సానుస్వార ప్రశ్న | सानुस्वार प्रश्न (सुन्नाल पन्नम्) | SANUSVARA PRASNA (SUNNALA PANNAM)

0
సానుస్వార ప్రశ్న | सानुस्वार प्रश्न (सुन्नाल पन्नम्) | SANUSVARA PRASNA (SUNNALA PANNAM)
సానుస్వార ప్రశ్న
(toc) (More Languages)

సానుస్వార ప్రశ్న (సున్నాల పన్నం)

This document is in సరళ తెలుగు

[కృష్ణయజుర్వేదం తైత్తరీయ బ్రాహ్మణ 3-4-1-1]

శ్రీ గురుభ్యో నమః । హరిః ఓమ్ ।

బ్రహ్మ॑ణే బ్రాహ్మ॒ణమాల॑భతే । క్ష॒త్త్రాయ॑ రాజ॒న్యం᳚ । మ॒రుద్భ్యో॒ వైశ్యం᳚ । తప॑సే శూ॒ద్రమ్ । తమ॑సే॒ తస్క॑రమ్ । నార॑కాయ వీర॒హణం᳚ । పా॒ప్మనే᳚ క్లీ॒బమ్ । ఆ॒క్ర॒యాయా॑యో॒గూమ్ ।
కామా॑య పుగ్గ్‍శ్చ॒లూమ్ । అతి॑క్రుష్టాయ మాగ॒ధమ్ ॥ 1 ॥

గీ॒తాయ॑ సూ॒తమ్ । నృ॒త్తాయ॑ శైలూ॒షమ్ । ధర్మా॑య సభాచ॒రమ్ । న॒ర్మాయ॑ రే॒భమ్ । నరి॑ష్ఠాయై భీమ॒లమ్ । హసా॑య॒ కారిం᳚ । ఆ॒నం॒దాయ॑ స్త్రీష॒ఖమ్ । ప్ర॒ముదే॑ కుమారీపు॒త్రమ్ । మే॒ధాయై॑ రథకా॒రమ్ । ధైర్యా॑య॒ తక్షా॑ణమ్ ॥ 2 ॥

శ్రమా॑య కౌలా॒లమ్ । మా॒యాయై॑ కార్మా॒రమ్ । రూ॒పాయ॑ మణికా॒రమ్ । శుభే॑ వ॒పమ్ । శ॒ర॒వ్యా॑యా ఇషుకా॒రమ్ । హే॒త్యై ధ॑న్వకా॒రమ్ । కర్మ॑ణే జ్యాకా॒రమ్ । ది॒ష్టాయ॑ రజ్జుస॒ర్గమ్ । మృ॒త్యవే॑ మృగ॒యుమ్ । అంత॑కాయ శ్వ॒నితం᳚ ॥ 3 ॥

సం॒ధయే॑ జా॒రమ్ । గే॒హాయో॑పప॒తిమ్ । నిర్​ఋ॑త్యై పరివి॒త్తమ్ । ఆర్త్యై॑ పరివివిదా॒నమ్ । అరా᳚ధ్యై దిధిషూ॒పతిం᳚ । ప॒విత్రా॑య భి॒షజం᳚ । ప్ర॒జ్ఞానా॑య నక్షత్రద॒ర్​శమ్ । నిష్కృ॑త్యై పేశస్కా॒రీమ్ । బలా॑యోప॒దామ్ । వర్ణా॑యానూ॒రుధం᳚ ॥ 4 ॥

న॒దీభ్యః॑ పౌంజి॒ష్టమ్ । ఋ॒క్షీకా᳚భ్యో॒ నైషా॑దమ్ । పు॒రు॒ష॒వ్యా॒ఘ్రాయ॑ దు॒ర్మదం᳚ । ప్ర॒యుద్భ్య॒ ఉన్మ॑త్తమ్ । గం॒ధ॒ర్వా॒ప్స॒రాభ్యో॒ వ్రాత్యం᳚ । స॒ర్ప॒దే॒వ॒జ॒నేభ్యోఽప్ర॑తిపదమ్ । అవే᳚భ్యః కిత॒వమ్ । ఇ॒ర్యతా॑యా॒ అకి॑తవమ్ । పి॒శా॒చేభ్యో॑ బిదలకా॒రమ్ । యా॒తు॒ధానే᳚భ్యః కంటకకా॒రమ్ ॥ 5 ॥

ఉ॒థ్సా॒దేభ్యః॑ కు॒బ్జమ్ । ప్ర॒ముదే॑ వామ॒నమ్ । ద్వా॒ర్భ్యః స్రా॒మమ్ । స్వప్నా॑యాం॒ధమ్ । అధ॑ర్మాయ బధి॒రమ్ । సం॒జ్ఞానా॑య స్మరకా॒రీమ్ । ప్ర॒కా॒మోద్యా॑యోప॒సదం᳚ । ఆ॒శి॒క్షాయై᳚ ప్ర॒శ్నినం᳚ । ఉ॒ప॒శి॒క్షాయా॑ అభిప్ర॒శ్నినం᳚ । మ॒ర్యాదా॑యై ప్రశ్నవివా॒కమ్ ॥ 6 ॥

ఋత్యై᳚ స్తే॒నహృ॑దయమ్ । వైర॑హత్యాయ॒ పిశు॑నమ్ । వివి॑త్త్యై క్ష॒త్తారం᳚ । ఔప॑ద్రష్టాయ సంగ్రహీ॒తారం᳚ । బలా॑యానుచ॒రమ్ । భూ॒మ్నే ప॑రిష్కం॒దమ్ । ప్రి॒యాయ॑ ప్రియవా॒దినం᳚ । అరి॑ష్ట్యా అశ్వసా॒దమ్ । మేధా॑య వాసః పల్పూ॒లీమ్ । ప్ర॒కా॒మాయ॑ రజయి॒త్రీమ్ ॥ 7 ॥

భాయై॑ దార్వాహా॒రమ్ । ప్ర॒భాయా॑ ఆగ్నేం॒ధమ్ । నాక॑స్య పృ॒ష్ఠాయా॑భిషే॒క్తారం᳚ । బ్ర॒ధ్నస్య॑ వి॒ష్టపా॑య పాత్రనిర్ణే॒గమ్ । దే॒వ॒లో॒కాయ॑ పేశి॒తారం᳚ । మ॒ను॒ష్య॒లో॒కాయ॑ ప్రకరి॒తారం᳚ । సర్వే᳚భ్యో లో॒కేభ్య॑ ఉపసే॒క్తారం᳚ । అవ॑ర్త్యై వ॒ధాయో॑పమంథి॒తారం᳚ । సు॒వ॒ర్గాయ॑ లో॒కాయ॑ భాగ॒దుఘం᳚ । వర్​షి॑ష్ఠాయ॒ నాకా॑య పరివే॒ష్టారం᳚ ॥ 8 ॥

అర్మే᳚భ్యో హస్తి॒పమ్ । జ॒వాయా᳚శ్వ॒పమ్ । పుష్ట్యై॑ గోపా॒లమ్ । తేజ॑సేఽజపా॒లమ్ । వీ॒ర్యా॑యావిపా॒లమ్ । ఇరా॑యై కీ॒నాశం᳚ । కీ॒లాలా॑య సురాకా॒రమ్ । భ॒ద్రాయ॑ గృహ॒పమ్ । శ్రేయ॑సే విత్త॒ధమ్ । అధ్య॑క్షాయానుక్ష॒త్తారం᳚ ॥ 9 ॥

మ॒న్యవే॑ఽయస్తా॒పమ్ । క్రోధా॑య నిస॒రమ్ । శోకా॑యాభిస॒రమ్ । ఉ॒త్కూ॒ల॒వి॒కూ॒లాభ్యాం᳚ త్రి॒స్థినం᳚ । యోగా॑య యో॒క్తారం᳚ । క్షేమా॑య విమో॒క్తారం᳚ । వపు॑షే మానస్కృ॒తమ్ । శీలా॑యాంజనీకా॒రమ్ । నిర్​ఋ॑త్యై కోశకా॒రీమ్ । య॒మాయా॒సూమ్ ॥ 10 ॥

య॒మ్యై॑ యమ॒సూమ్ । అథ॑ర్వ॒భ్యోఽవ॑తోకామ్ । సం॒​వఀ॒థ్స॒రాయ॑ పర్యా॒రిణీ᳚మ్ । ప॒రి॒వ॒థ్స॒రాయావి॑జాతామ్ । ఇ॒దా॒వ॒థ్స॒రాయా॑ప॒స్కద్వ॑రీమ్ । ఇ॒ద్వ॒త్స॒రాయా॒తీత్వ॑రీమ్ । వ॒థ్స॒రాయ॒ విజ॑ర్జరామ్ । సం॒​వఀ॒థ్స॒రాయ॒ పలి॑క్నీమ్ । వనా॑య వన॒పమ్ । అ॒న్యతో॑ఽరణ్యాయ దావ॒పమ్ ॥ 11 ॥

సరో᳚భ్యో ధైవ॒రమ్ । వేశం॑తాభ్యో॒ దాశం᳚ । ఉ॒ప॒స్థావ॑రీభ్యో॒ బైందం᳚ । న॒డ్వ॒లాభ్యః॑ శౌష్క॒లమ్ । పా॒ర్యా॑య కైవ॒ర్తమ్ । అ॒వా॒ర్యా॑య మార్గా॒రమ్ । తీ॒ర్థేభ్య॑ ఆం॒దమ్ । విష॑మేభ్యో మైనా॒లమ్ । స్వనే᳚భ్యః॒ పర్ణ॑కమ్ । గుహా᳚భ్యః॒ కిరా॑తమ్ । సాను॑భ్యో॒ జంభ॑కమ్ । పర్వ॑తేభ్యః॒ కింపూ॑రుషమ్ ॥ 12 ॥

ప్ర॒తి॒శ్రుత్కా॑యా ఋతు॒లమ్ । ఘోషా॑య భ॒షమ్ । అంతా॑య బహువా॒దినం᳚ । అ॒నం॒తాయ॒ మూకం᳚ । మహ॑సే వీణావా॒దమ్ । క్రోశా॑య తూణవ॒ధ్మమ్ । ఆ॒క్రం॒దాయ॑ దుందుభ్యాఘా॒తమ్ । అ॒వ॒ర॒స్ప॒రాయ॑ శంఖ॒ధ్మమ్ । ఋ॒భుభ్యో॑ఽజినసంధా॒యమ్ । సా॒ధ్యేభ్య॑శ్చర్మ॒మ్ణమ్ ॥ 13 ॥

బీ॒భ॒థ్సాయై॑ పౌల్క॒సమ్ । భూత్యై॑ జాగర॒ణమ్ । అభూ᳚త్యై స్వప॒నమ్ । తు॒లాయై॑ వాణి॒జమ్ । వర్ణా॑య హిరణ్యకా॒రమ్ । విశ్వే᳚భ్యో దే॒వేభ్యః॑ సిధ్మ॒లమ్ । ప॒శ్చా॒ద్దో॒షాయ॑ గ్లా॒వమ్ । ఋత్యై॑ జనవా॒దినం᳚ । వ్యృ॑ద్ధ్యా అపగ॒ల్భమ్ । స॒గ్ం॒‍శ॒రాయ॑ ప్ర॒చ్ఛిదం᳚ ॥ 14 ॥

హసా॑య పుగ్గ్‍శ్చ॒లూమాల॑భతే । వీ॒ణా॒వా॒దం గణ॑కం గీ॒తాయ॑ । యాద॑సే శాబు॒ల్యామ్ । న॒ర్మాయ॑ భద్రవ॒తీమ్ । తూ॒ష్ణ॒వ॒ధ్మం గ్రా॑మ॒ణ్యం॑ పాణిసంఘా॒తం నృ॒త్తాయ॑ । మోదా॑యాను॒క్రోశ॑కమ్ । ఆ॒నం॒దాయ॑ తల॒వమ్ ॥ 15 ॥

అ॒క్ష॒రా॒జాయ॑ కిత॒వమ్ । కృ॒తాయ॑ సభా॒వినం᳚ । త్రేతా॑యా ఆదినవద॒ర్​శమ్ । ద్వా॒ప॒రాయ॑ బహిః॒ సదం᳚ । కల॑యే సభాస్థా॒ణుమ్ । దు॒ష్కృ॒తాయ॑ చ॒రకా॑చార్యమ్ । అధ్వ॑నే బ్రహ్మచా॒రిణం᳚ । పి॒శా॒చేభ్యః॑ సైల॒గమ్ । పి॒పా॒సాయై॑ గోవ్య॒చ్ఛమ్ । నిర్​ఋ॑త్యై గోఘా॒తమ్ । క్షు॒ధే గో॑విక॒ర్తమ్ । క్షు॒త్తృ॒ష్ణాభ్యాం॒ తమ్ । యో గాం-విఀ॒కృంతం॑తం మా॒గ్ం॒సం భిక్ష॑మాణ ఉప॒తిష్ఠ॑తే ॥ 16 ॥

భూమ్యై॑ పీఠస॒ర్పిణ॒మాల॑భతే । అ॒గ్నయేఽగ్ం॑స॒లమ్ । వా॒యవే॑ చాండా॒లమ్ । అం॒తరి॑క్షాయ వగ్ంశన॒ర్తినం᳚ । ది॒వే ఖ॑ల॒తిమ్ । సూర్యా॑య హర్య॒క్షమ్ । చం॒ద్రమ॑సే మిర్మి॒రమ్ । నక్ష॑త్రేభ్యః కి॒లాసం᳚ । అహ్నే॑ శు॒క్లం పిం॑గ॒లమ్ । రాత్రి॑యై కృ॒ష్ణం పిం॑గా॒క్షమ్ ॥ 17 ॥

వా॒చే పురు॑ష॒మాల॑భతే । ప్రా॒ణమ॑పా॒నం-వ్యాఀ॒నము॑దా॒నగ్ం స॑మా॒నం తాన్వా॒యవే᳚ । సూర్యా॑య॒ చక్షు॒రాల॑భతే । మన॑శ్చం॒ద్రమ॑సే । ది॒గ్భ్యః శ్రోత్రం᳚ । ప్ర॒జాప॑తయే॒ పురు॑షమ్ ॥ 18 ॥

అథై॒తానరూ॑పేభ్య॒ ఆల॑భతే । అతి॑హ్రస్వ॒మతి॑దీర్ఘమ్ । అతి॑కృశ॒మత్యగ్ం॑సలమ్ । అతి॑శుక్ల॒మతి॑కృష్ణమ్ । అతి॑శ్లక్ష్ణ॒మతి॑లోమశమ్ । అతి॑కిరిట॒మతి॑దంతురమ్ । అతి॑మిర్మిర॒మతి॑మేమిషమ్ । ఆ॒శాయై॑ జా॒మిమ్ । ప్ర॒తీ॒క్షాయై॑ కుమా॒రీమ్ ॥ 19 ॥

सानुस्वार प्रश्न (सुन्नाल पन्नम्)

This document is in शुद्ध देवनागरी (Devanagari - Samskritam)

[कृष्णयजुर्वेदं तैत्तरीय ब्राह्मण 3-4-1-1]

श्री गुरुभ्यो नमः । हरिः ओम् ।

ब्रह्म॑णे ब्राह्म॒णमाल॑भते । क्ष॒त्त्राय॑ राज॒न्यम्᳚ । म॒रुद्भ्यो॒ वैश्यम्᳚ । तप॑से शू॒द्रम् । तम॑से॒ तस्क॑रम् । नार॑काय वीर॒हणम्᳚ । पा॒प्मने᳚ क्ली॒बम् । आ॒क्र॒याया॑यो॒गूम् ।
कामा॑य पुग्ग्‍श्च॒लूम् । अति॑क्रुष्टाय माग॒धम् ॥ 1 ॥

गी॒ताय॑ सू॒तम् । नृ॒त्ताय॑ शैलू॒षम् । धर्मा॑य सभाच॒रम् । न॒र्माय॑ रे॒भम् । नरि॑ष्ठायै भीम॒लम् । हसा॑य॒ कारिम्᳚ । आ॒न॒न्दाय॑ स्त्रीष॒खम् । प्र॒मुदे॑ कुमारीपु॒त्रम् । मे॒धायै॑ रथका॒रम् । धैर्या॑य॒ तक्षा॑णम् ॥ 2 ॥

श्रमा॑य कौला॒लम् । मा॒यायै॑ कार्मा॒रम् । रू॒पाय॑ मणिका॒रम् । शुभे॑ व॒पम् । श॒र॒व्या॑या इषुका॒रम् । हे॒त्यै ध॑न्वका॒रम् । कर्म॑णे ज्याका॒रम् । दि॒ष्टाय॑ रज्जुस॒र्गम् । मृ॒त्यवे॑ मृग॒युम् । अन्त॑काय श्व॒नितम्᳚ ॥ 3 ॥

स॒न्धये॑ जा॒रम् । गे॒हायो॑पप॒तिम् । निर्​ऋ॑त्यै परिवि॒त्तम् । आर्त्यै॑ परिविविदा॒नम् । अरा᳚ध्यै दिधिषू॒पतिम्᳚ । प॒वित्रा॑य भि॒षजम्᳚ । प्र॒ज्ञाना॑य नक्षत्रद॒र्​शम् । निष्कृ॑त्यै पेशस्का॒रीम् । बला॑योप॒दाम् । वर्णा॑यानू॒रुधम्᳚ ॥ 4 ॥

न॒दीभ्यः॑ पौञ्जि॒ष्टम् । ऋ॒क्षीका᳚भ्यो॒ नैषा॑दम् । पु॒रु॒ष॒व्या॒घ्राय॑ दु॒र्मदम्᳚ । प्र॒युद्भ्य॒ उन्म॑त्तम् । ग॒न्ध॒र्वा॒प्स॒राभ्यो॒ व्रात्यम्᳚ । स॒र्प॒दे॒व॒ज॒नेभ्योऽप्र॑तिपदम् । अवे᳚भ्यः कित॒वम् । इ॒र्यता॑या॒ अकि॑तवम् । पि॒शा॒चेभ्यो॑ बिदलका॒रम् । या॒तु॒धाने᳚भ्यः कण्टकका॒रम् ॥ 5 ॥

उ॒थ्सा॒देभ्यः॑ कु॒ब्जम् । प्र॒मुदे॑ वाम॒नम् । द्वा॒र्भ्यः स्रा॒मम् । स्वप्ना॑या॒न्धम् । अध॑र्माय बधि॒रम् । स॒ञ्ज्ञाना॑य स्मरका॒रीम् । प्र॒का॒मोद्या॑योप॒सदम्᳚ । आ॒शि॒क्षायै᳚ प्र॒श्निनम्᳚ । उ॒प॒शि॒क्षाया॑ अभिप्र॒श्निनम्᳚ । म॒र्यादा॑यै प्रश्नविवा॒कम् ॥ 6 ॥

ऋत्यै᳚ स्ते॒नहृ॑दयम् । वैर॑हत्याय॒ पिशु॑नम् । विवि॑त्त्यै क्ष॒त्तारम्᳚ । औप॑द्रष्टाय सङ्ग्रही॒तारम्᳚ । बला॑यानुच॒रम् । भू॒म्ने प॑रिष्क॒न्दम् । प्रि॒याय॑ प्रियवा॒दिनम्᳚ । अरि॑ष्ट्या अश्वसा॒दम् । मेधा॑य वासः पल्पू॒लीम् । प्र॒का॒माय॑ रजयि॒त्रीम् ॥ 7 ॥

भायै॑ दार्वाहा॒रम् । प्र॒भाया॑ आग्ने॒न्धम् । नाक॑स्य पृ॒ष्ठाया॑भिषे॒क्तारम्᳚ । ब्र॒ध्नस्य॑ वि॒ष्टपा॑य पात्रनिर्णे॒गम् । दे॒व॒लो॒काय॑ पेशि॒तारम्᳚ । म॒नु॒ष्य॒लो॒काय॑ प्रकरि॒तारम्᳚ । सर्वे᳚भ्यो लो॒केभ्य॑ उपसे॒क्तारम्᳚ । अव॑र्त्यै व॒धायो॑पमन्थि॒तारम्᳚ । सु॒व॒र्गाय॑ लो॒काय॑ भाग॒दुघम्᳚ । वर्​षि॑ष्ठाय॒ नाका॑य परिवे॒ष्टारम्᳚ ॥ 8 ॥

अर्मे᳚भ्यो हस्ति॒पम् । ज॒वाया᳚श्व॒पम् । पुष्ट्यै॑ गोपा॒लम् । तेज॑सेऽजपा॒लम् । वी॒र्या॑याविपा॒लम् । इरा॑यै की॒नाशम्᳚ । की॒लाला॑य सुराका॒रम् । भ॒द्राय॑ गृह॒पम् । श्रेय॑से वित्त॒धम् । अध्य॑क्षायानुक्ष॒त्तारम्᳚ ॥ 9 ॥

म॒न्यवे॑ऽयस्ता॒पम् । क्रोधा॑य निस॒रम् । शोका॑याभिस॒रम् । उ॒त्कू॒ल॒वि॒कू॒लाभ्यां᳚ त्रि॒स्थिनम्᳚ । योगा॑य यो॒क्तारम्᳚ । क्षेमा॑य विमो॒क्तारम्᳚ । वपु॑षे मानस्कृ॒तम् । शीला॑याञ्जनीका॒रम् । निर्​ऋ॑त्यै कोशका॒रीम् । य॒माया॒सूम् ॥ 10 ॥

य॒म्यै॑ यम॒सूम् । अथ॑र्व॒भ्योऽव॑तोकाम् । सं॒​वँ॒थ्स॒राय॑ पर्या॒रिणी᳚म् । प॒रि॒व॒थ्स॒रायावि॑जाताम् । इ॒दा॒व॒थ्स॒राया॑प॒स्कद्व॑रीम् । इ॒द्व॒त्स॒राया॒तीत्व॑रीम् । व॒थ्स॒राय॒ विज॑र्जराम् । सं॒​वँ॒थ्स॒राय॒ पलि॑क्नीम् । वना॑य वन॒पम् । अ॒न्यतो॑ऽरण्याय दाव॒पम् ॥ 11 ॥

सरो᳚भ्यो धैव॒रम् । वेश॑न्ताभ्यो॒ दाशम्᳚ । उ॒प॒स्थाव॑रीभ्यो॒ बैन्दम्᳚ । न॒ड्व॒लाभ्यः॑ शौष्क॒लम् । पा॒र्या॑य कैव॒र्तम् । अ॒वा॒र्या॑य मार्गा॒रम् । ती॒र्थेभ्य॑ आ॒न्दम् । विष॑मेभ्यो मैना॒लम् । स्वने᳚भ्यः॒ पर्ण॑कम् । गुहा᳚भ्यः॒ किरा॑तम् । सानु॑भ्यो॒ जम्भ॑कम् । पर्व॑तेभ्यः॒ किम्पू॑रुषम् ॥ 12 ॥

प्र॒ति॒श्रुत्का॑या ऋतु॒लम् । घोषा॑य भ॒षम् । अन्ता॑य बहुवा॒दिनम्᳚ । अ॒न॒न्ताय॒ मूकम्᳚ । मह॑से वीणावा॒दम् । क्रोशा॑य तूणव॒ध्मम् । आ॒क्र॒न्दाय॑ दुन्दुभ्याघा॒तम् । अ॒व॒र॒स्प॒राय॑ शङ्ख॒ध्मम् । ऋ॒भुभ्यो॑ऽजिनसन्धा॒यम् । सा॒ध्येभ्य॑श्चर्म॒म्णम् ॥ 13 ॥

बी॒भ॒थ्सायै॑ पौल्क॒सम् । भूत्यै॑ जागर॒णम् । अभू᳚त्यै स्वप॒नम् । तु॒लायै॑ वाणि॒जम् । वर्णा॑य हिरण्यका॒रम् । विश्वे᳚भ्यो दे॒वेभ्यः॑ सिध्म॒लम् । प॒श्चा॒द्दो॒षाय॑ ग्ला॒वम् । ऋत्यै॑ जनवा॒दिनम्᳚ । व्यृ॑द्ध्या अपग॒ल्भम् । स॒ग्ं॒‍श॒राय॑ प्र॒च्छिदम्᳚ ॥ 14 ॥

हसा॑य पुग्ग्‍श्च॒लूमाल॑भते । वी॒णा॒वा॒दं गण॑कं गी॒ताय॑ । याद॑से शाबु॒ल्याम् । न॒र्माय॑ भद्रव॒तीम् । तू॒ष्ण॒व॒ध्मं ग्रा॑म॒ण्यं॑ पाणिसङ्घा॒तं नृ॒त्ताय॑ । मोदा॑यानु॒क्रोश॑कम् । आ॒न॒न्दाय॑ तल॒वम् ॥ 15 ॥

अ॒क्ष॒रा॒जाय॑ कित॒वम् । कृ॒ताय॑ सभा॒विनम्᳚ । त्रेता॑या आदिनवद॒र्​शम् । द्वा॒प॒राय॑ बहिः॒ सदम्᳚ । कल॑ये सभास्था॒णुम् । दु॒ष्कृ॒ताय॑ च॒रका॑चार्यम् । अध्व॑ने ब्रह्मचा॒रिणम्᳚ । पि॒शा॒चेभ्यः॑ सैल॒गम् । पि॒पा॒सायै॑ गोव्य॒च्छम् । निर्​ऋ॑त्यै गोघा॒तम् । क्षु॒धे गो॑विक॒र्तम् । क्षु॒त्तृ॒ष्णाभ्यां॒ तम् । यो गां-विँ॒कृन्त॑न्तं मा॒ग्ं॒सं भिक्ष॑माण उप॒तिष्ठ॑ते ॥ 16 ॥

भूम्यै॑ पीठस॒र्पिण॒माल॑भते । अ॒ग्नयेऽग्ं॑स॒लम् । वा॒यवे॑ चाण्डा॒लम् । अ॒न्तरि॑क्षाय वग्ंशन॒र्तिनम्᳚ । दि॒वे ख॑ल॒तिम् । सूर्या॑य हर्य॒क्षम् । च॒न्द्रम॑से मिर्मि॒रम् । नक्ष॑त्रेभ्यः कि॒लासम्᳚ । अह्ने॑ शु॒क्लं पि॑ङ्ग॒लम् । रात्रि॑यै कृ॒ष्णं पि॑ङ्गा॒क्षम् ॥ 17 ॥

वा॒चे पुरु॑ष॒माल॑भते । प्रा॒णम॑पा॒नं-व्याँ॒नमु॑दा॒नग्ं स॑मा॒नं तान्वा॒यवे᳚ । सूर्या॑य॒ चक्षु॒राल॑भते । मन॑श्च॒न्द्रम॑से । दि॒ग्भ्यः श्रोत्रम्᳚ । प्र॒जाप॑तये॒ पुरु॑षम् ॥ 18 ॥

अथै॒तानरू॑पेभ्य॒ आल॑भते । अति॑ह्रस्व॒मति॑दीर्घम् । अति॑कृश॒मत्यग्ं॑सलम् । अति॑शुक्ल॒मति॑कृष्णम् । अति॑श्लक्ष्ण॒मति॑लोमशम् । अति॑किरिट॒मति॑दन्तुरम् । अति॑मिर्मिर॒मति॑मेमिषम् । आ॒शायै॑ जा॒मिम् । प्र॒ती॒क्षायै॑ कुमा॒रीम् ॥ 19 ॥

SANUSVARA PRASNA (SUNNALA PANNAM)

This document is in romanized sanskrit (English)

[kṛṣṇayajurvēda-ntaittarīya brāhmaṇa 3-4-1-1]

śrī gurubhyō namaḥ । hariḥ ōm ।

brahma̍ṇē brāhma̠ṇamāla̍bhatē । kṣa̠ttrāya̍ rāja̠nyam̎ । ma̠rudbhyō̠ vaiśyam̎ । tapa̍sē śū̠dram । tama̍sē̠ taska̍ram । nāra̍kāya vīra̠haṇam̎ । pā̠pmanē̎ klī̠bam । ā̠kra̠yāyā̍yō̠gūm ।
kāmā̍ya pugg‍ścha̠lūm । ati̍kruṣṭāya māga̠dham ॥ 1 ॥

gī̠tāya̍ sū̠tam । nṛ̠ttāya̍ śailū̠ṣam । dharmā̍ya sabhācha̠ram । na̠rmāya̍ rē̠bham । nari̍ṣṭhāyai bhīma̠lam । hasā̍ya̠ kārim̎ । ā̠na̠ndāya̍ strīṣa̠kham । pra̠mudē̍ kumārīpu̠tram । mē̠dhāyai̍ rathakā̠ram । dhairyā̍ya̠ takṣā̍ṇam ॥ 2 ॥

