నిత్య సంధ్యా వందనం | नित्य सन्ध्या वन्दनम् | NITYA SANDHYA VANDANAM

Telugu Bhaarath
0
నిత్య సంధ్యా వందనం | नित्य सन्ध्या वन्दनम् | NITYA SANDHYA VANDANAM
సంధ్యా వందనం

(toc) (This Post on More Languages)

నిత్య సంధ్యా వందనం - విధి విధాన మంత్రము

శరీర శుద్ధి

అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం᳚ గతోఽపివా ।
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః ॥
పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః ।

ఆచమనః

ఓం ఆచమ్య
ఓం కేశవాయ స్వాహా
ఓం నారాయణాయ స్వాహా
ఓం మాధవాయ స్వాహా (ఇతి త్రిరాచమ్య)
ఓం గోవిందాయ నమః (పాణీ మార్జయిత్వా)
ఓం-విఀష్ణవే నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః (ఓష్ఠౌ మార్జయిత్వా)
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం-వాఀమనాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః (వామహస్తె జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం పద్మనాభాయ నమః (పాదయోః జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం దామోదరాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం సంకర్​షణాయ నమః (అంగుళిభిశ్చిబుకం జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం-వాఀసుదేవాయ నమః
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః (నాసికాం స్పృష్ట్వా)
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం అధోక్షజాయ నమః
ఓం నారసింహాయ నమః (నేత్రే శ్రోత్రే చ స్పృష్ట్వా)
ఓం అచ్యుతాయ నమః (నాభిం స్పృష్ట్వా)
ఓం జనార్ధనాయ నమః (హృదయం స్పృష్ట్వా)
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః (హస్తం శిరసి నిక్షిప్య)
ఓం హరయే నమః
ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః (అంసౌ స్పృష్ట్వా)
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః

(ఏతాన్యుచ్చార్య ఉప్యక్త ప్రకారం కృతే అంగాని శుద్ధాని భవేయుః)

భూతోచ్చాటన

ఉత్తిష్ఠంతు । భూత పిశాచాః । యే తే భూమిభారకాః । యే తేషామవిరోధేన । బ్రహ్మకర్మ సమారభే । ఓం భూర్భువస్సువః ।
దైవీ గాయత్రీ చందః ప్రాణాయామే వినియోగః

(ప్రాణాయామం కృత్వా కుంభకే ఇమం గాయత్రీ మంత్రముచ్ఛరేత్)

ప్రాణాయామః

ఓం భూః । ఓం భువః । ఓగ్ం సువః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః । ఓగ్ం స॒త్యమ్ ।
ఓం తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి ।
ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥
ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూ-ర్భువ॒-స్సువ॒రోమ్ ॥ (తై. అర. 10-27)

సంకల్పః

మమోపాత్త, దురిత క్షయద్వారా, శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య, శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం, శుభే, శోభనే, అభ్యుదయ ముహూర్తే, శ్రీ మహావిష్ణో రాజ్ఞయా, ప్రవర్త మానస్య, అద్య బ్రహ్మణః, ద్వితీయ పరార్థే, శ్వేతవరాహ కల్పే, వైవశ్వత మన్వంతరే, కలియుగే, ప్రథమ పాదే, (భారత దేశః - జంబూ ద్వీపే, భరత వర్​షే, భరత ఖండే, మేరోః దక్షిణ/ఉత్తర దిగ్భాగే; అమేరికా - క్రౌంచ ద్వీపే, రమణక వర్​షే, ఐంద్రిక ఖండే, సప్త సముద్రాంతరే, కపిలారణ్యే), శోభన గృహే, సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ, హరిహర గురుచరణ సన్నిథౌ, అస్మిన్, వర్తమాన, వ్యావహారిక, చాంద్రమాన, ... సం​వఀత్సరే, ... అయనే, ... ఋతే, ... మాసే, ... పక్షే, ... తిథౌ, ... వాసరే, ... శుభ నక్షత్ర, శుభ యోగ, శుభ కరణ, ఏవంగుణ, విశేషణ, విశిష్ఠాయాం, శుభ తిథౌ, శ్రీమాన్, ... గోత్రః, ... నామధేయః, ... గోత్రస్య, ... నామధేయోహంః ప్రాతః/మధ్యాహ్నిక/సాయం సంధ్యాం ఉపాసిష్యే ॥

మార్జనః

ఓం ఆపో॒హిష్ఠా మ॑యో॒భువః॑ । తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన । మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే । యో వః॑ శి॒వత॑మో॒ రసః॑ । తస్య॑ భాజయతే॒ హ నః॒ । ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒తరః॑ । తస్మా॒ అరం॑గ మామ వః । యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ । ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః । (తై. అర. 4-42)

(ఇతి శిరసి మార్జయేత్)
(హస్తేన జలం గృహీత్వా)

ప్రాతః కాల మంత్రాచమనః

సూర్య శ్చ, మామన్యు శ్చ, మన్యుపతయ శ్చ, మన్యు॑కృతే॒భ్యః । పాపేభ్యో॑ రక్షం॒తామ్ । యద్రాత్ర్యా పాప॑ మకా॒ర్​షమ్ । మనసా వాచా॑ హ॒స్తాభ్యామ్ । పద్భ్యా ముదరే॑ణ శిం॒చా । రాత్రి॒ స్తద॑వలుం॒పతు । యత్కించ॑ దురి॒తం మయి॑ । ఇదమహం మా మమృ॑త యో॒ నౌ । సూర్యే జ్యోతిషి జుహో॑మి స్వా॒హా᳚ ॥ (తై. అర. 10. 24)

మధ్యాహ్న కాల మంత్రాచమనః

ఆపః॑ పునంతు పృథి॒వీం పృ॑థి॒వీ పూ॒తా పు॑నాతు॒ మామ్ । పు॒నంతు॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॒ ర్బ్రహ్మా॑ పూ॒తా పు॑నాతు॒ మామ్ । యదుచ్ఛి॑ష్ట॒ మభో᳚జ్యం॒ యద్వా॑ దు॒శ్చరి॑తం॒ మమ॑ । సర్వం॑ పునంతు॒ మా మాపో॑ఽస॒తాంచ॑ ప్రతి॒గ్రహ॒గ్గ్॒ స్వాహా᳚ ॥ (తై. అర. పరిశిష్టః 10. 30)

సాయంకాల మంత్రాచమనః

అగ్ని శ్చ మా మన్యు శ్చ మన్యుపతయ శ్చ మన్యు॑కృతేభ్యః । పాపేభ్యో॑ రక్షం॒తామ్ । యదహ్నా పాప॑ మకా॒ర్​షమ్ । మనసా వాచా॑ హస్తా॒భ్యామ్ । పద్భ్యా ముదరే॑ణ శిం॒చా । అహ స్తద॑వలుం॒పతు । య త్కించ॑ దురి॒తం మయి॑ । ఇద మహం మా మమృ॑త యో॒నౌ । సత్యే జ్యోతిషి జుహోమి స్వా॒హా ॥ (తై. అర. 10. 24)

(ఇతి మంత్రేణ జలం పిబేత్)
ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

ద్వితీయ మార్జనః

ద॒ధి॒ క్రావ్​ణ్ణో॑ అకారిషమ్ । జి॒ష్ణో రశ్వ॑స్య వా॒జి॑నః ।
సు॒రభినో॒ ముఖా॑కర॒త్ప్రణ॒ ఆయూగ్ం॑షి తారిషత్ ॥

(సూర్యపక్షే లోకయాత్రా నిర్వాహక ఇత్యర్థః)

ఓం ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువః॑ । తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన । మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే । యో వః॑ శి॒వత॑మో॒ రసః॑ । తస్య॑ భాజయతే॒ హ నః॒ । ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒తరః॑ । తస్మా॒ అరం॑గ మామ వః । యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ । ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః ॥ (తై. అర. 4. 42)

పునః మార్జనః

హిర॑ణ్యవర్ణా॒ శ్శుచ॑యః పావ॒కాః యా సు॑జా॒తః క॒శ్యపో॒ యా స్వింద్రః॑ । అ॒గ్నిం-యాఀ గర్భం॑దధి॒రే విరూ॑పా॒ స్తాన॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు । యా సా॒గ్ం॒ రాజా॒ వరు॑ణో॒ యాతి॒ మధ్యే॑ సత్యానృ॒తే అ॑వ॒పశ్యం॒ జనా॑నామ్ । మ॒ధు॒ శ్చుత॒శ్శుచ॑యో॒ యాః పా॑వ॒కా స్తాన॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు । యాసాం᳚ దే॒వా ది॒వి కృ॒ణ్వంతి॑ భ॒క్షం-యాఀ అం॒తరి॑క్షే బహు॒థా భవం॑తి । యాః పృ॑థి॒వీం పయ॑సోం॒దంతి॑ శ్శు॒క్రాస్తాన॒ ఆప॒శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు । యాః శి॒వేన॑ మా॒ చక్షు॑షా పశ్యతాపశ్శి॒వయా॑ త॒ను వోప॑స్పృశత॒ త్వచ॑ మ్మే । సర్వాగ్ం॑ అ॒గ్నీగ్ం ర॑ప్సు॒షదో॑ హు॒వే వో॒ మయి॒ వర్చో॒ బల॒ మోజో॒ నిధ॑త్త ॥ (తై. సం. 5. 6. 1)
(మార్జనం కుర్యాత్)

అఘమర్​షణ మంత్రః పాపవిమోచనం

(హస్తేన జలమాదాయ నిశ్శ్వస్య వామతో నిక్షితపేత్)
ద్రు॒ప॒దా ది॑వ ముంచతు । ద్రు॒ప॒దా ది॒వే న్ము॑ముచా॒నః ।
స్వి॒న్న స్స్నా॒త్వీ మలా॑ దివః । పూ॒తం పవిత్రే॑ణే॒ వాజ్యం᳚ ఆప॑ శ్శుందంతు॒ మైన॑సః ॥ (తై. బ్రా. 266)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)
ప్రాణాయామమ్య

లఘుసంకల్పః

పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ప్రాతస్సంధ్యాంగ యథా కాలోచిత అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే ॥

ప్రాతః కాలార్ఘ్య మంత్రం
ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ 3 ॥

మధ్యాహ్నార్ఘ్య మంత్రం

ఓం హ॒గ్ం॒ సశ్శు॑చి॒ష ద్వసు॑రంతరిక్ష॒స ద్దోతా॑ వేది॒షదతి॑థి ర్దురోణ॒సత్ । నృ॒ష ద్వ॑ర॒స దృ॑త॒స ద్వ్యో॑మ॒ సద॒బ్జా గో॒జా ఋ॑త॒జా అ॑ద్రి॒జా ఋ॒తం-బృ॒హత్ ॥ (తై. అర. 10. 4)

సాయం కాలార్ఘ్య మంత్రం

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓం భూః । ఓం భువః । ఓగ్ం సువః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః । ఓగ్ం స॒త్యమ్ । ఓం తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూ-ర్భువ॒-స్సువ॒రోమ్ ॥

(ఇత్యంజలిత్రయం-విఀసృజేత్)

కాలాతిక్రమణ ప్రాయశ్చిత్తం

ఆచమ్య...

పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం కాలాతిక్రమ దోషపరిహారార్థం చతుర్థా అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే ॥

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓం భూః । ఓం భువః । ఓగ్ం సువః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః । ఓగ్ం స॒త్యమ్ । ఓం తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూ-ర్భువ॒-స్సువ॒రోమ్ ॥
(ఇతి జలం-విఀసృజేత్)

సజల ప్రదక్షిణం

ఓం ఉ॒ద్యంత॑మస్తం॒-యంఀత॑-మాది॒త్య-మ॑భిథ్యా॒య-న్కు॒ర్వన్బ్రా᳚హ్మ॒ణో వి॒ద్వాన్-థ్స॒కలం॑భ॒ద్రమ॑శ్నుతే॒ అసావా॑ది॒త్యో బ్ర॒హ్మేతి॒ ॥ బ్రహ్మై॒వ సన్-బ్రహ్మా॒ప్యేతి॒ య ఏ॒వం-వేఀద ॥ అసావాదిత్యో బ్రహ్మ ॥ (తై. అర. 2. 2)

(ఏవం అర్ఘ్యత్రయం దద్యాత్ కాలాతిక్రమణే పూర్వవత్)
(పశ్చాత్ హస్తేన జలమాదాయ ప్రదక్షిణం కుర్యాత్)
(ద్విరాచమ్య ప్రాణాయామ త్రయం కృత్వా)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

సంధ్యాంగ తర్పణం
ప్రాతఃకాల తర్పణం

సంధ్యాం తర్పయామి, గాయత్రీం తర్పయామి, బ్రాహ్మీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ॥

మధ్యాహ్న తర్పణం

సంధ్యాం తర్పయామి, సావిత్రీం తర్పయామి, రౌద్రీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ॥

సాయంకాల తర్పణం

సంధ్యాం తర్పయామి, సరస్వతీం తర్పయామి, వైష్ణవీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ॥

(పునరాచమనం కుర్యాత్)

గాయత్రీ అవాహన

ఓమిత్యేకాక్ష॑రం బ్ర॒హ్మ । అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ॑ ఇత్యా॒ర్​షమ్ । గాయత్రం ఛందం పరమాత్మం॑ సరూ॒పమ్ । సాయుజ్యం-విఀ ॑నియో॒గ॒మ్ ॥ (తై. అర. 10. 33)

ఆయా॑తు॒ వర॑దా దే॒వీ॒ అ॒క్షరం॑ బ్రహ్మ॒సంమి॒తమ్ । గా॒య॒త్రీం᳚ ఛంద॑సాం మా॒తేదం బ్ర॑హ్మ జు॒షస్వ॑ మే । యదహ్నా᳚-త్కురు॑తే పా॒పం॒ తదహ్నా᳚-త్ప్రతి॒ముచ్య॑తే । యద్రాత్రియా᳚-త్కురు॑తే పా॒పం॒ తద్రాత్రియా᳚-త్ప్రతి॒ముచ్య॑తే । సర్వ॑ వ॒ర్ణే మ॑హాదే॒వి॒ సం॒ధ్యావి॑ద్యే స॒రస్వ॑తి ॥

ఓజో॑ఽసి॒ సహో॑ఽసి॒ బల॑మసి॒ భ్రాజో॑ఽసి దే॒వానాం॒ ధామ॒నామా॑సి॒ విశ్వ॑మసి వి॒శ్వాయు॒-స్సర్వ॑మసి స॒ర్వాయు-రభిభూరోమ్ । గాయత్రీ-మావా॑హయా॒మి॒ సావిత్రీ-మావా॑హయా॒మి॒ సరస్వతీ-మావా॑హయా॒మి॒ ఛందర్​షీ-నావా॑హయా॒మి॒ శ్రియ-మావాహ॑యా॒మి॒ గాయత్రియా గాయత్రీ చ్ఛందో విశ్వామిత్రఋషి స్సవితా దేవతాఽగ్నిర్ముఖం బ్రహ్మా శిరో విష్ణుర్​హృదయగ్ం రుద్ర-శ్శిఖా పృథివీ యోనిః ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానా సప్రాణా శ్వేతవర్ణా సాంఖ్యాయన సగోత్రా గాయత్రీ చతుర్విగ్ం శత్యక్షరా త్రిపదా॑ షట్కు॒క్షిః॒ పంచ-శీర్​షోపనయనే వి॑నియో॒గః॒ । ఓం భూః । ఓం భువః । ఓగ్ం సువః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః । ఓగ్ం స॒త్యమ్ । ఓం తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూ-ర్భువ॒-స్సువ॒రోమ్ ॥ (మహానారాయణ ఉపనిషత్)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

జపసంకల్పః

పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం సంధ్యాంగ యథాశక్తి గాయత్రీ మహామంత్ర జపం కరిష్యే ॥

కరన్యాసః

ఓం తథ్స॑వి॒తుః బ్రహ్మాత్మనే అంగుష్టాభ్యాం నమః ।
వరే᳚ణ్యం॒ విష్ణవాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః ।
భర్గో॑ దే॒వస్య॑ రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ధీమహి సత్యాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః ।
ధియో॒ యో నః॑ జ్ఞానాత్మనే కనిష్టికాభ్యాం నమః ।
ప్రచోదయా᳚త్ సర్వాత్మనే కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః ।

అంగన్యాసః

ఓం తథ్స॑వి॒తుః బ్రహ్మాత్మనే హృదయాయ నమః ।
వరే᳚ణ్యం॒ విష్ణవాత్మనే శిరసే స్వాహా ।
భర్గో॑ దే॒వస్య॑ రుద్రాత్మనే శిఖాయై వషట్ ।
ధీమహి సత్యాత్మనే కవచాయ హుమ్ ।
ధియో॒ యో నః॑ జ్ఞానాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ప్రచోదయా᳚త్ సర్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ ।
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమితి దిగ్భంధః ।

ధ్యానం

ముక్తావిద్రుమ హేమనీల ధవళచ్చాయై-ర్ముఖై-స్త్రీక్షణైః ।
యుక్తామిందుని బద్ధ-రత్న-మకుటాం తత్వార్థ వర్ణాత్మికామ్ ।
గాయత్రీం-వఀరదాభయాంకుశ కశాశ్శుభ్రంకపాలంగదామ్ ।
శంఖంచక్ర మధారవింద యుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ॥

చతుర్వింశతి ముద్రా ప్రదర్​శనం

సుముఖం సంపుటించైవ వితతం-విఀస్తృతం తథా ।
ద్విముఖం త్రిముఖంచైవ చతుః పంచ ముఖం తథా ।
షణ్ముఖోఽథో ముఖం చైవ వ్యాపకాంజలికం తథా ।
శకటం-యఀమపాశం చ గ్రథితం సమ్ముఖోన్ముఖమ్ ।
ప్రలంబం ముష్టికం చైవ మత్స్యః కూర్మో వరాహకమ్ ।
సింహాక్రాంతం మహాక్రాంతం ముద్గరం పల్లవం తథా ।

చతుర్వింశతి ముద్రా వై గాయత్ర్యాం సుప్రతిష్ఠితాః ।
ఇతిముద్రా న జానాతి గాయత్రీ నిష్ఫలా భవేత్ ॥

యో దేవ స్సవితాఽస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః ।
ప్రేరయేత్తస్య యద్భర్గస్త ద్వరేణ్య ముపాస్మహే ॥

గాయత్రీ మంత్రం

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి ।
ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥

అష్టముద్రా ప్రదర్​శనం

సురభిర్జ్ఞాన చక్రే చ యోనిః కూర్మోఽథ పంకజమ్ ।
లింగం నిర్యాణ ముద్రా చేత్యష్ట ముద్రాః ప్రకీర్తితాః ॥
ఓం తత్సద్బ్రహ్మార్పణమస్తు ।

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

ద్విః పరిముజ్య ।
సకృదుప స్పృశ్య ।
యత్సవ్యం పాణిమ్ ।
పాదమ్ ।
ప్రోక్షతి శిరః ।
చక్షుషీ ।
నాసికే ।
శ్రోత్రే ।
హృదయమాలభ్య ।

ప్రాతఃకాల సూర్యోపస్థానం

ఓం మి॒త్రస్య॑ చ॒ర్​షణీ॒ ధృత॒ శ్రవో॑ దే॒వస్య॑ సాన॒ సిమ్ । స॒త్యం చి॒త్రశ్ర॑ వస్తమమ్ । మి॒త్రో జనాన్॑ యాతయతి ప్రజా॒నన్-మి॒త్రో దా॑ధార పృథి॒వీ ము॒తద్యామ్ । మి॒త్రః కృ॒ష్టీ రని॑మిషా॒ఽభి చ॑ష్టే స॒త్యాయ॑ హ॒వ్యం ఘృ॒తవ॑ద్విధేమ । ప్రసమి॑త్త్ర॒ మర్త్యో॑ అస్తు॒ ప్రయ॑స్వా॒ న్యస్త॑ ఆదిత్య॒ శిక్ష॑తి వ్ర॒తేన॑ । న హ॑న్యతే॒ న జీ॑యతే॒ త్వోతో॒నైన॒ మగ్ంహో॑ అశ్నో॒ త్యంతి॑తో॒ న దూ॒రాత్ ॥ (తై. సం. 3.4.11)

మధ్యాహ్న సూర్యోపస్థానం

ఓం ఆ స॒త్యేన॒ రజ॑సా॒ వర్త॑మానో నివే॒శ॑య న్న॒మృతం॒ మర్త్యం॑చ । హి॒రణ్యయే॑న సవి॒తా రథే॒నాఽదే॒వో యా॑తి॒ భువ॑నా ని॒పశ్యన్॑ ॥

ఉద్వ॒య ంతమ॑స॒ స్పరి॒ పశ్యం॑తో॒ జ్యోతి॒ రుత్త॑రమ్ । దే॒వందే॑వ॒త్రా సూర్య॒ మగ॑న్మ జ్యోతి॑ రుత్త॒మం ॥

ఉదు॒త్యం జా॒తవే॑దసం దే॒వం-వఀ ॑హంతి కే॒తవః॑ । దృ॒శే విశ్వా॑ య॒ సూర్య᳚మ్ ॥ చి॒త్రం దే॒వానా॒ ముద॑గా॒ దనీ॑కం॒ చక్షు॑-ర్మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణ స్యా॒గ్నేః । అప్రా॒ ద్యావా॑ పృథి॒వీ అంత॒రి॑క్ష॒గ్ం సూర్య॑ ఆ॒త్మా జగ॑త స్త॒స్థుష॑శ్చ ॥

తచ్చక్షు॑-ర్దే॒వహి॑తం పు॒రస్తా᳚చ్చు॒క్ర ము॒చ్చర॑త్ । పశ్యే॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం జీవే॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం నందా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం మోదా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం భవా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తగ్ం శృ॒ణవా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం పబ్ర॑వామ శ॒రద॑శ్శ॒తమజీ॑తాస్యామ శ॒రద॑శ్శ॒తం జోక్చ॒ సూర్యం॑ దృ॒షే ॥ య ఉద॑గాన్మహ॒తోఽర్ణవా᳚ ద్వి॒భ్రాజ॑మాన స్సరి॒రస్య॒ మధ్యా॒థ్సమా॑ వృష॒భో లో॑హితా॒క్షసూర్యో॑ విప॒శ్చిన్మన॑సా పునాతు ॥

సాయంకాల సూర్యోపస్థానం

ఓం ఇ॒మమ్మే॑ వరుణ శృధీ॒ హవ॑ మ॒ద్యా చ॑ మృడయ । త్వా మ॑వ॒స్యు రాచ॑కే ॥ తత్వా॑ యామి॒ బ్రహ్మ॑ణా॒ వంద॑మాన॒ స్త దాశా᳚స్తే॒ యజ॑మానో హ॒విర్భిః॑ । అహే॑డమానో వరుణే॒హ బో॒ధ్యురు॑శ॒గ్ం॒ సమా॑న॒ ఆయుః॒ ప్రమో॑షీః ॥

యచ్చి॒ద్ధితే॒ విశో॑యథా॒ ప్రదే॑వ వరుణవ్ర॒తమ్ । మి॒నీ॒మసి॒ద్య వి॑ద్యవి । యత్కించే॒దం-వఀ ॑రుణ॒దైవ్యే॒ జనే॑ఽభిద్రో॒హ-మ్మ॑ను॒ష్యా᳚శ్చరా॑మసి । అచి॑త్తీ॒ యత్తవ॒ ధర్మా॑యుయోపి॒-మమాన॒-స్తస్మా॒ దేన॑సో దేవరీరిషః । కి॒త॒వాసో॒ యద్రి॑రి॒పుర్నదీ॒వి యద్వా॑ఘా స॒త్యము॒తయన్న వి॒ద్మ । సర్వా॒తావిష్య॑ శిధి॒రేవ॑దే॒వాఽథా॑తేస్యామ వరుణ ప్రి॒యాసః॑ ॥ (తై. సం. 1.1.1)

