RATRI SUKTAM | रात्रि सूक्तम् | రాత్రి సూక్తం

0
RATRI SUKTAM | रात्रि सूक्तम् | రాత్రి సూక్తం

రాత్రి సూక్తం

(ఋ.10.127)

అస్య శ్రీ రాత్రీతి సూక్తస్య కుశిక ఋషిః రాత్రిర్దేవతా, గాయత్రీచ్ఛందః,
శ్రీజగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః ।

రాత్రీ॒ వ్య॑ఖ్యదాయ॒తీ పు॑రు॒త్రా దే॒వ్య॒1॑క్షభిః॑ ।
విశ్వా॒ అధి॒ శ్రియో॑ఽధిత ॥ 1

ఓర్వ॑ప్రా॒ అమ॑ర్త్యా ని॒వతో॑ దే॒వ్యు॒1॑ద్వతః॑ ।
జ్యోతి॑షా బాధతే॒ తమః॑ ॥ 2

నిరు॒ స్వసా॑రమస్కృతో॒షసం॑ దే॒వ్యా॑య॒తీ ।
అపేదు॑ హాసతే॒ తమః॑ ॥ 3

సా నో॑ అ॒ద్య యస్యా॑ వ॒యం ని తే॒ యామ॒న్నవి॑క్ష్మహి ।
వృ॒క్షే న వ॑స॒తిం-వఀయః॑ ॥ 4

ని గ్రామా॑సో అవిక్షత॒ ని ప॒ద్వంతో॒ ని ప॒క్షిణః॑ ।
ని శ్యే॒నాస॑శ్చిద॒ర్థినః॑ ॥ 5

యా॒వయా॑ వృ॒క్యం॒1॑ వృకం॑-యఀ॒వయ॑ స్తే॒నమూ॑ర్మ్యే ।
అథా॑ నః సు॒తరా॑ భవ ॥ 6

ఉప॑ మా॒ పేపి॑శ॒త్తమః॑ కృ॒ష్ణం-వ్యఀ ॑క్తమస్థిత ।
ఉష॑ ఋ॒ణేవ॑ యాతయ ॥ 7

ఉప॑ తే॒ గా ఇ॒వాక॑రం-వృఀణీ॒ష్వ దు॑హితర్దివః ।
రాత్రి॒ స్తోమం॒ న జి॒గ్యుషే॑ ॥ 8

रात्रि सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी ( Devanagari)

(ऋ.10.127)

अस्य श्री रात्रीति सूक्तस्य कुशिक ऋषिः रात्रिर्देवता, गायत्रीच्छन्दः,
श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठादौ जपे विनियोगः ।

रात्री॒ व्य॑ख्यदाय॒ती पु॑रु॒त्रा दे॒व्य॒1॑क्षभिः॑ ।
विश्वा॒ अधि॒ श्रियो॑ऽधित ॥ 1

ओर्व॑प्रा॒ अम॑र्त्या नि॒वतो॑ दे॒व्यु॒1॑द्वतः॑ ।
ज्योति॑षा बाधते॒ तमः॑ ॥ 2

निरु॒ स्वसा॑रमस्कृतो॒षसं॑ दे॒व्या॑य॒ती ।
अपेदु॑ हासते॒ तमः॑ ॥ 3

सा नो॑ अ॒द्य यस्या॑ व॒यं नि ते॒ याम॒न्नवि॑क्ष्महि ।
वृ॒क्षे न व॑स॒तिं-वँयः॑ ॥ 4

नि ग्रामा॑सो अविक्षत॒ नि प॒द्वन्तो॒ नि प॒क्षिणः॑ ।
नि श्ये॒नास॑श्चिद॒र्थिनः॑ ॥ 5

या॒वया॑ वृ॒क्यं॒1॑ वृकं॑-यँ॒वय॑ स्ते॒नमू॑र्म्ये ।
अथा॑ नः सु॒तरा॑ भव ॥ 6

उप॑ मा॒ पेपि॑श॒त्तमः॑ कृ॒ष्णं-व्यँ॑क्तमस्थित ।
उष॑ ऋ॒णेव॑ यातय ॥ 7

उप॑ ते॒ गा इ॒वाक॑रं-वृँणी॒ष्व दु॑हितर्दिवः ।
रात्रि॒ स्तोमं॒ न जि॒ग्युषे॑ ॥ 8

RATRI SUKTAM

This document is in romanized sanskrit (English)

