క్రతుం᳚ ॥ యేషా॒మీశే॑ పశు॒పతిః॑ పశూ॒నాం చతు॑ష్పదాము॒త చ॑ ద్వి॒పదా᳚మ్ । నిష్క్రీ॑తో॒ఽయం-యఀ॒జ్ఞియం॑ భా॒గమే॑తు రా॒యస్పోషా॒ యజ॑మానస్య సంతు ॥
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ ఆది॑త్యాయ॒ నమః॑ ॥ 1 ॥

ఓం ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ । భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ॥ అ॒ప్సుమే॒ సోమో॑ అబ్రవీదం॒తర్విశ్వా॑ని భేష॒జా । అ॒గ్నించ॑ వి॒శ్వశం॑భువ॒మాప॑శ్చ వి॒శ్వభే॑షజీః ॥ గౌ॒రీ మి॑మాయ సలి॒లాని॒ తక్ష॒త్యేక॑పదీ ద్వి॒పదీ॒ సా చతు॑ష్పదీ । అ॒ష్టాప॑దీ॒ నవ॑పదీ బభూ॒వుషీ॑ స॒హస్రా᳚క్షరా పర॒మే వ్యో॑మన్న్ ॥
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ సోమా॑య॒ నమః॑ ॥ 2 ॥

ఓం అ॒గ్నిర్మూ॒ర్ధా ది॒వః క॒కుత్పతిః॑ పృథి॒వ్యా అ॒యమ్ । అ॒పాగ్ంరేతాగ్ం॑సి జిన్వతి ॥ స్యో॒నా పృ॑థివి॒ భవా॑ఽనృక్ష॒రా ని॒వేశ॑నీ । యచ్ఛా॑న॒శ్శర్మ॑ స॒ప్రథాః᳚ ॥ క్షేత్ర॑స్య॒ పతి॑నా వ॒యగ్ంహి॒తే నే॑వ జయామసి । గామశ్వం॑ పోషయి॒త్.ంవా స నో॑ మృడాతీ॒దృశే᳚ ॥
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ అంగా॑రకాయ॒ నమః॑ ॥ 3 ॥

ఓం ఉద్బు॑ధ్యస్వాగ్నే॒ ప్రతి॑జాగృహ్యేనమిష్టాపూ॒ర్తే సగ్ంసృ॑జేథామ॒యంచ॑ । పునః॑ కృ॒ణ్వగ్గ్‍స్త్వా॑ పి॒తరం॒-యుఀవా॑నమ॒న్వాతాగ్ం॑సీ॒త్త్వయి॒ తంతు॑మే॒తమ్ ॥ ఇ॒దం-విఀష్ణు॒ర్విచ॑క్రమే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దమ్ । సమూ॑ఢమస్యపాగ్ం సు॒రే ॥ విష్ణో॑ ర॒రాట॑మసి॒ విష్ణోః᳚ పృ॒ష్ఠమ॑సి॒ విష్ణో॒శ్శ్నప్త్రే᳚స్థో॒ విష్ణో॒స్స్యూర॑సి॒ విష్ణో᳚ర్ధ్రు॒వమ॑సి వైష్ణ॒వమ॑సి॒ విష్ణ॑వే త్వా ॥
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ బుధా॑య॒ నమః॑ ॥ 4 ॥

ఓం బృహ॑స్పతే॒ అతి॒యద॒ర్యో అర్​హా᳚ద్ద్యు॒మద్వి॒భాతి॒ క్రతు॑మ॒జ్జనే॑షు ।యద్దీ॒దయ॒చ్చవ॑సర్తప్రజాత॒ తద॒స్మాసు॒ ద్రవి॑ణంధేహి చి॒త్రమ్ ॥ ఇంద్ర॑మరుత్వ ఇ॒హ పా॑హి॒ సోమం॒-యఀథా॑ శార్యా॒తే అపి॑బస్సు॒తస్య॑ । తవ॒ ప్రణీ॑తీ॒ తవ॑ శూర॒శర్మ॒న్నావి॑వాసంతి క॒వయ॑స్సుయ॒జ్ఞాః ॥ బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా॒ద్విసీ॑మ॒తస్సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః । సబు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాస్స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివః॑ ॥
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ బృహ॒స్పత॑యే॒ నమః॑ ॥ 5 ॥

ఓం ప్రవ॑శ్శు॒క్రాయ॑ భా॒నవే॑ భరధ్వమ్ । హ॒వ్యం మ॒తిం చా॒గ్నయే॒ సుపూ॑తమ్ । యో దైవ్యా॑ని॒ మాను॑షా జ॒నూగ్ంషి॑ అం॒తర్విశ్వా॑ని వి॒ద్మ నా॒ జిగా॑తి ॥ ఇం॒ద్రా॒ణీమా॒సు నారి॑షు సు॒పత్.ంఈ॑మ॒హమ॑శ్రవమ్ । న హ్య॑స్యా అప॒రంచ॒న జ॒రసా॒ మర॑తే॒ పతిః॑ ॥ ఇంద్రం॑-వోఀ వి॒శ్వత॒స్పరి॒ హవా॑మహే॒ జనే᳚భ్యః । అ॒స్మాక॑మస్తు॒ కేవ॑లః॥
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శుక్రా॑య॒ నమః॑ ॥ 6 ॥

ఓం శన్నో॑ దే॒వీర॒భిష్ట॑య॒ ఆపో॑ భవంతు పీ॒తయే᳚ । శం​యోఀర॒భిస్ర॑వంతు నః ॥ ప్రజా॑పతే॒ న త్వదే॒తాన్య॒న్యో విశ్వా॑ జా॒తాని॒ పరి॒తా బ॑భూవ । యత్కా॑మాస్తే జుహు॒మస్తన్నో॑ అస్తు వ॒యగ్గ్‍స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ ॥ ఇ॒మం-యఀ ॑మప్రస్త॒రమాహి సీదాఽంగి॑రోభిః పి॒తృభి॑స్సం​విఀదా॒నః । ఆత్వా॒ మంత్రాః᳚ కవిశ॒స్తా వ॑హంత్వే॒నా రా॑జన్\, హ॒విషా॑ మాదయస్వ ॥
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శనైశ్చ॑రాయ॒ నమః॑ ॥ 7 ॥

ఓం కయా॑ నశ్చి॒త్ర ఆభు॑వదూ॒తీ స॒దావృ॑ధ॒స్సఖా᳚ । కయా॒ శచి॑ష్ఠయా వృ॒తా ॥ ఆఽయంగౌః పృశ్ని॑రక్రమీ॒దస॑నన్మా॒తరం॒ పునః॑ । పి॒తరం॑చ ప్ర॒యంత్సువః॑ ॥ యత్తే॑ దే॒వీ నిర్‍ఋ॑తిరాబ॒బంధ॒ దామ॑ గ్రీ॒వాస్వ॑విచ॒ర్త్యమ్ । ఇ॒దంతే॒ తద్విష్యా॒మ్యాయు॑షో॒ న మధ్యా॒దథా॑జీ॒వః పి॒తుమ॑ద్ధి॒ ప్రము॑క్తః ॥
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ రాహ॑వే॒ నమః॑ ॥ 8 ॥

ఓం కే॒తుంకృ॒ణ్వన్న॑కే॒తవే॒ పేశో॑ మర్యా అపే॒శసే᳚ । సము॒షద్భి॑రజాయథాః ॥ బ్ర॒హ్మా దే॒వానాం᳚ పద॒వీః క॑వీ॒నామృషి॒ర్విప్రా॑ణాం మహి॒షో మృ॒గాణా᳚మ్ । శ్యే॒నోగృధ్రా॑ణా॒గ్॒స్వధి॑తి॒ర్వనా॑నా॒గ్ం॒ సోమః॑ ప॒విత్ర॒మత్యే॑తి॒ రేభన్॑ ॥ సచి॑త్ర చి॒త్రం చి॒తయన్᳚తమ॒స్మే చిత్ర॑క్షత్ర చి॒త్రత॑మం-వఀయో॒ధామ్ । చం॒ద్రం ర॒యిం పు॑రు॒వీరం᳚ బృ॒హంతం॒ చంద్ర॑చం॒ద్రాభి॑ర్గృణ॒తే యు॑వస్వ ॥
ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహితేభ్యః కేతు॑భ్యో॒ నమః॑ ॥ 9 ॥

॥ ఓం ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవ॑తాభ్యో॒ నమో॒ నమః॑ ॥
॥ ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

नवग्रह सूक्तम्

in Samskritam -  शुद्ध देवनागरी

ॐ शुक्लाम्बरधरं-विँष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्व विघ्नोपशान्तये ॥

ॐ भूः ॐ भुवः॑ ओग्ं॒ सुवः॑ ॐ महः॑ ॐ जनः ॐ तपः॑ ओग्ं स॒त्यं ॐ तत्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑दे॒वस्य॑ धीमहि धियो॒ यो नः॑
प्रचो॒दया᳚त् ॥ ॐ आपो॒ ज्योती॒रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भूर्भुव॒स्सुव॒रोम् ॥

ममोपात्त-समस्त-दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रह नमस्कारान् करिष्ये ॥

ॐ आस॒त्येन॒ रज॑सा॒ वर्त॑मानो निवे॒शय॑न्न॒मृतं॒ मर्त्य॑ञ्च । हि॒र॒ण्यये॑न सवि॒ता रथे॒नाऽऽदे॒वो या॑ति॒भुव॑ना वि॒पश्यन्॑ ॥ अ॒ग्निं दू॒तं-वृँ॑णीमहे॒ होता॑रं-विँ॒श्ववे॑दसम् । अ॒स्य य॒ज्ञस्य॑ सु॒क्रतुम्᳚ ॥ येषा॒मीशे॑ पशु॒पतिः॑ पशू॒नां चतु॑ष्पदामु॒त च॑ द्वि॒पदा᳚म् । निष्क्री॑तो॒ऽयं-यँ॒ज्ञियं॑ भा॒गमे॑तु रा॒यस्पोषा॒ यज॑मानस्य सन्तु ॥
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय आदि॑त्याय॒ नमः॑ ॥ 1 ॥

