గో సూక్తం | गो सूक्तम् | GO SUKTAM

0
గో సూక్తం | गो सूक्तम् | GO SUKTAM
గో సూక్తం | गो सूक्तम् | GO SUKTAM

(toc) (This Post on More Languages)

గో సూక్తం

(ఋ.6.28.1)

ఆ గావో॑ అగ్మన్ను॒త భ॒ద్రమ॑క్రం॒త్సీదం॑తు గో॒ష్ఠే ర॒ణయం॑త్వ॒స్మే ।
ప్ర॒జావ॑తీః పురు॒రుపా॑ ఇ॒హ స్యు॒రింద్రా॑య పూ॒ర్వీరు॒షసో॒ దుహా॑నాః ॥ 1

ఇంద్రో॒ యజ్వ॑నే పృణ॒తే చ॑ శిక్ష॒త్యుపేద్ద॑దాతి॒ న స్వం మా॑షుయతి ।
భూయో॑భూయో ర॒యిమిద॑స్య వ॒ర్ధయ॒న్నభి॑న్నే ఖి॒ల్యే ని ద॑ధాతి దేవ॒యుమ్ ॥ 2

న తా న॑శంతి॒ న ద॑భాతి॒ తస్క॑రో॒ నాసా॑మామి॒త్రో వ్యథి॒రా ద॑ధర్​షతి ।
దే॒వాంశ్చ॒ యాభి॒ర్యజ॑తే॒ దదా॑తి చ॒ జ్యోగిత్తాభిః॑ సచతే॒ గోప॑తిః స॒హ ॥ 3

న తా అర్వా॑ రే॒ణుక॑కాటో అశ్నుతే॒ న సం॑స్కృత॒త్రముప॑ యంతి॒ తా అ॒భి ।
ఉ॒రు॒గా॒యమభ॑యం॒ తస్య॒ తా అను॒ గావో॒ మర్త॑స్య॒ వి చ॑రంతి॒ యజ్వ॑నః ॥ 4

గావో॒ భగో॒ గావ॒ ఇంద్రో॑ మ అచ్ఛా॒న్ గావః॒ సోమ॑స్య ప్రథ॒మస్య॑ భ॒క్షః ।
ఇ॒మా యా గావః॒ స జ॑నాస॒ ఇంద్ర॑ ఇ॒చ్ఛామీద్ధృ॒దా మన॑సా చి॒దింద్ర॑మ్ ॥ 5

యూ॒యం గా॑వో మేదయథా కృ॒శం చి॑దశ్రీ॒రం చి॑త్కృణుథా సు॒ప్రతీ॑కమ్ ।
భ॒ద్రం గృ॒హం కృ॑ణుథ భద్రవాచో బృ॒హద్వో॒ వయ॑ ఉచ్యతే స॒భాసు॑ ॥ 6

ప్ర॒జావ॑తీః సూ॒యవ॑సం రి॒శంతీః॑ శు॒ద్ధా అ॒పః సు॑ప్రపా॒ణే పిబం॑తీః ।
మా వః॑ స్తే॒న ఈ॑శత॒ మాఘశం॑సః॒ పరి॑ వో హే॒తి రు॒ద్రస్య॑ వృజ్యాః ॥ 7

ఉపే॒దము॑ప॒పర్చ॑నమా॒సు గోషూప॑ పృచ్యతామ్ ।
ఉప॑ ఋష॒భస్య॒ రేత॒స్యుపేం॑ద్ర॒ తవ॑ వీ॒ర్యే॑ ॥ 8

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

गो सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी (Devanagari) Samskritam with the right anusvaras marked.

(ऋ.6.28.1)

आ गावो॑ अग्मन्नु॒त भ॒द्रम॑क्र॒न्त्सीद॑न्तु गो॒ष्ठे र॒णय॑न्त्व॒स्मे ।
प्र॒जाव॑तीः पुरु॒रुपा॑ इ॒ह स्यु॒रिन्द्रा॑य पू॒र्वीरु॒षसो॒ दुहा॑नाः ॥ 1

इन्द्रो॒ यज्व॑ने पृण॒ते च॑ शिक्ष॒त्युपेद्द॑दाति॒ न स्वं मा॑षुयति ।
भूयो॑भूयो र॒यिमिद॑स्य व॒र्धय॒न्नभि॑न्ने खि॒ल्ये नि द॑धाति देव॒युम् ॥ 2

न ता न॑शन्ति॒ न द॑भाति॒ तस्क॑रो॒ नासा॑मामि॒त्रो व्यथि॒रा द॑धर्​षति ।
दे॒वांश्च॒ याभि॒र्यज॑ते॒ ददा॑ति च॒ ज्योगित्ताभिः॑ सचते॒ गोप॑तिः स॒ह ॥ 3

न ता अर्वा॑ रे॒णुक॑काटो अश्नुते॒ न सं॑स्कृत॒त्रमुप॑ यन्ति॒ ता अ॒भि ।
उ॒रु॒गा॒यमभ॑यं॒ तस्य॒ ता अनु॒ गावो॒ मर्त॑स्य॒ वि च॑रन्ति॒ यज्व॑नः ॥ 4

गावो॒ भगो॒ गाव॒ इन्द्रो॑ म अच्छा॒न् गावः॒ सोम॑स्य प्रथ॒मस्य॑ भ॒क्षः ।
इ॒मा या गावः॒ स ज॑नास॒ इन्द्र॑ इ॒च्छामीद्धृ॒दा मन॑सा चि॒दिन्द्र॑म् ॥ 5

यू॒यं गा॑वो मेदयथा कृ॒शं चि॑दश्री॒रं चि॑त्कृणुथा सु॒प्रती॑कम् ।
भ॒द्रं गृ॒हं कृ॑णुथ भद्रवाचो बृ॒हद्वो॒ वय॑ उच्यते स॒भासु॑ ॥ 6

प्र॒जाव॑तीः सू॒यव॑सं रि॒शन्तीः॑ शु॒द्धा अ॒पः सु॑प्रपा॒णे पिब॑न्तीः ।
मा वः॑ स्ते॒न ई॑शत॒ माघशं॑सः॒ परि॑ वो हे॒ति रु॒द्रस्य॑ वृज्याः ॥ 7

उपे॒दमु॑प॒पर्च॑नमा॒सु गोषूप॑ पृच्यताम् ।
उप॑ ऋष॒भस्य॒ रेत॒स्युपे॑न्द्र॒ तव॑ वी॒र्ये॑ ॥ 8

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥
 

GO SUKTAM

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard (English ).