దిగ్దేవతా నమస్కారః

(ఏతైర్నమస్కారం కుర్యాత్)
ఓం నమః॒ ప్రాచ్యై॑ ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమో దక్షి॑ణాయై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమః॒ ప్రతీ᳚చ్యై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమ॒ ఉదీ᳚చ్యై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమ॑ ఊ॒ర్ధ్వాయై॑ ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమోఽధ॑రాయై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమో॑ఽవాంత॒రాయై॑ ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।

ముని నమస్కారః

నమో గంగా యమునయో-ర్మధ్యే యే॑ వసం॒తి॒ తే మే ప్రసన్నాత్మాన శ్చిరంజీవితం-వఀ ॑ర్ధయం॒తి॒ నమో గంగా యమునయో-ర్ముని॑భ్యశ్చ॒ నమో నమో గంగా యమునయో-ర్ముని॑భ్యశ్చ॒ న॑మః ॥

సంధ్యాదేవతా నమస్కారః

సంధ్యా॑యై॒ నమః॑ । సావి॑త్ర్యై॒ నమః॑ । గాయ॑త్ర్యై॒ నమః॑ । సర॑స్వత్యై॒ నమః॑ । సర్వా॑భ్యో దే॒వతా॑భ్యో॒ నమః॑ । దే॒వేభ్యో॒ నమః॑ । ఋషి॑భ్యో॒ నమః॑ । ముని॑భ్యో॒ నమః॑ । గురు॑భ్యో॒ నమః॑ । పితృ॑భ్యో॒ నమః॑ । కామోఽకార్​షీ᳚ ర్నమో॒ నమః । మన్యు రకార్​షీ᳚ ర్నమో॒ నమః । పృథివ్యాపస్తే॒జో వాయు॑రాకా॒శాత్ నమః ॥ (తై. అర. 2.18.52)

ఓం నమో భగవతే వాసు॑దేవా॒య । యా॒గ్ం సదా॑ సర్వభూతా॒ని॒ చ॒రాణి॑ స్థావ॒రాణి॑ చ । సా॒యం॒ ప్రా॒త ర్న॑మస్యం॒తి॒ సా॒ మా॒ సంధ్యా॑ఽభిరక్షతు ॥

శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే ।
శివస్య హృదయం-విఀష్ణుర్విష్ణోశ్చ హృదయం శివః ॥
యథా శివమయో విష్ణురేవం-విఀష్ణుమయః శివః ।
యథాఽంతరం న పశ్యామి తథా మే స్వస్తిరాయుషి ॥
నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ ।
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః ॥

గాయత్రీ ఉద్వాసన (ప్రస్థానం)

ఉ॒త్తమే॑ శిఖ॑రే జా॒తే॒ భూ॒మ్యాం ప॑ర్వత॒మూర్థ॑ని । బ్రా॒హ్మణే᳚భ్యోఽభ్య॑నుజ్ఞా॒తా॒ గ॒చ్చదే॑వి య॒థాసు॑ఖమ్ । స్తుతో మయా వరదా వే॑దమా॒తా॒ ప్రచోదయంతీ పవనే᳚ ద్విజా॒తా । ఆయుః పృథివ్యాం ద్రవిణం బ్ర॑హ్మవ॒ర్చ॒సం॒ మహ్యం దత్వా ప్రజాతుం బ్ర॑హ్మలో॒కమ్ ॥ (మహానారాయణ ఉపనిషత్)

భగవన్నమస్కారః

నమోఽస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే ।
సహస్ర నామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగ ధారిణే నమః ॥

భూమ్యాకాశాభి వందనం

ఇ॒దం ద్యా॑వా పృథి॒వీ స॒త్యమ॑స్తు॒ । పిత॒-ర్మాతర్యది॒ హోప॑ బృ॒వేవా᳚మ్ ।
భూ॒తం దే॒వానా॑ మవమే అవో॑భిః । విద్యా మే॒షం-వృఀ॒జినం॑ జీ॒రదా॑నుమ్ ॥

ఆకాశాత్పతితం తోయం-యఀథా గచ్ఛతి సాగరమ్ ।
సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ॥
శ్రీ కేశవం ప్రతిగచ్ఛత్యోన్నమ ఇతి ।

సర్వవేదేషు యత్పుణ్యమ్ । సర్వతీర్థేషు యత్ఫలమ్ ।
తత్ఫలం పురుష ఆప్నోతి స్తుత్వాదేవం జనార్ధనమ్ ॥
స్తుత్వాదేవం జనార్ధన ఓం నమ ఇతి ॥
వాసనా-ద్వాసుదేవస్య వాసితం తే జయత్రయమ్ ।
సర్వభూత నివాసోఽసి శ్రీవాసుదేవ నమోఽస్తుతే ॥
శ్రీ వాసుదేవ నమోఽస్తుతే ఓం నమ ఇతి ।

అభివాదః (ప్రవర)

చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు । ... ప్రవరాన్విత ... గోత్రః ... సూత్రః ... శాఖాధ్యాయీ ... అహం భో అభివాదయే ॥

ఈశ్వరార్పణం

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా । బుద్ధ్యాఽఽత్మనా వా ప్రకృతే స్స్వభావాత్ ।
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి ॥
హరిః ఓం తత్సత్ । తత్సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు ।
 

नित्य सन्ध्या वन्दनम्

This document is in शुद्ध देवनागरी (Devanagari).

शरीर शुद्धि

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां᳚ गतोऽपिवा ।
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर श्शुचिः ॥
पुण्डरीकाक्ष ! पुण्डरीकाक्ष ! पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

आचमनः

ॐ आचम्य
ॐ केशवाय स्वाहा
ॐ नारायणाय स्वाहा
ॐ माधवाय स्वाहा (इति त्रिराचम्य)
ॐ गोविन्दाय नमः (पाणी मार्जयित्वा)
ॐ-विँष्णवे नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः (ओष्ठौ मार्जयित्वा)
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ-वाँमनाय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ श्रीधराय नमः
ॐ हृषीकेशाय नमः (वामहस्तॆ जलं प्रोक्ष्य)
ॐ पद्मनाभाय नमः (पादयोः जलं प्रोक्ष्य)
ॐ दामोदराय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ सङ्कर्​षणाय नमः (अङ्गुलिभिश्चिबुकं जलं प्रोक्ष्य)
ॐ-वाँसुदेवाय नमः
ॐ प्रद्युम्नाय नमः (नासिकां स्पृष्ट्वा)
ॐ अनिरुद्धाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ नारसिंहाय नमः (नेत्रे श्रोत्रे च स्पृष्ट्वा)
ॐ अच्युताय नमः (नाभिं स्पृष्ट्वा)
ॐ जनार्धनाय नमः (हृदयं स्पृष्ट्वा)
ॐ उपेन्द्राय नमः (हस्तं शिरसि निक्षिप्य)
ॐ हरये नमः
ॐ श्रीकृष्णाय नमः (अंसौ स्पृष्ट्वा)
ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः

(एतान्युच्चार्य उप्यक्त प्रकारं कृते अङ्गानि शुद्धानि भवेयुः)

भूतोच्चाटन

उत्तिष्ठन्तु । भूत पिशाचाः । ये ते भूमिभारकाः । ये तेषामविरोधेन । ब्रह्मकर्म समारभे । ॐ भूर्भुवस्सुवः ।
दैवी गायत्री चन्दः प्राणायामे विनियोगः

(प्राणायामं कृत्वा कुम्भके इमं गायत्री मन्त्रमुच्छरेत्)

प्राणायामः

ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् ।
ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥
ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (तै. अर. 10-27)

सङ्कल्पः

ममोपात्त, दुरित क्षयद्वारा, श्री परमेश्वर मुद्दिस्य, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं, शुभे, शोभने, अभ्युदय मुहूर्ते, श्री महाविष्णो राज्ञया, प्रवर्त मानस्य, अद्य ब्रह्मणः, द्वितीय परार्थे, श्वेतवराह कल्पे, वैवश्वत मन्वन्तरे, कलियुगे, प्रथम पादे, (भारत देशः - जम्बू द्वीपे, भरत वर्​षे, भरत खण्डे, मेरोः दक्षिण/उत्तर दिग्भागे; अमेरिका - क्रौञ्च द्वीपे, रमणक वर्​षे, ऐन्द्रिक खण्डे, सप्त समुद्रान्तरे, कपिलारण्ये), शोभन गृहे, समस्त देवता ब्राह्मण, हरिहर गुरुचरण सन्निथौ, अस्मिन्, वर्तमान, व्यावहारिक, चान्द्रमान, ... सं​वँत्सरे, ... अयने, ... ऋते, ... मासे, ... पक्षे, ... तिथौ, ... वासरे, ... शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण, एवङ्गुण, विशेषण, विशिष्ठायां, शुभ तिथौ, श्रीमान्, ... गोत्रः, ... नामधेयः, ... गोत्रस्य, ... नामधेयोहंः प्रातः/मध्याह्निक/सायं सन्ध्यां उपासिष्ये ॥

मार्जनः

ॐ आपो॒हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अर॑ङ्ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः । (तै. अर. 4-42)

(इति शिरसि मार्जयेत्)

(हस्तेन जलं गृहीत्वा)

प्रातः काल मन्त्राचमनः

सूर्य श्च, मामन्यु श्च, मन्युपतय श्च, मन्यु॑कृते॒भ्यः । पापेभ्यो॑ रक्ष॒न्ताम् । यद्रात्र्या पाप॑ मका॒र्​षम् । मनसा वाचा॑ ह॒स्ताभ्याम् । पद्भ्या मुदरे॑ण शि॒ञ्चा । रात्रि॒ स्तद॑वलु॒म्पतु । यत्किञ्च॑ दुरि॒तं मयि॑ । इदमहं मा ममृ॑त यो॒ नौ । सूर्ये ज्योतिषि जुहो॑मि स्वा॒हा᳚ ॥ (तै. अर. 10. 24)

मध्याह्न काल मन्त्राचमनः

आपः॑ पुनन्तु पृथि॒वीं पृ॑थि॒वी पू॒ता पु॑नातु॒ माम् । पु॒नन्तु॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॒ र्ब्रह्मा॑ पू॒ता पु॑नातु॒ माम् । यदुच्छि॑ष्ट॒ मभो᳚ज्यं॒ यद्वा॑ दु॒श्चरि॑तं॒ मम॑ । सर्वं॑ पुनन्तु॒ मा मापो॑ऽस॒ताञ्च॑ प्रति॒ग्रह॒ग्ग्॒ स्वाहा᳚ ॥ (तै. अर. परिशिष्टः 10. 30)

सायङ्काल मन्त्राचमनः

अग्नि श्च मा मन्यु श्च मन्युपतय श्च मन्यु॑कृतेभ्यः । पापेभ्यो॑ रक्ष॒न्ताम् । यदह्ना पाप॑ मका॒र्​षम् । मनसा वाचा॑ हस्ता॒भ्याम् । पद्भ्या मुदरे॑ण शि॒ञ्चा । अह स्तद॑वलु॒म्पतु । य त्किञ्च॑ दुरि॒तं मयि॑ । इद महं मा ममृ॑त यो॒नौ । सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वा॒हा ॥ (तै. अर. 10. 24)

(इति मन्त्रेण जलं पिबेत्)
आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

द्वितीय मार्जनः

द॒धि॒ क्राव्​ण्णो॑ अकारिषम् । जि॒ष्णो रश्व॑स्य वा॒जि॑नः ।
सु॒रभिनो॒ मुखा॑कर॒त्प्रण॒ आयूग्ं॑षि तारिषत् ॥

(सूर्यपक्षे लोकयात्रा निर्वाहक इत्यर्थः)

ॐ आपो॒ हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अर॑ङ्ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः ॥ (तै. अर. 4. 42)

पुनः मार्जनः

हिर॑ण्यवर्णा॒ श्शुच॑यः पाव॒काः या सु॑जा॒तः क॒श्यपो॒ या स्विन्द्रः॑ । अ॒ग्निं-याँ गर्भ॑न्दधि॒रे विरू॑पा॒ स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु । या सा॒ग्ं॒ राजा॒ वरु॑णो॒ याति॒ मध्ये॑ सत्यानृ॒ते अ॑व॒पश्यं॒ जना॑नाम् । म॒धु॒ श्चुत॒श्शुच॑यो॒ याः पा॑व॒का स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु । यासां᳚ दे॒वा दि॒वि कृ॒ण्वन्ति॑ भ॒क्षं-याँ अ॒न्तरि॑क्षे बहु॒था भव॑न्ति । याः पृ॑थि॒वीं पय॑सो॒न्दन्ति॑ श्शु॒क्रास्तान॒ आप॒शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु । याः शि॒वेन॑ मा॒ चक्षु॑षा पश्यतापश्शि॒वया॑ त॒नु वोप॑स्पृशत॒ त्वच॑ म्मे । सर्वाग्ं॑ अ॒ग्नीग्ं र॑प्सु॒षदो॑ हु॒वे वो॒ मयि॒ वर्चो॒ बल॒ मोजो॒ निध॑त्त ॥ (तै. सं. 5. 6. 1)
(मार्जनं कुर्यात्)

अघमर्​षण मन्त्रः पापविमोचनं

(हस्तेन जलमादाय निश्श्वस्य वामतो निक्षितपेत्)
द्रु॒प॒दा दि॑व मुञ्चतु । द्रु॒प॒दा दि॒वे न्मु॑मुचा॒नः ।
स्वि॒न्न स्स्ना॒त्वी मला॑ दिवः । पू॒तं पवित्रे॑णे॒ वाज्यं᳚ आप॑ श्शुन्दन्तु॒ मैन॑सः ॥ (तै. ब्रा. 266)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)
प्राणायामम्य

लघुसङ्कल्पः

पूर्वोक्त एवङ्गुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातस्सन्ध्याङ्ग यथा कालोचित अर्घ्यप्रदानं करिष्ये ॥

प्रातः कालार्घ्य मन्त्रं

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ 3 ॥

मध्याह्नार्घ्य मन्त्रं

ॐ ह॒ग्ं॒ सश्शु॑चि॒ष द्वसु॑रन्तरिक्ष॒स द्दोता॑ वेदि॒षदति॑थि र्दुरोण॒सत् । नृ॒ष द्व॑र॒स दृ॑त॒स द्व्यो॑म॒ सद॒ब्जा गो॒जा ऋ॑त॒जा अ॑द्रि॒जा ऋ॒तम्-बृ॒हत् ॥ (तै. अर. 10. 4)

सायं कालार्घ्य मन्त्रं

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥

(इत्यञ्जलित्रयं-विँसृजेत्)

कालातिक्रमण प्रायश्चित्तं

आचम्य...
पूर्वोक्त एवङ्गुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं कालातिक्रम दोषपरिहारार्थं चतुर्था अर्घ्यप्रदानं करिष्ये ॥

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥
(इति जलं-विँसृजेत्)

सजल प्रदक्षिणं

ॐ उ॒द्यन्त॑मस्तं॒-यँन्त॑-मादि॒त्य-म॑भिथ्या॒य-न्कु॒र्वन्ब्रा᳚ह्म॒णो वि॒द्वान्-थ्स॒कल॑म्भ॒द्रम॑श्नुते॒ असावा॑दि॒त्यो ब्र॒ह्मेति॒ ॥ ब्रह्मै॒व सन्-ब्रह्मा॒प्येति॒ य ए॒वं-वेँद ॥ असावादित्यो ब्रह्म ॥ (तै. अर. 2. 2)

(एवं अर्घ्यत्रयं दद्यात् कालातिक्रमणे पूर्ववत्)
(पश्चात् हस्तेन जलमादाय प्रदक्षिणं कुर्यात्)
(द्विराचम्य प्राणायाम त्रयं कृत्वा)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

सन्ध्याङ्ग तर्पणं
प्रातःकाल तर्पणं

सन्ध्यां तर्पयामि, गायत्रीं तर्पयामि, ब्राह्मीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

मध्याह्न तर्पणं

सन्ध्यां तर्पयामि, सावित्रीं तर्पयामि, रौद्रीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

सायङ्काल तर्पणं

सन्ध्यां तर्पयामि, सरस्वतीं तर्पयामि, वैष्णवीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

(पुनराचमनं कुर्यात्)

गायत्री अवाहन

ओमित्येकाक्ष॑रं ब्र॒ह्म । अग्निर्देवता ब्रह्म॑ इत्या॒र्​षम् । गायत्रं छन्दं परमात्मं॑ सरू॒पम् । सायुज्यं-विँ॑नियो॒ग॒म् ॥ (तै. अर. 10. 33)

आया॑तु॒ वर॑दा दे॒वी॒ अ॒क्षरं॑ ब्रह्म॒सम्मि॒तम् । गा॒य॒त्रीं᳚ छन्द॑सां मा॒तेदं ब्र॑ह्म जु॒षस्व॑ मे । यदह्ना᳚-त्कुरु॑ते पा॒पं॒ तदह्ना᳚-त्प्रति॒मुच्य॑ते । यद्रात्रिया᳚-त्कुरु॑ते पा॒पं॒ तद्रात्रिया᳚-त्प्रति॒मुच्य॑ते । सर्व॑ व॒र्णे म॑हादे॒वि॒ स॒न्ध्यावि॑द्ये स॒रस्व॑ति ॥

ओजो॑ऽसि॒ सहो॑ऽसि॒ बल॑मसि॒ भ्राजो॑ऽसि दे॒वानां॒ धाम॒नामा॑सि॒ विश्व॑मसि वि॒श्वायु॒-स्सर्व॑मसि स॒र्वायु-रभिभूरोम् । गायत्री-मावा॑हया॒मि॒ सावित्री-मावा॑हया॒मि॒ सरस्वती-मावा॑हया॒मि॒ छन्दर्​षी-नावा॑हया॒मि॒ श्रिय-मावाह॑या॒मि॒ गायत्रिया गायत्री च्छन्दो विश्वामित्रऋषि स्सविता देवताऽग्निर्मुखं ब्रह्मा शिरो विष्णुर्​हृदयग्ं रुद्र-श्शिखा पृथिवी योनिः प्राणापान व्यानोदान समाना सप्राणा श्वेतवर्णा साङ्ख्यायन सगोत्रा गायत्री चतुर्विग्ं शत्यक्षरा त्रिपदा॑ षट्कु॒क्षिः॒ पञ्च-शीर्​षोपनयने वि॑नियो॒गः॒ । ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (महानारायण उपनिषत्)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

जपसङ्कल्पः

पूर्वोक्त एवङ्गुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं सन्ध्याङ्ग यथाशक्ति गायत्री महामन्त्र जपं करिष्ये ॥

करन्यासः

ॐ तथ्स॑वि॒तुः ब्रह्मात्मने अङ्गुष्टाभ्यां नमः ।
वरे᳚ण्यं॒ विष्णवात्मने तर्जनीभ्यां नमः ।
भर्गो॑ दे॒वस्य॑ रुद्रात्मने मध्यमाभ्यां नमः ।
धीमहि सत्यात्मने अनामिकाभ्यां नमः ।
धियो॒ यो नः॑ ज्ञानात्मने कनिष्टिकाभ्यां नमः ।
प्रचोदया᳚त् सर्वात्मने करतल करपृष्टाभ्यां नमः ।

अङ्गन्यासः

ॐ तथ्स॑वि॒तुः ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः ।
वरे᳚ण्यं॒ विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा ।
भर्गो॑ दे॒वस्य॑ रुद्रात्मने शिखायै वषट् ।
धीमहि सत्यात्मने कवचाय हुम् ।
धियो॒ यो नः॑ ज्ञानात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् ।
प्रचोदया᳚त् सर्वात्मने अस्त्रायफट् ।
ॐ भूर्भुव॒स्सुव॒रोमिति दिग्भन्धः ।

ध्यानम्

मुक्ताविद्रुम हेमनील धवलच्चायै-र्मुखै-स्त्रीक्षणैः ।
युक्तामिन्दुनि बद्ध-रत्न-मकुटां तत्वार्थ वर्णात्मिकाम् ।
गायत्रीं-वँरदाभयाङ्कुश कशाश्शुभ्रङ्कपालङ्गदाम् ।
शङ्खञ्चक्र मधारविन्द युगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥

चतुर्विंशति मुद्रा प्रदर्​शनं

सुमुखं सम्पुटिञ्चैव विततं-विँस्तृतं तथा ।
द्विमुखं त्रिमुखञ्चैव चतुः पञ्च मुखं तथा ।
षण्मुखोऽथो मुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा ।
शकटं-यँमपाशं च ग्रथितं सम्मुखोन्मुखम् ।
प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम् ।
सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा ।

चतुर्विंशति मुद्रा वै गायत्र्यां सुप्रतिष्ठिताः ।
इतिमुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् ॥

यो देव स्सविताऽस्माकं धियो धर्मादिगोचराः ।
प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्त द्वरेण्य मुपास्महे ॥

गायत्री मन्त्रं

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥

अष्टमुद्रा प्रदर्​शनं

सुरभिर्ज्ञान चक्रे च योनिः कूर्मोऽथ पङ्कजम् ।
लिङ्गं निर्याण मुद्रा चेत्यष्ट मुद्राः प्रकीर्तिताः ॥
ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ।

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

द्विः परिमुज्य ।
सकृदुप स्पृश्य ।
यत्सव्यं पाणिम् ।
पादम् ।
प्रोक्षति शिरः ।
चक्षुषी ।
नासिके ।
श्रोत्रे ।
हृदयमालभ्य ।

प्रातःकाल सूर्योपस्थानं

ॐ मि॒त्रस्य॑ च॒र्​षणी॒ धृत॒ श्रवो॑ दे॒वस्य॑ सान॒ सिम् । स॒त्यं चि॒त्रश्र॑ वस्तमम् । मि॒त्रो जनान्॑ यातयति प्रजा॒नन्-मि॒त्रो दा॑धार पृथि॒वी मु॒तद्याम् । मि॒त्रः कृ॒ष्टी रनि॑मिषा॒ऽभि च॑ष्टे स॒त्याय॑ ह॒व्यं घृ॒तव॑द्विधेम । प्रसमि॑त्त्र॒ मर्त्यो॑ अस्तु॒ प्रय॑स्वा॒ न्यस्त॑ आदित्य॒ शिक्ष॑ति व्र॒तेन॑ । न ह॑न्यते॒ न जी॑यते॒ त्वोतो॒नैन॒ मग्ंहो॑ अश्नो॒ त्यन्ति॑तो॒ न दू॒रात् ॥ (तै. सं. 3.4.11)

मध्याह्न सूर्योपस्थानं

ॐ आ स॒त्येन॒ रज॑सा॒ वर्त॑मानो निवे॒श॑य न्न॒मृतं॒ मर्त्य॑ञ्च । हि॒रण्यये॑न सवि॒ता रथे॒नाऽदे॒वो या॑ति॒ भुव॑ना नि॒पश्यन्॑ ॥

उद्व॒य न्तम॑स॒ स्परि॒ पश्य॑न्तो॒ ज्योति॒ रुत्त॑रम् । दे॒वन्दे॑व॒त्रा सूर्य॒ मग॑न्म ज्योति॑ रुत्त॒मं ॥

उदु॒त्यं जा॒तवे॑दसं दे॒वं-वँ॑हन्ति के॒तवः॑ । दृ॒शे विश्वा॑ य॒ सूर्य᳚म् ॥ चि॒त्रं दे॒वाना॒ मुद॑गा॒ दनी॑कं॒ चक्षु॑-र्मि॒त्रस्य॒ वरु॑ण स्या॒ग्नेः । अप्रा॒ द्यावा॑ पृथि॒वी अन्त॒रि॑क्ष॒ग्ं सूर्य॑ आ॒त्मा जग॑त स्त॒स्थुष॑श्च ॥