śramā̍ya kaulā̠lam । mā̠yāyai̍ kārmā̠ram । rū̠pāya̍ maṇikā̠ram । śubhē̍ va̠pam । śa̠ra̠vyā̍yā iṣukā̠ram । hē̠tyai dha̍nvakā̠ram । karma̍ṇē jyākā̠ram । di̠ṣṭāya̍ rajjusa̠rgam । mṛ̠tyavē̍ mṛga̠yum । anta̍kāya śva̠nitam̎ ॥ 3 ॥

sa̠ndhayē̍ jā̠ram । gē̠hāyō̍papa̠tim । nir-ṛ̍tyai parivi̠ttam । ārtyai̍ parivividā̠nam । arā̎dhyai didhiṣū̠patim̎ । pa̠vitrā̍ya bhi̠ṣajam̎ । pra̠jñānā̍ya nakṣatrada̠r​śam । niṣkṛ̍tyai pēśaskā̠rīm । balā̍yōpa̠dām । varṇā̍yānū̠rudham̎ ॥ 4 ॥

na̠dībhya̍ḥ pauñji̠ṣṭam । ṛ̠kṣīkā̎bhyō̠ naiṣā̍dam । pu̠ru̠ṣa̠vyā̠ghrāya̍ du̠rmadam̎ । pra̠yudbhya̠ unma̍ttam । ga̠ndha̠rvā̠psa̠rābhyō̠ vrātyam̎ । sa̠rpa̠dē̠va̠ja̠nēbhyō-'pra̍tipadam । avē̎bhyaḥ kita̠vam । i̠ryatā̍yā̠ aki̍tavam । pi̠śā̠chēbhyō̍ bidalakā̠ram । yā̠tu̠dhānē̎bhyaḥ kaṇṭakakā̠ram ॥ 5 ॥

u̠thsā̠dēbhya̍ḥ ku̠bjam । pra̠mudē̍ vāma̠nam । dvā̠rbhya-ssrā̠mam । svapnā̍yā̠ndham । adha̍rmāya badhi̠ram । sa̠ñjñānā̍ya smarakā̠rīm । pra̠kā̠mōdyā̍yōpa̠sadam̎ । ā̠śi̠kṣāyai̎ pra̠śninam̎ । u̠pa̠śi̠kṣāyā̍ abhipra̠śninam̎ । ma̠ryādā̍yai praśnavivā̠kam ॥ 6 ॥

ṛtyai̎ stē̠nahṛ̍dayam । vaira̍hatyāya̠ piśu̍nam । vivi̍ttyai kṣa̠ttāram̎ । aupa̍draṣṭāya saṅgrahī̠tāram̎ । balā̍yānucha̠ram । bhū̠mnē pa̍riṣka̠ndam । pri̠yāya̍ priyavā̠dinam̎ । ari̍ṣṭyā aśvasā̠dam । mēdhā̍ya vāsaḥ palpū̠līm । pra̠kā̠māya̍ rajayi̠trīm ॥ 7 ॥

bhāyai̍ dārvāhā̠ram । pra̠bhāyā̍ āgnē̠ndham । nāka̍sya pṛ̠ṣṭhāyā̍bhiṣē̠ktāram̎ । bra̠dhnasya̍ vi̠ṣṭapā̍ya pātranirṇē̠gam । dē̠va̠lō̠kāya̍ pēśi̠tāram̎ । ma̠nu̠ṣya̠lō̠kāya̍ prakari̠tāram̎ । sarvē̎bhyō lō̠kēbhya̍ upasē̠ktāram̎ । ava̍rtyai va̠dhāyō̍pamanthi̠tāram̎ । su̠va̠rgāya̍ lō̠kāya̍ bhāga̠dugham̎ । var​ṣi̍ṣṭhāya̠ nākā̍ya parivē̠ṣṭāram̎ ॥ 8 ॥

armē̎bhyō hasti̠pam । ja̠vāyā̎śva̠pam । puṣṭyai̍ gōpā̠lam । tēja̍sē-'japā̠lam । vī̠ryā̍yāvipā̠lam । irā̍yai kī̠nāśam̎ । kī̠lālā̍ya surākā̠ram । bha̠drāya̍ gṛha̠pam । śrēya̍sē vitta̠dham । adhya̍kṣāyānukṣa̠ttāram̎ ॥ 9 ॥

ma̠nyavē̍-'yastā̠pam । krōdhā̍ya nisa̠ram । śōkā̍yābhisa̠ram । u̠tkū̠la̠vi̠kū̠lābhyā̎-ntri̠sthinam̎ । yōgā̍ya yō̠ktāram̎ । kṣēmā̍ya vimō̠ktāram̎ । vapu̍ṣē mānaskṛ̠tam । śīlā̍yāñjanīkā̠ram । nir-ṛ̍tyai kōśakā̠rīm । ya̠māyā̠sūm ॥ 10 ॥

ya̠myai̍ yama̠sūm । atha̍rva̠bhyō-'va̍tōkām । sa̠ṃva̠thsa̠rāya̍ paryā̠riṇī̎m । pa̠ri̠va̠thsa̠rāyāvi̍jātām । i̠dā̠va̠thsa̠rāyā̍pa̠skadva̍rīm । i̠dva̠tsa̠rāyā̠tītva̍rīm । va̠thsa̠rāya̠ vija̍rjarām । sa̠ṃva̠thsa̠rāya̠ pali̍knīm । vanā̍ya vana̠pam । a̠nyatō̍-'raṇyāya dāva̠pam ॥ 11 ॥

sarō̎bhyō dhaiva̠ram । vēśa̍ntābhyō̠ dāśam̎ । u̠pa̠sthāva̍rībhyō̠ baindam̎ । na̠ḍva̠lābhya̍-śśauṣka̠lam । pā̠ryā̍ya kaiva̠rtam । a̠vā̠ryā̍ya mārgā̠ram । tī̠rthēbhya̍ ā̠ndam । viṣa̍mēbhyō mainā̠lam । svanē̎bhya̠ḥ parṇa̍kam । guhā̎bhya̠ḥ kirā̍tam । sānu̍bhyō̠ jambha̍kam । parva̍tēbhya̠ḥ kimpū̍ruṣam ॥ 12 ॥

pra̠ti̠śrutkā̍yā ṛtu̠lam । ghōṣā̍ya bha̠ṣam । antā̍ya bahuvā̠dinam̎ । a̠na̠ntāya̠ mūkam̎ । maha̍sē vīṇāvā̠dam । krōśā̍ya tūṇava̠dhmam । ā̠kra̠ndāya̍ dundubhyāghā̠tam । a̠va̠ra̠spa̠rāya̍ śaṅkha̠dhmam । ṛ̠bhubhyō̍-'jinasandhā̠yam । sā̠dhyēbhya̍ścharma̠mṇam ॥ 13 ॥

bī̠bha̠thsāyai̍ paulka̠sam । bhūtyai̍ jāgara̠ṇam । abhū̎tyai svapa̠nam । tu̠lāyai̍ vāṇi̠jam । varṇā̍ya hiraṇyakā̠ram । viśvē̎bhyō dē̠vēbhya̍-ssidhma̠lam । pa̠śchā̠ddō̠ṣāya̍ glā̠vam । ṛtyai̍ janavā̠dinam̎ । vyṛ̍ddhyā apaga̠lbham । sa̠g̠ṃ‍śa̠rāya̍ pra̠chChidam̎ ॥ 14 ॥

hasā̍ya pugg‍ścha̠lūmāla̍bhatē । vī̠ṇā̠vā̠da-ṅgaṇa̍ka-ṅgī̠tāya̍ । yāda̍sē śābu̠lyām । na̠rmāya̍ bhadrava̠tīm । tū̠ṣṇa̠va̠dhma-ṅgrā̍ma̠ṇya̍-mpāṇisaṅghā̠ta-nnṛ̠ttāya̍ । mōdā̍yānu̠krōśa̍kam । ā̠na̠ndāya̍ tala̠vam ॥ 15 ॥

a̠kṣa̠rā̠jāya̍ kita̠vam । kṛ̠tāya̍ sabhā̠vinam̎ । trētā̍yā ādinavada̠r​śam । dvā̠pa̠rāya̍ bahi̠-ssadam̎ । kala̍yē sabhāsthā̠ṇum । du̠ṣkṛ̠tāya̍ cha̠rakā̍chāryam । adhva̍nē brahmachā̠riṇam̎ । pi̠śā̠chēbhya̍-ssaila̠gam । pi̠pā̠sāyai̍ gōvya̠chCham । nir-ṛ̍tyai gōghā̠tam । kṣu̠dhē gō̍vika̠rtam । kṣu̠ttṛ̠ṣṇābhyā̠-ntam । yō gāṃ vi̠kṛnta̍nta-mmā̠g̠ṃsa-mbhikṣa̍māṇa upa̠tiṣṭha̍tē ॥ 16 ॥

bhūmyai̍ pīṭhasa̠rpiṇa̠māla̍bhatē । a̠gnayē-'g̍ṃsa̠lam । vā̠yavē̍ chāṇḍā̠lam । a̠ntari̍kṣāya vagṃśana̠rtinam̎ । di̠vē kha̍la̠tim । sūryā̍ya harya̠kṣam । cha̠ndrama̍sē mirmi̠ram । nakṣa̍trēbhyaḥ ki̠lāsam̎ । ahnē̍ śu̠kla-mpi̍ṅga̠lam । rātri̍yai kṛ̠ṣṇa-mpi̍ṅgā̠kṣam ॥ 17 ॥

vā̠chē puru̍ṣa̠māla̍bhatē । prā̠ṇama̍pā̠naṃ vyā̠namu̍dā̠nagṃ sa̍mā̠na-ntānvā̠yavē̎ । sūryā̍ya̠ chakṣu̠rāla̍bhatē । mana̍ścha̠ndrama̍sē । di̠gbhya-śśrōtram̎ । pra̠jāpa̍tayē̠ puru̍ṣam ॥ 18 ॥

athai̠tānarū̍pēbhya̠ āla̍bhatē । ati̍hrasva̠mati̍dīrgham । ati̍kṛśa̠matyag̍ṃsalam । ati̍śukla̠mati̍kṛṣṇam । ati̍ślakṣṇa̠mati̍lōmaśam । ati̍kiriṭa̠mati̍danturam । ati̍mirmira̠mati̍mēmiṣam । ā̠śāyai̍ jā̠mim । pra̠tī̠kṣāyai̍ kumā̠rīm ॥ 19 ॥

ஸானுஸ்வார ப்ரஶ்ன (ஸுன்னால பன்னம்)

This document is in Tamil

[க்ருஷ்ணயஜுர்வேத-³ன்தைத்தரீய ப்³ராஹ்மண 3-4-1-1]

ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம: । ஹரி: ஓம் ।

ப்³ரஹ்ம॑ணே ப்³ராஹ்ம॒ணமால॑ப⁴தே । க்ஷ॒த்த்ராய॑ ராஜ॒ன்யம்᳚ । ம॒ருத்³ப்⁴யோ॒ வைஶ்யம்᳚ । தப॑ஸே ஶூ॒த்³ரம் । தம॑ஸே॒ தஸ்க॑ரம் । நார॑காய வீர॒ஹணம்᳚ । பா॒ப்மனே᳚ க்லீ॒ப³ம் । ஆ॒க்ர॒யாயா॑யோ॒கூ³ம் ।
காமா॑ய புக்³க்³‍ஶ்ச॒லூம் । அதி॑க்ருஷ்டாய மாக॒³த⁴ம் ॥ 1 ॥

கீ॒³தாய॑ ஸூ॒தம் । ந்ரு॒த்தாய॑ ஶைலூ॒ஷம் । த⁴ர்மா॑ய ஸபா⁴ச॒ரம் । ந॒ர்மாய॑ ரே॒ப⁴ம் । நரி॑ஷ்டா²யை பீ⁴ம॒லம் । ஹஸா॑ய॒ காரிம்᳚ । ஆ॒ன॒ன்தா³ய॑ ஸ்த்ரீஷ॒க²ம் । ப்ர॒முதே॑³ குமாரீபு॒த்ரம் । மே॒தா⁴யை॑ ரத²கா॒ரம் । தை⁴ர்யா॑ய॒ தக்ஷா॑ணம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரமா॑ய கௌலா॒லம் । மா॒யாயை॑ கார்மா॒ரம் । ரூ॒பாய॑ மணிகா॒ரம் । ஶுபே॑⁴ வ॒பம் । ஶ॒ர॒வ்யா॑யா இஷுகா॒ரம் । ஹே॒த்யை த॑⁴ன்வகா॒ரம் । கர்ம॑ணே ஜ்யாகா॒ரம் । தி॒³ஷ்டாய॑ ரஜ்ஜுஸ॒ர்க³ம் । ம்ரு॒த்யவே॑ ம்ருக॒³யும் । அன்த॑காய ஶ்வ॒னிதம்᳚ ॥ 3 ॥

ஸ॒ன்த⁴யே॑ ஜா॒ரம் । கே॒³ஹாயோ॑பப॒திம் । நிர்ரு॑த்யை பரிவி॒த்தம் । ஆர்த்யை॑ பரிவிவிதா॒³னம் । அரா᳚த்⁴யை தி³தி⁴ஷூ॒பதிம்᳚ । ப॒வித்ரா॑ய பி॒⁴ஷஜம்᳚ । ப்ர॒ஜ்ஞானா॑ய நக்ஷத்ரத॒³ர்​ஶம் । நிஷ்க்ரு॑த்யை பேஶஸ்கா॒ரீம் । ப³லா॑யோப॒தா³ம் । வர்ணா॑யானூ॒ருத⁴ம்᳚ ॥ 4 ॥

ந॒தீ³ப்⁴ய:॑ பௌஞ்ஜி॒ஷ்டம் । ரு॒க்ஷீகா᳚ப்⁴யோ॒ நைஷா॑த³ம் । பு॒ரு॒ஷ॒வ்யா॒க்⁴ராய॑ து॒³ர்மத³ம்᳚ । ப்ர॒யுத்³ப்⁴ய॒ உன்ம॑த்தம் । க॒³ன்த॒⁴ர்வா॒ப்ஸ॒ராப்⁴யோ॒ வ்ராத்யம்᳚ । ஸ॒ர்ப॒தே॒³வ॒ஜ॒னேப்⁴யோப்ர॑திபத³ம் । அவே᳚ப்⁴ய: கித॒வம் । இ॒ர்யதா॑யா॒ அகி॑தவம் । பி॒ஶா॒சேப்⁴யோ॑ பி³த³லகா॒ரம் । யா॒து॒தா⁴னே᳚ப்⁴ய: கண்டககா॒ரம் ॥ 5 ॥

உ॒த்²ஸா॒தே³ப்⁴ய:॑ கு॒ப்³ஜம் । ப்ர॒முதே॑³ வாம॒னம் । த்³வா॒ர்ப்⁴ய-ஸ்ஸ்ரா॒மம் । ஸ்வப்னா॑யா॒ன்த⁴ம் । அத॑⁴ர்மாய ப³தி॒⁴ரம் । ஸ॒ஞ்ஜ்ஞானா॑ய ஸ்மரகா॒ரீம் । ப்ர॒கா॒மோத்³யா॑யோப॒ஸத³ம்᳚ । ஆ॒ஶி॒க்ஷாயை᳚ ப்ர॒ஶ்னினம்᳚ । உ॒ப॒ஶி॒க்ஷாயா॑ அபி⁴ப்ர॒ஶ்னினம்᳚ । ம॒ர்யாதா॑³யை ப்ரஶ்னவிவா॒கம் ॥ 6 ॥

ருத்யை᳚ ஸ்தே॒னஹ்ரு॑த³யம் । வைர॑ஹத்யாய॒ பிஶு॑னம் । விவி॑த்த்யை க்ஷ॒த்தாரம்᳚ । ஔப॑த்³ரஷ்டாய ஸங்க்³ரஹீ॒தாரம்᳚ । ப³லா॑யானுச॒ரம் । பூ॒⁴ம்னே ப॑ரிஷ்க॒ன்த³ம் । ப்ரி॒யாய॑ ப்ரியவா॒தி³னம்᳚ । அரி॑ஷ்ட்யா அஶ்வஸா॒த³ம் । மேதா॑⁴ய வாஸ: பல்பூ॒லீம் । ப்ர॒கா॒மாய॑ ரஜயி॒த்ரீம் ॥ 7 ॥

பா⁴யை॑ தா³ர்வாஹா॒ரம் । ப்ர॒பா⁴யா॑ ஆக்³னே॒ன்த⁴ம் । நாக॑ஸ்ய ப்ரு॒ஷ்டா²யா॑பி⁴ஷே॒க்தாரம்᳚ । ப்³ர॒த்⁴னஸ்ய॑ வி॒ஷ்டபா॑ய பாத்ரனிர்ணே॒க³ம் । தே॒³வ॒லோ॒காய॑ பேஶி॒தாரம்᳚ । ம॒னு॒ஷ்ய॒லோ॒காய॑ ப்ரகரி॒தாரம்᳚ । ஸர்வே᳚ப்⁴யோ லோ॒கேப்⁴ய॑ உபஸே॒க்தாரம்᳚ । அவ॑ர்த்யை வ॒தா⁴யோ॑பமன்தி॒²தாரம்᳚ । ஸு॒வ॒ர்கா³ய॑ லோ॒காய॑ பா⁴க॒³து³க⁴ம்᳚ । வர்​ஷி॑ஷ்டா²ய॒ நாகா॑ய பரிவே॒ஷ்டாரம்᳚ ॥ 8 ॥

அர்மே᳚ப்⁴யோ ஹஸ்தி॒பம் । ஜ॒வாயா᳚ஶ்வ॒பம் । புஷ்ட்யை॑ கோ³பா॒லம் । தேஜ॑ஸேஜபா॒லம் । வீ॒ர்யா॑யாவிபா॒லம் । இரா॑யை கீ॒னாஶம்᳚ । கீ॒லாலா॑ய ஸுராகா॒ரம் । ப॒⁴த்³ராய॑ க்³ருஹ॒பம் । ஶ்ரேய॑ஸே வித்த॒த⁴ம் । அத்⁴ய॑க்ஷாயானுக்ஷ॒த்தாரம்᳚ ॥ 9 ॥

ம॒ன்யவே॑யஸ்தா॒பம் । க்ரோதா॑⁴ய நிஸ॒ரம் । ஶோகா॑யாபி⁴ஸ॒ரம் । உ॒த்கூ॒ல॒வி॒கூ॒லாப்⁴யாம்᳚ த்ரி॒ஸ்தி²னம்᳚ । யோகா॑³ய யோ॒க்தாரம்᳚ । க்ஷேமா॑ய விமோ॒க்தாரம்᳚ । வபு॑ஷே மானஸ்க்ரு॒தம் । ஶீலா॑யாஞ்ஜனீகா॒ரம் । நிர்ரு॑த்யை கோஶகா॒ரீம் । ய॒மாயா॒ஸூம் ॥ 1௦ ॥

ய॒ம்யை॑ யம॒ஸூம் । அத॑²ர்வ॒ப்⁴யோவ॑தோகாம் । ஸம்॒வ॒த்²ஸ॒ராய॑ பர்யா॒ரிணீ᳚ம் । ப॒ரி॒வ॒த்²ஸ॒ராயாவி॑ஜாதாம் । இ॒தா॒³வ॒த்²ஸ॒ராயா॑ப॒ஸ்கத்³வ॑ரீம் । இ॒த்³வ॒த்ஸ॒ராயா॒தீத்வ॑ரீம் । வ॒த்²ஸ॒ராய॒ விஜ॑ர்ஜராம் । ஸம்॒வ॒த்²ஸ॒ராய॒ பலி॑க்னீம் । வனா॑ய வன॒பம் । அ॒ன்யதோ॑ரண்யாய தா³வ॒பம் ॥ 11 ॥

ஸரோ᳚ப்⁴யோ தை⁴வ॒ரம் । வேஶ॑ன்தாப்⁴யோ॒ தா³ஶம்᳚ । உ॒ப॒ஸ்தா²வ॑ரீப்⁴யோ॒ பை³ன்த³ம்᳚ । ந॒ட்³வ॒லாப்⁴ய॑-ஶ்ஶௌஷ்க॒லம் । பா॒ர்யா॑ய கைவ॒ர்தம் । அ॒வா॒ர்யா॑ய மார்கா॒³ரம் । தீ॒ர்தே²ப்⁴ய॑ ஆ॒ன்த³ம் । விஷ॑மேப்⁴யோ மைனா॒லம் । ஸ்வனே᳚ப்⁴ய:॒ பர்ண॑கம் । கு³ஹா᳚ப்⁴ய:॒ கிரா॑தம் । ஸானு॑ப்⁴யோ॒ ஜம்ப॑⁴கம் । பர்வ॑தேப்⁴ய:॒ கிம்பூ॑ருஷம் ॥ 12 ॥

ப்ர॒தி॒ஶ்ருத்கா॑யா ருது॒லம் । கோ⁴ஷா॑ய ப॒⁴ஷம் । அன்தா॑ய ப³ஹுவா॒தி³னம்᳚ । அ॒ன॒ன்தாய॒ மூகம்᳚ । மஹ॑ஸே வீணாவா॒த³ம் । க்ரோஶா॑ய தூணவ॒த்⁴மம் । ஆ॒க்ர॒ன்தா³ய॑ து³ன்து³ப்⁴யாகா॒⁴தம் । அ॒வ॒ர॒ஸ்ப॒ராய॑ ஶங்க॒²த்⁴மம் । ரு॒பு⁴ப்⁴யோ॑ஜினஸன்தா॒⁴யம் । ஸா॒த்⁴யேப்⁴ய॑ஶ்சர்ம॒ம்ணம் ॥ 13 ॥

பீ॒³ப॒⁴த்²ஸாயை॑ பௌல்க॒ஸம் । பூ⁴த்யை॑ ஜாக³ர॒ணம் । அபூ᳚⁴த்யை ஸ்வப॒னம் । து॒லாயை॑ வாணி॒ஜம் । வர்ணா॑ய ஹிரண்யகா॒ரம் । விஶ்வே᳚ப்⁴யோ தே॒³வேப்⁴ய॑-ஸ்ஸித்⁴ம॒லம் । ப॒ஶ்சா॒த்³தோ॒³ஷாய॑ க்³லா॒வம் । ருத்யை॑ ஜனவா॒தி³னம்᳚ । வ்ய்ரு॑த்³த்⁴யா அபக॒³ல்ப⁴ம் । ஸ॒க்³ம்॒‍ஶ॒ராய॑ ப்ர॒ச்சி²த³ம்᳚ ॥ 14 ॥

ஹஸா॑ய புக்³க்³‍ஶ்ச॒லூமால॑ப⁴தே । வீ॒ணா॒வா॒த³ம் க³ண॑கம் கீ॒³தாய॑ । யாத॑³ஸே ஶாபு॒³ல்யாம் । ந॒ர்மாய॑ ப⁴த்³ரவ॒தீம் । தூ॒ஷ்ண॒வ॒த்⁴மம் க்³ரா॑ம॒ண்யம்॑ பாணிஸங்கா॒⁴த-ன்ன்ரு॒த்தாய॑ । மோதா॑³யானு॒க்ரோஶ॑கம் । ஆ॒ன॒ன்தா³ய॑ தல॒வம் ॥ 15 ॥

அ॒க்ஷ॒ரா॒ஜாய॑ கித॒வம் । க்ரு॒தாய॑ ஸபா॒⁴வினம்᳚ । த்ரேதா॑யா ஆதி³னவத॒³ர்​ஶம் । த்³வா॒ப॒ராய॑ ப³ஹி॒-ஸ்ஸத³ம்᳚ । கல॑யே ஸபா⁴ஸ்தா॒²ணும் । து॒³ஷ்க்ரு॒தாய॑ ச॒ரகா॑சார்யம் । அத்⁴வ॑னே ப்³ரஹ்மசா॒ரிணம்᳚ । பி॒ஶா॒சேப்⁴ய॑-ஸ்ஸைல॒க³ம் । பி॒பா॒ஸாயை॑ கோ³வ்ய॒ச்ச²ம் । நிர்ரு॑த்யை கோ³கா॒⁴தம் । க்ஷு॒தே⁴ கோ॑³விக॒ர்தம் । க்ஷு॒த்த்ரு॒ஷ்ணாப்⁴யாம்॒ தம் । யோ கா³ஂ-விഁ॒க்ருன்த॑ன்த-ம்மா॒க்³ம்॒ஸம் பி⁴க்ஷ॑மாண உப॒திஷ்ட॑²தே ॥ 16 ॥

பூ⁴ம்யை॑ பீட²ஸ॒ர்பிண॒மால॑ப⁴தே । அ॒க்³னயேக்³ம்॑ஸ॒லம் । வா॒யவே॑ சாண்டா॒³லம் । அ॒ன்தரி॑க்ஷாய வக்³ம்ஶன॒ர்தினம்᳚ । தி॒³வே க॑²ல॒திம் । ஸூர்யா॑ய ஹர்ய॒க்ஷம் । ச॒ன்த்³ரம॑ஸே மிர்மி॒ரம் । நக்ஷ॑த்ரேப்⁴ய: கி॒லாஸம்᳚ । அஹ்னே॑ ஶு॒க்ல-ம்பி॑ங்க॒³லம் । ராத்ரி॑யை க்ரு॒ஷ்ண-ம்பி॑ங்கா॒³க்ஷம் ॥ 17 ॥

வா॒சே புரு॑ஷ॒மால॑ப⁴தே । ப்ரா॒ணம॑பா॒னஂ-வ்யாഁ॒னமு॑தா॒³னக்³ம் ஸ॑மா॒ன-ன்தான்வா॒யவே᳚ । ஸூர்யா॑ய॒ சக்ஷு॒ரால॑ப⁴தே । மன॑ஶ்ச॒ன்த்³ரம॑ஸே । தி॒³க்³ப்⁴ய-ஶ்ஶ்ரோத்ரம்᳚ । ப்ர॒ஜாப॑தயே॒ புரு॑ஷம் ॥ 18 ॥

அதை॒²தானரூ॑பேப்⁴ய॒ ஆல॑ப⁴தே । அதி॑ஹ்ரஸ்வ॒மதி॑தீ³ர்க⁴ம் । அதி॑க்ருஶ॒மத்யக்³ம்॑ஸலம் । அதி॑ஶுக்ல॒மதி॑க்ருஷ்ணம் । அதி॑ஶ்லக்ஷ்ண॒மதி॑லோமஶம் । அதி॑கிரிட॒மதி॑த³ன்துரம் । அதி॑மிர்மிர॒மதி॑மேமிஷம் । ஆ॒ஶாயை॑ ஜா॒மிம் । ப்ர॒தீ॒க்ஷாயை॑ குமா॒ரீம் ॥ 19 ॥

ಸಾನುಸ್ವಾರ ಪ್ರಶ್ನ (ಸುನ್ನಾಲ ಪನ್ನಂ)

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ (Kannada)

[ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಂ ತೈತ್ತರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 3-4-1-1]

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಹರಿಃ ಓಮ್ ।

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಮಾಲ॑ಭತೇ । ಕ್ಷ॒ತ್ತ್ರಾಯ॑ ರಾಜ॒ನ್ಯಂ᳚ । ಮ॒ರುದ್ಭ್ಯೋ॒ ವೈಶ್ಯಂ᳚ । ತಪ॑ಸೇ ಶೂ॒ದ್ರಮ್ । ತಮ॑ಸೇ॒ ತಸ್ಕ॑ರಮ್ । ನಾರ॑ಕಾಯ ವೀರ॒ಹಣಂ᳚ । ಪಾ॒ಪ್ಮನೇ᳚ ಕ್ಲೀ॒ಬಮ್ । ಆ॒ಕ್ರ॒ಯಾಯಾ॑ಯೋ॒ಗೂಮ್ ।
ಕಾಮಾ॑ಯ ಪುಗ್ಗ್‍ಶ್ಚ॒ಲೂಮ್ । ಅತಿ॑ಕ್ರುಷ್ಟಾಯ ಮಾಗ॒ಧಮ್ ॥ 1 ॥