ॐ आप्या॑यस्व॒ समे॑तु ते वि॒श्वत॑स्सोम॒ वृष्णि॑यम् । भवा॒ वाज॑स्य सङ्ग॒थे ॥ अ॒प्सुमे॒ सोमो॑ अब्रवीद॒न्तर्विश्वा॑नि भेष॒जा । अ॒ग्निञ्च॑ वि॒श्वश॑म्भुव॒माप॑श्च वि॒श्वभे॑षजीः ॥ गौ॒री मि॑माय सलि॒लानि॒ तक्ष॒त्येक॑पदी द्वि॒पदी॒ सा चतु॑ष्पदी । अ॒ष्टाप॑दी॒ नव॑पदी बभू॒वुषी॑ स॒हस्रा᳚क्षरा पर॒मे व्यो॑मन्न् ॥
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सोमा॑य॒ नमः॑ ॥ 2 ॥

ॐ अ॒ग्निर्मू॒र्धा दि॒वः क॒कुत्पतिः॑ पृथि॒व्या अ॒यम् । अ॒पाग्ंरेताग्ं॑सि जिन्वति ॥ स्यो॒ना पृ॑थिवि॒ भवा॑ऽनृक्ष॒रा नि॒वेश॑नी । यच्छा॑न॒श्शर्म॑ स॒प्रथाः᳚ ॥ क्षेत्र॑स्य॒ पति॑ना व॒यग्ंहि॒ते ने॑व जयामसि । गामश्वं॑ पोषयि॒त्.ंवा स नो॑ मृडाती॒दृशे᳚ ॥
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अङ्गा॑रकाय॒ नमः॑ ॥ 3 ॥

ॐ उद्बु॑ध्यस्वाग्ने॒ प्रति॑जागृह्येनमिष्टापू॒र्ते सग्ंसृ॑जेथाम॒यञ्च॑ । पुनः॑ कृ॒ण्वग्ग्‍स्त्वा॑ पि॒तरं॒-युँवा॑नम॒न्वाताग्ं॑सी॒त्त्वयि॒ तन्तु॑मे॒तम् ॥ इ॒दं-विँष्णु॒र्विच॑क्रमे त्रे॒धा निद॑धे प॒दम् । समू॑ढमस्यपाग्ं सु॒रे ॥ विष्णो॑ र॒राट॑मसि॒ विष्णोः᳚ पृ॒ष्ठम॑सि॒ विष्णो॒श्श्नप्त्रे᳚स्थो॒ विष्णो॒स्स्यूर॑सि॒ विष्णो᳚र्ध्रु॒वम॑सि वैष्ण॒वम॑सि॒ विष्ण॑वे त्वा ॥
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधा॑य॒ नमः॑ ॥ 4 ॥

ॐ बृह॑स्पते॒ अति॒यद॒र्यो अर्​हा᳚द्द्यु॒मद्वि॒भाति॒ क्रतु॑म॒ज्जने॑षु ।यद्दी॒दय॒च्चव॑सर्तप्रजात॒ तद॒स्मासु॒ द्रवि॑णन्धेहि चि॒त्रम् ॥ इन्द्र॑मरुत्व इ॒ह पा॑हि॒ सोमं॒-यँथा॑ शार्या॒ते अपि॑बस्सु॒तस्य॑ । तव॒ प्रणी॑ती॒ तव॑ शूर॒शर्म॒न्नावि॑वासन्ति क॒वय॑स्सुय॒ज्ञाः ॥ ब्रह्म॑जज्ञा॒नं प्र॑थ॒मं पु॒रस्ता॒द्विसी॑म॒तस्सु॒रुचो॑ वे॒न आ॑वः । सबु॒ध्निया॑ उप॒मा अ॑स्य वि॒ष्ठास्स॒तश्च॒ योनि॒मस॑तश्च॒ विवः॑ ॥
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृह॒स्पत॑ये॒ नमः॑ ॥ 5 ॥

ॐ प्रव॑श्शु॒क्राय॑ भा॒नवे॑ भरध्वम् । ह॒व्यं म॒तिं चा॒ग्नये॒ सुपू॑तम् । यो दैव्या॑नि॒ मानु॑षा ज॒नूग्ंषि॑ अ॒न्तर्विश्वा॑नि वि॒द्म ना॒ जिगा॑ति ॥ इ॒न्द्रा॒णीमा॒सु नारि॑षु सु॒पत्.ंई॑म॒हम॑श्रवम् । न ह्य॑स्या अप॒रञ्च॒न ज॒रसा॒ मर॑ते॒ पतिः॑ ॥ इन्द्रं॑-वोँ वि॒श्वत॒स्परि॒ हवा॑महे॒ जने᳚भ्यः । अ॒स्माक॑मस्तु॒ केव॑लः॥
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्रा॑य॒ नमः॑ ॥ 6 ॥

ॐ शन्नो॑ दे॒वीर॒भिष्ट॑य॒ आपो॑ भवन्तु पी॒तये᳚ । शं​योँर॒भिस्र॑वन्तु नः ॥ प्रजा॑पते॒ न त्वदे॒तान्य॒न्यो विश्वा॑ जा॒तानि॒ परि॒ता ब॑भूव । यत्का॑मास्ते जुहु॒मस्तन्नो॑ अस्तु व॒यग्ग्‍स्या॑म॒ पत॑यो रयी॒णाम् ॥ इ॒मं-यँ॑मप्रस्त॒रमाहि सीदाऽङ्गि॑रोभिः पि॒तृभि॑स्सं​विँदा॒नः । आत्वा॒ मन्त्राः᳚ कविश॒स्ता व॑हन्त्वे॒ना रा॑जन्\, ह॒विषा॑ मादयस्व ॥
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनैश्च॑राय॒ नमः॑ ॥ 7 ॥

ॐ कया॑ नश्चि॒त्र आभु॑वदू॒ती स॒दावृ॑ध॒स्सखा᳚ । कया॒ शचि॑ष्ठया वृ॒ता ॥ आऽयङ्गौः पृश्नि॑रक्रमी॒दस॑नन्मा॒तरं॒ पुनः॑ । पि॒तर॑ञ्च प्र॒यन्त्सुवः॑ ॥ यत्ते॑ दे॒वी निर्‍ऋ॑तिराब॒बन्ध॒ दाम॑ ग्री॒वास्व॑विच॒र्त्यम् । इ॒दन्ते॒ तद्विष्या॒म्यायु॑षो॒ न मध्या॒दथा॑जी॒वः पि॒तुम॑द्धि॒ प्रमु॑क्तः ॥
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राह॑वे॒ नमः॑ ॥ 8 ॥

ॐ के॒तुङ्कृ॒ण्वन्न॑के॒तवे॒ पेशो॑ मर्या अपे॒शसे᳚ । समु॒षद्भि॑रजायथाः ॥ ब्र॒ह्मा दे॒वानां᳚ पद॒वीः क॑वी॒नामृषि॒र्विप्रा॑णां महि॒षो मृ॒गाणा᳚म् । श्ये॒नोगृध्रा॑णा॒ग्॒स्वधि॑ति॒र्वना॑ना॒ग्ं॒ सोमः॑ प॒वित्र॒मत्ये॑ति॒ रेभन्॑ ॥ सचि॑त्र चि॒त्रं चि॒तयन्᳚तम॒स्मे चित्र॑क्षत्र चि॒त्रत॑मं-वँयो॒धाम् । च॒न्द्रं र॒यिं पु॑रु॒वीरम्᳚ बृ॒हन्तं॒ चन्द्र॑च॒न्द्राभि॑र्गृण॒ते यु॑वस्व ॥
ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितेभ्यः केतु॑भ्यो॒ नमः॑ ॥ 9 ॥

॥ ॐ आदित्यादि नवग्रह देव॑ताभ्यो॒ नमो॒ नमः॑ ॥
॥ ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

NAVAGRAHA SUKTAM

This document is in romanized English

ōṃ śuklāmbaradharaṃ viṣṇuṃ śaśivarṇa-ñchaturbhujam।
prasannavadana-ndhyāyētsarva vighnōpaśāntayē ॥

ō-mbhūḥ ō-mbhuva̍ḥ ōg̠ṃ suva̍ḥ ō-mmaha̍ḥ ō-ñjanaḥ ō-ntapa̍ḥ ōgṃ sa̠tyaṃ ō-ntatsa̍vi̠turvarē̎ṇya̠-mbhargō̍dē̠vasya̍ dhīmahi dhiyō̠ yō na̍ḥ
prachō̠dayā̎t ॥ ōṃ āpō̠ jyōtī̠rasō̠-'mṛta̠-mbrahma̠ bhūrbhuva̠ssuva̠rōm ॥

mamōpātta-samasta-duritakṣayadvārā śrīparamēśvara prītyarthaṃ ādityādi navagraha dēvatā prasāda siddhyarthaṃ ādityādi navagraha namaskārān kariṣyē ॥

ōṃ āsa̠tyēna̠ raja̍sā̠ varta̍mānō nivē̠śaya̍nna̠mṛta̠-mmartya̍ñcha । hi̠ra̠ṇyayē̍na savi̠tā rathē̠nā-''dē̠vō yā̍ti̠bhuva̍nā vi̠paśyan̍ ॥ a̠gni-ndū̠taṃ vṛ̍ṇīmahē̠ hōtā̍raṃ vi̠śvavē̍dasam । a̠sya ya̠jñasya̍ su̠kratum̎ ॥ yēṣā̠mīśē̍ paśu̠pati̍ḥ paśū̠nā-ñchatu̍ṣpadāmu̠ta cha̍ dvi̠padā̎m । niṣkrī̍tō̠-'yaṃ ya̠jñiya̍-mbhā̠gamē̍tu rā̠yaspōṣā̠ yaja̍mānasya santu ॥
ōṃ adhidēvatā pratyadhidēvatā sahitāya ādi̍tyāya̠ nama̍ḥ ॥ 1 ॥

