కేన ఉపనిషద్ - ప్రథమః ఖండః | केन उपनिषद् - प्रथमः खण्डः | Kena Upanishad - PART 1 |

0

కేన ఉపనిషద్ - ప్రథమః ఖండః | केन उपनिषद् - प्रथमः खण्डः | Kena Upanishad - PART 1 |
Kena Upanishad

(toc) (This Post on More Languages)

కేన ఉపనిషద్ - ప్రథమః ఖండః

॥ అథ కేనోపనిషత్ ॥

ఓం స॒హ నా॑వవతు । స॒హ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్యం॑ కరవావహై । తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ ।

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం ఆప్యాయంతు మమాంగాని వాక్ప్రాణశ్చక్షుః శ్రోత్రమథో బలమింద్రియాణి చ సర్వాణి । సర్వం బ్రహ్మౌపనిషదం మాఽహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా మా బ్రహ్మ నిరాకరోదనిరాకరణమస్త్వనిరాకరణం మేఽస్తు । తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మాస్తే మయి సంతు తే మయి సంతు ।

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

కేనేషితం పతతి ప్రేషితం మనః
కేన ప్రాణః ప్రథమః ప్రైతి యుక్తః ।
కేనేషితాం-వాఀచమిమాం-వఀదంతి
చక్షుః శ్రోత్రం క ఉ దేవో యునక్తి ॥ 1॥

శ్రోత్రస్య శ్రోత్రం మనసో మనో యద్
వాచో హ వాచం స ఉ ప్రాణస్య ప్రాణః ।
చక్షుషశ్చక్షురతిముచ్య ధీరాః
ప్రేత్యాస్మాల్లోకాదమృతా భవంతి ॥ 2॥

న తత్ర చక్షుర్గచ్ఛతి న వాగ్గచ్ఛతి నో మనః ।
న విద్మో న విజానీమో యథైతదనుశిష్యాత్ ॥ 3॥

అన్యదేవ తద్విదితాదథో అవిదితాదధి ।
ఇతి శుశ్రుమ పూర్వేషాం-యేఀ నస్తద్వ్యాచచక్షిరే ॥ 4॥

యద్వాచాఽనభ్యుదితం-యేఀన వాగభ్యుద్యతే ।
తదేవ బ్రహ్మ త్వం-విఀద్ధి నేదం-యఀదిదముపాసతే ॥ 5॥

యన్మనసా న మనుతే యేనాహుర్మనో మతమ్ ।
తదేవ బ్రహ్మ త్వం-విఀద్ధి నేదం-యఀదిదముపాసతే ॥ 6॥

యచ్చక్షుషా న పశ్యతి యేన చక్షూఁషి పశ్యతి ।
తదేవ బ్రహ్మ త్వం-విఀద్ధి నేదం-యఀదిదముపాసతే ॥ 7॥

యచ్ఛ్రోత్రేణ న శ‍ఋణోతి యేన శ్రోత్రమిదం శ్రుతమ్ ।
తదేవ బ్రహ్మ త్వం-విఀద్ధి నేదం-యఀదిదముపాసతే ॥ 8॥

యత్ప్రాణేన న ప్రాణితి యేన ప్రాణః ప్రణీయతే ।
తదేవ బ్రహ్మ త్వం-విఀద్ధి నేదం-యఀదిదముపాసతే ॥ 9॥

॥ ఇతి కేనోపనిషది ప్రథమః ఖండః ॥
 

केन उपनिषद् - प्रथमः खण्डः

This document is in शुद्ध देवनागरी (Sanskrit) with the right anusvaras marked.

॥ अथ केनोपनिषत् ॥

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ।

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ।

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

केनेषितं पतति प्रेषितं मनः
केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।
केनेषितां-वाँचमिमां-वँदन्ति
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ 1॥

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 2॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः ।
न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् ॥ 3॥

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ।
इति शुश्रुम पूर्वेषां-येँ नस्तद्व्याचचक्षिरे ॥ 4॥

यद्वाचाऽनभ्युदितं-येँन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 5॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 6॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूँषि पश्यति ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 7॥

यच्छ्रोत्रेण न श‍ऋणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 8॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 9॥

॥ इति केनोपनिषदि प्रथमः खण्डः ॥

KENA UPANISHAD - PART 1

This document is in English

॥ atha kēnōpaniṣat ॥

ōṃ sa̠ha nā̍vavatu । sa̠ha nau̍ bhunaktu । sa̠ha vī̠rya̍-ṅkaravāvahai । tē̠ja̠svinā̠vadhī̍tamastu̠ mā vi̍dviṣā̠vahai̎ ।

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

ōṃ āpyāyantu mamāṅgāni vākprāṇaśchakṣu-śśrōtramathō balamindriyāṇi cha sarvāṇi । sarva-mbrahmaupaniṣada-mmā-'ha-mbrahma nirākuryā-mmā mā brahma nirākarōdanirākaraṇamastvanirākaraṇa-mmē-'stu । tadātmani niratē ya upaniṣatsu dharmāstē mayi santu tē mayi santu ।

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

kēnēṣita-mpatati prēṣita-mmanaḥ
kēna prāṇaḥ prathamaḥ praiti yuktaḥ ।
kēnēṣitāṃ vāchamimāṃ vadanti
chakṣu-śśrōtra-ṅka u dēvō yunakti ॥ 1॥