ಗೀ॒ತಾಯ॑ ಸೂ॒ತಮ್ । ನೃ॒ತ್ತಾಯ॑ ಶೈಲೂ॒ಷಮ್ । ಧರ್ಮಾ॑ಯ ಸಭಾಚ॒ರಮ್ । ನ॒ರ್ಮಾಯ॑ ರೇ॒ಭಮ್ । ನರಿ॑ಷ್ಠಾಯೈ ಭೀಮ॒ಲಮ್ । ಹಸಾ॑ಯ॒ ಕಾರಿಂ᳚ । ಆ॒ನಂ॒ದಾಯ॑ ಸ್ತ್ರೀಷ॒ಖಮ್ । ಪ್ರ॒ಮುದೇ॑ ಕುಮಾರೀಪು॒ತ್ರಮ್ । ಮೇ॒ಧಾಯೈ॑ ರಥಕಾ॒ರಮ್ । ಧೈರ್ಯಾ॑ಯ॒ ತಕ್ಷಾ॑ಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಶ್ರಮಾ॑ಯ ಕೌಲಾ॒ಲಮ್ । ಮಾ॒ಯಾಯೈ॑ ಕಾರ್ಮಾ॒ರಮ್ । ರೂ॒ಪಾಯ॑ ಮಣಿಕಾ॒ರಮ್ । ಶುಭೇ॑ ವ॒ಪಮ್ । ಶ॒ರ॒ವ್ಯಾ॑ಯಾ ಇಷುಕಾ॒ರಮ್ । ಹೇ॒ತ್ಯೈ ಧ॑ನ್ವಕಾ॒ರಮ್ । ಕರ್ಮ॑ಣೇ ಜ್ಯಾಕಾ॒ರಮ್ । ದಿ॒ಷ್ಟಾಯ॑ ರಜ್ಜುಸ॒ರ್ಗಮ್ । ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॑ ಮೃಗ॒ಯುಮ್ । ಅಂತ॑ಕಾಯ ಶ್ವ॒ನಿತಂ᳚ ॥ 3 ॥

ಸಂ॒ಧಯೇ॑ ಜಾ॒ರಮ್ । ಗೇ॒ಹಾಯೋ॑ಪಪ॒ತಿಮ್ । ನಿರ್​ಋ॑ತ್ಯೈ ಪರಿವಿ॒ತ್ತಮ್ । ಆರ್ತ್ಯೈ॑ ಪರಿವಿವಿದಾ॒ನಮ್ । ಅರಾ᳚ಧ್ಯೈ ದಿಧಿಷೂ॒ಪತಿಂ᳚ । ಪ॒ವಿತ್ರಾ॑ಯ ಭಿ॒ಷಜಂ᳚ । ಪ್ರ॒ಜ್ಞಾನಾ॑ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ॒ರ್​ಶಮ್ । ನಿಷ್ಕೃ॑ತ್ಯೈ ಪೇಶಸ್ಕಾ॒ರೀಮ್ । ಬಲಾ॑ಯೋಪ॒ದಾಮ್ । ವರ್ಣಾ॑ಯಾನೂ॒ರುಧಂ᳚ ॥ 4 ॥

ನ॒ದೀಭ್ಯಃ॑ ಪೌಂಜಿ॒ಷ್ಟಮ್ । ಋ॒ಕ್ಷೀಕಾ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನೈಷಾ॑ದಮ್ । ಪು॒ರು॒ಷ॒ವ್ಯಾ॒ಘ್ರಾಯ॑ ದು॒ರ್ಮದಂ᳚ । ಪ್ರ॒ಯುದ್ಭ್ಯ॒ ಉನ್ಮ॑ತ್ತಮ್ । ಗಂ॒ಧ॒ರ್ವಾ॒ಪ್ಸ॒ರಾಭ್ಯೋ॒ ವ್ರಾತ್ಯಂ᳚ । ಸ॒ರ್ಪ॒ದೇ॒ವ॒ಜ॒ನೇಭ್ಯೋಽಪ್ರ॑ತಿಪದಮ್ । ಅವೇ᳚ಭ್ಯಃ ಕಿತ॒ವಮ್ । ಇ॒ರ್ಯತಾ॑ಯಾ॒ ಅಕಿ॑ತವಮ್ । ಪಿ॒ಶಾ॒ಚೇಭ್ಯೋ॑ ಬಿದಲಕಾ॒ರಮ್ । ಯಾ॒ತು॒ಧಾನೇ᳚ಭ್ಯಃ ಕಂಟಕಕಾ॒ರಮ್ ॥ 5 ॥

ಉ॒ಥ್ಸಾ॒ದೇಭ್ಯಃ॑ ಕು॒ಬ್ಜಮ್ । ಪ್ರ॒ಮುದೇ॑ ವಾಮ॒ನಮ್ । ದ್ವಾ॒ರ್ಭ್ಯಃ ಸ್ರಾ॒ಮಮ್ । ಸ್ವಪ್ನಾ॑ಯಾಂ॒ಧಮ್ । ಅಧ॑ರ್ಮಾಯ ಬಧಿ॒ರಮ್ । ಸಂ॒ಜ್ಞಾನಾ॑ಯ ಸ್ಮರಕಾ॒ರೀಮ್ । ಪ್ರ॒ಕಾ॒ಮೋದ್ಯಾ॑ಯೋಪ॒ಸದಂ᳚ । ಆ॒ಶಿ॒ಕ್ಷಾಯೈ᳚ ಪ್ರ॒ಶ್ನಿನಂ᳚ । ಉ॒ಪ॒ಶಿ॒ಕ್ಷಾಯಾ॑ ಅಭಿಪ್ರ॒ಶ್ನಿನಂ᳚ । ಮ॒ರ್ಯಾದಾ॑ಯೈ ಪ್ರಶ್ನವಿವಾ॒ಕಮ್ ॥ 6 ॥

ಋತ್ಯೈ᳚ ಸ್ತೇ॒ನಹೃ॑ದಯಮ್ । ವೈರ॑ಹತ್ಯಾಯ॒ ಪಿಶು॑ನಮ್ । ವಿವಿ॑ತ್ತ್ಯೈ ಕ್ಷ॒ತ್ತಾರಂ᳚ । ಔಪ॑ದ್ರಷ್ಟಾಯ ಸಂಗ್ರಹೀ॒ತಾರಂ᳚ । ಬಲಾ॑ಯಾನುಚ॒ರಮ್ । ಭೂ॒ಮ್ನೇ ಪ॑ರಿಷ್ಕಂ॒ದಮ್ । ಪ್ರಿ॒ಯಾಯ॑ ಪ್ರಿಯವಾ॒ದಿನಂ᳚ । ಅರಿ॑ಷ್ಟ್ಯಾ ಅಶ್ವಸಾ॒ದಮ್ । ಮೇಧಾ॑ಯ ವಾಸಃ ಪಲ್ಪೂ॒ಲೀಮ್ । ಪ್ರ॒ಕಾ॒ಮಾಯ॑ ರಜಯಿ॒ತ್ರೀಮ್ ॥ 7 ॥

ಭಾಯೈ॑ ದಾರ್ವಾಹಾ॒ರಮ್ । ಪ್ರ॒ಭಾಯಾ॑ ಆಗ್ನೇಂ॒ಧಮ್ । ನಾಕ॑ಸ್ಯ ಪೃ॒ಷ್ಠಾಯಾ॑ಭಿಷೇ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಬ್ರ॒ಧ್ನಸ್ಯ॑ ವಿ॒ಷ್ಟಪಾ॑ಯ ಪಾತ್ರನಿರ್ಣೇ॒ಗಮ್ । ದೇ॒ವ॒ಲೋ॒ಕಾಯ॑ ಪೇಶಿ॒ತಾರಂ᳚ । ಮ॒ನು॒ಷ್ಯ॒ಲೋ॒ಕಾಯ॑ ಪ್ರಕರಿ॒ತಾರಂ᳚ । ಸರ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ ಲೋ॒ಕೇಭ್ಯ॑ ಉಪಸೇ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ರ್ತ್ಯೈ ವ॒ಧಾಯೋ॑ಪಮಂಥಿ॒ತಾರಂ᳚ । ಸು॒ವ॒ರ್ಗಾಯ॑ ಲೋ॒ಕಾಯ॑ ಭಾಗ॒ದುಘಂ᳚ । ವರ್​ಷಿ॑ಷ್ಠಾಯ॒ ನಾಕಾ॑ಯ ಪರಿವೇ॒ಷ್ಟಾರಂ᳚ ॥ 8 ॥

ಅರ್ಮೇ᳚ಭ್ಯೋ ಹಸ್ತಿ॒ಪಮ್ । ಜ॒ವಾಯಾ᳚ಶ್ವ॒ಪಮ್ । ಪುಷ್ಟ್ಯೈ॑ ಗೋಪಾ॒ಲಮ್ । ತೇಜ॑ಸೇಽಜಪಾ॒ಲಮ್ । ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಯಾವಿಪಾ॒ಲಮ್ । ಇರಾ॑ಯೈ ಕೀ॒ನಾಶಂ᳚ । ಕೀ॒ಲಾಲಾ॑ಯ ಸುರಾಕಾ॒ರಮ್ । ಭ॒ದ್ರಾಯ॑ ಗೃಹ॒ಪಮ್ । ಶ್ರೇಯ॑ಸೇ ವಿತ್ತ॒ಧಮ್ । ಅಧ್ಯ॑ಕ್ಷಾಯಾನುಕ್ಷ॒ತ್ತಾರಂ᳚ ॥ 9 ॥

ಮ॒ನ್ಯವೇ॑ಽಯಸ್ತಾ॒ಪಮ್ । ಕ್ರೋಧಾ॑ಯ ನಿಸ॒ರಮ್ । ಶೋಕಾ॑ಯಾಭಿಸ॒ರಮ್ । ಉ॒ತ್ಕೂ॒ಲ॒ವಿ॒ಕೂ॒ಲಾಭ್ಯಾಂ᳚ ತ್ರಿ॒ಸ್ಥಿನಂ᳚ । ಯೋಗಾ॑ಯ ಯೋ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಕ್ಷೇಮಾ॑ಯ ವಿಮೋ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ವಪು॑ಷೇ ಮಾನಸ್ಕೃ॒ತಮ್ । ಶೀಲಾ॑ಯಾಂಜನೀಕಾ॒ರಮ್ । ನಿರ್​ಋ॑ತ್ಯೈ ಕೋಶಕಾ॒ರೀಮ್ । ಯ॒ಮಾಯಾ॒ಸೂಮ್ ॥ 10 ॥

ಯ॒ಮ್ಯೈ॑ ಯಮ॒ಸೂಮ್ । ಅಥ॑ರ್ವ॒ಭ್ಯೋಽವ॑ತೋಕಾಮ್ । ಸಂ॒​ವಁ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯ॑ ಪರ್ಯಾ॒ರಿಣೀ᳚ಮ್ । ಪ॒ರಿ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯಾವಿ॑ಜಾತಾಮ್ । ಇ॒ದಾ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯಾ॑ಪ॒ಸ್ಕದ್ವ॑ರೀಮ್ । ಇ॒ದ್ವ॒ತ್ಸ॒ರಾಯಾ॒ತೀತ್ವ॑ರೀಮ್ । ವ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯ॒ ವಿಜ॑ರ್ಜರಾಮ್ । ಸಂ॒​ವಁ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯ॒ ಪಲಿ॑ಕ್ನೀಮ್ । ವನಾ॑ಯ ವನ॒ಪಮ್ । ಅ॒ನ್ಯತೋ॑ಽರಣ್ಯಾಯ ದಾವ॒ಪಮ್ ॥ 11 ॥

ಸರೋ᳚ಭ್ಯೋ ಧೈವ॒ರಮ್ । ವೇಶಂ॑ತಾಭ್ಯೋ॒ ದಾಶಂ᳚ । ಉ॒ಪ॒ಸ್ಥಾವ॑ರೀಭ್ಯೋ॒ ಬೈಂದಂ᳚ । ನ॒ಡ್ವ॒ಲಾಭ್ಯಃ॑ ಶೌಷ್ಕ॒ಲಮ್ । ಪಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಕೈವ॒ರ್ತಮ್ । ಅ॒ವಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಮಾರ್ಗಾ॒ರಮ್ । ತೀ॒ರ್ಥೇಭ್ಯ॑ ಆಂ॒ದಮ್ । ವಿಷ॑ಮೇಭ್ಯೋ ಮೈನಾ॒ಲಮ್ । ಸ್ವನೇ᳚ಭ್ಯಃ॒ ಪರ್ಣ॑ಕಮ್ । ಗುಹಾ᳚ಭ್ಯಃ॒ ಕಿರಾ॑ತಮ್ । ಸಾನು॑ಭ್ಯೋ॒ ಜಂಭ॑ಕಮ್ । ಪರ್ವ॑ತೇಭ್ಯಃ॒ ಕಿಂಪೂ॑ರುಷಮ್ ॥ 12 ॥

ಪ್ರ॒ತಿ॒ಶ್ರುತ್ಕಾ॑ಯಾ ಋತು॒ಲಮ್ । ಘೋಷಾ॑ಯ ಭ॒ಷಮ್ । ಅಂತಾ॑ಯ ಬಹುವಾ॒ದಿನಂ᳚ । ಅ॒ನಂ॒ತಾಯ॒ ಮೂಕಂ᳚ । ಮಹ॑ಸೇ ವೀಣಾವಾ॒ದಮ್ । ಕ್ರೋಶಾ॑ಯ ತೂಣವ॒ಧ್ಮಮ್ । ಆ॒ಕ್ರಂ॒ದಾಯ॑ ದುಂದುಭ್ಯಾಘಾ॒ತಮ್ । ಅ॒ವ॒ರ॒ಸ್ಪ॒ರಾಯ॑ ಶಂಖ॒ಧ್ಮಮ್ । ಋ॒ಭುಭ್ಯೋ॑ಽಜಿನಸಂಧಾ॒ಯಮ್ । ಸಾ॒ಧ್ಯೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚರ್ಮ॒ಮ್ಣಮ್ ॥ 13 ॥

ಬೀ॒ಭ॒ಥ್ಸಾಯೈ॑ ಪೌಲ್ಕ॒ಸಮ್ । ಭೂತ್ಯೈ॑ ಜಾಗರ॒ಣಮ್ । ಅಭೂ᳚ತ್ಯೈ ಸ್ವಪ॒ನಮ್ । ತು॒ಲಾಯೈ॑ ವಾಣಿ॒ಜಮ್ । ವರ್ಣಾ॑ಯ ಹಿರಣ್ಯಕಾ॒ರಮ್ । ವಿಶ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯಃ॑ ಸಿಧ್ಮ॒ಲಮ್ । ಪ॒ಶ್ಚಾ॒ದ್ದೋ॒ಷಾಯ॑ ಗ್ಲಾ॒ವಮ್ । ಋತ್ಯೈ॑ ಜನವಾ॒ದಿನಂ᳚ । ವ್ಯೃ॑ದ್ಧ್ಯಾ ಅಪಗ॒ಲ್ಭಮ್ । ಸ॒ಗ್ಂ॒‍ಶ॒ರಾಯ॑ ಪ್ರ॒ಚ್ಛಿದಂ᳚ ॥ 14 ॥

ಹಸಾ॑ಯ ಪುಗ್ಗ್‍ಶ್ಚ॒ಲೂಮಾಲ॑ಭತೇ । ವೀ॒ಣಾ॒ವಾ॒ದಂ ಗಣ॑ಕಂ ಗೀ॒ತಾಯ॑ । ಯಾದ॑ಸೇ ಶಾಬು॒ಲ್ಯಾಮ್ । ನ॒ರ್ಮಾಯ॑ ಭದ್ರವ॒ತೀಮ್ । ತೂ॒ಷ್ಣ॒ವ॒ಧ್ಮಂ ಗ್ರಾ॑ಮ॒ಣ್ಯಂ॑ ಪಾಣಿಸಂಘಾ॒ತಂ ನೃ॒ತ್ತಾಯ॑ । ಮೋದಾ॑ಯಾನು॒ಕ್ರೋಶ॑ಕಮ್ । ಆ॒ನಂ॒ದಾಯ॑ ತಲ॒ವಮ್ ॥ 15 ॥

ಅ॒ಕ್ಷ॒ರಾ॒ಜಾಯ॑ ಕಿತ॒ವಮ್ । ಕೃ॒ತಾಯ॑ ಸಭಾ॒ವಿನಂ᳚ । ತ್ರೇತಾ॑ಯಾ ಆದಿನವದ॒ರ್​ಶಮ್ । ದ್ವಾ॒ಪ॒ರಾಯ॑ ಬಹಿಃ॒ ಸದಂ᳚ । ಕಲ॑ಯೇ ಸಭಾಸ್ಥಾ॒ಣುಮ್ । ದು॒ಷ್ಕೃ॒ತಾಯ॑ ಚ॒ರಕಾ॑ಚಾರ್ಯಮ್ । ಅಧ್ವ॑ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣಂ᳚ । ಪಿ॒ಶಾ॒ಚೇಭ್ಯಃ॑ ಸೈಲ॒ಗಮ್ । ಪಿ॒ಪಾ॒ಸಾಯೈ॑ ಗೋವ್ಯ॒ಚ್ಛಮ್ । ನಿರ್​ಋ॑ತ್ಯೈ ಗೋಘಾ॒ತಮ್ । ಕ್ಷು॒ಧೇ ಗೋ॑ವಿಕ॒ರ್ತಮ್ । ಕ್ಷು॒ತ್ತೃ॒ಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂ॒ ತಮ್ । ಯೋ ಗಾಂ-ವಿಁ॒ಕೃಂತಂ॑ತಂ ಮಾ॒ಗ್ಂ॒ಸಂ ಭಿಕ್ಷ॑ಮಾಣ ಉಪ॒ತಿಷ್ಠ॑ತೇ ॥ 16 ॥

ಭೂಮ್ಯೈ॑ ಪೀಠಸ॒ರ್ಪಿಣ॒ಮಾಲ॑ಭತೇ । ಅ॒ಗ್ನಯೇಽಗ್ಂ॑ಸ॒ಲಮ್ । ವಾ॒ಯವೇ॑ ಚಾಂಡಾ॒ಲಮ್ । ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಾಯ ವಗ್ಂಶನ॒ರ್ತಿನಂ᳚ । ದಿ॒ವೇ ಖ॑ಲ॒ತಿಮ್ । ಸೂರ್ಯಾ॑ಯ ಹರ್ಯ॒ಕ್ಷಮ್ । ಚಂ॒ದ್ರಮ॑ಸೇ ಮಿರ್ಮಿ॒ರಮ್ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇಭ್ಯಃ ಕಿ॒ಲಾಸಂ᳚ । ಅಹ್ನೇ॑ ಶು॒ಕ್ಲಂ ಪಿಂ॑ಗ॒ಲಮ್ । ರಾತ್ರಿ॑ಯೈ ಕೃ॒ಷ್ಣಂ ಪಿಂ॑ಗಾ॒ಕ್ಷಮ್ ॥ 17 ॥

ವಾ॒ಚೇ ಪುರು॑ಷ॒ಮಾಲ॑ಭತೇ । ಪ್ರಾ॒ಣಮ॑ಪಾ॒ನಂ-ವ್ಯಾಁ॒ನಮು॑ದಾ॒ನಗ್ಂ ಸ॑ಮಾ॒ನಂ ತಾನ್ವಾ॒ಯವೇ᳚ । ಸೂರ್ಯಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷು॒ರಾಲ॑ಭತೇ । ಮನ॑ಶ್ಚಂ॒ದ್ರಮ॑ಸೇ । ದಿ॒ಗ್ಭ್ಯಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ᳚ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಯೇ॒ ಪುರು॑ಷಮ್ ॥ 18 ॥

ಅಥೈ॒ತಾನರೂ॑ಪೇಭ್ಯ॒ ಆಲ॑ಭತೇ । ಅತಿ॑ಹ್ರಸ್ವ॒ಮತಿ॑ದೀರ್ಘಮ್ । ಅತಿ॑ಕೃಶ॒ಮತ್ಯಗ್ಂ॑ಸಲಮ್ । ಅತಿ॑ಶುಕ್ಲ॒ಮತಿ॑ಕೃಷ್ಣಮ್ । ಅತಿ॑ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣ॒ಮತಿ॑ಲೋಮಶಮ್ । ಅತಿ॑ಕಿರಿಟ॒ಮತಿ॑ದಂತುರಮ್ । ಅತಿ॑ಮಿರ್ಮಿರ॒ಮತಿ॑ಮೇಮಿಷಮ್ । ಆ॒ಶಾಯೈ॑ ಜಾ॒ಮಿಮ್ । ಪ್ರ॒ತೀ॒ಕ್ಷಾಯೈ॑ ಕುಮಾ॒ರೀಮ್ ॥ 19 ॥

സാനുസ്വാര പ്രശ്ന (സുന്നാല പന്നമ്)

This document is in Malayalam

[കൃഷ്ണയജുര്വേദം തൈത്തരീയ ബ്രാഹ്മണ 3-4-1-1]

ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ । ഹരിഃ ഓമ് ।

ബ്രഹ്മ॑ണേ ബ്രാഹ്മ॒ണമാല॑ഭതേ । ക്ഷ॒ത്ത്രായ॑ രാജ॒ന്യമ്᳚ । മ॒രുദ്ഭ്യോ॒ വൈശ്യമ്᳚ । തപ॑സേ ശൂ॒ദ്രമ് । തമ॑സേ॒ തസ്ക॑രമ് । നാര॑കായ വീര॒ഹണമ്᳚ । പാ॒പ്മനേ᳚ ക്ലീ॒ബമ് । ആ॒ക്ര॒യായാ॑യോ॒ഗൂമ് ।
കാമാ॑യ പുഗ്ഗ്‍ശ്ച॒ലൂമ് । അതി॑ക്രുഷ്ടായ മാഗ॒ധമ് ॥ 1 ॥

ഗീ॒തായ॑ സൂ॒തമ് । നൃ॒ത്തായ॑ ശൈലൂ॒ഷമ് । ധര്മാ॑യ സഭാച॒രമ് । ന॒ര്മായ॑ രേ॒ഭമ് । നരി॑ഷ്ഠായൈ ഭീമ॒ലമ് । ഹസാ॑യ॒ കാരിമ്᳚ । ആ॒നം॒ദായ॑ സ്ത്രീഷ॒ഖമ് । പ്ര॒മുദേ॑ കുമാരീപു॒ത്രമ് । മേ॒ധായൈ॑ രഥകാ॒രമ് । ധൈര്യാ॑യ॒ തക്ഷാ॑ണമ് ॥ 2 ॥

ശ്രമാ॑യ കൌലാ॒ലമ് । മാ॒യായൈ॑ കാര്മാ॒രമ് । രൂ॒പായ॑ മണികാ॒രമ് । ശുഭേ॑ വ॒പമ് । ശ॒ര॒വ്യാ॑യാ ഇഷുകാ॒രമ് । ഹേ॒ത്യൈ ധ॑ന്വകാ॒രമ് । കര്മ॑ണേ ജ്യാകാ॒രമ് । ദി॒ഷ്ടായ॑ രജ്ജുസ॒ര്ഗമ് । മൃ॒ത്യവേ॑ മൃഗ॒യുമ് । അംത॑കായ ശ്വ॒നിതമ്᳚ ॥ 3 ॥

സം॒ധയേ॑ ജാ॒രമ് । ഗേ॒ഹായോ॑പപ॒തിമ് । നിര്​ഋ॑ത്യൈ പരിവി॒ത്തമ് । ആര്ത്യൈ॑ പരിവിവിദാ॒നമ് । അരാ᳚ധ്യൈ ദിധിഷൂ॒പതിമ്᳚ । പ॒വിത്രാ॑യ ഭി॒ഷജമ്᳚ । പ്ര॒ജ്ഞാനാ॑യ നക്ഷത്രദ॒ര്​ശമ് । നിഷ്കൃ॑ത്യൈ പേശസ്കാ॒രീമ് । ബലാ॑യോപ॒ദാമ് । വര്ണാ॑യാനൂ॒രുധമ്᳚ ॥ 4 ॥

ന॒ദീഭ്യഃ॑ പൌംജി॒ഷ്ടമ് । ഋ॒ക്ഷീകാ᳚ഭ്യോ॒ നൈഷാ॑ദമ് । പു॒രു॒ഷ॒വ്യാ॒ഘ്രായ॑ ദു॒ര്മദമ്᳚ । പ്ര॒യുദ്ഭ്യ॒ ഉന്മ॑ത്തമ് । ഗം॒ധ॒ര്വാ॒പ്സ॒രാഭ്യോ॒ വ്രാത്യമ്᳚ । സ॒ര്പ॒ദേ॒വ॒ജ॒നേഭ്യോഽപ്ര॑തിപദമ് । അവേ᳚ഭ്യഃ കിത॒വമ് । ഇ॒ര്യതാ॑യാ॒ അകി॑തവമ് । പി॒ശാ॒ചേഭ്യോ॑ ബിദലകാ॒രമ് । യാ॒തു॒ധാനേ᳚ഭ്യഃ കംടകകാ॒രമ് ॥ 5 ॥

ഉ॒ഥ്സാ॒ദേഭ്യഃ॑ കു॒ബ്ജമ് । പ്ര॒മുദേ॑ വാമ॒നമ് । ദ്വാ॒ര്ഭ്യഃ സ്രാ॒മമ് । സ്വപ്നാ॑യാം॒ധമ് । അധ॑ര്മായ ബധി॒രമ് । സം॒ജ്ഞാനാ॑യ സ്മരകാ॒രീമ് । പ്ര॒കാ॒മോദ്യാ॑യോപ॒സദമ്᳚ । ആ॒ശി॒ക്ഷായൈ᳚ പ്ര॒ശ്നിനമ്᳚ । ഉ॒പ॒ശി॒ക്ഷായാ॑ അഭിപ്ര॒ശ്നിനമ്᳚ । മ॒ര്യാദാ॑യൈ പ്രശ്നവിവാ॒കമ് ॥ 6 ॥

ഋത്യൈ᳚ സ്തേ॒നഹൃ॑ദയമ് । വൈര॑ഹത്യായ॒ പിശു॑നമ് । വിവി॑ത്ത്യൈ ക്ഷ॒ത്താരമ്᳚ । ഔപ॑ദ്രഷ്ടായ സംഗ്രഹീ॒താരമ്᳚ । ബലാ॑യാനുച॒രമ് । ഭൂ॒മ്നേ പ॑രിഷ്കം॒ദമ് । പ്രി॒യായ॑ പ്രിയവാ॒ദിനമ്᳚ । അരി॑ഷ്ട്യാ അശ്വസാ॒ദമ് । മേധാ॑യ വാസഃ പല്പൂ॒ലീമ് । പ്ര॒കാ॒മായ॑ രജയി॒ത്രീമ് ॥ 7 ॥

ഭായൈ॑ ദാര്വാഹാ॒രമ് । പ്ര॒ഭായാ॑ ആഗ്നേം॒ധമ് । നാക॑സ്യ പൃ॒ഷ്ഠായാ॑ഭിഷേ॒ക്താരമ്᳚ । ബ്ര॒ധ്നസ്യ॑ വി॒ഷ്ടപാ॑യ പാത്രനിര്ണേ॒ഗമ് । ദേ॒വ॒ലോ॒കായ॑ പേശി॒താരമ്᳚ । മ॒നു॒ഷ്യ॒ലോ॒കായ॑ പ്രകരി॒താരമ്᳚ । സര്വേ᳚ഭ്യോ ലോ॒കേഭ്യ॑ ഉപസേ॒ക്താരമ്᳚ । അവ॑ര്ത്യൈ വ॒ധായോ॑പമംഥി॒താരമ്᳚ । സു॒വ॒ര്ഗായ॑ ലോ॒കായ॑ ഭാഗ॒ദുഘമ്᳚ । വര്​ഷി॑ഷ്ഠായ॒ നാകാ॑യ പരിവേ॒ഷ്ടാരമ്᳚ ॥ 8 ॥

അര്മേ᳚ഭ്യോ ഹസ്തി॒പമ് । ജ॒വായാ᳚ശ്വ॒പമ് । പുഷ്ട്യൈ॑ ഗോപാ॒ലമ് । തേജ॑സേഽജപാ॒ലമ് । വീ॒ര്യാ॑യാവിപാ॒ലമ് । ഇരാ॑യൈ കീ॒നാശമ്᳚ । കീ॒ലാലാ॑യ സുരാകാ॒രമ് । ഭ॒ദ്രായ॑ ഗൃഹ॒പമ് । ശ്രേയ॑സേ വിത്ത॒ധമ് । അധ്യ॑ക്ഷായാനുക്ഷ॒ത്താരമ്᳚ ॥ 9 ॥