तच्चक्षु॑-र्दे॒वहि॑तं पु॒रस्ता᳚च्चु॒क्र मु॒च्चर॑त् । पश्ये॑म श॒रद॑श्श॒तं जीवे॑म श॒रद॑श्श॒तं नन्दा॑म श॒रद॑श्श॒तं मोदा॑म श॒रद॑श्श॒तं भवा॑म श॒रद॑श्श॒तग्ं शृ॒णवा॑म श॒रद॑श्श॒तं पब्र॑वाम श॒रद॑श्श॒तमजी॑तास्याम श॒रद॑श्श॒तं जोक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒षे ॥ य उद॑गान्मह॒तोऽर्णवा᳚ द्वि॒भ्राज॑मान स्सरि॒रस्य॒ मध्या॒थ्समा॑ वृष॒भो लो॑हिता॒क्षसूर्यो॑ विप॒श्चिन्मन॑सा पुनातु ॥

सायङ्काल सूर्योपस्थानं

ॐ इ॒मम्मे॑ वरुण शृधी॒ हव॑ म॒द्या च॑ मृडय । त्वा म॑व॒स्यु राच॑के ॥ तत्वा॑ यामि॒ ब्रह्म॑णा॒ वन्द॑मान॒ स्त दाशा᳚स्ते॒ यज॑मानो ह॒विर्भिः॑ । अहे॑डमानो वरुणे॒ह बो॒ध्युरु॑श॒ग्ं॒ समा॑न॒ आयुः॒ प्रमो॑षीः ॥

यच्चि॒द्धिते॒ विशो॑यथा॒ प्रदे॑व वरुणव्र॒तम् । मि॒नी॒मसि॒द्य वि॑द्यवि । यत्किञ्चे॒दं-वँ॑रुण॒दैव्ये॒ जने॑ऽभिद्रो॒ह-म्म॑नु॒ष्या᳚श्चरा॑मसि । अचि॑त्ती॒ यत्तव॒ धर्मा॑युयोपि॒-ममान॒-स्तस्मा॒ देन॑सो देवरीरिषः । कि॒त॒वासो॒ यद्रि॑रि॒पुर्नदी॒वि यद्वा॑घा स॒त्यमु॒तयन्न वि॒द्म । सर्वा॒ताविष्य॑ शिधि॒रेव॑दे॒वाऽथा॑तेस्याम वरुण प्रि॒यासः॑ ॥ (तै. सं. 1.1.1)

दिग्देवता नमस्कारः

(एतैर्नमस्कारं कुर्यात्)
ॐ नमः॒ प्राच्यै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमो दक्षि॑णायै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमः॒ प्रती᳚च्यै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नम॒ उदी᳚च्यै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नम॑ ऊ॒र्ध्वायै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमोऽध॑रायै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमो॑ऽवान्त॒रायै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।

मुनि नमस्कारः

नमो गङ्गा यमुनयो-र्मध्ये ये॑ वस॒न्ति॒ ते मे प्रसन्नात्मान श्चिरञ्जीवितं-वँ॑र्धय॒न्ति॒ नमो गङ्गा यमुनयो-र्मुनि॑भ्यश्च॒ नमो नमो गङ्गा यमुनयो-र्मुनि॑भ्यश्च॒ न॑मः ॥

सन्ध्यादेवता नमस्कारः

सन्ध्या॑यै॒ नमः॑ । सावि॑त्र्यै॒ नमः॑ । गाय॑त्र्यै॒ नमः॑ । सर॑स्वत्यै॒ नमः॑ । सर्वा॑भ्यो दे॒वता॑भ्यो॒ नमः॑ । दे॒वेभ्यो॒ नमः॑ । ऋषि॑भ्यो॒ नमः॑ । मुनि॑भ्यो॒ नमः॑ । गुरु॑भ्यो॒ नमः॑ । पितृ॑भ्यो॒ नमः॑ । कामोऽकार्​षी᳚ र्नमो॒ नमः । मन्यु रकार्​षी᳚ र्नमो॒ नमः । पृथिव्यापस्ते॒जो वायु॑राका॒शात् नमः ॥ (तै. अर. 2.18.52)

ॐ नमो भगवते वासु॑देवा॒य । या॒ग्ं सदा॑ सर्वभूता॒नि॒ च॒राणि॑ स्थाव॒राणि॑ च । सा॒यं॒ प्रा॒त र्न॑मस्य॒न्ति॒ सा॒ मा॒ सन्ध्या॑ऽभिरक्षतु ॥

शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे ।
शिवस्य हृदयं-विँष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः ॥
यथा शिवमयो विष्णुरेवं-विँष्णुमयः शिवः ।
यथाऽन्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषि ॥
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च ।
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

गायत्री उद्वासन (प्रस्थानं)

उ॒त्तमे॑ शिख॑रे जा॒ते॒ भू॒म्यां प॑र्वत॒मूर्थ॑नि । ब्रा॒ह्मणे᳚भ्योऽभ्य॑नुज्ञा॒ता॒ ग॒च्चदे॑वि य॒थासु॑खम् । स्तुतो मया वरदा वे॑दमा॒ता॒ प्रचोदयन्ती पवने᳚ द्विजा॒ता । आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्र॑ह्मव॒र्च॒सं॒ मह्यं दत्वा प्रजातुं ब्र॑ह्मलो॒कम् ॥ (महानारायण उपनिषत्)

भगवन्नमस्कारः

नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोरु बाहवे ।
सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटी युग धारिणे नमः ॥

भूम्याकाशाभि वन्दनं

इ॒दं द्या॑वा पृथि॒वी स॒त्यम॑स्तु॒ । पित॒-र्मातर्यदि॒ होप॑ बृ॒वेवा᳚म् ।
भू॒तं दे॒वाना॑ मवमे अवो॑भिः । विद्या मे॒षं-वृँ॒जिनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥

आकाशात्पतितं तोयं-यँथा गच्छति सागरम् ।
सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥
श्री केशवं प्रतिगच्छत्योन्नम इति ।

सर्ववेदेषु यत्पुण्यम् । सर्वतीर्थेषु यत्फलम् ।
तत्फलं पुरुष आप्नोति स्तुत्वादेवं जनार्धनम् ॥
स्तुत्वादेवं जनार्धन ॐ नम इति ॥
वासना-द्वासुदेवस्य वासितं ते जयत्रयम् ।
सर्वभूत निवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॥
श्री वासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नम इति ।

अभिवादः (प्रवर)

चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु । ... प्रवरान्वित ... गोत्रः ... सूत्रः ... शाखाध्यायी ... अहं भो अभिवादये ॥

ईश्वरार्पणं

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा । बुद्ध्याऽऽत्मना वा प्रकृते स्स्वभावात् ।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ॥
हरिः ॐ तत्सत् । तत्सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु ।

NITYA SANDHYA VANDANAM

This document is in  English language.

śarīra śuddhi

apavitraḥ pavitrō vā sarvāvasthā̎-ṅgatō-'pivā ।
ya-ssmarē-tpuṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantara śśuchiḥ ॥
puṇḍarīkākṣa ! puṇḍarīkākṣa ! puṇḍarīkākṣāya namaḥ ।

āchamanaḥ

ōṃ āchamya
ō-ṅkēśavāya svāhā
ō-nnārāyaṇāya svāhā
ō-mmādhavāya svāhā (iti trirāchamya)
ō-ṅgōvindāya namaḥ (pāṇī mārjayitvā)
ōṃ viṣṇavē namaḥ
ō-mmadhusūdanāya namaḥ (ōṣṭhau mārjayitvā)
ō-ntrivikramāya namaḥ
ōṃ vāmanāya namaḥ (śirasi jala-mprōkṣya)
ōṃ śrīdharāya namaḥ
ōṃ hṛṣīkēśāya namaḥ (vāmahaste jala-mprōkṣya)
ō-mpadmanābhāya namaḥ (pādayōḥ jala-mprōkṣya)
ō-ndāmōdarāya namaḥ (śirasi jala-mprōkṣya)
ōṃ saṅkar​ṣaṇāya namaḥ (aṅguḻibhiśchibuka-ñjala-mprōkṣya)
ōṃ vāsudēvāya namaḥ
ō-mpradyumnāya namaḥ (nāsikāṃ spṛṣṭvā)
ōṃ aniruddhāya namaḥ
ō-mpuruṣōttamāya namaḥ
ōṃ adhōkṣajāya namaḥ
ō-nnārasiṃhāya namaḥ (nētrē śrōtrē cha spṛṣṭvā)
ōṃ achyutāya namaḥ (nābhiṃ spṛṣṭvā)
ō-ñjanārdhanāya namaḥ (hṛdayaṃ spṛṣṭvā)
ōṃ upēndrāya namaḥ (hastaṃ śirasi nikṣipya)
ōṃ harayē namaḥ
ōṃ śrīkṛṣṇāya namaḥ (aṃsau spṛṣṭvā)
ōṃ śrīkṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ

(ētānyuchchārya upyakta prakāra-ṅkṛtē aṅgāni śuddhāni bhavēyuḥ)

bhūtōchchāṭana

uttiṣṭhantu । bhūta piśāchāḥ । yē tē bhūmibhārakāḥ । yē tēṣāmavirōdhēna । brahmakarma samārabhē । ō-mbhūrbhuvassuvaḥ ।
daivī gāyatrī chandaḥ prāṇāyāmē viniyōgaḥ

(prāṇāyāma-ṅkṛtvā kumbhakē ima-ṅgāyatrī mantramuchCharēt)

prāṇāyāmaḥ

ō-mbhūḥ । ō-mbhuvaḥ । ōgṃ suvaḥ । ō-mmahaḥ । ō-ñjanaḥ । ō-ntapaḥ । ōgṃ sa̠tyam ।
ō-ntathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥
ōmāpō̠ jyōtī̠ rasō̠-'mṛta̠-mbrahma̠ bhū-rbhuva̠-ssuva̠rōm ॥ (tai. ara. 10-27)

saṅkalpaḥ

mamōpātta, durita kṣayadvārā, śrī paramēśvara muddisya, śrī paramēśvara prītyartham, śubhē, śōbhanē, abhyudaya muhūrtē, śrī mahāviṣṇō rājñayā, pravarta mānasya, adya brahmaṇaḥ, dvitīya parārthē, śvētavarāha kalpē, vaivaśvata manvantarē, kaliyugē, prathama pādē, (bhārata dēśaḥ - jambū dvīpē, bharata var​ṣē, bharata khaṇḍē, mērōḥ dakṣiṇa/uttara digbhāgē; amērikā - krauñcha dvīpē, ramaṇaka var​ṣē, aindrika khaṇḍē, sapta samudrāntarē, kapilāraṇyē), śōbhana gṛhē, samasta dēvatā brāhmaṇa, harihara gurucharaṇa sannithau, asmin, vartamāna, vyāvahārika, chāndramāna, ... saṃvatsarē, ... ayanē, ... ṛtē, ... māsē, ... pakṣē, ... tithau, ... vāsarē, ... śubha nakṣatra, śubha yōga, śubha karaṇa, ēvaṅguṇa, viśēṣaṇa, viśiṣṭhāyām, śubha tithau, śrīmān, ... gōtraḥ, ... nāmadhēyaḥ, ... gōtrasya, ... nāmadhēyōhaṃḥ prātaḥ/madhyāhnika/sāyaṃ sandhyāṃ upāsiṣyē ॥

mārjanaḥ

ōṃ āpō̠hiṣṭhā ma̍yō̠bhuva̍ḥ । tā na̍ ū̠rjē da̍dhātana । ma̠hēraṇā̍ya̠ chakṣa̍sē । yō va̍-śśi̠vata̍mō̠ rasa̍ḥ । tasya̍ bhājayatē̠ ha na̠ḥ । u̠śa̠tīri̍va mā̠tara̍ḥ । tasmā̠ ara̍ṅga māma vaḥ । yasya̠ kṣayā̍ya̠ jinva̍tha । āpō̍ ja̠naya̍thā cha naḥ । (tai. ara. 4-42)

(iti śirasi mārjayēt)
(hastēna jala-ṅgṛhītvā)

prātaḥ kāla mantrāchamanaḥ

sūrya ścha, māmanyu ścha, manyupataya ścha, manyu̍kṛtē̠bhyaḥ । pāpēbhyō̍ rakṣa̠ntām । yadrātryā pāpa̍ makā̠r​ṣam । manasā vāchā̍ ha̠stābhyām । padbhyā mudarē̍ṇa śi̠ñchā । rātri̠ stada̍valu̠mpatu । yatkiñcha̍ duri̠ta-mmayi̍ । idamaha-mmā mamṛ̍ta yō̠ nau । sūryē jyōtiṣi juhō̍mi svā̠hā̎ ॥ (tai. ara. 10. 24)

madhyāhna kāla mantrāchamanaḥ

āpa̍ḥ punantu pṛthi̠vī-mpṛ̍thi̠vī pū̠tā pu̍nātu̠ mām । pu̠nantu̠ brahma̍ṇa̠spati̠ rbrahmā̍ pū̠tā pu̍nātu̠ mām । yaduchChi̍ṣṭa̠ mabhō̎jya̠ṃ yadvā̍ du̠śchari̍ta̠-mmama̍ । sarva̍-mpunantu̠ mā māpō̍-'sa̠tāñcha̍ prati̠graha̠gg̠ svāhā̎ ॥ (tai. ara. pariśiṣṭaḥ 10. 30)

sāyaṅkāla mantrāchamanaḥ

agni ścha mā manyu ścha manyupataya ścha manyu̍kṛtēbhyaḥ । pāpēbhyō̍ rakṣa̠ntām । yadahnā pāpa̍ makā̠r​ṣam । manasā vāchā̍ hastā̠bhyām । padbhyā mudarē̍ṇa śi̠ñchā । aha stada̍valu̠mpatu । ya tkiñcha̍ duri̠ta-mmayi̍ । ida maha-mmā mamṛ̍ta yō̠nau । satyē jyōtiṣi juhōmi svā̠hā ॥ (tai. ara. 10. 24)

(iti mantrēṇa jala-mpibēt)

āchamya (ō-ṅkēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)

dvitīya mārjanaḥ

da̠dhi̠ krāv​ṇṇō̍ akāriṣam । ji̠ṣṇō raśva̍sya vā̠ji̍naḥ ।
su̠rabhinō̠ mukhā̍kara̠tpraṇa̠ āyūg̍ṃṣi tāriṣat ॥

(sūryapakṣē lōkayātrā nirvāhaka ityarthaḥ)

ōṃ āpō̠ hiṣṭhā ma̍yō̠bhuva̍ḥ । tā na̍ ū̠rjē da̍dhātana । ma̠hēraṇā̍ya̠ chakṣa̍sē । yō va̍-śśi̠vata̍mō̠ rasa̍ḥ । tasya̍ bhājayatē̠ ha na̠ḥ । u̠śa̠tīri̍va mā̠tara̍ḥ । tasmā̠ ara̍ṅga māma vaḥ । yasya̠ kṣayā̍ya̠ jinva̍tha । āpō̍ ja̠naya̍thā cha naḥ ॥ (tai. ara. 4. 42)

punaḥ mārjanaḥ

hira̍ṇyavarṇā̠ śśucha̍yaḥ pāva̠kāḥ yā su̍jā̠taḥ ka̠śyapō̠ yā svindra̍ḥ । a̠gniṃ yā garbha̍ndadhi̠rē virū̍pā̠ stāna̠ āpa̠śśagg syō̠nā bha̍vantu । yā sā̠g̠ṃ rājā̠ varu̍ṇō̠ yāti̠ madhyē̍ satyānṛ̠tē a̍va̠paśya̠-ñjanā̍nām । ma̠dhu̠ śchuta̠śśucha̍yō̠ yāḥ pā̍va̠kā stāna̠ āpa̠śśagg syō̠nā bha̍vantu । yāsā̎-ndē̠vā di̠vi kṛ̠ṇvanti̍ bha̠kṣaṃ yā a̠ntari̍kṣē bahu̠thā bhava̍nti । yāḥ pṛ̍thi̠vī-mpaya̍sō̠ndanti̍ śśu̠krāstāna̠ āpa̠śagg syō̠nā bha̍vantu । yā-śśi̠vēna̍ mā̠ chakṣu̍ṣā paśyatāpaśśi̠vayā̍ ta̠nu vōpa̍spṛśata̠ tvacha̍ mmē । sarvāg̍ṃ a̠gnīgṃ ra̍psu̠ṣadō̍ hu̠vē vō̠ mayi̠ varchō̠ bala̠ mōjō̠ nidha̍tta ॥ (tai. saṃ. 5. 6. 1)
(mārjana-ṅkuryāt)

aghamar​ṣaṇa mantraḥ pāpavimōchanaṃ

(hastēna jalamādāya niśśvasya vāmatō nikṣitapēt)
dru̠pa̠dā di̍va muñchatu । dru̠pa̠dā di̠vē nmu̍muchā̠naḥ ।
svi̠nna ssnā̠tvī malā̍ divaḥ । pū̠ta-mpavitrē̍ṇē̠ vājya̎ṃ āpa̍ śśundantu̠ maina̍saḥ ॥ (tai. brā. 266)

āchamya (ō-ṅkēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)
prāṇāyāmamya

laghusaṅkalpaḥ

pūrvōkta ēvaṅguṇa viśēṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau mamōpātta durita kṣayadvārā śrī paramēśvara muddisya śrī paramēśvara prītyartha-mprātassandhyāṅga yathā kālōchita arghyapradāna-ṅkariṣyē ॥

prātaḥ kālārghya mantraṃ

ō-mbhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇya̠-mbhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ 3 ॥

madhyāhnārghya mantraṃ

ōṃ ha̠g̠ṃ saśśu̍chi̠ṣa dvasu̍rantarikṣa̠sa ddōtā̍ vēdi̠ṣadati̍thi rdurōṇa̠sat । nṛ̠ṣa dva̍ra̠sa dṛ̍ta̠sa dvyō̍ma̠ sada̠bjā gō̠jā ṛ̍ta̠jā a̍dri̠jā ṛ̠tam-bṛ̠hat ॥ (tai. ara. 10. 4)

sāya-ṅkālārghya mantraṃ

ō-mbhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇya̠-mbhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ō-mbhūḥ । ō-mbhuvaḥ । ōgṃ suvaḥ । ō-mmahaḥ । ō-ñjanaḥ । ō-ntapaḥ । ōgṃ sa̠tyam । ō-ntathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ōmāpō̠ jyōtī̠ rasō̠-'mṛta̠-mbrahma̠ bhū-rbhuva̠-ssuva̠rōm ॥

(ityañjalitrayaṃ visṛjēt)

kālātikramaṇa prāyaśchittaṃ
āchamya...
pūrvōkta ēvaṅguṇa viśēṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau mamōpātta durita kṣayadvārā śrī paramēśvara muddisya śrī paramēśvara prītyartha-ṅkālātikrama dōṣaparihārārtha-ñchaturthā arghyapradāna-ṅkariṣyē ॥

ō-mbhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇya̠-mbhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ō-mbhūḥ । ō-mbhuvaḥ । ōgṃ suvaḥ । ō-mmahaḥ । ō-ñjanaḥ । ō-ntapaḥ । ōgṃ sa̠tyam । ō-ntathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ōmāpō̠ jyōtī̠ rasō̠-'mṛta̠-mbrahma̠ bhū-rbhuva̠-ssuva̠rōm ॥
(iti jalaṃ visṛjēt)

sajala pradakṣiṇaṃ

ōṃ u̠dyanta̍masta̠ṃ yanta̍-mādi̠tya-ma̍bhithyā̠ya-nku̠rvanbrā̎hma̠ṇō vi̠dvān-thsa̠kala̍mbha̠drama̍śnutē̠ asāvā̍di̠tyō bra̠hmēti̠ ॥ brahmai̠va san-brahmā̠pyēti̠ ya ē̠vaṃ vēda ॥ asāvādityō brahma ॥ (tai. ara. 2. 2)

(ēvaṃ arghyatraya-ndadyā-tkālātikramaṇē pūrvavat)
(paśchāt hastēna jalamādāya pradakṣiṇa-ṅkuryāt)
(dvirāchamya prāṇāyāma traya-ṅkṛtvā)

āchamya (ō-ṅkēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)

sandhyāṅga tarpaṇaṃ
prātaḥkāla tarpaṇaṃ

sandhyā-ntarpayāmi, gāyatrī-ntarpayāmi, brāhmī-ntarpayāmi, nimṛjī-ntarpayāmi ॥

madhyāhna tarpaṇaṃ

sandhyā-ntarpayāmi, sāvitrī-ntarpayāmi, raudrī-ntarpayāmi, nimṛjī-ntarpayāmi ॥

sāyaṅkāla tarpaṇaṃ

sandhyā-ntarpayāmi, sarasvatī-ntarpayāmi, vaiṣṇavī-ntarpayāmi, nimṛjī-ntarpayāmi ॥

(punarāchamana-ṅkuryāt)

gāyatrī avāhana

ōmityēkākṣa̍ra-mbra̠hma । agnirdēvatā brahma̍ ityā̠r​ṣam । gāyatra-ñChanda-mparamātma̍ṃ sarū̠pam । sāyujyaṃ vi̍niyō̠ga̠m ॥ (tai. ara. 10. 33)

āyā̍tu̠ vara̍dā dē̠vī̠ a̠kṣara̍-mbrahma̠sammi̠tam । gā̠ya̠trī̎-ñChanda̍sā-mmā̠tēda-mbra̍hma ju̠ṣasva̍ mē । yadahnā̎-tkuru̍tē pā̠pa̠-ntadahnā̎-tprati̠muchya̍tē । yadrātriyā̎-tkuru̍tē pā̠pa̠-ntadrātriyā̎-tprati̠muchya̍tē । sarva̍ va̠rṇē ma̍hādē̠vi̠ sa̠ndhyāvi̍dyē sa̠rasva̍ti ॥

ōjō̍-'si̠ sahō̍-'si̠ bala̍masi̠ bhrājō̍-'si dē̠vānā̠-ndhāma̠nāmā̍si̠ viśva̍masi vi̠śvāyu̠-ssarva̍masi sa̠rvāyu-rabhibhūrōm । gāyatrī-māvā̍hayā̠mi̠ sāvitrī-māvā̍hayā̠mi̠ sarasvatī-māvā̍hayā̠mi̠ Chandar​ṣī-nāvā̍hayā̠mi̠ śriya-māvāha̍yā̠mi̠ gāyatriyā gāyatrī chChandō viśvāmitraṛṣi ssavitā dēvatā-'gnirmukha-mbrahmā śirō viṣṇur​hṛdayagṃ rudra-śśikhā pṛthivī yōniḥ prāṇāpāna vyānōdāna samānā saprāṇā śvētavarṇā sāṅkhyāyana sagōtrā gāyatrī chaturvigṃ śatyakṣarā tripadā̍ ṣaṭku̠kṣi̠ḥ pañcha-śīr​ṣōpanayanē vi̍niyō̠ga̠ḥ । ō-mbhūḥ । ō-mbhuvaḥ । ōgṃ suvaḥ । ō-mmahaḥ । ō-ñjanaḥ । ō-ntapaḥ । ōgṃ sa̠tyam । ō-ntathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ōmāpō̠ jyōtī̠ rasō̠-'mṛta̠-mbrahma̠ bhū-rbhuva̠-ssuva̠rōm ॥ (mahānārāyaṇa upaniṣat)