(ṛ.6.28.1)

ā gāvō̍ agmannu̠ta bha̠drama̍kra̠ntsīda̍ntu gō̠ṣṭhē ra̠ṇaya̍ntva̠smē ।
pra̠jāva̍tīḥ puru̠rupā̍ i̠ha syu̠rindrā̍ya pū̠rvīru̠ṣasō̠ duhā̍nāḥ ॥ 1

indrō̠ yajva̍nē pṛṇa̠tē cha̍ śikṣa̠tyupēdda̍dāti̠ na sva-mmā̍ṣuyati ।
bhūyō̍bhūyō ra̠yimida̍sya va̠rdhaya̠nnabhi̍nnē khi̠lyē ni da̍dhāti dēva̠yum ॥ 2

na tā na̍śanti̠ na da̍bhāti̠ taska̍rō̠ nāsā̍māmi̠trō vyathi̠rā da̍dhar​ṣati ।
dē̠vāṃścha̠ yābhi̠ryaja̍tē̠ dadā̍ti cha̠ jyōgittābhi̍-ssachatē̠ gōpa̍ti-ssa̠ha ॥ 3

na tā arvā̍ rē̠ṇuka̍kāṭō aśnutē̠ na sa̍ṃskṛta̠tramupa̍ yanti̠ tā a̠bhi ।
u̠ru̠gā̠yamabha̍ya̠-ntasya̠ tā anu̠ gāvō̠ marta̍sya̠ vi cha̍ranti̠ yajva̍naḥ ॥ 4

gāvō̠ bhagō̠ gāva̠ indrō̍ ma achChā̠-ngāva̠-ssōma̍sya pratha̠masya̍ bha̠kṣaḥ ।
i̠mā yā gāva̠-ssa ja̍nāsa̠ indra̍ i̠chChāmīddhṛ̠dā mana̍sā chi̠dindra̍m ॥ 5

yū̠ya-ṅgā̍vō mēdayathā kṛ̠śa-ñchi̍daśrī̠ra-ñchi̍tkṛṇuthā su̠pratī̍kam ।
bha̠dra-ṅgṛ̠ha-ṅkṛ̍ṇutha bhadravāchō bṛ̠hadvō̠ vaya̍ uchyatē sa̠bhāsu̍ ॥ 6

pra̠jāva̍tī-ssū̠yava̍saṃ ri̠śantī̍-śśu̠ddhā a̠pa-ssu̍prapā̠ṇē piba̍ntīḥ ।
mā va̍-sstē̠na ī̍śata̠ māghaśa̍ṃsa̠ḥ pari̍ vō hē̠ti ru̠drasya̍ vṛjyāḥ ॥ 7

upē̠damu̍pa̠parcha̍namā̠su gōṣūpa̍ pṛchyatām ।
upa̍ ṛṣa̠bhasya̠ rēta̠syupē̍ndra̠ tava̍ vī̠ryē̍ ॥ 8

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

கோ³ ஸூக்தம்

This document is in Tamil

(ரு.6.28.1)

ஆ கா³வோ॑ அக்³மன்னு॒த ப॒⁴த்³ரம॑க்ர॒ன்த்ஸீத॑³ன்து கோ॒³ஷ்டே² ர॒ணய॑ன்த்வ॒ஸ்மே ।
ப்ர॒ஜாவ॑தீ: புரு॒ருபா॑ இ॒ஹ ஸ்யு॒ரின்த்³ரா॑ய பூ॒ர்வீரு॒ஷஸோ॒ து³ஹா॑னா: ॥ 1

இன்த்³ரோ॒ யஜ்வ॑னே ப்ருண॒தே ச॑ ஶிக்ஷ॒த்யுபேத்³த॑³தா³தி॒ ந ஸ்வ-ம்மா॑ஷுயதி ।
பூ⁴யோ॑பூ⁴யோ ர॒யிமித॑³ஸ்ய வ॒ர்த⁴ய॒ன்னபி॑⁴ன்னே கி॒²ல்யே நி த॑³தா⁴தி தே³வ॒யும் ॥ 2

ந தா ந॑ஶன்தி॒ ந த॑³பா⁴தி॒ தஸ்க॑ரோ॒ நாஸா॑மாமி॒த்ரோ வ்யதி॒²ரா த॑³த⁴ர்​ஷதி ।
தே॒³வாம்ஶ்ச॒ யாபி॒⁴ர்யஜ॑தே॒ த³தா॑³தி ச॒ ஜ்யோகி³த்தாபி॑⁴-ஸ்ஸசதே॒ கோ³ப॑தி-ஸ்ஸ॒ஹ ॥ 3

ந தா அர்வா॑ ரே॒ணுக॑காடோ அஶ்னுதே॒ ந ஸம்॑ஸ்க்ருத॒த்ரமுப॑ யன்தி॒ தா அ॒பி⁴ ।
உ॒ரு॒கா॒³யமப॑⁴யம்॒ தஸ்ய॒ தா அனு॒ கா³வோ॒ மர்த॑ஸ்ய॒ வி ச॑ரன்தி॒ யஜ்வ॑ன: ॥ 4

கா³வோ॒ ப⁴கோ॒³ கா³வ॒ இன்த்³ரோ॑ ம அச்சா॒²ன் கா³வ॒-ஸ்ஸோம॑ஸ்ய ப்ரத॒²மஸ்ய॑ ப॒⁴க்ஷ: ।
இ॒மா யா கா³வ॒-ஸ்ஸ ஜ॑னாஸ॒ இன்த்³ர॑ இ॒ச்சா²மீத்³த்⁴ரு॒தா³ மன॑ஸா சி॒தி³ன்த்³ர॑ம் ॥ 5

யூ॒யம் கா॑³வோ மேத³யதா² க்ரு॒ஶ-ஞ்சி॑த³ஶ்ரீ॒ர-ஞ்சி॑த்க்ருணுதா² ஸு॒ப்ரதீ॑கம் ।
ப॒⁴த்³ரம் க்³ரு॒ஹ-ங்க்ரு॑ணுத² ப⁴த்³ரவாசோ ப்³ரு॒ஹத்³வோ॒ வய॑ உச்யதே ஸ॒பா⁴ஸு॑ ॥ 6

ப்ர॒ஜாவ॑தீ-ஸ்ஸூ॒யவ॑ஸஂ ரி॒ஶன்தீ॑-ஶ்ஶு॒த்³தா⁴ அ॒ப-ஸ்ஸு॑ப்ரபா॒ணே பிப॑³ன்தீ: ।
மா வ॑-ஸ்ஸ்தே॒ன ஈ॑ஶத॒ மாக⁴ஶம்॑ஸ:॒ பரி॑ வோ ஹே॒தி ரு॒த்³ரஸ்ய॑ வ்ருஜ்யா: ॥ 7

உபே॒த³மு॑ப॒பர்ச॑னமா॒ஸு கோ³ஷூப॑ ப்ருச்யதாம் ।
உப॑ ருஷ॒ப⁴ஸ்ய॒ ரேத॒ஸ்யுபே॑ன்த்³ர॒ தவ॑ வீ॒ர்யே॑ ॥ 8

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

ಗೋ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras (kannada)

(ಋ.6.28.1)

ಆ ಗಾವೋ॑ ಅಗ್ಮನ್ನು॒ತ ಭ॒ದ್ರಮ॑ಕ್ರಂ॒ತ್ಸೀದಂ॑ತು ಗೋ॒ಷ್ಠೇ ರ॒ಣಯಂ॑ತ್ವ॒ಸ್ಮೇ ।
ಪ್ರ॒ಜಾವ॑ತೀಃ ಪುರು॒ರುಪಾ॑ ಇ॒ಹ ಸ್ಯು॒ರಿಂದ್ರಾ॑ಯ ಪೂ॒ರ್ವೀರು॒ಷಸೋ॒ ದುಹಾ॑ನಾಃ ॥ 1