śrōtrasya śrōtra-mmanasō manō yad
vāchō ha vāchaṃ sa u prāṇasya prāṇaḥ ।
chakṣuṣaśchakṣuratimuchya dhīrāḥ
prētyāsmāllōkādamṛtā bhavanti ॥ 2॥

na tatra chakṣurgachChati na vāgachChati nō manaḥ ।
na vidmō na vijānīmō yathaitadanuśiṣyāt ॥ 3॥

anyadēva tadviditādathō aviditādadhi ।
iti śuśruma pūrvēṣāṃ yē nastadvyāchachakṣirē ॥ 4॥

yadvāchā-'nabhyuditaṃ yēna vāgabhyudyatē ।
tadēva brahma tvaṃ viddhi nēdaṃ yadidamupāsatē ॥ 5॥

yanmanasā na manutē yēnāhurmanō matam ।
tadēva brahma tvaṃ viddhi nēdaṃ yadidamupāsatē ॥ 6॥

yachchakṣuṣā na paśyati yēna chakṣūँṣi paśyati ।
tadēva brahma tvaṃ viddhi nēdaṃ yadidamupāsatē ॥ 7॥

yachChrōtrēṇa na śa‍ṛṇōti yēna śrōtramidaṃ śrutam ।
tadēva brahma tvaṃ viddhi nēdaṃ yadidamupāsatē ॥ 8॥

yatprāṇēna na prāṇiti yēna prāṇaḥ praṇīyatē ।
tadēva brahma tvaṃ viddhi nēdaṃ yadidamupāsatē ॥ 9॥

॥ iti kēnōpaniṣadi prathamaḥ khaṇḍaḥ ॥

கேன உபனிஷத்³ - ப்ரத²ம: க²ண்ட:³

This document is in Tamil

॥ அத² கேனோபனிஷத் ॥

ஓஂ ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை । தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑⁴தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ।

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

ஓஂ ஆப்யாயன்து மமாங்கா³னி வாக்ப்ராணஶ்சக்ஷு-ஶ்ஶ்ரோத்ரமதோ² ப³லமின்த்³ரியாணி ச ஸர்வாணி । ஸர்வம் ப்³ரஹ்மௌபனிஷத-³ம்மாஹம் ப்³ரஹ்ம நிராகுர்யா-ம்மா மா ப்³ரஹ்ம நிராகரோத³னிராகரணமஸ்த்வனிராகரண-ம்மேஸ்து । ததா³த்மனி நிரதே ய உபனிஷத்ஸு த⁴ர்மாஸ்தே மயி ஸன்து தே மயி ஸன்து ।

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

கேனேஷித-ம்பததி ப்ரேஷித-ம்மன:
கேன ப்ராண: ப்ரத²ம: ப்ரைதி யுக்த: ।
கேனேஷிதாஂ-வாഁசமிமாஂ-வഁத³ன்தி
சக்ஷு-ஶ்ஶ்ரோத்ர-ங்க உ தே³வோ யுனக்தி ॥ 1॥

ஶ்ரோத்ரஸ்ய ஶ்ரோத்ர-ம்மனஸோ மனோ யத்³
வாசோ ஹ வாசஂ ஸ உ ப்ராணஸ்ய ப்ராண: ।
சக்ஷுஷஶ்சக்ஷுரதிமுச்ய தீ⁴ரா:
ப்ரேத்யாஸ்மால்லோகாத³ம்ருதா ப⁴வன்தி ॥ 2॥

ந தத்ர சக்ஷுர்க³ச்ச²தி ந வாக்³க³ச்ச²தி நோ மன: ।
ந வித்³மோ ந விஜானீமோ யதை²தத³னுஶிஷ்யாத் ॥ 3॥

அன்யதே³வ தத்³விதி³தாத³தோ² அவிதி³தாத³தி⁴ ।
இதி ஶுஶ்ரும பூர்வேஷாஂ-யேഁ நஸ்தத்³வ்யாசசக்ஷிரே ॥ 4॥

யத்³வாசானப்⁴யுதி³தஂ-யேഁன வாக³ப்⁴யுத்³யதே ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வஂ-விഁத்³தி⁴ நேதஂ³-யഁதி³த³முபாஸதே ॥ 5॥

யன்மனஸா ந மனுதே யேனாஹுர்மனோ மதம் ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வஂ-விഁத்³தி⁴ நேதஂ³-யഁதி³த³முபாஸதே ॥ 6॥

யச்சக்ஷுஷா ந பஶ்யதி யேன சக்ஷூ஁ஷி பஶ்யதி ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வஂ-விഁத்³தி⁴ நேதஂ³-யഁதி³த³முபாஸதே ॥ 7॥

யச்ச்²ரோத்ரேண ந ஶ‍ருணோதி யேன ஶ்ரோத்ரமிதஂ³ ஶ்ருதம் ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வஂ-விഁத்³தி⁴ நேதஂ³-யഁதி³த³முபாஸதே ॥ 8॥

யத்ப்ராணேன ந ப்ராணிதி யேன ப்ராண: ப்ரணீயதே ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வஂ-விഁத்³தி⁴ நேதஂ³-யഁதி³த³முபாஸதே ॥ 9॥

