అఘమర్షణ సూక్తం | अघमर्षण सूक्तम् | AGHAMARSHANA SUKTAM

0
అఘమర్షణ సూక్తం | अघमर्षण सूक्तम् | AGHAMARSHANA SUKTAM

(toc) (This Post on More Languages)

అఘమర్షణ సూక్తం

హిర॑ణ్యశృంగం॒-వఀరు॑ణం॒ ప్రప॑ద్యే తీ॒ర్థం మే॑ దేహి॒ యాచి॑తః ।
య॒న్మయా॑ భు॒క్తమ॒సాధూ॑నాం పా॒పేభ్య॑శ్చ ప్ర॒తిగ్ర॑హః ।
యన్మే॒ మన॑సా వా॒చా॒ క॒ర్మ॒ణా వా దు॑ష్కృతం॒ కృతమ్ ।
తన్న॒ ఇంద్రో॒ వరు॑ణో॒ బృహ॒స్పతిః॑ సవి॒తా చ॑ పునంతు॒ పునః॑ పునః ।
నమో॒ఽగ్నయే᳚ఽప్సు॒మతే॒ నమ॒ ఇంద్రా॑య॒ నమో॒ వరు॑ణాయ॒ నమో వారుణ్యై॑ నమో॒ఽద్భ్యః ॥

యద॒పాం క్రూ॒రం-యఀద॑మే॒ధ్యం-యఀద॑శాం॒తం తదప॑గచ్ఛతాత్ ।
అ॒త్యా॒శ॒నాద॑తీ-పా॒నా॒-ద్య॒చ్చ ఉ॒గ్రాత్ప్ర॑తి॒గ్రహా᳚త్ ।
తన్నో॒ వరు॑ణో రా॒జా॒ పా॒ణినా᳚ హ్యవ॒మర్​శతు ।
సో॑ఽహమ॑పా॒పో వి॒రజో॒ నిర్ము॒క్తో ము॑క్తకి॒ల్బిషః॑ ।
నాక॑స్య పృ॒ష్ఠ-మారు॑హ్య॒ గచ్ఛే॒ద్ బ్రహ్మ॑సలో॒కతామ్ ।
యశ్చా॒ప్సు వరు॑ణ॒స్స పు॒నాత్వ॑ఘమర్​ష॒ణః ।
ఇ॒మం మే॑ గంగే యమునే సరస్వతి॒ శుతు॑ద్రి॒-స్తోమగ్ం॑ సచతా॒ పరు॒ష్ణియా ।
అ॒సి॒క్ని॒యా మ॑రుద్వృధే వి॒తస్త॒యాఽఽర్జీ॑కీయే శృణు॒హ్యా సు॒షోమ॑యా ।
ఋ॒తం చ॑ స॒త్యం చా॒భీ᳚ద్ధా॒-త్తప॒సోఽధ్య॑జాయత ।
తతో॒ రాత్రి॑రజాయత॒ తత॑-స్సము॒ద్రో అ॑ర్ణ॒వః ॥

స॒ము॒ద్రాద॑ర్ణ॒వా దధి॑ సం​వఀథ్స॒రో అ॑జాయత ।
అ॒హో॒రా॒త్రాణి॑ వి॒దధ॒ద్విశ్వ॑స్య మిష॒తో వ॒శీ ।
సూ॒ర్యా॒చం॒ద్ర॒మసౌ॑ ధా॒తా య॑థా పూ॒ర్వమ॑కల్పయత్ ।
దివం॑ చ పృథి॒వీం చాం॒తరి॑క్ష॒-మథో॒ సువః॑ ।
యత్పృ॑థి॒వ్యాగ్ం రజః॑ స్వ॒మాంతరి॑క్షే వి॒రోద॑సీ ।
ఇ॒మాగ్గ్ం స్తదా॒పో వ॑రుణః పు॒నాత్వ॑ఘమర్​ష॒ణః ।
పు॒నంతు॒ వస॑వః పు॒నాతు॒ వరు॑ణః పు॒నాత్వ॑ఘమర్​ష॒ణః ।
ఏ॒ష భూ॒తస్య॑ మ॒ధ్యే భువ॑నస్య గో॒ప్తా ।
ఏ॒ష పు॒ణ్యకృ॑తాం-లోఀ॒కా॒నే॒ష మృ॒త్యోర్ హి॑ర॒ణ్మయం᳚ ।
ద్యావా॑పృథి॒వ్యోర్ హి॑ర॒ణ్మయ॒గ్ం॒ సగ్గ్ం శ్రి॑త॒గ్ం॒ సువః॑ ॥

సన॒-స్సువ॒-స్సగ్ంశి॑శాధి ।
ఆర్ద్రం॒ జ్వల॑తి॒ జ్యోతి॑ర॒హమ॑స్మి ।
జ్యోతి॒ర్జ్వల॑తి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి ।
యో॑ఽహమ॑స్మి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి ।
అ॒హమ॑స్మి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి ।
అ॒హమే॒వాహం మాం జు॑హోమి॒ స్వాహా᳚ ।
అ॒కా॒ర్య॒కా॒ర్య॑వకీ॒ర్ణీస్తే॒నో భ్రూ॑ణ॒హా గు॑రుత॒ల్పగః ।
వరు॑ణో॒ఽపామ॑ఘమర్​ష॒ణ-స్తస్మా᳚త్ పా॒పాత్ ప్రము॑చ్యతే ।
ర॒జోభూమి॑-స్త్వ॒మాగ్ం రోద॑యస్వ॒ ప్రవ॑దంతి॒ ధీరాః᳚ ।
ఆక్రాం᳚థ్​సము॒ద్రః ప్ర॑థ॒మే విధ॑ర్మంజ॒నయ॑న్ ప్ర॒జా భువ॑నస్య॒ రాజా᳚ ।
వృషా॑ ప॒విత్రే॒ అధి॒సానో॒ అవ్యే॑ బృ॒హత్సోమో॑ వావృధే సువా॒న ఇందుః॑ ॥

अघमर्षण सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

हिर॑ण्यशृङ्गं॒-वँरु॑णं॒ प्रप॑द्ये ती॒र्थं मे॑ देहि॒ याचि॑तः ।
य॒न्मया॑ भु॒क्तम॒साधू॑नां पा॒पेभ्य॑श्च प्र॒तिग्र॑हः ।
यन्मे॒ मन॑सा वा॒चा॒ क॒र्म॒णा वा दु॑ष्कृतं॒ कृतम् ।
तन्न॒ इन्द्रो॒ वरु॑णो॒ बृह॒स्पतिः॑ सवि॒ता च॑ पुनन्तु॒ पुनः॑ पुनः ।
नमो॒ऽग्नये᳚ऽप्सु॒मते॒ नम॒ इन्द्रा॑य॒ नमो॒ वरु॑णाय॒ नमो वारुण्यै॑ नमो॒ऽद्भ्यः ॥

यद॒पां क्रू॒रं-यँद॑मे॒ध्यं-यँद॑शा॒न्तं तदप॑गच्छतात् ।
अ॒त्या॒श॒नाद॑ती-पा॒ना॒-द्य॒च्च उ॒ग्रात्प्र॑ति॒ग्रहा᳚त् ।
तन्नो॒ वरु॑णो रा॒जा॒ पा॒णिना᳚ ह्यव॒मर्​शतु ।
सो॑ऽहम॑पा॒पो वि॒रजो॒ निर्मु॒क्तो मु॑क्तकि॒ल्बिषः॑ ।
नाक॑स्य पृ॒ष्ठ-मारु॑ह्य॒ गच्छे॒द् ब्रह्म॑सलो॒कताम् ।
यश्चा॒प्सु वरु॑ण॒स्स पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
इ॒मं मे॑ गङ्गे यमुने सरस्वति॒ शुतु॑द्रि॒-स्तोमग्ं॑ सचता॒ परु॒ष्णिया ।
अ॒सि॒क्नि॒या म॑रुद्वृधे वि॒तस्त॒याऽऽर्जी॑कीये शृणु॒ह्या सु॒षोम॑या ।
ऋ॒तं च॑ स॒त्यं चा॒भी᳚द्धा॒-त्तप॒सोऽध्य॑जायत ।
ततो॒ रात्रि॑रजायत॒ तत॑-स्समु॒द्रो अ॑र्ण॒वः ॥

स॒मु॒द्राद॑र्ण॒वा दधि॑ सं​वँथ्स॒रो अ॑जायत ।
अ॒हो॒रा॒त्राणि॑ वि॒दध॒द्विश्व॑स्य मिष॒तो व॒शी ।
सू॒र्या॒च॒न्द्र॒मसौ॑ धा॒ता य॑था पू॒र्वम॑कल्पयत् ।
दिवं॑ च पृथि॒वीं चा॒न्तरि॑क्ष॒-मथो॒ सुवः॑ ।
यत्पृ॑थि॒व्याग्ं रजः॑ स्व॒मान्तरि॑क्षे वि॒रोद॑सी ।
इ॒माग्ग्ं स्तदा॒पो व॑रुणः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
पु॒नन्तु॒ वस॑वः पु॒नातु॒ वरु॑णः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
ए॒ष भू॒तस्य॑ म॒ध्ये भुव॑नस्य गो॒प्ता ।
ए॒ष पु॒ण्यकृ॑तां-लोँ॒का॒ने॒ष मृ॒त्योर् हि॑र॒ण्मयम्᳚ ।
द्यावा॑पृथि॒व्योर् हि॑र॒ण्मय॒ग्ं॒ सग्ग्ं श्रि॑त॒ग्ं॒ सुवः॑ ॥

सन॒-स्सुव॒-स्सग्ंशि॑शाधि ।
आर्द्रं॒ ज्वल॑ति॒ ज्योति॑र॒हम॑स्मि ।
ज्योति॒र्ज्वल॑ति॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
यो॑ऽहम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हमे॒वाहं मां जु॑होमि॒ स्वाहा᳚ ।
अ॒का॒र्य॒का॒र्य॑वकी॒र्णीस्ते॒नो भ्रू॑ण॒हा गु॑रुत॒ल्पगः ।
वरु॑णो॒ऽपाम॑घमर्​ष॒ण-स्तस्मा᳚त् पा॒पात् प्रमु॑च्यते ।
र॒जोभूमि॑-स्त्व॒माग्ं रोद॑यस्व॒ प्रव॑दन्ति॒ धीराः᳚ ।
आक्रा᳚न्​थ्समु॒द्रः प्र॑थ॒मे विध॑र्मञ्ज॒नय॑न् प्र॒जा भुव॑नस्य॒ राजा᳚ ।
वृषा॑ प॒वित्रे॒ अधि॒सानो॒ अव्ये॑ बृ॒हत्सोमो॑ वावृधे सुवा॒न इन्दुः॑ ॥

AGHAMARSHANA SUKTAM

hira̍ṇyaśṛṅga̠ṃ varu̍ṇa̠-mprapa̍dyē tī̠rtha-mmē̍ dēhi̠ yāchi̍taḥ ।
ya̠nmayā̍ bhu̠ktama̠sādhū̍nā-mpā̠pēbhya̍ścha pra̠tigra̍haḥ ।
yanmē̠ mana̍sā vā̠chā̠ ka̠rma̠ṇā vā du̍ṣkṛta̠-ṅkṛtam ।
tanna̠ indrō̠ varu̍ṇō̠ bṛha̠spati̍-ssavi̠tā cha̍ punantu̠ puna̍ḥ punaḥ ।
namō̠-'gnayē̎-'psu̠matē̠ nama̠ indrā̍ya̠ namō̠ varu̍ṇāya̠ namō vāruṇyai̍ namō̠-'dbhyaḥ ॥

yada̠pā-ṅkrū̠raṃ yada̍mē̠dhyaṃ yada̍śā̠nta-ntadapa̍gachChatāt ।
a̠tyā̠śa̠nāda̍tī-pā̠nā̠-dya̠chcha u̠grātpra̍ti̠grahā̎t ।
tannō̠ varu̍ṇō rā̠jā̠ pā̠ṇinā̎ hyava̠mar​śatu ।
sō̍-'hama̍pā̠pō vi̠rajō̠ nirmu̠ktō mu̍ktaki̠lbiṣa̍ḥ ।
nāka̍sya pṛ̠ṣṭha-māru̍hya̠ gachChē̠d brahma̍salō̠katām ।
yaśchā̠psu varu̍ṇa̠ssa pu̠nātva̍ghamar​ṣa̠ṇaḥ ।
i̠ma-mmē̍ gaṅgē yamunē sarasvati̠ śutu̍dri̠-stōmag̍ṃ sachatā̠ paru̠ṣṇiyā ।
a̠si̠kni̠yā ma̍rudvṛdhē vi̠tasta̠yā-''rjī̍kīyē śṛṇu̠hyā su̠ṣōma̍yā ।
ṛ̠ta-ñcha̍ sa̠tya-ñchā̠bhī̎ddhā̠-ttapa̠sō-'dhya̍jāyata ।
tatō̠ rātri̍rajāyata̠ tata̍-ssamu̠drō a̍rṇa̠vaḥ ॥