(ṛ.10.127)

asya śrī rātrīti sūktasya kuśika ṛṣiḥ rātrirdēvatā, gāyatrīchChandaḥ,
śrījagadambā prītyarthē saptaśatīpāṭhādau japē viniyōgaḥ ।

rātrī̠ vya̍khyadāya̠tī pu̍ru̠trā dē̠vya̠1̍kṣabhi̍ḥ ।
viśvā̠ adhi̠ śriyō̍-'dhita ॥ 1

ōrva̍prā̠ ama̍rtyā ni̠vatō̍ dē̠vyu̠1̍dvata̍ḥ ।
jyōti̍ṣā bādhatē̠ tama̍ḥ ॥ 2

niru̠ svasā̍ramaskṛtō̠ṣasa̍-ndē̠vyā̍ya̠tī ।
apēdu̍ hāsatē̠ tama̍ḥ ॥ 3

sā nō̍ a̠dya yasyā̍ va̠ya-nni tē̠ yāma̠nnavi̍kṣmahi ।
vṛ̠kṣē na va̍sa̠tiṃ vaya̍ḥ ॥ 4

ni grāmā̍sō avikṣata̠ ni pa̠dvantō̠ ni pa̠kṣiṇa̍ḥ ।
ni śyē̠nāsa̍śchida̠rthina̍ḥ ॥ 5

yā̠vayā̍ vṛ̠kya̠ṃ1̍ vṛka̍ṃ ya̠vaya̍ stē̠namū̍rmyē ।
athā̍ na-ssu̠tarā̍ bhava ॥ 6

upa̍ mā̠ pēpi̍śa̠ttama̍ḥ kṛ̠ṣṇaṃ vya̍ktamasthita ।
uṣa̍ ṛ̠ṇēva̍ yātaya ॥ 7

upa̍ tē̠ gā i̠vāka̍raṃ vṛṇī̠ṣva du̍hitardivaḥ ।
rātri̠ stōma̠-nna ji̠gyuṣē̍ ॥ 8

ராத்ரி ஸூக்தம்

This document is in Tamil

(ரு.1௦.127)

அஸ்ய ஶ்ரீ ராத்ரீதி ஸூக்தஸ்ய குஶிக ருஷி: ராத்ரிர்தே3வதா, கா3யத்ரீச்ச2ன்த:3,
ஶ்ரீஜக3த3ம்பா3 ப்ரீத்யர்தே2 ஸப்தஶதீபாடா2தௌ3 ஜபே வினியோக:3 ।

ராத்ரீ॒ வ்ய॑க்2யதா3ய॒தீ பு॑ரு॒த்ரா தே॒3வ்ய॒1॑க்ஷபி॑4: ।
விஶ்வா॒ அதி॒4 ஶ்ரியோ॑தி4த ॥ 1

ஓர்வ॑ப்ரா॒ அம॑ர்த்யா நி॒வதோ॑ தே॒3வ்யு॒1॑த்3வத:॑ ।
ஜ்யோதி॑ஷா பா3த4தே॒ தம:॑ ॥ 2

நிரு॒ ஸ்வஸா॑ரமஸ்க்ருதோ॒ஷஸம்॑ தே॒3வ்யா॑ய॒தீ ।
அபேது॑3 ஹாஸதே॒ தம:॑ ॥ 3

ஸா நோ॑ அ॒த்3ய யஸ்யா॑ வ॒ய-ன்னி தே॒ யாம॒ன்னவி॑க்ஷ்மஹி ।
வ்ரு॒க்ஷே ந வ॑ஸ॒திஂ-வഁய:॑ ॥ 4

நி க்3ராமா॑ஸோ அவிக்ஷத॒ நி ப॒த்3வன்தோ॒ நி ப॒க்ஷிண:॑ ।
நி ஶ்யே॒னாஸ॑ஶ்சித॒3ர்தி2ன:॑ ॥ 5

யா॒வயா॑ வ்ரு॒க்யம்॒1॑ வ்ருகம்॑ ய॒வய॑ ஸ்தே॒னமூ॑ர்ம்யே ।
அதா॑2 ந-ஸ்ஸு॒தரா॑ ப4வ ॥ 6

உப॑ மா॒ பேபி॑ஶ॒த்தம:॑ க்ரு॒ஷ்ணஂ-வ்யഁ॑க்தமஸ்தி2த ।
உஷ॑ ரு॒ணேவ॑ யாதய ॥ 7

உப॑ தே॒ கா3 இ॒வாக॑ரஂ-வ்ருഁணீ॒ஷ்வ து॑3ஹிதர்தி3வ: ।
ராத்ரி॒ ஸ்தோமம்॒ ந ஜி॒க்3யுஷே॑ ॥ 8

ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ (Kannada)

(ಋ.10.127)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾತ್ರೀತಿ ಸೂಕ್ತಸ್ಯ ಕುಶಿಕ ಋಷಿಃ ರಾತ್ರಿರ್ದೇವತಾ, ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ,
ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾದೌ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ರಾತ್ರೀ॒ ವ್ಯ॑ಖ್ಯದಾಯ॒ತೀ ಪು॑ರು॒ತ್ರಾ ದೇ॒ವ್ಯ॒1॑ಕ್ಷಭಿಃ॑ ।
ವಿಶ್ವಾ॒ ಅಧಿ॒ ಶ್ರಿಯೋ॑ಽಧಿತ ॥ 1

ಓರ್ವ॑ಪ್ರಾ॒ ಅಮ॑ರ್ತ್ಯಾ ನಿ॒ವತೋ॑ ದೇ॒ವ್ಯು॒1॑ದ್ವತಃ॑ ।
ಜ್ಯೋತಿ॑ಷಾ ಬಾಧತೇ॒ ತಮಃ॑ ॥ 2

ನಿರು॒ ಸ್ವಸಾ॑ರಮಸ್ಕೃತೋ॒ಷಸಂ॑ ದೇ॒ವ್ಯಾ॑ಯ॒ತೀ ।
ಅಪೇದು॑ ಹಾಸತೇ॒ ತಮಃ॑ ॥ 3

ಸಾ ನೋ॑ ಅ॒ದ್ಯ ಯಸ್ಯಾ॑ ವ॒ಯಂ ನಿ ತೇ॒ ಯಾಮ॒ನ್ನವಿ॑ಕ್ಷ್ಮಹಿ ।
ವೃ॒ಕ್ಷೇ ನ ವ॑ಸ॒ತಿಂ-ವಁಯಃ॑ ॥ 4

ನಿ ಗ್ರಾಮಾ॑ಸೋ ಅವಿಕ್ಷತ॒ ನಿ ಪ॒ದ್ವಂತೋ॒ ನಿ ಪ॒ಕ್ಷಿಣಃ॑ ।
ನಿ ಶ್ಯೇ॒ನಾಸ॑ಶ್ಚಿದ॒ರ್ಥಿನಃ॑ ॥ 5

ಯಾ॒ವಯಾ॑ ವೃ॒ಕ್ಯಂ॒1॑ ವೃಕಂ॑-ಯಁ॒ವಯ॑ ಸ್ತೇ॒ನಮೂ॑ರ್ಮ್ಯೇ ।
ಅಥಾ॑ ನಃ ಸು॒ತರಾ॑ ಭವ ॥ 6

ಉಪ॑ ಮಾ॒ ಪೇಪಿ॑ಶ॒ತ್ತಮಃ॑ ಕೃ॒ಷ್ಣಂ-ವ್ಯಁ॑ಕ್ತಮಸ್ಥಿತ ।
ಉಷ॑ ಋ॒ಣೇವ॑ ಯಾತಯ ॥ 7

ಉಪ॑ ತೇ॒ ಗಾ ಇ॒ವಾಕ॑ರಂ-ವೃಁಣೀ॒ಷ್ವ ದು॑ಹಿತರ್ದಿವಃ ।
ರಾತ್ರಿ॒ ಸ್ತೋಮಂ॒ ನ ಜಿ॒ಗ್ಯುಷೇ॑ ॥ 8

രാത്രി സൂക്തമ്

This document is in Malayalam

(ഋ.10.127)

അസ്യ ശ്രീ രാത്രീതി സൂക്തസ്യ കുശിക ഋഷിഃ രാത്രിര്ദേവതാ, ഗായത്രീച്ഛംദഃ,
ശ്രീജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീപാഠാദൌ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