ಇಂದ್ರೋ॒ ಯಜ್ವ॑ನೇ ಪೃಣ॒ತೇ ಚ॑ ಶಿಕ್ಷ॒ತ್ಯುಪೇದ್ದ॑ದಾತಿ॒ ನ ಸ್ವಂ ಮಾ॑ಷುಯತಿ ।
ಭೂಯೋ॑ಭೂಯೋ ರ॒ಯಿಮಿದ॑ಸ್ಯ ವ॒ರ್ಧಯ॒ನ್ನಭಿ॑ನ್ನೇ ಖಿ॒ಲ್ಯೇ ನಿ ದ॑ಧಾತಿ ದೇವ॒ಯುಮ್ ॥ 2

ನ ತಾ ನ॑ಶಂತಿ॒ ನ ದ॑ಭಾತಿ॒ ತಸ್ಕ॑ರೋ॒ ನಾಸಾ॑ಮಾಮಿ॒ತ್ರೋ ವ್ಯಥಿ॒ರಾ ದ॑ಧರ್​ಷತಿ ।
ದೇ॒ವಾಂಶ್ಚ॒ ಯಾಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತೇ॒ ದದಾ॑ತಿ ಚ॒ ಜ್ಯೋಗಿತ್ತಾಭಿಃ॑ ಸಚತೇ॒ ಗೋಪ॑ತಿಃ ಸ॒ಹ ॥ 3

ನ ತಾ ಅರ್ವಾ॑ ರೇ॒ಣುಕ॑ಕಾಟೋ ಅಶ್ನುತೇ॒ ನ ಸಂ॑ಸ್ಕೃತ॒ತ್ರಮುಪ॑ ಯಂತಿ॒ ತಾ ಅ॒ಭಿ ।
ಉ॒ರು॒ಗಾ॒ಯಮಭ॑ಯಂ॒ ತಸ್ಯ॒ ತಾ ಅನು॒ ಗಾವೋ॒ ಮರ್ತ॑ಸ್ಯ॒ ವಿ ಚ॑ರಂತಿ॒ ಯಜ್ವ॑ನಃ ॥ 4

ಗಾವೋ॒ ಭಗೋ॒ ಗಾವ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ಮ ಅಚ್ಛಾ॒ನ್ ಗಾವಃ॒ ಸೋಮ॑ಸ್ಯ ಪ್ರಥ॒ಮಸ್ಯ॑ ಭ॒ಕ್ಷಃ ।
ಇ॒ಮಾ ಯಾ ಗಾವಃ॒ ಸ ಜ॑ನಾಸ॒ ಇಂದ್ರ॑ ಇ॒ಚ್ಛಾಮೀದ್ಧೃ॒ದಾ ಮನ॑ಸಾ ಚಿ॒ದಿಂದ್ರ॑ಮ್ ॥ 5

ಯೂ॒ಯಂ ಗಾ॑ವೋ ಮೇದಯಥಾ ಕೃ॒ಶಂ ಚಿ॑ದಶ್ರೀ॒ರಂ ಚಿ॑ತ್ಕೃಣುಥಾ ಸು॒ಪ್ರತೀ॑ಕಮ್ ।
ಭ॒ದ್ರಂ ಗೃ॒ಹಂ ಕೃ॑ಣುಥ ಭದ್ರವಾಚೋ ಬೃ॒ಹದ್ವೋ॒ ವಯ॑ ಉಚ್ಯತೇ ಸ॒ಭಾಸು॑ ॥ 6

ಪ್ರ॒ಜಾವ॑ತೀಃ ಸೂ॒ಯವ॑ಸಂ ರಿ॒ಶಂತೀಃ॑ ಶು॒ದ್ಧಾ ಅ॒ಪಃ ಸು॑ಪ್ರಪಾ॒ಣೇ ಪಿಬಂ॑ತೀಃ ।
ಮಾ ವಃ॑ ಸ್ತೇ॒ನ ಈ॑ಶತ॒ ಮಾಘಶಂ॑ಸಃ॒ ಪರಿ॑ ವೋ ಹೇ॒ತಿ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ವೃಜ್ಯಾಃ ॥ 7

ಉಪೇ॒ದಮು॑ಪ॒ಪರ್ಚ॑ನಮಾ॒ಸು ಗೋಷೂಪ॑ ಪೃಚ್ಯತಾಮ್ ।
ಉಪ॑ ಋಷ॒ಭಸ್ಯ॒ ರೇತ॒ಸ್ಯುಪೇಂ॑ದ್ರ॒ ತವ॑ ವೀ॒ರ್ಯೇ॑ ॥ 8

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ഗോ സൂക്തമ്

This document is in Malayalam

(ഋ.6.28.1)

ആ ഗാവോ॑ അഗ്മന്നു॒ത ഭ॒ദ്രമ॑ക്രം॒ത്സീദം॑തു ഗോ॒ഷ്ഠേ ര॒ണയം॑ത്വ॒സ്മേ ।
പ്ര॒ജാവ॑തീഃ പുരു॒രുപാ॑ ഇ॒ഹ സ്യു॒രിംദ്രാ॑യ പൂ॒ര്വീരു॒ഷസോ॒ ദുഹാ॑നാഃ ॥ 1

ഇംദ്രോ॒ യജ്വ॑നേ പൃണ॒തേ ച॑ ശിക്ഷ॒ത്യുപേദ്ദ॑ദാതി॒ ന സ്വം മാ॑ഷുയതി ।
ഭൂയോ॑ഭൂയോ ര॒യിമിദ॑സ്യ വ॒ര്ധയ॒ന്നഭി॑ന്നേ ഖി॒ല്യേ നി ദ॑ധാതി ദേവ॒യുമ് ॥ 2

ന താ ന॑ശംതി॒ ന ദ॑ഭാതി॒ തസ്ക॑രോ॒ നാസാ॑മാമി॒ത്രോ വ്യഥി॒രാ ദ॑ധര്​ഷതി ।
ദേ॒വാംശ്ച॒ യാഭി॒ര്യജ॑തേ॒ ദദാ॑തി ച॒ ജ്യോഗിത്താഭിഃ॑ സചതേ॒ ഗോപ॑തിഃ സ॒ഹ ॥ 3

ന താ അര്വാ॑ രേ॒ണുക॑കാടോ അശ്നുതേ॒ ന സം॑സ്കൃത॒ത്രമുപ॑ യംതി॒ താ അ॒ഭി ।
ഉ॒രു॒ഗാ॒യമഭ॑യം॒ തസ്യ॒ താ അനു॒ ഗാവോ॒ മര്ത॑സ്യ॒ വി ച॑രംതി॒ യജ്വ॑നഃ ॥ 4

ഗാവോ॒ ഭഗോ॒ ഗാവ॒ ഇംദ്രോ॑ മ അച്ഛാ॒ന് ഗാവഃ॒ സോമ॑സ്യ പ്രഥ॒മസ്യ॑ ഭ॒ക്ഷഃ ।
ഇ॒മാ യാ ഗാവഃ॒ സ ജ॑നാസ॒ ഇംദ്ര॑ ഇ॒ച്ഛാമീദ്ധൃ॒ദാ മന॑സാ ചി॒ദിംദ്ര॑മ് ॥ 5