sa̠mu̠drāda̍rṇa̠vā dadhi̍ saṃvathsa̠rō a̍jāyata ।
a̠hō̠rā̠trāṇi̍ vi̠dadha̠dviśva̍sya miṣa̠tō va̠śī ।
sū̠ryā̠cha̠ndra̠masau̍ dhā̠tā ya̍thā pū̠rvama̍kalpayat ।
diva̍-ñcha pṛthi̠vī-ñchā̠ntari̍kṣa̠-mathō̠ suva̍ḥ ।
yatpṛ̍thi̠vyāgṃ raja̍-ssva̠māntari̍kṣē vi̠rōda̍sī ।
i̠māggṃ stadā̠pō va̍ruṇaḥ pu̠nātva̍ghamar​ṣa̠ṇaḥ ।
pu̠nantu̠ vasa̍vaḥ pu̠nātu̠ varu̍ṇaḥ pu̠nātva̍ghamar​ṣa̠ṇaḥ ।
ē̠ṣa bhū̠tasya̍ ma̠dhyē bhuva̍nasya gō̠ptā ।
ē̠ṣa pu̠ṇyakṛ̍tāṃ lō̠kā̠nē̠ṣa mṛ̠tyōr hi̍ra̠ṇmayam̎ ।
dyāvā̍pṛthi̠vyōr hi̍ra̠ṇmaya̠g̠ṃ saggṃ śri̍ta̠g̠ṃ suva̍ḥ ॥

sana̠-ssuva̠-ssagṃśi̍śādhi ।
ārdra̠-ñjvala̍ti̠ jyōti̍ra̠hama̍smi ।
jyōti̠rjvala̍ti̠ brahmā̠hama̍smi ।
yō̍-'hama̍smi̠ brahmā̠hama̍smi ।
a̠hama̍smi̠ brahmā̠hama̍smi ।
a̠hamē̠vāha-mmā-ñju̍hōmi̠ svāhā̎ ।
a̠kā̠rya̠kā̠rya̍vakī̠rṇīstē̠nō bhrū̍ṇa̠hā gu̍ruta̠lpagaḥ ।
varu̍ṇō̠-'pāma̍ghamar​ṣa̠ṇa-stasmā̎-tpā̠pā-tpramu̍chyatē ।
ra̠jōbhūmi̍-stva̠māgṃ rōda̍yasva̠ prava̍danti̠ dhīrā̎ḥ ।
ākrā̎n​thsamu̠draḥ pra̍tha̠mē vidha̍rmañja̠naya̍-npra̠jā bhuva̍nasya̠ rājā̎ ।
vṛṣā̍ pa̠vitrē̠ adhi̠sānō̠ avyē̍ bṛ̠hatsōmō̍ vāvṛdhē suvā̠na indu̍ḥ ॥

அக⁴மர்ஷண ஸூக்தம்

ஹிர॑ண்யஶ்ருங்க³ம்॒ வரு॑ணம்॒ ப்ரப॑த்³யே தீ॒ர்த-²ம்மே॑ தே³ஹி॒ யாசி॑த: ।
ய॒ன்மயா॑ பு॒⁴க்தம॒ஸாதூ॑⁴னா-ம்பா॒பேப்⁴ய॑ஶ்ச ப்ர॒திக்³ர॑ஹ: ।
யன்மே॒ மன॑ஸா வா॒சா॒ க॒ர்ம॒ணா வா து॑³ஷ்க்ருதம்॒ க்ருதம் ।
தன்ன॒ இன்த்³ரோ॒ வரு॑ணோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑-ஸ்ஸவி॒தா ச॑ புனந்து॒ புன:॑ புன: ।
நமோ॒க்³னயே᳚ப்ஸு॒மதே॒ நம॒ இன்த்³ரா॑ய॒ நமோ॒ வரு॑ணாய॒ நமோ வாருண்யை॑ நமோ॒த்³ப்⁴ய: ॥

யத॒³பா-ங்க்ரூ॒ரஂ-யഁத॑³மே॒த்⁴யஂ-யഁத॑³ஶா॒ன்த-ன்தத³ப॑க³ச்ச²தாத் ।
அ॒த்யா॒ஶ॒னாத॑³தீ-பா॒னா॒-த்³ய॒ச்ச உ॒க்³ராத்ப்ர॑தி॒க்³ரஹா᳚த் ।
தன்னோ॒ வரு॑ணோ ரா॒ஜா॒ பா॒ணினா᳚ ஹ்யவ॒மர்​ஶது ।
ஸோ॑ஹம॑பா॒போ வி॒ரஜோ॒ நிர்மு॒க்தோ மு॑க்தகி॒ல்பி³ஷ:॑ ।
நாக॑ஸ்ய ப்ரு॒ஷ்ட-²மாரு॑ஹ்ய॒ க³ச்சே॒²த்³ ப்³ரஹ்ம॑ஸலோ॒கதாம் ।
யஶ்சா॒ப்ஸு வரு॑ண॒ஸ்ஸ பு॒னாத்வ॑க⁴மர்​ஷ॒ண: ।
இ॒ம-ம்மே॑ க³ங்கே³ யமுனே ஸரஸ்வதி॒ ஶுது॑த்³ரி॒-ஸ்தோமக்³ம்॑ ஸசதா॒ பரு॒ஷ்ணியா ।
அ॒ஸி॒க்னி॒யா ம॑ருத்³வ்ருதே⁴ வி॒தஸ்த॒யார்ஜீ॑கீயே ஶ்ருணு॒ஹ்யா ஸு॒ஷோம॑யா ।
ரு॒த-ஞ்ச॑ ஸ॒த்ய-ஞ்சா॒பீ᳚⁴த்³தா॒⁴-த்தப॒ஸோத்⁴ய॑ஜாயத ।
ததோ॒ ராத்ரி॑ரஜாயத॒ தத॑-ஸ்ஸமு॒த்³ரோ அ॑ர்ண॒வ: ॥

ஸ॒மு॒த்³ராத॑³ர்ண॒வா த³தி॑⁴ ஸம்வத்²ஸ॒ரோ அ॑ஜாயத ।
அ॒ஹோ॒ரா॒த்ராணி॑ வி॒த³த॒⁴த்³விஶ்வ॑ஸ்ய மிஷ॒தோ வ॒ஶீ ।
ஸூ॒ர்யா॒ச॒ன்த்³ர॒மஸௌ॑ தா॒⁴தா ய॑தா² பூ॒ர்வம॑கல்பயத் ।
தி³வம்॑ ச ப்ருதி॒²வீ-ஞ்சா॒ன்தரி॑க்ஷ॒-மதோ॒² ஸுவ:॑ ।
யத்ப்ரு॑தி॒²வ்யாக்³ம் ரஜ॑-ஸ்ஸ்வ॒மான்தரி॑க்ஷே வி॒ரோத॑³ஸீ ।
இ॒மாக்³க்³ம் ஸ்ததா॒³போ வ॑ருண: பு॒னாத்வ॑க⁴மர்​ஷ॒ண: ।
பு॒னந்து॒ வஸ॑வ: பு॒னாது॒ வரு॑ண: பு॒னாத்வ॑க⁴மர்​ஷ॒ண: ।
ஏ॒ஷ பூ॒⁴தஸ்ய॑ ம॒த்⁴யே பு⁴வ॑னஸ்ய கோ॒³ப்தா ।
ஏ॒ஷ பு॒ண்யக்ரு॑தாஂ-லோഁ॒கா॒னே॒ஷ ம்ரு॒த்யோர் ஹி॑ர॒ண்மயம்᳚ ।
த்³யாவா॑ப்ருதி॒²வ்யோர் ஹி॑ர॒ண்மய॒க்³ம்॒ ஸக்³க்³ம் ஶ்ரி॑த॒க்³ம்॒ ஸுவ:॑ ॥

ஸன॒-ஸ்ஸுவ॒-ஸ்ஸக்³ம்ஶி॑ஶாதி⁴ ।
ஆர்த்³ரம்॒ ஜ்வல॑தி॒ ஜ்யோதி॑ர॒ஹம॑ஸ்மி ।
ஜ்யோதி॒ர்ஜ்வல॑தி॒ ப்³ரஹ்மா॒ஹம॑ஸ்மி ।
யோ॑ஹம॑ஸ்மி॒ ப்³ரஹ்மா॒ஹம॑ஸ்மி ।
அ॒ஹம॑ஸ்மி॒ ப்³ரஹ்மா॒ஹம॑ஸ்மி ।
அ॒ஹமே॒வாஹ-ம்மா-ஞ்ஜு॑ஹோமி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
அ॒கா॒ர்ய॒கா॒ர்ய॑வகீ॒ர்ணீஸ்தே॒னோ ப்⁴ரூ॑ண॒ஹா கு॑³ருத॒ல்பக:³ ।
வரு॑ணோ॒பாம॑க⁴மர்​ஷ॒ண-ஸ்தஸ்மா᳚-த்பா॒பா-த்ப்ரமு॑ச்யதே ।
ர॒ஜோபூ⁴மி॑-ஸ்த்வ॒மாக்³ம் ரோத॑³யஸ்வ॒ ப்ரவ॑த³ன்தி॒ தீ⁴ரா:᳚ ।
ஆக்ரா᳚ன்த்²ஸமு॒த்³ர: ப்ர॑த॒²மே வித॑⁴ர்மஞ்ஜ॒னய॑-ன்ப்ர॒ஜா பு⁴வ॑னஸ்ய॒ ராஜா᳚ ।
வ்ருஷா॑ ப॒வித்ரே॒ அதி॒⁴ஸானோ॒ அவ்யே॑ ப்³ரு॒ஹத்ஸோமோ॑ வாவ்ருதே⁴ ஸுவா॒ன இன்து॑³: ॥

ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಹಿರ॑ಣ್ಯಶೃಂಗಂ॒-ವಁರು॑ಣಂ॒ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ ತೀ॒ರ್ಥಂ ಮೇ॑ ದೇಹಿ॒ ಯಾಚಿ॑ತಃ ।
ಯ॒ನ್ಮಯಾ॑ ಭು॒ಕ್ತಮ॒ಸಾಧೂ॑ನಾಂ ಪಾ॒ಪೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ಪ್ರ॒ತಿಗ್ರ॑ಹಃ ।
ಯನ್ಮೇ॒ ಮನ॑ಸಾ ವಾ॒ಚಾ॒ ಕ॒ರ್ಮ॒ಣಾ ವಾ ದು॑ಷ್ಕೃತಂ॒ ಕೃತಮ್ ।
ತನ್ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ ಸವಿ॒ತಾ ಚ॑ ಪುನಂತು॒ ಪುನಃ॑ ಪುನಃ ।
ನಮೋ॒ಽಗ್ನಯೇ᳚ಽಪ್ಸು॒ಮತೇ॒ ನಮ॒ ಇಂದ್ರಾ॑ಯ॒ ನಮೋ॒ ವರು॑ಣಾಯ॒ ನಮೋ ವಾರುಣ್ಯೈ॑ ನಮೋ॒ಽದ್ಭ್ಯಃ ॥

ಯದ॒ಪಾಂ ಕ್ರೂ॒ರಂ-ಯಁದ॑ಮೇ॒ಧ್ಯಂ-ಯಁದ॑ಶಾಂ॒ತಂ ತದಪ॑ಗಚ್ಛತಾತ್ ।
ಅ॒ತ್ಯಾ॒ಶ॒ನಾದ॑ತೀ-ಪಾ॒ನಾ॒-ದ್ಯ॒ಚ್ಚ ಉ॒ಗ್ರಾತ್ಪ್ರ॑ತಿ॒ಗ್ರಹಾ᳚ತ್ ।
ತನ್ನೋ॒ ವರು॑ಣೋ ರಾ॒ಜಾ॒ ಪಾ॒ಣಿನಾ᳚ ಹ್ಯವ॒ಮರ್​ಶತು ।
ಸೋ॑ಽಹಮ॑ಪಾ॒ಪೋ ವಿ॒ರಜೋ॒ ನಿರ್ಮು॒ಕ್ತೋ ಮು॑ಕ್ತಕಿ॒ಲ್ಬಿಷಃ॑ ।
ನಾಕ॑ಸ್ಯ ಪೃ॒ಷ್ಠ-ಮಾರು॑ಹ್ಯ॒ ಗಚ್ಛೇ॒ದ್ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಸಲೋ॒ಕತಾಮ್ ।
ಯಶ್ಚಾ॒ಪ್ಸು ವರು॑ಣ॒ಸ್ಸ ಪು॒ನಾತ್ವ॑ಘಮರ್​ಷ॒ಣಃ ।
ಇ॒ಮಂ ಮೇ॑ ಗಂಗೇ ಯಮುನೇ ಸರಸ್ವತಿ॒ ಶುತು॑ದ್ರಿ॒-ಸ್ತೋಮಗ್ಂ॑ ಸಚತಾ॒ ಪರು॒ಷ್ಣಿಯಾ ।
ಅ॒ಸಿ॒ಕ್ನಿ॒ಯಾ ಮ॑ರುದ್ವೃಧೇ ವಿ॒ತಸ್ತ॒ಯಾಽಽರ್ಜೀ॑ಕೀಯೇ ಶೃಣು॒ಹ್ಯಾ ಸು॒ಷೋಮ॑ಯಾ ।
ಋ॒ತಂ ಚ॑ ಸ॒ತ್ಯಂ ಚಾ॒ಭೀ᳚ದ್ಧಾ॒-ತ್ತಪ॒ಸೋಽಧ್ಯ॑ಜಾಯತ ।
ತತೋ॒ ರಾತ್ರಿ॑ರಜಾಯತ॒ ತತ॑-ಸ್ಸಮು॒ದ್ರೋ ಅ॑ರ್ಣ॒ವಃ ॥