āchamya (ō-ṅkēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)

japasaṅkalpaḥ

pūrvōkta ēvaṅguṇa viśēṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau mamōpātta durita kṣayadvārā śrī paramēśvara muddisya śrī paramēśvara prītyarthaṃ sandhyāṅga yathāśakti gāyatrī mahāmantra japa-ṅkariṣyē ॥

karanyāsaḥ

ō-ntathsa̍vi̠tuḥ brahmātmanē aṅguṣṭābhyā-nnamaḥ ।
varē̎ṇyaṃ̠ viṣṇavātmanē tarjanībhyā-nnamaḥ ।
bhargō̍ dē̠vasya̍ rudrātmanē madhyamābhyā-nnamaḥ ।
dhīmahi satyātmanē anāmikābhyā-nnamaḥ ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ jñānātmanē kaniṣṭikābhyā-nnamaḥ ।
prachōdayā̎-thsarvātmanē karatala karapṛṣṭābhyā-nnamaḥ ।

aṅganyāsaḥ

ō-ntathsa̍vi̠tuḥ brahmātmanē hṛdayāya namaḥ ।
varē̎ṇyaṃ̠ viṣṇavātmanē śirasē svāhā ।
bhargō̍ dē̠vasya̍ rudrātmanē śikhāyai vaṣaṭ ।
dhīmahi satyātmanē kavachāya hum ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ jñānātmanē nētratrayāya vauṣaṭ ।
prachōdayā̎-thsarvātmanē astrāyaphaṭ ।
ō-mbhūrbhuva̠ssuva̠rōmiti digbhandhaḥ ।

dhyānam

muktāvidruma hēmanīla dhavaḻachchāyai-rmukhai-strīkṣaṇaiḥ ।
yuktāminduni baddha-ratna-makuṭā-ntatvārtha varṇātmikām ।
gāyatrīṃ varadābhayāṅkuśa kaśāśśubhraṅkapālaṅgadām ।
śaṅkhañchakra madhāravinda yugaḻaṃ hastairvahantī-mbhajē ॥

chaturviṃśati mudrā pradar​śanaṃ

sumukhaṃ sampuṭiñchaiva vitataṃ vistṛta-ntathā ।
dvimukha-ntrimukhañchaiva chatuḥ pañcha mukha-ntathā ।
ṣaṇmukhō-'thō mukha-ñchaiva vyāpakāñjalika-ntathā ।
śakaṭaṃ yamapāśa-ñcha grathitaṃ sammukhōnmukham ।
pralamba-mmuṣṭika-ñchaiva matsyaḥ kūrmō varāhakam ।
siṃhākrānta-mmahākrānta-mmudgara-mpallava-ntathā ।

chaturviṃśati mudrā vai gāyatryāṃ supratiṣṭhitāḥ ।
itimudrā na jānāti gāyatrī niṣphalā bhavēt ॥

yō dēva ssavitā-'smāka-ndhiyō dharmādigōcharāḥ ।
prērayēttasya yadbhargasta dvarēṇya mupāsmahē ॥

gāyatrī mantraṃ

ō-mbhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥

aṣṭamudrā pradar​śanaṃ

surabhirjñāna chakrē cha yōniḥ kūrmō-'tha paṅkajam ।
liṅga-nniryāṇa mudrā chētyaṣṭa mudrāḥ prakīrtitāḥ ॥
ō-ntatsadbrahmārpaṇamastu ।

āchamya (ō-ṅkēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)

dviḥ parimujya ।
sakṛdupa spṛśya ।
yatsavya-mpāṇim ।
pādam ।
prōkṣati śiraḥ ।
chakṣuṣī ।
nāsikē ।
śrōtrē ।
hṛdayamālabhya ।

prātaḥkāla sūryōpasthānaṃ

ō-mmi̠trasya̍ cha̠r​ṣaṇī̠ dhṛta̠ śravō̍ dē̠vasya̍ sāna̠ sim । sa̠tya-ñchi̠traśra̍ vastamam । mi̠trō janān̍ yātayati prajā̠na-nmi̠trō dā̍dhāra pṛthi̠vī mu̠tadyām । mi̠traḥ kṛ̠ṣṭī rani̍miṣā̠-'bhi cha̍ṣṭē sa̠tyāya̍ ha̠vya-ṅghṛ̠tava̍dvidhēma । prasami̍ttra̠ martyō̍ astu̠ praya̍svā̠ nyasta̍ āditya̠ śikṣa̍ti vra̠tēna̍ । na ha̍nyatē̠ na jī̍yatē̠ tvōtō̠naina̠ magṃhō̍ aśnō̠ tyanti̍tō̠ na dū̠rāt ॥ (tai. saṃ. 3.4.11)

madhyāhna sūryōpasthānaṃ

ōṃ ā sa̠tyēna̠ raja̍sā̠ varta̍mānō nivē̠śa̍ya nna̠mṛta̠-mmartya̍ñcha । hi̠raṇyayē̍na savi̠tā rathē̠nā-'dē̠vō yā̍ti̠ bhuva̍nā ni̠paśyan̍ ॥

udva̠ya ntama̍sa̠ spari̠ paśya̍ntō̠ jyōti̠ rutta̍ram । dē̠vandē̍va̠trā sūrya̠ maga̍nma jyōti̍ rutta̠maṃ ॥

udu̠tyaṃ jā̠tavē̍dasa-ndē̠vaṃ va̍hanti kē̠tava̍ḥ । dṛ̠śē viśvā̍ ya̠ sūrya̎m ॥ chi̠tra-ndē̠vānā̠ muda̍gā̠ danī̍ka̠-ñchakṣu̍-rmi̠trasya̠ varu̍ṇa syā̠gnēḥ । aprā̠ dyāvā̍ pṛthi̠vī anta̠ri̍kṣa̠gṃ sūrya̍ ā̠tmā jaga̍ta sta̠sthuṣa̍ścha ॥

tachchakṣu̍-rdē̠vahi̍ta-mpu̠rastā̎chchu̠kra mu̠chchara̍t । paśyē̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-ñjīvē̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-nnandā̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-mmōdā̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-mbhavā̍ma śa̠rada̍śśa̠tagṃ śṛ̠ṇavā̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-mpabra̍vāma śa̠rada̍śśa̠tamajī̍tāsyāma śa̠rada̍śśa̠ta-ñjōkcha̠ sūrya̍-ndṛ̠ṣē ॥ ya uda̍gānmaha̠tō-'rṇavā̎ dvi̠bhrāja̍māna ssari̠rasya̠ madhyā̠thsamā̍ vṛṣa̠bhō lō̍hitā̠kṣasūryō̍ vipa̠śchinmana̍sā punātu ॥

sāyaṅkāla sūryōpasthānaṃ

ōṃ i̠mammē̍ varuṇa śṛdhī̠ hava̍ ma̠dyā cha̍ mṛḍaya । tvā ma̍va̠syu rācha̍kē ॥ tatvā̍ yāmi̠ brahma̍ṇā̠ vanda̍māna̠ sta dāśā̎stē̠ yaja̍mānō ha̠virbhi̍ḥ । ahē̍ḍamānō varuṇē̠ha bō̠dhyuru̍śa̠g̠ṃ samā̍na̠ āyu̠ḥ pramō̍ṣīḥ ॥

yachchi̠ddhitē̠ viśō̍yathā̠ pradē̍va varuṇavra̠tam । mi̠nī̠masi̠dya vi̍dyavi । yatkiñchē̠daṃ va̍ruṇa̠daivyē̠ janē̍-'bhidrō̠ha-mma̍nu̠ṣyā̎ścharā̍masi । achi̍ttī̠ yattava̠ dharmā̍yuyōpi̠-mamāna̠-stasmā̠ dēna̍sō dēvarīriṣaḥ । ki̠ta̠vāsō̠ yadri̍ri̠purnadī̠vi yadvā̍ghā sa̠tyamu̠tayanna vi̠dma । sarvā̠tāviṣya̍ śidhi̠rēva̍dē̠vā-'thā̍tēsyāma varuṇa pri̠yāsa̍ḥ ॥ (tai. saṃ. 1.1.1)

digdēvatā namaskāraḥ

(ētairnamaskāra-ṅkuryāt)
ō-nnama̠ḥ prāchyai̍ di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠-mprati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ō-nnamō dakṣi̍ṇāyai di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠-mprati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ō-nnama̠ḥ pratī̎chyai di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠-mprati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ō-nnama̠ udī̎chyai di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠-mprati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ō-nnama̍ ū̠rdhvāyai̍ di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠-mprati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ō-nnamō-'dha̍rāyai di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠-mprati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ō-nnamō̍-'vānta̠rāyai̍ di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠-mprati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।

muni namaskāraḥ

namō gaṅgā yamunayō-rmadhyē yē̍ vasa̠nti̠ tē mē prasannātmāna śchirañjīvitaṃ va̍rdhaya̠nti̠ namō gaṅgā yamunayō-rmuni̍bhyaścha̠ namō namō gaṅgā yamunayō-rmuni̍bhyaścha̠ na̍maḥ ॥

sandhyādēvatā namaskāraḥ

sandhyā̍yai̠ nama̍ḥ । sāvi̍tryai̠ nama̍ḥ । gāya̍tryai̠ nama̍ḥ । sara̍svatyai̠ nama̍ḥ । sarvā̍bhyō dē̠vatā̍bhyō̠ nama̍ḥ । dē̠vēbhyō̠ nama̍ḥ । ṛṣi̍bhyō̠ nama̍ḥ । muni̍bhyō̠ nama̍ḥ । guru̍bhyō̠ nama̍ḥ । pitṛ̍bhyō̠ nama̍ḥ । kāmō-'kār​ṣī̎ rnamō̠ namaḥ । manyu rakār​ṣī̎ rnamō̠ namaḥ । pṛthivyāpastē̠jō vāyu̍rākā̠śāt namaḥ ॥ (tai. ara. 2.18.52)

ō-nnamō bhagavatē vāsu̍dēvā̠ya । yā̠gṃ sadā̍ sarvabhūtā̠ni̠ cha̠rāṇi̍ sthāva̠rāṇi̍ cha । sā̠ya̠-mprā̠ta rna̍masya̠nti̠ sā̠ mā̠ sandhyā̍-'bhirakṣatu ॥

śivāya viṣṇurūpāya śivarūpāya viṣṇavē ।
śivasya hṛdayaṃ viṣṇurviṣṇōścha hṛdayaṃ śivaḥ ॥
yathā śivamayō viṣṇurēvaṃ viṣṇumaya-śśivaḥ ।
yathā-'ntara-nna paśyāmi tathā mē svastirāyuṣi ॥
namō brahmaṇya dēvāya gō brāhmaṇa hitāya cha ।
jagaddhitāya kṛṣṇāya gōvindāya namō namaḥ ॥

gāyatrī udvāsana (prasthānaṃ)

u̠ttamē̍ śikha̍rē jā̠tē̠ bhū̠myā-mpa̍rvata̠mūrtha̍ni । brā̠hmaṇē̎bhyō-'bhya̍nujñā̠tā̠ ga̠chchadē̍vi ya̠thāsu̍kham । stutō mayā varadā vē̍damā̠tā̠ prachōdayantī pavanē̎ dvijā̠tā । āyuḥ pṛthivyā-ndraviṇa-mbra̍hmava̠rcha̠sa̠-mmahya-ndatvā prajātu-mbra̍hmalō̠kam ॥ (mahānārāyaṇa upaniṣat)

bhagavannamaskāraḥ

namō-'stvanantāya sahasramūrtayē sahasra pādākṣi śirōru bāhavē ।
sahasra nāmnē puruṣāya śāśvatē sahasrakōṭī yuga dhāriṇē namaḥ ॥

bhūmyākāśābhi vandanaṃ

i̠da-ndyā̍vā pṛthi̠vī sa̠tyama̍stu̠ । pita̠-rmātaryadi̠ hōpa̍ bṛ̠vēvā̎m ।
bhū̠ta-ndē̠vānā̍ mavamē avō̍bhiḥ । vidyā mē̠ṣaṃ vṛ̠jina̍-ñjī̠radā̍num ॥

ākāśātpatita-ntōyaṃ yathā gachChati sāgaram ।
sarvadēva namaskāraḥ kēśava-mpratigachChati ॥
śrī kēśava-mpratigachChatyōnnama iti ।

sarvavēdēṣu yatpuṇyam । sarvatīrthēṣu yatphalam ।
tatphala-mpuruṣa āpnōti stutvādēva-ñjanārdhanam ॥
stutvādēva-ñjanārdhana ō-nnama iti ॥
vāsanā-dvāsudēvasya vāsita-ntē jayatrayam ।
sarvabhūta nivāsō-'si śrīvāsudēva namō-'stutē ॥
śrī vāsudēva namō-'stutē ō-nnama iti ।

abhivādaḥ (pravara)

chatussāgara paryanta-ṅgō brāhmaṇēbhya-śśubha-mbhavatu । ... pravarānvita ... gōtraḥ ... sūtraḥ ... śākhādhyāyī ... aha-mbhō abhivādayē ॥

īśvarārpaṇaṃ

kāyēna vāchā manasēndriyairvā । buddhyā-''tmanā vā prakṛtē ssvabhāvāt ।
karōmi yadyatsakala-mparasmai śrīmannārāyaṇāyēti samarpayāmi ॥
hariḥ ō-ntatsat । tatsarvaṃ śrī paramēśvarārpaṇamastu ।

நித்ய ஸன்த்⁴யா வன்த³னம்

This document is in Tamil language.

ஶரீர ஶுத்³தி⁴

அபவித்ர: பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா²ம்᳚ க³தோபிவா ।
ய: ஸ்மரேத் புண்ட³ரீகாக்ஷம் ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யன்தர ஶ்ஶுசி: ॥
புண்ட³ரீகாக்ஷ ! புண்ட³ரீகாக்ஷ ! புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம: ।

ஆசமன:

ஓம் ஆசம்ய
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா
ஓம் மாத⁴வாய ஸ்வாஹா (இதி த்ரிராசம்ய)
ஓம் கோ³வின்தா³ய நம: (பாணீ மார்ஜயித்வா)
ஓஂ-விഁஷ்ணவே நம:
ஓம் மது⁴ஸூத³னாய நம: (ஓஷ்டௌ² மார்ஜயித்வா)
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓஂ-வாഁமனாய நம: (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம:
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம: (வாமஹஸ்தெ ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் பத்³மனாபா⁴ய நம: (பாத³யோ: ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் தா³மோத³ராய நம: (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஸங்கர்​ஷணாய நம: (அங்கு³ல்தி³பி⁴ஶ்சிபு³கம் ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓஂ-வாഁஸுதே³வாய நம:
ஓம் ப்ரத்³யும்னாய நம: (னாஸிகாம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் அனிருத்³தா⁴ய நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் அதோ⁴க்ஷஜாய நம:
ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம: (னேத்ரே ஶ்ரோத்ரே ச ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் அச்யுதாய நம: (னாபி⁴ம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் ஜனார்த⁴னாய நம: (ஹ்ருத³யம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் உபேன்த்³ராய நம: (ஹஸ்தம் ஶிரஸி நிக்ஷிப்ய)
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய நம: (அம்ஸௌ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:

(ஏதான்யுச்சார்ய உப்யக்த ப்ரகாரம் க்ருதே அங்கா³னி ஶுத்³தா⁴னி ப⁴வேயு:)

பூ⁴தோச்சாடன

உத்திஷ்ட²ன்து । பூ⁴த பிஶாசா: । யே தே பூ⁴மிபா⁴ரகா: । யே தேஷாமவிரோதே⁴ன । ப்³ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே⁴ । ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவ: ।
தை³வீ கா³யத்ரீ சன்த:³ ப்ராணாயாமே வினியோக:³

(ப்ராணாயாமம் க்ருத்வா கும்ப⁴கே இமம் கா³யத்ரீ மன்த்ரமுச்ச²ரேத்)

ப்ராணாயாம:

ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் ।
ஓம் தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (தை. அர. 1௦-27)

ஸங்கல்ப:

மமோபாத்த, து³ரித க்ஷயத்³வாரா, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம், ஶுபே⁴, ஶோப⁴னே, அப்⁴யுத³ய முஹூர்தே, ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணோ ராஜ்ஞயா, ப்ரவர்த மானஸ்ய, அத்³ய ப்³ரஹ்மண:, த்³விதீய பரார்தே², ஶ்வேதவராஹ கல்பே, வைவஶ்வத மன்வன்தரே, கலியுகே³, ப்ரத²ம பாதே³, (பா⁴ரத தே³ஶ: - ஜம்பூ³ த்³வீபே, ப⁴ரத வர்​ஷே, ப⁴ரத க²ண்டே³, மேரோ: த³க்ஷிண/உத்தர தி³க்³பா⁴கே³; அமேரிகா - க்ரௌஞ்ச த்³வீபே, ரமணக வர்​ஷே, ஐன்த்³ரிக க²ண்டே³, ஸப்த ஸமுத்³ரான்தரே, கபிலாரண்யே), ஶோப⁴ன க்³ருஹே, ஸமஸ்த தே³வதா ப்³ராஹ்மண, ஹரிஹர கு³ருசரண ஸன்னிதௌ², அஸ்மின், வர்தமான, வ்யாவஹாரிக, சான்த்³ரமான, ... ஸம்வத்ஸரே, ... அயனே, ... ருதே, ... மாஸே, ... பக்ஷே, ... திதௌ², ... வாஸரே, ... ஶுப⁴ நக்ஷத்ர, ஶுப⁴ யோக,³ ஶுப⁴ கரண, ஏவங்கு³ண, விஶேஷண, விஶிஷ்டா²யாம், ஶுப⁴ திதௌ², ஶ்ரீமான், ... கோ³த்ர:, ... நாமதே⁴ய:, ... கோ³த்ரஸ்ய, ... நாமதே⁴யோஹம: ப்ராத:/மத்⁴யாஹ்னிக/ஸாயம் ஸன்த்⁴யாம் உபாஸிஷ்யே ॥

மார்ஜன:

ஓம் ஆபோ॒ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑³தா⁴தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க³ மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த² । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா² ச ந: । (தை. அர. 4-42)

(இதி ஶிரஸி மார்ஜயேத்)
(ஹஸ்தேன ஜலம் க்³ருஹீத்வா)

ப்ராத: கால மன்த்ராசமன:

ஸூர்ய ஶ்ச, மாமன்யு ஶ்ச, மன்யுபதய ஶ்ச, மன்யு॑க்ருதே॒ப்⁴ய: । பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ன்தாம் । யத்³ராத்ர்யா பாப॑ மகா॒ர்​ஷம் । மனஸா வாசா॑ ஹ॒ஸ்தாப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யா முத³ரே॑ண ஶி॒ஞ்சா । ராத்ரி॒ ஸ்தத॑³வலு॒ம்பது । யத்கிஞ்ச॑ து³ரி॒தம் மயி॑ । இத³மஹம் மா மம்ரு॑த யோ॒ நௌ । ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ॑மி ஸ்வா॒ஹா᳚ ॥ (தை. அர. 1௦. 24)

மத்⁴யாஹ்ன கால மன்த்ராசமன:

ஆப:॑ புனந்து ப்ருதி॒²வீம் ப்ரு॑தி॒²வீ பூ॒தா பு॑னாது॒ மாம் । பு॒னந்து॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ ர்ப்³ரஹ்மா॑ பூ॒தா பு॑னாது॒ மாம் । யது³ச்சி॑²ஷ்ட॒ மபோ᳚⁴ஜ்யம்॒ யத்³வா॑ து॒³ஶ்சரி॑தம்॒ மம॑ । ஸர்வம்॑ புனந்து॒ மா மாபோ॑ஸ॒தாஞ்ச॑ ப்ரதி॒க்³ரஹ॒க்³க்॒³ ஸ்வாஹா᳚ ॥ (தை. அர. பரிஶிஷ்ட: 1௦. 3௦)

ஸாயங்கால மன்த்ராசமன:

அக்³னி ஶ்ச மா மன்யு ஶ்ச மன்யுபதய ஶ்ச மன்யு॑க்ருதேப்⁴ய: । பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ன்தாம் । யத³ஹ்னா பாப॑ மகா॒ர்​ஷம் । மனஸா வாசா॑ ஹஸ்தா॒ப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யா முத³ரே॑ண ஶி॒ஞ்சா । அஹ ஸ்தத॑³வலு॒ம்பது । ய த்கிஞ்ச॑ து³ரி॒தம் மயி॑ । இத³ மஹம் மா மம்ரு॑த யோ॒னௌ । ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வா॒ஹா ॥ (தை. அர. 1௦. 24)

(இதி மன்த்ரேண ஜலம் பிபே³த்)
ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

த்³விதீய மார்ஜன:

த॒³தி॒⁴ க்ராவ்​ண்ணோ॑ அகாரிஷம் । ஜி॒ஷ்ணோ ரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜி॑ன: ।
ஸு॒ரபி⁴னோ॒ முகா॑²கர॒த்ப்ரண॒ ஆயூக்³ம்॑ஷி தாரிஷத் ॥

(ஸூர்யபக்ஷே லோகயாத்ரா நிர்வாஹக இத்யர்த:²)

ஓம் ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑³தா⁴தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க³ மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த² । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா² ச ந: ॥ (தை. அர. 4. 42)

புன: மார்ஜன:

ஹிர॑ண்யவர்ணா॒ ஶ்ஶுச॑ய: பாவ॒கா: யா ஸு॑ஜா॒த: க॒ஶ்யபோ॒ யா ஸ்வின்த்³ர:॑ । அ॒க்³னிஂ-யாഁ க³ர்ப॑⁴ன்த³தி॒⁴ரே விரூ॑பா॒ ஸ்தான॒ ஆப॒ஶ்ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒னா ப॑⁴வன்து । யா ஸா॒க்³ம்॒ ராஜா॒ வரு॑ணோ॒ யாதி॒ மத்⁴யே॑ ஸத்யான்ரு॒தே அ॑வ॒பஶ்யம்॒ ஜனா॑னாம் । ம॒து॒⁴ ஶ்சுத॒ஶ்ஶுச॑யோ॒ யா: பா॑வ॒கா ஸ்தான॒ ஆப॒ஶ்ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒னா ப॑⁴வன்து । யாஸாம்᳚ தே॒³வா தி॒³வி க்ரு॒ண்வன்தி॑ ப॒⁴க்ஷஂ-யாഁ அ॒ன்தரி॑க்ஷே ப³ஹு॒தா² ப⁴வ॑ன்தி । யா: ப்ரு॑தி॒²வீம் பய॑ஸோ॒ன்த³ன்தி॑ ஶ்ஶு॒க்ராஸ்தான॒ ஆப॒ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒னா ப॑⁴வன்து । யா: ஶி॒வேன॑ மா॒ சக்ஷு॑ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶி॒வயா॑ த॒னு வோப॑ஸ்ப்ருஶத॒ த்வச॑ ம்மே । ஸர்வாக்³ம்॑ அ॒க்³னீக்³ம் ர॑ப்ஸு॒ஷதோ॑³ ஹு॒வே வோ॒ மயி॒ வர்சோ॒ ப³ல॒ மோஜோ॒ நித॑⁴த்த ॥ (தை. ஸம். 5. 6. 1)
(மார்ஜனம் குர்யாத்)

அக⁴மர்​ஷண மன்த்ர: பாபவிமோசனம்


(ஹஸ்தேன ஜலமாதா³ய நிஶ்ஶ்வஸ்ய வாமதோ நிக்ஷிதபேத்)
த்³ரு॒ப॒தா³ தி॑³வ முஞ்சது । த்³ரு॒ப॒தா³ தி॒³வே ந்மு॑முசா॒ன: ।
ஸ்வி॒ன்ன ஸ்ஸ்னா॒த்வீ மலா॑ தி³வ: । பூ॒தம் பவித்ரே॑ணே॒ வாஜ்யம்᳚ ஆப॑ ஶ்ஶுன்த³ன்து॒ மைன॑ஸ: ॥ (தை. ப்³ரா. 266)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)
ப்ராணாயாமம்ய

லகு⁴ஸங்கல்ப:

பூர்வோக்த ஏவங்கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாம் ஶுப⁴திதௌ² மமோபாத்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ப்ராதஸ்ஸன்த்⁴யாங்க³ யதா² காலோசித அர்க்⁴யப்ரதா³னம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராத: காலார்க்⁴ய மன்த்ரம்

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ 3 ॥

மத்⁴யாஹ்னார்க்⁴ய மன்த்ரம்

ஓம் ஹ॒க்³ம்॒ ஸஶ்ஶு॑சி॒ஷ த்³வஸு॑ரன்தரிக்ஷ॒ஸ த்³தோ³தா॑ வேதி॒³ஷத³தி॑தி² ர்து³ரோண॒ஸத் । ந்ரு॒ஷ த்³வ॑ர॒ஸ த்³ரு॑த॒ஸ த்³வ்யோ॑ம॒ ஸத॒³ப்³ஜா கோ॒³ஜா ரு॑த॒ஜா அ॑த்³ரி॒ஜா ரு॒தம்-ப்³ரு॒ஹத் ॥ (தை. அர. 1௦. 4)

ஸாயம் காலார்க்⁴ய மன்த்ரம்

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥

(இத்யஞ்ஜலித்ரயஂ-விഁஸ்ருஜேத்)

காலாதிக்ரமண ப்ராயஶ்சித்தம்
ஆசம்ய...
பூர்வோக்த ஏவங்கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாம் ஶுப⁴திதௌ² மமோபாத்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் காலாதிக்ரம தோ³ஷபரிஹாரார்த²ம் சதுர்தா² அர்க்⁴யப்ரதா³னம் கரிஷ்யே ॥

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥
(இதி ஜலஂ-விഁஸ்ருஜேத்)

ஸஜல ப்ரத³க்ஷிணம்

ஓம் உ॒த்³யன்த॑மஸ்தம்॒ யன்த॑-மாதி॒³த்ய-ம॑பி⁴த்²யா॒ய-ன்கு॒ர்வன்ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்³வான்-த்²ஸ॒கல॑ம்ப॒⁴த்³ரம॑ஶ்னுதே॒ அஸாவா॑தி॒³த்யோ ப்³ர॒ஹ்மேதி॒ ॥ ப்³ரஹ்மை॒வ ஸன்-ப்³ரஹ்மா॒ப்யேதி॒ ய ஏ॒வஂ-வேഁத³ ॥ அஸாவாதி³த்யோ ப்³ரஹ்ம ॥ (தை. அர. 2. 2)

(ஏவம் அர்க்⁴யத்ரயம் த³த்³யாத் காலாதிக்ரமணே பூர்வவத்)
(பஶ்சாத் ஹஸ்தேன ஜலமாதா³ய ப்ரத³க்ஷிணம் குர்யாத்)
(த்³விராசம்ய ப்ராணாயாம த்ரயம் க்ருத்வா)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஸன்த்⁴யாங்க³ தர்பணம்
ப்ராத:கால தர்பணம்

ஸன்த்⁴யாம் தர்பயாமி, கா³யத்ரீம் தர்பயாமி, ப்³ராஹ்மீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

மத்⁴யாஹ்ன தர்பணம்

ஸன்த்⁴யாம் தர்பயாமி, ஸாவித்ரீம் தர்பயாமி, ரௌத்³ரீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

ஸாயங்கால தர்பணம்

ஸன்த்⁴யாம் தர்பயாமி, ஸரஸ்வதீம் தர்பயாமி, வைஷ்ணவீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

(புனராசமனம் குர்யாத்)

கா³யத்ரீ அவாஹன

ஓமித்யேகாக்ஷ॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம । அக்³னிர்தே³வதா ப்³ரஹ்ம॑ இத்யா॒ர்​ஷம் । கா³யத்ரம் ச²ன்த³ம் பரமாத்மம்॑ ஸரூ॒பம் । ஸாயுஜ்யஂ-விഁ॑னியோ॒க॒³ம் ॥ (தை. அர. 1௦. 33)

ஆயா॑து॒ வர॑தா³ தே॒³வீ॒ அ॒க்ஷரம்॑ ப்³ரஹ்ம॒ஸம்மி॒தம் । கா॒³ய॒த்ரீம்᳚ ச²ன்த॑³ஸாம் மா॒தேத³ம் ப்³ர॑ஹ்ம ஜு॒ஷஸ்வ॑ மே । யத³ஹ்னா᳚-த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத³ஹ்னா᳚-த்ப்ரதி॒முச்ய॑தே । யத்³ராத்ரியா᳚-த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத்³ராத்ரியா᳚-த்ப்ரதி॒முச்ய॑தே । ஸர்வ॑ வ॒ர்ணே ம॑ஹாதே॒³வி॒ ஸ॒ன்த்⁴யாவி॑த்³யே ஸ॒ரஸ்வ॑தி ॥

ஓஜோ॑ஸி॒ ஸஹோ॑ஸி॒ ப³ல॑மஸி॒ ப்⁴ராஜோ॑ஸி தே॒³வானாம்॒ தா⁴ம॒னாமா॑ஸி॒ விஶ்வ॑மஸி வி॒ஶ்வாயு॒-ஸ்ஸர்வ॑மஸி ஸ॒ர்வாயு-ரபி⁴பூ⁴ரோம் । கா³யத்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸாவித்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸரஸ்வதீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ச²ன்த³ர்​ஷீ-னாவா॑ஹயா॒மி॒ ஶ்ரிய-மாவாஹ॑யா॒மி॒ கா³யத்ரியா கா³யத்ரீ ச்ச²ன்தோ³ விஶ்வாமித்ரருஷி ஸ்ஸவிதா தே³வதாக்³னிர்முக²ம் ப்³ரஹ்மா ஶிரோ விஷ்ணுர்​ஹ்ருத³யக்³ம் ருத்³ர-ஶ்ஶிகா² ப்ருதி²வீ யோனி: ப்ராணாபான வ்யானோதா³ன ஸமானா ஸப்ராணா ஶ்வேதவர்ணா ஸாங்க்³யாயன ஸகோ³த்ரா கா³யத்ரீ சதுர்விக்³ம் ஶத்யக்ஷரா த்ரிபதா॑³ ஷட்கு॒க்ஷி:॒ பஞ்ச-ஶீர்​ஷோபனயனே வி॑னியோ॒க:॒³ । ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (மஹானாராயண உபனிஷத்)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஜபஸங்கல்ப:

பூர்வோக்த ஏவங்கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாம் ஶுப⁴திதௌ² மமோபாத்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ஸன்த்⁴யாங்க³ யதா²ஶக்தி கா³யத்ரீ மஹாமன்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே ॥

கரன்யாஸ:

ஓம் தத்²ஸ॑வி॒து: ப்³ரஹ்மாத்மனே அங்கு³ஷ்டாப்⁴யாம் நம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மனே தர்ஜனீப்⁴யாம் நம: ।
ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ ருத்³ராத்மனே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
தீ⁴மஹி ஸத்யாத்மனே அனாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞானாத்மனே கனிஷ்டிகாப்⁴யாம் நம: ।
ப்ரசோத³யா᳚த் ஸர்வாத்மனே கரதல கரப்ருஷ்டாப்⁴யாம் நம: ।

அங்க³ன்யாஸ:

ஓம் தத்²ஸ॑வி॒து: ப்³ரஹ்மாத்மனே ஹ்ருத³யாய நம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ ருத்³ராத்மனே ஶிகா²யை வஷட் ।
தீ⁴மஹி ஸத்யாத்மனே கவசாய ஹும் ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞானாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ப்ரசோத³யா᳚த் ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராயப²ட் ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோமிதி தி³க்³ப⁴ன்த:⁴ ।

த்⁴யானம்

முக்தாவித்³ரும ஹேமனீல த⁴வல்த³ச்சாயை-ர்முகை²-ஸ்த்ரீக்ஷணை: ।
யுக்தாமின்து³னி ப³த்³த-⁴ரத்ன-மகுடாம் தத்வார்த² வர்ணாத்மிகாம் ।
கா³யத்ரீஂ-வഁரதா³ப⁴யாங்குஶ கஶாஶ்ஶுப்⁴ரங்கபாலங்க³தா³ம் ।
ஶங்க²ஞ்சக்ர மதா⁴ரவின்த³ யுக³ல்த³ம் ஹஸ்தைர்வஹன்தீம் பஜ⁴ே ॥

சதுர்விம்ஶதி முத்³ரா ப்ரத³ர்​ஶனம்

ஸுமுக²ம் ஸம்புடிஞ்சைவ விததஂ-விഁஸ்த்ருதம் ததா² ।
த்³விமுக²ம் த்ரிமுக²ஞ்சைவ சது: பஞ்ச முக²ம் ததா² ।
ஷண்முகோ²தோ² முக²ம் சைவ வ்யாபகாஞ்ஜலிகம் ததா² ।
ஶகடஂ-யഁமபாஶம் ச க்³ரதி²தம் ஸம்முகோ²ன்முக²ம் ।
ப்ரலம்ப³ம் முஷ்டிகம் சைவ மத்ஸ்ய: கூர்மோ வராஹகம் ।
ஸிம்ஹாக்ரான்தம் மஹாக்ரான்தம் முத்³க³ரம் பல்லவம் ததா² ।

சதுர்விம்ஶதி முத்³ரா வை கா³யத்ர்யாம் ஸுப்ரதிஷ்டி²தா: ।
இதிமுத்³ரா ந ஜானாதி கா³யத்ரீ நிஷ்ப²லா ப⁴வேத் ॥

யோ தே³வ ஸ்ஸவிதாஸ்மாகம் தி⁴யோ த⁴ர்மாதி³கோ³சரா: ।
ப்ரேரயேத்தஸ்ய யத்³ப⁴ர்க³ஸ்த த்³வரேண்ய முபாஸ்மஹே ॥

கா³யத்ரீ மன்த்ரம்

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥

அஷ்டமுத்³ரா ப்ரத³ர்​ஶனம்

ஸுரபி⁴ர்ஜ்ஞான சக்ரே ச யோனி: கூர்மோத² பங்கஜம் ।
லிங்க³ம் நிர்யாண முத்³ரா சேத்யஷ்ட முத்³ரா: ப்ரகீர்திதா: ॥
ஓம் தத்ஸத்³ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

த்³வி: பரிமுஜ்ய ।
ஸக்ருது³ப ஸ்ப்ருஶ்ய ।
யத்ஸவ்யம் பாணிம் ।
பாத³ம் ।
ப்ரோக்ஷதி ஶிர: ।
சக்ஷுஷீ ।
நாஸிகே ।
ஶ்ரோத்ரே ।
ஹ்ருத³யமாலப்⁴ய ।

ப்ராத:கால ஸூர்யோபஸ்தா²னம்

ஓம் மி॒த்ரஸ்ய॑ ச॒ர்​ஷணீ॒ த்⁴ருத॒ ஶ்ரவோ॑ தே॒³வஸ்ய॑ ஸான॒ ஸிம் । ஸ॒த்யம் சி॒த்ரஶ்ர॑ வஸ்தமம் । மி॒த்ரோ ஜனான்॑ யாதயதி ப்ரஜா॒னந்-மி॒த்ரோ தா॑³தா⁴ர ப்ருதி॒²வீ மு॒தத்³யாம் । மி॒த்ர: க்ரு॒ஷ்டீ ரனி॑மிஷா॒பி⁴ ச॑ஷ்டே ஸ॒த்யாய॑ ஹ॒வ்யம் க்⁴ரு॒தவ॑த்³விதே⁴ம । ப்ரஸமி॑த்த்ர॒ மர்த்யோ॑ அஸ்து॒ ப்ரய॑ஸ்வா॒ ந்யஸ்த॑ ஆதி³த்ய॒ ஶிக்ஷ॑தி வ்ர॒தேன॑ । ந ஹ॑ன்யதே॒ ந ஜீ॑யதே॒ த்வோதோ॒னைன॒ மக்³ம்ஹோ॑ அஶ்னோ॒ த்யன்தி॑தோ॒ ந தூ॒³ராத் ॥ (தை. ஸம். 3.4.11)

மத்⁴யாஹ்ன ஸூர்யோபஸ்தா²னம்

ஓம் ஆ ஸ॒த்யேன॒ ரஜ॑ஸா॒ வர்த॑மானோ நிவே॒ஶ॑ய ந்ன॒ம்ருதம்॒ மர்த்ய॑ஞ்ச । ஹி॒ரண்யயே॑ன ஸவி॒தா ரதே॒²னாதே॒³வோ யா॑தி॒ பு⁴வ॑னா நி॒பஶ்யன்॑ ॥

உத்³வ॒ய ந்தம॑ஸ॒ ஸ்பரி॒ பஶ்ய॑ன்தோ॒ ஜ்யோதி॒ ருத்த॑ரம் । தே॒³வன்தே॑³வ॒த்ரா ஸூர்ய॒ மக॑³ன்ம ஜ்யோதி॑ ருத்த॒மம் ॥

உது॒³த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே॒³வஂ-வഁ॑ஹன்தி கே॒தவ:॑ । த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ ய॒ ஸூர்ய᳚ம் ॥ சி॒த்ரம் தே॒³வானா॒ முத॑³கா॒³ த³னீ॑கம்॒ சக்ஷு॑-ர்மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ண ஸ்யா॒க்³னே: । அப்ரா॒ த்³யாவா॑ ப்ருதி॒²வீ அன்த॒ரி॑க்ஷ॒க்³ம் ஸூர்ய॑ ஆ॒த்மா ஜக॑³த ஸ்த॒ஸ்து²ஷ॑ஶ்ச ॥

தச்சக்ஷு॑-ர்தே॒³வஹி॑தம் பு॒ரஸ்தா᳚ச்சு॒க்ர மு॒ச்சர॑த் । பஶ்யே॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் நன்தா॑³ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் மோதா॑³ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் ப⁴வா॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தக்³ம் ஶ்ரு॒ணவா॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் பப்³ர॑வாம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தமஜீ॑தாஸ்யாம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் ஜோக்ச॒ ஸூர்யம்॑ த்³ரு॒ஷே ॥ ய உத॑³கா³ன்மஹ॒தோர்ணவா᳚ த்³வி॒ப்⁴ராஜ॑மான ஸ்ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்⁴யா॒த்²ஸமா॑ வ்ருஷ॒போ⁴ லோ॑ஹிதா॒க்ஷஸூர்யோ॑ விப॒ஶ்சின்மன॑ஸா புனாது ॥

ஸாயங்கால ஸூர்யோபஸ்தா²னம்

ஓம் இ॒மம்மே॑ வருண ஶ்ருதீ॒⁴ ஹவ॑ ம॒த்³யா ச॑ ம்ருட³ய । த்வா ம॑வ॒ஸ்யு ராச॑கே ॥ தத்வா॑ யாமி॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா॒ வன்த॑³மான॒ ஸ்த தா³ஶா᳚ஸ்தே॒ யஜ॑மானோ ஹ॒விர்பி॑⁴: । அஹே॑ட³மானோ வருணே॒ஹ போ॒³த்⁴யுரு॑ஶ॒க்³ம்॒ ஸமா॑ன॒ ஆயு:॒ ப்ரமோ॑ஷீ: ॥

யச்சி॒த்³தி⁴தே॒ விஶோ॑யதா॒² ப்ரதே॑³வ வருணவ்ர॒தம் । மி॒னீ॒மஸி॒த்³ய வி॑த்³யவி । யத்கிஞ்சே॒தஂ³-வഁ॑ருண॒தை³வ்யே॒ ஜனே॑பி⁴த்³ரோ॒ஹ-ம்ம॑னு॒ஷ்யா᳚ஶ்சரா॑மஸி । அசி॑த்தீ॒ யத்தவ॒ த⁴ர்மா॑யுயோபி॒-மமான॒-ஸ்தஸ்மா॒ தே³ன॑ஸோ தே³வரீரிஷ: । கி॒த॒வாஸோ॒ யத்³ரி॑ரி॒புர்னதீ॒³வி யத்³வா॑கா⁴ ஸ॒த்யமு॒தயன்ன வி॒த்³ம । ஸர்வா॒தாவிஷ்ய॑ ஶிதி॒⁴ரேவ॑தே॒³வாதா॑²தேஸ்யாம வருண ப்ரி॒யாஸ:॑ ॥ (தை. ஸம். 1.1.1)

தி³க்³தே³வதா நமஸ்கார:

(ஏதைர்னமஸ்காரம் குர்யாத்)
ஓம் நம:॒ ப்ராச்யை॑ தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோ த³க்ஷி॑ணாயை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம:॒ ப்ரதீ᳚ச்யை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம॒ உதீ᳚³ச்யை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம॑ ஊ॒ர்த்⁴வாயை॑ தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோத॑⁴ராயை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோ॑வான்த॒ராயை॑ தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।

முனி நமஸ்கார:

நமோ க³ங்கா³ யமுனயோ-ர்மத்⁴யே யே॑ வஸ॒ன்தி॒ தே மே ப்ரஸன்னாத்மான ஶ்சிரஞ்ஜீவிதஂ-வഁ॑ர்த⁴ய॒ன்தி॒ நமோ க³ங்கா³ யமுனயோ-ர்முனி॑ப்⁴யஶ்ச॒ நமோ நமோ க³ங்கா³ யமுனயோ-ர்முனி॑ப்⁴யஶ்ச॒ ந॑ம: ॥

ஸன்த்⁴யாதே³வதா நமஸ்கார:

ஸன்த்⁴யா॑யை॒ நம:॑ । ஸாவி॑த்ர்யை॒ நம:॑ । கா³ய॑த்ர்யை॒ நம:॑ । ஸர॑ஸ்வத்யை॒ நம:॑ । ஸர்வா॑ப்⁴யோ தே॒³வதா॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । தே॒³வேப்⁴யோ॒ நம:॑ । ருஷி॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । முனி॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । கு³ரு॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । பித்ரு॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । காமோகார்​ஷீ᳚ ர்னமோ॒ நம: । மன்யு ரகார்​ஷீ᳚ ர்னமோ॒ நம: । ப்ருதி²வ்யாபஸ்தே॒ஜோ வாயு॑ராகா॒ஶாத் நம: ॥ (தை. அர. 2.18.52)

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே வாஸு॑தே³வா॒ய । யா॒க்³ம் ஸதா॑³ ஸர்வபூ⁴தா॒னி॒ ச॒ராணி॑ ஸ்தா²வ॒ராணி॑ ச । ஸா॒யம்॒ ப்ரா॒த ர்ன॑மஸ்ய॒ன்தி॒ ஸா॒ மா॒ ஸன்த்⁴யா॑பி⁴ரக்ஷது ॥

ஶிவாய விஷ்ணுரூபாய ஶிவரூபாய விஷ்ணவே ।
ஶிவஸ்ய ஹ்ருத³யஂ-விഁஷ்ணுர்விஷ்ணோஶ்ச ஹ்ருத³யம் ஶிவ: ॥
யதா² ஶிவமயோ விஷ்ணுரேவஂ-விഁஷ்ணுமய: ஶிவ: ।
யதா²ன்தரம் ந பஶ்யாமி ததா² மே ஸ்வஸ்திராயுஷி ॥
நமோ ப்³ரஹ்மண்ய தே³வாய கோ³ ப்³ராஹ்மண ஹிதாய ச ।
ஜக³த்³தி⁴தாய க்ருஷ்ணாய கோ³வின்தா³ய நமோ நம: ॥

கா³யத்ரீ உத்³வாஸன (ப்ரஸ்தா²னம்)

உ॒த்தமே॑ ஶிக॑²ரே ஜா॒தே॒ பூ॒⁴ம்யாம் ப॑ர்வத॒மூர்த॑²னி । ப்³ரா॒ஹ்மணே᳚ப்⁴யோப்⁴ய॑னுஜ்ஞா॒தா॒ க॒³ச்சதே॑³வி ய॒தா²ஸு॑க²ம் । ஸ்துதோ மயா வரதா³ வே॑த³மா॒தா॒ ப்ரசோத³யன்தீ பவனே᳚ த்³விஜா॒தா । ஆயு: ப்ருதி²வ்யாம் த்³ரவிணம் ப்³ர॑ஹ்மவ॒ர்ச॒ஸம்॒ மஹ்யம் த³த்வா ப்ரஜாதும் ப்³ர॑ஹ்மலோ॒கம் ॥ (மஹானாராயண உபனிஷத்)

ப⁴க³வன்னமஸ்கார:

நமோஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதா³க்ஷி ஶிரோரு பா³ஹவே ।
ஸஹஸ்ர நாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக³ தா⁴ரிணே நம: ॥

பூ⁴ம்யாகாஶாபி⁴ வன்த³னம்

இ॒த³ம் த்³யா॑வா ப்ருதி॒²வீ ஸ॒த்யம॑ஸ்து॒ । பித॒-ர்மாதர்யதி॒³ ஹோப॑ ப்³ரு॒வேவாம்᳚ ।
பூ॒⁴தம் தே॒³வானா॑ மவமே அவோ॑பி⁴: । வித்³யா மே॒ஷஂ-வ்ருഁ॒ஜினம்॑ ஜீ॒ரதா॑³னும் ॥

ஆகாஶாத்பதிதம் தோயஂ-யഁதா² க³ச்ச²தி ஸாக³ரம் ।
ஸர்வதே³வ நமஸ்கார: கேஶவம் ப்ரதிக³ச்ச²தி ॥
ஶ்ரீ கேஶவம் ப்ரதிக³ச்ச²த்யோன்னம இதி ।

ஸர்வவேதே³ஷு யத்புண்யம் । ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்ப²லம் ।
தத்ப²லம் புருஷ ஆப்னோதி ஸ்துத்வாதே³வம் ஜனார்த⁴னம் ॥
ஸ்துத்வாதே³வம் ஜனார்த⁴ன ஓம் நம இதி ॥
வாஸனா-த்³வாஸுதே³வஸ்ய வாஸிதம் தே ஜயத்ரயம் ।
ஸர்வபூ⁴த நிவாஸோஸி ஶ்ரீவாஸுதே³வ நமோஸ்துதே ॥
ஶ்ரீ வாஸுதே³வ நமோஸ்துதே ஓம் நம இதி ।

அபி⁴வாத:³ (ப்ரவர)

சதுஸ்ஸாக³ர பர்யன்தம் கோ³ ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய: ஶுப⁴ம் ப⁴வது । ... ப்ரவரான்வித ... கோ³த்ர: ... ஸூத்ர: ... ஶாகா²த்⁴யாயீ ... அஹம் போ⁴ அபி⁴வாத³யே ॥

ஈஶ்வரார்பணம்

காயேன வாசா மனஸேன்த்³ரியைர்வா । பு³த்³த்⁴யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே ஸ்ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை ஶ்ரீமன்னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥
ஹரி: ஓம் தத்ஸத் । தத்ஸர்வம் ஶ்ரீ பரமேஶ்வரார்பணமஸ்து ।

ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ Kannada language.

ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ

ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ᳚ ಗತೋಽಪಿವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶ್ಶುಚಿಃ ॥
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।

ಆಚಮನಃ

ಓಂ ಆಚಮ್ಯ
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ (ಇತಿ ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ)
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ (ಪಾಣೀ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)
ಓಂ-ವಿಁಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ (ಓಷ್ಠೌ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ-ವಾಁಮನಾಯ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ (ವಾಮಹಸ್ತೆ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ (ಪಾದಯೋಃ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಸಂಕರ್​ಷಣಾಯ ನಮಃ (ಅಂಗುಳಿಭಿಶ್ಚಿಬುಕಂ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ-ವಾಁಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ (ನಾಸಿಕಾಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ (ನೇತ್ರೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಚ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ (ನಾಭಿಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ (ಹೃದಯಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ (ಹಸ್ತಂ ಶಿರಸಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ)
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ (ಅಂಸೌ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ

(ಏತಾನ್ಯುಚ್ಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕಾರಂ ಕೃತೇ ಅಂಗಾನಿ ಶುದ್ಧಾನಿ ಭವೇಯುಃ)

ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನ

ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು । ಭೂತ ಪಿಶಾಚಾಃ । ಯೇ ತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ । ಯೇ ತೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ । ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ । ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ।
ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಚಂದಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

(ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಕುಂಭಕೇ ಇಮಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಮುಚ್ಛರೇತ್)

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ

ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಮ್ ।
ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10-27)

ಸಂಕಲ್ಪಃ

ಮಮೋಪಾತ್ತ, ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶುಭೇ, ಶೋಭನೇ, ಅಭ್ಯುದಯ ಮುಹೂರ್ತೇ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ರಾಜ್ಞಯಾ, ಪ್ರವರ್ತ ಮಾನಸ್ಯ, ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ, ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ, ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ, ವೈವಶ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ, ಕಲಿಯುಗೇ, ಪ್ರಥಮ ಪಾದೇ, (ಭಾರತ ದೇಶಃ - ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೇ, ಭರತ ವರ್​ಷೇ, ಭರತ ಖಂಡೇ, ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗೇ; ಅಮೇರಿಕಾ - ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪೇ, ರಮಣಕ ವರ್​ಷೇ, ಐಂದ್ರಿಕ ಖಂಡೇ, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಂತರೇ, ಕಪಿಲಾರಣ್ಯೇ), ಶೋಭನ ಗೃಹೇ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹರಿಹರ ಗುರುಚರಣ ಸನ್ನಿಥೌ, ಅಸ್ಮಿನ್, ವರ್ತಮಾನ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ, ... ಸಂ​ವಁತ್ಸರೇ, ... ಅಯನೇ, ... ಋತೇ, ... ಮಾಸೇ, ... ಪಕ್ಷೇ, ... ತಿಥೌ, ... ವಾಸರೇ, ... ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶುಭ ಯೋಗ, ಶುಭ ಕರಣ, ಏವಂಗುಣ, ವಿಶೇಷಣ, ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ, ಶುಭ ತಿಥೌ, ಶ್ರೀಮಾನ್, ... ಗೋತ್ರಃ, ... ನಾಮಧೇಯಃ, ... ಗೋತ್ರಸ್ಯ, ... ನಾಮಧೇಯೋಹಂಃ ಪ್ರಾತಃ/ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ/ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಉಪಾಸಿಷ್ಯೇ ॥

ಮಾರ್ಜನಃ

ಓಂ ಆಪೋ॒ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॑ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸಃ॑ । ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂ॑ಗ ಮಾಮ ವಃ । ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ । (ತೈ. ಅರ. 4-42)

(ಇತಿ ಶಿರಸಿ ಮಾರ್ಜಯೇತ್)
(ಹಸ್ತೇನ ಜಲಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ)

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ

ಸೂರ್ಯ ಶ್ಚ, ಮಾಮನ್ಯು ಶ್ಚ, ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ, ಮನ್ಯು॑ಕೃತೇ॒ಭ್ಯಃ । ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷಂ॒ತಾಮ್ । ಯದ್ರಾತ್ರ್ಯಾ ಪಾಪ॑ ಮಕಾ॒ರ್​ಷಮ್ । ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹ॒ಸ್ತಾಭ್ಯಾಮ್ । ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ॑ಣ ಶಿಂ॒ಚಾ । ರಾತ್ರಿ॒ ಸ್ತದ॑ವಲುಂ॒ಪತು । ಯತ್ಕಿಂಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ । ಇದಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ॑ತ ಯೋ॒ ನೌ । ಸೂರ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋ॑ಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ᳚ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 24)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ

ಆಪಃ॑ ಪುನಂತು ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು॒ ಮಾಮ್ । ಪು॒ನಂತು॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು॒ ಮಾಮ್ । ಯದುಚ್ಛಿ॑ಷ್ಟ॒ ಮಭೋ᳚ಜ್ಯಂ॒ ಯದ್ವಾ॑ ದು॒ಶ್ಚರಿ॑ತಂ॒ ಮಮ॑ । ಸರ್ವಂ॑ ಪುನಂತು॒ ಮಾ ಮಾಪೋ॑ಽಸ॒ತಾಂಚ॑ ಪ್ರತಿ॒ಗ್ರಹ॒ಗ್ಗ್॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ (ತೈ. ಅರ. ಪರಿಶಿಷ್ಟಃ 10. 30)

ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ

ಅಗ್ನಿ ಶ್ಚ ಮಾ ಮನ್ಯು ಶ್ಚ ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ ಮನ್ಯು॑ಕೃತೇಭ್ಯಃ । ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷಂ॒ತಾಮ್ । ಯದಹ್ನಾ ಪಾಪ॑ ಮಕಾ॒ರ್​ಷಮ್ । ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹಸ್ತಾ॒ಭ್ಯಾಮ್ । ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ॑ಣ ಶಿಂ॒ಚಾ । ಅಹ ಸ್ತದ॑ವಲುಂ॒ಪತು । ಯ ತ್ಕಿಂಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ । ಇದ ಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ॑ತ ಯೋ॒ನೌ । ಸತ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 24)

(ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಜಲಂ ಪಿಬೇತ್)
ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರ್ಜನಃ

ದ॒ಧಿ॒ ಕ್ರಾವ್​ಣ್ಣೋ॑ ಅಕಾರಿಷಮ್ । ಜಿ॒ಷ್ಣೋ ರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿ॑ನಃ ।
ಸು॒ರಭಿನೋ॒ ಮುಖಾ॑ಕರ॒ತ್ಪ್ರಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ॥

(ಸೂರ್ಯಪಕ್ಷೇ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇತ್ಯರ್ಥಃ)

ಓಂ ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॑ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸಃ॑ । ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂ॑ಗ ಮಾಮ ವಃ । ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ॥ (ತೈ. ಅರ. 4. 42)

ಪುನಃ ಮಾರ್ಜನಃ

ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾ॒ ಶ್ಶುಚ॑ಯಃ ಪಾವ॒ಕಾಃ ಯಾ ಸು॑ಜಾ॒ತಃ ಕ॒ಶ್ಯಪೋ॒ ಯಾ ಸ್ವಿಂದ್ರಃ॑ । ಅ॒ಗ್ನಿಂ-ಯಾಁ ಗರ್ಭಂ॑ದಧಿ॒ರೇ ವಿರೂ॑ಪಾ॒ ಸ್ತಾನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾ ಸಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಯಾತಿ॒ ಮಧ್ಯೇ॑ ಸತ್ಯಾನೃ॒ತೇ ಅ॑ವ॒ಪಶ್ಯಂ॒ ಜನಾ॑ನಾಮ್ । ಮ॒ಧು॒ ಶ್ಚುತ॒ಶ್ಶುಚ॑ಯೋ॒ ಯಾಃ ಪಾ॑ವ॒ಕಾ ಸ್ತಾನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾಸಾಂ᳚ ದೇ॒ವಾ ದಿ॒ವಿ ಕೃ॒ಣ್ವಂತಿ॑ ಭ॒ಕ್ಷಂ-ಯಾಁ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಬಹು॒ಥಾ ಭವಂ॑ತಿ । ಯಾಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಂ ಪಯ॑ಸೋಂ॒ದಂತಿ॑ ಶ್ಶು॒ಕ್ರಾಸ್ತಾನ॒ ಆಪ॒ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾಃ ಶಿ॒ವೇನ॑ ಮಾ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷಾ ಪಶ್ಯತಾಪಶ್ಶಿ॒ವಯಾ॑ ತ॒ನು ವೋಪ॑ಸ್ಪೃಶತ॒ ತ್ವಚ॑ ಮ್ಮೇ । ಸರ್ವಾಗ್ಂ॑ ಅ॒ಗ್ನೀಗ್ಂ ರ॑ಪ್ಸು॒ಷದೋ॑ ಹು॒ವೇ ವೋ॒ ಮಯಿ॒ ವರ್ಚೋ॒ ಬಲ॒ ಮೋಜೋ॒ ನಿಧ॑ತ್ತ ॥ (ತೈ. ಸಂ. 5. 6. 1)
(ಮಾರ್ಜನಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

ಅಘಮರ್​ಷಣ ಮಂತ್ರಃ ಪಾಪವಿಮೋಚನಂ

(ಹಸ್ತೇನ ಜಲಮಾದಾಯ ನಿಶ್ಶ್ವಸ್ಯ ವಾಮತೋ ನಿಕ್ಷಿತಪೇತ್)
ದ್ರು॒ಪ॒ದಾ ದಿ॑ವ ಮುಂಚತು । ದ್ರು॒ಪ॒ದಾ ದಿ॒ವೇ ನ್ಮು॑ಮುಚಾ॒ನಃ ।
ಸ್ವಿ॒ನ್ನ ಸ್ಸ್ನಾ॒ತ್ವೀ ಮಲಾ॑ ದಿವಃ । ಪೂ॒ತಂ ಪವಿತ್ರೇ॑ಣೇ॒ ವಾಜ್ಯಂ᳚ ಆಪ॑ ಶ್ಶುಂದಂತು॒ ಮೈನ॑ಸಃ ॥ (ತೈ. ಬ್ರಾ. 266)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ಯ

ಲಘುಸಂಕಲ್ಪಃ

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾತಸ್ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾ ಕಾಲೋಚಿತ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ 3 ॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ಹ॒ಗ್ಂ॒ ಸಶ್ಶು॑ಚಿ॒ಷ ದ್ವಸು॑ರಂತರಿಕ್ಷ॒ಸ ದ್ದೋತಾ॑ ವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿ ರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ । ನೃ॒ಷ ದ್ವ॑ರ॒ಸ ದೃ॑ತ॒ಸ ದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಂ-ಬೃ॒ಹತ್ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 4)

ಸಾಯಂ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಮ್ । ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥

(ಇತ್ಯಂಜಲಿತ್ರಯಂ-ವಿಁಸೃಜೇತ್)

ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ
ಆಚಮ್ಯ...
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮ ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಚತುರ್ಥಾ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಮ್ । ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥
(ಇತಿ ಜಲಂ-ವಿಁಸೃಜೇತ್)

ಸಜಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ

ಓಂ ಉ॒ದ್ಯಂತ॑ಮಸ್ತಂ॒-ಯಂಁತ॑-ಮಾದಿ॒ತ್ಯ-ಮ॑ಭಿಥ್ಯಾ॒ಯ-ನ್ಕು॒ರ್ವನ್ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣೋ ವಿ॒ದ್ವಾನ್-ಥ್ಸ॒ಕಲಂ॑ಭ॒ದ್ರಮ॑ಶ್ನುತೇ॒ ಅಸಾವಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮೇತಿ॒ ॥ ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ವ ಸನ್-ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಪ್ಯೇತಿ॒ ಯ ಏ॒ವಂ-ವೇಁದ ॥ ಅಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ॥ (ತೈ. ಅರ. 2. 2)

(ಏವಂ ಅರ್ಘ್ಯತ್ರಯಂ ದದ್ಯಾತ್ ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣೇ ಪೂರ್ವವತ್)
(ಪಶ್ಚಾತ್ ಹಸ್ತೇನ ಜಲಮಾದಾಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್)
(ದ್ವಿರಾಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತ್ರಯಂ ಕೃತ್ವಾ)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ತರ್ಪಣಂ
ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ

ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಗಾಯತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರ್ಪಣಂ

ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸಾವಿತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ರೌದ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಸಾಯಂಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ

ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರಸ್ವತೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ವೈಷ್ಣವೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ॥

(ಪುನರಾಚಮನಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

ಗಾಯತ್ರೀ ಅವಾಹನ

ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ । ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಇತ್ಯಾ॒ರ್​ಷಮ್ । ಗಾಯತ್ರಂ ಛಂದಂ ಪರಮಾತ್ಮಂ॑ ಸರೂ॒ಪಮ್ । ಸಾಯುಜ್ಯಂ-ವಿಁ॑ನಿಯೋ॒ಗ॒ಮ್ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 33)

ಆಯಾ॑ತು॒ ವರ॑ದಾ ದೇ॒ವೀ॒ ಅ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮ॒ಸಂಮಿ॒ತಮ್ । ಗಾ॒ಯ॒ತ್ರೀಂ᳚ ಛಂದ॑ಸಾಂ ಮಾ॒ತೇದಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮ ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ಮೇ । ಯದಹ್ನಾ᳚-ತ್ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದಹ್ನಾ᳚-ತ್ಪ್ರತಿ॒ಮುಚ್ಯ॑ತೇ । ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚-ತ್ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚-ತ್ಪ್ರತಿ॒ಮುಚ್ಯ॑ತೇ । ಸರ್ವ॑ ವ॒ರ್ಣೇ ಮ॑ಹಾದೇ॒ವಿ॒ ಸಂ॒ಧ್ಯಾವಿ॑ದ್ಯೇ ಸ॒ರಸ್ವ॑ತಿ ॥

ಓಜೋ॑ಽಸಿ॒ ಸಹೋ॑ಽಸಿ॒ ಬಲ॑ಮಸಿ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ಽಸಿ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಧಾಮ॒ನಾಮಾ॑ಸಿ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಸಿ ವಿ॒ಶ್ವಾಯು॒-ಸ್ಸರ್ವ॑ಮಸಿ ಸ॒ರ್ವಾಯು-ರಭಿಭೂರೋಮ್ । ಗಾಯತ್ರೀ-ಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಸಾವಿತ್ರೀ-ಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಸರಸ್ವತೀ-ಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಛಂದರ್​ಷೀ-ನಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಶ್ರಿಯ-ಮಾವಾಹ॑ಯಾ॒ಮಿ॒ ಗಾಯತ್ರಿಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚ್ಛಂದೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಋಷಿ ಸ್ಸವಿತಾ ದೇವತಾಽಗ್ನಿರ್ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣುರ್​ಹೃದಯಗ್ಂ ರುದ್ರ-ಶ್ಶಿಖಾ ಪೃಥಿವೀ ಯೋನಿಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾ ಸಪ್ರಾಣಾ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಸಗೋತ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಗ್ಂ ಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿಪದಾ॑ ಷಟ್ಕು॒ಕ್ಷಿಃ॒ ಪಂಚ-ಶೀರ್​ಷೋಪನಯನೇ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಃ॒ । ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಮ್ । ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಮ್ ॥ (ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಜಪಸಂಕಲ್ಪಃ

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಟಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಭಂಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಂ

ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಳಚ್ಚಾಯೈ-ರ್ಮುಖೈ-ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ ।
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದುನಿ ಬದ್ಧ-ರತ್ನ-ಮಕುಟಾಂ ತತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ-ವಁರದಾಭಯಾಂಕುಶ ಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಂಕಪಾಲಂಗದಾಮ್ ।
ಶಂಖಂಚಕ್ರ ಮಧಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ॥

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್​ಶನಂ

ಸುಮುಖಂ ಸಂಪುಟಿಂಚೈವ ವಿತತಂ-ವಿಁಸ್ತೃತಂ ತಥಾ ।
ದ್ವಿಮುಖಂ ತ್ರಿಮುಖಂಚೈವ ಚತುಃ ಪಂಚ ಮುಖಂ ತಥಾ ।
ಷಣ್ಮುಖೋಽಥೋ ಮುಖಂ ಚೈವ ವ್ಯಾಪಕಾಂಜಲಿಕಂ ತಥಾ ।
ಶಕಟಂ-ಯಁಮಪಾಶಂ ಚ ಗ್ರಥಿತಂ ಸಮ್ಮುಖೋನ್ಮುಖಮ್ ।
ಪ್ರಲಂಬಂ ಮುಷ್ಟಿಕಂ ಚೈವ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಕಮ್ ।
ಸಿಂಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮುದ್ಗರಂ ಪಲ್ಲವಂ ತಥಾ ।

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ವೈ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ ।
ಇತಿಮುದ್ರಾ ನ ಜಾನಾತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ ॥

ಯೋ ದೇವ ಸ್ಸವಿತಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರಾಃ ।
ಪ್ರೇರಯೇತ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಭರ್ಗಸ್ತ ದ್ವರೇಣ್ಯ ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಅಷ್ಟಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್​ಶನಂ

ಸುರಭಿರ್ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ರೇ ಚ ಯೋನಿಃ ಕೂರ್ಮೋಽಥ ಪಂಕಜಮ್ ।
ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಯಾಣ ಮುದ್ರಾ ಚೇತ್ಯಷ್ಟ ಮುದ್ರಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥
ಓಂ ತತ್ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿಃ ಪರಿಮುಜ್ಯ ।
ಸಕೃದುಪ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ।
ಯತ್ಸವ್ಯಂ ಪಾಣಿಮ್ ।
ಪಾದಮ್ ।
ಪ್ರೋಕ್ಷತಿ ಶಿರಃ ।
ಚಕ್ಷುಷೀ ।
ನಾಸಿಕೇ ।
ಶ್ರೋತ್ರೇ ।
ಹೃದಯಮಾಲಭ್ಯ ।

ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ

ಓಂ ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॑ ಚ॒ರ್​ಷಣೀ॒ ಧೃತ॒ ಶ್ರವೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಸಾನ॒ ಸಿಮ್ । ಸ॒ತ್ಯಂ ಚಿ॒ತ್ರಶ್ರ॑ ವಸ್ತಮಮ್ । ಮಿ॒ತ್ರೋ ಜನಾನ್॑ ಯಾತಯತಿ ಪ್ರಜಾ॒ನನ್-ಮಿ॒ತ್ರೋ ದಾ॑ಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಮು॒ತದ್ಯಾಮ್ । ಮಿ॒ತ್ರಃ ಕೃ॒ಷ್ಟೀ ರನಿ॑ಮಿಷಾ॒ಽಭಿ ಚ॑ಷ್ಟೇ ಸ॒ತ್ಯಾಯ॑ ಹ॒ವ್ಯಂ ಘೃ॒ತವ॑ದ್ವಿಧೇಮ । ಪ್ರಸಮಿ॑ತ್ತ್ರ॒ ಮರ್ತ್ಯೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ಪ್ರಯ॑ಸ್ವಾ॒ ನ್ಯಸ್ತ॑ ಆದಿತ್ಯ॒ ಶಿಕ್ಷ॑ತಿ ವ್ರ॒ತೇನ॑ । ನ ಹ॑ನ್ಯತೇ॒ ನ ಜೀ॑ಯತೇ॒ ತ್ವೋತೋ॒ನೈನ॒ ಮಗ್ಂಹೋ॑ ಅಶ್ನೋ॒ ತ್ಯಂತಿ॑ತೋ॒ ನ ದೂ॒ರಾತ್ ॥ (ತೈ. ಸಂ. 3.4.11)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ

ಓಂ ಆ ಸ॒ತ್ಯೇನ॒ ರಜ॑ಸಾ॒ ವರ್ತ॑ಮಾನೋ ನಿವೇ॒ಶ॑ಯ ನ್ನ॒ಮೃತಂ॒ ಮರ್ತ್ಯಂ॑ಚ । ಹಿ॒ರಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸವಿ॒ತಾ ರಥೇ॒ನಾಽದೇ॒ವೋ ಯಾ॑ತಿ॒ ಭುವ॑ನಾ ನಿ॒ಪಶ್ಯನ್॑ ॥

ಉದ್ವ॒ಯ ಂತಮ॑ಸ॒ ಸ್ಪರಿ॒ ಪಶ್ಯಂ॑ತೋ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ ರುತ್ತ॑ರಮ್ । ದೇ॒ವಂದೇ॑ವ॒ತ್ರಾ ಸೂರ್ಯ॒ ಮಗ॑ನ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ॑ ರುತ್ತ॒ಮಂ ॥

ಉದು॒ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ-ವಁ॑ಹಂತಿ ಕೇ॒ತವಃ॑ । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ ಯ॒ ಸೂರ್ಯ᳚ಮ್ ॥ ಚಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒ ಮುದ॑ಗಾ॒ ದನೀ॑ಕಂ॒ ಚಕ್ಷು॑-ರ್ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣ ಸ್ಯಾ॒ಗ್ನೇಃ । ಅಪ್ರಾ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಅಂತ॒ರಿ॑ಕ್ಷ॒ಗ್ಂ ಸೂರ್ಯ॑ ಆ॒ತ್ಮಾ ಜಗ॑ತ ಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॑ಶ್ಚ ॥

ತಚ್ಚಕ್ಷು॑-ರ್ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ಚ್ಚು॒ಕ್ರ ಮು॒ಚ್ಚರ॑ತ್ । ಪಶ್ಯೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ನಂದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಮೋದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಭವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಗ್ಂ ಶೃ॒ಣವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಪಬ್ರ॑ವಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಮಜೀ॑ತಾಸ್ಯಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೋಕ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೃ॒ಷೇ ॥ ಯ ಉದ॑ಗಾನ್ಮಹ॒ತೋಽರ್ಣವಾ᳚ ದ್ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನ ಸ್ಸರಿ॒ರಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯಾ॒ಥ್ಸಮಾ॑ ವೃಷ॒ಭೋ ಲೋ॑ಹಿತಾ॒ಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ॑ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿನ್ಮನ॑ಸಾ ಪುನಾತು ॥

ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ

ಓಂ ಇ॒ಮಮ್ಮೇ॑ ವರುಣ ಶೃಧೀ॒ ಹವ॑ ಮ॒ದ್ಯಾ ಚ॑ ಮೃಡಯ । ತ್ವಾ ಮ॑ವ॒ಸ್ಯು ರಾಚ॑ಕೇ ॥ ತತ್ವಾ॑ ಯಾಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಂದ॑ಮಾನ॒ ಸ್ತ ದಾಶಾ᳚ಸ್ತೇ॒ ಯಜ॑ಮಾನೋ ಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ॑ । ಅಹೇ॑ಡಮಾನೋ ವರುಣೇ॒ಹ ಬೋ॒ಧ್ಯುರು॑ಶ॒ಗ್ಂ॒ ಸಮಾ॑ನ॒ ಆಯುಃ॒ ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ ॥

ಯಚ್ಚಿ॒ದ್ಧಿತೇ॒ ವಿಶೋ॑ಯಥಾ॒ ಪ್ರದೇ॑ವ ವರುಣವ್ರ॒ತಮ್ । ಮಿ॒ನೀ॒ಮಸಿ॒ದ್ಯ ವಿ॑ದ್ಯವಿ । ಯತ್ಕಿಂಚೇ॒ದಂ-ವಁ॑ರುಣ॒ದೈವ್ಯೇ॒ ಜನೇ॑ಽಭಿದ್ರೋ॒ಹ-ಮ್ಮ॑ನು॒ಷ್ಯಾ᳚ಶ್ಚರಾ॑ಮಸಿ । ಅಚಿ॑ತ್ತೀ॒ ಯತ್ತವ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಯುಯೋಪಿ॒-ಮಮಾನ॒-ಸ್ತಸ್ಮಾ॒ ದೇನ॑ಸೋ ದೇವರೀರಿಷಃ । ಕಿ॒ತ॒ವಾಸೋ॒ ಯದ್ರಿ॑ರಿ॒ಪುರ್ನದೀ॒ವಿ ಯದ್ವಾ॑ಘಾ ಸ॒ತ್ಯಮು॒ತಯನ್ನ ವಿ॒ದ್ಮ । ಸರ್ವಾ॒ತಾವಿಷ್ಯ॑ ಶಿಧಿ॒ರೇವ॑ದೇ॒ವಾಽಥಾ॑ತೇಸ್ಯಾಮ ವರುಣ ಪ್ರಿ॒ಯಾಸಃ॑ ॥ (ತೈ. ಸಂ. 1.1.1)

ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ

(ಏತೈರ್ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕುರ್ಯಾತ್)
ಓಂ ನಮಃ॒ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮೋ ದಕ್ಷಿ॑ಣಾಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮಃ॒ ಪ್ರತೀ᳚ಚ್ಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮ॒ ಉದೀ᳚ಚ್ಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮ॑ ಊ॒ರ್ಧ್ವಾಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮೋಽಧ॑ರಾಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮೋ॑ಽವಾಂತ॒ರಾಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।