മ॒ന്യവേ॑ഽയസ്താ॒പമ് । ക്രോധാ॑യ നിസ॒രമ് । ശോകാ॑യാഭിസ॒രമ് । ഉ॒ത്കൂ॒ല॒വി॒കൂ॒ലാഭ്യാം᳚ ത്രി॒സ്ഥിനമ്᳚ । യോഗാ॑യ യോ॒ക്താരമ്᳚ । ക്ഷേമാ॑യ വിമോ॒ക്താരമ്᳚ । വപു॑ഷേ മാനസ്കൃ॒തമ് । ശീലാ॑യാംജനീകാ॒രമ് । നിര്​ഋ॑ത്യൈ കോശകാ॒രീമ് । യ॒മായാ॒സൂമ് ॥ 10 ॥

യ॒മ്യൈ॑ യമ॒സൂമ് । അഥ॑ര്വ॒ഭ്യോഽവ॑തോകാമ് । സം॒​വഁ॒ഥ്സ॒രായ॑ പര്യാ॒രിണീ᳚മ് । പ॒രി॒വ॒ഥ്സ॒രായാവി॑ജാതാമ് । ഇ॒ദാ॒വ॒ഥ്സ॒രായാ॑പ॒സ്കദ്വ॑രീമ് । ഇ॒ദ്വ॒ത്സ॒രായാ॒തീത്വ॑രീമ് । വ॒ഥ്സ॒രായ॒ വിജ॑ര്ജരാമ് । സം॒​വഁ॒ഥ്സ॒രായ॒ പലി॑ക്നീമ് । വനാ॑യ വന॒പമ് । അ॒ന്യതോ॑ഽരണ്യായ ദാവ॒പമ് ॥ 11 ॥

സരോ᳚ഭ്യോ ധൈവ॒രമ് । വേശം॑താഭ്യോ॒ ദാശമ്᳚ । ഉ॒പ॒സ്ഥാവ॑രീഭ്യോ॒ ബൈംദമ്᳚ । ന॒ഡ്വ॒ലാഭ്യഃ॑ ശൌഷ്ക॒ലമ് । പാ॒ര്യാ॑യ കൈവ॒ര്തമ് । അ॒വാ॒ര്യാ॑യ മാര്ഗാ॒രമ് । തീ॒ര്ഥേഭ്യ॑ ആം॒ദമ് । വിഷ॑മേഭ്യോ മൈനാ॒ലമ് । സ്വനേ᳚ഭ്യഃ॒ പര്ണ॑കമ് । ഗുഹാ᳚ഭ്യഃ॒ കിരാ॑തമ് । സാനു॑ഭ്യോ॒ ജംഭ॑കമ് । പര്വ॑തേഭ്യഃ॒ കിംപൂ॑രുഷമ് ॥ 12 ॥

പ്ര॒തി॒ശ്രുത്കാ॑യാ ഋതു॒ലമ് । ഘോഷാ॑യ ഭ॒ഷമ് । അംതാ॑യ ബഹുവാ॒ദിനമ്᳚ । അ॒നം॒തായ॒ മൂകമ്᳚ । മഹ॑സേ വീണാവാ॒ദമ് । ക്രോശാ॑യ തൂണവ॒ധ്മമ് । ആ॒ക്രം॒ദായ॑ ദുംദുഭ്യാഘാ॒തമ് । അ॒വ॒ര॒സ്പ॒രായ॑ ശംഖ॒ധ്മമ് । ഋ॒ഭുഭ്യോ॑ഽജിനസംധാ॒യമ് । സാ॒ധ്യേഭ്യ॑ശ്ചര്മ॒മ്ണമ് ॥ 13 ॥

ബീ॒ഭ॒ഥ്സായൈ॑ പൌല്ക॒സമ് । ഭൂത്യൈ॑ ജാഗര॒ണമ് । അഭൂ᳚ത്യൈ സ്വപ॒നമ് । തു॒ലായൈ॑ വാണി॒ജമ് । വര്ണാ॑യ ഹിരണ്യകാ॒രമ് । വിശ്വേ᳚ഭ്യോ ദേ॒വേഭ്യഃ॑ സിധ്മ॒ലമ് । പ॒ശ്ചാ॒ദ്ദോ॒ഷായ॑ ഗ്ലാ॒വമ് । ഋത്യൈ॑ ജനവാ॒ദിനമ്᳚ । വ്യൃ॑ദ്ധ്യാ അപഗ॒ല്ഭമ് । സ॒ഗ്​മ്॒‍ശ॒രായ॑ പ്ര॒ച്ഛിദമ്᳚ ॥ 14 ॥

ഹസാ॑യ പുഗ്ഗ്‍ശ്ച॒ലൂമാല॑ഭതേ । വീ॒ണാ॒വാ॒ദം ഗണ॑കം ഗീ॒തായ॑ । യാദ॑സേ ശാബു॒ല്യാമ് । ന॒ര്മായ॑ ഭദ്രവ॒തീമ് । തൂ॒ഷ്ണ॒വ॒ധ്മം ഗ്രാ॑മ॒ണ്യം॑ പാണിസംഘാ॒തം നൃ॒ത്തായ॑ । മോദാ॑യാനു॒ക്രോശ॑കമ് । ആ॒നം॒ദായ॑ തല॒വമ് ॥ 15 ॥

അ॒ക്ഷ॒രാ॒ജായ॑ കിത॒വമ് । കൃ॒തായ॑ സഭാ॒വിനമ്᳚ । ത്രേതാ॑യാ ആദിനവദ॒ര്​ശമ് । ദ്വാ॒പ॒രായ॑ ബഹിഃ॒ സദമ്᳚ । കല॑യേ സഭാസ്ഥാ॒ണുമ് । ദു॒ഷ്കൃ॒തായ॑ ച॒രകാ॑ചാര്യമ് । അധ്വ॑നേ ബ്രഹ്മചാ॒രിണമ്᳚ । പി॒ശാ॒ചേഭ്യഃ॑ സൈല॒ഗമ് । പി॒പാ॒സായൈ॑ ഗോവ്യ॒ച്ഛമ് । നിര്​ഋ॑ത്യൈ ഗോഘാ॒തമ് । ക്ഷു॒ധേ ഗോ॑വിക॒ര്തമ് । ക്ഷു॒ത്തൃ॒ഷ്ണാഭ്യാം॒ തമ് । യോ ഗാം-വിഁ॒കൃംതം॑തം മാ॒ഗ്​മ്॒സം ഭിക്ഷ॑മാണ ഉപ॒തിഷ്ഠ॑തേ ॥ 16 ॥

ഭൂമ്യൈ॑ പീഠസ॒ര്പിണ॒മാല॑ഭതേ । അ॒ഗ്നയേഽഗ്​മ്॑സ॒ലമ് । വാ॒യവേ॑ ചാംഡാ॒ലമ് । അം॒തരി॑ക്ഷായ വഗ്​മ്ശന॒ര്തിനമ്᳚ । ദി॒വേ ഖ॑ല॒തിമ് । സൂര്യാ॑യ ഹര്യ॒ക്ഷമ് । ചം॒ദ്രമ॑സേ മിര്മി॒രമ് । നക്ഷ॑ത്രേഭ്യഃ കി॒ലാസമ്᳚ । അഹ്നേ॑ ശു॒ക്ലം പിം॑ഗ॒ലമ് । രാത്രി॑യൈ കൃ॒ഷ്ണം പിം॑ഗാ॒ക്ഷമ് ॥ 17 ॥

വാ॒ചേ പുരു॑ഷ॒മാല॑ഭതേ । പ്രാ॒ണമ॑പാ॒നം-വ്യാഁ॒നമു॑ദാ॒നഗ്​മ് സ॑മാ॒നം താന്വാ॒യവേ᳚ । സൂര്യാ॑യ॒ ചക്ഷു॒രാല॑ഭതേ । മന॑ശ്ചം॒ദ്രമ॑സേ । ദി॒ഗ്ഭ്യഃ ശ്രോത്രമ്᳚ । പ്ര॒ജാപ॑തയേ॒ പുരു॑ഷമ് ॥ 18 ॥

അഥൈ॒താനരൂ॑പേഭ്യ॒ ആല॑ഭതേ । അതി॑ഹ്രസ്വ॒മതി॑ദീര്ഘമ് । അതി॑കൃശ॒മത്യഗ്​മ്॑സലമ് । അതി॑ശുക്ല॒മതി॑കൃഷ്ണമ് । അതി॑ശ്ലക്ഷ്ണ॒മതി॑ലോമശമ് । അതി॑കിരിട॒മതി॑ദംതുരമ് । അതി॑മിര്മിര॒മതി॑മേമിഷമ് । ആ॒ശായൈ॑ ജാ॒മിമ് । പ്ര॒തീ॒ക്ഷായൈ॑ കുമാ॒രീമ് ॥ 19 ॥

સાનુસ્વાર પ્રશ્ન (સુન્નાલ પન્નમ્)

This document is in Gujarati

[કૃષ્ણયજુર્વેદં તૈત્તરીય બ્રાહ્મણ 3-4-1-1]

શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ । હરિઃ ઓમ્ ।

બ્રહ્મ॑ણે બ્રાહ્મ॒ણમાલ॑ભતે । ક્ષ॒ત્ત્રાય॑ રાજ॒ન્યમ્᳚ । મ॒રુદ્ભ્યો॒ વૈશ્યમ્᳚ । તપ॑સે શૂ॒દ્રમ્ । તમ॑સે॒ તસ્ક॑રમ્ । નાર॑કાય વીર॒હણમ્᳚ । પા॒પ્મને᳚ ક્લી॒બમ્ । આ॒ક્ર॒યાયા॑યો॒ગૂમ્ ।
કામા॑ય પુગ્ગ્‍શ્ચ॒લૂમ્ । અતિ॑ક્રુષ્ટાય માગ॒ધમ્ ॥ 1 ॥

ગી॒તાય॑ સૂ॒તમ્ । નૃ॒ત્તાય॑ શૈલૂ॒ષમ્ । ધર્મા॑ય સભાચ॒રમ્ । ન॒ર્માય॑ રે॒ભમ્ । નરિ॑ષ્ઠાયૈ ભીમ॒લમ્ । હસા॑ય॒ કારિમ્᳚ । આ॒નં॒દાય॑ સ્ત્રીષ॒ખમ્ । પ્ર॒મુદે॑ કુમારીપુ॒ત્રમ્ । મે॒ધાયૈ॑ રથકા॒રમ્ । ધૈર્યા॑ય॒ તક્ષા॑ણમ્ ॥ 2 ॥

શ્રમા॑ય કૌલા॒લમ્ । મા॒યાયૈ॑ કાર્મા॒રમ્ । રૂ॒પાય॑ મણિકા॒રમ્ । શુભે॑ વ॒પમ્ । શ॒ર॒વ્યા॑યા ઇષુકા॒રમ્ । હે॒ત્યૈ ધ॑ન્વકા॒રમ્ । કર્મ॑ણે જ્યાકા॒રમ્ । દિ॒ષ્ટાય॑ રજ્જુસ॒ર્ગમ્ । મૃ॒ત્યવે॑ મૃગ॒યુમ્ । અંત॑કાય શ્વ॒નિતમ્᳚ ॥ 3 ॥

સં॒ધયે॑ જા॒રમ્ । ગે॒હાયો॑પપ॒તિમ્ । નિર્​ઋ॑ત્યૈ પરિવિ॒ત્તમ્ । આર્ત્યૈ॑ પરિવિવિદા॒નમ્ । અરા᳚ધ્યૈ દિધિષૂ॒પતિમ્᳚ । પ॒વિત્રા॑ય ભિ॒ષજમ્᳚ । પ્ર॒જ્ઞાના॑ય નક્ષત્રદ॒ર્​શમ્ । નિષ્કૃ॑ત્યૈ પેશસ્કા॒રીમ્ । બલા॑યોપ॒દામ્ । વર્ણા॑યાનૂ॒રુધમ્᳚ ॥ 4 ॥

ન॒દીભ્યઃ॑ પૌંજિ॒ષ્ટમ્ । ઋ॒ક્ષીકા᳚ભ્યો॒ નૈષા॑દમ્ । પુ॒રુ॒ષ॒વ્યા॒ઘ્રાય॑ દુ॒ર્મદમ્᳚ । પ્ર॒યુદ્ભ્ય॒ ઉન્મ॑ત્તમ્ । ગં॒ધ॒ર્વા॒પ્સ॒રાભ્યો॒ વ્રાત્યમ્᳚ । સ॒ર્પ॒દે॒વ॒જ॒નેભ્યોઽપ્ર॑તિપદમ્ । અવે᳚ભ્યઃ કિત॒વમ્ । ઇ॒ર્યતા॑યા॒ અકિ॑તવમ્ । પિ॒શા॒ચેભ્યો॑ બિદલકા॒રમ્ । યા॒તુ॒ધાને᳚ભ્યઃ કંટકકા॒રમ્ ॥ 5 ॥

ઉ॒થ્સા॒દેભ્યઃ॑ કુ॒બ્જમ્ । પ્ર॒મુદે॑ વામ॒નમ્ । દ્વા॒ર્ભ્યઃ સ્રા॒મમ્ । સ્વપ્ના॑યાં॒ધમ્ । અધ॑ર્માય બધિ॒રમ્ । સં॒જ્ઞાના॑ય સ્મરકા॒રીમ્ । પ્ર॒કા॒મોદ્યા॑યોપ॒સદમ્᳚ । આ॒શિ॒ક્ષાયૈ᳚ પ્ર॒શ્નિનમ્᳚ । ઉ॒પ॒શિ॒ક્ષાયા॑ અભિપ્ર॒શ્નિનમ્᳚ । મ॒ર્યાદા॑યૈ પ્રશ્નવિવા॒કમ્ ॥ 6 ॥

ઋત્યૈ᳚ સ્તે॒નહૃ॑દયમ્ । વૈર॑હત્યાય॒ પિશુ॑નમ્ । વિવિ॑ત્ત્યૈ ક્ષ॒ત્તારમ્᳚ । ઔપ॑દ્રષ્ટાય સંગ્રહી॒તારમ્᳚ । બલા॑યાનુચ॒રમ્ । ભૂ॒મ્ને પ॑રિષ્કં॒દમ્ । પ્રિ॒યાય॑ પ્રિયવા॒દિનમ્᳚ । અરિ॑ષ્ટ્યા અશ્વસા॒દમ્ । મેધા॑ય વાસઃ પલ્પૂ॒લીમ્ । પ્ર॒કા॒માય॑ રજયિ॒ત્રીમ્ ॥ 7 ॥

ભાયૈ॑ દાર્વાહા॒રમ્ । પ્ર॒ભાયા॑ આગ્નેં॒ધમ્ । નાક॑સ્ય પૃ॒ષ્ઠાયા॑ભિષે॒ક્તારમ્᳚ । બ્ર॒ધ્નસ્ય॑ વિ॒ષ્ટપા॑ય પાત્રનિર્ણે॒ગમ્ । દે॒વ॒લો॒કાય॑ પેશિ॒તારમ્᳚ । મ॒નુ॒ષ્ય॒લો॒કાય॑ પ્રકરિ॒તારમ્᳚ । સર્વે᳚ભ્યો લો॒કેભ્ય॑ ઉપસે॒ક્તારમ્᳚ । અવ॑ર્ત્યૈ વ॒ધાયો॑પમંથિ॒તારમ્᳚ । સુ॒વ॒ર્ગાય॑ લો॒કાય॑ ભાગ॒દુઘમ્᳚ । વર્​ષિ॑ષ્ઠાય॒ નાકા॑ય પરિવે॒ષ્ટારમ્᳚ ॥ 8 ॥

અર્મે᳚ભ્યો હસ્તિ॒પમ્ । જ॒વાયા᳚શ્વ॒પમ્ । પુષ્ટ્યૈ॑ ગોપા॒લમ્ । તેજ॑સેઽજપા॒લમ્ । વી॒ર્યા॑યાવિપા॒લમ્ । ઇરા॑યૈ કી॒નાશમ્᳚ । કી॒લાલા॑ય સુરાકા॒રમ્ । ભ॒દ્રાય॑ ગૃહ॒પમ્ । શ્રેય॑સે વિત્ત॒ધમ્ । અધ્ય॑ક્ષાયાનુક્ષ॒ત્તારમ્᳚ ॥ 9 ॥

મ॒ન્યવે॑ઽયસ્તા॒પમ્ । ક્રોધા॑ય નિસ॒રમ્ । શોકા॑યાભિસ॒રમ્ । ઉ॒ત્કૂ॒લ॒વિ॒કૂ॒લાભ્યાં᳚ ત્રિ॒સ્થિનમ્᳚ । યોગા॑ય યો॒ક્તારમ્᳚ । ક્ષેમા॑ય વિમો॒ક્તારમ્᳚ । વપુ॑ષે માનસ્કૃ॒તમ્ । શીલા॑યાંજનીકા॒રમ્ । નિર્​ઋ॑ત્યૈ કોશકા॒રીમ્ । ય॒માયા॒સૂમ્ ॥ 10 ॥

ય॒મ્યૈ॑ યમ॒સૂમ્ । અથ॑ર્વ॒ભ્યોઽવ॑તોકામ્ । સં॒​વઁ॒થ્સ॒રાય॑ પર્યા॒રિણી᳚મ્ । પ॒રિ॒વ॒થ્સ॒રાયાવિ॑જાતામ્ । ઇ॒દા॒વ॒થ્સ॒રાયા॑પ॒સ્કદ્વ॑રીમ્ । ઇ॒દ્વ॒ત્સ॒રાયા॒તીત્વ॑રીમ્ । વ॒થ્સ॒રાય॒ વિજ॑ર્જરામ્ । સં॒​વઁ॒થ્સ॒રાય॒ પલિ॑ક્નીમ્ । વના॑ય વન॒પમ્ । અ॒ન્યતો॑ઽરણ્યાય દાવ॒પમ્ ॥ 11 ॥

સરો᳚ભ્યો ધૈવ॒રમ્ । વેશં॑તાભ્યો॒ દાશમ્᳚ । ઉ॒પ॒સ્થાવ॑રીભ્યો॒ બૈંદમ્᳚ । ન॒ડ્વ॒લાભ્યઃ॑ શૌષ્ક॒લમ્ । પા॒ર્યા॑ય કૈવ॒ર્તમ્ । અ॒વા॒ર્યા॑ય માર્ગા॒રમ્ । તી॒ર્થેભ્ય॑ આં॒દમ્ । વિષ॑મેભ્યો મૈના॒લમ્ । સ્વને᳚ભ્યઃ॒ પર્ણ॑કમ્ । ગુહા᳚ભ્યઃ॒ કિરા॑તમ્ । સાનુ॑ભ્યો॒ જંભ॑કમ્ । પર્વ॑તેભ્યઃ॒ કિંપૂ॑રુષમ્ ॥ 12 ॥

પ્ર॒તિ॒શ્રુત્કા॑યા ઋતુ॒લમ્ । ઘોષા॑ય ભ॒ષમ્ । અંતા॑ય બહુવા॒દિનમ્᳚ । અ॒નં॒તાય॒ મૂકમ્᳚ । મહ॑સે વીણાવા॒દમ્ । ક્રોશા॑ય તૂણવ॒ધ્મમ્ । આ॒ક્રં॒દાય॑ દુંદુભ્યાઘા॒તમ્ । અ॒વ॒ર॒સ્પ॒રાય॑ શંખ॒ધ્મમ્ । ઋ॒ભુભ્યો॑ઽજિનસંધા॒યમ્ । સા॒ધ્યેભ્ય॑શ્ચર્મ॒મ્ણમ્ ॥ 13 ॥

બી॒ભ॒થ્સાયૈ॑ પૌલ્ક॒સમ્ । ભૂત્યૈ॑ જાગર॒ણમ્ । અભૂ᳚ત્યૈ સ્વપ॒નમ્ । તુ॒લાયૈ॑ વાણિ॒જમ્ । વર્ણા॑ય હિરણ્યકા॒રમ્ । વિશ્વે᳚ભ્યો દે॒વેભ્યઃ॑ સિધ્મ॒લમ્ । પ॒શ્ચા॒દ્દો॒ષાય॑ ગ્લા॒વમ્ । ઋત્યૈ॑ જનવા॒દિનમ્᳚ । વ્યૃ॑દ્ધ્યા અપગ॒લ્ભમ્ । સ॒ગ્​મ્॒‍શ॒રાય॑ પ્ર॒ચ્છિદમ્᳚ ॥ 14 ॥

હસા॑ય પુગ્ગ્‍શ્ચ॒લૂમાલ॑ભતે । વી॒ણા॒વા॒દં ગણ॑કં ગી॒તાય॑ । યાદ॑સે શાબુ॒લ્યામ્ । ન॒ર્માય॑ ભદ્રવ॒તીમ્ । તૂ॒ષ્ણ॒વ॒ધ્મં ગ્રા॑મ॒ણ્યં॑ પાણિસંઘા॒તં નૃ॒ત્તાય॑ । મોદા॑યાનુ॒ક્રોશ॑કમ્ । આ॒નં॒દાય॑ તલ॒વમ્ ॥ 15 ॥

અ॒ક્ષ॒રા॒જાય॑ કિત॒વમ્ । કૃ॒તાય॑ સભા॒વિનમ્᳚ । ત્રેતા॑યા આદિનવદ॒ર્​શમ્ । દ્વા॒પ॒રાય॑ બહિઃ॒ સદમ્᳚ । કલ॑યે સભાસ્થા॒ણુમ્ । દુ॒ષ્કૃ॒તાય॑ ચ॒રકા॑ચાર્યમ્ । અધ્વ॑ને બ્રહ્મચા॒રિણમ્᳚ । પિ॒શા॒ચેભ્યઃ॑ સૈલ॒ગમ્ । પિ॒પા॒સાયૈ॑ ગોવ્ય॒ચ્છમ્ । નિર્​ઋ॑ત્યૈ ગોઘા॒તમ્ । ક્ષુ॒ધે ગો॑વિક॒ર્તમ્ । ક્ષુ॒ત્તૃ॒ષ્ણાભ્યાં॒ તમ્ । યો ગાં-વિઁ॒કૃંતં॑તં મા॒ગ્​મ્॒સં ભિક્ષ॑માણ ઉપ॒તિષ્ઠ॑તે ॥ 16 ॥

ભૂમ્યૈ॑ પીઠસ॒ર્પિણ॒માલ॑ભતે । અ॒ગ્નયેઽગ્​મ્॑સ॒લમ્ । વા॒યવે॑ ચાંડા॒લમ્ । અં॒તરિ॑ક્ષાય વગ્​મ્શન॒ર્તિનમ્᳚ । દિ॒વે ખ॑લ॒તિમ્ । સૂર્યા॑ય હર્ય॒ક્ષમ્ । ચં॒દ્રમ॑સે મિર્મિ॒રમ્ । નક્ષ॑ત્રેભ્યઃ કિ॒લાસમ્᳚ । અહ્ને॑ શુ॒ક્લં પિં॑ગ॒લમ્ । રાત્રિ॑યૈ કૃ॒ષ્ણં પિં॑ગા॒ક્ષમ્ ॥ 17 ॥

વા॒ચે પુરુ॑ષ॒માલ॑ભતે । પ્રા॒ણમ॑પા॒નં-વ્યાઁ॒નમુ॑દા॒નગ્​મ્ સ॑મા॒નં તાન્વા॒યવે᳚ । સૂર્યા॑ય॒ ચક્ષુ॒રાલ॑ભતે । મન॑શ્ચં॒દ્રમ॑સે । દિ॒ગ્ભ્યઃ શ્રોત્રમ્᳚ । પ્ર॒જાપ॑તયે॒ પુરુ॑ષમ્ ॥ 18 ॥

અથૈ॒તાનરૂ॑પેભ્ય॒ આલ॑ભતે । અતિ॑હ્રસ્વ॒મતિ॑દીર્ઘમ્ । અતિ॑કૃશ॒મત્યગ્​મ્॑સલમ્ । અતિ॑શુક્લ॒મતિ॑કૃષ્ણમ્ । અતિ॑શ્લક્ષ્ણ॒મતિ॑લોમશમ્ । અતિ॑કિરિટ॒મતિ॑દંતુરમ્ । અતિ॑મિર્મિર॒મતિ॑મેમિષમ્ । આ॒શાયૈ॑ જા॒મિમ્ । પ્ર॒તી॒ક્ષાયૈ॑ કુમા॒રીમ્ ॥ 19 ॥

ସାନୁସ୍ଵାର ପ୍ରଶ୍ନ (ସୁନ୍ନାଲ ପନ୍ନମ୍)

This document is in Odia

[କୃଷ୍ଣୟଜୁର୍ଵେଦଂ ତୈତ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ 3-4-1-1]

ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ । ହରିଃ ଓମ୍ ।

ବ୍ରହ୍ମ॑ଣେ ବ୍ରାହ୍ମ॒ଣମାଲ॑ଭତେ । କ୍ଷ॒ତ୍ତ୍ରାୟ॑ ରାଜ॒ନ୍ୟମ୍᳚ । ମ॒ରୁଦ୍ଭ୍ୟୋ॒ ଵୈଶ୍ୟମ୍᳚ । ତପ॑ସେ ଶୂ॒ଦ୍ରମ୍ । ତମ॑ସେ॒ ତସ୍କ॑ରମ୍ । ନାର॑କାୟ ଵୀର॒ହଣମ୍᳚ । ପା॒ପ୍ମନେ᳚ କ୍ଲୀ॒ବମ୍ । ଆ॒କ୍ର॒ୟାୟା॑ୟୋ॒ଗୂମ୍ ।
କାମା॑ୟ ପୁଗ୍ଗ୍‍ଶ୍ଚ॒ଲୂମ୍ । ଅତି॑କ୍ରୁଷ୍ଟାୟ ମାଗ॒ଧମ୍ ॥ 1 ॥

ଗୀ॒ତାୟ॑ ସୂ॒ତମ୍ । ନୃ॒ତ୍ତାୟ॑ ଶୈଲୂ॒ଷମ୍ । ଧର୍ମା॑ୟ ସଭାଚ॒ରମ୍ । ନ॒ର୍ମାୟ॑ ରେ॒ଭମ୍ । ନରି॑ଷ୍ଠାୟୈ ଭୀମ॒ଲମ୍ । ହସା॑ୟ॒ କାରିମ୍᳚ । ଆ॒ନଂ॒ଦାୟ॑ ସ୍ତ୍ରୀଷ॒ଖମ୍ । ପ୍ର॒ମୁଦେ॑ କୁମାରୀପୁ॒ତ୍ରମ୍ । ମେ॒ଧାୟୈ॑ ରଥକା॒ରମ୍ । ଧୈର୍ୟା॑ୟ॒ ତକ୍ଷା॑ଣମ୍ ॥ 2 ॥

ଶ୍ରମା॑ୟ କୌଲା॒ଲମ୍ । ମା॒ୟାୟୈ॑ କାର୍ମା॒ରମ୍ । ରୂ॒ପାୟ॑ ମଣିକା॒ରମ୍ । ଶୁଭେ॑ ଵ॒ପମ୍ । ଶ॒ର॒ଵ୍ୟା॑ୟା ଇଷୁକା॒ରମ୍ । ହେ॒ତ୍ୟୈ ଧ॑ନ୍ଵକା॒ରମ୍ । କର୍ମ॑ଣେ ଜ୍ୟାକା॒ରମ୍ । ଦି॒ଷ୍ଟାୟ॑ ରଜ୍ଜୁସ॒ର୍ଗମ୍ । ମୃ॒ତ୍ୟଵେ॑ ମୃଗ॒ୟୁମ୍ । ଅଂତ॑କାୟ ଶ୍ଵ॒ନିତମ୍᳚ ॥ 3 ॥