ಸ॒ಮು॒ದ್ರಾದ॑ರ್ಣ॒ವಾ ದಧಿ॑ ಸಂ​ವಁಥ್ಸ॒ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ।
ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ವಿ॒ದಧ॒ದ್ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಮಿಷ॒ತೋ ವ॒ಶೀ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾ॒ಚಂ॒ದ್ರ॒ಮಸೌ॑ ಧಾ॒ತಾ ಯ॑ಥಾ ಪೂ॒ರ್ವಮ॑ಕಲ್ಪಯತ್ ।
ದಿವಂ॑ ಚ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಚಾಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ॒-ಮಥೋ॒ ಸುವಃ॑ ।
ಯತ್ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾಗ್ಂ ರಜಃ॑ ಸ್ವ॒ಮಾಂತರಿ॑ಕ್ಷೇ ವಿ॒ರೋದ॑ಸೀ ।
ಇ॒ಮಾಗ್ಗ್ಂ ಸ್ತದಾ॒ಪೋ ವ॑ರುಣಃ ಪು॒ನಾತ್ವ॑ಘಮರ್​ಷ॒ಣಃ ।
ಪು॒ನಂತು॒ ವಸ॑ವಃ ಪು॒ನಾತು॒ ವರು॑ಣಃ ಪು॒ನಾತ್ವ॑ಘಮರ್​ಷ॒ಣಃ ।
ಏ॒ಷ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॑ ಮ॒ಧ್ಯೇ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪ್ತಾ ।
ಏ॒ಷ ಪು॒ಣ್ಯಕೃ॑ತಾಂ-ಲೋಁ॒ಕಾ॒ನೇ॒ಷ ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ ಹಿ॑ರ॒ಣ್ಮಯಂ᳚ ।
ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೋರ್ ಹಿ॑ರ॒ಣ್ಮಯ॒ಗ್ಂ॒ ಸಗ್ಗ್ಂ ಶ್ರಿ॑ತ॒ಗ್ಂ॒ ಸುವಃ॑ ॥

ಸನ॒-ಸ್ಸುವ॒-ಸ್ಸಗ್ಂಶಿ॑ಶಾಧಿ ।
ಆರ್ದ್ರಂ॒ ಜ್ವಲ॑ತಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಜ್ಯೋತಿ॒ರ್ಜ್ವಲ॑ತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಯೋ॑ಽಹಮ॑ಸ್ಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಅ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಅ॒ಹಮೇ॒ವಾಹಂ ಮಾಂ ಜು॑ಹೋಮಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಅ॒ಕಾ॒ರ್ಯ॒ಕಾ॒ರ್ಯ॑ವಕೀ॒ರ್ಣೀಸ್ತೇ॒ನೋ ಭ್ರೂ॑ಣ॒ಹಾ ಗು॑ರುತ॒ಲ್ಪಗಃ ।
ವರು॑ಣೋ॒ಽಪಾಮ॑ಘಮರ್​ಷ॒ಣ-ಸ್ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ಪಾ॒ಪಾತ್ ಪ್ರಮು॑ಚ್ಯತೇ ।
ರ॒ಜೋಭೂಮಿ॑-ಸ್ತ್ವ॒ಮಾಗ್ಂ ರೋದ॑ಯಸ್ವ॒ ಪ್ರವ॑ದಂತಿ॒ ಧೀರಾಃ᳚ ।
ಆಕ್ರಾಂ᳚ಥ್​ಸಮು॒ದ್ರಃ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮೇ ವಿಧ॑ರ್ಮಂಜ॒ನಯ॑ನ್ ಪ್ರ॒ಜಾ ಭುವ॑ನಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ᳚ ।
ವೃಷಾ॑ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॒ ಅಧಿ॒ಸಾನೋ॒ ಅವ್ಯೇ॑ ಬೃ॒ಹತ್ಸೋಮೋ॑ ವಾವೃಧೇ ಸುವಾ॒ನ ಇಂದುಃ॑ ॥

അഘമര്ഷണ സൂക്തമ്

This document is in Malayalam.

ഹിര॑ണ്യശൃംഗം॒-വഁരു॑ണം॒ പ്രപ॑ദ്യേ തീ॒ര്ഥം മേ॑ ദേഹി॒ യാചി॑തഃ ।
യ॒ന്മയാ॑ ഭു॒ക്തമ॒സാധൂ॑നാം പാ॒പേഭ്യ॑ശ്ച പ്ര॒തിഗ്ര॑ഹഃ ।
യന്മേ॒ മന॑സാ വാ॒ചാ॒ ക॒ര്മ॒ണാ വാ ദു॑ഷ്കൃതം॒ കൃതമ് ।
തന്ന॒ ഇംദ്രോ॒ വരു॑ണോ॒ ബൃഹ॒സ്പതിഃ॑ സവി॒താ ച॑ പുനംതു॒ പുനഃ॑ പുനഃ ।
നമോ॒ഽഗ്നയേ᳚ഽപ്സു॒മതേ॒ നമ॒ ഇംദ്രാ॑യ॒ നമോ॒ വരു॑ണായ॒ നമോ വാരുണ്യൈ॑ നമോ॒ഽദ്ഭ്യഃ ॥

യദ॒പാം ക്രൂ॒രം-യഁദ॑മേ॒ധ്യം-യഁദ॑ശാം॒തം തദപ॑ഗച്ഛതാത് ।
അ॒ത്യാ॒ശ॒നാദ॑തീ-പാ॒നാ॒-ദ്യ॒ച്ച ഉ॒ഗ്രാത്പ്ര॑തി॒ഗ്രഹാ᳚ത് ।
തന്നോ॒ വരു॑ണോ രാ॒ജാ॒ പാ॒ണിനാ᳚ ഹ്യവ॒മര്​ശതു ।
സോ॑ഽഹമ॑പാ॒പോ വി॒രജോ॒ നിര്മു॒ക്തോ മു॑ക്തകി॒ല്ബിഷഃ॑ ।
നാക॑സ്യ പൃ॒ഷ്ഠ-മാരു॑ഹ്യ॒ ഗച്ഛേ॒ദ് ബ്രഹ്മ॑സലോ॒കതാമ് ।
യശ്ചാ॒പ്സു വരു॑ണ॒സ്സ പു॒നാത്വ॑ഘമര്​ഷ॒ണഃ ।
ഇ॒മം മേ॑ ഗംഗേ യമുനേ സരസ്വതി॒ ശുതു॑ദ്രി॒-സ്തോമഗ്​മ്॑ സചതാ॒ പരു॒ഷ്ണിയാ ।
അ॒സി॒ക്നി॒യാ മ॑രുദ്വൃധേ വി॒തസ്ത॒യാഽഽര്ജീ॑കീയേ ശൃണു॒ഹ്യാ സു॒ഷോമ॑യാ ।
ഋ॒തം ച॑ സ॒ത്യം ചാ॒ഭീ᳚ദ്ധാ॒-ത്തപ॒സോഽധ്യ॑ജായത ।
തതോ॒ രാത്രി॑രജായത॒ തത॑-സ്സമു॒ദ്രോ അ॑ര്ണ॒വഃ ॥

സ॒മു॒ദ്രാദ॑ര്ണ॒വാ ദധി॑ സം​വഁഥ്സ॒രോ അ॑ജായത ।
അ॒ഹോ॒രാ॒ത്രാണി॑ വി॒ദധ॒ദ്വിശ്വ॑സ്യ മിഷ॒തോ വ॒ശീ ।
സൂ॒ര്യാ॒ചം॒ദ്ര॒മസൌ॑ ധാ॒താ യ॑ഥാ പൂ॒ര്വമ॑കല്പയത് ।
ദിവം॑ ച പൃഥി॒വീം ചാം॒തരി॑ക്ഷ॒-മഥോ॒ സുവഃ॑ ।
യത്പൃ॑ഥി॒വ്യാഗ്​മ് രജഃ॑ സ്വ॒മാംതരി॑ക്ഷേ വി॒രോദ॑സീ ।
ഇ॒മാഗ്ഗ്​മ് സ്തദാ॒പോ വ॑രുണഃ പു॒നാത്വ॑ഘമര്​ഷ॒ണഃ ।
പു॒നംതു॒ വസ॑വഃ പു॒നാതു॒ വരു॑ണഃ പു॒നാത്വ॑ഘമര്​ഷ॒ണഃ ।
ഏ॒ഷ ഭൂ॒തസ്യ॑ മ॒ധ്യേ ഭുവ॑നസ്യ ഗോ॒പ്താ ।
ഏ॒ഷ പു॒ണ്യകൃ॑താം-ലോഁ॒കാ॒നേ॒ഷ മൃ॒ത്യോര് ഹി॑ര॒ണ്മയമ്᳚ ।
ദ്യാവാ॑പൃഥി॒വ്യോര് ഹി॑ര॒ണ്മയ॒ഗ്​മ്॒ സഗ്ഗ്​മ് ശ്രി॑ത॒ഗ്​മ്॒ സുവഃ॑ ॥

സന॒-സ്സുവ॒-സ്സഗ്​മ്ശി॑ശാധി ।
ആര്ദ്രം॒ ജ്വല॑തി॒ ജ്യോതി॑ര॒ഹമ॑സ്മി ।
ജ്യോതി॒ര്ജ്വല॑തി॒ ബ്രഹ്മാ॒ഹമ॑സ്മി ।
യോ॑ഽഹമ॑സ്മി॒ ബ്രഹ്മാ॒ഹമ॑സ്മി ।
അ॒ഹമ॑സ്മി॒ ബ്രഹ്മാ॒ഹമ॑സ്മി ।
അ॒ഹമേ॒വാഹം മാം ജു॑ഹോമി॒ സ്വാഹാ᳚ ।
അ॒കാ॒ര്യ॒കാ॒ര്യ॑വകീ॒ര്ണീസ്തേ॒നോ ഭ്രൂ॑ണ॒ഹാ ഗു॑രുത॒ല്പഗഃ ।
വരു॑ണോ॒ഽപാമ॑ഘമര്​ഷ॒ണ-സ്തസ്മാ᳚ത് പാ॒പാത് പ്രമു॑ച്യതേ ।
ര॒ജോഭൂമി॑-സ്ത്വ॒മാഗ്​മ് രോദ॑യസ്വ॒ പ്രവ॑ദംതി॒ ധീരാഃ᳚ ।
ആക്രാം᳚ഥ്​സമു॒ദ്രഃ പ്ര॑ഥ॒മേ വിധ॑ര്മംജ॒നയ॑ന് പ്ര॒ജാ ഭുവ॑നസ്യ॒ രാജാ᳚ ।
വൃഷാ॑ പ॒വിത്രേ॒ അധി॒സാനോ॒ അവ്യേ॑ ബൃ॒ഹത്സോമോ॑ വാവൃധേ സുവാ॒ന ഇംദുഃ॑ ॥

અઘમર્ષણ સૂક્તમ્

This document is in  Gujarati.