യൂ॒യം ഗാ॑വോ മേദയഥാ കൃ॒ശം ചി॑ദശ്രീ॒രം ചി॑ത്കൃണുഥാ സു॒പ്രതീ॑കമ് ।
ഭ॒ദ്രം ഗൃ॒ഹം കൃ॑ണുഥ ഭദ്രവാചോ ബൃ॒ഹദ്വോ॒ വയ॑ ഉച്യതേ സ॒ഭാസു॑ ॥ 6

പ്ര॒ജാവ॑തീഃ സൂ॒യവ॑സം രി॒ശംതീഃ॑ ശു॒ദ്ധാ അ॒പഃ സു॑പ്രപാ॒ണേ പിബം॑തീഃ ।
മാ വഃ॑ സ്തേ॒ന ഈ॑ശത॒ മാഘശം॑സഃ॒ പരി॑ വോ ഹേ॒തി രു॒ദ്രസ്യ॑ വൃജ്യാഃ ॥ 7

ഉപേ॒ദമു॑പ॒പര്ച॑നമാ॒സു ഗോഷൂപ॑ പൃച്യതാമ് ।
ഉപ॑ ഋഷ॒ഭസ്യ॒ രേത॒സ്യുപേം॑ദ്ര॒ തവ॑ വീ॒ര്യേ॑ ॥ 8

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ગો સૂક્તમ્

This document is in Gujarati

(ઋ.6.28.1)

આ ગાવો॑ અગ્મન્નુ॒ત ભ॒દ્રમ॑ક્રં॒ત્સીદં॑તુ ગો॒ષ્ઠે ર॒ણયં॑ત્વ॒સ્મે ।
પ્ર॒જાવ॑તીઃ પુરુ॒રુપા॑ ઇ॒હ સ્યુ॒રિંદ્રા॑ય પૂ॒ર્વીરુ॒ષસો॒ દુહા॑નાઃ ॥ 1

ઇંદ્રો॒ યજ્વ॑ને પૃણ॒તે ચ॑ શિક્ષ॒ત્યુપેદ્દ॑દાતિ॒ ન સ્વં મા॑ષુયતિ ।
ભૂયો॑ભૂયો ર॒યિમિદ॑સ્ય વ॒ર્ધય॒ન્નભિ॑ન્ને ખિ॒લ્યે નિ દ॑ધાતિ દેવ॒યુમ્ ॥ 2

ન તા ન॑શંતિ॒ ન દ॑ભાતિ॒ તસ્ક॑રો॒ નાસા॑મામિ॒ત્રો વ્યથિ॒રા દ॑ધર્​ષતિ ।
દે॒વાંશ્ચ॒ યાભિ॒ર્યજ॑તે॒ દદા॑તિ ચ॒ જ્યોગિત્તાભિઃ॑ સચતે॒ ગોપ॑તિઃ સ॒હ ॥ 3

ન તા અર્વા॑ રે॒ણુક॑કાટો અશ્નુતે॒ ન સં॑સ્કૃત॒ત્રમુપ॑ યંતિ॒ તા અ॒ભિ ।
ઉ॒રુ॒ગા॒યમભ॑યં॒ તસ્ય॒ તા અનુ॒ ગાવો॒ મર્ત॑સ્ય॒ વિ ચ॑રંતિ॒ યજ્વ॑નઃ ॥ 4

ગાવો॒ ભગો॒ ગાવ॒ ઇંદ્રો॑ મ અચ્છા॒ન્ ગાવઃ॒ સોમ॑સ્ય પ્રથ॒મસ્ય॑ ભ॒ક્ષઃ ।
ઇ॒મા યા ગાવઃ॒ સ જ॑નાસ॒ ઇંદ્ર॑ ઇ॒ચ્છામીદ્ધૃ॒દા મન॑સા ચિ॒દિંદ્ર॑મ્ ॥ 5

યૂ॒યં ગા॑વો મેદયથા કૃ॒શં ચિ॑દશ્રી॒રં ચિ॑ત્કૃણુથા સુ॒પ્રતી॑કમ્ ।
ભ॒દ્રં ગૃ॒હં કૃ॑ણુથ ભદ્રવાચો બૃ॒હદ્વો॒ વય॑ ઉચ્યતે સ॒ભાસુ॑ ॥ 6

પ્ર॒જાવ॑તીઃ સૂ॒યવ॑સં રિ॒શંતીઃ॑ શુ॒દ્ધા અ॒પઃ સુ॑પ્રપા॒ણે પિબં॑તીઃ ।
મા વઃ॑ સ્તે॒ન ઈ॑શત॒ માઘશં॑સઃ॒ પરિ॑ વો હે॒તિ રુ॒દ્રસ્ય॑ વૃજ્યાઃ ॥ 7

ઉપે॒દમુ॑પ॒પર્ચ॑નમા॒સુ ગોષૂપ॑ પૃચ્યતામ્ ।
ઉપ॑ ઋષ॒ભસ્ય॒ રેત॒સ્યુપેં॑દ્ર॒ તવ॑ વી॒ર્યે॑ ॥ 8

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ଗୋ ସୂକ୍ତମ୍

This document is in Odia

(ଋ.6.28.1)

ଆ ଗାଵୋ॑ ଅଗ୍ମନ୍ନୁ॒ତ ଭ॒ଦ୍ରମ॑କ୍ରଂ॒ତ୍ସୀଦଂ॑ତୁ ଗୋ॒ଷ୍ଠେ ର॒ଣୟଂ॑ତ୍ଵ॒ସ୍ମେ ।
ପ୍ର॒ଜାଵ॑ତୀଃ ପୁରୁ॒ରୁପା॑ ଇ॒ହ ସ୍ୟୁ॒ରିଂଦ୍ରା॑ୟ ପୂ॒ର୍ଵୀରୁ॒ଷସୋ॒ ଦୁହା॑ନାଃ ॥ 1

ଇଂଦ୍ରୋ॒ ୟଜ୍ଵ॑ନେ ପୃଣ॒ତେ ଚ॑ ଶିକ୍ଷ॒ତ୍ୟୁପେଦ୍ଦ॑ଦାତି॒ ନ ସ୍ଵଂ ମା॑ଷୁୟତି ।
ଭୂୟୋ॑ଭୂୟୋ ର॒ୟିମିଦ॑ସ୍ୟ ଵ॒ର୍ଧୟ॒ନ୍ନଭି॑ନ୍ନେ ଖି॒ଲ୍ୟେ ନି ଦ॑ଧାତି ଦେଵ॒ୟୁମ୍ ॥ 2

ନ ତା ନ॑ଶଂତି॒ ନ ଦ॑ଭାତି॒ ତସ୍କ॑ରୋ॒ ନାସା॑ମାମି॒ତ୍ରୋ ଵ୍ୟଥି॒ରା ଦ॑ଧର୍​ଷତି ।
ଦେ॒ଵାଂଶ୍ଚ॒ ୟାଭି॒ର୍ୟଜ॑ତେ॒ ଦଦା॑ତି ଚ॒ ଜ୍ୟୋଗିତ୍ତାଭିଃ॑ ସଚତେ॒ ଗୋପ॑ତିଃ ସ॒ହ ॥ 3