॥ இதி கேனோபனிஷதி³ ப்ரத²ம: க²ண்ட:³ ॥

ಕೇನ ಉಪನಿಷದ್ - ಪ್ರಥಮಃ ಖಂಡಃ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

॥ ಅಥ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಮಥೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ । ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೌಪನಿಷದಂ ಮಾಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋದನಿರಾಕರಣಮಸ್ತ್ವನಿರಾಕರಣಂ ಮೇಽಸ್ತು । ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರತೇ ಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಸ್ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಕೇನೇಷಿತಂ ಪತತಿ ಪ್ರೇಷಿತಂ ಮನಃ
ಕೇನ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರೈತಿ ಯುಕ್ತಃ ।
ಕೇನೇಷಿತಾಂ-ವಾಁಚಮಿಮಾಂ-ವಁದಂತಿ
ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಕ ಉ ದೇವೋ ಯುನಕ್ತಿ ॥ 1॥

ಶ್ರೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನಸೋ ಮನೋ ಯದ್
ವಾಚೋ ಹ ವಾಚಂ ಸ ಉ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ ।
ಚಕ್ಷುಷಶ್ಚಕ್ಷುರತಿಮುಚ್ಯ ಧೀರಾಃ
ಪ್ರೇತ್ಯಾಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾದಮೃತಾ ಭವಂತಿ ॥ 2॥

ನ ತತ್ರ ಚಕ್ಷುರ್ಗಚ್ಛತಿ ನ ವಾಗ್ಗಚ್ಛತಿ ನೋ ಮನಃ ।
ನ ವಿದ್ಮೋ ನ ವಿಜಾನೀಮೋ ಯಥೈತದನುಶಿಷ್ಯಾತ್ ॥ 3॥

ಅನ್ಯದೇವ ತದ್ವಿದಿತಾದಥೋ ಅವಿದಿತಾದಧಿ ।
ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮ ಪೂರ್ವೇಷಾಂ-ಯೇಁ ನಸ್ತದ್ವ್ಯಾಚಚಕ್ಷಿರೇ ॥ 4॥

ಯದ್ವಾಚಾಽನಭ್ಯುದಿತಂ-ಯೇಁನ ವಾಗಭ್ಯುದ್ಯತೇ ।
ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ-ವಿಁದ್ಧಿ ನೇದಂ-ಯಁದಿದಮುಪಾಸತೇ ॥ 5॥

ಯನ್ಮನಸಾ ನ ಮನುತೇ ಯೇನಾಹುರ್ಮನೋ ಮತಮ್ ।
ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ-ವಿಁದ್ಧಿ ನೇದಂ-ಯಁದಿದಮುಪಾಸತೇ ॥ 6॥

ಯಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಯೇನ ಚಕ್ಷೂಁಷಿ ಪಶ್ಯತಿ ।
ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ-ವಿಁದ್ಧಿ ನೇದಂ-ಯಁದಿದಮುಪಾಸತೇ ॥ 7॥

ಯಚ್ಛ್ರೋತ್ರೇಣ ನ ಶ‍ಋಣೋತಿ ಯೇನ ಶ್ರೋತ್ರಮಿದಂ ಶ್ರುತಮ್ ।
ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ-ವಿಁದ್ಧಿ ನೇದಂ-ಯಁದಿದಮುಪಾಸತೇ ॥ 8॥

ಯತ್ಪ್ರಾಣೇನ ನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಯೇನ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಣೀಯತೇ ।
ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ-ವಿಁದ್ಧಿ ನೇದಂ-ಯಁದಿದಮುಪಾಸತೇ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಕೇನೋಪನಿಷದಿ ಪ್ರಥಮಃ ಖಂಡಃ ॥

കേന ഉപനിഷദ് - പ്രഥമഃ ഖംഡഃ

This document is in Malayalam

॥ അഥ കേനോപനിഷത് ॥

ഓം സ॒ഹ നാ॑വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ । തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം ആപ്യായംതു മമാംഗാനി വാക്പ്രാണശ്ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രമഥോ ബലമിംദ്രിയാണി ച സര്വാണി । സര്വം ബ്രഹ്മൌപനിഷദം മാഽഹം ബ്രഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ബ്രഹ്മ നിരാകരോദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം മേഽസ്തു । തദാത്മനി നിരതേ യ ഉപനിഷത്സു ധര്മാസ്തേ മയി സംതു തേ മയി സംതു ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

കേനേഷിതം പതതി പ്രേഷിതം മനഃ
കേന പ്രാണഃ പ്രഥമഃ പ്രൈതി യുക്തഃ ।
കേനേഷിതാം-വാഁചമിമാം-വഁദംതി
ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രം ക ഉ ദേവോ യുനക്തി ॥ 1॥

ശ്രോത്രസ്യ ശ്രോത്രം മനസോ മനോ യദ്
വാചോ ഹ വാചം സ ഉ പ്രാണസ്യ പ്രാണഃ ।
ചക്ഷുഷശ്ചക്ഷുരതിമുച്യ ധീരാഃ
പ്രേത്യാസ്മാല്ലോകാദമൃതാ ഭവംതി ॥ 2॥

ന തത്ര ചക്ഷുര്ഗച്ഛതി ന വാഗ്ഗച്ഛതി നോ മനഃ ।
ന വിദ്മോ ന വിജാനീമോ യഥൈതദനുശിഷ്യാത് ॥ 3॥