ōṃ āpyā̍yasva̠ samē̍tu tē vi̠śvata̍ssōma̠ vṛṣṇi̍yam । bhavā̠ vāja̍sya saṅga̠thē ॥ a̠psumē̠ sōmō̍ abravīda̠ntarviśvā̍ni bhēṣa̠jā । a̠gniñcha̍ vi̠śvaśa̍mbhuva̠māpa̍ścha vi̠śvabhē̍ṣajīḥ ॥ gau̠rī mi̍māya sali̠lāni̠ takṣa̠tyēka̍padī dvi̠padī̠ sā chatu̍ṣpadī । a̠ṣṭāpa̍dī̠ nava̍padī babhū̠vuṣī̍ sa̠hasrā̎kṣarā para̠mē vyō̍mann ॥
ōṃ adhidēvatā pratyadhidēvatā sahitāya sōmā̍ya̠ nama̍ḥ ॥ 2 ॥

ōṃ a̠gnirmū̠rdhā di̠vaḥ ka̠kutpati̍ḥ pṛthi̠vyā a̠yam । a̠pāgṃrētāg̍ṃsi jinvati ॥ syō̠nā pṛ̍thivi̠ bhavā̍-'nṛkṣa̠rā ni̠vēśa̍nī । yachChā̍na̠śśarma̍ sa̠prathā̎ḥ ॥ kṣētra̍sya̠ pati̍nā va̠yagṃhi̠tē nē̍va jayāmasi । gāmaśva̍-mpōṣayi̠t..nvā sa nō̍ mṛḍātī̠dṛśē̎ ॥
ōṃ adhidēvatā pratyadhidēvatā sahitāya aṅgā̍rakāya̠ nama̍ḥ ॥ 3 ॥

ōṃ udbu̍dhyasvāgnē̠ prati̍jāgṛhyēnamiṣṭāpū̠rtē sagṃsṛ̍jēthāma̠yañcha̍ । puna̍ḥ kṛ̠ṇvagg‍stvā̍ pi̠tara̠ṃ yuvā̍nama̠nvātāg̍ṃsī̠ttvayi̠ tantu̍mē̠tam ॥ i̠daṃ viṣṇu̠rvicha̍kramē trē̠dhā nida̍dhē pa̠dam । samū̍ḍhamasyapāgṃ su̠rē ॥ viṣṇō̍ ra̠rāṭa̍masi̠ viṣṇō̎ḥ pṛ̠ṣṭhama̍si̠ viṣṇō̠śśnaptrē̎sthō̠ viṣṇō̠ssyūra̍si̠ viṣṇō̎rdhru̠vama̍si vaiṣṇa̠vama̍si̠ viṣṇa̍vē tvā ॥
ōṃ adhidēvatā pratyadhidēvatā sahitāya budhā̍ya̠ nama̍ḥ ॥ 4 ॥

ō-mbṛha̍spatē̠ ati̠yada̠ryō ar​hā̎ddyu̠madvi̠bhāti̠ kratu̍ma̠jjanē̍ṣu ।yaddī̠daya̠chchava̍sartaprajāta̠ tada̠smāsu̠ dravi̍ṇandhēhi chi̠tram ॥ indra̍marutva i̠ha pā̍hi̠ sōma̠ṃ yathā̍ śāryā̠tē api̍bassu̠tasya̍ । tava̠ praṇī̍tī̠ tava̍ śūra̠śarma̠nnāvi̍vāsanti ka̠vaya̍ssuya̠jñāḥ ॥ brahma̍jajñā̠na-mpra̍tha̠ma-mpu̠rastā̠dvisī̍ma̠tassu̠ruchō̍ vē̠na ā̍vaḥ । sabu̠dhniyā̍ upa̠mā a̍sya vi̠ṣṭhāssa̠taścha̠ yōni̠masa̍taścha̠ viva̍ḥ ॥
ōṃ adhidēvatā pratyadhidēvatā sahitāya bṛha̠spata̍yē̠ nama̍ḥ ॥ 5 ॥

ō-mprava̍śśu̠krāya̍ bhā̠navē̍ bharadhvam । ha̠vya-mma̠ti-ñchā̠gnayē̠ supū̍tam । yō daivyā̍ni̠ mānu̍ṣā ja̠nūgṃṣi̍ a̠ntarviśvā̍ni vi̠dma nā̠ jigā̍ti ॥ i̠ndrā̠ṇīmā̠su nāri̍ṣu su̠pat..nī̍ma̠hama̍śravam । na hya̍syā apa̠rañcha̠na ja̠rasā̠ mara̍tē̠ pati̍ḥ ॥ indra̍ṃ vō vi̠śvata̠spari̠ havā̍mahē̠ janē̎bhyaḥ । a̠smāka̍mastu̠ kēva̍laḥ॥
ōṃ adhidēvatā pratyadhidēvatā sahitāya śukrā̍ya̠ nama̍ḥ ॥ 6 ॥

ōṃ śannō̍ dē̠vīra̠bhiṣṭa̍ya̠ āpō̍ bhavantu pī̠tayē̎ । śaṃyōra̠bhisra̍vantu naḥ ॥ prajā̍patē̠ na tvadē̠tānya̠nyō viśvā̍ jā̠tāni̠ pari̠tā ba̍bhūva । yatkā̍māstē juhu̠mastannō̍ astu va̠yagg‍syā̍ma̠ pata̍yō rayī̠ṇām ॥ i̠maṃ ya̍maprasta̠ramāhi sīdā-'ṅgi̍rōbhiḥ pi̠tṛbhi̍ssaṃvidā̠naḥ । ātvā̠ mantrā̎ḥ kaviśa̠stā va̍hantvē̠nā rā̍jan\, ha̠viṣā̍ mādayasva ॥
ōṃ adhidēvatā pratyadhidēvatā sahitāya śanaiścha̍rāya̠ nama̍ḥ ॥ 7 ॥

ō-ṅkayā̍ naśchi̠tra ābhu̍vadū̠tī sa̠dāvṛ̍dha̠ssakhā̎ । kayā̠ śachi̍ṣṭhayā vṛ̠tā ॥ ā-'yaṅgauḥ pṛśni̍rakramī̠dasa̍nanmā̠tara̠-mpuna̍ḥ । pi̠tara̍ñcha pra̠yantsuva̍ḥ ॥ yattē̍ dē̠vī nir‍ṛ̍tirāba̠bandha̠ dāma̍ grī̠vāsva̍vicha̠rtyam । i̠dantē̠ tadviṣyā̠myāyu̍ṣō̠ na madhyā̠dathā̍jī̠vaḥ pi̠tuma̍ddhi̠ pramu̍ktaḥ ॥
ōṃ adhidēvatā pratyadhidēvatā sahitāya rāha̍vē̠ nama̍ḥ ॥ 8 ॥

ō-ṅkē̠tuṅkṛ̠ṇvanna̍kē̠tavē̠ pēśō̍ maryā apē̠śasē̎ । samu̠ṣadbhi̍rajāyathāḥ ॥ bra̠hmā dē̠vānā̎-mpada̠vīḥ ka̍vī̠nāmṛṣi̠rviprā̍ṇā-mmahi̠ṣō mṛ̠gāṇā̎m । śyē̠nōgṛdhrā̍ṇā̠g̠svadhi̍ti̠rvanā̍nā̠g̠ṃ sōma̍ḥ pa̠vitra̠matyē̍ti̠ rēbhan̍ ॥ sachi̍tra chi̠tra-ñchi̠tayan̎tama̠smē chitra̍kṣatra chi̠trata̍maṃ vayō̠dhām । cha̠ndraṃ ra̠yi-mpu̍ru̠vīram̎ bṛ̠hanta̠-ñchandra̍cha̠ndrābhi̍rgṛṇa̠tē yu̍vasva ॥
ōṃ adhidēvatā pratyadhidēvatā sahitēbhyaḥ kētu̍bhyō̠ nama̍ḥ ॥ 9 ॥

॥ ōṃ ādityādi navagraha dēva̍tābhyō̠ namō̠ nama̍ḥ ॥
॥ ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

நவக்3ரஹ ஸூக்தம்

This document is in Tamil

ஓஂ ஶுக்லாம்ப3ரத4ரஂ-விഁஷ்ணுஂ ஶஶிவர்ண-ஞ்சதுர்பு4ஜம்।
ப்ரஸன்னவத3னம் த்4யாயேத்ஸர்வ விக்4னோபஶான்தயே ॥

ஓம் பூ4: ஓம் பு4வ:॑ ஓக்3ம்॒ ஸுவ:॑ ஓ-ம்மஹ:॑ ஓ-ஞ்ஜன: ஓ-ன்தப:॑ ஓகஂ3 ஸ॒த்யஂ ஓ-ன்தத்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி தி4யோ॒ யோ ந:॑
ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥ ஓஂ ஆபோ॒ ஜ்யோதீ॒ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥

மமோபாத்த-ஸமஸ்த-து3ரிதக்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்தஂ2 ஆதி3த்யாதி3 நவக்3ரஹ தே3வதா ப்ரஸாத3 ஸித்3த்4யர்தஂ2 ஆதி3த்யாதி3 நவக்3ரஹ நமஸ்காரான் கரிஷ்யே ॥

ஓஂ ஆஸ॒த்யேன॒ ரஜ॑ஸா॒ வர்த॑மானோ நிவே॒ஶய॑ன்ன॒ம்ருதம்॒ மர்த்ய॑ஞ்ச । ஹி॒ர॒ண்யயே॑ன ஸவி॒தா ரதே॒2னாதே॒3வோ யா॑தி॒பு4வ॑னா வி॒பஶ்யன்॑ ॥ அ॒க்3னிம் தூ॒3தஂ-வ்ருഁ॑ணீமஹே॒ ஹோதா॑ரஂ-விഁ॒ஶ்வவே॑த3ஸம் । அ॒ஸ்ய ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ ஸு॒க்ரதும்᳚ ॥ யேஷா॒மீஶே॑ பஶு॒பதி:॑ பஶூ॒னா-ஞ்சது॑ஷ்பதா3மு॒த ச॑ த்3வி॒பதா᳚3ம் । நிஷ்க்ரீ॑தோ॒யஂ-யഁ॒ஜ்ஞியம்॑ பா॒4க3மே॑து ரா॒யஸ்போஷா॒ யஜ॑மானஸ்ய ஸன்து ॥
ஓஂ அதி4தே3வதா ப்ரத்யதி4தே3வதா ஸஹிதாய ஆதி॑3த்யாய॒ நம:॑ ॥ 1 ॥