હિર॑ણ્યશૃંગં॒-વઁરુ॑ણં॒ પ્રપ॑દ્યે તી॒ર્થં મે॑ દેહિ॒ યાચિ॑તઃ ।
ય॒ન્મયા॑ ભુ॒ક્તમ॒સાધૂ॑નાં પા॒પેભ્ય॑શ્ચ પ્ર॒તિગ્ર॑હઃ ।
યન્મે॒ મન॑સા વા॒ચા॒ ક॒ર્મ॒ણા વા દુ॑ષ્કૃતં॒ કૃતમ્ ।
તન્ન॒ ઇંદ્રો॒ વરુ॑ણો॒ બૃહ॒સ્પતિઃ॑ સવિ॒તા ચ॑ પુનંતુ॒ પુનઃ॑ પુનઃ ।
નમો॒ઽગ્નયે᳚ઽપ્સુ॒મતે॒ નમ॒ ઇંદ્રા॑ય॒ નમો॒ વરુ॑ણાય॒ નમો વારુણ્યૈ॑ નમો॒ઽદ્ભ્યઃ ॥

યદ॒પાં ક્રૂ॒રં-યઁદ॑મે॒ધ્યં-યઁદ॑શાં॒તં તદપ॑ગચ્છતાત્ ।
અ॒ત્યા॒શ॒નાદ॑તી-પા॒ના॒-દ્ય॒ચ્ચ ઉ॒ગ્રાત્પ્ર॑તિ॒ગ્રહા᳚ત્ ।
તન્નો॒ વરુ॑ણો રા॒જા॒ પા॒ણિના᳚ હ્યવ॒મર્​શતુ ।
સો॑ઽહમ॑પા॒પો વિ॒રજો॒ નિર્મુ॒ક્તો મુ॑ક્તકિ॒લ્બિષઃ॑ ।
નાક॑સ્ય પૃ॒ષ્ઠ-મારુ॑હ્ય॒ ગચ્છે॒દ્ બ્રહ્મ॑સલો॒કતામ્ ।
યશ્ચા॒પ્સુ વરુ॑ણ॒સ્સ પુ॒નાત્વ॑ઘમર્​ષ॒ણઃ ।
ઇ॒મં મે॑ ગંગે યમુને સરસ્વતિ॒ શુતુ॑દ્રિ॒-સ્તોમગ્​મ્॑ સચતા॒ પરુ॒ષ્ણિયા ।
અ॒સિ॒ક્નિ॒યા મ॑રુદ્વૃધે વિ॒તસ્ત॒યાઽઽર્જી॑કીયે શૃણુ॒હ્યા સુ॒ષોમ॑યા ।
ઋ॒તં ચ॑ સ॒ત્યં ચા॒ભી᳚દ્ધા॒-ત્તપ॒સોઽધ્ય॑જાયત ।
તતો॒ રાત્રિ॑રજાયત॒ તત॑-સ્સમુ॒દ્રો અ॑ર્ણ॒વઃ ॥

સ॒મુ॒દ્રાદ॑ર્ણ॒વા દધિ॑ સં​વઁથ્સ॒રો અ॑જાયત ।
અ॒હો॒રા॒ત્રાણિ॑ વિ॒દધ॒દ્વિશ્વ॑સ્ય મિષ॒તો વ॒શી ।
સૂ॒ર્યા॒ચં॒દ્ર॒મસૌ॑ ધા॒તા ય॑થા પૂ॒ર્વમ॑કલ્પયત્ ।
દિવં॑ ચ પૃથિ॒વીં ચાં॒તરિ॑ક્ષ॒-મથો॒ સુવઃ॑ ।
યત્પૃ॑થિ॒વ્યાગ્​મ્ રજઃ॑ સ્વ॒માંતરિ॑ક્ષે વિ॒રોદ॑સી ।
ઇ॒માગ્ગ્​મ્ સ્તદા॒પો વ॑રુણઃ પુ॒નાત્વ॑ઘમર્​ષ॒ણઃ ।
પુ॒નંતુ॒ વસ॑વઃ પુ॒નાતુ॒ વરુ॑ણઃ પુ॒નાત્વ॑ઘમર્​ષ॒ણઃ ।
એ॒ષ ભૂ॒તસ્ય॑ મ॒ધ્યે ભુવ॑નસ્ય ગો॒પ્તા ।
એ॒ષ પુ॒ણ્યકૃ॑તાં-લોઁ॒કા॒ને॒ષ મૃ॒ત્યોર્ હિ॑ર॒ણ્મયમ્᳚ ।
દ્યાવા॑પૃથિ॒વ્યોર્ હિ॑ર॒ણ્મય॒ગ્​મ્॒ સગ્ગ્​મ્ શ્રિ॑ત॒ગ્​મ્॒ સુવઃ॑ ॥

સન॒-સ્સુવ॒-સ્સગ્​મ્શિ॑શાધિ ।
આર્દ્રં॒ જ્વલ॑તિ॒ જ્યોતિ॑ર॒હમ॑સ્મિ ।
જ્યોતિ॒ર્જ્વલ॑તિ॒ બ્રહ્મા॒હમ॑સ્મિ ।
યો॑ઽહમ॑સ્મિ॒ બ્રહ્મા॒હમ॑સ્મિ ।
અ॒હમ॑સ્મિ॒ બ્રહ્મા॒હમ॑સ્મિ ।
અ॒હમે॒વાહં માં જુ॑હોમિ॒ સ્વાહા᳚ ।
અ॒કા॒ર્ય॒કા॒ર્ય॑વકી॒ર્ણીસ્તે॒નો ભ્રૂ॑ણ॒હા ગુ॑રુત॒લ્પગઃ ।
વરુ॑ણો॒ઽપામ॑ઘમર્​ષ॒ણ-સ્તસ્મા᳚ત્ પા॒પાત્ પ્રમુ॑ચ્યતે ।
ર॒જોભૂમિ॑-સ્ત્વ॒માગ્​મ્ રોદ॑યસ્વ॒ પ્રવ॑દંતિ॒ ધીરાઃ᳚ ।
આક્રાં᳚થ્​સમુ॒દ્રઃ પ્ર॑થ॒મે વિધ॑ર્મંજ॒નય॑ન્ પ્ર॒જા ભુવ॑નસ્ય॒ રાજા᳚ ।
વૃષા॑ પ॒વિત્રે॒ અધિ॒સાનો॒ અવ્યે॑ બૃ॒હત્સોમો॑ વાવૃધે સુવા॒ન ઇંદુઃ॑ ॥

ଅଘମର୍ଷଣ ସୂକ୍ତମ୍

This document is in Odia.

ହିର॑ଣ୍ୟଶୃଂଗଂ॒-ଵଁରୁ॑ଣଂ॒ ପ୍ରପ॑ଦ୍ୟେ ତୀ॒ର୍ଥଂ ମେ॑ ଦେହି॒ ୟାଚି॑ତଃ ।
ୟ॒ନ୍ମୟା॑ ଭୁ॒କ୍ତମ॒ସାଧୂ॑ନାଂ ପା॒ପେଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚ ପ୍ର॒ତିଗ୍ର॑ହଃ ।
ୟନ୍ମେ॒ ମନ॑ସା ଵା॒ଚା॒ କ॒ର୍ମ॒ଣା ଵା ଦୁ॑ଷ୍କୃତଂ॒ କୃତମ୍ ।
ତନ୍ନ॒ ଇଂଦ୍ରୋ॒ ଵରୁ॑ଣୋ॒ ବୃହ॒ସ୍ପତିଃ॑ ସଵି॒ତା ଚ॑ ପୁନଂତୁ॒ ପୁନଃ॑ ପୁନଃ ।
ନମୋ॒ଽଗ୍ନୟେ᳚ଽପ୍ସୁ॒ମତେ॒ ନମ॒ ଇଂଦ୍ରା॑ୟ॒ ନମୋ॒ ଵରୁ॑ଣାୟ॒ ନମୋ ଵାରୁଣ୍ୟୈ॑ ନମୋ॒ଽଦ୍ଭ୍ୟଃ ॥

ୟଦ॒ପାଂ କ୍ରୂ॒ରଂ-ୟଁଦ॑ମେ॒ଧ୍ୟଂ-ୟଁଦ॑ଶାଂ॒ତଂ ତଦପ॑ଗଚ୍ଛତାତ୍ ।
ଅ॒ତ୍ୟା॒ଶ॒ନାଦ॑ତୀ-ପା॒ନା॒-ଦ୍ୟ॒ଚ୍ଚ ଉ॒ଗ୍ରାତ୍ପ୍ର॑ତି॒ଗ୍ରହା᳚ତ୍ ।
ତନ୍ନୋ॒ ଵରୁ॑ଣୋ ରା॒ଜା॒ ପା॒ଣିନା᳚ ହ୍ୟଵ॒ମର୍​ଶତୁ ।
ସୋ॑ଽହମ॑ପା॒ପୋ ଵି॒ରଜୋ॒ ନିର୍ମୁ॒କ୍ତୋ ମୁ॑କ୍ତକି॒ଲ୍ବିଷଃ॑ ।
ନାକ॑ସ୍ୟ ପୃ॒ଷ୍ଠ-ମାରୁ॑ହ୍ୟ॒ ଗଚ୍ଛେ॒ଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ॑ସଲୋ॒କତାମ୍ ।
ୟଶ୍ଚା॒ପ୍ସୁ ଵରୁ॑ଣ॒ସ୍ସ ପୁ॒ନାତ୍ଵ॑ଘମର୍​ଷ॒ଣଃ ।
ଇ॒ମଂ ମେ॑ ଗଂଗେ ୟମୁନେ ସରସ୍ଵତି॒ ଶୁତୁ॑ଦ୍ରି॒-ସ୍ତୋମଗ୍​ମ୍॑ ସଚତା॒ ପରୁ॒ଷ୍ଣିୟା ।
ଅ॒ସି॒କ୍ନି॒ୟା ମ॑ରୁଦ୍ଵୃଧେ ଵି॒ତସ୍ତ॒ୟାଽଽର୍ଜୀ॑କୀୟେ ଶୃଣୁ॒ହ୍ୟା ସୁ॒ଷୋମ॑ୟା ।
ଋ॒ତଂ ଚ॑ ସ॒ତ୍ୟଂ ଚା॒ଭୀ᳚ଦ୍ଧା॒-ତ୍ତପ॒ସୋଽଧ୍ୟ॑ଜାୟତ ।
ତତୋ॒ ରାତ୍ରି॑ରଜାୟତ॒ ତତ॑-ସ୍ସମୁ॒ଦ୍ରୋ ଅ॑ର୍ଣ॒ଵଃ ॥

ସ॒ମୁ॒ଦ୍ରାଦ॑ର୍ଣ॒ଵା ଦଧି॑ ସଂ​ଵଁଥ୍ସ॒ରୋ ଅ॑ଜାୟତ ।
ଅ॒ହୋ॒ରା॒ତ୍ରାଣି॑ ଵି॒ଦଧ॒ଦ୍ଵିଶ୍ଵ॑ସ୍ୟ ମିଷ॒ତୋ ଵ॒ଶୀ ।
ସୂ॒ର୍ୟା॒ଚଂ॒ଦ୍ର॒ମସୌ॑ ଧା॒ତା ୟ॑ଥା ପୂ॒ର୍ଵମ॑କଲ୍ପୟତ୍ ।
ଦିଵଂ॑ ଚ ପୃଥି॒ଵୀଂ ଚାଂ॒ତରି॑କ୍ଷ॒-ମଥୋ॒ ସୁଵଃ॑ ।
ୟତ୍ପୃ॑ଥି॒ଵ୍ୟାଗ୍​ମ୍ ରଜଃ॑ ସ୍ଵ॒ମାଂତରି॑କ୍ଷେ ଵି॒ରୋଦ॑ସୀ ।
ଇ॒ମାଗ୍ଗ୍​ମ୍ ସ୍ତଦା॒ପୋ ଵ॑ରୁଣଃ ପୁ॒ନାତ୍ଵ॑ଘମର୍​ଷ॒ଣଃ ।
ପୁ॒ନଂତୁ॒ ଵସ॑ଵଃ ପୁ॒ନାତୁ॒ ଵରୁ॑ଣଃ ପୁ॒ନାତ୍ଵ॑ଘମର୍​ଷ॒ଣଃ ।
ଏ॒ଷ ଭୂ॒ତସ୍ୟ॑ ମ॒ଧ୍ୟେ ଭୁଵ॑ନସ୍ୟ ଗୋ॒ପ୍ତା ।
ଏ॒ଷ ପୁ॒ଣ୍ୟକୃ॑ତାଂ-ଲୋଁ॒କା॒ନେ॒ଷ ମୃ॒ତ୍ୟୋର୍ ହି॑ର॒ଣ୍ମୟମ୍᳚ ।
ଦ୍ୟାଵା॑ପୃଥି॒ଵ୍ୟୋର୍ ହି॑ର॒ଣ୍ମୟ॒ଗ୍​ମ୍॒ ସଗ୍ଗ୍​ମ୍ ଶ୍ରି॑ତ॒ଗ୍​ମ୍॒ ସୁଵଃ॑ ॥