അന്യദേവ തദ്വിദിതാദഥോ അവിദിതാദധി ।
ഇതി ശുശ്രുമ പൂര്വേഷാം-യേഁ നസ്തദ്വ്യാചചക്ഷിരേ ॥ 4॥

യദ്വാചാഽനഭ്യുദിതം-യേഁന വാഗഭ്യുദ്യതേ ।
തദേവ ബ്രഹ്മ ത്വം-വിഁദ്ധി നേദം-യഁദിദമുപാസതേ ॥ 5॥

യന്മനസാ ന മനുതേ യേനാഹുര്മനോ മതമ് ।
തദേവ ബ്രഹ്മ ത്വം-വിഁദ്ധി നേദം-യഁദിദമുപാസതേ ॥ 6॥

യച്ചക്ഷുഷാ ന പശ്യതി യേന ചക്ഷൂഁഷി പശ്യതി ।
തദേവ ബ്രഹ്മ ത്വം-വിഁദ്ധി നേദം-യഁദിദമുപാസതേ ॥ 7॥

യച്ഛ്രോത്രേണ ന ശ‍ഋണോതി യേന ശ്രോത്രമിദം ശ്രുതമ് ।
തദേവ ബ്രഹ്മ ത്വം-വിഁദ്ധി നേദം-യഁദിദമുപാസതേ ॥ 8॥

യത്പ്രാണേന ന പ്രാണിതി യേന പ്രാണഃ പ്രണീയതേ ।
തദേവ ബ്രഹ്മ ത്വം-വിഁദ്ധി നേദം-യഁദിദമുപാസതേ ॥ 9॥

॥ ഇതി കേനോപനിഷദി പ്രഥമഃ ഖംഡഃ ॥

કેન ઉપનિષદ્ - પ્રથમઃ ખંડઃ

This document is in Gujarati

॥ અથ કેનોપનિષત્ ॥

ઓં સ॒હ ના॑વવતુ । સ॒હ નૌ॑ ભુનક્તુ । સ॒હ વી॒ર્યં॑ કરવાવહૈ । તે॒જ॒સ્વિના॒વધી॑તમસ્તુ॒ મા વિ॑દ્વિષા॒વહૈ᳚ ।

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ઓં આપ્યાયંતુ મમાંગાનિ વાક્પ્રાણશ્ચક્ષુઃ શ્રોત્રમથો બલમિંદ્રિયાણિ ચ સર્વાણિ । સર્વં બ્રહ્મૌપનિષદં માઽહં બ્રહ્મ નિરાકુર્યાં મા મા બ્રહ્મ નિરાકરોદનિરાકરણમસ્ત્વનિરાકરણં મેઽસ્તુ । તદાત્મનિ નિરતે ય ઉપનિષત્સુ ધર્માસ્તે મયિ સંતુ તે મયિ સંતુ ।

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

કેનેષિતં પતતિ પ્રેષિતં મનઃ
કેન પ્રાણઃ પ્રથમઃ પ્રૈતિ યુક્તઃ ।
કેનેષિતાં-વાઁચમિમાં-વઁદંતિ
ચક્ષુઃ શ્રોત્રં ક ઉ દેવો યુનક્તિ ॥ 1॥

શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્રં મનસો મનો યદ્
વાચો હ વાચં સ ઉ પ્રાણસ્ય પ્રાણઃ ।
ચક્ષુષશ્ચક્ષુરતિમુચ્ય ધીરાઃ
પ્રેત્યાસ્માલ્લોકાદમૃતા ભવંતિ ॥ 2॥

ન તત્ર ચક્ષુર્ગચ્છતિ ન વાગ્ગચ્છતિ નો મનઃ ।
ન વિદ્મો ન વિજાનીમો યથૈતદનુશિષ્યાત્ ॥ 3॥

અન્યદેવ તદ્વિદિતાદથો અવિદિતાદધિ ।
ઇતિ શુશ્રુમ પૂર્વેષાં-યેઁ નસ્તદ્વ્યાચચક્ષિરે ॥ 4॥

યદ્વાચાઽનભ્યુદિતં-યેઁન વાગભ્યુદ્યતે ।
તદેવ બ્રહ્મ ત્વં-વિઁદ્ધિ નેદં-યઁદિદમુપાસતે ॥ 5॥

યન્મનસા ન મનુતે યેનાહુર્મનો મતમ્ ।
તદેવ બ્રહ્મ ત્વં-વિઁદ્ધિ નેદં-યઁદિદમુપાસતે ॥ 6॥

યચ્ચક્ષુષા ન પશ્યતિ યેન ચક્ષૂઁષિ પશ્યતિ ।
તદેવ બ્રહ્મ ત્વં-વિઁદ્ધિ નેદં-યઁદિદમુપાસતે ॥ 7॥

યચ્છ્રોત્રેણ ન શ‍ઋણોતિ યેન શ્રોત્રમિદં શ્રુતમ્ ।
તદેવ બ્રહ્મ ત્વં-વિઁદ્ધિ નેદં-યઁદિદમુપાસતે ॥ 8॥

યત્પ્રાણેન ન પ્રાણિતિ યેન પ્રાણઃ પ્રણીયતે ।
તદેવ બ્રહ્મ ત્વં-વિઁદ્ધિ નેદં-યઁદિદમુપાસતે ॥ 9॥