ஓஂ ஆப்யா॑யஸ்வ॒ ஸமே॑து தே வி॒ஶ்வத॑ஸ்ஸோம॒ வ்ருஷ்ணி॑யம் । ப4வா॒ வாஜ॑ஸ்ய ஸங்க॒3தே2 ॥ அ॒ப்ஸுமே॒ ஸோமோ॑ அப்3ரவீத॒3ன்தர்விஶ்வா॑னி பே4ஷ॒ஜா । அ॒க்3னிஞ்ச॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு4வ॒மாப॑ஶ்ச வி॒ஶ்வபே॑4ஷஜீ: ॥ கௌ॒3ரீ மி॑மாய ஸலி॒லானி॒ தக்ஷ॒த்யேக॑பதீ3 த்3வி॒பதீ॒3 ஸா சது॑ஷ்பதீ3 । அ॒ஷ்டாப॑தீ॒3 நவ॑பதீ3 ப3பூ॒4வுஷீ॑ ஸ॒ஹஸ்ரா᳚க்ஷரா பர॒மே வ்யோ॑மன்ன் ॥
ஓஂ அதி4தே3வதா ப்ரத்யதி4தே3வதா ஸஹிதாய ஸோமா॑ய॒ நம:॑ ॥ 2 ॥

ஓஂ அ॒க்3னிர்மூ॒ர்தா4 தி॒3வ: க॒குத்பதி:॑ ப்ருதி॒2வ்யா அ॒யம் । அ॒பாக்3ம்ரேதாக்3ம்॑ஸி ஜின்வதி ॥ ஸ்யோ॒னா ப்ரு॑தி2வி॒ ப4வா॑ன்ருக்ஷ॒ரா நி॒வேஶ॑னீ । யச்சா॑2ன॒ஶ்ஶர்ம॑ ஸ॒ப்ரதா᳚2: ॥ க்ஷேத்ர॑ஸ்ய॒ பதி॑னா வ॒யக்3ம்ஹி॒தே நே॑வ ஜயாமஸி । கா3மஶ்வம்॑ போஷயி॒த்.ஂவா ஸ நோ॑ ம்ருடா3தீ॒த்3ருஶே᳚ ॥
ஓஂ அதி4தே3வதா ப்ரத்யதி4தே3வதா ஸஹிதாய அங்கா॑3ரகாய॒ நம:॑ ॥ 3 ॥

ஓஂ உத்3பு॑3த்4யஸ்வாக்3னே॒ ப்ரதி॑ஜாக்3ருஹ்யேனமிஷ்டாபூ॒ர்தே ஸக்3ம்ஸ்ரு॑ஜேதா2ம॒யஞ்ச॑ । புன:॑ க்ரு॒ண்வக்3க்3‍ஸ்த்வா॑ பி॒தரம்॒ யுவா॑னம॒ன்வாதாக்3ம்॑ஸீ॒த்த்வயி॒ தன்து॑மே॒தம் ॥ இ॒தஂ3-விഁஷ்ணு॒ர்விச॑க்ரமே த்ரே॒தா4 நித॑3தே4 ப॒த3ம் । ஸமூ॑ட4மஸ்யபாகஂ3 ஸு॒ரே ॥ விஷ்ணோ॑ ர॒ராட॑மஸி॒ விஷ்ணோ:᳚ ப்ரு॒ஷ்ட2ம॑ஸி॒ விஷ்ணோ॒ஶ்ஶ்னப்த்ரே᳚ஸ்தோ॒2 விஷ்ணோ॒ஸ்ஸ்யூர॑ஸி॒ விஷ்ணோ᳚ர்த்4ரு॒வம॑ஸி வைஷ்ண॒வம॑ஸி॒ விஷ்ண॑வே த்வா ॥
ஓஂ அதி4தே3வதா ப்ரத்யதி4தே3வதா ஸஹிதாய பு3தா॑4ய॒ நம:॑ ॥ 4 ॥

ஓம் ப்3ருஹ॑ஸ்பதே॒ அதி॒யத॒3ர்யோ அர்​ஹா᳚த்3த்3யு॒மத்3வி॒பா4தி॒ க்ரது॑ம॒ஜ்ஜனே॑ஷு ।யத்3தீ॒3த3ய॒ச்சவ॑ஸர்தப்ரஜாத॒ தத॒3ஸ்மாஸு॒ த்3ரவி॑ணன்தே4ஹி சி॒த்ரம் ॥ இன்த்3ர॑மருத்வ இ॒ஹ பா॑ஹி॒ ஸோமம்॒ யதா॑2 ஶார்யா॒தே அபி॑ப3ஸ்ஸு॒தஸ்ய॑ । தவ॒ ப்ரணீ॑தீ॒ தவ॑ ஶூர॒ஶர்ம॒ன்னாவி॑வாஸன்தி க॒வய॑ஸ்ஸுய॒ஜ்ஞா: ॥ ப்3ரஹ்ம॑ஜஜ்ஞா॒ன-ம்ப்ர॑த॒2ம-ம்பு॒ரஸ்தா॒த்3விஸீ॑ம॒தஸ்ஸு॒ருசோ॑ வே॒ன ஆ॑வ: । ஸபு॒3த்4னியா॑ உப॒மா அ॑ஸ்ய வி॒ஷ்டா2ஸ்ஸ॒தஶ்ச॒ யோனி॒மஸ॑தஶ்ச॒ விவ:॑ ॥
ஓஂ அதி4தே3வதா ப்ரத்யதி4தே3வதா ஸஹிதாய ப்3ருஹ॒ஸ்பத॑யே॒ நம:॑ ॥ 5 ॥

ஓ-ம்ப்ரவ॑ஶ்ஶு॒க்ராய॑ பா॒4னவே॑ ப4ரத்4வம் । ஹ॒வ்ய-ம்ம॒தி-ஞ்சா॒க்3னயே॒ ஸுபூ॑தம் । யோ தை3வ்யா॑னி॒ மானு॑ஷா ஜ॒னூக்3ம்ஷி॑ அ॒ன்தர்விஶ்வா॑னி வி॒த்3ம நா॒ ஜிகா॑3தி ॥ இ॒ன்த்3ரா॒ணீமா॒ஸு நாரி॑ஷு ஸு॒பத்.ஂஈ॑ம॒ஹம॑ஶ்ரவம் । ந ஹ்ய॑ஸ்யா அப॒ரஞ்ச॒ன ஜ॒ரஸா॒ மர॑தே॒ பதி:॑ ॥ இன்த்3ரம்॑ வோ வி॒ஶ்வத॒ஸ்பரி॒ ஹவா॑மஹே॒ ஜனே᳚ப்4ய: । அ॒ஸ்மாக॑மஸ்து॒ கேவ॑ல:॥
ஓஂ அதி4தே3வதா ப்ரத்யதி4தே3வதா ஸஹிதாய ஶுக்ரா॑ய॒ நம:॑ ॥ 6 ॥

ஓஂ ஶன்னோ॑ தே॒3வீர॒பி4ஷ்ட॑ய॒ ஆபோ॑ ப4வன்து பீ॒தயே᳚ । ஶம்யோர॒பி4ஸ்ர॑வன்து ந: ॥ ப்ரஜா॑பதே॒ ந த்வதே॒3தான்ய॒ன்யோ விஶ்வா॑ ஜா॒தானி॒ பரி॒தா ப॑3பூ4வ । யத்கா॑மாஸ்தே ஜுஹு॒மஸ்தன்னோ॑ அஸ்து வ॒யக்3க்3‍ஸ்யா॑ம॒ பத॑யோ ரயீ॒ணாம் ॥ இ॒மஂ-யഁ॑மப்ரஸ்த॒ரமாஹி ஸீதா3ங்கி॑3ரோபி4: பி॒த்ருபி॑4ஸ்ஸம்விதா॒3ன: । ஆத்வா॒ மன்த்ரா:᳚ கவிஶ॒ஸ்தா வ॑ஹன்த்வே॒னா ரா॑ஜன்\, ஹ॒விஷா॑ மாத3யஸ்வ ॥
ஓஂ அதி4தே3வதா ப்ரத்யதி4தே3வதா ஸஹிதாய ஶனைஶ்ச॑ராய॒ நம:॑ ॥ 7 ॥

ஓ-ங்கயா॑ நஶ்சி॒த்ர ஆபு॑4வதூ॒3தீ ஸ॒தா3வ்ரு॑த॒4ஸ்ஸகா᳚2 । கயா॒ ஶசி॑ஷ்ட2யா வ்ரு॒தா ॥ ஆயங்கௌ3: ப்ருஶ்னி॑ரக்ரமீ॒த3ஸ॑னந்மா॒தரம்॒ புன:॑ । பி॒தர॑ஞ்ச ப்ர॒யன்த்ஸுவ:॑ ॥ யத்தே॑ தே॒3வீ நிர்‍ரு॑திராப॒3ப3ன்த॒4 தா3ம॑ க்3ரீ॒வாஸ்வ॑விச॒ர்த்யம் । இ॒த3ன்தே॒ தத்3விஷ்யா॒ம்யாயு॑ஷோ॒ ந மத்4யா॒த3தா॑2ஜீ॒வ: பி॒தும॑த்3தி॒4 ப்ரமு॑க்த: ॥
ஓஂ அதி4தே3வதா ப்ரத்யதி4தே3வதா ஸஹிதாய ராஹ॑வே॒ நம:॑ ॥ 8 ॥