രാത്രീ॒ വ്യ॑ഖ്യദായ॒തീ പു॑രു॒ത്രാ ദേ॒വ്യ॒1॑ക്ഷഭിഃ॑ ।
വിശ്വാ॒ അധി॒ ശ്രിയോ॑ഽധിത ॥ 1

ഓര്വ॑പ്രാ॒ അമ॑ര്ത്യാ നി॒വതോ॑ ദേ॒വ്യു॒1॑ദ്വതഃ॑ ।
ജ്യോതി॑ഷാ ബാധതേ॒ തമഃ॑ ॥ 2

നിരു॒ സ്വസാ॑രമസ്കൃതോ॒ഷസം॑ ദേ॒വ്യാ॑യ॒തീ ।
അപേദു॑ ഹാസതേ॒ തമഃ॑ ॥ 3

സാ നോ॑ അ॒ദ്യ യസ്യാ॑ വ॒യം നി തേ॒ യാമ॒ന്നവി॑ക്ഷ്മഹി ।
വൃ॒ക്ഷേ ന വ॑സ॒തിം-വഁയഃ॑ ॥ 4

നി ഗ്രാമാ॑സോ അവിക്ഷത॒ നി പ॒ദ്വംതോ॒ നി പ॒ക്ഷിണഃ॑ ।
നി ശ്യേ॒നാസ॑ശ്ചിദ॒ര്ഥിനഃ॑ ॥ 5

യാ॒വയാ॑ വൃ॒ക്യം॒1॑ വൃകം॑-യഁ॒വയ॑ സ്തേ॒നമൂ॑ര്മ്യേ ।
അഥാ॑ നഃ സു॒തരാ॑ ഭവ ॥ 6

ഉപ॑ മാ॒ പേപി॑ശ॒ത്തമഃ॑ കൃ॒ഷ്ണം-വ്യഁ ॑ക്തമസ്ഥിത ।
ഉഷ॑ ഋ॒ണേവ॑ യാതയ ॥ 7

ഉപ॑ തേ॒ ഗാ ഇ॒വാക॑രം-വൃഁണീ॒ഷ്വ ദു॑ഹിതര്ദിവഃ ।
രാത്രി॒ സ്തോമം॒ ന ജി॒ഗ്യുഷേ॑ ॥ 8

રાત્રિ સૂક્તમ્

This document is in Gujarati 

(ઋ.10.127)

અસ્ય શ્રી રાત્રીતિ સૂક્તસ્ય કુશિક ઋષિઃ રાત્રિર્દેવતા, ગાયત્રીચ્છંદઃ,
શ્રીજગદંબા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતીપાઠાદૌ જપે વિનિયોગઃ ।

રાત્રી॒ વ્ય॑ખ્યદાય॒તી પુ॑રુ॒ત્રા દે॒વ્ય॒1॑ક્ષભિઃ॑ ।
વિશ્વા॒ અધિ॒ શ્રિયો॑ઽધિત ॥ 1

ઓર્વ॑પ્રા॒ અમ॑ર્ત્યા નિ॒વતો॑ દે॒વ્યુ॒1॑દ્વતઃ॑ ।
જ્યોતિ॑ષા બાધતે॒ તમઃ॑ ॥ 2

નિરુ॒ સ્વસા॑રમસ્કૃતો॒ષસં॑ દે॒વ્યા॑ય॒તી ।
અપેદુ॑ હાસતે॒ તમઃ॑ ॥ 3

સા નો॑ અ॒દ્ય યસ્યા॑ વ॒યં નિ તે॒ યામ॒ન્નવિ॑ક્ષ્મહિ ।
વૃ॒ક્ષે ન વ॑સ॒તિં-વઁયઃ॑ ॥ 4

નિ ગ્રામા॑સો અવિક્ષત॒ નિ પ॒દ્વંતો॒ નિ પ॒ક્ષિણઃ॑ ।
નિ શ્યે॒નાસ॑શ્ચિદ॒ર્થિનઃ॑ ॥ 5

યા॒વયા॑ વૃ॒ક્યં॒1॑ વૃકં॑-યઁ॒વય॑ સ્તે॒નમૂ॑ર્મ્યે ।
અથા॑ નઃ સુ॒તરા॑ ભવ ॥ 6

ઉપ॑ મા॒ પેપિ॑શ॒ત્તમઃ॑ કૃ॒ષ્ણં-વ્યઁ॑ક્તમસ્થિત ।
ઉષ॑ ઋ॒ણેવ॑ યાતય ॥ 7

ઉપ॑ તે॒ ગા ઇ॒વાક॑રં-વૃઁણી॒ષ્વ દુ॑હિતર્દિવઃ ।
રાત્રિ॒ સ્તોમં॒ ન જિ॒ગ્યુષે॑ ॥ 8

রাত্রি সূক্তম্

This document is in Bengali

(ঋ.10.127)