॥ ઇતિ કેનોપનિષદિ પ્રથમઃ ખંડઃ ॥

କେନ ଉପନିଷଦ୍ - ପ୍ରଥମଃ ଖଂଡଃ

This document is in Odia

॥ ଅଥ କେନୋପନିଷତ୍ ॥

ଓଂ ସ॒ହ ନା॑ଵଵତୁ । ସ॒ହ ନୌ॑ ଭୁନକ୍ତୁ । ସ॒ହ ଵୀ॒ର୍ୟଂ॑ କରଵାଵହୈ । ତେ॒ଜ॒ସ୍ଵିନା॒ଵଧୀ॑ତମସ୍ତୁ॒ ମା ଵି॑ଦ୍ଵିଷା॒ଵହୈ᳚ ।

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

ଓଂ ଆପ୍ୟାୟଂତୁ ମମାଂଗାନି ଵାକ୍ପ୍ରାଣଶ୍ଚକ୍ଷୁଃ ଶ୍ରୋତ୍ରମଥୋ ବଲମିଂଦ୍ରିୟାଣି ଚ ସର୍ଵାଣି । ସର୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମୌପନିଷଦଂ ମାଽହଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକୁର୍ୟାଂ ମା ମା ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକରୋଦନିରାକରଣମସ୍ତ୍ଵନିରାକରଣଂ ମେଽସ୍ତୁ । ତଦାତ୍ମନି ନିରତେ ୟ ଉପନିଷତ୍ସୁ ଧର୍ମାସ୍ତେ ମୟି ସଂତୁ ତେ ମୟି ସଂତୁ ।

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

କେନେଷିତଂ ପତତି ପ୍ରେଷିତଂ ମନଃ
କେନ ପ୍ରାଣଃ ପ୍ରଥମଃ ପ୍ରୈତି ୟୁକ୍ତଃ ।
କେନେଷିତାଂ-ଵାଁଚମିମାଂ-ଵଁଦଂତି
ଚକ୍ଷୁଃ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ କ ଉ ଦେଵୋ ୟୁନକ୍ତି ॥ 1॥

ଶ୍ରୋତ୍ରସ୍ୟ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ମନସୋ ମନୋ ୟଦ୍
ଵାଚୋ ହ ଵାଚଂ ସ ଉ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ପ୍ରାଣଃ ।
ଚକ୍ଷୁଷଶ୍ଚକ୍ଷୁରତିମୁଚ୍ୟ ଧୀରାଃ
ପ୍ରେତ୍ୟାସ୍ମାଲ୍ଲୋକାଦମୃତା ଭଵଂତି ॥ 2॥

ନ ତତ୍ର ଚକ୍ଷୁର୍ଗଚ୍ଛତି ନ ଵାଗ୍ଗଚ୍ଛତି ନୋ ମନଃ ।
ନ ଵିଦ୍ମୋ ନ ଵିଜାନୀମୋ ୟଥୈତଦନୁଶିଷ୍ୟାତ୍ ॥ 3॥

ଅନ୍ୟଦେଵ ତଦ୍ଵିଦିତାଦଥୋ ଅଵିଦିତାଦଧି ।
ଇତି ଶୁଶ୍ରୁମ ପୂର୍ଵେଷାଂ-ୟେଁ ନସ୍ତଦ୍ଵ୍ୟାଚଚକ୍ଷିରେ ॥ 4॥

ୟଦ୍ଵାଚାଽନଭ୍ୟୁଦିତଂ-ୟେଁନ ଵାଗଭ୍ୟୁଦ୍ୟତେ ।
ତଦେଵ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ଵଂ-ଵିଁଦ୍ଧି ନେଦଂ-ୟଁଦିଦମୁପାସତେ ॥ 5॥

ୟନ୍ମନସା ନ ମନୁତେ ୟେନାହୁର୍ମନୋ ମତମ୍ ।
ତଦେଵ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ଵଂ-ଵିଁଦ୍ଧି ନେଦଂ-ୟଁଦିଦମୁପାସତେ ॥ 6॥

ୟଚ୍ଚକ୍ଷୁଷା ନ ପଶ୍ୟତି ୟେନ ଚକ୍ଷୂଁଷି ପଶ୍ୟତି ।
ତଦେଵ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ଵଂ-ଵିଁଦ୍ଧି ନେଦଂ-ୟଁଦିଦମୁପାସତେ ॥ 7॥

ୟଚ୍ଛ୍ରୋତ୍ରେଣ ନ ଶ‍ଋଣୋତି ୟେନ ଶ୍ରୋତ୍ରମିଦଂ ଶ୍ରୁତମ୍ ।
ତଦେଵ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ଵଂ-ଵିଁଦ୍ଧି ନେଦଂ-ୟଁଦିଦମୁପାସତେ ॥ 8॥

ୟତ୍ପ୍ରାଣେନ ନ ପ୍ରାଣିତି ୟେନ ପ୍ରାଣଃ ପ୍ରଣୀୟତେ ।
ତଦେଵ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ଵଂ-ଵିଁଦ୍ଧି ନେଦଂ-ୟଁଦିଦମୁପାସତେ ॥ 9॥