ஓ-ங்கே॒துங்க்ரு॒ண்வன்ன॑கே॒தவே॒ பேஶோ॑ மர்யா அபே॒ஶஸே᳚ । ஸமு॒ஷத்3பி॑4ரஜாயதா2: ॥ ப்3ர॒ஹ்மா தே॒3வானாம்᳚ பத॒3வீ: க॑வீ॒னாம்ருஷி॒ர்விப்ரா॑ணா-ம்மஹி॒ஷோ ம்ரு॒கா3ணா᳚ம் । ஶ்யே॒னோக்3ருத்4ரா॑ணா॒க்॒3ஸ்வதி॑4தி॒ர்வனா॑னா॒க்3ம்॒ ஸோம:॑ ப॒வித்ர॒மத்யே॑தி॒ ரேப4ன்॑ ॥ ஸசி॑த்ர சி॒த்ர-ஞ்சி॒தயன்᳚தம॒ஸ்மே சித்ர॑க்ஷத்ர சி॒த்ரத॑மஂ-வഁயோ॒தா4ம் । ச॒ன்த்3ரஂ ர॒யி-ம்பு॑ரு॒வீரம்᳚ ப்3ரு॒ஹன்தம்॒ சன்த்3ர॑ச॒ன்த்3ராபி॑4ர்க்3ருண॒தே யு॑வஸ்வ ॥
ஓஂ அதி4தே3வதா ப்ரத்யதி4தே3வதா ஸஹிதேப்4ய: கேது॑ப்4யோ॒ நம:॑ ॥ 9 ॥

॥ ஓஂ ஆதி3த்யாதி3 நவக்3ரஹ தே3வ॑தாப்4யோ॒ நமோ॒ நம:॑ ॥
॥ ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

ನವಗ್ರಹ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ - Kannada

ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ-ವಿಁಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ॥

ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ॑ ಓಗ್ಂ॒ ಸುವಃ॑ ಓಂ ಮಹಃ॑ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ॑ ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ಓಂ ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑
ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಂ ಆಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥

ಮಮೋಪಾತ್ತ-ಸಮಸ್ತ-ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಆಸ॒ತ್ಯೇನ॒ ರಜ॑ಸಾ॒ ವರ್ತ॑ಮಾನೋ ನಿವೇ॒ಶಯ॑ನ್ನ॒ಮೃತಂ॒ ಮರ್ತ್ಯಂ॑ಚ । ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸವಿ॒ತಾ ರಥೇ॒ನಾಽಽದೇ॒ವೋ ಯಾ॑ತಿ॒ಭುವ॑ನಾ ವಿ॒ಪಶ್ಯನ್॑ ॥ ಅ॒ಗ್ನಿಂ ದೂ॒ತಂ-ವೃಁ॑ಣೀಮಹೇ॒ ಹೋತಾ॑ರಂ-ವಿಁ॒ಶ್ವವೇ॑ದಸಮ್ । ಅ॒ಸ್ಯ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಸು॒ಕ್ರತುಂ᳚ ॥ ಯೇಷಾ॒ಮೀಶೇ॑ ಪಶು॒ಪತಿಃ॑ ಪಶೂ॒ನಾಂ ಚತು॑ಷ್ಪದಾಮು॒ತ ಚ॑ ದ್ವಿ॒ಪದಾ᳚ಮ್ । ನಿಷ್ಕ್ರೀ॑ತೋ॒ಽಯಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಿಯಂ॑ ಭಾ॒ಗಮೇ॑ತು ರಾ॒ಯಸ್ಪೋಷಾ॒ ಯಜ॑ಮಾನಸ್ಯ ಸಂತು ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಆದಿ॑ತ್ಯಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ॒ ಸಮೇ॑ತು ತೇ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಸೋಮ॒ ವೃಷ್ಣಿ॑ಯಮ್ । ಭವಾ॒ ವಾಜ॑ಸ್ಯ ಸಂಗ॒ಥೇ ॥ ಅ॒ಪ್ಸುಮೇ॒ ಸೋಮೋ॑ ಅಬ್ರವೀದಂ॒ತರ್ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ಭೇಷ॒ಜಾ । ಅ॒ಗ್ನಿಂಚ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶಂ॑ಭುವ॒ಮಾಪ॑ಶ್ಚ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ॑ಷಜೀಃ ॥ ಗೌ॒ರೀ ಮಿ॑ಮಾಯ ಸಲಿ॒ಲಾನಿ॒ ತಕ್ಷ॒ತ್ಯೇಕ॑ಪದೀ ದ್ವಿ॒ಪದೀ॒ ಸಾ ಚತು॑ಷ್ಪದೀ । ಅ॒ಷ್ಟಾಪ॑ದೀ॒ ನವ॑ಪದೀ ಬಭೂ॒ವುಷೀ॑ ಸ॒ಹಸ್ರಾ᳚ಕ್ಷರಾ ಪರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮನ್ನ್ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಸೋಮಾ॑ಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಅ॒ಗ್ನಿರ್ಮೂ॒ರ್ಧಾ ದಿ॒ವಃ ಕ॒ಕುತ್ಪತಿಃ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ಅ॒ಯಮ್ । ಅ॒ಪಾಗ್ಂರೇತಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಿನ್ವತಿ ॥ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಪೃ॑ಥಿವಿ॒ ಭವಾ॑ಽನೃಕ್ಷ॒ರಾ ನಿ॒ವೇಶ॑ನೀ । ಯಚ್ಛಾ॑ನ॒ಶ್ಶರ್ಮ॑ ಸ॒ಪ್ರಥಾಃ᳚ ॥ ಕ್ಷೇತ್ರ॑ಸ್ಯ॒ ಪತಿ॑ನಾ ವ॒ಯಗ್ಂಹಿ॒ತೇ ನೇ॑ವ ಜಯಾಮಸಿ । ಗಾಮಶ್ವಂ॑ ಪೋಷಯಿ॒ತ್.ಂವಾ ಸ ನೋ॑ ಮೃಡಾತೀ॒ದೃಶೇ᳚ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಅಂಗಾ॑ರಕಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಉದ್ಬು॑ಧ್ಯಸ್ವಾಗ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಜಾಗೃಹ್ಯೇನಮಿಷ್ಟಾಪೂ॒ರ್ತೇ ಸಗ್ಂಸೃ॑ಜೇಥಾಮ॒ಯಂಚ॑ । ಪುನಃ॑ ಕೃ॒ಣ್ವಗ್ಗ್‍ಸ್ತ್ವಾ॑ ಪಿ॒ತರಂ॒-ಯುಁವಾ॑ನಮ॒ನ್ವಾತಾಗ್ಂ॑ಸೀ॒ತ್ತ್ವಯಿ॒ ತಂತು॑ಮೇ॒ತಮ್ ॥ ಇ॒ದಂ-ವಿಁಷ್ಣು॒ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇ ಪ॒ದಮ್ । ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯಪಾಗ್ಂ ಸು॒ರೇ ॥ ವಿಷ್ಣೋ॑ ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋಃ᳚ ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಶ್ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಬುಧಾ॑ಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 4 ॥

ಓಂ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಅತಿ॒ಯದ॒ರ್ಯೋ ಅರ್​ಹಾ᳚ದ್ದ್ಯು॒ಮದ್ವಿ॒ಭಾತಿ॒ ಕ್ರತು॑ಮ॒ಜ್ಜನೇ॑ಷು ।ಯದ್ದೀ॒ದಯ॒ಚ್ಚವ॑ಸರ್ತಪ್ರಜಾತ॒ ತದ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂಧೇಹಿ ಚಿ॒ತ್ರಮ್ ॥ ಇಂದ್ರ॑ಮರುತ್ವ ಇ॒ಹ ಪಾ॑ಹಿ॒ ಸೋಮಂ॒-ಯಁಥಾ॑ ಶಾರ್ಯಾ॒ತೇ ಅಪಿ॑ಬಸ್ಸು॒ತಸ್ಯ॑ । ತವ॒ ಪ್ರಣೀ॑ತೀ॒ ತವ॑ ಶೂರ॒ಶರ್ಮ॒ನ್ನಾವಿ॑ವಾಸಂತಿ ಕ॒ವಯ॑ಸ್ಸುಯ॒ಜ್ಞಾಃ ॥ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ವಿಸೀ॑ಮ॒ತಸ್ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ । ಸಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾಸ್ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವಃ॑ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ 5 ॥

ಓಂ ಪ್ರವ॑ಶ್ಶು॒ಕ್ರಾಯ॑ ಭಾ॒ನವೇ॑ ಭರಧ್ವಮ್ । ಹ॒ವ್ಯಂ ಮ॒ತಿಂ ಚಾ॒ಗ್ನಯೇ॒ ಸುಪೂ॑ತಮ್ । ಯೋ ದೈವ್ಯಾ॑ನಿ॒ ಮಾನು॑ಷಾ ಜ॒ನೂಗ್ಂಷಿ॑ ಅಂ॒ತರ್ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ವಿ॒ದ್ಮ ನಾ॒ ಜಿಗಾ॑ತಿ ॥ ಇಂ॒ದ್ರಾ॒ಣೀಮಾ॒ಸು ನಾರಿ॑ಷು ಸು॒ಪತ್.ಂಈ॑ಮ॒ಹಮ॑ಶ್ರವಮ್ । ನ ಹ್ಯ॑ಸ್ಯಾ ಅಪ॒ರಂಚ॒ನ ಜ॒ರಸಾ॒ ಮರ॑ತೇ॒ ಪತಿಃ॑ ॥ ಇಂದ್ರಂ॑-ವೋಁ ವಿ॒ಶ್ವತ॒ಸ್ಪರಿ॒ ಹವಾ॑ಮಹೇ॒ ಜನೇ᳚ಭ್ಯಃ । ಅ॒ಸ್ಮಾಕ॑ಮಸ್ತು॒ ಕೇವ॑ಲಃ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಶುಕ್ರಾ॑ಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 6 ॥