ಮುನಿ ನಮಸ್ಕಾರಃ

ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋ-ರ್ಮಧ್ಯೇ ಯೇ॑ ವಸಂ॒ತಿ॒ ತೇ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾನ ಶ್ಚಿರಂಜೀವಿತಂ-ವಁ॑ರ್ಧಯಂ॒ತಿ॒ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋ-ರ್ಮುನಿ॑ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮೋ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋ-ರ್ಮುನಿ॑ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನ॑ಮಃ ॥

ಸಂಧ್ಯಾದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ

ಸಂಧ್ಯಾ॑ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಸಾವಿ॑ತ್ರ್ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಗಾಯ॑ತ್ರ್ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಸರ॑ಸ್ವತ್ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಸರ್ವಾ॑ಭ್ಯೋ ದೇ॒ವತಾ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಋಷಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಮುನಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಗುರು॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಪಿತೃ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಕಾಮೋಽಕಾರ್​ಷೀ᳚ ರ್ನಮೋ॒ ನಮಃ । ಮನ್ಯು ರಕಾರ್​ಷೀ᳚ ರ್ನಮೋ॒ ನಮಃ । ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತೇ॒ಜೋ ವಾಯು॑ರಾಕಾ॒ಶಾತ್ ನಮಃ ॥ (ತೈ. ಅರ. 2.18.52)

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸು॑ದೇವಾ॒ಯ । ಯಾ॒ಗ್ಂ ಸದಾ॑ ಸರ್ವಭೂತಾ॒ನಿ॒ ಚ॒ರಾಣಿ॑ ಸ್ಥಾವ॒ರಾಣಿ॑ ಚ । ಸಾ॒ಯಂ॒ ಪ್ರಾ॒ತ ರ್ನ॑ಮಸ್ಯಂ॒ತಿ॒ ಸಾ॒ ಮಾ॒ ಸಂಧ್ಯಾ॑ಽಭಿರಕ್ಷತು ॥

ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ।
ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂ-ವಿಁಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಹೃದಯಂ ಶಿವಃ ॥
ಯಥಾ ಶಿವಮಯೋ ವಿಷ್ಣುರೇವಂ-ವಿಁಷ್ಣುಮಯಃ ಶಿವಃ ।
ಯಥಾಽಂತರಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತಥಾ ಮೇ ಸ್ವಸ್ತಿರಾಯುಷಿ ॥
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ।
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಉದ್ವಾಸನ (ಪ್ರಸ್ಥಾನಂ)

ಉ॒ತ್ತಮೇ॑ ಶಿಖ॑ರೇ ಜಾ॒ತೇ॒ ಭೂ॒ಮ್ಯಾಂ ಪ॑ರ್ವತ॒ಮೂರ್ಥ॑ನಿ । ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಣೇ᳚ಭ್ಯೋಽಭ್ಯ॑ನುಜ್ಞಾ॒ತಾ॒ ಗ॒ಚ್ಚದೇ॑ವಿ ಯ॒ಥಾಸು॑ಖಮ್ । ಸ್ತುತೋ ಮಯಾ ವರದಾ ವೇ॑ದಮಾ॒ತಾ॒ ಪ್ರಚೋದಯಂತೀ ಪವನೇ᳚ ದ್ವಿಜಾ॒ತಾ । ಆಯುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದ್ರವಿಣಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವ॒ರ್ಚ॒ಸಂ॒ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಜಾತುಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮಲೋ॒ಕಮ್ ॥ (ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್)

ಭಗವನ್ನಮಸ್ಕಾರಃ

ನಮೋಽಸ್ತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರ ಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರು ಬಾಹವೇ ।
ಸಹಸ್ರ ನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ ಸಹಸ್ರಕೋಟೀ ಯುಗ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥

ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಾಭಿ ವಂದನಂ

ಇ॒ದಂ ದ್ಯಾ॑ವಾ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಸ್ತು॒ । ಪಿತ॒-ರ್ಮಾತರ್ಯದಿ॒ ಹೋಪ॑ ಬೃ॒ವೇವಾ᳚ಮ್ ।
ಭೂ॒ತಂ ದೇ॒ವಾನಾ॑ ಮವಮೇ ಅವೋ॑ಭಿಃ । ವಿದ್ಯಾ ಮೇ॒ಷಂ-ವೃಁ॒ಜಿನಂ॑ ಜೀ॒ರದಾ॑ನುಮ್ ॥

ಆಕಾಶಾತ್ಪತಿತಂ ತೋಯಂ-ಯಁಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರಮ್ ।
ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತಿ ॥
ಶ್ರೀ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತ್ಯೋನ್ನಮ ಇತಿ ।

ಸರ್ವವೇದೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಮ್ । ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ ।
ತತ್ಫಲಂ ಪುರುಷ ಆಪ್ನೋತಿ ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನಮ್ ॥
ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ॥
ವಾಸನಾ-ದ್ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಯತ್ರಯಮ್ ।
ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಽಸಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ಅಭಿವಾದಃ (ಪ್ರವರ)

ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು । ... ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ... ಗೋತ್ರಃ ... ಸೂತ್ರಃ ... ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯೀ ... ಅಹಂ ಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇ ॥

ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಂ

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ । ಬುದ್ಧ್ಯಾಽಽತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥
ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್ । ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

നിത്യ സംധ്യാ വംദനമ്

This document is in Malayalam language.

ശരീര ശുദ്ധി

അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സര്വാവസ്ഥാം᳚ ഗതോഽപിവാ ।
യഃ സ്മരേത് പുംഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യംതര ശ്ശുചിഃ ॥
പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷായ നമഃ ।

ആചമനഃ

ഓം ആചമ്യ
ഓം കേശവായ സ്വാഹാ
ഓം നാരായണായ സ്വാഹാ
ഓം മാധവായ സ്വാഹാ (ഇതി ത്രിരാചമ്യ)
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ (പാണീ മാര്ജയിത്വാ)
ഓം-വിഁഷ്ണവേ നമഃ
ഓം മധുസൂദനായ നമഃ (ഓഷ്ഠൌ മാര്ജയിത്വാ)
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
ഓം-വാഁമനായ നമഃ (ശിരസി ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം ശ്രീധരായ നമഃ
ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ (വാമഹസ്തെ ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ (പാദയോഃ ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം ദാമോദരായ നമഃ (ശിരസി ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം സംകര്​ഷണായ നമഃ (അംഗുലിഭിശ്ചിബുകം ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം-വാഁസുദേവായ നമഃ
ഓം പ്രദ്യുമ്നായ നമഃ (നാസികാം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ
ഓം നാരസിംഹായ നമഃ (നേത്രേ ശ്രോത്രേ ച സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം അച്യുതായ നമഃ (നാഭിം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ (ഹൃദയം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ഉപേംദ്രായ നമഃ (ഹസ്തം ശിരസി നിക്ഷിപ്യ)
ഓം ഹരയേ നമഃ
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ (അംസൌ സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ

(ഏതാന്യുച്ചാര്യ ഉപ്യക്ത പ്രകാരം കൃതേ അംഗാനി ശുദ്ധാനി ഭവേയുഃ)

ഭൂതോച്ചാടന

ഉത്തിഷ്ഠംതു । ഭൂത പിശാചാഃ । യേ തേ ഭൂമിഭാരകാഃ । യേ തേഷാമവിരോധേന । ബ്രഹ്മകര്മ സമാരഭേ । ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ ।
ദൈവീ ഗായത്രീ ചംദഃ പ്രാണായാമേ വിനിയോഗഃ

(പ്രാണായാമം കൃത്വാ കുംഭകേ ഇമം ഗായത്രീ മംത്രമുച്ഛരേത്)

പ്രാണായാമഃ

ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്​മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്​മ് സ॒ത്യമ് ।
ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥
ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥ (തൈ. അര. 10-27)

സംകല്പഃ

മമോപാത്ത, ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ, ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ, ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം, ശുഭേ, ശോഭനേ, അഭ്യുദയ മുഹൂര്തേ, ശ്രീ മഹാവിഷ്ണോ രാജ്ഞയാ, പ്രവര്ത മാനസ്യ, അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ, ദ്വിതീയ പരാര്ഥേ, ശ്വേതവരാഹ കല്പേ, വൈവശ്വത മന്വംതരേ, കലിയുഗേ, പ്രഥമ പാദേ, (ഭാരത ദേശഃ - ജംബൂ ദ്വീപേ, ഭരത വര്​ഷേ, ഭരത ഖംഡേ, മേരോഃ ദക്ഷിണ/ഉത്തര ദിഗ്ഭാഗേ; അമേരികാ - ക്രൌംച ദ്വീപേ, രമണക വര്​ഷേ, ഐംദ്രിക ഖംഡേ, സപ്ത സമുദ്രാംതരേ, കപിലാരണ്യേ), ശോഭന ഗൃഹേ, സമസ്ത ദേവതാ ബ്രാഹ്മണ, ഹരിഹര ഗുരുചരണ സന്നിഥൌ, അസ്മിന്, വര്തമാന, വ്യാവഹാരിക, ചാംദ്രമാന, ... സം​വഁത്സരേ, ... അയനേ, ... ഋതേ, ... മാസേ, ... പക്ഷേ, ... തിഥൌ, ... വാസരേ, ... ശുഭ നക്ഷത്ര, ശുഭ യോഗ, ശുഭ കരണ, ഏവംഗുണ, വിശേഷണ, വിശിഷ്ഠായാം, ശുഭ തിഥൌ, ശ്രീമാന്, ... ഗോത്രഃ, ... നാമധേയഃ, ... ഗോത്രസ്യ, ... നാമധേയോഹംഃ പ്രാതഃ/മധ്യാഹ്നിക/സായം സംധ്യാം ഉപാസിഷ്യേ ॥

മാര്ജനഃ

ഓം ആപോ॒ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॑ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസഃ॑ । തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ശ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അരം॑ഗ മാമ വഃ । യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജിന്വ॑ഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ । (തൈ. അര. 4-42)

(ഇതി ശിരസി മാര്ജയേത്)
(ഹസ്തേന ജലം ഗൃഹീത്വാ)

പ്രാതഃ കാല മംത്രാചമനഃ

സൂര്യ ശ്ച, മാമന്യു ശ്ച, മന്യുപതയ ശ്ച, മന്യു॑കൃതേ॒ഭ്യഃ । പാപേഭ്യോ॑ രക്ഷം॒താമ് । യദ്രാത്ര്യാ പാപ॑ മകാ॒ര്​ഷമ് । മനസാ വാചാ॑ ഹ॒സ്താഭ്യാമ് । പദ്ഭ്യാ മുദരേ॑ണ ശിം॒ചാ । രാത്രി॒ സ്തദ॑വലും॒പതു । യത്കിംച॑ ദുരി॒തം മയി॑ । ഇദമഹം മാ മമൃ॑ത യോ॒ നൌ । സൂര്യേ ജ്യോതിഷി ജുഹോ॑മി സ്വാ॒ഹാ᳚ ॥ (തൈ. അര. 10. 24)

മധ്യാഹ്ന കാല മംത്രാചമനഃ

ആപഃ॑ പുനംതു പൃഥി॒വീം പൃ॑ഥി॒വീ പൂ॒താ പു॑നാതു॒ മാമ് । പു॒നംതു॒ ബ്രഹ്മ॑ണ॒സ്പതി॒ ര്ബ്രഹ്മാ॑ പൂ॒താ പു॑നാതു॒ മാമ് । യദുച്ഛി॑ഷ്ട॒ മഭോ᳚ജ്യം॒ യദ്വാ॑ ദു॒ശ്ചരി॑തം॒ മമ॑ । സര്വം॑ പുനംതു॒ മാ മാപോ॑ഽസ॒താംച॑ പ്രതി॒ഗ്രഹ॒ഗ്ഗ്॒ സ്വാഹാ᳚ ॥ (തൈ. അര. പരിശിഷ്ടഃ 10. 30)

സായംകാല മംത്രാചമനഃ

അഗ്നി ശ്ച മാ മന്യു ശ്ച മന്യുപതയ ശ്ച മന്യു॑കൃതേഭ്യഃ । പാപേഭ്യോ॑ രക്ഷം॒താമ് । യദഹ്നാ പാപ॑ മകാ॒ര്​ഷമ് । മനസാ വാചാ॑ ഹസ്താ॒ഭ്യാമ് । പദ്ഭ്യാ മുദരേ॑ണ ശിം॒ചാ । അഹ സ്തദ॑വലും॒പതു । യ ത്കിംച॑ ദുരി॒തം മയി॑ । ഇദ മഹം മാ മമൃ॑ത യോ॒നൌ । സത്യേ ജ്യോതിഷി ജുഹോമി സ്വാ॒ഹാ ॥ (തൈ. അര. 10. 24)

(ഇതി മംത്രേണ ജലം പിബേത്)
ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ദ്വിതീയ മാര്ജനഃ

ദ॒ധി॒ ക്രാവ്​ണ്ണോ॑ അകാരിഷമ് । ജി॒ഷ്ണോ രശ്വ॑സ്യ വാ॒ജി॑നഃ ।
സു॒രഭിനോ॒ മുഖാ॑കര॒ത്പ്രണ॒ ആയൂഗ്​മ്॑ഷി താരിഷത് ॥

(സൂര്യപക്ഷേ ലോകയാത്രാ നിര്വാഹക ഇത്യര്ഥഃ)

ഓം ആപോ॒ ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॑ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസഃ॑ । തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ശ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അരം॑ഗ മാമ വഃ । യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജിന്വ॑ഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ ॥ (തൈ. അര. 4. 42)

പുനഃ മാര്ജനഃ

ഹിര॑ണ്യവര്ണാ॒ ശ്ശുച॑യഃ പാവ॒കാഃ യാ സു॑ജാ॒തഃ ക॒ശ്യപോ॒ യാ സ്വിംദ്രഃ॑ । അ॒ഗ്നിം-യാഁ ഗര്ഭം॑ദധി॒രേ വിരൂ॑പാ॒ സ്താന॒ ആപ॒ശ്ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാ സാ॒ഗ്​മ്॒ രാജാ॒ വരു॑ണോ॒ യാതി॒ മധ്യേ॑ സത്യാനൃ॒തേ അ॑വ॒പശ്യം॒ ജനാ॑നാമ് । മ॒ധു॒ ശ്ചുത॒ശ്ശുച॑യോ॒ യാഃ പാ॑വ॒കാ സ്താന॒ ആപ॒ശ്ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാസാം᳚ ദേ॒വാ ദി॒വി കൃ॒ണ്വംതി॑ ഭ॒ക്ഷം-യാഁ അം॒തരി॑ക്ഷേ ബഹു॒ഥാ ഭവം॑തി । യാഃ പൃ॑ഥി॒വീം പയ॑സോം॒ദംതി॑ ശ്ശു॒ക്രാസ്താന॒ ആപ॒ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാഃ ശി॒വേന॑ മാ॒ ചക്ഷു॑ഷാ പശ്യതാപശ്ശി॒വയാ॑ ത॒നു വോപ॑സ്പൃശത॒ ത്വച॑ മ്മേ । സര്വാഗ്​മ്॑ അ॒ഗ്നീഗ്​മ് ര॑പ്സു॒ഷദോ॑ ഹു॒വേ വോ॒ മയി॒ വര്ചോ॒ ബല॒ മോജോ॒ നിധ॑ത്ത ॥ (തൈ. സം. 5. 6. 1)
(മാര്ജനം കുര്യാത്)

അഘമര്​ഷണ മംത്രഃ പാപവിമോചനം

(ഹസ്തേന ജലമാദായ നിശ്ശ്വസ്യ വാമതോ നിക്ഷിതപേത്)
ദ്രു॒പ॒ദാ ദി॑വ മുംചതു । ദ്രു॒പ॒ദാ ദി॒വേ ന്മു॑മുചാ॒നഃ ।
സ്വി॒ന്ന സ്സ്നാ॒ത്വീ മലാ॑ ദിവഃ । പൂ॒തം പവിത്രേ॑ണേ॒ വാജ്യം᳚ ആപ॑ ശ്ശുംദംതു॒ മൈന॑സഃ ॥ (തൈ. ബ്രാ. 266)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)
പ്രാണായാമമ്യ

ലഘുസംകല്പഃ

പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം പ്രാതസ്സംധ്യാംഗ യഥാ കാലോചിത അര്ഘ്യപ്രദാനം കരിഷ്യേ ॥

പ്രാതഃ കാലാര്ഘ്യ മംത്രം

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ 3 ॥

മധ്യാഹ്നാര്ഘ്യ മംത്രം

ഓം ഹ॒ഗ്​മ്॒ സശ്ശു॑ചി॒ഷ ദ്വസു॑രംതരിക്ഷ॒സ ദ്ദോതാ॑ വേദി॒ഷദതി॑ഥി ര്ദുരോണ॒സത് । നൃ॒ഷ ദ്വ॑ര॒സ ദൃ॑ത॒സ ദ്വ്യോ॑മ॒ സദ॒ബ്ജാ ഗോ॒ജാ ഋ॑ത॒ജാ അ॑ദ്രി॒ജാ ഋ॒തമ്-ബൃ॒ഹത് ॥ (തൈ. അര. 10. 4)

സായം കാലാര്ഘ്യ മംത്രം

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്​മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്​മ് സ॒ത്യമ് । ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥

(ഇത്യംജലിത്രയം-വിഁസൃജേത്)

കാലാതിക്രമണ പ്രായശ്ചിത്തം
ആചമ്യ...
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം കാലാതിക്രമ ദോഷപരിഹാരാര്ഥം ചതുര്ഥാ അര്ഘ്യപ്രദാനം കരിഷ്യേ ॥

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്​മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്​മ് സ॒ത്യമ് । ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥
(ഇതി ജലം-വിഁസൃജേത്)

സജല പ്രദക്ഷിണം

ഓം ഉ॒ദ്യംത॑മസ്തം॒-യംഁത॑-മാദി॒ത്യ-മ॑ഭിഥ്യാ॒യ-ന്കു॒ര്വന്ബ്രാ᳚ഹ്മ॒ണോ വി॒ദ്വാന്-ഥ്സ॒കലം॑ഭ॒ദ്രമ॑ശ്നുതേ॒ അസാവാ॑ദി॒ത്യോ ബ്ര॒ഹ്മേതി॒ ॥ ബ്രഹ്മൈ॒വ സന്-ബ്രഹ്മാ॒പ്യേതി॒ യ ഏ॒വം-വേഁദ ॥ അസാവാദിത്യോ ബ്രഹ്മ ॥ (തൈ. അര. 2. 2)

(ഏവം അര്ഘ്യത്രയം ദദ്യാത് കാലാതിക്രമണേ പൂര്വവത്)
(പശ്ചാത് ഹസ്തേന ജലമാദായ പ്രദക്ഷിണം കുര്യാത്)
(ദ്വിരാചമ്യ പ്രാണായാമ ത്രയം കൃത്വാ)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

സംധ്യാംഗ തര്പണം
പ്രാതഃകാല തര്പണം

സംധ്യാം തര്പയാമി, ഗായത്രീം തര്പയാമി, ബ്രാഹ്മീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ॥

മധ്യാഹ്ന തര്പണം

സംധ്യാം തര്പയാമി, സാവിത്രീം തര്പയാമി, രൌദ്രീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ॥

സായംകാല തര്പണം

സംധ്യാം തര്പയാമി, സരസ്വതീം തര്പയാമി, വൈഷ്ണവീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ॥

(പുനരാചമനം കുര്യാത്)

ഗായത്രീ അവാഹന

ഓമിത്യേകാക്ഷ॑രം ബ്ര॒ഹ്മ । അഗ്നിര്ദേവതാ ബ്രഹ്മ॑ ഇത്യാ॒ര്​ഷമ് । ഗായത്രം ഛംദം പരമാത്മം॑ സരൂ॒പമ് । സായുജ്യം-വിഁ ॑നിയോ॒ഗ॒മ് ॥ (തൈ. അര. 10. 33)

ആയാ॑തു॒ വര॑ദാ ദേ॒വീ॒ അ॒ക്ഷരം॑ ബ്രഹ്മ॒സംമി॒തമ് । ഗാ॒യ॒ത്രീം᳚ ഛംദ॑സാം മാ॒തേദം ബ്ര॑ഹ്മ ജു॒ഷസ്വ॑ മേ । യദഹ്നാ᳚-ത്കുരു॑തേ പാ॒പം॒ തദഹ്നാ᳚-ത്പ്രതി॒മുച്യ॑തേ । യദ്രാത്രിയാ᳚-ത്കുരു॑തേ പാ॒പം॒ തദ്രാത്രിയാ᳚-ത്പ്രതി॒മുച്യ॑തേ । സര്വ॑ വ॒ര്ണേ മ॑ഹാദേ॒വി॒ സം॒ധ്യാവി॑ദ്യേ സ॒രസ്വ॑തി ॥

ഓജോ॑ഽസി॒ സഹോ॑ഽസി॒ ബല॑മസി॒ ഭ്രാജോ॑ഽസി ദേ॒വാനാം॒ ധാമ॒നാമാ॑സി॒ വിശ്വ॑മസി വി॒ശ്വായു॒-സ്സര്വ॑മസി സ॒ര്വായു-രഭിഭൂരോമ് । ഗായത്രീ-മാവാ॑ഹയാ॒മി॒ സാവിത്രീ-മാവാ॑ഹയാ॒മി॒ സരസ്വതീ-മാവാ॑ഹയാ॒മി॒ ഛംദര്​ഷീ-നാവാ॑ഹയാ॒മി॒ ശ്രിയ-മാവാഹ॑യാ॒മി॒ ഗായത്രിയാ ഗായത്രീ ച്ഛംദോ വിശ്വാമിത്രഋഷി സ്സവിതാ ദേവതാഽഗ്നിര്മുഖം ബ്രഹ്മാ ശിരോ വിഷ്ണുര്​ഹൃദയഗ്​മ് രുദ്ര-ശ്ശിഖാ പൃഥിവീ യോനിഃ പ്രാണാപാന വ്യാനോദാന സമാനാ സപ്രാണാ ശ്വേതവര്ണാ സാംഖ്യായന സഗോത്രാ ഗായത്രീ ചതുര്വിഗ്​മ് ശത്യക്ഷരാ ത്രിപദാ॑ ഷട്കു॒ക്ഷിഃ॒ പംച-ശീര്​ഷോപനയനേ വി॑നിയോ॒ഗഃ॒ । ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്​മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്​മ് സ॒ത്യമ് । ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥ (മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ജപസംകല്പഃ

പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം സംധ്യാംഗ യഥാശക്തി ഗായത്രീ മഹാമംത്ര ജപം കരിഷ്യേ ॥

കരന്യാസഃ

ഓം തഥ്സ॑വി॒തുഃ ബ്രഹ്മാത്മനേ അംഗുഷ്ടാഭ്യാം നമഃ ।
വരേ᳚ണ്യം॒ വിഷ്ണവാത്മനേ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ രുദ്രാത്മനേ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ധീമഹി സത്യാത്മനേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ ജ്ഞാനാത്മനേ കനിഷ്ടികാഭ്യാം നമഃ ।
പ്രചോദയാ᳚ത് സര്വാത്മനേ കരതല കരപൃഷ്ടാഭ്യാം നമഃ ।

അംഗന്യാസഃ

ഓം തഥ്സ॑വി॒തുഃ ബ്രഹ്മാത്മനേ ഹൃദയായ നമഃ ।
വരേ᳚ണ്യം॒ വിഷ്ണവാത്മനേ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ രുദ്രാത്മനേ ശിഖായൈ വഷട് ।
ധീമഹി സത്യാത്മനേ കവചായ ഹുമ് ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ ജ്ഞാനാത്മനേ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
പ്രചോദയാ᳚ത് സര്വാത്മനേ അസ്ത്രായഫട് ।
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവ॒രോമിതി ദിഗ്ഭംധഃ ।