॥ ଇତି କେନୋପନିଷଦି ପ୍ରଥମଃ ଖଂଡଃ ॥

কেন উপনিষদ্ - প্রথমঃ খংডঃ

This document is in Bengali

॥ অথ কেনোপনিষত্ ॥

ওং স॒হ না॑ববতু । স॒হ নৌ॑ ভুনক্তু । স॒হ বী॒র্যং॑ করবাবহৈ । তে॒জ॒স্বিনা॒বধী॑তমস্তু॒ মা বি॑দ্বিষা॒বহৈ᳚ ।

ওং শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॑ ॥

ওং আপ্যাযংতু মমাংগানি বাক্প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিংদ্রিযাণি চ সর্বাণি । সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু । তদাত্মনি নিরতে য উপনিষত্সু ধর্মাস্তে মযি সংতু তে মযি সংতু ।

ওং শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॑ ॥

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ।
কেনেষিতাং-বাঁচমিমাং-বঁদংতি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ 1॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবংতি ॥ 2॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাত্ ॥ 3॥

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং-যেঁ নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ 4॥

যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং-যেঁন বাগভ্যুদ্যতে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 5॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্ ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 6॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূঁষি পশ্যতি ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 7॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শ‍ঋণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 8॥

যত্প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীযতে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 9॥

॥ ইতি কেনোপনিষদি প্রথমঃ খংডঃ ॥

केन उपनिषद् - प्रथमः खंडः

This document is in सरल देवनागरी (Devanagari) script, commonly used for Marathi language.

॥ अथ केनोपनिषत् ॥

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ।

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

ॐ आप्यायंतु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु ते मयि संतु ।

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

केनेषितं पतति प्रेषितं मनः
केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।
केनेषितां-वाँचमिमां-वँदंति
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ 1॥

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवंति ॥ 2॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः ।
न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् ॥ 3॥

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ।
इति शुश्रुम पूर्वेषां-येँ नस्तद्व्याचचक्षिरे ॥ 4॥

यद्वाचाऽनभ्युदितं-येँन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 5॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 6॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूँषि पश्यति ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 7॥

यच्छ्रोत्रेण न श‍ऋणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 8॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 9॥

॥ इति केनोपनिषदि प्रथमः खंडः ॥

কেন উপনিষদ্ - প্রথমঃ খংডঃ

This document is in Assamese

॥ অথ কেনোপনিষত্ ॥

ওং স॒হ না॑ববতু । স॒হ নৌ॑ ভুনক্তু । স॒হ বী॒র্যং॑ করবাবহৈ । তে॒জ॒স্বিনা॒বধী॑তমস্তু॒ মা বি॑দ্বিষা॒বহৈ᳚ ।

ওং শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॑ ॥

ওং আপ্যাযংতু মমাংগানি বাক্প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিংদ্রিযাণি চ সর্বাণি । সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু । তদাত্মনি নিরতে য উপনিষত্সু ধর্মাস্তে মযি সংতু তে মযি সংতু ।

ওং শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॒ শাংতিঃ॑ ॥

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ।
কেনেষিতাং-বাঁচমিমাং-বঁদংতি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ 1॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবংতি ॥ 2॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাত্ ॥ 3॥

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং-যেঁ নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ 4॥

যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং-যেঁন বাগভ্যুদ্যতে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 5॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্ ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 6॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূঁষি পশ্যতি ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 7॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শ‍ঋণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 8॥

যত্প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীযতে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং-বিঁদ্ধি নেদং-যঁদিদমুপাসতে ॥ 9॥

॥ ইতি কেনোপনিষদি প্রথমঃ খংডঃ ॥
 

ਕੇਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ੍ - ਪ੍ਰਥਮਃ ਖਂਡਃ

This document is in Gurmukhi script, commonly used for Punjabi language.

॥ ਅਥ ਕੇਨੋਪਨਿਸ਼ਤ੍ ॥

ਓਂ ਸ॒ਹ ਨਾ॑ਵਵਤੁ । ਸ॒ਹ ਨੌ॑ ਭੁਨਕ੍ਤੁ । ਸ॒ਹ ਵੀ॒ਰ੍ਯਂ॑ ਕਰਵਾਵਹੈ । ਤੇ॒ਜ॒ਸ੍ਵਿਨਾ॒ਵਧੀ॑ਤਮਸ੍ਤੁ॒ ਮਾ ਵਿ॑ਦ੍ਵਿਸ਼ਾ॒ਵਹੈ᳚ ।

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

ਓਂ ਆਪ੍ਯਾਯਂਤੁ ਮਮਾਂਗਾਨਿ ਵਾਕ੍ਪ੍ਰਾਣਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਮਥੋ ਬਲਮਿਂਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਚ ਸਰ੍ਵਾਣਿ । ਸਰ੍ਵਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੌਪਨਿਸ਼ਦਂ ਮਾ਽ਹਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਨਿਰਾਕੁਰ੍ਯਾਂ ਮਾ ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਨਿਰਾਕਰੋਦਨਿਰਾਕਰਣਮਸ੍ਤ੍ਵਨਿਰਾਕਰਣਂ ਮੇ਽ਸ੍ਤੁ । ਤਦਾਤ੍ਮਨਿ ਨਿਰਤੇ ਯ ਉਪਨਿਸ਼ਤ੍ਸੁ ਧਰ੍ਮਾਸ੍ਤੇ ਮਯਿ ਸਂਤੁ ਤੇ ਮਯਿ ਸਂਤੁ ।