ಓಂ ಶನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವೀರ॒ಭಿಷ್ಟ॑ಯ॒ ಆಪೋ॑ ಭವಂತು ಪೀ॒ತಯೇ᳚ । ಶಂ​ಯೋಁರ॒ಭಿಸ್ರ॑ವಂತು ನಃ ॥ ಪ್ರಜಾ॑ಪತೇ॒ ನ ತ್ವದೇ॒ತಾನ್ಯ॒ನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾ॑ ಜಾ॒ತಾನಿ॒ ಪರಿ॒ತಾ ಬ॑ಭೂವ । ಯತ್ಕಾ॑ಮಾಸ್ತೇ ಜುಹು॒ಮಸ್ತನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ವ॒ಯಗ್ಗ್‍ಸ್ಯಾ॑ಮ॒ ಪತ॑ಯೋ ರಯೀ॒ಣಾಮ್ ॥ ಇ॒ಮಂ-ಯಁ॑ಮಪ್ರಸ್ತ॒ರಮಾಹಿ ಸೀದಾಽಂಗಿ॑ರೋಭಿಃ ಪಿ॒ತೃಭಿ॑ಸ್ಸಂ​ವಿಁದಾ॒ನಃ । ಆತ್ವಾ॒ ಮಂತ್ರಾಃ᳚ ಕವಿಶ॒ಸ್ತಾ ವ॑ಹಂತ್ವೇ॒ನಾ ರಾ॑ಜನ್\, ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಮಾದಯಸ್ವ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ಶನೈಶ್ಚ॑ರಾಯ॒ ನಮಃ॑ ॥ 7 ॥

ಓಂ ಕಯಾ॑ ನಶ್ಚಿ॒ತ್ರ ಆಭು॑ವದೂ॒ತೀ ಸ॒ದಾವೃ॑ಧ॒ಸ್ಸಖಾ᳚ । ಕಯಾ॒ ಶಚಿ॑ಷ್ಠಯಾ ವೃ॒ತಾ ॥ ಆಽಯಂಗೌಃ ಪೃಶ್ನಿ॑ರಕ್ರಮೀ॒ದಸ॑ನನ್ಮಾ॒ತರಂ॒ ಪುನಃ॑ । ಪಿ॒ತರಂ॑ಚ ಪ್ರ॒ಯಂತ್ಸುವಃ॑ ॥ ಯತ್ತೇ॑ ದೇ॒ವೀ ನಿರ್‍ಋ॑ತಿರಾಬ॒ಬಂಧ॒ ದಾಮ॑ ಗ್ರೀ॒ವಾಸ್ವ॑ವಿಚ॒ರ್ತ್ಯಮ್ । ಇ॒ದಂತೇ॒ ತದ್ವಿಷ್ಯಾ॒ಮ್ಯಾಯು॑ಷೋ॒ ನ ಮಧ್ಯಾ॒ದಥಾ॑ಜೀ॒ವಃ ಪಿ॒ತುಮ॑ದ್ಧಿ॒ ಪ್ರಮು॑ಕ್ತಃ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತಾಯ ರಾಹ॑ವೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ 8 ॥

ಓಂ ಕೇ॒ತುಂಕೃ॒ಣ್ವನ್ನ॑ಕೇ॒ತವೇ॒ ಪೇಶೋ॑ ಮರ್ಯಾ ಅಪೇ॒ಶಸೇ᳚ । ಸಮು॒ಷದ್ಭಿ॑ರಜಾಯಥಾಃ ॥ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪದ॒ವೀಃ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮೃಷಿ॒ರ್ವಿಪ್ರಾ॑ಣಾಂ ಮಹಿ॒ಷೋ ಮೃ॒ಗಾಣಾ᳚ಮ್ । ಶ್ಯೇ॒ನೋಗೃಧ್ರಾ॑ಣಾ॒ಗ್॒ಸ್ವಧಿ॑ತಿ॒ರ್ವನಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸೋಮಃ॑ ಪ॒ವಿತ್ರ॒ಮತ್ಯೇ॑ತಿ॒ ರೇಭನ್॑ ॥ ಸಚಿ॑ತ್ರ ಚಿ॒ತ್ರಂ ಚಿ॒ತಯನ್᳚ತಮ॒ಸ್ಮೇ ಚಿತ್ರ॑ಕ್ಷತ್ರ ಚಿ॒ತ್ರತ॑ಮಂ-ವಁಯೋ॒ಧಾಮ್ । ಚಂ॒ದ್ರಂ ರ॒ಯಿಂ ಪು॑ರು॒ವೀರಂ᳚ ಬೃ॒ಹಂತಂ॒ ಚಂದ್ರ॑ಚಂ॒ದ್ರಾಭಿ॑ರ್ಗೃಣ॒ತೇ ಯು॑ವಸ್ವ ॥
ಓಂ ಅಧಿದೇವತಾ ಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ ಸಹಿತೇಭ್ಯಃ ಕೇತು॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ ॥ 9 ॥

॥ ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವ॑ತಾಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ॥
॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

നവഗ്രഹ സൂക്തമ്

This document is in Malayalam

ഓം ശുക്ലാംബരധരം-വിഁഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജമ്।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്സര്വ വിഘ്നോപശാംതയേ ॥

ഓം ഭൂഃ ഓം ഭുവഃ॑ ഓഗ്മ്॒ സുവഃ॑ ഓം മഹഃ॑ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ॑ ഓഗ്മ് സ॒ത്യം ഓം തത്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ധിയോ॒ യോ നഃ॑
പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥ ഓം ആപോ॒ ജ്യോതീ॒രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവ॒രോമ് ॥

മമോപാത്ത-സമസ്ത-ദുരിതക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീപരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം ആദിത്യാദി നവഗ്രഹ ദേവതാ പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്ഥം ആദിത്യാദി നവഗ്രഹ നമസ്കാരാന് കരിഷ്യേ ॥

ഓം ആസ॒ത്യേന॒ രജ॑സാ॒ വര്ത॑മാനോ നിവേ॒ശയ॑ന്ന॒മൃതം॒ മര്ത്യം॑ച । ഹി॒ര॒ണ്യയേ॑ന സവി॒താ രഥേ॒നാഽഽദേ॒വോ യാ॑തി॒ഭുവ॑നാ വി॒പശ്യന്॑ ॥ അ॒ഗ്നിം ദൂ॒തം-വൃഁ ॑ണീമഹേ॒ ഹോതാ॑രം-വിഁ॒ശ്വവേ॑ദസമ് । അ॒സ്യ യ॒ജ്ഞസ്യ॑ സു॒ക്രതുമ്᳚ ॥ യേഷാ॒മീശേ॑ പശു॒പതിഃ॑ പശൂ॒നാം ചതു॑ഷ്പദാമു॒ത ച॑ ദ്വി॒പദാ᳚മ് । നിഷ്ക്രീ॑തോ॒ഽയം-യഁ॒ജ്ഞിയം॑ ഭാ॒ഗമേ॑തു രാ॒യസ്പോഷാ॒ യജ॑മാനസ്യ സംതു ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ആദി॑ത്യായ॒ നമഃ॑ ॥ 1 ॥

ഓം ആപ്യാ॑യസ്വ॒ സമേ॑തു തേ വി॒ശ്വത॑സ്സോമ॒ വൃഷ്ണി॑യമ് । ഭവാ॒ വാജ॑സ്യ സംഗ॒ഥേ ॥ അ॒പ്സുമേ॒ സോമോ॑ അബ്രവീദം॒തര്വിശ്വാ॑നി ഭേഷ॒ജാ । അ॒ഗ്നിംച॑ വി॒ശ്വശം॑ഭുവ॒മാപ॑ശ്ച വി॒ശ്വഭേ॑ഷജീഃ ॥ ഗൌ॒രീ മി॑മായ സലി॒ലാനി॒ തക്ഷ॒ത്യേക॑പദീ ദ്വി॒പദീ॒ സാ ചതു॑ഷ്പദീ । അ॒ഷ്ടാപ॑ദീ॒ നവ॑പദീ ബഭൂ॒വുഷീ॑ സ॒ഹസ്രാ᳚ക്ഷരാ പര॒മേ വ്യോ॑മന്ന് ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ സോമാ॑യ॒ നമഃ॑ ॥ 2 ॥

ഓം അ॒ഗ്നിര്മൂ॒ര്ധാ ദി॒വഃ ക॒കുത്പതിഃ॑ പൃഥി॒വ്യാ അ॒യമ് । അ॒പാഗ്മ്രേതാഗ്മ്॑സി ജിന്വതി ॥ സ്യോ॒നാ പൃ॑ഥിവി॒ ഭവാ॑ഽനൃക്ഷ॒രാ നി॒വേശ॑നീ । യച്ഛാ॑ന॒ശ്ശര്മ॑ സ॒പ്രഥാഃ᳚ ॥ ക്ഷേത്ര॑സ്യ॒ പതി॑നാ വ॒യഗ്മ്ഹി॒തേ നേ॑വ ജയാമസി । ഗാമശ്വം॑ പോഷയി॒ത്.ംവാ സ നോ॑ മൃഡാതീ॒ദൃശേ᳚ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ അംഗാ॑രകായ॒ നമഃ॑ ॥ 3 ॥