ନ ତା ଅର୍ଵା॑ ରେ॒ଣୁକ॑କାଟୋ ଅଶ୍ନୁତେ॒ ନ ସଂ॑ସ୍କୃତ॒ତ୍ରମୁପ॑ ୟଂତି॒ ତା ଅ॒ଭି ।
ଉ॒ରୁ॒ଗା॒ୟମଭ॑ୟଂ॒ ତସ୍ୟ॒ ତା ଅନୁ॒ ଗାଵୋ॒ ମର୍ତ॑ସ୍ୟ॒ ଵି ଚ॑ରଂତି॒ ୟଜ୍ଵ॑ନଃ ॥ 4

ଗାଵୋ॒ ଭଗୋ॒ ଗାଵ॒ ଇଂଦ୍ରୋ॑ ମ ଅଚ୍ଛା॒ନ୍ ଗାଵଃ॒ ସୋମ॑ସ୍ୟ ପ୍ରଥ॒ମସ୍ୟ॑ ଭ॒କ୍ଷଃ ।
ଇ॒ମା ୟା ଗାଵଃ॒ ସ ଜ॑ନାସ॒ ଇଂଦ୍ର॑ ଇ॒ଚ୍ଛାମୀଦ୍ଧୃ॒ଦା ମନ॑ସା ଚି॒ଦିଂଦ୍ର॑ମ୍ ॥ 5

ୟୂ॒ୟଂ ଗା॑ଵୋ ମେଦୟଥା କୃ॒ଶଂ ଚି॑ଦଶ୍ରୀ॒ରଂ ଚି॑ତ୍କୃଣୁଥା ସୁ॒ପ୍ରତୀ॑କମ୍ ।
ଭ॒ଦ୍ରଂ ଗୃ॒ହଂ କୃ॑ଣୁଥ ଭଦ୍ରଵାଚୋ ବୃ॒ହଦ୍ଵୋ॒ ଵୟ॑ ଉଚ୍ୟତେ ସ॒ଭାସୁ॑ ॥ 6

ପ୍ର॒ଜାଵ॑ତୀଃ ସୂ॒ୟଵ॑ସଂ ରି॒ଶଂତୀଃ॑ ଶୁ॒ଦ୍ଧା ଅ॒ପଃ ସୁ॑ପ୍ରପା॒ଣେ ପିବଂ॑ତୀଃ ।
ମା ଵଃ॑ ସ୍ତେ॒ନ ଈ॑ଶତ॒ ମାଘଶଂ॑ସଃ॒ ପରି॑ ଵୋ ହେ॒ତି ରୁ॒ଦ୍ରସ୍ୟ॑ ଵୃଜ୍ୟାଃ ॥ 7

ଉପେ॒ଦମୁ॑ପ॒ପର୍ଚ॑ନମା॒ସୁ ଗୋଷୂପ॑ ପୃଚ୍ୟତାମ୍ ।
ଉପ॑ ଋଷ॒ଭସ୍ୟ॒ ରେତ॒ସ୍ୟୁପେଂ॑ଦ୍ର॒ ତଵ॑ ଵୀ॒ର୍ୟେ॑ ॥ 8

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

গো সূক্তম্

This document is in Bengali

(ঋ.6.28.1)

আ গাবো॑ অগ্মন্নু॒ত ভ॒দ্রম॑ক্রং॒ত্সীদং॑তু গো॒ষ্ঠে র॒ণযং॑ত্ব॒স্মে ।
প্র॒জাব॑তীঃ পুরু॒রুপা॑ ই॒হ স্যু॒রিংদ্রা॑য পূ॒র্বীরু॒ষসো॒ দুহা॑নাঃ ॥ 1

ইংদ্রো॒ যজ্ব॑নে পৃণ॒তে চ॑ শিক্ষ॒ত্যুপেদ্দ॑দাতি॒ ন স্বং মা॑ষুযতি ।
ভূযো॑ভূযো র॒যিমিদ॑স্য ব॒র্ধয॒ন্নভি॑ন্নে খি॒ল্যে নি দ॑ধাতি দেব॒যুম্ ॥ 2

ন তা ন॑শংতি॒ ন দ॑ভাতি॒ তস্ক॑রো॒ নাসা॑মামি॒ত্রো ব্যথি॒রা দ॑ধর্​ষতি ।
দে॒বাংশ্চ॒ যাভি॒র্যজ॑তে॒ দদা॑তি চ॒ জ্যোগিত্তাভিঃ॑ সচতে॒ গোপ॑তিঃ স॒হ ॥ 3

ন তা অর্বা॑ রে॒ণুক॑কাটো অশ্নুতে॒ ন সং॑স্কৃত॒ত্রমুপ॑ যংতি॒ তা অ॒ভি ।
উ॒রু॒গা॒যমভ॑যং॒ তস্য॒ তা অনু॒ গাবো॒ মর্ত॑স্য॒ বি চ॑রংতি॒ যজ্ব॑নঃ ॥ 4

গাবো॒ ভগো॒ গাব॒ ইংদ্রো॑ ম অচ্ছা॒ন্ গাবঃ॒ সোম॑স্য প্রথ॒মস্য॑ ভ॒ক্ষঃ ।
ই॒মা যা গাবঃ॒ স জ॑নাস॒ ইংদ্র॑ ই॒চ্ছামীদ্ধৃ॒দা মন॑সা চি॒দিংদ্র॑ম্ ॥ 5

যূ॒যং গা॑বো মেদযথা কৃ॒শং চি॑দশ্রী॒রং চি॑ত্কৃণুথা সু॒প্রতী॑কম্ ।
ভ॒দ্রং গৃ॒হং কৃ॑ণুথ ভদ্রবাচো বৃ॒হদ্বো॒ বয॑ উচ্যতে স॒ভাসু॑ ॥ 6

প্র॒জাব॑তীঃ সূ॒যব॑সং রি॒শংতীঃ॑ শু॒দ্ধা অ॒পঃ সু॑প্রপা॒ণে পিবং॑তীঃ ।
মা বঃ॑ স্তে॒ন ঈ॑শত॒ মাঘশং॑সঃ॒ পরি॑ বো হে॒তি রু॒দ্রস্য॑ বৃজ্যাঃ ॥ 7

উপে॒দমু॑প॒পর্চ॑নমা॒সু গোষূপ॑ পৃচ্যতাম্ ।
উপ॑ ঋষ॒ভস্য॒ রেত॒স্যুপেং॑দ্র॒ তব॑ বী॒র্যে॑ ॥ 8

ওং শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॑ ॥

गो सूक्तम्

This document is in सरल देवनागरी -  Marathi (Devanagari) script

(ऋ.6.28.1)

आ गावो॑ अग्मन्नु॒त भ॒द्रम॑क्रं॒त्सीदं॑तु गो॒ष्ठे र॒णयं॑त्व॒स्मे ।
प्र॒जाव॑तीः पुरु॒रुपा॑ इ॒ह स्यु॒रिंद्रा॑य पू॒र्वीरु॒षसो॒ दुहा॑नाः ॥ 1