ସନ॒-ସ୍ସୁଵ॒-ସ୍ସଗ୍​ମ୍ଶି॑ଶାଧି ।
ଆର୍ଦ୍ରଂ॒ ଜ୍ଵଲ॑ତି॒ ଜ୍ୟୋତି॑ର॒ହମ॑ସ୍ମି ।
ଜ୍ୟୋତି॒ର୍ଜ୍ଵଲ॑ତି॒ ବ୍ରହ୍ମା॒ହମ॑ସ୍ମି ।
ୟୋ॑ଽହମ॑ସ୍ମି॒ ବ୍ରହ୍ମା॒ହମ॑ସ୍ମି ।
ଅ॒ହମ॑ସ୍ମି॒ ବ୍ରହ୍ମା॒ହମ॑ସ୍ମି ।
ଅ॒ହମେ॒ଵାହଂ ମାଂ ଜୁ॑ହୋମି॒ ସ୍ଵାହା᳚ ।
ଅ॒କା॒ର୍ୟ॒କା॒ର୍ୟ॑ଵକୀ॒ର୍ଣୀସ୍ତେ॒ନୋ ଭ୍ରୂ॑ଣ॒ହା ଗୁ॑ରୁତ॒ଲ୍ପଗଃ ।
ଵରୁ॑ଣୋ॒ଽପାମ॑ଘମର୍​ଷ॒ଣ-ସ୍ତସ୍ମା᳚ତ୍ ପା॒ପାତ୍ ପ୍ରମୁ॑ଚ୍ୟତେ ।
ର॒ଜୋଭୂମି॑-ସ୍ତ୍ଵ॒ମାଗ୍​ମ୍ ରୋଦ॑ୟସ୍ଵ॒ ପ୍ରଵ॑ଦଂତି॒ ଧୀରାଃ᳚ ।
ଆକ୍ରାଂ᳚ଥ୍​ସମୁ॒ଦ୍ରଃ ପ୍ର॑ଥ॒ମେ ଵିଧ॑ର୍ମଂଜ॒ନୟ॑ନ୍ ପ୍ର॒ଜା ଭୁଵ॑ନସ୍ୟ॒ ରାଜା᳚ ।
ଵୃଷା॑ ପ॒ଵିତ୍ରେ॒ ଅଧି॒ସାନୋ॒ ଅଵ୍ୟେ॑ ବୃ॒ହତ୍ସୋମୋ॑ ଵାଵୃଧେ ସୁଵା॒ନ ଇଂଦୁଃ॑ ॥

অঘমর্ষণ সূক্তম্

This document is in  Bengali.

হির॑ণ্যশৃংগং॒-বঁরু॑ণং॒ প্রপ॑দ্যে তী॒র্থং মে॑ দেহি॒ যাচি॑তঃ ।
য॒ন্মযা॑ ভু॒ক্তম॒সাধূ॑নাং পা॒পেভ্য॑শ্চ প্র॒তিগ্র॑হঃ ।
যন্মে॒ মন॑সা বা॒চা॒ ক॒র্ম॒ণা বা দু॑ষ্কৃতং॒ কৃতম্ ।
তন্ন॒ ইংদ্রো॒ বরু॑ণো॒ বৃহ॒স্পতিঃ॑ সবি॒তা চ॑ পুনংতু॒ পুনঃ॑ পুনঃ ।
নমো॒ঽগ্নযে᳚ঽপ্সু॒মতে॒ নম॒ ইংদ্রা॑য॒ নমো॒ বরু॑ণায॒ নমো বারুণ্যৈ॑ নমো॒ঽদ্ভ্যঃ ॥

যদ॒পাং ক্রূ॒রং-যঁদ॑মে॒ধ্যং-যঁদ॑শাং॒তং তদপ॑গচ্ছতাত্ ।
অ॒ত্যা॒শ॒নাদ॑তী-পা॒না॒-দ্য॒চ্চ উ॒গ্রাত্প্র॑তি॒গ্রহা᳚ত্ ।
তন্নো॒ বরু॑ণো রা॒জা॒ পা॒ণিনা᳚ হ্যব॒মর্​শতু ।
সো॑ঽহম॑পা॒পো বি॒রজো॒ নির্মু॒ক্তো মু॑ক্তকি॒ল্বিষঃ॑ ।
নাক॑স্য পৃ॒ষ্ঠ-মারু॑হ্য॒ গচ্ছে॒দ্ ব্রহ্ম॑সলো॒কতাম্ ।
যশ্চা॒প্সু বরু॑ণ॒স্স পু॒নাত্ব॑ঘমর্​ষ॒ণঃ ।
ই॒মং মে॑ গংগে যমুনে সরস্বতি॒ শুতু॑দ্রি॒-স্তোমগ্​ম্॑ সচতা॒ পরু॒ষ্ণিযা ।
অ॒সি॒ক্নি॒যা ম॑রুদ্বৃধে বি॒তস্ত॒যাঽঽর্জী॑কীযে শৃণু॒হ্যা সু॒ষোম॑যা ।
ঋ॒তং চ॑ স॒ত্যং চা॒ভী᳚দ্ধা॒-ত্তপ॒সোঽধ্য॑জাযত ।
ততো॒ রাত্রি॑রজাযত॒ তত॑-স্সমু॒দ্রো অ॑র্ণ॒বঃ ॥

স॒মু॒দ্রাদ॑র্ণ॒বা দধি॑ সং​বঁথ্স॒রো অ॑জাযত ।
অ॒হো॒রা॒ত্রাণি॑ বি॒দধ॒দ্বিশ্ব॑স্য মিষ॒তো ব॒শী ।
সূ॒র্যা॒চং॒দ্র॒মসৌ॑ ধা॒তা য॑থা পূ॒র্বম॑কল্পযত্ ।
দিবং॑ চ পৃথি॒বীং চাং॒তরি॑ক্ষ॒-মথো॒ সুবঃ॑ ।
যত্পৃ॑থি॒ব্যাগ্​ম্ রজঃ॑ স্ব॒মাংতরি॑ক্ষে বি॒রোদ॑সী ।
ই॒মাগ্গ্​ম্ স্তদা॒পো ব॑রুণঃ পু॒নাত্ব॑ঘমর্​ষ॒ণঃ ।
পু॒নংতু॒ বস॑বঃ পু॒নাতু॒ বরু॑ণঃ পু॒নাত্ব॑ঘমর্​ষ॒ণঃ ।
এ॒ষ ভূ॒তস্য॑ ম॒ধ্যে ভুব॑নস্য গো॒প্তা ।
এ॒ষ পু॒ণ্যকৃ॑তাং-লোঁ॒কা॒নে॒ষ মৃ॒ত্যোর্ হি॑র॒ণ্মযম্᳚ ।
দ্যাবা॑পৃথি॒ব্যোর্ হি॑র॒ণ্ময॒গ্​ম্॒ সগ্গ্​ম্ শ্রি॑ত॒গ্​ম্॒ সুবঃ॑ ॥

সন॒-স্সুব॒-স্সগ্​ম্শি॑শাধি ।
আর্দ্রং॒ জ্বল॑তি॒ জ্যোতি॑র॒হম॑স্মি ।
জ্যোতি॒র্জ্বল॑তি॒ ব্রহ্মা॒হম॑স্মি ।
যো॑ঽহম॑স্মি॒ ব্রহ্মা॒হম॑স্মি ।
অ॒হম॑স্মি॒ ব্রহ্মা॒হম॑স্মি ।
অ॒হমে॒বাহং মাং জু॑হোমি॒ স্বাহা᳚ ।
অ॒কা॒র্য॒কা॒র্য॑বকী॒র্ণীস্তে॒নো ভ্রূ॑ণ॒হা গু॑রুত॒ল্পগঃ ।
বরু॑ণো॒ঽপাম॑ঘমর্​ষ॒ণ-স্তস্মা᳚ত্ পা॒পাত্ প্রমু॑চ্যতে ।
র॒জোভূমি॑-স্ত্ব॒মাগ্​ম্ রোদ॑যস্ব॒ প্রব॑দংতি॒ ধীরাঃ᳚ ।
আক্রাং᳚থ্​সমু॒দ্রঃ প্র॑থ॒মে বিধ॑র্মংজ॒নয॑ন্ প্র॒জা ভুব॑নস্য॒ রাজা᳚ ।
বৃষা॑ প॒বিত্রে॒ অধি॒সানো॒ অব্যে॑ বৃ॒হত্সোমো॑ বাবৃধে সুবা॒ন ইংদুঃ॑ ॥

अघमर्षण सूक्तम्

This document is in सरल देवनागरी (Devanagari) script, commonly used for Marathi language.

हिर॑ण्यशृंगं॒-वँरु॑णं॒ प्रप॑द्ये ती॒र्थं मे॑ देहि॒ याचि॑तः ।
य॒न्मया॑ भु॒क्तम॒साधू॑नां पा॒पेभ्य॑श्च प्र॒तिग्र॑हः ।
यन्मे॒ मन॑सा वा॒चा॒ क॒र्म॒णा वा दु॑ष्कृतं॒ कृतम् ।
तन्न॒ इंद्रो॒ वरु॑णो॒ बृह॒स्पतिः॑ सवि॒ता च॑ पुनंतु॒ पुनः॑ पुनः ।
नमो॒ऽग्नये᳚ऽप्सु॒मते॒ नम॒ इंद्रा॑य॒ नमो॒ वरु॑णाय॒ नमो वारुण्यै॑ नमो॒ऽद्भ्यः ॥

यद॒पां क्रू॒रं-यँद॑मे॒ध्यं-यँद॑शां॒तं तदप॑गच्छतात् ।
अ॒त्या॒श॒नाद॑ती-पा॒ना॒-द्य॒च्च उ॒ग्रात्प्र॑ति॒ग्रहा᳚त् ।
तन्नो॒ वरु॑णो रा॒जा॒ पा॒णिना᳚ ह्यव॒मर्​शतु ।
सो॑ऽहम॑पा॒पो वि॒रजो॒ निर्मु॒क्तो मु॑क्तकि॒ल्बिषः॑ ।
नाक॑स्य पृ॒ष्ठ-मारु॑ह्य॒ गच्छे॒द् ब्रह्म॑सलो॒कताम् ।
यश्चा॒प्सु वरु॑ण॒स्स पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
इ॒मं मे॑ गंगे यमुने सरस्वति॒ शुतु॑द्रि॒-स्तोमग्ं॑ सचता॒ परु॒ष्णिया ।
अ॒सि॒क्नि॒या म॑रुद्वृधे वि॒तस्त॒याऽऽर्जी॑कीये शृणु॒ह्या सु॒षोम॑या ।
ऋ॒तं च॑ स॒त्यं चा॒भी᳚द्धा॒-त्तप॒सोऽध्य॑जायत ।
ततो॒ रात्रि॑रजायत॒ तत॑-स्समु॒द्रो अ॑र्ण॒वः ॥

स॒मु॒द्राद॑र्ण॒वा दधि॑ सं​वँथ्स॒रो अ॑जायत ।
अ॒हो॒रा॒त्राणि॑ वि॒दध॒द्विश्व॑स्य मिष॒तो व॒शी ।
सू॒र्या॒चं॒द्र॒मसौ॑ धा॒ता य॑था पू॒र्वम॑कल्पयत् ।
दिवं॑ च पृथि॒वीं चां॒तरि॑क्ष॒-मथो॒ सुवः॑ ।
यत्पृ॑थि॒व्याग्ं रजः॑ स्व॒मांतरि॑क्षे वि॒रोद॑सी ।
इ॒माग्ग्ं स्तदा॒पो व॑रुणः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
पु॒नंतु॒ वस॑वः पु॒नातु॒ वरु॑णः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
ए॒ष भू॒तस्य॑ म॒ध्ये भुव॑नस्य गो॒प्ता ।
ए॒ष पु॒ण्यकृ॑तां-लोँ॒का॒ने॒ष मृ॒त्योर् हि॑र॒ण्मयम्᳚ ।
द्यावा॑पृथि॒व्योर् हि॑र॒ण्मय॒ग्ं॒ सग्ग्ं श्रि॑त॒ग्ं॒ सुवः॑ ॥

सन॒-स्सुव॒-स्सग्ंशि॑शाधि ।
आर्द्रं॒ ज्वल॑ति॒ ज्योति॑र॒हम॑स्मि ।
ज्योति॒र्ज्वल॑ति॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
यो॑ऽहम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हमे॒वाहं मां जु॑होमि॒ स्वाहा᳚ ।
अ॒का॒र्य॒का॒र्य॑वकी॒र्णीस्ते॒नो भ्रू॑ण॒हा गु॑रुत॒ल्पगः ।
वरु॑णो॒ऽपाम॑घमर्​ष॒ण-स्तस्मा᳚त् पा॒पात् प्रमु॑च्यते ।
र॒जोभूमि॑-स्त्व॒माग्ं रोद॑यस्व॒ प्रव॑दंति॒ धीराः᳚ ।
आक्रां᳚थ्​समु॒द्रः प्र॑थ॒मे विध॑र्मंज॒नय॑न् प्र॒जा भुव॑नस्य॒ राजा᳚ ।
वृषा॑ प॒वित्रे॒ अधि॒सानो॒ अव्ये॑ बृ॒हत्सोमो॑ वावृधे सुवा॒न इंदुः॑ ॥

অঘমর্ষণ সূক্তম্

This document is in  Assamese.