ସଂ॒ଧୟେ॑ ଜା॒ରମ୍ । ଗେ॒ହାୟୋ॑ପପ॒ତିମ୍ । ନିର୍​ଋ॑ତ୍ୟୈ ପରିଵି॒ତ୍ତମ୍ । ଆର୍ତ୍ୟୈ॑ ପରିଵିଵିଦା॒ନମ୍ । ଅରା᳚ଧ୍ୟୈ ଦିଧିଷୂ॒ପତିମ୍᳚ । ପ॒ଵିତ୍ରା॑ୟ ଭି॒ଷଜମ୍᳚ । ପ୍ର॒ଜ୍ଞାନା॑ୟ ନକ୍ଷତ୍ରଦ॒ର୍​ଶମ୍ । ନିଷ୍କୃ॑ତ୍ୟୈ ପେଶସ୍କା॒ରୀମ୍ । ବଲା॑ୟୋପ॒ଦାମ୍ । ଵର୍ଣା॑ୟାନୂ॒ରୁଧମ୍᳚ ॥ 4 ॥

ନ॒ଦୀଭ୍ୟଃ॑ ପୌଂଜି॒ଷ୍ଟମ୍ । ଋ॒କ୍ଷୀକା᳚ଭ୍ୟୋ॒ ନୈଷା॑ଦମ୍ । ପୁ॒ରୁ॒ଷ॒ଵ୍ୟା॒ଘ୍ରାୟ॑ ଦୁ॒ର୍ମଦମ୍᳚ । ପ୍ର॒ୟୁଦ୍ଭ୍ୟ॒ ଉନ୍ମ॑ତ୍ତମ୍ । ଗଂ॒ଧ॒ର୍ଵା॒ପ୍ସ॒ରାଭ୍ୟୋ॒ ଵ୍ରାତ୍ୟମ୍᳚ । ସ॒ର୍ପ॒ଦେ॒ଵ॒ଜ॒ନେଭ୍ୟୋଽପ୍ର॑ତିପଦମ୍ । ଅଵେ᳚ଭ୍ୟଃ କିତ॒ଵମ୍ । ଇ॒ର୍ୟତା॑ୟା॒ ଅକି॑ତଵମ୍ । ପି॒ଶା॒ଚେଭ୍ୟୋ॑ ବିଦଲକା॒ରମ୍ । ୟା॒ତୁ॒ଧାନେ᳚ଭ୍ୟଃ କଂଟକକା॒ରମ୍ ॥ 5 ॥

ଉ॒ଥ୍ସା॒ଦେଭ୍ୟଃ॑ କୁ॒ବ୍ଜମ୍ । ପ୍ର॒ମୁଦେ॑ ଵାମ॒ନମ୍ । ଦ୍ଵା॒ର୍ଭ୍ୟଃ ସ୍ରା॒ମମ୍ । ସ୍ଵପ୍ନା॑ୟାଂ॒ଧମ୍ । ଅଧ॑ର୍ମାୟ ବଧି॒ରମ୍ । ସଂ॒ଜ୍ଞାନା॑ୟ ସ୍ମରକା॒ରୀମ୍ । ପ୍ର॒କା॒ମୋଦ୍ୟା॑ୟୋପ॒ସଦମ୍᳚ । ଆ॒ଶି॒କ୍ଷାୟୈ᳚ ପ୍ର॒ଶ୍ନିନମ୍᳚ । ଉ॒ପ॒ଶି॒କ୍ଷାୟା॑ ଅଭିପ୍ର॒ଶ୍ନିନମ୍᳚ । ମ॒ର୍ୟାଦା॑ୟୈ ପ୍ରଶ୍ନଵିଵା॒କମ୍ ॥ 6 ॥

ଋତ୍ୟୈ᳚ ସ୍ତେ॒ନହୃ॑ଦୟମ୍ । ଵୈର॑ହତ୍ୟାୟ॒ ପିଶୁ॑ନମ୍ । ଵିଵି॑ତ୍ତ୍ୟୈ କ୍ଷ॒ତ୍ତାରମ୍᳚ । ଔପ॑ଦ୍ରଷ୍ଟାୟ ସଂଗ୍ରହୀ॒ତାରମ୍᳚ । ବଲା॑ୟାନୁଚ॒ରମ୍ । ଭୂ॒ମ୍ନେ ପ॑ରିଷ୍କଂ॒ଦମ୍ । ପ୍ରି॒ୟାୟ॑ ପ୍ରିୟଵା॒ଦିନମ୍᳚ । ଅରି॑ଷ୍ଟ୍ୟା ଅଶ୍ଵସା॒ଦମ୍ । ମେଧା॑ୟ ଵାସଃ ପଲ୍ପୂ॒ଲୀମ୍ । ପ୍ର॒କା॒ମାୟ॑ ରଜୟି॒ତ୍ରୀମ୍ ॥ 7 ॥

ଭାୟୈ॑ ଦାର୍ଵାହା॒ରମ୍ । ପ୍ର॒ଭାୟା॑ ଆଗ୍ନେଂ॒ଧମ୍ । ନାକ॑ସ୍ୟ ପୃ॒ଷ୍ଠାୟା॑ଭିଷେ॒କ୍ତାରମ୍᳚ । ବ୍ର॒ଧ୍ନସ୍ୟ॑ ଵି॒ଷ୍ଟପା॑ୟ ପାତ୍ରନିର୍ଣେ॒ଗମ୍ । ଦେ॒ଵ॒ଲୋ॒କାୟ॑ ପେଶି॒ତାରମ୍᳚ । ମ॒ନୁ॒ଷ୍ୟ॒ଲୋ॒କାୟ॑ ପ୍ରକରି॒ତାରମ୍᳚ । ସର୍ଵେ᳚ଭ୍ୟୋ ଲୋ॒କେଭ୍ୟ॑ ଉପସେ॒କ୍ତାରମ୍᳚ । ଅଵ॑ର୍ତ୍ୟୈ ଵ॒ଧାୟୋ॑ପମଂଥି॒ତାରମ୍᳚ । ସୁ॒ଵ॒ର୍ଗାୟ॑ ଲୋ॒କାୟ॑ ଭାଗ॒ଦୁଘମ୍᳚ । ଵର୍​ଷି॑ଷ୍ଠାୟ॒ ନାକା॑ୟ ପରିଵେ॒ଷ୍ଟାରମ୍᳚ ॥ 8 ॥

ଅର୍ମେ᳚ଭ୍ୟୋ ହସ୍ତି॒ପମ୍ । ଜ॒ଵାୟା᳚ଶ୍ଵ॒ପମ୍ । ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ॑ ଗୋପା॒ଲମ୍ । ତେଜ॑ସେଽଜପା॒ଲମ୍ । ଵୀ॒ର୍ୟା॑ୟାଵିପା॒ଲମ୍ । ଇରା॑ୟୈ କୀ॒ନାଶମ୍᳚ । କୀ॒ଲାଲା॑ୟ ସୁରାକା॒ରମ୍ । ଭ॒ଦ୍ରାୟ॑ ଗୃହ॒ପମ୍ । ଶ୍ରେୟ॑ସେ ଵିତ୍ତ॒ଧମ୍ । ଅଧ୍ୟ॑କ୍ଷାୟାନୁକ୍ଷ॒ତ୍ତାରମ୍᳚ ॥ 9 ॥

ମ॒ନ୍ୟଵେ॑ଽୟସ୍ତା॒ପମ୍ । କ୍ରୋଧା॑ୟ ନିସ॒ରମ୍ । ଶୋକା॑ୟାଭିସ॒ରମ୍ । ଉ॒ତ୍କୂ॒ଲ॒ଵି॒କୂ॒ଲାଭ୍ୟାଂ᳚ ତ୍ରି॒ସ୍ଥିନମ୍᳚ । ୟୋଗା॑ୟ ୟୋ॒କ୍ତାରମ୍᳚ । କ୍ଷେମା॑ୟ ଵିମୋ॒କ୍ତାରମ୍᳚ । ଵପୁ॑ଷେ ମାନସ୍କୃ॒ତମ୍ । ଶୀଲା॑ୟାଂଜନୀକା॒ରମ୍ । ନିର୍​ଋ॑ତ୍ୟୈ କୋଶକା॒ରୀମ୍ । ୟ॒ମାୟା॒ସୂମ୍ ॥ 10 ॥

ୟ॒ମ୍ୟୈ॑ ୟମ॒ସୂମ୍ । ଅଥ॑ର୍ଵ॒ଭ୍ୟୋଽଵ॑ତୋକାମ୍ । ସଂ॒​ଵଁ॒ଥ୍ସ॒ରାୟ॑ ପର୍ୟା॒ରିଣୀ᳚ମ୍ । ପ॒ରି॒ଵ॒ଥ୍ସ॒ରାୟାଵି॑ଜାତାମ୍ । ଇ॒ଦା॒ଵ॒ଥ୍ସ॒ରାୟା॑ପ॒ସ୍କଦ୍ଵ॑ରୀମ୍ । ଇ॒ଦ୍ଵ॒ତ୍ସ॒ରାୟା॒ତୀତ୍ଵ॑ରୀମ୍ । ଵ॒ଥ୍ସ॒ରାୟ॒ ଵିଜ॑ର୍ଜରାମ୍ । ସଂ॒​ଵଁ॒ଥ୍ସ॒ରାୟ॒ ପଲି॑କ୍ନୀମ୍ । ଵନା॑ୟ ଵନ॒ପମ୍ । ଅ॒ନ୍ୟତୋ॑ଽରଣ୍ୟାୟ ଦାଵ॒ପମ୍ ॥ 11 ॥

ସରୋ᳚ଭ୍ୟୋ ଧୈଵ॒ରମ୍ । ଵେଶଂ॑ତାଭ୍ୟୋ॒ ଦାଶମ୍᳚ । ଉ॒ପ॒ସ୍ଥାଵ॑ରୀଭ୍ୟୋ॒ ବୈଂଦମ୍᳚ । ନ॒ଡ୍ଵ॒ଲାଭ୍ୟଃ॑ ଶୌଷ୍କ॒ଲମ୍ । ପା॒ର୍ୟା॑ୟ କୈଵ॒ର୍ତମ୍ । ଅ॒ଵା॒ର୍ୟା॑ୟ ମାର୍ଗା॒ରମ୍ । ତୀ॒ର୍ଥେଭ୍ୟ॑ ଆଂ॒ଦମ୍ । ଵିଷ॑ମେଭ୍ୟୋ ମୈନା॒ଲମ୍ । ସ୍ଵନେ᳚ଭ୍ୟଃ॒ ପର୍ଣ॑କମ୍ । ଗୁହା᳚ଭ୍ୟଃ॒ କିରା॑ତମ୍ । ସାନୁ॑ଭ୍ୟୋ॒ ଜଂଭ॑କମ୍ । ପର୍ଵ॑ତେଭ୍ୟଃ॒ କିଂପୂ॑ରୁଷମ୍ ॥ 12 ॥

ପ୍ର॒ତି॒ଶ୍ରୁତ୍କା॑ୟା ଋତୁ॒ଲମ୍ । ଘୋଷା॑ୟ ଭ॒ଷମ୍ । ଅଂତା॑ୟ ବହୁଵା॒ଦିନମ୍᳚ । ଅ॒ନଂ॒ତାୟ॒ ମୂକମ୍᳚ । ମହ॑ସେ ଵୀଣାଵା॒ଦମ୍ । କ୍ରୋଶା॑ୟ ତୂଣଵ॒ଧ୍ମମ୍ । ଆ॒କ୍ରଂ॒ଦାୟ॑ ଦୁଂଦୁଭ୍ୟାଘା॒ତମ୍ । ଅ॒ଵ॒ର॒ସ୍ପ॒ରାୟ॑ ଶଂଖ॒ଧ୍ମମ୍ । ଋ॒ଭୁଭ୍ୟୋ॑ଽଜିନସଂଧା॒ୟମ୍ । ସା॒ଧ୍ୟେଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚର୍ମ॒ମ୍ଣମ୍ ॥ 13 ॥

ବୀ॒ଭ॒ଥ୍ସାୟୈ॑ ପୌଲ୍କ॒ସମ୍ । ଭୂତ୍ୟୈ॑ ଜାଗର॒ଣମ୍ । ଅଭୂ᳚ତ୍ୟୈ ସ୍ଵପ॒ନମ୍ । ତୁ॒ଲାୟୈ॑ ଵାଣି॒ଜମ୍ । ଵର୍ଣା॑ୟ ହିରଣ୍ୟକା॒ରମ୍ । ଵିଶ୍ଵେ᳚ଭ୍ୟୋ ଦେ॒ଵେଭ୍ୟଃ॑ ସିଧ୍ମ॒ଲମ୍ । ପ॒ଶ୍ଚା॒ଦ୍ଦୋ॒ଷାୟ॑ ଗ୍ଲା॒ଵମ୍ । ଋତ୍ୟୈ॑ ଜନଵା॒ଦିନମ୍᳚ । ଵ୍ୟୃ॑ଦ୍ଧ୍ୟା ଅପଗ॒ଲ୍ଭମ୍ । ସ॒ଗ୍​ମ୍॒‍ଶ॒ରାୟ॑ ପ୍ର॒ଚ୍ଛିଦମ୍᳚ ॥ 14 ॥

ହସା॑ୟ ପୁଗ୍ଗ୍‍ଶ୍ଚ॒ଲୂମାଲ॑ଭତେ । ଵୀ॒ଣା॒ଵା॒ଦଂ ଗଣ॑କଂ ଗୀ॒ତାୟ॑ । ୟାଦ॑ସେ ଶାବୁ॒ଲ୍ୟାମ୍ । ନ॒ର୍ମାୟ॑ ଭଦ୍ରଵ॒ତୀମ୍ । ତୂ॒ଷ୍ଣ॒ଵ॒ଧ୍ମଂ ଗ୍ରା॑ମ॒ଣ୍ୟଂ॑ ପାଣିସଂଘା॒ତଂ ନୃ॒ତ୍ତାୟ॑ । ମୋଦା॑ୟାନୁ॒କ୍ରୋଶ॑କମ୍ । ଆ॒ନଂ॒ଦାୟ॑ ତଲ॒ଵମ୍ ॥ 15 ॥

ଅ॒କ୍ଷ॒ରା॒ଜାୟ॑ କିତ॒ଵମ୍ । କୃ॒ତାୟ॑ ସଭା॒ଵିନମ୍᳚ । ତ୍ରେତା॑ୟା ଆଦିନଵଦ॒ର୍​ଶମ୍ । ଦ୍ଵା॒ପ॒ରାୟ॑ ବହିଃ॒ ସଦମ୍᳚ । କଲ॑ୟେ ସଭାସ୍ଥା॒ଣୁମ୍ । ଦୁ॒ଷ୍କୃ॒ତାୟ॑ ଚ॒ରକା॑ଚାର୍ୟମ୍ । ଅଧ୍ଵ॑ନେ ବ୍ରହ୍ମଚା॒ରିଣମ୍᳚ । ପି॒ଶା॒ଚେଭ୍ୟଃ॑ ସୈଲ॒ଗମ୍ । ପି॒ପା॒ସାୟୈ॑ ଗୋଵ୍ୟ॒ଚ୍ଛମ୍ । ନିର୍​ଋ॑ତ୍ୟୈ ଗୋଘା॒ତମ୍ । କ୍ଷୁ॒ଧେ ଗୋ॑ଵିକ॒ର୍ତମ୍ । କ୍ଷୁ॒ତ୍ତୃ॒ଷ୍ଣାଭ୍ୟାଂ॒ ତମ୍ । ୟୋ ଗାଂ-ଵିଁ॒କୃଂତଂ॑ତଂ ମା॒ଗ୍​ମ୍॒ସଂ ଭିକ୍ଷ॑ମାଣ ଉପ॒ତିଷ୍ଠ॑ତେ ॥ 16 ॥

ଭୂମ୍ୟୈ॑ ପୀଠସ॒ର୍ପିଣ॒ମାଲ॑ଭତେ । ଅ॒ଗ୍ନୟେଽଗ୍​ମ୍॑ସ॒ଲମ୍ । ଵା॒ୟଵେ॑ ଚାଂଡା॒ଲମ୍ । ଅଂ॒ତରି॑କ୍ଷାୟ ଵଗ୍​ମ୍ଶନ॒ର୍ତିନମ୍᳚ । ଦି॒ଵେ ଖ॑ଲ॒ତିମ୍ । ସୂର୍ୟା॑ୟ ହର୍ୟ॒କ୍ଷମ୍ । ଚଂ॒ଦ୍ରମ॑ସେ ମିର୍ମି॒ରମ୍ । ନକ୍ଷ॑ତ୍ରେଭ୍ୟଃ କି॒ଲାସମ୍᳚ । ଅହ୍ନେ॑ ଶୁ॒କ୍ଲଂ ପିଂ॑ଗ॒ଲମ୍ । ରାତ୍ରି॑ୟୈ କୃ॒ଷ୍ଣଂ ପିଂ॑ଗା॒କ୍ଷମ୍ ॥ 17 ॥

ଵା॒ଚେ ପୁରୁ॑ଷ॒ମାଲ॑ଭତେ । ପ୍ରା॒ଣମ॑ପା॒ନଂ-ଵ୍ୟାଁ॒ନମୁ॑ଦା॒ନଗ୍​ମ୍ ସ॑ମା॒ନଂ ତାନ୍ଵା॒ୟଵେ᳚ । ସୂର୍ୟା॑ୟ॒ ଚକ୍ଷୁ॒ରାଲ॑ଭତେ । ମନ॑ଶ୍ଚଂ॒ଦ୍ରମ॑ସେ । ଦି॒ଗ୍ଭ୍ୟଃ ଶ୍ରୋତ୍ରମ୍᳚ । ପ୍ର॒ଜାପ॑ତୟେ॒ ପୁରୁ॑ଷମ୍ ॥ 18 ॥

ଅଥୈ॒ତାନରୂ॑ପେଭ୍ୟ॒ ଆଲ॑ଭତେ । ଅତି॑ହ୍ରସ୍ଵ॒ମତି॑ଦୀର୍ଘମ୍ । ଅତି॑କୃଶ॒ମତ୍ୟଗ୍​ମ୍॑ସଲମ୍ । ଅତି॑ଶୁକ୍ଲ॒ମତି॑କୃଷ୍ଣମ୍ । ଅତି॑ଶ୍ଲକ୍ଷ୍ଣ॒ମତି॑ଲୋମଶମ୍ । ଅତି॑କିରିଟ॒ମତି॑ଦଂତୁରମ୍ । ଅତି॑ମିର୍ମିର॒ମତି॑ମେମିଷମ୍ । ଆ॒ଶାୟୈ॑ ଜା॒ମିମ୍ । ପ୍ର॒ତୀ॒କ୍ଷାୟୈ॑ କୁମା॒ରୀମ୍ ॥ 19 ॥

সানুস্বার প্রশ্ন (সুন্নাল পন্নম্)

This document is in Bengali

[কৃষ্ণযজুর্বেদং তৈত্তরীয ব্রাহ্মণ 3-4-1-1]

শ্রী গুরুভ্যো নমঃ । হরিঃ ওম্ ।

ব্রহ্ম॑ণে ব্রাহ্ম॒ণমাল॑ভতে । ক্ষ॒ত্ত্রায॑ রাজ॒ন্যম্᳚ । ম॒রুদ্ভ্যো॒ বৈশ্যম্᳚ । তপ॑সে শূ॒দ্রম্ । তম॑সে॒ তস্ক॑রম্ । নার॑কায বীর॒হণম্᳚ । পা॒প্মনে᳚ ক্লী॒বম্ । আ॒ক্র॒যাযা॑যো॒গূম্ ।
কামা॑য পুগ্গ্‍শ্চ॒লূম্ । অতি॑ক্রুষ্টায মাগ॒ধম্ ॥ 1 ॥

গী॒তায॑ সূ॒তম্ । নৃ॒ত্তায॑ শৈলূ॒ষম্ । ধর্মা॑য সভাচ॒রম্ । ন॒র্মায॑ রে॒ভম্ । নরি॑ষ্ঠাযৈ ভীম॒লম্ । হসা॑য॒ কারিম্᳚ । আ॒নং॒দায॑ স্ত্রীষ॒খম্ । প্র॒মুদে॑ কুমারীপু॒ত্রম্ । মে॒ধাযৈ॑ রথকা॒রম্ । ধৈর্যা॑য॒ তক্ষা॑ণম্ ॥ 2 ॥

শ্রমা॑য কৌলা॒লম্ । মা॒যাযৈ॑ কার্মা॒রম্ । রূ॒পায॑ মণিকা॒রম্ । শুভে॑ ব॒পম্ । শ॒র॒ব্যা॑যা ইষুকা॒রম্ । হে॒ত্যৈ ধ॑ন্বকা॒রম্ । কর্ম॑ণে জ্যাকা॒রম্ । দি॒ষ্টায॑ রজ্জুস॒র্গম্ । মৃ॒ত্যবে॑ মৃগ॒যুম্ । অংত॑কায শ্ব॒নিতম্᳚ ॥ 3 ॥

সং॒ধযে॑ জা॒রম্ । গে॒হাযো॑পপ॒তিম্ । নির্​ঋ॑ত্যৈ পরিবি॒ত্তম্ । আর্ত্যৈ॑ পরিবিবিদা॒নম্ । অরা᳚ধ্যৈ দিধিষূ॒পতিম্᳚ । প॒বিত্রা॑য ভি॒ষজম্᳚ । প্র॒জ্ঞানা॑য নক্ষত্রদ॒র্​শম্ । নিষ্কৃ॑ত্যৈ পেশস্কা॒রীম্ । বলা॑যোপ॒দাম্ । বর্ণা॑যানূ॒রুধম্᳚ ॥ 4 ॥

ন॒দীভ্যঃ॑ পৌংজি॒ষ্টম্ । ঋ॒ক্ষীকা᳚ভ্যো॒ নৈষা॑দম্ । পু॒রু॒ষ॒ব্যা॒ঘ্রায॑ দু॒র্মদম্᳚ । প্র॒যুদ্ভ্য॒ উন্ম॑ত্তম্ । গং॒ধ॒র্বা॒প্স॒রাভ্যো॒ ব্রাত্যম্᳚ । স॒র্প॒দে॒ব॒জ॒নেভ্যোঽপ্র॑তিপদম্ । অবে᳚ভ্যঃ কিত॒বম্ । ই॒র্যতা॑যা॒ অকি॑তবম্ । পি॒শা॒চেভ্যো॑ বিদলকা॒রম্ । যা॒তু॒ধানে᳚ভ্যঃ কংটককা॒রম্ ॥ 5 ॥

উ॒থ্সা॒দেভ্যঃ॑ কু॒ব্জম্ । প্র॒মুদে॑ বাম॒নম্ । দ্বা॒র্ভ্যঃ স্রা॒মম্ । স্বপ্না॑যাং॒ধম্ । অধ॑র্মায বধি॒রম্ । সং॒জ্ঞানা॑য স্মরকা॒রীম্ । প্র॒কা॒মোদ্যা॑যোপ॒সদম্᳚ । আ॒শি॒ক্ষাযৈ᳚ প্র॒শ্নিনম্᳚ । উ॒প॒শি॒ক্ষাযা॑ অভিপ্র॒শ্নিনম্᳚ । ম॒র্যাদা॑যৈ প্রশ্নবিবা॒কম্ ॥ 6 ॥

ঋত্যৈ᳚ স্তে॒নহৃ॑দযম্ । বৈর॑হত্যায॒ পিশু॑নম্ । বিবি॑ত্ত্যৈ ক্ষ॒ত্তারম্᳚ । ঔপ॑দ্রষ্টায সংগ্রহী॒তারম্᳚ । বলা॑যানুচ॒রম্ । ভূ॒ম্নে প॑রিষ্কং॒দম্ । প্রি॒যায॑ প্রিযবা॒দিনম্᳚ । অরি॑ষ্ট্যা অশ্বসা॒দম্ । মেধা॑য বাসঃ পল্পূ॒লীম্ । প্র॒কা॒মায॑ রজযি॒ত্রীম্ ॥ 7 ॥

ভাযৈ॑ দার্বাহা॒রম্ । প্র॒ভাযা॑ আগ্নেং॒ধম্ । নাক॑স্য পৃ॒ষ্ঠাযা॑ভিষে॒ক্তারম্᳚ । ব্র॒ধ্নস্য॑ বি॒ষ্টপা॑য পাত্রনির্ণে॒গম্ । দে॒ব॒লো॒কায॑ পেশি॒তারম্᳚ । ম॒নু॒ষ্য॒লো॒কায॑ প্রকরি॒তারম্᳚ । সর্বে᳚ভ্যো লো॒কেভ্য॑ উপসে॒ক্তারম্᳚ । অব॑র্ত্যৈ ব॒ধাযো॑পমংথি॒তারম্᳚ । সু॒ব॒র্গায॑ লো॒কায॑ ভাগ॒দুঘম্᳚ । বর্​ষি॑ষ্ঠায॒ নাকা॑য পরিবে॒ষ্টারম্᳚ ॥ 8 ॥

অর্মে᳚ভ্যো হস্তি॒পম্ । জ॒বাযা᳚শ্ব॒পম্ । পুষ্ট্যৈ॑ গোপা॒লম্ । তেজ॑সেঽজপা॒লম্ । বী॒র্যা॑যাবিপা॒লম্ । ইরা॑যৈ কী॒নাশম্᳚ । কী॒লালা॑য সুরাকা॒রম্ । ভ॒দ্রায॑ গৃহ॒পম্ । শ্রেয॑সে বিত্ত॒ধম্ । অধ্য॑ক্ষাযানুক্ষ॒ত্তারম্᳚ ॥ 9 ॥

ম॒ন্যবে॑ঽযস্তা॒পম্ । ক্রোধা॑য নিস॒রম্ । শোকা॑যাভিস॒রম্ । উ॒ত্কূ॒ল॒বি॒কূ॒লাভ্যাং᳚ ত্রি॒স্থিনম্᳚ । যোগা॑য যো॒ক্তারম্᳚ । ক্ষেমা॑য বিমো॒ক্তারম্᳚ । বপু॑ষে মানস্কৃ॒তম্ । শীলা॑যাংজনীকা॒রম্ । নির্​ঋ॑ত্যৈ কোশকা॒রীম্ । য॒মাযা॒সূম্ ॥ 10 ॥

য॒ম্যৈ॑ যম॒সূম্ । অথ॑র্ব॒ভ্যোঽব॑তোকাম্ । সং॒​বঁ॒থ্স॒রায॑ পর্যা॒রিণী᳚ম্ । প॒রি॒ব॒থ্স॒রাযাবি॑জাতাম্ । ই॒দা॒ব॒থ্স॒রাযা॑প॒স্কদ্ব॑রীম্ । ই॒দ্ব॒ত্স॒রাযা॒তীত্ব॑রীম্ । ব॒থ্স॒রায॒ বিজ॑র্জরাম্ । সং॒​বঁ॒থ্স॒রায॒ পলি॑ক্নীম্ । বনা॑য বন॒পম্ । অ॒ন্যতো॑ঽরণ্যায দাব॒পম্ ॥ 11 ॥

সরো᳚ভ্যো ধৈব॒রম্ । বেশং॑তাভ্যো॒ দাশম্᳚ । উ॒প॒স্থাব॑রীভ্যো॒ বৈংদম্᳚ । ন॒ড্ব॒লাভ্যঃ॑ শৌষ্ক॒লম্ । পা॒র্যা॑য কৈব॒র্তম্ । অ॒বা॒র্যা॑য মার্গা॒রম্ । তী॒র্থেভ্য॑ আং॒দম্ । বিষ॑মেভ্যো মৈনা॒লম্ । স্বনে᳚ভ্যঃ॒ পর্ণ॑কম্ । গুহা᳚ভ্যঃ॒ কিরা॑তম্ । সানু॑ভ্যো॒ জংভ॑কম্ । পর্ব॑তেভ্যঃ॒ কিংপূ॑রুষম্ ॥ 12 ॥

প্র॒তি॒শ্রুত্কা॑যা ঋতু॒লম্ । ঘোষা॑য ভ॒ষম্ । অংতা॑য বহুবা॒দিনম্᳚ । অ॒নং॒তায॒ মূকম্᳚ । মহ॑সে বীণাবা॒দম্ । ক্রোশা॑য তূণব॒ধ্মম্ । আ॒ক্রং॒দায॑ দুংদুভ্যাঘা॒তম্ । অ॒ব॒র॒স্প॒রায॑ শংখ॒ধ্মম্ । ঋ॒ভুভ্যো॑ঽজিনসংধা॒যম্ । সা॒ধ্যেভ্য॑শ্চর্ম॒ম্ণম্ ॥ 13 ॥