ഓം ഉദ്ബു॑ധ്യസ്വാഗ്നേ॒ പ്രതി॑ജാഗൃഹ്യേനമിഷ്ടാപൂ॒ര്തേ സഗ്മ്സൃ॑ജേഥാമ॒യംച॑ । പുനഃ॑ കൃ॒ണ്വഗ്ഗ്‍സ്ത്വാ॑ പി॒തരം॒-യുഁവാ॑നമ॒ന്വാതാഗ്മ്॑സീ॒ത്ത്വയി॒ തംതു॑മേ॒തമ് ॥ ഇ॒ദം-വിഁഷ്ണു॒ര്വിച॑ക്രമേ ത്രേ॒ധാ നിദ॑ധേ പ॒ദമ് । സമൂ॑ഢമസ്യപാഗ്മ് സു॒രേ ॥ വിഷ്ണോ॑ ര॒രാട॑മസി॒ വിഷ്ണോഃ᳚ പൃ॒ഷ്ഠമ॑സി॒ വിഷ്ണോ॒ശ്ശ്നപ്ത്രേ᳚സ്ഥോ॒ വിഷ്ണോ॒സ്സ്യൂര॑സി॒ വിഷ്ണോ᳚ര്ധ്രു॒വമ॑സി വൈഷ്ണ॒വമ॑സി॒ വിഷ്ണ॑വേ ത്വാ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ബുധാ॑യ॒ നമഃ॑ ॥ 4 ॥

ഓം ബൃഹ॑സ്പതേ॒ അതി॒യദ॒ര്യോ അര്​ഹാ᳚ദ്ദ്യു॒മദ്വി॒ഭാതി॒ ക്രതു॑മ॒ജ്ജനേ॑ഷു ।യദ്ദീ॒ദയ॒ച്ചവ॑സര്തപ്രജാത॒ തദ॒സ്മാസു॒ ദ്രവി॑ണംധേഹി ചി॒ത്രമ് ॥ ഇംദ്ര॑മരുത്വ ഇ॒ഹ പാ॑ഹി॒ സോമം॒-യഁഥാ॑ ശാര്യാ॒തേ അപി॑ബസ്സു॒തസ്യ॑ । തവ॒ പ്രണീ॑തീ॒ തവ॑ ശൂര॒ശര്മ॒ന്നാവി॑വാസംതി ക॒വയ॑സ്സുയ॒ജ്ഞാഃ ॥ ബ്രഹ്മ॑ജജ്ഞാ॒നം പ്ര॑ഥ॒മം പു॒രസ്താ॒ദ്വിസീ॑മ॒തസ്സു॒രുചോ॑ വേ॒ന ആ॑വഃ । സബു॒ധ്നിയാ॑ ഉപ॒മാ അ॑സ്യ വി॒ഷ്ഠാസ്സ॒തശ്ച॒ യോനി॒മസ॑തശ്ച॒ വിവഃ॑ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ബൃഹ॒സ്പത॑യേ॒ നമഃ॑ ॥ 5 ॥

ഓം പ്രവ॑ശ്ശു॒ക്രായ॑ ഭാ॒നവേ॑ ഭരധ്വമ് । ഹ॒വ്യം മ॒തിം ചാ॒ഗ്നയേ॒ സുപൂ॑തമ് । യോ ദൈവ്യാ॑നി॒ മാനു॑ഷാ ജ॒നൂഗ്മ്ഷി॑ അം॒തര്വിശ്വാ॑നി വി॒ദ്മ നാ॒ ജിഗാ॑തി ॥ ഇം॒ദ്രാ॒ണീമാ॒സു നാരി॑ഷു സു॒പത്.ംഈ॑മ॒ഹമ॑ശ്രവമ് । ന ഹ്യ॑സ്യാ അപ॒രംച॒ന ജ॒രസാ॒ മര॑തേ॒ പതിഃ॑ ॥ ഇംദ്രം॑-വോഁ വി॒ശ്വത॒സ്പരി॒ ഹവാ॑മഹേ॒ ജനേ᳚ഭ്യഃ । അ॒സ്മാക॑മസ്തു॒ കേവ॑ലഃ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ശുക്രാ॑യ॒ നമഃ॑ ॥ 6 ॥

ഓം ശന്നോ॑ ദേ॒വീര॒ഭിഷ്ട॑യ॒ ആപോ॑ ഭവംതു പീ॒തയേ᳚ । ശം​യോഁര॒ഭിസ്ര॑വംതു നഃ ॥ പ്രജാ॑പതേ॒ ന ത്വദേ॒താന്യ॒ന്യോ വിശ്വാ॑ ജാ॒താനി॒ പരി॒താ ബ॑ഭൂവ । യത്കാ॑മാസ്തേ ജുഹു॒മസ്തന്നോ॑ അസ്തു വ॒യഗ്ഗ്‍സ്യാ॑മ॒ പത॑യോ രയീ॒ണാമ് ॥ ഇ॒മം-യഁ ॑മപ്രസ്ത॒രമാഹി സീദാഽംഗി॑രോഭിഃ പി॒തൃഭി॑സ്സം​വിഁദാ॒നഃ । ആത്വാ॒ മംത്രാഃ᳚ കവിശ॒സ്താ വ॑ഹംത്വേ॒നാ രാ॑ജന്\, ഹ॒വിഷാ॑ മാദയസ്വ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ ശനൈശ്ച॑രായ॒ നമഃ॑ ॥ 7 ॥

ഓം കയാ॑ നശ്ചി॒ത്ര ആഭു॑വദൂ॒തീ സ॒ദാവൃ॑ധ॒സ്സഖാ᳚ । കയാ॒ ശചി॑ഷ്ഠയാ വൃ॒താ ॥ ആഽയംഗൌഃ പൃശ്നി॑രക്രമീ॒ദസ॑നന്മാ॒തരം॒ പുനഃ॑ । പി॒തരം॑ച പ്ര॒യംത്സുവഃ॑ ॥ യത്തേ॑ ദേ॒വീ നിര്‍ഋ॑തിരാബ॒ബംധ॒ ദാമ॑ ഗ്രീ॒വാസ്വ॑വിച॒ര്ത്യമ് । ഇ॒ദംതേ॒ തദ്വിഷ്യാ॒മ്യായു॑ഷോ॒ ന മധ്യാ॒ദഥാ॑ജീ॒വഃ പി॒തുമ॑ദ്ധി॒ പ്രമു॑ക്തഃ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതായ രാഹ॑വേ॒ നമഃ॑ ॥ 8 ॥

ഓം കേ॒തുംകൃ॒ണ്വന്ന॑കേ॒തവേ॒ പേശോ॑ മര്യാ അപേ॒ശസേ᳚ । സമു॒ഷദ്ഭി॑രജായഥാഃ ॥ ബ്ര॒ഹ്മാ ദേ॒വാനാം᳚ പദ॒വീഃ ക॑വീ॒നാമൃഷി॒ര്വിപ്രാ॑ണാം മഹി॒ഷോ മൃ॒ഗാണാ᳚മ് । ശ്യേ॒നോഗൃധ്രാ॑ണാ॒ഗ്॒സ്വധി॑തി॒ര്വനാ॑നാ॒ഗ്മ്॒ സോമഃ॑ പ॒വിത്ര॒മത്യേ॑തി॒ രേഭന്॑ ॥ സചി॑ത്ര ചി॒ത്രം ചി॒തയന്᳚തമ॒സ്മേ ചിത്ര॑ക്ഷത്ര ചി॒ത്രത॑മം-വഁയോ॒ധാമ് । ചം॒ദ്രം ര॒യിം പു॑രു॒വീരമ്᳚ ബൃ॒ഹംതം॒ ചംദ്ര॑ചം॒ദ്രാഭി॑ര്ഗൃണ॒തേ യു॑വസ്വ ॥
ഓം അധിദേവതാ പ്രത്യധിദേവതാ സഹിതേഭ്യഃ കേതു॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ ॥ 9 ॥

॥ ഓം ആദിത്യാദി നവഗ്രഹ ദേവ॑താഭ്യോ॒ നമോ॒ നമഃ॑ ॥
॥ ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

නවග්රහ සූක්තම්

This document is in  Sinhala

ඕං ශුක්ලාංබරධරං-විඁෂ්ණුං ශශිවර්ණං චතුර්භුජම්।
ප්රසන්නවදනං ධ්යායේත්සර්ව විඝ්නෝපශාංතයේ ॥

ඕං භූඃ ඕං භුවඃ॑ ඕග්-ම්॒ සුවඃ॑ ඕං මහඃ॑ ඕං ජනඃ ඕං තපඃ॑ ඕග්-ම් ස॒ත්යං ඕං තත්ස॑වි॒තුර්වරේ᳚ණ්යං॒ භර්ගෝ॑දේ॒වස්ය॑ ධීමහි ධියෝ॒ යෝ නඃ॑
ප්රචෝ॒දයා᳚ත් ॥ ඕං ආපෝ॒ ජ්යෝතී॒රසෝ॒ऽමෘතං॒ බ්රහ්ම॒ භූර්භුව॒ස්සුව॒රෝම් ॥

මමෝපාත්ත-සමස්ත-දුරිතක්ෂයද්වාරා ශ්රීපරමේශ්වර ප්රීත්යර්ථං ආදිත්යාදි නවග්රහ දේවතා ප්රසාද සිද්ධ්යර්ථං ආදිත්යාදි නවග්රහ නමස්කාරාන් කරිෂ්යේ ॥

ඕං ආස॒ත්යේන॒ රජ॑සා॒ වර්ත॑මානෝ නිවේ॒ශය॑න්න॒මෘතං॒ මර්ත්යං॑ච । හි॒ර॒ණ්යයේ॑න සවි॒තා රථේ॒නාऽऽදේ॒වෝ යා॑ති॒භුව॑නා වි॒පශ්යන්॑ ॥ අ॒ග්නිං දූ॒තං-වෘඁ ॑ණීමහේ॒ හෝතා॑රං-විඁ॒ශ්වවේ॑දසම් । අ॒ස්ය ය॒ජ්ඤස්ය॑ සු॒ක්රතුම්᳚ ॥ යේෂා॒මීශේ॑ පශු॒පතිඃ॑ පශූ॒නාං චතු॑ෂ්පදාමු॒ත ච॑ ද්වි॒පදා᳚ම් । නිෂ්ක්රී॑තෝ॒ऽයං-යඁ॒ජ්ඤියං॑ භා॒ගමේ॑තු රා॒යස්පෝෂා॒ යජ॑මානස්ය සංතු ॥
ඕං අධිදේවතා ප්රත්යධිදේවතා සහිතාය ආදි॑ත්යාය॒ නමඃ॑ ॥ 1 ॥