इंद्रो॒ यज्व॑ने पृण॒ते च॑ शिक्ष॒त्युपेद्द॑दाति॒ न स्वं मा॑षुयति ।
भूयो॑भूयो र॒यिमिद॑स्य व॒र्धय॒न्नभि॑न्ने खि॒ल्ये नि द॑धाति देव॒युम् ॥ 2

न ता न॑शंति॒ न द॑भाति॒ तस्क॑रो॒ नासा॑मामि॒त्रो व्यथि॒रा द॑धर्​षति ।
दे॒वांश्च॒ याभि॒र्यज॑ते॒ ददा॑ति च॒ ज्योगित्ताभिः॑ सचते॒ गोप॑तिः स॒ह ॥ 3

न ता अर्वा॑ रे॒णुक॑काटो अश्नुते॒ न सं॑स्कृत॒त्रमुप॑ यंति॒ ता अ॒भि ।
उ॒रु॒गा॒यमभ॑यं॒ तस्य॒ ता अनु॒ गावो॒ मर्त॑स्य॒ वि च॑रंति॒ यज्व॑नः ॥ 4

गावो॒ भगो॒ गाव॒ इंद्रो॑ म अच्छा॒न् गावः॒ सोम॑स्य प्रथ॒मस्य॑ भ॒क्षः ।
इ॒मा या गावः॒ स ज॑नास॒ इंद्र॑ इ॒च्छामीद्धृ॒दा मन॑सा चि॒दिंद्र॑म् ॥ 5

यू॒यं गा॑वो मेदयथा कृ॒शं चि॑दश्री॒रं चि॑त्कृणुथा सु॒प्रती॑कम् ।
भ॒द्रं गृ॒हं कृ॑णुथ भद्रवाचो बृ॒हद्वो॒ वय॑ उच्यते स॒भासु॑ ॥ 6

प्र॒जाव॑तीः सू॒यव॑सं रि॒शंतीः॑ शु॒द्धा अ॒पः सु॑प्रपा॒णे पिबं॑तीः ।
मा वः॑ स्ते॒न ई॑शत॒ माघशं॑सः॒ परि॑ वो हे॒ति रु॒द्रस्य॑ वृज्याः ॥ 7

उपे॒दमु॑प॒पर्च॑नमा॒सु गोषूप॑ पृच्यताम् ।
उप॑ ऋष॒भस्य॒ रेत॒स्युपें॑द्र॒ तव॑ वी॒र्ये॑ ॥ 8

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

গো সূক্তম্

This document is in Assamese

(ঋ.6.28.1)

আ গাবো॑ অগ্মন্নু॒ত ভ॒দ্রম॑ক্রং॒ত্সীদং॑তু গো॒ষ্ঠে র॒ণযং॑ত্ব॒স্মে ।
প্র॒জাব॑তীঃ পুরু॒রুপা॑ ই॒হ স্যু॒রিংদ্রা॑য পূ॒র্বীরু॒ষসো॒ দুহা॑নাঃ ॥ 1

ইংদ্রো॒ যজ্ব॑নে পৃণ॒তে চ॑ শিক্ষ॒ত্যুপেদ্দ॑দাতি॒ ন স্বং মা॑ষুযতি ।
ভূযো॑ভূযো র॒যিমিদ॑স্য ব॒র্ধয॒ন্নভি॑ন্নে খি॒ল্যে নি দ॑ধাতি দেব॒যুম্ ॥ 2

ন তা ন॑শংতি॒ ন দ॑ভাতি॒ তস্ক॑রো॒ নাসা॑মামি॒ত্রো ব্যথি॒রা দ॑ধর্​ষতি ।
দে॒বাংশ্চ॒ যাভি॒র্যজ॑তে॒ দদা॑তি চ॒ জ্যোগিত্তাভিঃ॑ সচতে॒ গোপ॑তিঃ স॒হ ॥ 3

ন তা অর্বা॑ রে॒ণুক॑কাটো অশ্নুতে॒ ন সং॑স্কৃত॒ত্রমুপ॑ যংতি॒ তা অ॒ভি ।
উ॒রু॒গা॒যমভ॑যং॒ তস্য॒ তা অনু॒ গাবো॒ মর্ত॑স্য॒ বি চ॑রংতি॒ যজ্ব॑নঃ ॥ 4

গাবো॒ ভগো॒ গাব॒ ইংদ্রো॑ ম অচ্ছা॒ন্ গাবঃ॒ সোম॑স্য প্রথ॒মস্য॑ ভ॒ক্ষঃ ।
ই॒মা যা গাবঃ॒ স জ॑নাস॒ ইংদ্র॑ ই॒চ্ছামীদ্ধৃ॒দা মন॑সা চি॒দিংদ্র॑ম্ ॥ 5

যূ॒যং গা॑বো মেদযথা কৃ॒শং চি॑দশ্রী॒রং চি॑ত্কৃণুথা সু॒প্রতী॑কম্ ।
ভ॒দ্রং গৃ॒হং কৃ॑ণুথ ভদ্রবাচো বৃ॒হদ্বো॒ বয॑ উচ্যতে স॒ভাসু॑ ॥ 6

প্র॒জাব॑তীঃ সূ॒যব॑সং রি॒শংতীঃ॑ শু॒দ্ধা অ॒পঃ সু॑প্রপা॒ণে পিবং॑তীঃ ।
মা বঃ॑ স্তে॒ন ঈ॑শত॒ মাঘশং॑সঃ॒ পরি॑ বো হে॒তি রু॒দ্রস্য॑ বৃজ্যাঃ ॥ 7

উপে॒দমু॑প॒পর্চ॑নমা॒সু গোষূপ॑ পৃচ্যতাম্ ।
উপ॑ ঋষ॒ভস্য॒ রেত॒স্যুপেং॑দ্র॒ তব॑ বী॒র্যে॑ ॥ 8

ওং শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॑ ॥

ਗੋ ਸੂਕ੍ਤਮ੍

This document is in Gurmukhi script, commonly used for Punjabi language.

(ਰੁਰੁਇ.6.28.1)

ਆ ਗਾਵੋ॑ ਅਗ੍ਮਨ੍ਨੁ॒ਤ ਭ॒ਦ੍ਰਮ॑ਕ੍ਰਂ॒ਤ੍ਸੀਦਂ॑ਤੁ ਗੋ॒ਸ਼੍ਠੇ ਰ॒ਣਯਂ॑ਤ੍ਵ॒ਸ੍ਮੇ ।
ਪ੍ਰ॒ਜਾਵ॑ਤੀਃ ਪੁਰੁ॒ਰੁਪਾ॑ ਇ॒ਹ ਸ੍ਯੁ॒ਰਿਂਦ੍ਰਾ॑ਯ ਪੂ॒ਰ੍ਵੀਰੁ॒ਸ਼ਸੋ॒ ਦੁਹਾ॑ਨਾਃ ॥ 1

ਇਂਦ੍ਰੋ॒ ਯਜ੍ਵ॑ਨੇ ਪ੍ਰੁਰੁਇਣ॒ਤੇ ਚ॑ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼॒ਤ੍ਯੁਪੇਦ੍ਦ॑ਦਾਤਿ॒ ਨ ਸ੍ਵਂ ਮਾ॑ਸ਼ੁਯਤਿ ।
ਭੂਯੋ॑ਭੂਯੋ ਰ॒ਯਿਮਿਦ॑ਸ੍ਯ ਵ॒ਰ੍ਧਯ॒ਨ੍ਨਭਿ॑ਨ੍ਨੇ ਖਿ॒ਲ੍ਯੇ ਨਿ ਦ॑ਧਾਤਿ ਦੇਵ॒ਯੁਮ੍ ॥ 2