বী॒ভ॒থ্সাযৈ॑ পৌল্ক॒সম্ । ভূত্যৈ॑ জাগর॒ণম্ । অভূ᳚ত্যৈ স্বপ॒নম্ । তু॒লাযৈ॑ বাণি॒জম্ । বর্ণা॑য হিরণ্যকা॒রম্ । বিশ্বে᳚ভ্যো দে॒বেভ্যঃ॑ সিধ্ম॒লম্ । প॒শ্চা॒দ্দো॒ষায॑ গ্লা॒বম্ । ঋত্যৈ॑ জনবা॒দিনম্᳚ । ব্যৃ॑দ্ধ্যা অপগ॒ল্ভম্ । স॒গ্​ম্॒‍শ॒রায॑ প্র॒চ্ছিদম্᳚ ॥ 14 ॥

হসা॑য পুগ্গ্‍শ্চ॒লূমাল॑ভতে । বী॒ণা॒বা॒দং গণ॑কং গী॒তায॑ । যাদ॑সে শাবু॒ল্যাম্ । ন॒র্মায॑ ভদ্রব॒তীম্ । তূ॒ষ্ণ॒ব॒ধ্মং গ্রা॑ম॒ণ্যং॑ পাণিসংঘা॒তং নৃ॒ত্তায॑ । মোদা॑যানু॒ক্রোশ॑কম্ । আ॒নং॒দায॑ তল॒বম্ ॥ 15 ॥

অ॒ক্ষ॒রা॒জায॑ কিত॒বম্ । কৃ॒তায॑ সভা॒বিনম্᳚ । ত্রেতা॑যা আদিনবদ॒র্​শম্ । দ্বা॒প॒রায॑ বহিঃ॒ সদম্᳚ । কল॑যে সভাস্থা॒ণুম্ । দু॒ষ্কৃ॒তায॑ চ॒রকা॑চার্যম্ । অধ্ব॑নে ব্রহ্মচা॒রিণম্᳚ । পি॒শা॒চেভ্যঃ॑ সৈল॒গম্ । পি॒পা॒সাযৈ॑ গোব্য॒চ্ছম্ । নির্​ঋ॑ত্যৈ গোঘা॒তম্ । ক্ষু॒ধে গো॑বিক॒র্তম্ । ক্ষু॒ত্তৃ॒ষ্ণাভ্যাং॒ তম্ । যো গাং-বিঁ॒কৃংতং॑তং মা॒গ্​ম্॒সং ভিক্ষ॑মাণ উপ॒তিষ্ঠ॑তে ॥ 16 ॥

ভূম্যৈ॑ পীঠস॒র্পিণ॒মাল॑ভতে । অ॒গ্নযেঽগ্​ম্॑স॒লম্ । বা॒যবে॑ চাংডা॒লম্ । অং॒তরি॑ক্ষায বগ্​ম্শন॒র্তিনম্᳚ । দি॒বে খ॑ল॒তিম্ । সূর্যা॑য হর্য॒ক্ষম্ । চং॒দ্রম॑সে মির্মি॒রম্ । নক্ষ॑ত্রেভ্যঃ কি॒লাসম্᳚ । অহ্নে॑ শু॒ক্লং পিং॑গ॒লম্ । রাত্রি॑যৈ কৃ॒ষ্ণং পিং॑গা॒ক্ষম্ ॥ 17 ॥

বা॒চে পুরু॑ষ॒মাল॑ভতে । প্রা॒ণম॑পা॒নং-ব্যাঁ॒নমু॑দা॒নগ্​ম্ স॑মা॒নং তান্বা॒যবে᳚ । সূর্যা॑য॒ চক্ষু॒রাল॑ভতে । মন॑শ্চং॒দ্রম॑সে । দি॒গ্ভ্যঃ শ্রোত্রম্᳚ । প্র॒জাপ॑তযে॒ পুরু॑ষম্ ॥ 18 ॥

অথৈ॒তানরূ॑পেভ্য॒ আল॑ভতে । অতি॑হ্রস্ব॒মতি॑দীর্ঘম্ । অতি॑কৃশ॒মত্যগ্​ম্॑সলম্ । অতি॑শুক্ল॒মতি॑কৃষ্ণম্ । অতি॑শ্লক্ষ্ণ॒মতি॑লোমশম্ । অতি॑কিরিট॒মতি॑দংতুরম্ । অতি॑মির্মির॒মতি॑মেমিষম্ । আ॒শাযৈ॑ জা॒মিম্ । প্র॒তী॒ক্ষাযৈ॑ কুমা॒রীম্ ॥ 19 ॥

सानुस्वार प्रश्न (सुन्नाल पन्नम्)

This document is in सरल देवनागरी - Marathi (Devanagari) script.

[कृष्णयजुर्वेदं तैत्तरीय ब्राह्मण 3-4-1-1]

श्री गुरुभ्यो नमः । हरिः ओम् ।

ब्रह्म॑णे ब्राह्म॒णमाल॑भते । क्ष॒त्त्राय॑ राज॒न्यम्᳚ । म॒रुद्भ्यो॒ वैश्यम्᳚ । तप॑से शू॒द्रम् । तम॑से॒ तस्क॑रम् । नार॑काय वीर॒हणम्᳚ । पा॒प्मने᳚ क्ली॒बम् । आ॒क्र॒याया॑यो॒गूम् ।
कामा॑य पुग्ग्‍श्च॒लूम् । अति॑क्रुष्टाय माग॒धम् ॥ 1 ॥

गी॒ताय॑ सू॒तम् । नृ॒त्ताय॑ शैलू॒षम् । धर्मा॑य सभाच॒रम् । न॒र्माय॑ रे॒भम् । नरि॑ष्ठायै भीम॒लम् । हसा॑य॒ कारिम्᳚ । आ॒नं॒दाय॑ स्त्रीष॒खम् । प्र॒मुदे॑ कुमारीपु॒त्रम् । मे॒धायै॑ रथका॒रम् । धैर्या॑य॒ तक्षा॑णम् ॥ 2 ॥

श्रमा॑य कौला॒लम् । मा॒यायै॑ कार्मा॒रम् । रू॒पाय॑ मणिका॒रम् । शुभे॑ व॒पम् । श॒र॒व्या॑या इषुका॒रम् । हे॒त्यै ध॑न्वका॒रम् । कर्म॑णे ज्याका॒रम् । दि॒ष्टाय॑ रज्जुस॒र्गम् । मृ॒त्यवे॑ मृग॒युम् । अंत॑काय श्व॒नितम्᳚ ॥ 3 ॥

सं॒धये॑ जा॒रम् । गे॒हायो॑पप॒तिम् । निर्​ऋ॑त्यै परिवि॒त्तम् । आर्त्यै॑ परिविविदा॒नम् । अरा᳚ध्यै दिधिषू॒पतिम्᳚ । प॒वित्रा॑य भि॒षजम्᳚ । प्र॒ज्ञाना॑य नक्षत्रद॒र्​शम् । निष्कृ॑त्यै पेशस्का॒रीम् । बला॑योप॒दाम् । वर्णा॑यानू॒रुधम्᳚ ॥ 4 ॥

न॒दीभ्यः॑ पौंजि॒ष्टम् । ऋ॒क्षीका᳚भ्यो॒ नैषा॑दम् । पु॒रु॒ष॒व्या॒घ्राय॑ दु॒र्मदम्᳚ । प्र॒युद्भ्य॒ उन्म॑त्तम् । गं॒ध॒र्वा॒प्स॒राभ्यो॒ व्रात्यम्᳚ । स॒र्प॒दे॒व॒ज॒नेभ्योऽप्र॑तिपदम् । अवे᳚भ्यः कित॒वम् । इ॒र्यता॑या॒ अकि॑तवम् । पि॒शा॒चेभ्यो॑ बिदलका॒रम् । या॒तु॒धाने᳚भ्यः कंटकका॒रम् ॥ 5 ॥

उ॒थ्सा॒देभ्यः॑ कु॒ब्जम् । प्र॒मुदे॑ वाम॒नम् । द्वा॒र्भ्यः स्रा॒मम् । स्वप्ना॑यां॒धम् । अध॑र्माय बधि॒रम् । सं॒ज्ञाना॑य स्मरका॒रीम् । प्र॒का॒मोद्या॑योप॒सदम्᳚ । आ॒शि॒क्षायै᳚ प्र॒श्निनम्᳚ । उ॒प॒शि॒क्षाया॑ अभिप्र॒श्निनम्᳚ । म॒र्यादा॑यै प्रश्नविवा॒कम् ॥ 6 ॥

ऋत्यै᳚ स्ते॒नहृ॑दयम् । वैर॑हत्याय॒ पिशु॑नम् । विवि॑त्त्यै क्ष॒त्तारम्᳚ । औप॑द्रष्टाय संग्रही॒तारम्᳚ । बला॑यानुच॒रम् । भू॒म्ने प॑रिष्कं॒दम् । प्रि॒याय॑ प्रियवा॒दिनम्᳚ । अरि॑ष्ट्या अश्वसा॒दम् । मेधा॑य वासः पल्पू॒लीम् । प्र॒का॒माय॑ रजयि॒त्रीम् ॥ 7 ॥

भायै॑ दार्वाहा॒रम् । प्र॒भाया॑ आग्नें॒धम् । नाक॑स्य पृ॒ष्ठाया॑भिषे॒क्तारम्᳚ । ब्र॒ध्नस्य॑ वि॒ष्टपा॑य पात्रनिर्णे॒गम् । दे॒व॒लो॒काय॑ पेशि॒तारम्᳚ । म॒नु॒ष्य॒लो॒काय॑ प्रकरि॒तारम्᳚ । सर्वे᳚भ्यो लो॒केभ्य॑ उपसे॒क्तारम्᳚ । अव॑र्त्यै व॒धायो॑पमंथि॒तारम्᳚ । सु॒व॒र्गाय॑ लो॒काय॑ भाग॒दुघम्᳚ । वर्​षि॑ष्ठाय॒ नाका॑य परिवे॒ष्टारम्᳚ ॥ 8 ॥

अर्मे᳚भ्यो हस्ति॒पम् । ज॒वाया᳚श्व॒पम् । पुष्ट्यै॑ गोपा॒लम् । तेज॑सेऽजपा॒लम् । वी॒र्या॑याविपा॒लम् । इरा॑यै की॒नाशम्᳚ । की॒लाला॑य सुराका॒रम् । भ॒द्राय॑ गृह॒पम् । श्रेय॑से वित्त॒धम् । अध्य॑क्षायानुक्ष॒त्तारम्᳚ ॥ 9 ॥

म॒न्यवे॑ऽयस्ता॒पम् । क्रोधा॑य निस॒रम् । शोका॑याभिस॒रम् । उ॒त्कू॒ल॒वि॒कू॒लाभ्यां᳚ त्रि॒स्थिनम्᳚ । योगा॑य यो॒क्तारम्᳚ । क्षेमा॑य विमो॒क्तारम्᳚ । वपु॑षे मानस्कृ॒तम् । शीला॑यांजनीका॒रम् । निर्​ऋ॑त्यै कोशका॒रीम् । य॒माया॒सूम् ॥ 10 ॥

य॒म्यै॑ यम॒सूम् । अथ॑र्व॒भ्योऽव॑तोकाम् । सं॒​वँ॒थ्स॒राय॑ पर्या॒रिणी᳚म् । प॒रि॒व॒थ्स॒रायावि॑जाताम् । इ॒दा॒व॒थ्स॒राया॑प॒स्कद्व॑रीम् । इ॒द्व॒त्स॒राया॒तीत्व॑रीम् । व॒थ्स॒राय॒ विज॑र्जराम् । सं॒​वँ॒थ्स॒राय॒ पलि॑क्नीम् । वना॑य वन॒पम् । अ॒न्यतो॑ऽरण्याय दाव॒पम् ॥ 11 ॥

सरो᳚भ्यो धैव॒रम् । वेशं॑ताभ्यो॒ दाशम्᳚ । उ॒प॒स्थाव॑रीभ्यो॒ बैंदम्᳚ । न॒ड्व॒लाभ्यः॑ शौष्क॒लम् । पा॒र्या॑य कैव॒र्तम् । अ॒वा॒र्या॑य मार्गा॒रम् । ती॒र्थेभ्य॑ आं॒दम् । विष॑मेभ्यो मैना॒लम् । स्वने᳚भ्यः॒ पर्ण॑कम् । गुहा᳚भ्यः॒ किरा॑तम् । सानु॑भ्यो॒ जंभ॑कम् । पर्व॑तेभ्यः॒ किंपू॑रुषम् ॥ 12 ॥

प्र॒ति॒श्रुत्का॑या ऋतु॒लम् । घोषा॑य भ॒षम् । अंता॑य बहुवा॒दिनम्᳚ । अ॒नं॒ताय॒ मूकम्᳚ । मह॑से वीणावा॒दम् । क्रोशा॑य तूणव॒ध्मम् । आ॒क्रं॒दाय॑ दुंदुभ्याघा॒तम् । अ॒व॒र॒स्प॒राय॑ शंख॒ध्मम् । ऋ॒भुभ्यो॑ऽजिनसंधा॒यम् । सा॒ध्येभ्य॑श्चर्म॒म्णम् ॥ 13 ॥

बी॒भ॒थ्सायै॑ पौल्क॒सम् । भूत्यै॑ जागर॒णम् । अभू᳚त्यै स्वप॒नम् । तु॒लायै॑ वाणि॒जम् । वर्णा॑य हिरण्यका॒रम् । विश्वे᳚भ्यो दे॒वेभ्यः॑ सिध्म॒लम् । प॒श्चा॒द्दो॒षाय॑ ग्ला॒वम् । ऋत्यै॑ जनवा॒दिनम्᳚ । व्यृ॑द्ध्या अपग॒ल्भम् । स॒ग्ं॒‍श॒राय॑ प्र॒च्छिदम्᳚ ॥ 14 ॥

हसा॑य पुग्ग्‍श्च॒लूमाल॑भते । वी॒णा॒वा॒दं गण॑कं गी॒ताय॑ । याद॑से शाबु॒ल्याम् । न॒र्माय॑ भद्रव॒तीम् । तू॒ष्ण॒व॒ध्मं ग्रा॑म॒ण्यं॑ पाणिसंघा॒तं नृ॒त्ताय॑ । मोदा॑यानु॒क्रोश॑कम् । आ॒नं॒दाय॑ तल॒वम् ॥ 15 ॥

अ॒क्ष॒रा॒जाय॑ कित॒वम् । कृ॒ताय॑ सभा॒विनम्᳚ । त्रेता॑या आदिनवद॒र्​शम् । द्वा॒प॒राय॑ बहिः॒ सदम्᳚ । कल॑ये सभास्था॒णुम् । दु॒ष्कृ॒ताय॑ च॒रका॑चार्यम् । अध्व॑ने ब्रह्मचा॒रिणम्᳚ । पि॒शा॒चेभ्यः॑ सैल॒गम् । पि॒पा॒सायै॑ गोव्य॒च्छम् । निर्​ऋ॑त्यै गोघा॒तम् । क्षु॒धे गो॑विक॒र्तम् । क्षु॒त्तृ॒ष्णाभ्यां॒ तम् । यो गां-विँ॒कृंतं॑तं मा॒ग्ं॒सं भिक्ष॑माण उप॒तिष्ठ॑ते ॥ 16 ॥

भूम्यै॑ पीठस॒र्पिण॒माल॑भते । अ॒ग्नयेऽग्ं॑स॒लम् । वा॒यवे॑ चांडा॒लम् । अं॒तरि॑क्षाय वग्ंशन॒र्तिनम्᳚ । दि॒वे ख॑ल॒तिम् । सूर्या॑य हर्य॒क्षम् । चं॒द्रम॑से मिर्मि॒रम् । नक्ष॑त्रेभ्यः कि॒लासम्᳚ । अह्ने॑ शु॒क्लं पिं॑ग॒लम् । रात्रि॑यै कृ॒ष्णं पिं॑गा॒क्षम् ॥ 17 ॥

वा॒चे पुरु॑ष॒माल॑भते । प्रा॒णम॑पा॒नं-व्याँ॒नमु॑दा॒नग्ं स॑मा॒नं तान्वा॒यवे᳚ । सूर्या॑य॒ चक्षु॒राल॑भते । मन॑श्चं॒द्रम॑से । दि॒ग्भ्यः श्रोत्रम्᳚ । प्र॒जाप॑तये॒ पुरु॑षम् ॥ 18 ॥

अथै॒तानरू॑पेभ्य॒ आल॑भते । अति॑ह्रस्व॒मति॑दीर्घम् । अति॑कृश॒मत्यग्ं॑सलम् । अति॑शुक्ल॒मति॑कृष्णम् । अति॑श्लक्ष्ण॒मति॑लोमशम् । अति॑किरिट॒मति॑दंतुरम् । अति॑मिर्मिर॒मति॑मेमिषम् । आ॒शायै॑ जा॒मिम् । प्र॒ती॒क्षायै॑ कुमा॒रीम् ॥ 19 ॥

সানুস্বার প্রশ্ন (সুন্নাল পন্নম্)

This document is in  Assamese

[কৃষ্ণযজুর্বেদং তৈত্তরীয ব্রাহ্মণ 3-4-1-1]

শ্রী গুরুভ্যো নমঃ । হরিঃ ওম্ ।

ব্রহ্ম॑ণে ব্রাহ্ম॒ণমাল॑ভতে । ক্ষ॒ত্ত্রায॑ রাজ॒ন্যম্᳚ । ম॒রুদ্ভ্যো॒ বৈশ্যম্᳚ । তপ॑সে শূ॒দ্রম্ । তম॑সে॒ তস্ক॑রম্ । নার॑কায বীর॒হণম্᳚ । পা॒প্মনে᳚ ক্লী॒বম্ । আ॒ক্র॒যাযা॑যো॒গূম্ ।
কামা॑য পুগ্গ্‍শ্চ॒লূম্ । অতি॑ক্রুষ্টায মাগ॒ধম্ ॥ 1 ॥

গী॒তায॑ সূ॒তম্ । নৃ॒ত্তায॑ শৈলূ॒ষম্ । ধর্মা॑য সভাচ॒রম্ । ন॒র্মায॑ রে॒ভম্ । নরি॑ষ্ঠাযৈ ভীম॒লম্ । হসা॑য॒ কারিম্᳚ । আ॒নং॒দায॑ স্ত্রীষ॒খম্ । প্র॒মুদে॑ কুমারীপু॒ত্রম্ । মে॒ধাযৈ॑ রথকা॒রম্ । ধৈর্যা॑য॒ তক্ষা॑ণম্ ॥ 2 ॥

শ্রমা॑য কৌলা॒লম্ । মা॒যাযৈ॑ কার্মা॒রম্ । রূ॒পায॑ মণিকা॒রম্ । শুভে॑ ব॒পম্ । শ॒র॒ব্যা॑যা ইষুকা॒রম্ । হে॒ত্যৈ ধ॑ন্বকা॒রম্ । কর্ম॑ণে জ্যাকা॒রম্ । দি॒ষ্টায॑ রজ্জুস॒র্গম্ । মৃ॒ত্যবে॑ মৃগ॒যুম্ । অংত॑কায শ্ব॒নিতম্᳚ ॥ 3 ॥

সং॒ধযে॑ জা॒রম্ । গে॒হাযো॑পপ॒তিম্ । নির্​ঋ॑ত্যৈ পরিবি॒ত্তম্ । আর্ত্যৈ॑ পরিবিবিদা॒নম্ । অরা᳚ধ্যৈ দিধিষূ॒পতিম্᳚ । প॒বিত্রা॑য ভি॒ষজম্᳚ । প্র॒জ্ঞানা॑য নক্ষত্রদ॒র্​শম্ । নিষ্কৃ॑ত্যৈ পেশস্কা॒রীম্ । বলা॑যোপ॒দাম্ । বর্ণা॑যানূ॒রুধম্᳚ ॥ 4 ॥

ন॒দীভ্যঃ॑ পৌংজি॒ষ্টম্ । ঋ॒ক্ষীকা᳚ভ্যো॒ নৈষা॑দম্ । পু॒রু॒ষ॒ব্যা॒ঘ্রায॑ দু॒র্মদম্᳚ । প্র॒যুদ্ভ্য॒ উন্ম॑ত্তম্ । গং॒ধ॒র্বা॒প্স॒রাভ্যো॒ ব্রাত্যম্᳚ । স॒র্প॒দে॒ব॒জ॒নেভ্যোঽপ্র॑তিপদম্ । অবে᳚ভ্যঃ কিত॒বম্ । ই॒র্যতা॑যা॒ অকি॑তবম্ । পি॒শা॒চেভ্যো॑ বিদলকা॒রম্ । যা॒তু॒ধানে᳚ভ্যঃ কংটককা॒রম্ ॥ 5 ॥

উ॒থ্সা॒দেভ্যঃ॑ কু॒ব্জম্ । প্র॒মুদে॑ বাম॒নম্ । দ্বা॒র্ভ্যঃ স্রা॒মম্ । স্বপ্না॑যাং॒ধম্ । অধ॑র্মায বধি॒রম্ । সং॒জ্ঞানা॑য স্মরকা॒রীম্ । প্র॒কা॒মোদ্যা॑যোপ॒সদম্᳚ । আ॒শি॒ক্ষাযৈ᳚ প্র॒শ্নিনম্᳚ । উ॒প॒শি॒ক্ষাযা॑ অভিপ্র॒শ্নিনম্᳚ । ম॒র্যাদা॑যৈ প্রশ্নবিবা॒কম্ ॥ 6 ॥

ঋত্যৈ᳚ স্তে॒নহৃ॑দযম্ । বৈর॑হত্যায॒ পিশু॑নম্ । বিবি॑ত্ত্যৈ ক্ষ॒ত্তারম্᳚ । ঔপ॑দ্রষ্টায সংগ্রহী॒তারম্᳚ । বলা॑যানুচ॒রম্ । ভূ॒ম্নে প॑রিষ্কং॒দম্ । প্রি॒যায॑ প্রিযবা॒দিনম্᳚ । অরি॑ষ্ট্যা অশ্বসা॒দম্ । মেধা॑য বাসঃ পল্পূ॒লীম্ । প্র॒কা॒মায॑ রজযি॒ত্রীম্ ॥ 7 ॥

ভাযৈ॑ দার্বাহা॒রম্ । প্র॒ভাযা॑ আগ্নেং॒ধম্ । নাক॑স্য পৃ॒ষ্ঠাযা॑ভিষে॒ক্তারম্᳚ । ব্র॒ধ্নস্য॑ বি॒ষ্টপা॑য পাত্রনির্ণে॒গম্ । দে॒ব॒লো॒কায॑ পেশি॒তারম্᳚ । ম॒নু॒ষ্য॒লো॒কায॑ প্রকরি॒তারম্᳚ । সর্বে᳚ভ্যো লো॒কেভ্য॑ উপসে॒ক্তারম্᳚ । অব॑র্ত্যৈ ব॒ধাযো॑পমংথি॒তারম্᳚ । সু॒ব॒র্গায॑ লো॒কায॑ ভাগ॒দুঘম্᳚ । বর্​ষি॑ষ্ঠায॒ নাকা॑য পরিবে॒ষ্টারম্᳚ ॥ 8 ॥

অর্মে᳚ভ্যো হস্তি॒পম্ । জ॒বাযা᳚শ্ব॒পম্ । পুষ্ট্যৈ॑ গোপা॒লম্ । তেজ॑সেঽজপা॒লম্ । বী॒র্যা॑যাবিপা॒লম্ । ইরা॑যৈ কী॒নাশম্᳚ । কী॒লালা॑য সুরাকা॒রম্ । ভ॒দ্রায॑ গৃহ॒পম্ । শ্রেয॑সে বিত্ত॒ধম্ । অধ্য॑ক্ষাযানুক্ষ॒ত্তারম্᳚ ॥ 9 ॥

ম॒ন্যবে॑ঽযস্তা॒পম্ । ক্রোধা॑য নিস॒রম্ । শোকা॑যাভিস॒রম্ । উ॒ত্কূ॒ল॒বি॒কূ॒লাভ্যাং᳚ ত্রি॒স্থিনম্᳚ । যোগা॑য যো॒ক্তারম্᳚ । ক্ষেমা॑য বিমো॒ক্তারম্᳚ । বপু॑ষে মানস্কৃ॒তম্ । শীলা॑যাংজনীকা॒রম্ । নির্​ঋ॑ত্যৈ কোশকা॒রীম্ । য॒মাযা॒সূম্ ॥ 10 ॥

য॒ম্যৈ॑ যম॒সূম্ । অথ॑র্ব॒ভ্যোঽব॑তোকাম্ । সং॒​বঁ॒থ্স॒রায॑ পর্যা॒রিণী᳚ম্ । প॒রি॒ব॒থ্স॒রাযাবি॑জাতাম্ । ই॒দা॒ব॒থ্স॒রাযা॑প॒স্কদ্ব॑রীম্ । ই॒দ্ব॒ত্স॒রাযা॒তীত্ব॑রীম্ । ব॒থ্স॒রায॒ বিজ॑র্জরাম্ । সং॒​বঁ॒থ্স॒রায॒ পলি॑ক্নীম্ । বনা॑য বন॒পম্ । অ॒ন্যতো॑ঽরণ্যায দাব॒পম্ ॥ 11 ॥

সরো᳚ভ্যো ধৈব॒রম্ । বেশং॑তাভ্যো॒ দাশম্᳚ । উ॒প॒স্থাব॑রীভ্যো॒ বৈংদম্᳚ । ন॒ড্ব॒লাভ্যঃ॑ শৌষ্ক॒লম্ । পা॒র্যা॑য কৈব॒র্তম্ । অ॒বা॒র্যা॑য মার্গা॒রম্ । তী॒র্থেভ্য॑ আং॒দম্ । বিষ॑মেভ্যো মৈনা॒লম্ । স্বনে᳚ভ্যঃ॒ পর্ণ॑কম্ । গুহা᳚ভ্যঃ॒ কিরা॑তম্ । সানু॑ভ্যো॒ জংভ॑কম্ । পর্ব॑তেভ্যঃ॒ কিংপূ॑রুষম্ ॥ 12 ॥

প্র॒তি॒শ্রুত্কা॑যা ঋতু॒লম্ । ঘোষা॑য ভ॒ষম্ । অংতা॑য বহুবা॒দিনম্᳚ । অ॒নং॒তায॒ মূকম্᳚ । মহ॑সে বীণাবা॒দম্ । ক্রোশা॑য তূণব॒ধ্মম্ । আ॒ক্রং॒দায॑ দুংদুভ্যাঘা॒তম্ । অ॒ব॒র॒স্প॒রায॑ শংখ॒ধ্মম্ । ঋ॒ভুভ্যো॑ঽজিনসংধা॒যম্ । সা॒ধ্যেভ্য॑শ্চর্ম॒ম্ণম্ ॥ 13 ॥

বী॒ভ॒থ্সাযৈ॑ পৌল্ক॒সম্ । ভূত্যৈ॑ জাগর॒ণম্ । অভূ᳚ত্যৈ স্বপ॒নম্ । তু॒লাযৈ॑ বাণি॒জম্ । বর্ণা॑য হিরণ্যকা॒রম্ । বিশ্বে᳚ভ্যো দে॒বেভ্যঃ॑ সিধ্ম॒লম্ । প॒শ্চা॒দ্দো॒ষায॑ গ্লা॒বম্ । ঋত্যৈ॑ জনবা॒দিনম্᳚ । ব্যৃ॑দ্ধ্যা অপগ॒ল্ভম্ । স॒গ্​ম্॒‍শ॒রায॑ প্র॒চ্ছিদম্᳚ ॥ 14 ॥

হসা॑য পুগ্গ্‍শ্চ॒লূমাল॑ভতে । বী॒ণা॒বা॒দং গণ॑কং গী॒তায॑ । যাদ॑সে শাবু॒ল্যাম্ । ন॒র্মায॑ ভদ্রব॒তীম্ । তূ॒ষ্ণ॒ব॒ধ্মং গ্রা॑ম॒ণ্যং॑ পাণিসংঘা॒তং নৃ॒ত্তায॑ । মোদা॑যানু॒ক্রোশ॑কম্ । আ॒নং॒দায॑ তল॒বম্ ॥ 15 ॥

অ॒ক্ষ॒রা॒জায॑ কিত॒বম্ । কৃ॒তায॑ সভা॒বিনম্᳚ । ত্রেতা॑যা আদিনবদ॒র্​শম্ । দ্বা॒প॒রায॑ বহিঃ॒ সদম্᳚ । কল॑যে সভাস্থা॒ণুম্ । দু॒ষ্কৃ॒তায॑ চ॒রকা॑চার্যম্ । অধ্ব॑নে ব্রহ্মচা॒রিণম্᳚ । পি॒শা॒চেভ্যঃ॑ সৈল॒গম্ । পি॒পা॒সাযৈ॑ গোব্য॒চ্ছম্ । নির্​ঋ॑ত্যৈ গোঘা॒তম্ । ক্ষু॒ধে গো॑বিক॒র্তম্ । ক্ষু॒ত্তৃ॒ষ্ণাভ্যাং॒ তম্ । যো গাং-বিঁ॒কৃংতং॑তং মা॒গ্​ম্॒সং ভিক্ষ॑মাণ উপ॒তিষ্ঠ॑তে ॥ 16 ॥

ভূম্যৈ॑ পীঠস॒র্পিণ॒মাল॑ভতে । অ॒গ্নযেঽগ্​ম্॑স॒লম্ । বা॒যবে॑ চাংডা॒লম্ । অং॒তরি॑ক্ষায বগ্​ম্শন॒র্তিনম্᳚ । দি॒বে খ॑ল॒তিম্ । সূর্যা॑য হর্য॒ক্ষম্ । চং॒দ্রম॑সে মির্মি॒রম্ । নক্ষ॑ত্রেভ্যঃ কি॒লাসম্᳚ । অহ্নে॑ শু॒ক্লং পিং॑গ॒লম্ । রাত্রি॑যৈ কৃ॒ষ্ণং পিং॑গা॒ক্ষম্ ॥ 17 ॥

বা॒চে পুরু॑ষ॒মাল॑ভতে । প্রা॒ণম॑পা॒নং-ব্যাঁ॒নমু॑দা॒নগ্​ম্ স॑মা॒নং তান্বা॒যবে᳚ । সূর্যা॑য॒ চক্ষু॒রাল॑ভতে । মন॑শ্চং॒দ্রম॑সে । দি॒গ্ভ্যঃ শ্রোত্রম্᳚ । প্র॒জাপ॑তযে॒ পুরু॑ষম্ ॥ 18 ॥

অথৈ॒তানরূ॑পেভ্য॒ আল॑ভতে । অতি॑হ্রস্ব॒মতি॑দীর্ঘম্ । অতি॑কৃশ॒মত্যগ্​ম্॑সলম্ । অতি॑শুক্ল॒মতি॑কৃষ্ণম্ । অতি॑শ্লক্ষ্ণ॒মতি॑লোমশম্ । অতি॑কিরিট॒মতি॑দংতুরম্ । অতি॑মির্মির॒মতি॑মেমিষম্ । আ॒শাযৈ॑ জা॒মিম্ । প্র॒তী॒ক্ষাযৈ॑ কুমা॒রীম্ ॥ 19 ॥

ਸਾਨੁਸ੍ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨ (ਸੁਨ੍ਨਾਲ ਪਨ੍ਨਮ੍)

This document is in Gurmukhi script, commonly used for Punjabi language.

[ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਯਜੁਰ੍ਵੇਦਂ ਤੈਤ੍ਤਰੀਯ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ 3-4-1-1]

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ । ਹਰਿਃ ਓਮ੍ ।

ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ਣੇ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ॒ਣਮਾਲ॑ਭਤੇ । ਕ੍ਸ਼॒ਤ੍ਤ੍ਰਾਯ॑ ਰਾਜ॒ਨ੍ਯਮ੍᳚ । ਮ॒ਰੁਦ੍ਭ੍ਯੋ॒ ਵੈਸ਼੍ਯਮ੍᳚ । ਤਪ॑ਸੇ ਸ਼ੂ॒ਦ੍ਰਮ੍ । ਤਮ॑ਸੇ॒ ਤਸ੍ਕ॑ਰਮ੍ । ਨਾਰ॑ਕਾਯ ਵੀਰ॒ਹਣਮ੍᳚ । ਪਾ॒ਪ੍ਮਨੇ᳚ ਕ੍ਲੀ॒ਬਮ੍ । ਆ॒ਕ੍ਰ॒ਯਾਯਾ॑ਯੋ॒ਗੂਮ੍ ।
ਕਾਮਾ॑ਯ ਪੁਗ੍ਗ੍‍ਸ਼੍ਚ॒ਲੂਮ੍ । ਅਤਿ॑ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਟਾਯ ਮਾਗ॒ਧਮ੍ ॥ 1 ॥

ਗੀ॒ਤਾਯ॑ ਸੂ॒ਤਮ੍ । ਨ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤ੍ਤਾਯ॑ ਸ਼ੈਲੂ॒ਸ਼ਮ੍ । ਧਰ੍ਮਾ॑ਯ ਸਭਾਚ॒ਰਮ੍ । ਨ॒ਰ੍ਮਾਯ॑ ਰੇ॒ਭਮ੍ । ਨਰਿ॑ਸ਼੍ਠਾਯੈ ਭੀਮ॒ਲਮ੍ । ਹਸਾ॑ਯ॒ ਕਾਰਿਮ੍᳚ । ਆ॒ਨਂ॒ਦਾਯ॑ ਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼॒ਖਮ੍ । ਪ੍ਰ॒ਮੁਦੇ॑ ਕੁਮਾਰੀਪੁ॒ਤ੍ਰਮ੍ । ਮੇ॒ਧਾਯੈ॑ ਰਥਕਾ॒ਰਮ੍ । ਧੈਰ੍ਯਾ॑ਯ॒ ਤਕ੍ਸ਼ਾ॑ਣਮ੍ ॥ 2 ॥

ਸ਼੍ਰਮਾ॑ਯ ਕੌਲਾ॒ਲਮ੍ । ਮਾ॒ਯਾਯੈ॑ ਕਾਰ੍ਮਾ॒ਰਮ੍ । ਰੂ॒ਪਾਯ॑ ਮਣਿਕਾ॒ਰਮ੍ । ਸ਼ੁਭੇ॑ ਵ॒ਪਮ੍ । ਸ਼॒ਰ॒ਵ੍ਯਾ॑ਯਾ ਇਸ਼ੁਕਾ॒ਰਮ੍ । ਹੇ॒ਤ੍ਯੈ ਧ॑ਨ੍ਵਕਾ॒ਰਮ੍ । ਕਰ੍ਮ॑ਣੇ ਜ੍ਯਾਕਾ॒ਰਮ੍ । ਦਿ॒ਸ਼੍ਟਾਯ॑ ਰਜ੍ਜੁਸ॒ਰ੍ਗਮ੍ । ਮ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤ੍ਯਵੇ॑ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗ॒ਯੁਮ੍ । ਅਂਤ॑ਕਾਯ ਸ਼੍ਵ॒ਨਿਤਮ੍᳚ ॥ 3 ॥

ਸਂ॒ਧਯੇ॑ ਜਾ॒ਰਮ੍ । ਗੇ॒ਹਾਯੋ॑ਪਪ॒ਤਿਮ੍ । ਨਿਰ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ੍ਯੈ ਪਰਿਵਿ॒ਤ੍ਤਮ੍ । ਆਰ੍ਤ੍ਯੈ॑ ਪਰਿਵਿਵਿਦਾ॒ਨਮ੍ । ਅਰਾ᳚ਧ੍ਯੈ ਦਿਧਿਸ਼ੂ॒ਪਤਿਮ੍᳚ । ਪ॒ਵਿਤ੍ਰਾ॑ਯ ਭਿ॒ਸ਼ਜਮ੍᳚ । ਪ੍ਰ॒ਜ੍ਞਾਨਾ॑ਯ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਦ॒ਰ੍​ਸ਼ਮ੍ । ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ੍ਯੈ ਪੇਸ਼ਸ੍ਕਾ॒ਰੀਮ੍ । ਬਲਾ॑ਯੋਪ॒ਦਾਮ੍ । ਵਰ੍ਣਾ॑ਯਾਨੂ॒ਰੁਧਮ੍᳚ ॥ 4 ॥

ਨ॒ਦੀਭ੍ਯਃ॑ ਪੌਂਜਿ॒ਸ਼੍ਟਮ੍ । ਰੁਰੁਇ॒ਕ੍ਸ਼ੀਕਾ᳚ਭ੍ਯੋ॒ ਨੈਸ਼ਾ॑ਦਮ੍ । ਪੁ॒ਰੁ॒ਸ਼॒ਵ੍ਯਾ॒ਘ੍ਰਾਯ॑ ਦੁ॒ਰ੍ਮਦਮ੍᳚ । ਪ੍ਰ॒ਯੁਦ੍ਭ੍ਯ॒ ਉਨ੍ਮ॑ਤ੍ਤਮ੍ । ਗਂ॒ਧ॒ਰ੍ਵਾ॒ਪ੍ਸ॒ਰਾਭ੍ਯੋ॒ ਵ੍ਰਾਤ੍ਯਮ੍᳚ । ਸ॒ਰ੍ਪ॒ਦੇ॒ਵ॒ਜ॒ਨੇਭ੍ਯੋ਽ਪ੍ਰ॑ਤਿਪਦਮ੍ । ਅਵੇ᳚ਭ੍ਯਃ ਕਿਤ॒ਵਮ੍ । ਇ॒ਰ੍ਯਤਾ॑ਯਾ॒ ਅਕਿ॑ਤਵਮ੍ । ਪਿ॒ਸ਼ਾ॒ਚੇਭ੍ਯੋ॑ ਬਿਦਲਕਾ॒ਰਮ੍ । ਯਾ॒ਤੁ॒ਧਾਨੇ᳚ਭ੍ਯਃ ਕਂਟਕਕਾ॒ਰਮ੍ ॥ 5 ॥

ਉ॒ਥ੍ਸਾ॒ਦੇਭ੍ਯਃ॑ ਕੁ॒ਬ੍ਜਮ੍ । ਪ੍ਰ॒ਮੁਦੇ॑ ਵਾਮ॒ਨਮ੍ । ਦ੍ਵਾ॒ਰ੍ਭ੍ਯਃ ਸ੍ਰਾ॒ਮਮ੍ । ਸ੍ਵਪ੍ਨਾ॑ਯਾਂ॒ਧਮ੍ । ਅਧ॑ਰ੍ਮਾਯ ਬਧਿ॒ਰਮ੍ । ਸਂ॒ਜ੍ਞਾਨਾ॑ਯ ਸ੍ਮਰਕਾ॒ਰੀਮ੍ । ਪ੍ਰ॒ਕਾ॒ਮੋਦ੍ਯਾ॑ਯੋਪ॒ਸਦਮ੍᳚ । ਆ॒ਸ਼ਿ॒ਕ੍ਸ਼ਾਯੈ᳚ ਪ੍ਰ॒ਸ਼੍ਨਿਨਮ੍᳚ । ਉ॒ਪ॒ਸ਼ਿ॒ਕ੍ਸ਼ਾਯਾ॑ ਅਭਿਪ੍ਰ॒ਸ਼੍ਨਿਨਮ੍᳚ । ਮ॒ਰ੍ਯਾਦਾ॑ਯੈ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਵਿਵਾ॒ਕਮ੍ ॥ 6 ॥

ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੈ᳚ ਸ੍ਤੇ॒ਨਹ੍ਰੁਰੁਇ॑ਦਯਮ੍ । ਵੈਰ॑ਹਤ੍ਯਾਯ॒ ਪਿਸ਼ੁ॑ਨਮ੍ । ਵਿਵਿ॑ਤ੍ਤ੍ਯੈ ਕ੍ਸ਼॒ਤ੍ਤਾਰਮ੍᳚ । ਔਪ॑ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾਯ ਸਂਗ੍ਰਹੀ॒ਤਾਰਮ੍᳚ । ਬਲਾ॑ਯਾਨੁਚ॒ਰਮ੍ । ਭੂ॒ਮ੍ਨੇ ਪ॑ਰਿਸ਼੍ਕਂ॒ਦਮ੍ । ਪ੍ਰਿ॒ਯਾਯ॑ ਪ੍ਰਿਯਵਾ॒ਦਿਨਮ੍᳚ । ਅਰਿ॑ਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਅਸ਼੍ਵਸਾ॒ਦਮ੍ । ਮੇਧਾ॑ਯ ਵਾਸਃ ਪਲ੍ਪੂ॒ਲੀਮ੍ । ਪ੍ਰ॒ਕਾ॒ਮਾਯ॑ ਰਜਯਿ॒ਤ੍ਰੀਮ੍ ॥ 7 ॥

ਭਾਯੈ॑ ਦਾਰ੍ਵਾਹਾ॒ਰਮ੍ । ਪ੍ਰ॒ਭਾਯਾ॑ ਆਗ੍ਨੇਂ॒ਧਮ੍ । ਨਾਕ॑ਸ੍ਯ ਪ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼੍ਠਾਯਾ॑ਭਿਸ਼ੇ॒ਕ੍ਤਾਰਮ੍᳚ । ਬ੍ਰ॒ਧ੍ਨਸ੍ਯ॑ ਵਿ॒ਸ਼੍ਟਪਾ॑ਯ ਪਾਤ੍ਰਨਿਰ੍ਣੇ॒ਗਮ੍ । ਦੇ॒ਵ॒ਲੋ॒ਕਾਯ॑ ਪੇਸ਼ਿ॒ਤਾਰਮ੍᳚ । ਮ॒ਨੁ॒ਸ਼੍ਯ॒ਲੋ॒ਕਾਯ॑ ਪ੍ਰਕਰਿ॒ਤਾਰਮ੍᳚ । ਸਰ੍ਵੇ᳚ਭ੍ਯੋ ਲੋ॒ਕੇਭ੍ਯ॑ ਉਪਸੇ॒ਕ੍ਤਾਰਮ੍᳚ । ਅਵ॑ਰ੍ਤ੍ਯੈ ਵ॒ਧਾਯੋ॑ਪਮਂਥਿ॒ਤਾਰਮ੍᳚ । ਸੁ॒ਵ॒ਰ੍ਗਾਯ॑ ਲੋ॒ਕਾਯ॑ ਭਾਗ॒ਦੁਘਮ੍᳚ । ਵਰ੍​ਸ਼ਿ॑ਸ਼੍ਠਾਯ॒ ਨਾਕਾ॑ਯ ਪਰਿਵੇ॒ਸ਼੍ਟਾਰਮ੍᳚ ॥ 8 ॥

ਅਰ੍ਮੇ᳚ਭ੍ਯੋ ਹਸ੍ਤਿ॒ਪਮ੍ । ਜ॒ਵਾਯਾ᳚ਸ਼੍ਵ॒ਪਮ੍ । ਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ॑ ਗੋਪਾ॒ਲਮ੍ । ਤੇਜ॑ਸੇ਽ਜਪਾ॒ਲਮ੍ । ਵੀ॒ਰ੍ਯਾ॑ਯਾਵਿਪਾ॒ਲਮ੍ । ਇਰਾ॑ਯੈ ਕੀ॒ਨਾਸ਼ਮ੍᳚ । ਕੀ॒ਲਾਲਾ॑ਯ ਸੁਰਾਕਾ॒ਰਮ੍ । ਭ॒ਦ੍ਰਾਯ॑ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹ॒ਪਮ੍ । ਸ਼੍ਰੇਯ॑ਸੇ ਵਿਤ੍ਤ॒ਧਮ੍ । ਅਧ੍ਯ॑ਕ੍ਸ਼ਾਯਾਨੁਕ੍ਸ਼॒ਤ੍ਤਾਰਮ੍᳚ ॥ 9 ॥

ਮ॒ਨ੍ਯਵੇ॑਽ਯਸ੍ਤਾ॒ਪਮ੍ । ਕ੍ਰੋਧਾ॑ਯ ਨਿਸ॒ਰਮ੍ । ਸ਼ੋਕਾ॑ਯਾਭਿਸ॒ਰਮ੍ । ਉ॒ਤ੍ਕੂ॒ਲ॒ਵਿ॒ਕੂ॒ਲਾਭ੍ਯਾਂ᳚ ਤ੍ਰਿ॒ਸ੍ਥਿਨਮ੍᳚ । ਯੋਗਾ॑ਯ ਯੋ॒ਕ੍ਤਾਰਮ੍᳚ । ਕ੍ਸ਼ੇਮਾ॑ਯ ਵਿਮੋ॒ਕ੍ਤਾਰਮ੍᳚ । ਵਪੁ॑ਸ਼ੇ ਮਾਨਸ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਮ੍ । ਸ਼ੀਲਾ॑ਯਾਂਜਨੀਕਾ॒ਰਮ੍ । ਨਿਰ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ੍ਯੈ ਕੋਸ਼ਕਾ॒ਰੀਮ੍ । ਯ॒ਮਾਯਾ॒ਸੂਮ੍ ॥ 10 ॥

ਯ॒ਮ੍ਯੈ॑ ਯਮ॒ਸੂਮ੍ । ਅਥ॑ਰ੍ਵ॒ਭ੍ਯੋ਽ਵ॑ਤੋਕਾਮ੍ । ਸਂ॒​ਵਁ॒ਥ੍ਸ॒ਰਾਯ॑ ਪਰ੍ਯਾ॒ਰਿਣੀ᳚ਮ੍ । ਪ॒ਰਿ॒ਵ॒ਥ੍ਸ॒ਰਾਯਾਵਿ॑ਜਾਤਾਮ੍ । ਇ॒ਦਾ॒ਵ॒ਥ੍ਸ॒ਰਾਯਾ॑ਪ॒ਸ੍ਕਦ੍ਵ॑ਰੀਮ੍ । ਇ॒ਦ੍ਵ॒ਤ੍ਸ॒ਰਾਯਾ॒ਤੀਤ੍ਵ॑ਰੀਮ੍ । ਵ॒ਥ੍ਸ॒ਰਾਯ॒ ਵਿਜ॑ਰ੍ਜਰਾਮ੍ । ਸਂ॒​ਵਁ॒ਥ੍ਸ॒ਰਾਯ॒ ਪਲਿ॑ਕ੍ਨੀਮ੍ । ਵਨਾ॑ਯ ਵਨ॒ਪਮ੍ । ਅ॒ਨ੍ਯਤੋ॑਽ਰਣ੍ਯਾਯ ਦਾਵ॒ਪਮ੍ ॥ 11 ॥

ਸਰੋ᳚ਭ੍ਯੋ ਧੈਵ॒ਰਮ੍ । ਵੇਸ਼ਂ॑ਤਾਭ੍ਯੋ॒ ਦਾਸ਼ਮ੍᳚ । ਉ॒ਪ॒ਸ੍ਥਾਵ॑ਰੀਭ੍ਯੋ॒ ਬੈਂਦਮ੍᳚ । ਨ॒ਡ੍ਵ॒ਲਾਭ੍ਯਃ॑ ਸ਼ੌਸ਼੍ਕ॒ਲਮ੍ । ਪਾ॒ਰ੍ਯਾ॑ਯ ਕੈਵ॒ਰ੍ਤਮ੍ । ਅ॒ਵਾ॒ਰ੍ਯਾ॑ਯ ਮਾਰ੍ਗਾ॒ਰਮ੍ । ਤੀ॒ਰ੍ਥੇਭ੍ਯ॑ ਆਂ॒ਦਮ੍ । ਵਿਸ਼॑ਮੇਭ੍ਯੋ ਮੈਨਾ॒ਲਮ੍ । ਸ੍ਵਨੇ᳚ਭ੍ਯਃ॒ ਪਰ੍ਣ॑ਕਮ੍ । ਗੁਹਾ᳚ਭ੍ਯਃ॒ ਕਿਰਾ॑ਤਮ੍ । ਸਾਨੁ॑ਭ੍ਯੋ॒ ਜਂਭ॑ਕਮ੍ । ਪਰ੍ਵ॑ਤੇਭ੍ਯਃ॒ ਕਿਂਪੂ॑ਰੁਸ਼ਮ੍ ॥ 12 ॥

ਪ੍ਰ॒ਤਿ॒ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਕਾ॑ਯਾ ਰੁਰੁਇਤੁ॒ਲਮ੍ । ਘੋਸ਼ਾ॑ਯ ਭ॒ਸ਼ਮ੍ । ਅਂਤਾ॑ਯ ਬਹੁਵਾ॒ਦਿਨਮ੍᳚ । ਅ॒ਨਂ॒ਤਾਯ॒ ਮੂਕਮ੍᳚ । ਮਹ॑ਸੇ ਵੀਣਾਵਾ॒ਦਮ੍ । ਕ੍ਰੋਸ਼ਾ॑ਯ ਤੂਣਵ॒ਧ੍ਮਮ੍ । ਆ॒ਕ੍ਰਂ॒ਦਾਯ॑ ਦੁਂਦੁਭ੍ਯਾਘਾ॒ਤਮ੍ । ਅ॒ਵ॒ਰ॒ਸ੍ਪ॒ਰਾਯ॑ ਸ਼ਂਖ॒ਧ੍ਮਮ੍ । ਰੁਰੁਇ॒ਭੁਭ੍ਯੋ॑਽ਜਿਨਸਂਧਾ॒ਯਮ੍ । ਸਾ॒ਧ੍ਯੇਭ੍ਯ॑ਸ਼੍ਚਰ੍ਮ॒ਮ੍ਣਮ੍ ॥ 13 ॥

ਬੀ॒ਭ॒ਥ੍ਸਾਯੈ॑ ਪੌਲ੍ਕ॒ਸਮ੍ । ਭੂਤ੍ਯੈ॑ ਜਾਗਰ॒ਣਮ੍ । ਅਭੂ᳚ਤ੍ਯੈ ਸ੍ਵਪ॒ਨਮ੍ । ਤੁ॒ਲਾਯੈ॑ ਵਾਣਿ॒ਜਮ੍ । ਵਰ੍ਣਾ॑ਯ ਹਿਰਣ੍ਯਕਾ॒ਰਮ੍ । ਵਿਸ਼੍ਵੇ᳚ਭ੍ਯੋ ਦੇ॒ਵੇਭ੍ਯਃ॑ ਸਿਧ੍ਮ॒ਲਮ੍ । ਪ॒ਸ਼੍ਚਾ॒ਦ੍ਦੋ॒ਸ਼ਾਯ॑ ਗ੍ਲਾ॒ਵਮ੍ । ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੈ॑ ਜਨਵਾ॒ਦਿਨਮ੍᳚ । ਵ੍ਯ੍ਰੁਰੁਇ॑ਦ੍ਧ੍ਯਾ ਅਪਗ॒ਲ੍ਭਮ੍ । ਸ॒ਗ੍​ਮ੍॒‍ਸ਼॒ਰਾਯ॑ ਪ੍ਰ॒ਚ੍ਛਿਦਮ੍᳚ ॥ 14 ॥

ਹਸਾ॑ਯ ਪੁਗ੍ਗ੍‍ਸ਼੍ਚ॒ਲੂਮਾਲ॑ਭਤੇ । ਵੀ॒ਣਾ॒ਵਾ॒ਦਂ ਗਣ॑ਕਂ ਗੀ॒ਤਾਯ॑ । ਯਾਦ॑ਸੇ ਸ਼ਾਬੁ॒ਲ੍ਯਾਮ੍ । ਨ॒ਰ੍ਮਾਯ॑ ਭਦ੍ਰਵ॒ਤੀਮ੍ । ਤੂ॒ਸ਼੍ਣ॒ਵ॒ਧ੍ਮਂ ਗ੍ਰਾ॑ਮ॒ਣ੍ਯਂ॑ ਪਾਣਿਸਂਘਾ॒ਤਂ ਨ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤ੍ਤਾਯ॑ । ਮੋਦਾ॑ਯਾਨੁ॒ਕ੍ਰੋਸ਼॑ਕਮ੍ । ਆ॒ਨਂ॒ਦਾਯ॑ ਤਲ॒ਵਮ੍ ॥ 15 ॥

ਅ॒ਕ੍ਸ਼॒ਰਾ॒ਜਾਯ॑ ਕਿਤ॒ਵਮ੍ । ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਾਯ॑ ਸਭਾ॒ਵਿਨਮ੍᳚ । ਤ੍ਰੇਤਾ॑ਯਾ ਆਦਿਨਵਦ॒ਰ੍​ਸ਼ਮ੍ । ਦ੍ਵਾ॒ਪ॒ਰਾਯ॑ ਬਹਿਃ॒ ਸਦਮ੍᳚ । ਕਲ॑ਯੇ ਸਭਾਸ੍ਥਾ॒ਣੁਮ੍ । ਦੁ॒ਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਾਯ॑ ਚ॒ਰਕਾ॑ਚਾਰ੍ਯਮ੍ । ਅਧ੍ਵ॑ਨੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾ॒ਰਿਣਮ੍᳚ । ਪਿ॒ਸ਼ਾ॒ਚੇਭ੍ਯਃ॑ ਸੈਲ॒ਗਮ੍ । ਪਿ॒ਪਾ॒ਸਾਯੈ॑ ਗੋਵ੍ਯ॒ਚ੍ਛਮ੍ । ਨਿਰ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ੍ਯੈ ਗੋਘਾ॒ਤਮ੍ । ਕ੍ਸ਼ੁ॒ਧੇ ਗੋ॑ਵਿਕ॒ਰ੍ਤਮ੍ । ਕ੍ਸ਼ੁ॒ਤ੍ਤ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼੍ਣਾਭ੍ਯਾਂ॒ ਤਮ੍ । ਯੋ ਗਾਂ-ਵਿਁ॒ਕ੍ਰੁਰੁਇਂਤਂ॑ਤਂ ਮਾ॒ਗ੍​ਮ੍॒ਸਂ ਭਿਕ੍ਸ਼॑ਮਾਣ ਉਪ॒ਤਿਸ਼੍ਠ॑ਤੇ ॥ 16 ॥

ਭੂਮ੍ਯੈ॑ ਪੀਠਸ॒ਰ੍ਪਿਣ॒ਮਾਲ॑ਭਤੇ । ਅ॒ਗ੍ਨਯੇ਽ਗ੍​ਮ੍॑ਸ॒ਲਮ੍ । ਵਾ॒ਯਵੇ॑ ਚਾਂਡਾ॒ਲਮ੍ । ਅਂ॒ਤਰਿ॑ਕ੍ਸ਼ਾਯ ਵਗ੍​ਮ੍ਸ਼ਨ॒ਰ੍ਤਿਨਮ੍᳚ । ਦਿ॒ਵੇ ਖ॑ਲ॒ਤਿਮ੍ । ਸੂਰ੍ਯਾ॑ਯ ਹਰ੍ਯ॒ਕ੍ਸ਼ਮ੍ । ਚਂ॒ਦ੍ਰਮ॑ਸੇ ਮਿਰ੍ਮਿ॒ਰਮ੍ । ਨਕ੍ਸ਼॑ਤ੍ਰੇਭ੍ਯਃ ਕਿ॒ਲਾਸਮ੍᳚ । ਅਹ੍ਨੇ॑ ਸ਼ੁ॒ਕ੍ਲਂ ਪਿਂ॑ਗ॒ਲਮ੍ । ਰਾਤ੍ਰਿ॑ਯੈ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼੍ਣਂ ਪਿਂ॑ਗਾ॒ਕ੍ਸ਼ਮ੍ ॥ 17 ॥

ਵਾ॒ਚੇ ਪੁਰੁ॑ਸ਼॒ਮਾਲ॑ਭਤੇ । ਪ੍ਰਾ॒ਣਮ॑ਪਾ॒ਨਂ-ਵ੍ਯਾਁ॒ਨਮੁ॑ਦਾ॒ਨਗ੍​ਮ੍ ਸ॑ਮਾ॒ਨਂ ਤਾਨ੍ਵਾ॒ਯਵੇ᳚ । ਸੂਰ੍ਯਾ॑ਯ॒ ਚਕ੍ਸ਼ੁ॒ਰਾਲ॑ਭਤੇ । ਮਨ॑ਸ਼੍ਚਂ॒ਦ੍ਰਮ॑ਸੇ । ਦਿ॒ਗ੍ਭ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਮ੍᳚ । ਪ੍ਰ॒ਜਾਪ॑ਤਯੇ॒ ਪੁਰੁ॑ਸ਼ਮ੍ ॥ 18 ॥

ਅਥੈ॒ਤਾਨਰੂ॑ਪੇਭ੍ਯ॒ ਆਲ॑ਭਤੇ । ਅਤਿ॑ਹ੍ਰਸ੍ਵ॒ਮਤਿ॑ਦੀਰ੍ਘਮ੍ । ਅਤਿ॑ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼॒ਮਤ੍ਯਗ੍​ਮ੍॑ਸਲਮ੍ । ਅਤਿ॑ਸ਼ੁਕ੍ਲ॒ਮਤਿ॑ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ । ਅਤਿ॑ਸ਼੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਣ॒ਮਤਿ॑ਲੋਮਸ਼ਮ੍ । ਅਤਿ॑ਕਿਰਿਟ॒ਮਤਿ॑ਦਂਤੁਰਮ੍ । ਅਤਿ॑ਮਿਰ੍ਮਿਰ॒ਮਤਿ॑ਮੇਮਿਸ਼ਮ੍ । ਆ॒ਸ਼ਾਯੈ॑ ਜਾ॒ਮਿਮ੍ । ਪ੍ਰ॒ਤੀ॒ਕ੍ਸ਼ਾਯੈ॑ ਕੁਮਾ॒ਰੀਮ੍ ॥ 19 ॥

सानुस्वार प्रश्न (सुन्नाल पन्नम्)

This document is in सरल देवनागरी (Devanagari) script, commonly used for Nepali language.