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

ਕੇਨੇਸ਼ਿਤਂ ਪਤਤਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤਂ ਮਨਃ
ਕੇਨ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪ੍ਰਥਮਃ ਪ੍ਰੈਤਿ ਯੁਕ੍ਤਃ ।
ਕੇਨੇਸ਼ਿਤਾਂ-ਵਾਁਚਮਿਮਾਂ-ਵਁਦਂਤਿ
ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਂ ਕ ਉ ਦੇਵੋ ਯੁਨਕ੍ਤਿ ॥ 1॥

ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਂ ਮਨਸੋ ਮਨੋ ਯਦ੍
ਵਾਚੋ ਹ ਵਾਚਂ ਸ ਉ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਃ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਤਿਮੁਚ੍ਯ ਧੀਰਾਃ
ਪ੍ਰੇਤ੍ਯਾਸ੍ਮਾਲ੍ਲੋਕਾਦਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾ ਭਵਂਤਿ ॥ 2॥

ਨ ਤਤ੍ਰ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਗਚ੍ਛਤਿ ਨ ਵਾਗ੍ਗਚ੍ਛਤਿ ਨੋ ਮਨਃ ।
ਨ ਵਿਦ੍ਮੋ ਨ ਵਿਜਾਨੀਮੋ ਯਥੈਤਦਨੁਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਤ੍ ॥ 3॥

ਅਨ੍ਯਦੇਵ ਤਦ੍ਵਿਦਿਤਾਦਥੋ ਅਵਿਦਿਤਾਦਧਿ ।
ਇਤਿ ਸ਼ੁਸ਼੍ਰੁਮ ਪੂਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ-ਯੇਁ ਨਸ੍ਤਦ੍ਵ੍ਯਾਚਚਕ੍ਸ਼ਿਰੇ ॥ 4॥

ਯਦ੍ਵਾਚਾ਽ਨਭ੍ਯੁਦਿਤਂ-ਯੇਁਨ ਵਾਗਭ੍ਯੁਦ੍ਯਤੇ ।
ਤਦੇਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤ੍ਵਂ-ਵਿਁਦ੍ਧਿ ਨੇਦਂ-ਯਁਦਿਦਮੁਪਾਸਤੇ ॥ 5॥

ਯਨ੍ਮਨਸਾ ਨ ਮਨੁਤੇ ਯੇਨਾਹੁਰ੍ਮਨੋ ਮਤਮ੍ ।
ਤਦੇਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤ੍ਵਂ-ਵਿਁਦ੍ਧਿ ਨੇਦਂ-ਯਁਦਿਦਮੁਪਾਸਤੇ ॥ 6॥

ਯਚ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਨ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਯੇਨ ਚਕ੍ਸ਼ੂਁਸ਼ਿ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਤਦੇਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤ੍ਵਂ-ਵਿਁਦ੍ਧਿ ਨੇਦਂ-ਯਁਦਿਦਮੁਪਾਸਤੇ ॥ 7॥

ਯਚ੍ਛ੍ਰੋਤ੍ਰੇਣ ਨ ਸ਼‍ਰੁਰੁਇਣੋਤਿ ਯੇਨ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਮਿਦਂ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਤਦੇਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤ੍ਵਂ-ਵਿਁਦ੍ਧਿ ਨੇਦਂ-ਯਁਦਿਦਮੁਪਾਸਤੇ ॥ 8॥

ਯਤ੍ਪ੍ਰਾਣੇਨ ਨ ਪ੍ਰਾਣਿਤਿ ਯੇਨ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪ੍ਰਣੀਯਤੇ ।
ਤਦੇਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤ੍ਵਂ-ਵਿਁਦ੍ਧਿ ਨੇਦਂ-ਯਁਦਿਦਮੁਪਾਸਤੇ ॥ 9॥

॥ ਇਤਿ ਕੇਨੋਪਨਿਸ਼ਦਿ ਪ੍ਰਥਮਃ ਖਂਡਃ ॥

केन उपनिषद् - प्रथमः खंडः

This document is in सरल देवनागरी (Hindi) script with simplified anusvaras.

॥ अथ केनोपनिषत् ॥

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ।

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

ॐ आप्यायंतु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु ते मयि संतु ।

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

केनेषितं पतति प्रेषितं मनः
केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।
केनेषितां-वाँचमिमां-वँदंति
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ 1॥

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवंति ॥ 2॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः ।
न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् ॥ 3॥

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ।
इति शुश्रुम पूर्वेषां-येँ नस्तद्व्याचचक्षिरे ॥ 4॥

यद्वाचाऽनभ्युदितं-येँन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 5॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 6॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूँषि पश्यति ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 7॥

यच्छ्रोत्रेण न श‍ऋणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 8॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 9॥

॥ इति केनोपनिषदि प्रथमः खंडः ॥

केन उपनिषद् - प्रथमः खंडः

This document is in सरल देवनागरी (Devanagari) script, which is commonly used for Konkani language.