ਨ ਤਾ ਨ॑ਸ਼ਂਤਿ॒ ਨ ਦ॑ਭਾਤਿ॒ ਤਸ੍ਕ॑ਰੋ॒ ਨਾਸਾ॑ਮਾਮਿ॒ਤ੍ਰੋ ਵ੍ਯਥਿ॒ਰਾ ਦ॑ਧਰ੍​ਸ਼ਤਿ ।
ਦੇ॒ਵਾਂਸ਼੍ਚ॒ ਯਾਭਿ॒ਰ੍ਯਜ॑ਤੇ॒ ਦਦਾ॑ਤਿ ਚ॒ ਜ੍ਯੋਗਿਤ੍ਤਾਭਿਃ॑ ਸਚਤੇ॒ ਗੋਪ॑ਤਿਃ ਸ॒ਹ ॥ 3

ਨ ਤਾ ਅਰ੍ਵਾ॑ ਰੇ॒ਣੁਕ॑ਕਾਟੋ ਅਸ਼੍ਨੁਤੇ॒ ਨ ਸਂ॑ਸ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ॒ਤ੍ਰਮੁਪ॑ ਯਂਤਿ॒ ਤਾ ਅ॒ਭਿ ।
ਉ॒ਰੁ॒ਗਾ॒ਯਮਭ॑ਯਂ॒ ਤਸ੍ਯ॒ ਤਾ ਅਨੁ॒ ਗਾਵੋ॒ ਮਰ੍ਤ॑ਸ੍ਯ॒ ਵਿ ਚ॑ਰਂਤਿ॒ ਯਜ੍ਵ॑ਨਃ ॥ 4

ਗਾਵੋ॒ ਭਗੋ॒ ਗਾਵ॒ ਇਂਦ੍ਰੋ॑ ਮ ਅਚ੍ਛਾ॒ਨ੍ ਗਾਵਃ॒ ਸੋਮ॑ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥ॒ਮਸ੍ਯ॑ ਭ॒ਕ੍ਸ਼ਃ ।
ਇ॒ਮਾ ਯਾ ਗਾਵਃ॒ ਸ ਜ॑ਨਾਸ॒ ਇਂਦ੍ਰ॑ ਇ॒ਚ੍ਛਾਮੀਦ੍ਧ੍ਰੁਰੁਇ॒ਦਾ ਮਨ॑ਸਾ ਚਿ॒ਦਿਂਦ੍ਰ॑ਮ੍ ॥ 5

ਯੂ॒ਯਂ ਗਾ॑ਵੋ ਮੇਦਯਥਾ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼ਂ ਚਿ॑ਦਸ਼੍ਰੀ॒ਰਂ ਚਿ॑ਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਣੁਥਾ ਸੁ॒ਪ੍ਰਤੀ॑ਕਮ੍ ।
ਭ॒ਦ੍ਰਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇ॒ਹਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॑ਣੁਥ ਭਦ੍ਰਵਾਚੋ ਬ੍ਰੁਰੁਇ॒ਹਦ੍ਵੋ॒ ਵਯ॑ ਉਚ੍ਯਤੇ ਸ॒ਭਾਸੁ॑ ॥ 6

ਪ੍ਰ॒ਜਾਵ॑ਤੀਃ ਸੂ॒ਯਵ॑ਸਂ ਰਿ॒ਸ਼ਂਤੀਃ॑ ਸ਼ੁ॒ਦ੍ਧਾ ਅ॒ਪਃ ਸੁ॑ਪ੍ਰਪਾ॒ਣੇ ਪਿਬਂ॑ਤੀਃ ।
ਮਾ ਵਃ॑ ਸ੍ਤੇ॒ਨ ਈ॑ਸ਼ਤ॒ ਮਾਘਸ਼ਂ॑ਸਃ॒ ਪਰਿ॑ ਵੋ ਹੇ॒ਤਿ ਰੁ॒ਦ੍ਰਸ੍ਯ॑ ਵ੍ਰੁਰੁਇਜ੍ਯਾਃ ॥ 7

ਉਪੇ॒ਦਮੁ॑ਪ॒ਪਰ੍ਚ॑ਨਮਾ॒ਸੁ ਗੋਸ਼ੂਪ॑ ਪ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਯਤਾਮ੍ ।
ਉਪ॑ ਰੁਰੁਇਸ਼॒ਭਸ੍ਯ॒ ਰੇਤ॒ਸ੍ਯੁਪੇਂ॑ਦ੍ਰ॒ ਤਵ॑ ਵੀ॒ਰ੍ਯੇ॑ ॥ 8

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

गो सूक्तम्

This document is in Konkani

(ऋ.6.28.1)

आ गावो॑ अग्मन्नु॒त भ॒द्रम॑क्रं॒त्सीदं॑तु गो॒ष्ठे र॒णयं॑त्व॒स्मे ।
प्र॒जाव॑तीः पुरु॒रुपा॑ इ॒ह स्यु॒रिंद्रा॑य पू॒र्वीरु॒षसो॒ दुहा॑नाः ॥ 1

इंद्रो॒ यज्व॑ने पृण॒ते च॑ शिक्ष॒त्युपेद्द॑दाति॒ न स्वं मा॑षुयति ।
भूयो॑भूयो र॒यिमिद॑स्य व॒र्धय॒न्नभि॑न्ने खि॒ल्ये नि द॑धाति देव॒युम् ॥ 2

न ता न॑शंति॒ न द॑भाति॒ तस्क॑रो॒ नासा॑मामि॒त्रो व्यथि॒रा द॑धर्​षति ।
दे॒वांश्च॒ याभि॒र्यज॑ते॒ ददा॑ति च॒ ज्योगित्ताभिः॑ सचते॒ गोप॑तिः स॒ह ॥ 3

न ता अर्वा॑ रे॒णुक॑काटो अश्नुते॒ न सं॑स्कृत॒त्रमुप॑ यंति॒ ता अ॒भि ।
उ॒रु॒गा॒यमभ॑यं॒ तस्य॒ ता अनु॒ गावो॒ मर्त॑स्य॒ वि च॑रंति॒ यज्व॑नः ॥ 4

गावो॒ भगो॒ गाव॒ इंद्रो॑ म अच्छा॒न् गावः॒ सोम॑स्य प्रथ॒मस्य॑ भ॒क्षः ।
इ॒मा या गावः॒ स ज॑नास॒ इंद्र॑ इ॒च्छामीद्धृ॒दा मन॑सा चि॒दिंद्र॑म् ॥ 5

यू॒यं गा॑वो मेदयथा कृ॒शं चि॑दश्री॒रं चि॑त्कृणुथा सु॒प्रती॑कम् ।
भ॒द्रं गृ॒हं कृ॑णुथ भद्रवाचो बृ॒हद्वो॒ वय॑ उच्यते स॒भासु॑ ॥ 6

प्र॒जाव॑तीः सू॒यव॑सं रि॒शंतीः॑ शु॒द्धा अ॒पः सु॑प्रपा॒णे पिबं॑तीः ।
मा वः॑ स्ते॒न ई॑शत॒ माघशं॑सः॒ परि॑ वो हे॒ति रु॒द्रस्य॑ वृज्याः ॥ 7

उपे॒दमु॑प॒पर्च॑नमा॒सु गोषूप॑ पृच्यताम् ।
उप॑ ऋष॒भस्य॒ रेत॒स्युपें॑द्र॒ तव॑ वी॒र्ये॑ ॥ 8

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥
 

गो सूक्तम्

This document is in सरल देवनागरी (Devanagari) script, commonly used for Nepali language.