ඕං ආප්යා॑යස්ව॒ සමේ॑තු තේ වි॒ශ්වත॑ස්සෝම॒ වෘෂ්ණි॑යම් । භවා॒ වාජ॑ස්ය සංග॒ථේ ॥ අ॒ප්සුමේ॒ සෝමෝ॑ අබ්රවීදං॒තර්විශ්වා॑නි භේෂ॒ජා । අ॒ග්නිංච॑ වි॒ශ්වශං॑භුව॒මාප॑ශ්ච වි॒ශ්වභේ॑ෂජීඃ ॥ ගෞ॒රී මි॑මාය සලි॒ලානි॒ තක්ෂ॒ත්යේක॑පදී ද්වි॒පදී॒ සා චතු॑ෂ්පදී । අ॒ෂ්ටාප॑දී॒ නව॑පදී බභූ॒වුෂී॑ ස॒හස්රා᳚ක්ෂරා පර॒මේ ව්යෝ॑මන්න් ॥
ඕං අධිදේවතා ප්රත්යධිදේවතා සහිතාය සෝමා॑ය॒ නමඃ॑ ॥ 2 ॥

ඕං අ॒ග්නිර්මූ॒ර්ධා දි॒වඃ ක॒කුත්පතිඃ॑ පෘථි॒ව්යා අ॒යම් । අ॒පාග්-ම්රේතාග්-ම්॑සි ජින්වති ॥ ස්යෝ॒නා පෘ॑ථිවි॒ භවා॑ऽනෘක්ෂ॒රා නි॒වේශ॑නී । යච්ඡා॑න॒ශ්ශර්ම॑ ස॒ප්රථාඃ᳚ ॥ ක්ෂේත්ර॑ස්ය॒ පති॑නා ව॒යග්-ම්හි॒තේ නේ॑ව ජයාමසි । ගාමශ්වං॑ පෝෂයි॒ත්.ංවා ස නෝ॑ මෘඩාතී॒දෘශේ᳚ ॥
ඕං අධිදේවතා ප්රත්යධිදේවතා සහිතාය අංගා॑රකාය॒ නමඃ॑ ॥ 3 ॥

ඕං උද්බු॑ධ්යස්වාග්නේ॒ ප්රති॑ජාගෘහ්යේනමිෂ්ටාපූ॒ර්තේ සග්-ම්සෘ॑ජේථාම॒යංච॑ । පුනඃ॑ කෘ॒ණ්වග්ග්‍ස්ත්වා॑ පි॒තරං॒-යුඁවා॑නම॒න්වාතාග්-ම්॑සී॒ත්ත්වයි॒ තංතු॑මේ॒තම් ॥ ඉ॒දං-විඁෂ්ණු॒ර්විච॑ක්රමේ ත්රේ॒ධා නිද॑ධේ ප॒දම් । සමූ॑ඪමස්යපාග්-ම් සු॒රේ ॥ විෂ්ණෝ॑ ර॒රාට॑මසි॒ විෂ්ණෝඃ᳚ පෘ॒ෂ්ඨම॑සි॒ විෂ්ණෝ॒ශ්ශ්නප්ත්රේ᳚ස්ථෝ॒ විෂ්ණෝ॒ස්ස්යූර॑සි॒ විෂ්ණෝ᳚ර්ධ්රු॒වම॑සි වෛෂ්ණ॒වම॑සි॒ විෂ්ණ॑වේ ත්වා ॥
ඕං අධිදේවතා ප්රත්යධිදේවතා සහිතාය බුධා॑ය॒ නමඃ॑ ॥ 4 ॥

ඕං බෘහ॑ස්පතේ॒ අති॒යද॒ර්යෝ අර්​හා᳚ද්ද්යු॒මද්වි॒භාති॒ ක්රතු॑ම॒ජ්ජනේ॑ෂු ।යද්දී॒දය॒ච්චව॑සර්තප්රජාත॒ තද॒ස්මාසු॒ ද්රවි॑ණංධේහි චි॒ත්රම් ॥ ඉංද්ර॑මරුත්ව ඉ॒හ පා॑හි॒ සෝමං॒-යඁථා॑ ශාර්යා॒තේ අපි॑බස්සු॒තස්ය॑ । තව॒ ප්රණී॑තී॒ තව॑ ශූර॒ශර්ම॒න්නාවි॑වාසංති ක॒වය॑ස්සුය॒ජ්ඤාඃ ॥ බ්රහ්ම॑ජජ්ඤා॒නං ප්ර॑ථ॒මං පු॒රස්තා॒ද්විසී॑ම॒තස්සු॒රුචෝ॑ වේ॒න ආ॑වඃ । සබු॒ධ්නියා॑ උප॒මා අ॑ස්ය වි॒ෂ්ඨාස්ස॒තශ්ච॒ යෝනි॒මස॑තශ්ච॒ විවඃ॑ ॥
ඕං අධිදේවතා ප්රත්යධිදේවතා සහිතාය බෘහ॒ස්පත॑යේ॒ නමඃ॑ ॥ 5 ॥

ඕං ප්රව॑ශ්ශු॒ක්රාය॑ භා॒නවේ॑ භරධ්වම් । හ॒ව්යං ම॒තිං චා॒ග්නයේ॒ සුපූ॑තම් । යෝ දෛව්යා॑නි॒ මානු॑ෂා ජ॒නූග්-ම්ෂි॑ අං॒තර්විශ්වා॑නි වි॒ද්ම නා॒ ජිගා॑ති ॥ ඉං॒ද්රා॒ණීමා॒සු නාරි॑ෂු සු॒පත්.ංඊ॑ම॒හම॑ශ්රවම් । න හ්ය॑ස්යා අප॒රංච॒න ජ॒රසා॒ මර॑තේ॒ පතිඃ॑ ॥ ඉංද්රං॑-වෝඁ වි॒ශ්වත॒ස්පරි॒ හවා॑මහේ॒ ජනේ᳚භ්යඃ । අ॒ස්මාක॑මස්තු॒ කේව॑ලඃ॥
ඕං අධිදේවතා ප්රත්යධිදේවතා සහිතාය ශුක්රා॑ය॒ නමඃ॑ ॥ 6 ॥

ඕං ශන්නෝ॑ දේ॒වීර॒භිෂ්ට॑ය॒ ආපෝ॑ භවංතු පී॒තයේ᳚ । ශං​යෝඁර॒භිස්ර॑වංතු නඃ ॥ ප්රජා॑පතේ॒ න ත්වදේ॒තාන්ය॒න්යෝ විශ්වා॑ ජා॒තානි॒ පරි॒තා බ॑භූව । යත්කා॑මාස්තේ ජුහු॒මස්තන්නෝ॑ අස්තු ව॒යග්ග්‍ස්යා॑ම॒ පත॑යෝ රයී॒ණාම් ॥ ඉ॒මං-යඁ ॑මප්රස්ත॒රමාහි සීදාऽංගි॑රෝභිඃ පි॒තෘභි॑ස්සං​විඁදා॒නඃ । ආත්වා॒ මංත්රාඃ᳚ කවිශ॒ස්තා ව॑හංත්වේ॒නා රා॑ජන්\, හ॒විෂා॑ මාදයස්ව ॥
ඕං අධිදේවතා ප්රත්යධිදේවතා සහිතාය ශනෛශ්ච॑රාය॒ නමඃ॑ ॥ 7 ॥

ඕං කයා॑ නශ්චි॒ත්ර ආභු॑වදූ॒තී ස॒දාවෘ॑ධ॒ස්සඛා᳚ । කයා॒ ශචි॑ෂ්ඨයා වෘ॒තා ॥ ආऽයංගෞඃ පෘශ්නි॑රක්රමී॒දස॑නන්මා॒තරං॒ පුනඃ॑ । පි॒තරං॑ච ප්ර॒යංත්සුවඃ॑ ॥ යත්තේ॑ දේ॒වී නිර්‍ඍ॑තිරාබ॒බංධ॒ දාම॑ ග්රී॒වාස්ව॑විච॒ර්ත්යම් । ඉ॒දංතේ॒ තද්විෂ්යා॒ම්යායු॑ෂෝ॒ න මධ්යා॒දථා॑ජී॒වඃ පි॒තුම॑ද්ධි॒ ප්රමු॑ක්තඃ ॥
ඕං අධිදේවතා ප්රත්යධිදේවතා සහිතාය රාහ॑වේ॒ නමඃ॑ ॥ 8 ॥

ඕං කේ॒තුංකෘ॒ණ්වන්න॑කේ॒තවේ॒ පේශෝ॑ මර්යා අපේ॒ශසේ᳚ । සමු॒ෂද්භි॑රජායථාඃ ॥ බ්ර॒හ්මා දේ॒වානාං᳚ පද॒වීඃ ක॑වී॒නාමෘෂි॒ර්විප්රා॑ණාං මහි॒ෂෝ මෘ॒ගාණා᳚ම් । ශ්යේ॒නෝගෘධ්රා॑ණා॒ග්॒ස්වධි॑ති॒ර්වනා॑නා॒ග්-ම්॒ සෝමඃ॑ ප॒විත්ර॒මත්යේ॑ති॒ රේභන්॑ ॥ සචි॑ත්ර චි॒ත්රං චි॒තයන්᳚තම॒ස්මේ චිත්ර॑ක්ෂත්ර චි॒ත්රත॑මං-වඁයෝ॒ධාම් । චං॒ද්රං ර॒යිං පු॑රු॒වීරම්᳚ බෘ॒හංතං॒ චංද්ර॑චං॒ද්රාභි॑ර්ගෘණ॒තේ යු॑වස්ව ॥
ඕං අධිදේවතා ප්රත්යධිදේවතා සහිතේභ්යඃ කේතු॑භ්යෝ॒ නමඃ॑ ॥ 9 ॥

॥ ඕං ආදිත්යාදි නවග්රහ දේව॑තාභ්යෝ॒ නමෝ॒ නමඃ॑ ॥
॥ ඕං ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top