হির॑ণ্যশৃংগং॒-বঁরু॑ণং॒ প্রপ॑দ্যে তী॒র্থং মে॑ দেহি॒ যাচি॑তঃ ।
য॒ন্মযা॑ ভু॒ক্তম॒সাধূ॑নাং পা॒পেভ্য॑শ্চ প্র॒তিগ্র॑হঃ ।
যন্মে॒ মন॑সা বা॒চা॒ ক॒র্ম॒ণা বা দু॑ষ্কৃতং॒ কৃতম্ ।
তন্ন॒ ইংদ্রো॒ বরু॑ণো॒ বৃহ॒স্পতিঃ॑ সবি॒তা চ॑ পুনংতু॒ পুনঃ॑ পুনঃ ।
নমো॒ঽগ্নযে᳚ঽপ্সু॒মতে॒ নম॒ ইংদ্রা॑য॒ নমো॒ বরু॑ণায॒ নমো বারুণ্যৈ॑ নমো॒ঽদ্ভ্যঃ ॥

যদ॒পাং ক্রূ॒রং-যঁদ॑মে॒ধ্যং-যঁদ॑শাং॒তং তদপ॑গচ্ছতাত্ ।
অ॒ত্যা॒শ॒নাদ॑তী-পা॒না॒-দ্য॒চ্চ উ॒গ্রাত্প্র॑তি॒গ্রহা᳚ত্ ।
তন্নো॒ বরু॑ণো রা॒জা॒ পা॒ণিনা᳚ হ্যব॒মর্​শতু ।
সো॑ঽহম॑পা॒পো বি॒রজো॒ নির্মু॒ক্তো মু॑ক্তকি॒ল্বিষঃ॑ ।
নাক॑স্য পৃ॒ষ্ঠ-মারু॑হ্য॒ গচ্ছে॒দ্ ব্রহ্ম॑সলো॒কতাম্ ।
যশ্চা॒প্সু বরু॑ণ॒স্স পু॒নাত্ব॑ঘমর্​ষ॒ণঃ ।
ই॒মং মে॑ গংগে যমুনে সরস্বতি॒ শুতু॑দ্রি॒-স্তোমগ্​ম্॑ সচতা॒ পরু॒ষ্ণিযা ।
অ॒সি॒ক্নি॒যা ম॑রুদ্বৃধে বি॒তস্ত॒যাঽঽর্জী॑কীযে শৃণু॒হ্যা সু॒ষোম॑যা ।
ঋ॒তং চ॑ স॒ত্যং চা॒ভী᳚দ্ধা॒-ত্তপ॒সোঽধ্য॑জাযত ।
ততো॒ রাত্রি॑রজাযত॒ তত॑-স্সমু॒দ্রো অ॑র্ণ॒বঃ ॥

স॒মু॒দ্রাদ॑র্ণ॒বা দধি॑ সং​বঁথ্স॒রো অ॑জাযত ।
অ॒হো॒রা॒ত্রাণি॑ বি॒দধ॒দ্বিশ্ব॑স্য মিষ॒তো ব॒শী ।
সূ॒র্যা॒চং॒দ্র॒মসৌ॑ ধা॒তা য॑থা পূ॒র্বম॑কল্পযত্ ।
দিবং॑ চ পৃথি॒বীং চাং॒তরি॑ক্ষ॒-মথো॒ সুবঃ॑ ।
যত্পৃ॑থি॒ব্যাগ্​ম্ রজঃ॑ স্ব॒মাংতরি॑ক্ষে বি॒রোদ॑সী ।
ই॒মাগ্গ্​ম্ স্তদা॒পো ব॑রুণঃ পু॒নাত্ব॑ঘমর্​ষ॒ণঃ ।
পু॒নংতু॒ বস॑বঃ পু॒নাতু॒ বরু॑ণঃ পু॒নাত্ব॑ঘমর্​ষ॒ণঃ ।
এ॒ষ ভূ॒তস্য॑ ম॒ধ্যে ভুব॑নস্য গো॒প্তা ।
এ॒ষ পু॒ণ্যকৃ॑তাং-লোঁ॒কা॒নে॒ষ মৃ॒ত্যোর্ হি॑র॒ণ্মযম্᳚ ।
দ্যাবা॑পৃথি॒ব্যোর্ হি॑র॒ণ্ময॒গ্​ম্॒ সগ্গ্​ম্ শ্রি॑ত॒গ্​ম্॒ সুবঃ॑ ॥

সন॒-স্সুব॒-স্সগ্​ম্শি॑শাধি ।
আর্দ্রং॒ জ্বল॑তি॒ জ্যোতি॑র॒হম॑স্মি ।
জ্যোতি॒র্জ্বল॑তি॒ ব্রহ্মা॒হম॑স্মি ।
যো॑ঽহম॑স্মি॒ ব্রহ্মা॒হম॑স্মি ।
অ॒হম॑স্মি॒ ব্রহ্মা॒হম॑স্মি ।
অ॒হমে॒বাহং মাং জু॑হোমি॒ স্বাহা᳚ ।
অ॒কা॒র্য॒কা॒র্য॑বকী॒র্ণীস্তে॒নো ভ্রূ॑ণ॒হা গু॑রুত॒ল্পগঃ ।
বরু॑ণো॒ঽপাম॑ঘমর্​ষ॒ণ-স্তস্মা᳚ত্ পা॒পাত্ প্রমু॑চ্যতে ।
র॒জোভূমি॑-স্ত্ব॒মাগ্​ম্ রোদ॑যস্ব॒ প্রব॑দংতি॒ ধীরাঃ᳚ ।
আক্রাং᳚থ্​সমু॒দ্রঃ প্র॑থ॒মে বিধ॑র্মংজ॒নয॑ন্ প্র॒জা ভুব॑নস্য॒ রাজা᳚ ।
বৃষা॑ প॒বিত্রে॒ অধি॒সানো॒ অব্যে॑ বৃ॒হত্সোমো॑ বাবৃধে সুবা॒ন ইংদুঃ॑ ॥
 

ਅਘਮਰ੍ਸ਼ਣ ਸੂਕ੍ਤਮ੍

This document is in Gurmukhi script, commonly used for Punjabi language.

ਹਿਰ॑ਣ੍ਯਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗਂ॒-ਵਁਰੁ॑ਣਂ॒ ਪ੍ਰਪ॑ਦ੍ਯੇ ਤੀ॒ਰ੍ਥਂ ਮੇ॑ ਦੇਹਿ॒ ਯਾਚਿ॑ਤਃ ।
ਯ॒ਨ੍ਮਯਾ॑ ਭੁ॒ਕ੍ਤਮ॒ਸਾਧੂ॑ਨਾਂ ਪਾ॒ਪੇਭ੍ਯ॑ਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰ॒ਤਿਗ੍ਰ॑ਹਃ ।
ਯਨ੍ਮੇ॒ ਮਨ॑ਸਾ ਵਾ॒ਚਾ॒ ਕ॒ਰ੍ਮ॒ਣਾ ਵਾ ਦੁ॑ਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॒ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍ ।
ਤਨ੍ਨ॒ ਇਂਦ੍ਰੋ॒ ਵਰੁ॑ਣੋ॒ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹ॒ਸ੍ਪਤਿਃ॑ ਸਵਿ॒ਤਾ ਚ॑ ਪੁਨਂਤੁ॒ ਪੁਨਃ॑ ਪੁਨਃ ।
ਨਮੋ॒਽ਗ੍ਨਯੇ᳚਽ਪ੍ਸੁ॒ਮਤੇ॒ ਨਮ॒ ਇਂਦ੍ਰਾ॑ਯ॒ ਨਮੋ॒ ਵਰੁ॑ਣਾਯ॒ ਨਮੋ ਵਾਰੁਣ੍ਯੈ॑ ਨਮੋ॒਽ਦ੍ਭ੍ਯਃ ॥

ਯਦ॒ਪਾਂ ਕ੍ਰੂ॒ਰਂ-ਯਁਦ॑ਮੇ॒ਧ੍ਯਂ-ਯਁਦ॑ਸ਼ਾਂ॒ਤਂ ਤਦਪ॑ਗਚ੍ਛਤਾਤ੍ ।
ਅ॒ਤ੍ਯਾ॒ਸ਼॒ਨਾਦ॑ਤੀ-ਪਾ॒ਨਾ॒-ਦ੍ਯ॒ਚ੍ਚ ਉ॒ਗ੍ਰਾਤ੍ਪ੍ਰ॑ਤਿ॒ਗ੍ਰਹਾ᳚ਤ੍ ।
ਤਨ੍ਨੋ॒ ਵਰੁ॑ਣੋ ਰਾ॒ਜਾ॒ ਪਾ॒ਣਿਨਾ᳚ ਹ੍ਯਵ॒ਮਰ੍​ਸ਼ਤੁ ।
ਸੋ॑਽ਹਮ॑ਪਾ॒ਪੋ ਵਿ॒ਰਜੋ॒ ਨਿਰ੍ਮੁ॒ਕ੍ਤੋ ਮੁ॑ਕ੍ਤਕਿ॒ਲ੍ਬਿਸ਼ਃ॑ ।
ਨਾਕ॑ਸ੍ਯ ਪ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼੍ਠ-ਮਾਰੁ॑ਹ੍ਯ॒ ਗਚ੍ਛੇ॒ਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ਸਲੋ॒ਕਤਾਮ੍ ।
ਯਸ਼੍ਚਾ॒ਪ੍ਸੁ ਵਰੁ॑ਣ॒ਸ੍ਸ ਪੁ॒ਨਾਤ੍ਵ॑ਘਮਰ੍​ਸ਼॒ਣਃ ।
ਇ॒ਮਂ ਮੇ॑ ਗਂਗੇ ਯਮੁਨੇ ਸਰਸ੍ਵਤਿ॒ ਸ਼ੁਤੁ॑ਦ੍ਰਿ॒-ਸ੍ਤੋਮਗ੍​ਮ੍॑ ਸਚਤਾ॒ ਪਰੁ॒ਸ਼੍ਣਿਯਾ ।
ਅ॒ਸਿ॒ਕ੍ਨਿ॒ਯਾ ਮ॑ਰੁਦ੍ਵ੍ਰੁਰੁਇਧੇ ਵਿ॒ਤਸ੍ਤ॒ਯਾ਽਽ਰ੍ਜੀ॑ਕੀਯੇ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ॒ਹ੍ਯਾ ਸੁ॒ਸ਼ੋਮ॑ਯਾ ।
ਰੁਰੁਇ॒ਤਂ ਚ॑ ਸ॒ਤ੍ਯਂ ਚਾ॒ਭੀ᳚ਦ੍ਧਾ॒-ਤ੍ਤਪ॒ਸੋ਽ਧ੍ਯ॑ਜਾਯਤ ।
ਤਤੋ॒ ਰਾਤ੍ਰਿ॑ਰਜਾਯਤ॒ ਤਤ॑-ਸ੍ਸਮੁ॒ਦ੍ਰੋ ਅ॑ਰ੍ਣ॒ਵਃ ॥