অস্য শ্রী রাত্রীতি সূক্তস্য কুশিক ঋষিঃ রাত্রির্দেবতা, গাযত্রীচ্ছংদঃ,
শ্রীজগদংবা প্রীত্যর্থে সপ্তশতীপাঠাদৌ জপে বিনিযোগঃ ।

রাত্রী॒ ব্য॑খ্যদায॒তী পু॑রু॒ত্রা দে॒ব্য॒1॑ক্ষভিঃ॑ ।
বিশ্বা॒ অধি॒ শ্রিযো॑ঽধিত ॥ 1

ওর্ব॑প্রা॒ অম॑র্ত্যা নি॒বতো॑ দে॒ব্যু॒1॑দ্বতঃ॑ ।
জ্যোতি॑ষা বাধতে॒ তমঃ॑ ॥ 2

নিরু॒ স্বসা॑রমস্কৃতো॒ষসং॑ দে॒ব্যা॑য॒তী ।
অপেদু॑ হাসতে॒ তমঃ॑ ॥ 3

সা নো॑ অ॒দ্য যস্যা॑ ব॒যং নি তে॒ যাম॒ন্নবি॑ক্ষ্মহি ।
বৃ॒ক্ষে ন ব॑স॒তিং-বঁযঃ॑ ॥ 4

নি গ্রামা॑সো অবিক্ষত॒ নি প॒দ্বংতো॒ নি প॒ক্ষিণঃ॑ ।
নি শ্যে॒নাস॑শ্চিদ॒র্থিনঃ॑ ॥ 5

যা॒বযা॑ বৃ॒ক্যং॒1॑ বৃকং॑-যঁ॒বয॑ স্তে॒নমূ॑র্ম্যে ।
অথা॑ নঃ সু॒তরা॑ ভব ॥ 6

উপ॑ মা॒ পেপি॑শ॒ত্তমঃ॑ কৃ॒ষ্ণং-ব্যঁ॑ক্তমস্থিত ।
উষ॑ ঋ॒ণেব॑ যাতয ॥ 7

উপ॑ তে॒ গা ই॒বাক॑রং-বৃঁণী॒ষ্ব দু॑হিতর্দিবঃ ।
রাত্রি॒ স্তোমং॒ ন জি॒গ্যুষে॑ ॥ 8

රාත්රි සූක්තම්

This document is in Sinhala

(ඍ.10.127)

අස්ය ශ්රී රාත්රීති සූක්තස්ය කුශික ඍෂිඃ රාත්රිර්දේවතා, ගායත්රීච්ඡංදඃ,
ශ්රීජගදංබා ප්රීත්යර්ථේ සප්තශතීපාඨාදෞ ජපේ විනියෝගඃ ।

රාත්රී॒ ව්ය॑ඛ්යදාය॒තී පු॑රු॒ත්රා දේ॒ව්ය॒1॑ක්ෂභිඃ॑ ।
විශ්වා॒ අධි॒ ශ්රියෝ॑ऽධිත ॥ 1

ඕර්ව॑ප්රා॒ අම॑ර්ත්යා නි॒වතෝ॑ දේ॒ව්යු॒1॑ද්වතඃ॑ ।
ජ්යෝති॑ෂා බාධතේ॒ තමඃ॑ ॥ 2

නිරු॒ ස්වසා॑රමස්කෘතෝ॒ෂසං॑ දේ॒ව්යා॑ය॒තී ।
අපේදු॑ හාසතේ॒ තමඃ॑ ॥ 3

සා නෝ॑ අ॒ද්ය යස්යා॑ ව॒යං නි තේ॒ යාම॒න්නවි॑ක්ෂ්මහි ।
වෘ॒ක්ෂේ න ව॑ස॒තිං-වඁයඃ॑ ॥ 4

නි ග්රාමා॑සෝ අවික්ෂත॒ නි ප॒ද්වංතෝ॒ නි ප॒ක්ෂිණඃ॑ ।
නි ශ්යේ॒නාස॑ශ්චිද॒ර්ථිනඃ॑ ॥ 5

යා॒වයා॑ වෘ॒ක්යං॒1॑ වෘකං॑-යඁ॒වය॑ ස්තේ॒නමූ॑ර්ම්යේ ।
අථා॑ නඃ සු॒තරා॑ භව ॥ 6

උප॑ මා॒ පේපි॑ශ॒ත්තමඃ॑ කෘ॒ෂ්ණං-ව්යඁ ॑ක්තමස්ථිත ।
උෂ॑ ඍ॒ණේව॑ යාතය ॥ 7

උප॑ තේ॒ ගා ඉ॒වාක॑රං-වෘඁණී॒ෂ්ව දු॑හිතර්දිවඃ ।
රාත්රි॒ ස්තෝමං॒ න ජි॒ග්යුෂේ॑ ॥ 8

ਰਾਤ੍ਰਿ ਸੂਕ੍ਤਮ੍

This document is in Konkani

(ਰੁਰੁਇ.10.127)