॥ अथ केनोपनिषत् ॥

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ।

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

ॐ आप्यायंतु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु ते मयि संतु ।

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

केनेषितं पतति प्रेषितं मनः
केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।
केनेषितां-वाँचमिमां-वँदंति
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ 1॥

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवंति ॥ 2॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः ।
न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् ॥ 3॥

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ।
इति शुश्रुम पूर्वेषां-येँ नस्तद्व्याचचक्षिरे ॥ 4॥

यद्वाचाऽनभ्युदितं-येँन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 5॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 6॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूँषि पश्यति ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 7॥

यच्छ्रोत्रेण न श‍ऋणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 8॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 9॥

॥ इति केनोपनिषदि प्रथमः खंडः ॥

केन उपनिषद् - प्रथमः खंडः

This document is in सरल देवनागरी (Devanagari) script, commonly used for Nepali language.

॥ अथ केनोपनिषत् ॥

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ।

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

ॐ आप्यायंतु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु ते मयि संतु ।

ॐ शांतिः॒ शांतिः॒ शांतिः॑ ॥

केनेषितं पतति प्रेषितं मनः
केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।
केनेषितां-वाँचमिमां-वँदंति
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ 1॥

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवंति ॥ 2॥

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः ।
न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् ॥ 3॥

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ।
इति शुश्रुम पूर्वेषां-येँ नस्तद्व्याचचक्षिरे ॥ 4॥

यद्वाचाऽनभ्युदितं-येँन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 5॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 6॥

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूँषि पश्यति ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 7॥

यच्छ्रोत्रेण न श‍ऋणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 8॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं-विँद्धि नेदं-यँदिदमुपासते ॥ 9॥

॥ इति केनोपनिषदि प्रथमः खंडः ॥

කේන උපනිෂද් - ප්රථමඃ ඛංඩඃ

This document is in Sinhala

॥ අථ කේනෝපනිෂත් ॥

ඕං ස॒හ නා॑වවතු । ස॒හ නෞ॑ භුනක්තු । ස॒හ වී॒ර්යං॑ කරවාවහෛ । තේ॒ජ॒ස්විනා॒වධී॑තමස්තු॒ මා වි॑ද්විෂා॒වහෛ᳚ ।

ඕං ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॑ ॥

ඕං ආප්යායංතු මමාංගානි වාක්ප්රාණශ්චක්ෂුඃ ශ්රෝත්රමථෝ බලමිංද්රියාණි ච සර්වාණි । සර්වං බ්රහ්මෞපනිෂදං මාऽහං බ්රහ්ම නිරාකුර්යාං මා මා බ්රහ්ම නිරාකරෝදනිරාකරණමස්ත්වනිරාකරණං මේऽස්තු । තදාත්මනි නිරතේ ය උපනිෂත්සු ධර්මාස්තේ මයි සංතු තේ මයි සංතු ।

ඕං ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॑ ॥

කේනේෂිතං පතති ප්රේෂිතං මනඃ
කේන ප්රාණඃ ප්රථමඃ ප්රෛති යුක්තඃ ।
කේනේෂිතාං-වාඁචමිමාං-වඁදංති
චක්ෂුඃ ශ්රෝත්රං ක උ දේවෝ යුනක්ති ॥ 1॥

ශ්රෝත්රස්ය ශ්රෝත්රං මනසෝ මනෝ යද්
වාචෝ හ වාචං ස උ ප්රාණස්ය ප්රාණඃ ।
චක්ෂුෂශ්චක්ෂුරතිමුච්ය ධීරාඃ
ප්රේත්යාස්මාල්ලෝකාදමෘතා භවංති ॥ 2॥

න තත්ර චක්ෂුර්ගච්ඡති න වාග්ගච්ඡති නෝ මනඃ ।
න විද්මෝ න විජානීමෝ යථෛතදනුශිෂ්යාත් ॥ 3॥

අන්යදේව තද්විදිතාදථෝ අවිදිතාදධි ।
ඉති ශුශ්රුම පූර්වේෂාං-යේඁ නස්තද්ව්යාචචක්ෂිරේ ॥ 4॥

යද්වාචාऽනභ්යුදිතං-යේඁන වාගභ්යුද්යතේ ।
තදේව බ්රහ්ම ත්වං-විඁද්ධි නේදං-යඁදිදමුපාසතේ ॥ 5॥

යන්මනසා න මනුතේ යේනාහුර්මනෝ මතම් ।
තදේව බ්රහ්ම ත්වං-විඁද්ධි නේදං-යඁදිදමුපාසතේ ॥ 6॥

යච්චක්ෂුෂා න පශ්යති යේන චක්ෂූංෂි පශ්යති ।
තදේව බ්රහ්ම ත්වං-විඁද්ධි නේදං-යඁදිදමුපාසතේ ॥ 7॥

යච්ඡ්රෝත්රේණ න ශ‍ඍණෝති යේන ශ්රෝත්රමිදං ශ්රුතම් ।
තදේව බ්රහ්ම ත්වං-විඁද්ධි නේදං-යඁදිදමුපාසතේ ॥ 8॥

යත්ප්රාණේන න ප්රාණිති යේන ප්රාණඃ ප්රණීයතේ ।
තදේව බ්රහ්ම ත්වං-විඁද්ධි නේදං-යඁදිදමුපාසතේ ॥ 9॥

॥ ඉති කේනෝපනිෂදි ප්රථමඃ ඛංඩඃ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top