ਸ॒ਮੁ॒ਦ੍ਰਾਦ॑ਰ੍ਣ॒ਵਾ ਦਧਿ॑ ਸਂ​ਵਁਥ੍ਸ॒ਰੋ ਅ॑ਜਾਯਤ ।
ਅ॒ਹੋ॒ਰਾ॒ਤ੍ਰਾਣਿ॑ ਵਿ॒ਦਧ॒ਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵ॑ਸ੍ਯ ਮਿਸ਼॒ਤੋ ਵ॒ਸ਼ੀ ।
ਸੂ॒ਰ੍ਯਾ॒ਚਂ॒ਦ੍ਰ॒ਮਸੌ॑ ਧਾ॒ਤਾ ਯ॑ਥਾ ਪੂ॒ਰ੍ਵਮ॑ਕਲ੍ਪਯਤ੍ ।
ਦਿਵਂ॑ ਚ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵੀਂ ਚਾਂ॒ਤਰਿ॑ਕ੍ਸ਼॒-ਮਥੋ॒ ਸੁਵਃ॑ ।
ਯਤ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇ॑ਥਿ॒ਵ੍ਯਾਗ੍​ਮ੍ ਰਜਃ॑ ਸ੍ਵ॒ਮਾਂਤਰਿ॑ਕ੍ਸ਼ੇ ਵਿ॒ਰੋਦ॑ਸੀ ।
ਇ॒ਮਾਗ੍ਗ੍​ਮ੍ ਸ੍ਤਦਾ॒ਪੋ ਵ॑ਰੁਣਃ ਪੁ॒ਨਾਤ੍ਵ॑ਘਮਰ੍​ਸ਼॒ਣਃ ।
ਪੁ॒ਨਂਤੁ॒ ਵਸ॑ਵਃ ਪੁ॒ਨਾਤੁ॒ ਵਰੁ॑ਣਃ ਪੁ॒ਨਾਤ੍ਵ॑ਘਮਰ੍​ਸ਼॒ਣਃ ।
ਏ॒ਸ਼ ਭੂ॒ਤਸ੍ਯ॑ ਮ॒ਧ੍ਯੇ ਭੁਵ॑ਨਸ੍ਯ ਗੋ॒ਪ੍ਤਾ ।
ਏ॒ਸ਼ ਪੁ॒ਣ੍ਯਕ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤਾਂ-ਲੋਁ॒ਕਾ॒ਨੇ॒ਸ਼ ਮ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤ੍ਯੋਰ੍ ਹਿ॑ਰ॒ਣ੍ਮਯਮ੍᳚ ।
ਦ੍ਯਾਵਾ॑ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵ੍ਯੋਰ੍ ਹਿ॑ਰ॒ਣ੍ਮਯ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਸਗ੍ਗ੍​ਮ੍ ਸ਼੍ਰਿ॑ਤ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਸੁਵਃ॑ ॥

ਸਨ॒-ਸ੍ਸੁਵ॒-ਸ੍ਸਗ੍​ਮ੍ਸ਼ਿ॑ਸ਼ਾਧਿ ।
ਆਰ੍ਦ੍ਰਂ॒ ਜ੍ਵਲ॑ਤਿ॒ ਜ੍ਯੋਤਿ॑ਰ॒ਹਮ॑ਸ੍ਮਿ ।
ਜ੍ਯੋਤਿ॒ਰ੍ਜ੍ਵਲ॑ਤਿ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ॒ਹਮ॑ਸ੍ਮਿ ।
ਯੋ॑਽ਹਮ॑ਸ੍ਮਿ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ॒ਹਮ॑ਸ੍ਮਿ ।
ਅ॒ਹਮ॑ਸ੍ਮਿ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ॒ਹਮ॑ਸ੍ਮਿ ।
ਅ॒ਹਮੇ॒ਵਾਹਂ ਮਾਂ ਜੁ॑ਹੋਮਿ॒ ਸ੍ਵਾਹਾ᳚ ।
ਅ॒ਕਾ॒ਰ੍ਯ॒ਕਾ॒ਰ੍ਯ॑ਵਕੀ॒ਰ੍ਣੀਸ੍ਤੇ॒ਨੋ ਭ੍ਰੂ॑ਣ॒ਹਾ ਗੁ॑ਰੁਤ॒ਲ੍ਪਗਃ ।
ਵਰੁ॑ਣੋ॒਽ਪਾਮ॑ਘਮਰ੍​ਸ਼॒ਣ-ਸ੍ਤਸ੍ਮਾ᳚ਤ੍ ਪਾ॒ਪਾਤ੍ ਪ੍ਰਮੁ॑ਚ੍ਯਤੇ ।
ਰ॒ਜੋਭੂਮਿ॑-ਸ੍ਤ੍ਵ॒ਮਾਗ੍​ਮ੍ ਰੋਦ॑ਯਸ੍ਵ॒ ਪ੍ਰਵ॑ਦਂਤਿ॒ ਧੀਰਾਃ᳚ ।
ਆਕ੍ਰਾਂ᳚ਥ੍​ਸਮੁ॒ਦ੍ਰਃ ਪ੍ਰ॑ਥ॒ਮੇ ਵਿਧ॑ਰ੍ਮਂਜ॒ਨਯ॑ਨ੍ ਪ੍ਰ॒ਜਾ ਭੁਵ॑ਨਸ੍ਯ॒ ਰਾਜਾ᳚ ।
ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾ॑ ਪ॒ਵਿਤ੍ਰੇ॒ ਅਧਿ॒ਸਾਨੋ॒ ਅਵ੍ਯੇ॑ ਬ੍ਰੁਰੁਇ॒ਹਤ੍ਸੋਮੋ॑ ਵਾਵ੍ਰੁਰੁਇਧੇ ਸੁਵਾ॒ਨ ਇਂਦੁਃ॑ ॥

अघमर्षण सूक्तम्

This document is in सरल देवनागरी script with simplified anusvaras. 

हिर॑ण्यशृंगं॒-वँरु॑णं॒ प्रप॑द्ये ती॒र्थं मे॑ देहि॒ याचि॑तः ।
य॒न्मया॑ भु॒क्तम॒साधू॑नां पा॒पेभ्य॑श्च प्र॒तिग्र॑हः ।
यन्मे॒ मन॑सा वा॒चा॒ क॒र्म॒णा वा दु॑ष्कृतं॒ कृतम् ।
तन्न॒ इंद्रो॒ वरु॑णो॒ बृह॒स्पतिः॑ सवि॒ता च॑ पुनंतु॒ पुनः॑ पुनः ।
नमो॒ऽग्नये᳚ऽप्सु॒मते॒ नम॒ इंद्रा॑य॒ नमो॒ वरु॑णाय॒ नमो वारुण्यै॑ नमो॒ऽद्भ्यः ॥

यद॒पां क्रू॒रं-यँद॑मे॒ध्यं-यँद॑शां॒तं तदप॑गच्छतात् ।
अ॒त्या॒श॒नाद॑ती-पा॒ना॒-द्य॒च्च उ॒ग्रात्प्र॑ति॒ग्रहा᳚त् ।
तन्नो॒ वरु॑णो रा॒जा॒ पा॒णिना᳚ ह्यव॒मर्​शतु ।
सो॑ऽहम॑पा॒पो वि॒रजो॒ निर्मु॒क्तो मु॑क्तकि॒ल्बिषः॑ ।
नाक॑स्य पृ॒ष्ठ-मारु॑ह्य॒ गच्छे॒द् ब्रह्म॑सलो॒कताम् ।
यश्चा॒प्सु वरु॑ण॒स्स पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
इ॒मं मे॑ गंगे यमुने सरस्वति॒ शुतु॑द्रि॒-स्तोमग्ं॑ सचता॒ परु॒ष्णिया ।
अ॒सि॒क्नि॒या म॑रुद्वृधे वि॒तस्त॒याऽऽर्जी॑कीये शृणु॒ह्या सु॒षोम॑या ।
ऋ॒तं च॑ स॒त्यं चा॒भी᳚द्धा॒-त्तप॒सोऽध्य॑जायत ।
ततो॒ रात्रि॑रजायत॒ तत॑-स्समु॒द्रो अ॑र्ण॒वः ॥

स॒मु॒द्राद॑र्ण॒वा दधि॑ सं​वँथ्स॒रो अ॑जायत ।
अ॒हो॒रा॒त्राणि॑ वि॒दध॒द्विश्व॑स्य मिष॒तो व॒शी ।
सू॒र्या॒चं॒द्र॒मसौ॑ धा॒ता य॑था पू॒र्वम॑कल्पयत् ।
दिवं॑ च पृथि॒वीं चां॒तरि॑क्ष॒-मथो॒ सुवः॑ ।
यत्पृ॑थि॒व्याग्ं रजः॑ स्व॒मांतरि॑क्षे वि॒रोद॑सी ।
इ॒माग्ग्ं स्तदा॒पो व॑रुणः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
पु॒नंतु॒ वस॑वः पु॒नातु॒ वरु॑णः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
ए॒ष भू॒तस्य॑ म॒ध्ये भुव॑नस्य गो॒प्ता ।
ए॒ष पु॒ण्यकृ॑तां-लोँ॒का॒ने॒ष मृ॒त्योर् हि॑र॒ण्मयम्᳚ ।
द्यावा॑पृथि॒व्योर् हि॑र॒ण्मय॒ग्ं॒ सग्ग्ं श्रि॑त॒ग्ं॒ सुवः॑ ॥

सन॒-स्सुव॒-स्सग्ंशि॑शाधि ।
आर्द्रं॒ ज्वल॑ति॒ ज्योति॑र॒हम॑स्मि ।
ज्योति॒र्ज्वल॑ति॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
यो॑ऽहम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हमे॒वाहं मां जु॑होमि॒ स्वाहा᳚ ।
अ॒का॒र्य॒का॒र्य॑वकी॒र्णीस्ते॒नो भ्रू॑ण॒हा गु॑रुत॒ल्पगः ।
वरु॑णो॒ऽपाम॑घमर्​ष॒ण-स्तस्मा᳚त् पा॒पात् प्रमु॑च्यते ।
र॒जोभूमि॑-स्त्व॒माग्ं रोद॑यस्व॒ प्रव॑दंति॒ धीराः᳚ ।
आक्रां᳚थ्​समु॒द्रः प्र॑थ॒मे विध॑र्मंज॒नय॑न् प्र॒जा भुव॑नस्य॒ राजा᳚ ।
वृषा॑ प॒वित्रे॒ अधि॒सानो॒ अव्ये॑ बृ॒हत्सोमो॑ वावृधे सुवा॒न इंदुः॑ ॥
 

अघमर्षण सूक्तम्

This document is in सरल देवनागरी (Devanagari) script, which is commonly used for Konkani language.

हिर॑ण्यशृंगं॒-वँरु॑णं॒ प्रप॑द्ये ती॒र्थं मे॑ देहि॒ याचि॑तः ।
य॒न्मया॑ भु॒क्तम॒साधू॑नां पा॒पेभ्य॑श्च प्र॒तिग्र॑हः ।
यन्मे॒ मन॑सा वा॒चा॒ क॒र्म॒णा वा दु॑ष्कृतं॒ कृतम् ।
तन्न॒ इंद्रो॒ वरु॑णो॒ बृह॒स्पतिः॑ सवि॒ता च॑ पुनंतु॒ पुनः॑ पुनः ।
नमो॒ऽग्नये᳚ऽप्सु॒मते॒ नम॒ इंद्रा॑य॒ नमो॒ वरु॑णाय॒ नमो वारुण्यै॑ नमो॒ऽद्भ्यः ॥

यद॒पां क्रू॒रं-यँद॑मे॒ध्यं-यँद॑शां॒तं तदप॑गच्छतात् ।
अ॒त्या॒श॒नाद॑ती-पा॒ना॒-द्य॒च्च उ॒ग्रात्प्र॑ति॒ग्रहा᳚त् ।
तन्नो॒ वरु॑णो रा॒जा॒ पा॒णिना᳚ ह्यव॒मर्​शतु ।
सो॑ऽहम॑पा॒पो वि॒रजो॒ निर्मु॒क्तो मु॑क्तकि॒ल्बिषः॑ ।
नाक॑स्य पृ॒ष्ठ-मारु॑ह्य॒ गच्छे॒द् ब्रह्म॑सलो॒कताम् ।
यश्चा॒प्सु वरु॑ण॒स्स पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
इ॒मं मे॑ गंगे यमुने सरस्वति॒ शुतु॑द्रि॒-स्तोमग्ं॑ सचता॒ परु॒ष्णिया ।
अ॒सि॒क्नि॒या म॑रुद्वृधे वि॒तस्त॒याऽऽर्जी॑कीये शृणु॒ह्या सु॒षोम॑या ।
ऋ॒तं च॑ स॒त्यं चा॒भी᳚द्धा॒-त्तप॒सोऽध्य॑जायत ।
ततो॒ रात्रि॑रजायत॒ तत॑-स्समु॒द्रो अ॑र्ण॒वः ॥

स॒मु॒द्राद॑र्ण॒वा दधि॑ सं​वँथ्स॒रो अ॑जायत ।
अ॒हो॒रा॒त्राणि॑ वि॒दध॒द्विश्व॑स्य मिष॒तो व॒शी ।
सू॒र्या॒चं॒द्र॒मसौ॑ धा॒ता य॑था पू॒र्वम॑कल्पयत् ।
दिवं॑ च पृथि॒वीं चां॒तरि॑क्ष॒-मथो॒ सुवः॑ ।
यत्पृ॑थि॒व्याग्ं रजः॑ स्व॒मांतरि॑क्षे वि॒रोद॑सी ।
इ॒माग्ग्ं स्तदा॒पो व॑रुणः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
पु॒नंतु॒ वस॑वः पु॒नातु॒ वरु॑णः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
ए॒ष भू॒तस्य॑ म॒ध्ये भुव॑नस्य गो॒प्ता ।
ए॒ष पु॒ण्यकृ॑तां-लोँ॒का॒ने॒ष मृ॒त्योर् हि॑र॒ण्मयम्᳚ ।
द्यावा॑पृथि॒व्योर् हि॑र॒ण्मय॒ग्ं॒ सग्ग्ं श्रि॑त॒ग्ं॒ सुवः॑ ॥

सन॒-स्सुव॒-स्सग्ंशि॑शाधि ।
आर्द्रं॒ ज्वल॑ति॒ ज्योति॑र॒हम॑स्मि ।
ज्योति॒र्ज्वल॑ति॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
यो॑ऽहम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हमे॒वाहं मां जु॑होमि॒ स्वाहा᳚ ।
अ॒का॒र्य॒का॒र्य॑वकी॒र्णीस्ते॒नो भ्रू॑ण॒हा गु॑रुत॒ल्पगः ।
वरु॑णो॒ऽपाम॑घमर्​ष॒ण-स्तस्मा᳚त् पा॒पात् प्रमु॑च्यते ।
र॒जोभूमि॑-स्त्व॒माग्ं रोद॑यस्व॒ प्रव॑दंति॒ धीराः᳚ ।
आक्रां᳚थ्​समु॒द्रः प्र॑थ॒मे विध॑र्मंज॒नय॑न् प्र॒जा भुव॑नस्य॒ राजा᳚ ।
वृषा॑ प॒वित्रे॒ अधि॒सानो॒ अव्ये॑ बृ॒हत्सोमो॑ वावृधे सुवा॒न इंदुः॑ ॥
 

अघमर्षण सूक्तम्

This document is in सरल देवनागरी (Devanagari) script, commonly used for Nepali language.