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਤ੍ਰੀਤਿ ਸੂਕ੍ਤਸ੍ਯ ਕੁਸ਼ਿਕ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ ਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਦੇਵਤਾ, ਗਾਯਤ੍ਰੀਚ੍ਛਂਦਃ,
ਸ਼੍ਰੀਜਗਦਂਬਾ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਸਪ੍ਤਸ਼ਤੀਪਾਠਾਦੌ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਰਾਤ੍ਰੀ॒ ਵ੍ਯ॑ਖ੍ਯਦਾਯ॒ਤੀ ਪੁ॑ਰੁ॒ਤ੍ਰਾ ਦੇ॒ਵ੍ਯ॒1॑ਕ੍ਸ਼ਭਿਃ॑ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾ॒ ਅਧਿ॒ ਸ਼੍ਰਿਯੋ॑਽ਧਿਤ ॥ 1

ਓਰ੍ਵ॑ਪ੍ਰਾ॒ ਅਮ॑ਰ੍ਤ੍ਯਾ ਨਿ॒ਵਤੋ॑ ਦੇ॒ਵ੍ਯੁ॒1॑ਦ੍ਵਤਃ॑ ।
ਜ੍ਯੋਤਿ॑ਸ਼ਾ ਬਾਧਤੇ॒ ਤਮਃ॑ ॥ 2

ਨਿਰੁ॒ ਸ੍ਵਸਾ॑ਰਮਸ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤੋ॒ਸ਼ਸਂ॑ ਦੇ॒ਵ੍ਯਾ॑ਯ॒ਤੀ ।
ਅਪੇਦੁ॑ ਹਾਸਤੇ॒ ਤਮਃ॑ ॥ 3

ਸਾ ਨੋ॑ ਅ॒ਦ੍ਯ ਯਸ੍ਯਾ॑ ਵ॒ਯਂ ਨਿ ਤੇ॒ ਯਾਮ॒ਨ੍ਨਵਿ॑ਕ੍ਸ਼੍ਮਹਿ ।
ਵ੍ਰੁਰੁਇ॒ਕ੍ਸ਼ੇ ਨ ਵ॑ਸ॒ਤਿਂ-ਵਁਯਃ॑ ॥ 4

ਨਿ ਗ੍ਰਾਮਾ॑ਸੋ ਅਵਿਕ੍ਸ਼ਤ॒ ਨਿ ਪ॒ਦ੍ਵਂਤੋ॒ ਨਿ ਪ॒ਕ੍ਸ਼ਿਣਃ॑ ।
ਨਿ ਸ਼੍ਯੇ॒ਨਾਸ॑ਸ਼੍ਚਿਦ॒ਰ੍ਥਿਨਃ॑ ॥ 5

ਯਾ॒ਵਯਾ॑ ਵ੍ਰੁਰੁਇ॒ਕ੍ਯਂ॒1॑ ਵ੍ਰੁਰੁਇਕਂ॑-ਯਁ॒ਵਯ॑ ਸ੍ਤੇ॒ਨਮੂ॑ਰ੍ਮ੍ਯੇ ।
ਅਥਾ॑ ਨਃ ਸੁ॒ਤਰਾ॑ ਭਵ ॥ 6

ਉਪ॑ ਮਾ॒ ਪੇਪਿ॑ਸ਼॒ਤ੍ਤਮਃ॑ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼੍ਣਂ-ਵ੍ਯਁ॑ਕ੍ਤਮਸ੍ਥਿਤ ।
ਉਸ਼॑ ਰੁਰੁਇ॒ਣੇਵ॑ ਯਾਤਯ ॥ 7

ਉਪ॑ ਤੇ॒ ਗਾ ਇ॒ਵਾਕ॑ਰਂ-ਵ੍ਰੁਁਰੁਇਣੀ॒ਸ਼੍ਵ ਦੁ॑ਹਿਤਰ੍ਦਿਵਃ ।
ਰਾਤ੍ਰਿ॒ ਸ੍ਤੋਮਂ॒ ਨ ਜਿ॒ਗ੍ਯੁਸ਼ੇ॑ ॥ 8

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top