(ऋ.6.28.1)

आ गावो॑ अग्मन्नु॒त भ॒द्रम॑क्रं॒त्सीदं॑तु गो॒ष्ठे र॒णयं॑त्व॒स्मे ।
प्र॒जाव॑तीः पुरु॒रुपा॑ इ॒ह स्यु॒रिंद्रा॑य पू॒र्वीरु॒षसो॒ दुहा॑नाः ॥ 1

इंद्रो॒ यज्व॑ने पृण॒ते च॑ शिक्ष॒त्युपेद्द॑दाति॒ न स्वं मा॑षुयति ।
भूयो॑भूयो र॒यिमिद॑स्य व॒र्धय॒न्नभि॑न्ने खि॒ल्ये नि द॑धाति देव॒युम् ॥ 2

न ता न॑शंति॒ न द॑भाति॒ तस्क॑रो॒ नासा॑मामि॒त्रो व्यथि॒रा द॑धर्​षति ।
दे॒वांश्च॒ याभि॒र्यज॑ते॒ ददा॑ति च॒ ज्योगित्ताभिः॑ सचते॒ गोप॑तिः स॒ह ॥ 3

न ता अर्वा॑ रे॒णुक॑काटो अश्नुते॒ न सं॑स्कृत॒त्रमुप॑ यंति॒ ता अ॒भि ।
उ॒रु॒गा॒यमभ॑यं॒ तस्य॒ ता अनु॒ गावो॒ मर्त॑स्य॒ वि च॑रंति॒ यज्व॑नः ॥ 4

गावो॒ भगो॒ गाव॒ इंद्रो॑ म अच्छा॒न् गावः॒ सोम॑स्य प्रथ॒मस्य॑ भ॒क्षः ।
इ॒मा या गावः॒ स ज॑नास॒ इंद्र॑ इ॒च्छामीद्धृ॒दा मन॑सा चि॒दिंद्र॑म् ॥ 5

यू॒यं गा॑वो मेदयथा कृ॒शं चि॑दश्री॒रं चि॑त्कृणुथा सु॒प्रती॑कम् ।
भ॒द्रं गृ॒हं कृ॑णुथ भद्रवाचो बृ॒हद्वो॒ वय॑ उच्यते स॒भासु॑ ॥ 6

प्र॒जाव॑तीः सू॒यव॑सं रि॒शंतीः॑ शु॒द्धा अ॒पः सु॑प्रपा॒णे पिबं॑तीः ।
मा वः॑ स्ते॒न ई॑शत॒ माघशं॑सः॒ परि॑ वो हे॒ति रु॒द्रस्य॑ वृज्याः ॥ 7

उपे॒दमु॑प॒पर्च॑नमा॒सु गोषूप॑ पृच्यताम् ।
उप॑ ऋष॒भस्य॒ रेत॒स्युपें॑द्र॒ तव॑ वी॒र्ये॑ ॥ 8

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

ගෝ සූක්තම්

This document is in Sinhala

(ඍ.6.28.1)

ආ ගාවෝ॑ අග්මන්නු॒ත භ॒ද්රම॑ක්රං॒ත්සීදං॑තු ගෝ॒ෂ්ඨේ ර॒ණයං॑ත්ව॒ස්මේ ।
ප්ර॒ජාව॑තීඃ පුරු॒රුපා॑ ඉ॒හ ස්යු॒රිංද්රා॑ය පූ॒ර්වීරු॒ෂසෝ॒ දුහා॑නාඃ ॥ 1

ඉංද්රෝ॒ යජ්ව॑නේ පෘණ॒තේ ච॑ ශික්ෂ॒ත්යුපේද්ද॑දාති॒ න ස්වං මා॑ෂුයති ।
භූයෝ॑භූයෝ ර॒යිමිද॑ස්ය ව॒ර්ධය॒න්නභි॑න්නේ ඛි॒ල්යේ නි ද॑ධාති දේව॒යුම් ॥ 2

න තා න॑ශංති॒ න ද॑භාති॒ තස්ක॑රෝ॒ නාසා॑මාමි॒ත්රෝ ව්යථි॒රා ද॑ධර්​ෂති ।
දේ॒වාංශ්ච॒ යාභි॒ර්යජ॑තේ॒ දදා॑ති ච॒ ජ්යෝගිත්තාභිඃ॑ සචතේ॒ ගෝප॑තිඃ ස॒හ ॥ 3

න තා අර්වා॑ රේ॒ණුක॑කාටෝ අශ්නුතේ॒ න සං॑ස්කෘත॒ත්රමුප॑ යංති॒ තා අ॒භි ।
උ॒රු॒ගා॒යමභ॑යං॒ තස්ය॒ තා අනු॒ ගාවෝ॒ මර්ත॑ස්ය॒ වි ච॑රංති॒ යජ්ව॑නඃ ॥ 4

ගාවෝ॒ භගෝ॒ ගාව॒ ඉංද්රෝ॑ ම අච්ඡා॒න් ගාවඃ॒ සෝම॑ස්ය ප්රථ॒මස්ය॑ භ॒ක්ෂඃ ।
ඉ॒මා යා ගාවඃ॒ ස ජ॑නාස॒ ඉංද්ර॑ ඉ॒ච්ඡාමීද්ධෘ॒දා මන॑සා චි॒දිංද්ර॑ම් ॥ 5

යූ॒යං ගා॑වෝ මේදයථා කෘ॒ශං චි॑දශ්රී॒රං චි॑ත්කෘණුථා සු॒ප්රතී॑කම් ।
භ॒ද්රං ගෘ॒හං කෘ॑ණුථ භද්රවාචෝ බෘ॒හද්වෝ॒ වය॑ උච්යතේ ස॒භාසු॑ ॥ 6

ප්ර॒ජාව॑තීඃ සූ॒යව॑සං රි॒ශංතීඃ॑ ශු॒ද්ධා අ॒පඃ සු॑ප්රපා॒ණේ පිබං॑තීඃ ।
මා වඃ॑ ස්තේ॒න ඊ॑ශත॒ මාඝශං॑සඃ॒ පරි॑ වෝ හේ॒ති රු॒ද්රස්ය॑ වෘජ්යාඃ ॥ 7

උපේ॒දමු॑ප॒පර්ච॑නමා॒සු ගෝෂූප॑ පෘච්යතාම් ।
උප॑ ඍෂ॒භස්ය॒ රේත॒ස්යුපේං॑ද්ර॒ තව॑ වී॒ර්යේ॑ ॥ 8

ඕං ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top