हिर॑ण्यशृंगं॒-वँरु॑णं॒ प्रप॑द्ये ती॒र्थं मे॑ देहि॒ याचि॑तः ।
य॒न्मया॑ भु॒क्तम॒साधू॑नां पा॒पेभ्य॑श्च प्र॒तिग्र॑हः ।
यन्मे॒ मन॑सा वा॒चा॒ क॒र्म॒णा वा दु॑ष्कृतं॒ कृतम् ।
तन्न॒ इंद्रो॒ वरु॑णो॒ बृह॒स्पतिः॑ सवि॒ता च॑ पुनंतु॒ पुनः॑ पुनः ।
नमो॒ऽग्नये᳚ऽप्सु॒मते॒ नम॒ इंद्रा॑य॒ नमो॒ वरु॑णाय॒ नमो वारुण्यै॑ नमो॒ऽद्भ्यः ॥

यद॒पां क्रू॒रं-यँद॑मे॒ध्यं-यँद॑शां॒तं तदप॑गच्छतात् ।
अ॒त्या॒श॒नाद॑ती-पा॒ना॒-द्य॒च्च उ॒ग्रात्प्र॑ति॒ग्रहा᳚त् ।
तन्नो॒ वरु॑णो रा॒जा॒ पा॒णिना᳚ ह्यव॒मर्​शतु ।
सो॑ऽहम॑पा॒पो वि॒रजो॒ निर्मु॒क्तो मु॑क्तकि॒ल्बिषः॑ ।
नाक॑स्य पृ॒ष्ठ-मारु॑ह्य॒ गच्छे॒द् ब्रह्म॑सलो॒कताम् ।
यश्चा॒प्सु वरु॑ण॒स्स पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
इ॒मं मे॑ गंगे यमुने सरस्वति॒ शुतु॑द्रि॒-स्तोमग्ं॑ सचता॒ परु॒ष्णिया ।
अ॒सि॒क्नि॒या म॑रुद्वृधे वि॒तस्त॒याऽऽर्जी॑कीये शृणु॒ह्या सु॒षोम॑या ।
ऋ॒तं च॑ स॒त्यं चा॒भी᳚द्धा॒-त्तप॒सोऽध्य॑जायत ।
ततो॒ रात्रि॑रजायत॒ तत॑-स्समु॒द्रो अ॑र्ण॒वः ॥

स॒मु॒द्राद॑र्ण॒वा दधि॑ सं​वँथ्स॒रो अ॑जायत ।
अ॒हो॒रा॒त्राणि॑ वि॒दध॒द्विश्व॑स्य मिष॒तो व॒शी ।
सू॒र्या॒चं॒द्र॒मसौ॑ धा॒ता य॑था पू॒र्वम॑कल्पयत् ।
दिवं॑ च पृथि॒वीं चां॒तरि॑क्ष॒-मथो॒ सुवः॑ ।
यत्पृ॑थि॒व्याग्ं रजः॑ स्व॒मांतरि॑क्षे वि॒रोद॑सी ।
इ॒माग्ग्ं स्तदा॒पो व॑रुणः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
पु॒नंतु॒ वस॑वः पु॒नातु॒ वरु॑णः पु॒नात्व॑घमर्​ष॒णः ।
ए॒ष भू॒तस्य॑ म॒ध्ये भुव॑नस्य गो॒प्ता ।
ए॒ष पु॒ण्यकृ॑तां-लोँ॒का॒ने॒ष मृ॒त्योर् हि॑र॒ण्मयम्᳚ ।
द्यावा॑पृथि॒व्योर् हि॑र॒ण्मय॒ग्ं॒ सग्ग्ं श्रि॑त॒ग्ं॒ सुवः॑ ॥

सन॒-स्सुव॒-स्सग्ंशि॑शाधि ।
आर्द्रं॒ ज्वल॑ति॒ ज्योति॑र॒हम॑स्मि ।
ज्योति॒र्ज्वल॑ति॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
यो॑ऽहम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हम॑स्मि॒ ब्रह्मा॒हम॑स्मि ।
अ॒हमे॒वाहं मां जु॑होमि॒ स्वाहा᳚ ।
अ॒का॒र्य॒का॒र्य॑वकी॒र्णीस्ते॒नो भ्रू॑ण॒हा गु॑रुत॒ल्पगः ।
वरु॑णो॒ऽपाम॑घमर्​ष॒ण-स्तस्मा᳚त् पा॒पात् प्रमु॑च्यते ।
र॒जोभूमि॑-स्त्व॒माग्ं रोद॑यस्व॒ प्रव॑दंति॒ धीराः᳚ ।
आक्रां᳚थ्​समु॒द्रः प्र॑थ॒मे विध॑र्मंज॒नय॑न् प्र॒जा भुव॑नस्य॒ राजा᳚ ।
वृषा॑ प॒वित्रे॒ अधि॒सानो॒ अव्ये॑ बृ॒हत्सोमो॑ वावृधे सुवा॒न इंदुः॑ ॥

අඝමර්ෂණ සූක්තම්

This document is in Sinhala

හිර॑ණ්යශෘංගං॒-වඁරු॑ණං॒ ප්රප॑ද්යේ තී॒ර්ථං මේ॑ දේහි॒ යාචි॑තඃ ।
ය॒න්මයා॑ භු॒ක්තම॒සාධූ॑නාං පා॒පේභ්ය॑ශ්ච ප්ර॒තිග්ර॑හඃ ।
යන්මේ॒ මන॑සා වා॒චා॒ ක॒ර්ම॒ණා වා දු॑ෂ්කෘතං॒ කෘතම් ।
තන්න॒ ඉංද්රෝ॒ වරු॑ණෝ॒ බෘහ॒ස්පතිඃ॑ සවි॒තා ච॑ පුනංතු॒ පුනඃ॑ පුනඃ ।
නමෝ॒ऽග්නයේ᳚ऽප්සු॒මතේ॒ නම॒ ඉංද්රා॑ය॒ නමෝ॒ වරු॑ණාය॒ නමෝ වාරුණ්යෛ॑ නමෝ॒ऽද්භ්යඃ ॥

යද॒පාං ක්රූ॒රං-යඁද॑මේ॒ධ්යං-යඁද॑ශාං॒තං තදප॑ගච්ඡතාත් ।
අ॒ත්යා॒ශ॒නාද॑තී-පා॒නා॒-ද්ය॒ච්ච උ॒ග්රාත්ප්ර॑ති॒ග්රහා᳚ත් ।
තන්නෝ॒ වරු॑ණෝ රා॒ජා॒ පා॒ණිනා᳚ හ්යව॒මර්​ශතු ।
සෝ॑ऽහම॑පා॒පෝ වි॒රජෝ॒ නිර්මු॒ක්තෝ මු॑ක්තකි॒ල්බිෂඃ॑ ।
නාක॑ස්ය පෘ॒ෂ්ඨ-මාරු॑හ්ය॒ ගච්ඡේ॒ද් බ්රහ්ම॑සලෝ॒කතාම් ।
යශ්චා॒ප්සු වරු॑ණ॒ස්ස පු॒නාත්ව॑ඝමර්​ෂ॒ණඃ ।
ඉ॒මං මේ॑ ගංගේ යමුනේ සරස්වති॒ ශුතු॑ද්රි॒-ස්තෝමග්​ම්॑ සචතා॒ පරු॒ෂ්ණියා ।
අ॒සි॒ක්නි॒යා ම॑රුද්වෘධේ වි॒තස්ත॒යාऽऽර්ජී॑කීයේ ශෘණු॒හ්යා සු॒ෂෝම॑යා ।
ඍ॒තං ච॑ ස॒ත්යං චා॒භී᳚ද්ධා॒-ත්තප॒සෝऽධ්ය॑ජායත ।
තතෝ॒ රාත්රි॑රජායත॒ තත॑-ස්සමු॒ද්රෝ අ॑ර්ණ॒වඃ ॥

ස॒මු॒ද්රාද॑ර්ණ॒වා දධි॑ සං​වඁථ්ස॒රෝ අ॑ජායත ।
අ॒හෝ॒රා॒ත්රාණි॑ වි॒දධ॒ද්විශ්ව॑ස්ය මිෂ॒තෝ ව॒ශී ।
සූ॒ර්යා॒චං॒ද්ර॒මසෞ॑ ධා॒තා ය॑ථා පූ॒ර්වම॑කල්පයත් ।
දිවං॑ ච පෘථි॒වීං චාං॒තරි॑ක්ෂ॒-මථෝ॒ සුවඃ॑ ।
යත්පෘ॑ථි॒ව්යාග්​ම් රජඃ॑ ස්ව॒මාංතරි॑ක්ෂේ වි॒රෝද॑සී ।
ඉ॒මාග්ග්​ම් ස්තදා॒පෝ ව॑රුණඃ පු॒නාත්ව॑ඝමර්​ෂ॒ණඃ ।
පු॒නංතු॒ වස॑වඃ පු॒නාතු॒ වරු॑ණඃ පු॒නාත්ව॑ඝමර්​ෂ॒ණඃ ।
ඒ॒ෂ භූ॒තස්ය॑ ම॒ධ්යේ භුව॑නස්ය ගෝ॒ප්තා ।
ඒ॒ෂ පු॒ණ්යකෘ॑තාං-ලෝඁ॒කා॒නේ॒ෂ මෘ॒ත්යෝර් හි॑ර॒ණ්මයම්᳚ ।
ද්යාවා॑පෘථි॒ව්යෝර් හි॑ර॒ණ්මය॒ග්​ම්॒ සග්ග්​ම් ශ්රි॑ත॒ග්​ම්॒ සුවඃ॑ ॥

සන॒-ස්සුව॒-ස්සග්​ම්ශි॑ශාධි ।
ආර්ද්රං॒ ජ්වල॑ති॒ ජ්යෝති॑ර॒හම॑ස්මි ।
ජ්යෝති॒ර්ජ්වල॑ති॒ බ්රහ්මා॒හම॑ස්මි ।
යෝ॑ऽහම॑ස්මි॒ බ්රහ්මා॒හම॑ස්මි ।
අ॒හම॑ස්මි॒ බ්රහ්මා॒හම॑ස්මි ।
අ॒හමේ॒වාහං මාං ජු॑හෝමි॒ ස්වාහා᳚ ।
අ॒කා॒ර්ය॒කා॒ර්ය॑වකී॒ර්ණීස්තේ॒නෝ භ්රූ॑ණ॒හා ගු॑රුත॒ල්පගඃ ।
වරු॑ණෝ॒ऽපාම॑ඝමර්​ෂ॒ණ-ස්තස්මා᳚ත් පා॒පාත් ප්රමු॑ච්යතේ ।
ර॒ජෝභූමි॑-ස්ත්ව॒මාග්​ම් රෝද॑යස්ව॒ ප්රව॑දංති॒ ධීරාඃ᳚ ।
ආක්රාං᳚ථ්​සමු॒ද්රඃ ප්ර॑ථ॒මේ විධ॑ර්මංජ॒නය॑න් ප්ර॒ජා භුව॑නස්ය॒ රාජා᳚ ।
වෘෂා॑ ප॒විත්රේ॒ අධි॒සානෝ॒ අව්යේ॑ බෘ॒හත්සෝමෝ॑ වාවෘධේ සුවා॒න ඉංදුඃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top