[कृष्णयजुर्वेदं तैत्तरीय ब्राह्मण 3-4-1-1]

श्री गुरुभ्यो नमः । हरिः ओम् ।

ब्रह्म॑णे ब्राह्म॒णमाल॑भते । क्ष॒त्त्राय॑ राज॒न्यम्᳚ । म॒रुद्भ्यो॒ वैश्यम्᳚ । तप॑से शू॒द्रम् । तम॑से॒ तस्क॑रम् । नार॑काय वीर॒हणम्᳚ । पा॒प्मने᳚ क्ली॒बम् । आ॒क्र॒याया॑यो॒गूम् ।
कामा॑य पुग्ग्‍श्च॒लूम् । अति॑क्रुष्टाय माग॒धम् ॥ 1 ॥

गी॒ताय॑ सू॒तम् । नृ॒त्ताय॑ शैलू॒षम् । धर्मा॑य सभाच॒रम् । न॒र्माय॑ रे॒भम् । नरि॑ष्ठायै भीम॒लम् । हसा॑य॒ कारिम्᳚ । आ॒नं॒दाय॑ स्त्रीष॒खम् । प्र॒मुदे॑ कुमारीपु॒त्रम् । मे॒धायै॑ रथका॒रम् । धैर्या॑य॒ तक्षा॑णम् ॥ 2 ॥

श्रमा॑य कौला॒लम् । मा॒यायै॑ कार्मा॒रम् । रू॒पाय॑ मणिका॒रम् । शुभे॑ व॒पम् । श॒र॒व्या॑या इषुका॒रम् । हे॒त्यै ध॑न्वका॒रम् । कर्म॑णे ज्याका॒रम् । दि॒ष्टाय॑ रज्जुस॒र्गम् । मृ॒त्यवे॑ मृग॒युम् । अंत॑काय श्व॒नितम्᳚ ॥ 3 ॥

सं॒धये॑ जा॒रम् । गे॒हायो॑पप॒तिम् । निर्​ऋ॑त्यै परिवि॒त्तम् । आर्त्यै॑ परिविविदा॒नम् । अरा᳚ध्यै दिधिषू॒पतिम्᳚ । प॒वित्रा॑य भि॒षजम्᳚ । प्र॒ज्ञाना॑य नक्षत्रद॒र्​शम् । निष्कृ॑त्यै पेशस्का॒रीम् । बला॑योप॒दाम् । वर्णा॑यानू॒रुधम्᳚ ॥ 4 ॥

न॒दीभ्यः॑ पौंजि॒ष्टम् । ऋ॒क्षीका᳚भ्यो॒ नैषा॑दम् । पु॒रु॒ष॒व्या॒घ्राय॑ दु॒र्मदम्᳚ । प्र॒युद्भ्य॒ उन्म॑त्तम् । गं॒ध॒र्वा॒प्स॒राभ्यो॒ व्रात्यम्᳚ । स॒र्प॒दे॒व॒ज॒नेभ्योऽप्र॑तिपदम् । अवे᳚भ्यः कित॒वम् । इ॒र्यता॑या॒ अकि॑तवम् । पि॒शा॒चेभ्यो॑ बिदलका॒रम् । या॒तु॒धाने᳚भ्यः कंटकका॒रम् ॥ 5 ॥

उ॒थ्सा॒देभ्यः॑ कु॒ब्जम् । प्र॒मुदे॑ वाम॒नम् । द्वा॒र्भ्यः स्रा॒मम् । स्वप्ना॑यां॒धम् । अध॑र्माय बधि॒रम् । सं॒ज्ञाना॑य स्मरका॒रीम् । प्र॒का॒मोद्या॑योप॒सदम्᳚ । आ॒शि॒क्षायै᳚ प्र॒श्निनम्᳚ । उ॒प॒शि॒क्षाया॑ अभिप्र॒श्निनम्᳚ । म॒र्यादा॑यै प्रश्नविवा॒कम् ॥ 6 ॥

ऋत्यै᳚ स्ते॒नहृ॑दयम् । वैर॑हत्याय॒ पिशु॑नम् । विवि॑त्त्यै क्ष॒त्तारम्᳚ । औप॑द्रष्टाय संग्रही॒तारम्᳚ । बला॑यानुच॒रम् । भू॒म्ने प॑रिष्कं॒दम् । प्रि॒याय॑ प्रियवा॒दिनम्᳚ । अरि॑ष्ट्या अश्वसा॒दम् । मेधा॑य वासः पल्पू॒लीम् । प्र॒का॒माय॑ रजयि॒त्रीम् ॥ 7 ॥

भायै॑ दार्वाहा॒रम् । प्र॒भाया॑ आग्नें॒धम् । नाक॑स्य पृ॒ष्ठाया॑भिषे॒क्तारम्᳚ । ब्र॒ध्नस्य॑ वि॒ष्टपा॑य पात्रनिर्णे॒गम् । दे॒व॒लो॒काय॑ पेशि॒तारम्᳚ । म॒नु॒ष्य॒लो॒काय॑ प्रकरि॒तारम्᳚ । सर्वे᳚भ्यो लो॒केभ्य॑ उपसे॒क्तारम्᳚ । अव॑र्त्यै व॒धायो॑पमंथि॒तारम्᳚ । सु॒व॒र्गाय॑ लो॒काय॑ भाग॒दुघम्᳚ । वर्​षि॑ष्ठाय॒ नाका॑य परिवे॒ष्टारम्᳚ ॥ 8 ॥

अर्मे᳚भ्यो हस्ति॒पम् । ज॒वाया᳚श्व॒पम् । पुष्ट्यै॑ गोपा॒लम् । तेज॑सेऽजपा॒लम् । वी॒र्या॑याविपा॒लम् । इरा॑यै की॒नाशम्᳚ । की॒लाला॑य सुराका॒रम् । भ॒द्राय॑ गृह॒पम् । श्रेय॑से वित्त॒धम् । अध्य॑क्षायानुक्ष॒त्तारम्᳚ ॥ 9 ॥

म॒न्यवे॑ऽयस्ता॒पम् । क्रोधा॑य निस॒रम् । शोका॑याभिस॒रम् । उ॒त्कू॒ल॒वि॒कू॒लाभ्यां᳚ त्रि॒स्थिनम्᳚ । योगा॑य यो॒क्तारम्᳚ । क्षेमा॑य विमो॒क्तारम्᳚ । वपु॑षे मानस्कृ॒तम् । शीला॑यांजनीका॒रम् । निर्​ऋ॑त्यै कोशका॒रीम् । य॒माया॒सूम् ॥ 10 ॥

य॒म्यै॑ यम॒सूम् । अथ॑र्व॒भ्योऽव॑तोकाम् । सं॒​वँ॒थ्स॒राय॑ पर्या॒रिणी᳚म् । प॒रि॒व॒थ्स॒रायावि॑जाताम् । इ॒दा॒व॒थ्स॒राया॑प॒स्कद्व॑रीम् । इ॒द्व॒त्स॒राया॒तीत्व॑रीम् । व॒थ्स॒राय॒ विज॑र्जराम् । सं॒​वँ॒थ्स॒राय॒ पलि॑क्नीम् । वना॑य वन॒पम् । अ॒न्यतो॑ऽरण्याय दाव॒पम् ॥ 11 ॥

सरो᳚भ्यो धैव॒रम् । वेशं॑ताभ्यो॒ दाशम्᳚ । उ॒प॒स्थाव॑रीभ्यो॒ बैंदम्᳚ । न॒ड्व॒लाभ्यः॑ शौष्क॒लम् । पा॒र्या॑य कैव॒र्तम् । अ॒वा॒र्या॑य मार्गा॒रम् । ती॒र्थेभ्य॑ आं॒दम् । विष॑मेभ्यो मैना॒लम् । स्वने᳚भ्यः॒ पर्ण॑कम् । गुहा᳚भ्यः॒ किरा॑तम् । सानु॑भ्यो॒ जंभ॑कम् । पर्व॑तेभ्यः॒ किंपू॑रुषम् ॥ 12 ॥

प्र॒ति॒श्रुत्का॑या ऋतु॒लम् । घोषा॑य भ॒षम् । अंता॑य बहुवा॒दिनम्᳚ । अ॒नं॒ताय॒ मूकम्᳚ । मह॑से वीणावा॒दम् । क्रोशा॑य तूणव॒ध्मम् । आ॒क्रं॒दाय॑ दुंदुभ्याघा॒तम् । अ॒व॒र॒स्प॒राय॑ शंख॒ध्मम् । ऋ॒भुभ्यो॑ऽजिनसंधा॒यम् । सा॒ध्येभ्य॑श्चर्म॒म्णम् ॥ 13 ॥

बी॒भ॒थ्सायै॑ पौल्क॒सम् । भूत्यै॑ जागर॒णम् । अभू᳚त्यै स्वप॒नम् । तु॒लायै॑ वाणि॒जम् । वर्णा॑य हिरण्यका॒रम् । विश्वे᳚भ्यो दे॒वेभ्यः॑ सिध्म॒लम् । प॒श्चा॒द्दो॒षाय॑ ग्ला॒वम् । ऋत्यै॑ जनवा॒दिनम्᳚ । व्यृ॑द्ध्या अपग॒ल्भम् । स॒ग्ं॒‍श॒राय॑ प्र॒च्छिदम्᳚ ॥ 14 ॥

हसा॑य पुग्ग्‍श्च॒लूमाल॑भते । वी॒णा॒वा॒दं गण॑कं गी॒ताय॑ । याद॑से शाबु॒ल्याम् । न॒र्माय॑ भद्रव॒तीम् । तू॒ष्ण॒व॒ध्मं ग्रा॑म॒ण्यं॑ पाणिसंघा॒तं नृ॒त्ताय॑ । मोदा॑यानु॒क्रोश॑कम् । आ॒नं॒दाय॑ तल॒वम् ॥ 15 ॥

अ॒क्ष॒रा॒जाय॑ कित॒वम् । कृ॒ताय॑ सभा॒विनम्᳚ । त्रेता॑या आदिनवद॒र्​शम् । द्वा॒प॒राय॑ बहिः॒ सदम्᳚ । कल॑ये सभास्था॒णुम् । दु॒ष्कृ॒ताय॑ च॒रका॑चार्यम् । अध्व॑ने ब्रह्मचा॒रिणम्᳚ । पि॒शा॒चेभ्यः॑ सैल॒गम् । पि॒पा॒सायै॑ गोव्य॒च्छम् । निर्​ऋ॑त्यै गोघा॒तम् । क्षु॒धे गो॑विक॒र्तम् । क्षु॒त्तृ॒ष्णाभ्यां॒ तम् । यो गां-विँ॒कृंतं॑तं मा॒ग्ं॒सं भिक्ष॑माण उप॒तिष्ठ॑ते ॥ 16 ॥

भूम्यै॑ पीठस॒र्पिण॒माल॑भते । अ॒ग्नयेऽग्ं॑स॒लम् । वा॒यवे॑ चांडा॒लम् । अं॒तरि॑क्षाय वग्ंशन॒र्तिनम्᳚ । दि॒वे ख॑ल॒तिम् । सूर्या॑य हर्य॒क्षम् । चं॒द्रम॑से मिर्मि॒रम् । नक्ष॑त्रेभ्यः कि॒लासम्᳚ । अह्ने॑ शु॒क्लं पिं॑ग॒लम् । रात्रि॑यै कृ॒ष्णं पिं॑गा॒क्षम् ॥ 17 ॥

वा॒चे पुरु॑ष॒माल॑भते । प्रा॒णम॑पा॒नं-व्याँ॒नमु॑दा॒नग्ं स॑मा॒नं तान्वा॒यवे᳚ । सूर्या॑य॒ चक्षु॒राल॑भते । मन॑श्चं॒द्रम॑से । दि॒ग्भ्यः श्रोत्रम्᳚ । प्र॒जाप॑तये॒ पुरु॑षम् ॥ 18 ॥

अथै॒तानरू॑पेभ्य॒ आल॑भते । अति॑ह्रस्व॒मति॑दीर्घम् । अति॑कृश॒मत्यग्ं॑सलम् । अति॑शुक्ल॒मति॑कृष्णम् । अति॑श्लक्ष्ण॒मति॑लोमशम् । अति॑किरिट॒मति॑दंतुरम् । अति॑मिर्मिर॒मति॑मेमिषम् । आ॒शायै॑ जा॒मिम् । प्र॒ती॒क्षायै॑ कुमा॒रीम् ॥ 19 ॥

සානුස්වාර ප්රශ්න (සුන්නාල පන්නම්)

This document is in Sinhala

[කෘෂ්ණයජුර්වේදං තෛත්තරීය බ්රාහ්මණ 3-4-1-1]

ශ්රී ගුරුභ්යෝ නමඃ । හරිඃ ඕම් ।

බ්රහ්ම॑ණේ බ්රාහ්ම॒ණමාල॑භතේ । ක්ෂ॒ත්ත්රාය॑ රාජ॒න්යම්᳚ । ම॒රුද්භ්යෝ॒ වෛශ්යම්᳚ । තප॑සේ ශූ॒ද්රම් । තම॑සේ॒ තස්ක॑රම් । නාර॑කාය වීර॒හණම්᳚ । පා॒ප්මනේ᳚ ක්ලී॒බම් । ආ॒ක්ර॒යායා॑යෝ॒ගූම් ।
කාමා॑ය පුග්ග්‍ශ්ච॒ලූම් । අති॑ක්රුෂ්ටාය මාග॒ධම් ॥ 1 ॥

ගී॒තාය॑ සූ॒තම් । නෘ॒ත්තාය॑ ශෛලූ॒ෂම් । ධර්මා॑ය සභාච॒රම් । න॒ර්මාය॑ රේ॒භම් । නරි॑ෂ්ඨායෛ භීම॒ලම් । හසා॑ය॒ කාරිම්᳚ । ආ॒නං॒දාය॑ ස්ත්රීෂ॒ඛම් । ප්ර॒මුදේ॑ කුමාරීපු॒ත්රම් । මේ॒ධායෛ॑ රථකා॒රම් । ධෛර්යා॑ය॒ තක්ෂා॑ණම් ॥ 2 ॥

ශ්රමා॑ය කෞලා॒ලම් । මා॒යායෛ॑ කාර්මා॒රම් । රූ॒පාය॑ මණිකා॒රම් । ශුභේ॑ ව॒පම් । ශ॒ර॒ව්යා॑යා ඉෂුකා॒රම් । හේ॒ත්යෛ ධ॑න්වකා॒රම් । කර්ම॑ණේ ජ්යාකා॒රම් । දි॒ෂ්ටාය॑ රජ්ජුස॒ර්ගම් । මෘ॒ත්යවේ॑ මෘග॒යුම් । අංත॑කාය ශ්ව॒නිතම්᳚ ॥ 3 ॥

සං॒ධයේ॑ ජා॒රම් । ගේ॒හායෝ॑පප॒තිම් । නිර්​ඍ॑ත්යෛ පරිවි॒ත්තම් । ආර්ත්යෛ॑ පරිවිවිදා॒නම් । අරා᳚ධ්යෛ දිධිෂූ॒පතිම්᳚ । ප॒විත්රා॑ය භි॒ෂජම්᳚ । ප්ර॒ජ්ඤානා॑ය නක්ෂත්රද॒ර්​ශම් । නිෂ්කෘ॑ත්යෛ පේශස්කා॒රීම් । බලා॑යෝප॒දාම් । වර්ණා॑යානූ॒රුධම්᳚ ॥ 4 ॥

න॒දීභ්යඃ॑ පෞංජි॒ෂ්ටම් । ඍ॒ක්ෂීකා᳚භ්යෝ॒ නෛෂා॑දම් । පු॒රු॒ෂ॒ව්යා॒ඝ්රාය॑ දු॒ර්මදම්᳚ । ප්ර॒යුද්භ්ය॒ උන්ම॑ත්තම් । ගං॒ධ॒ර්වා॒ප්ස॒රාභ්යෝ॒ ව්රාත්යම්᳚ । ස॒ර්ප॒දේ॒ව॒ජ॒නේභ්යෝऽප්ර॑තිපදම් । අවේ᳚භ්යඃ කිත॒වම් । ඉ॒ර්යතා॑යා॒ අකි॑තවම් । පි॒ශා॒චේභ්යෝ॑ බිදලකා॒රම් । යා॒තු॒ධානේ᳚භ්යඃ කංටකකා॒රම් ॥ 5 ॥

උ॒ථ්සා॒දේභ්යඃ॑ කු॒බ්ජම් । ප්ර॒මුදේ॑ වාම॒නම් । ද්වා॒ර්භ්යඃ ස්රා॒මම් । ස්වප්නා॑යාං॒ධම් । අධ॑ර්මාය බධි॒රම් । සං॒ජ්ඤානා॑ය ස්මරකා॒රීම් । ප්ර॒කා॒මෝද්යා॑යෝප॒සදම්᳚ । ආ॒ශි॒ක්ෂායෛ᳚ ප්ර॒ශ්නිනම්᳚ । උ॒ප॒ශි॒ක්ෂායා॑ අභිප්ර॒ශ්නිනම්᳚ । ම॒ර්යාදා॑යෛ ප්රශ්නවිවා॒කම් ॥ 6 ॥

ඍත්යෛ᳚ ස්තේ॒නහෘ॑දයම් । වෛර॑හත්යාය॒ පිශු॑නම් । විවි॑ත්ත්යෛ ක්ෂ॒ත්තාරම්᳚ । ඖප॑ද්රෂ්ටාය සංග්රහී॒තාරම්᳚ । බලා॑යානුච॒රම් । භූ॒ම්නේ ප॑රිෂ්කං॒දම් । ප්රි॒යාය॑ ප්රියවා॒දිනම්᳚ । අරි॑ෂ්ට්යා අශ්වසා॒දම් । මේධා॑ය වාසඃ පල්පූ॒ලීම් । ප්ර॒කා॒මාය॑ රජයි॒ත්රීම් ॥ 7 ॥

භායෛ॑ දාර්වාහා॒රම් । ප්ර॒භායා॑ ආග්නේං॒ධම් । නාක॑ස්ය පෘ॒ෂ්ඨායා॑භිෂේ॒ක්තාරම්᳚ । බ්ර॒ධ්නස්ය॑ වි॒ෂ්ටපා॑ය පාත්රනිර්ණේ॒ගම් । දේ॒ව॒ලෝ॒කාය॑ පේශි॒තාරම්᳚ । ම॒නු॒ෂ්ය॒ලෝ॒කාය॑ ප්රකරි॒තාරම්᳚ । සර්වේ᳚භ්යෝ ලෝ॒කේභ්ය॑ උපසේ॒ක්තාරම්᳚ । අව॑ර්ත්යෛ ව॒ධායෝ॑පමංථි॒තාරම්᳚ । සු॒ව॒ර්ගාය॑ ලෝ॒කාය॑ භාග॒දුඝම්᳚ । වර්​ෂි॑ෂ්ඨාය॒ නාකා॑ය පරිවේ॒ෂ්ටාරම්᳚ ॥ 8 ॥

අර්මේ᳚භ්යෝ හස්ති॒පම් । ජ॒වායා᳚ශ්ව॒පම් । පුෂ්ට්යෛ॑ ගෝපා॒ලම් । තේජ॑සේऽජපා॒ලම් । වී॒ර්යා॑යාවිපා॒ලම් । ඉරා॑යෛ කී॒නාශම්᳚ । කී॒ලාලා॑ය සුරාකා॒රම් । භ॒ද්රාය॑ ගෘහ॒පම් । ශ්රේය॑සේ විත්ත॒ධම් । අධ්ය॑ක්ෂායානුක්ෂ॒ත්තාරම්᳚ ॥ 9 ॥

ම॒න්යවේ॑ऽයස්තා॒පම් । ක්රෝධා॑ය නිස॒රම් । ශෝකා॑යාභිස॒රම් । උ॒ත්කූ॒ල॒වි॒කූ॒ලාභ්යාං᳚ ත්රි॒ස්ථිනම්᳚ । යෝගා॑ය යෝ॒ක්තාරම්᳚ । ක්ෂේමා॑ය විමෝ॒ක්තාරම්᳚ । වපු॑ෂේ මානස්කෘ॒තම් । ශීලා॑යාංජනීකා॒රම් । නිර්​ඍ॑ත්යෛ කෝශකා॒රීම් । ය॒මායා॒සූම් ॥ 10 ॥

ය॒ම්යෛ॑ යම॒සූම් । අථ॑ර්ව॒භ්යෝऽව॑තෝකාම් । සං॒​වඁ॒ථ්ස॒රාය॑ පර්යා॒රිණී᳚ම් । ප॒රි॒ව॒ථ්ස॒රායාවි॑ජාතාම් । ඉ॒දා॒ව॒ථ්ස॒රායා॑ප॒ස්කද්ව॑රීම් । ඉ॒ද්ව॒ත්ස॒රායා॒තීත්ව॑රීම් । ව॒ථ්ස॒රාය॒ විජ॑ර්ජරාම් । සං॒​වඁ॒ථ්ස॒රාය॒ පලි॑ක්නීම් । වනා॑ය වන॒පම් । අ॒න්යතෝ॑ऽරණ්යාය දාව॒පම් ॥ 11 ॥

සරෝ᳚භ්යෝ ධෛව॒රම් । වේශං॑තාභ්යෝ॒ දාශම්᳚ । උ॒ප॒ස්ථාව॑රීභ්යෝ॒ බෛංදම්᳚ । න॒ඩ්ව॒ලාභ්යඃ॑ ශෞෂ්ක॒ලම් । පා॒ර්යා॑ය කෛව॒ර්තම් । අ॒වා॒ර්යා॑ය මාර්ගා॒රම් । තී॒ර්ථේභ්ය॑ ආං॒දම් । විෂ॑මේභ්යෝ මෛනා॒ලම් । ස්වනේ᳚භ්යඃ॒ පර්ණ॑කම් । ගුහා᳚භ්යඃ॒ කිරා॑තම් । සානු॑භ්යෝ॒ ජංභ॑කම් । පර්ව॑තේභ්යඃ॒ කිංපූ॑රුෂම් ॥ 12 ॥

ප්ර॒ති॒ශ්රුත්කා॑යා ඍතු॒ලම් । ඝෝෂා॑ය භ॒ෂම් । අංතා॑ය බහුවා॒දිනම්᳚ । අ॒නං॒තාය॒ මූකම්᳚ । මහ॑සේ වීණාවා॒දම් । ක්රෝශා॑ය තූණව॒ධ්මම් । ආ॒ක්රං॒දාය॑ දුංදුභ්යාඝා॒තම් । අ॒ව॒ර॒ස්ප॒රාය॑ ශංඛ॒ධ්මම් । ඍ॒භුභ්යෝ॑ऽජිනසංධා॒යම් । සා॒ධ්යේභ්ය॑ශ්චර්ම॒ම්ණම් ॥ 13 ॥

බී॒භ॒ථ්සායෛ॑ පෞල්ක॒සම් । භූත්යෛ॑ ජාගර॒ණම් । අභූ᳚ත්යෛ ස්වප॒නම් । තු॒ලායෛ॑ වාණි॒ජම් । වර්ණා॑ය හිරණ්යකා॒රම් । විශ්වේ᳚භ්යෝ දේ॒වේභ්යඃ॑ සිධ්ම॒ලම් । ප॒ශ්චා॒ද්දෝ॒ෂාය॑ ග්ලා॒වම් । ඍත්යෛ॑ ජනවා॒දිනම්᳚ । ව්යෘ॑ද්ධ්යා අපග॒ල්භම් । ස॒ග්​ම්॒‍ශ॒රාය॑ ප්ර॒ච්ඡිදම්᳚ ॥ 14 ॥

හසා॑ය පුග්ග්‍ශ්ච॒ලූමාල॑භතේ । වී॒ණා॒වා॒දං ගණ॑කං ගී॒තාය॑ । යාද॑සේ ශාබු॒ල්යාම් । න॒ර්මාය॑ භද්රව॒තීම් । තූ॒ෂ්ණ॒ව॒ධ්මං ග්රා॑ම॒ණ්යං॑ පාණිසංඝා॒තං නෘ॒ත්තාය॑ । මෝදා॑යානු॒ක්රෝශ॑කම් । ආ॒නං॒දාය॑ තල॒වම් ॥ 15 ॥

අ॒ක්ෂ॒රා॒ජාය॑ කිත॒වම් । කෘ॒තාය॑ සභා॒විනම්᳚ । ත්රේතා॑යා ආදිනවද॒ර්​ශම් । ද්වා॒ප॒රාය॑ බහිඃ॒ සදම්᳚ । කල॑යේ සභාස්ථා॒ණුම් । දු॒ෂ්කෘ॒තාය॑ ච॒රකා॑චාර්යම් । අධ්ව॑නේ බ්රහ්මචා॒රිණම්᳚ । පි॒ශා॒චේභ්යඃ॑ සෛල॒ගම් । පි॒පා॒සායෛ॑ ගෝව්ය॒ච්ඡම් । නිර්​ඍ॑ත්යෛ ගෝඝා॒තම් । ක්ෂු॒ධේ ගෝ॑වික॒ර්තම් । ක්ෂු॒ත්තෘ॒ෂ්ණාභ්යාං॒ තම් । යෝ ගාං-විඁ॒කෘංතං॑තං මා॒ග්​ම්॒සං භික්ෂ॑මාණ උප॒තිෂ්ඨ॑තේ ॥ 16 ॥

භූම්යෛ॑ පීඨස॒ර්පිණ॒මාල॑භතේ । අ॒ග්නයේऽග්​ම්॑ස॒ලම් । වා॒යවේ॑ චාංඩා॒ලම් । අං॒තරි॑ක්ෂාය වග්​ම්ශන॒ර්තිනම්᳚ । දි॒වේ ඛ॑ල॒තිම් । සූර්යා॑ය හර්ය॒ක්ෂම් । චං॒ද්රම॑සේ මිර්මි॒රම් । නක්ෂ॑ත්රේභ්යඃ කි॒ලාසම්᳚ । අහ්නේ॑ ශු॒ක්ලං පිං॑ග॒ලම් । රාත්රි॑යෛ කෘ॒ෂ්ණං පිං॑ගා॒ක්ෂම් ॥ 17 ॥

වා॒චේ පුරු॑ෂ॒මාල॑භතේ । ප්රා॒ණම॑පා॒නං-ව්යාඁ॒නමු॑දා॒නග්​ම් ස॑මා॒නං තාන්වා॒යවේ᳚ । සූර්යා॑ය॒ චක්ෂු॒රාල॑භතේ । මන॑ශ්චං॒ද්රම॑සේ । දි॒ග්භ්යඃ ශ්රෝත්රම්᳚ । ප්ර॒ජාප॑තයේ॒ පුරු॑ෂම් ॥ 18 ॥

අථෛ॒තානරූ॑පේභ්ය॒ ආල॑භතේ । අති॑හ්රස්ව॒මති॑දීර්ඝම් । අති॑කෘශ॒මත්යග්​ම්॑සලම් । අති॑ශුක්ල॒මති॑කෘෂ්ණම් । අති॑ශ්ලක්ෂ්ණ॒මති॑ලෝමශම් । අති॑කිරිට॒මති॑දංතුරම් । අති॑මිර්මිර॒මති॑මේමිෂම් । ආ॒ශායෛ॑ ජා॒මිම් । ප්ර॒තී॒ක්ෂායෛ॑ කුමා॒රීම් ॥ 19 ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:



#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top