ധ്യാനമ്

മുക്താവിദ്രുമ ഹേമനീല ധവലച്ചായൈ-ര്മുഖൈ-സ്ത്രീക്ഷണൈഃ ।
യുക്താമിംദുനി ബദ്ധ-രത്ന-മകുടാം തത്വാര്ഥ വര്ണാത്മികാമ് ।
ഗായത്രീം-വഁരദാഭയാംകുശ കശാശ്ശുഭ്രംകപാലംഗദാമ് ।
ശംഖംചക്ര മധാരവിംദ യുഗലം ഹസ്തൈര്വഹംതീം ഭജേ ॥

ചതുര്വിംശതി മുദ്രാ പ്രദര്​ശനം

സുമുഖം സംപുടിംചൈവ വിതതം-വിഁസ്തൃതം തഥാ ।
ദ്വിമുഖം ത്രിമുഖംചൈവ ചതുഃ പംച മുഖം തഥാ ।
ഷണ്മുഖോഽഥോ മുഖം ചൈവ വ്യാപകാംജലികം തഥാ ।
ശകടം-യഁമപാശം ച ഗ്രഥിതം സമ്മുഖോന്മുഖമ് ।
പ്രലംബം മുഷ്ടികം ചൈവ മത്സ്യഃ കൂര്മോ വരാഹകമ് ।
സിംഹാക്രാംതം മഹാക്രാംതം മുദ്ഗരം പല്ലവം തഥാ ।

ചതുര്വിംശതി മുദ്രാ വൈ ഗായത്ര്യാം സുപ്രതിഷ്ഠിതാഃ ।
ഇതിമുദ്രാ ന ജാനാതി ഗായത്രീ നിഷ്ഫലാ ഭവേത് ॥

യോ ദേവ സ്സവിതാഽസ്മാകം ധിയോ ധര്മാദിഗോചരാഃ ।
പ്രേരയേത്തസ്യ യദ്ഭര്ഗസ്ത ദ്വരേണ്യ മുപാസ്മഹേ ॥

ഗായത്രീ മംത്രം

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥

അഷ്ടമുദ്രാ പ്രദര്​ശനം

സുരഭിര്ജ്ഞാന ചക്രേ ച യോനിഃ കൂര്മോഽഥ പംകജമ് ।
ലിംഗം നിര്യാണ മുദ്രാ ചേത്യഷ്ട മുദ്രാഃ പ്രകീര്തിതാഃ ॥
ഓം തത്സദ്ബ്രഹ്മാര്പണമസ്തു ।

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ദ്വിഃ പരിമുജ്യ ।
സകൃദുപ സ്പൃശ്യ ।
യത്സവ്യം പാണിമ് ।
പാദമ് ।
പ്രോക്ഷതി ശിരഃ ।
ചക്ഷുഷീ ।
നാസികേ ।
ശ്രോത്രേ ।
ഹൃദയമാലഭ്യ ।

പ്രാതഃകാല സൂര്യോപസ്ഥാനം

ഓം മി॒ത്രസ്യ॑ ച॒ര്​ഷണീ॒ ധൃത॒ ശ്രവോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ സാന॒ സിമ് । സ॒ത്യം ചി॒ത്രശ്ര॑ വസ്തമമ് । മി॒ത്രോ ജനാന്॑ യാതയതി പ്രജാ॒നന്-മി॒ത്രോ ദാ॑ധാര പൃഥി॒വീ മു॒തദ്യാമ് । മി॒ത്രഃ കൃ॒ഷ്ടീ രനി॑മിഷാ॒ഽഭി ച॑ഷ്ടേ സ॒ത്യായ॑ ഹ॒വ്യം ഘൃ॒തവ॑ദ്വിധേമ । പ്രസമി॑ത്ത്ര॒ മര്ത്യോ॑ അസ്തു॒ പ്രയ॑സ്വാ॒ ന്യസ്ത॑ ആദിത്യ॒ ശിക്ഷ॑തി വ്ര॒തേന॑ । ന ഹ॑ന്യതേ॒ ന ജീ॑യതേ॒ ത്വോതോ॒നൈന॒ മഗ്​മ്ഹോ॑ അശ്നോ॒ ത്യംതി॑തോ॒ ന ദൂ॒രാത് ॥ (തൈ. സം. 3.4.11)

മധ്യാഹ്ന സൂര്യോപസ്ഥാനം

ഓം ആ സ॒ത്യേന॒ രജ॑സാ॒ വര്ത॑മാനോ നിവേ॒ശ॑യ ന്ന॒മൃതം॒ മര്ത്യം॑ച । ഹി॒രണ്യയേ॑ന സവി॒താ രഥേ॒നാഽദേ॒വോ യാ॑തി॒ ഭുവ॑നാ നി॒പശ്യന്॑ ॥

ഉദ്വ॒യ ംതമ॑സ॒ സ്പരി॒ പശ്യം॑തോ॒ ജ്യോതി॒ രുത്ത॑രമ് । ദേ॒വംദേ॑വ॒ത്രാ സൂര്യ॒ മഗ॑ന്മ ജ്യോതി॑ രുത്ത॒മം ॥

ഉദു॒ത്യം ജാ॒തവേ॑ദസം ദേ॒വം-വഁ ॑ഹംതി കേ॒തവഃ॑ । ദൃ॒ശേ വിശ്വാ॑ യ॒ സൂര്യ᳚മ് ॥ ചി॒ത്രം ദേ॒വാനാ॒ മുദ॑ഗാ॒ ദനീ॑കം॒ ചക്ഷു॑-ര്മി॒ത്രസ്യ॒ വരു॑ണ സ്യാ॒ഗ്നേഃ । അപ്രാ॒ ദ്യാവാ॑ പൃഥി॒വീ അംത॒രി॑ക്ഷ॒ഗ്​മ് സൂര്യ॑ ആ॒ത്മാ ജഗ॑ത സ്ത॒സ്ഥുഷ॑ശ്ച ॥

തച്ചക്ഷു॑-ര്ദേ॒വഹി॑തം പു॒രസ്താ᳚ച്ചു॒ക്ര മു॒ച്ചര॑ത് । പശ്യേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജീവേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം നംദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം മോദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ഭവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തഗ്​മ് ശൃ॒ണവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം പബ്ര॑വാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തമജീ॑താസ്യാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജോക്ച॒ സൂര്യം॑ ദൃ॒ഷേ ॥ യ ഉദ॑ഗാന്മഹ॒തോഽര്ണവാ᳚ ദ്വി॒ഭ്രാജ॑മാന സ്സരി॒രസ്യ॒ മധ്യാ॒ഥ്സമാ॑ വൃഷ॒ഭോ ലോ॑ഹിതാ॒ക്ഷസൂര്യോ॑ വിപ॒ശ്ചിന്മന॑സാ പുനാതു ॥

സായംകാല സൂര്യോപസ്ഥാനം

ഓം ഇ॒മമ്മേ॑ വരുണ ശൃധീ॒ ഹവ॑ മ॒ദ്യാ ച॑ മൃഡയ । ത്വാ മ॑വ॒സ്യു രാച॑കേ ॥ തത്വാ॑ യാമി॒ ബ്രഹ്മ॑ണാ॒ വംദ॑മാന॒ സ്ത ദാശാ᳚സ്തേ॒ യജ॑മാനോ ഹ॒വിര്ഭിഃ॑ । അഹേ॑ഡമാനോ വരുണേ॒ഹ ബോ॒ധ്യുരു॑ശ॒ഗ്​മ്॒ സമാ॑ന॒ ആയുഃ॒ പ്രമോ॑ഷീഃ ॥

യച്ചി॒ദ്ധിതേ॒ വിശോ॑യഥാ॒ പ്രദേ॑വ വരുണവ്ര॒തമ് । മി॒നീ॒മസി॒ദ്യ വി॑ദ്യവി । യത്കിംചേ॒ദം-വഁ ॑രുണ॒ദൈവ്യേ॒ ജനേ॑ഽഭിദ്രോ॒ഹ-മ്മ॑നു॒ഷ്യാ᳚ശ്ചരാ॑മസി । അചി॑ത്തീ॒ യത്തവ॒ ധര്മാ॑യുയോപി॒-മമാന॒-സ്തസ്മാ॒ ദേന॑സോ ദേവരീരിഷഃ । കി॒ത॒വാസോ॒ യദ്രി॑രി॒പുര്നദീ॒വി യദ്വാ॑ഘാ സ॒ത്യമു॒തയന്ന വി॒ദ്മ । സര്വാ॒താവിഷ്യ॑ ശിധി॒രേവ॑ദേ॒വാഽഥാ॑തേസ്യാമ വരുണ പ്രി॒യാസഃ॑ ॥ (തൈ. സം. 1.1.1)

ദിഗ്ദേവതാ നമസ്കാരഃ

(ഏതൈര്നമസ്കാരം കുര്യാത്)
ഓം നമഃ॒ പ്രാച്യൈ॑ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമോ ദക്ഷി॑ണായൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമഃ॒ പ്രതീ᳚ച്യൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമ॒ ഉദീ᳚ച്യൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമ॑ ഊ॒ര്ധ്വായൈ॑ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമോഽധ॑രായൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമോ॑ഽവാംത॒രായൈ॑ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।

മുനി നമസ്കാരഃ

നമോ ഗംഗാ യമുനയോ-ര്മധ്യേ യേ॑ വസം॒തി॒ തേ മേ പ്രസന്നാത്മാന ശ്ചിരംജീവിതം-വഁ ॑ര്ധയം॒തി॒ നമോ ഗംഗാ യമുനയോ-ര്മുനി॑ഭ്യശ്ച॒ നമോ നമോ ഗംഗാ യമുനയോ-ര്മുനി॑ഭ്യശ്ച॒ ന॑മഃ ॥

സംധ്യാദേവതാ നമസ്കാരഃ

സംധ്യാ॑യൈ॒ നമഃ॑ । സാവി॑ത്ര്യൈ॒ നമഃ॑ । ഗായ॑ത്ര്യൈ॒ നമഃ॑ । സര॑സ്വത്യൈ॒ നമഃ॑ । സര്വാ॑ഭ്യോ ദേ॒വതാ॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । ദേ॒വേഭ്യോ॒ നമഃ॑ । ഋഷി॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । മുനി॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । ഗുരു॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । പിതൃ॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । കാമോഽകാര്​ഷീ᳚ ര്നമോ॒ നമഃ । മന്യു രകാര്​ഷീ᳚ ര്നമോ॒ നമഃ । പൃഥിവ്യാപസ്തേ॒ജോ വായു॑രാകാ॒ശാത് നമഃ ॥ (തൈ. അര. 2.18.52)

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസു॑ദേവാ॒യ । യാ॒ഗ്​മ് സദാ॑ സര്വഭൂതാ॒നി॒ ച॒രാണി॑ സ്ഥാവ॒രാണി॑ ച । സാ॒യം॒ പ്രാ॒ത ര്ന॑മസ്യം॒തി॒ സാ॒ മാ॒ സംധ്യാ॑ഽഭിരക്ഷതു ॥

ശിവായ വിഷ്ണുരൂപായ ശിവരൂപായ വിഷ്ണവേ ।
ശിവസ്യ ഹൃദയം-വിഁഷ്ണുര്വിഷ്ണോശ്ച ഹൃദയം ശിവഃ ॥
യഥാ ശിവമയോ വിഷ്ണുരേവം-വിഁഷ്ണുമയഃ ശിവഃ ।
യഥാഽംതരം ന പശ്യാമി തഥാ മേ സ്വസ്തിരായുഷി ॥
നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ।
ജഗദ്ധിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിംദായ നമോ നമഃ ॥

ഗായത്രീ ഉദ്വാസന (പ്രസ്ഥാനം)

ഉ॒ത്തമേ॑ ശിഖ॑രേ ജാ॒തേ॒ ഭൂ॒മ്യാം പ॑ര്വത॒മൂര്ഥ॑നി । ബ്രാ॒ഹ്മണേ᳚ഭ്യോഽഭ്യ॑നുജ്ഞാ॒താ॒ ഗ॒ച്ചദേ॑വി യ॒ഥാസു॑ഖമ് । സ്തുതോ മയാ വരദാ വേ॑ദമാ॒താ॒ പ്രചോദയംതീ പവനേ᳚ ദ്വിജാ॒താ । ആയുഃ പൃഥിവ്യാം ദ്രവിണം ബ്ര॑ഹ്മവ॒ര്ച॒സം॒ മഹ്യം ദത്വാ പ്രജാതും ബ്ര॑ഹ്മലോ॒കമ് ॥ (മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്)

ഭഗവന്നമസ്കാരഃ

നമോഽസ്ത്വനംതായ സഹസ്രമൂര്തയേ സഹസ്ര പാദാക്ഷി ശിരോരു ബാഹവേ ।
സഹസ്ര നാമ്നേ പുരുഷായ ശാശ്വതേ സഹസ്രകോടീ യുഗ ധാരിണേ നമഃ ॥

ഭൂമ്യാകാശാഭി വംദനം

ഇ॒ദം ദ്യാ॑വാ പൃഥി॒വീ സ॒ത്യമ॑സ്തു॒ । പിത॒-ര്മാതര്യദി॒ ഹോപ॑ ബൃ॒വേവാ᳚മ് ।
ഭൂ॒തം ദേ॒വാനാ॑ മവമേ അവോ॑ഭിഃ । വിദ്യാ മേ॒ഷം-വൃഁ॒ജിനം॑ ജീ॒രദാ॑നുമ് ॥

ആകാശാത്പതിതം തോയം-യഁഥാ ഗച്ഛതി സാഗരമ് ।
സര്വദേവ നമസ്കാരഃ കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി ॥
ശ്രീ കേശവം പ്രതിഗച്ഛത്യോന്നമ ഇതി ।

സര്വവേദേഷു യത്പുണ്യമ് । സര്വതീര്ഥേഷു യത്ഫലമ് ।
തത്ഫലം പുരുഷ ആപ്നോതി സ്തുത്വാദേവം ജനാര്ധനമ് ॥
സ്തുത്വാദേവം ജനാര്ധന ഓം നമ ഇതി ॥
വാസനാ-ദ്വാസുദേവസ്യ വാസിതം തേ ജയത്രയമ് ।
സര്വഭൂത നിവാസോഽസി ശ്രീവാസുദേവ നമോഽസ്തുതേ ॥
ശ്രീ വാസുദേവ നമോഽസ്തുതേ ഓം നമ ഇതി ।

അഭിവാദഃ (പ്രവര)

ചതുസ്സാഗര പര്യംതം ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ ശുഭം ഭവതു । ... പ്രവരാന്വിത ... ഗോത്രഃ ... സൂത്രഃ ... ശാഖാധ്യായീ ... അഹം ഭോ അഭിവാദയേ ॥

ഈശ്വരാര്പണം

കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ । ബുദ്ധ്യാഽഽത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്സ്വഭാവാത് ।
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ ശ്രീമന്നാരായണായേതി സമര്പയാമി ॥
ഹരിഃ ഓം തത്സത് । തത്സര്വം ശ്രീ പരമേശ്വരാര്പണമസ്തു ।

નિત્ય સંધ્યા વંદનમ્

This document is in Gujarati language.

શરીર શુદ્ધિ

અપવિત્રઃ પવિત્રો વા સર્વાવસ્થાં᳚ ગતોઽપિવા ।
યઃ સ્મરેત્ પુંડરીકાક્ષં સ બાહ્યાભ્યંતર શ્શુચિઃ ॥
પુંડરીકાક્ષ ! પુંડરીકાક્ષ ! પુંડરીકાક્ષાય નમઃ ।

આચમનઃ

ઓં આચમ્ય
ઓં કેશવાય સ્વાહા
ઓં નારાયણાય સ્વાહા
ઓં માધવાય સ્વાહા (ઇતિ ત્રિરાચમ્ય)
ઓં ગોવિંદાય નમઃ (પાણી માર્જયિત્વા)
ઓં-વિઁષ્ણવે નમઃ
ઓં મધુસૂદનાય નમઃ (ઓષ્ઠૌ માર્જયિત્વા)
ઓં ત્રિવિક્રમાય નમઃ
ઓં-વાઁમનાય નમઃ (શિરસિ જલં પ્રોક્ષ્ય)
ઓં શ્રીધરાય નમઃ
ઓં હૃષીકેશાય નમઃ (વામહસ્તે જલં પ્રોક્ષ્ય)
ઓં પદ્મનાભાય નમઃ (પાદયોઃ જલં પ્રોક્ષ્ય)
ઓં દામોદરાય નમઃ (શિરસિ જલં પ્રોક્ષ્ય)
ઓં સંકર્​ષણાય નમઃ (અંગુળિભિશ્ચિબુકં જલં પ્રોક્ષ્ય)
ઓં-વાઁસુદેવાય નમઃ
ઓં પ્રદ્યુમ્નાય નમઃ (નાસિકાં સ્પૃષ્ટ્વા)
ઓં અનિરુદ્ધાય નમઃ
ઓં પુરુષોત્તમાય નમઃ
ઓં અધોક્ષજાય નમઃ
ઓં નારસિંહાય નમઃ (નેત્રે શ્રોત્રે ચ સ્પૃષ્ટ્વા)
ઓં અચ્યુતાય નમઃ (નાભિં સ્પૃષ્ટ્વા)
ઓં જનાર્ધનાય નમઃ (હૃદયં સ્પૃષ્ટ્વા)
ઓં ઉપેંદ્રાય નમઃ (હસ્તં શિરસિ નિક્ષિપ્ય)
ઓં હરયે નમઃ
ઓં શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ (અંસૌ સ્પૃષ્ટ્વા)
ઓં શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મણે નમો નમઃ

(એતાન્યુચ્ચાર્ય ઉપ્યક્ત પ્રકારં કૃતે અંગાનિ શુદ્ધાનિ ભવેયુઃ)

ભૂતોચ્ચાટન

ઉત્તિષ્ઠંતુ । ભૂત પિશાચાઃ । યે તે ભૂમિભારકાઃ । યે તેષામવિરોધેન । બ્રહ્મકર્મ સમારભે । ઓં ભૂર્ભુવસ્સુવઃ ।
દૈવી ગાયત્રી ચંદઃ પ્રાણાયામે વિનિયોગઃ

(પ્રાણાયામં કૃત્વા કુંભકે ઇમં ગાયત્રી મંત્રમુચ્છરેત્)

પ્રાણાયામઃ

ઓં ભૂઃ । ઓં ભુવઃ । ઓગ્​મ્ સુવઃ । ઓં મહઃ । ઓં જનઃ । ઓં તપઃ । ઓગ્​મ્ સ॒ત્યમ્ ।
ઓં તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ ।
ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥
ઓમાપો॒ જ્યોતી॒ રસો॒ઽમૃતં॒ બ્રહ્મ॒ ભૂ-ર્ભુવ॒-સ્સુવ॒રોમ્ ॥ (તૈ. અર. 10-27)

સંકલ્પઃ

મમોપાત્ત, દુરિત ક્ષયદ્વારા, શ્રી પરમેશ્વર મુદ્દિસ્ય, શ્રી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થં, શુભે, શોભને, અભ્યુદય મુહૂર્તે, શ્રી મહાવિષ્ણો રાજ્ઞયા, પ્રવર્ત માનસ્ય, અદ્ય બ્રહ્મણઃ, દ્વિતીય પરાર્થે, શ્વેતવરાહ કલ્પે, વૈવશ્વત મન્વંતરે, કલિયુગે, પ્રથમ પાદે, (ભારત દેશઃ - જંબૂ દ્વીપે, ભરત વર્​ષે, ભરત ખંડે, મેરોઃ દક્ષિણ/ઉત્તર દિગ્ભાગે; અમેરિકા - ક્રૌંચ દ્વીપે, રમણક વર્​ષે, ઐંદ્રિક ખંડે, સપ્ત સમુદ્રાંતરે, કપિલારણ્યે), શોભન ગૃહે, સમસ્ત દેવતા બ્રાહ્મણ, હરિહર ગુરુચરણ સન્નિથૌ, અસ્મિન્, વર્તમાન, વ્યાવહારિક, ચાંદ્રમાન, ... સં​વઁત્સરે, ... અયને, ... ઋતે, ... માસે, ... પક્ષે, ... તિથૌ, ... વાસરે, ... શુભ નક્ષત્ર, શુભ યોગ, શુભ કરણ, એવંગુણ, વિશેષણ, વિશિષ્ઠાયાં, શુભ તિથૌ, શ્રીમાન્, ... ગોત્રઃ, ... નામધેયઃ, ... ગોત્રસ્ય, ... નામધેયોહંઃ પ્રાતઃ/મધ્યાહ્નિક/સાયં સંધ્યાં ઉપાસિષ્યે ॥

માર્જનઃ

ઓં આપો॒હિષ્ઠા મ॑યો॒ભુવઃ॑ । તા ન॑ ઊ॒ર્જે દ॑ધાતન । મ॒હેરણા॑ય॒ ચક્ષ॑સે । યો વઃ॑ શિ॒વત॑મો॒ રસઃ॑ । તસ્ય॑ ભાજયતે॒ હ નઃ॒ । ઉ॒શ॒તીરિ॑વ મા॒તરઃ॑ । તસ્મા॒ અરં॑ગ મામ વઃ । યસ્ય॒ ક્ષયા॑ય॒ જિન્વ॑થ । આપો॑ જ॒નય॑થા ચ નઃ । (તૈ. અર. 4-42)

(ઇતિ શિરસિ માર્જયેત્)
(હસ્તેન જલં ગૃહીત્વા)

પ્રાતઃ કાલ મંત્રાચમનઃ

સૂર્ય શ્ચ, મામન્યુ શ્ચ, મન્યુપતય શ્ચ, મન્યુ॑કૃતે॒ભ્યઃ । પાપેભ્યો॑ રક્ષં॒તામ્ । યદ્રાત્ર્યા પાપ॑ મકા॒ર્​ષમ્ । મનસા વાચા॑ હ॒સ્તાભ્યામ્ । પદ્ભ્યા મુદરે॑ણ શિં॒ચા । રાત્રિ॒ સ્તદ॑વલું॒પતુ । યત્કિંચ॑ દુરિ॒તં મયિ॑ । ઇદમહં મા મમૃ॑ત યો॒ નૌ । સૂર્યે જ્યોતિષિ જુહો॑મિ સ્વા॒હા᳚ ॥ (તૈ. અર. 10. 24)

મધ્યાહ્ન કાલ મંત્રાચમનઃ

આપઃ॑ પુનંતુ પૃથિ॒વીં પૃ॑થિ॒વી પૂ॒તા પુ॑નાતુ॒ મામ્ । પુ॒નંતુ॒ બ્રહ્મ॑ણ॒સ્પતિ॒ ર્બ્રહ્મા॑ પૂ॒તા પુ॑નાતુ॒ મામ્ । યદુચ્છિ॑ષ્ટ॒ મભો᳚જ્યં॒ યદ્વા॑ દુ॒શ્ચરિ॑તં॒ મમ॑ । સર્વં॑ પુનંતુ॒ મા માપો॑ઽસ॒તાંચ॑ પ્રતિ॒ગ્રહ॒ગ્ગ્॒ સ્વાહા᳚ ॥ (તૈ. અર. પરિશિષ્ટઃ 10. 30)

સાયંકાલ મંત્રાચમનઃ

અગ્નિ શ્ચ મા મન્યુ શ્ચ મન્યુપતય શ્ચ મન્યુ॑કૃતેભ્યઃ । પાપેભ્યો॑ રક્ષં॒તામ્ । યદહ્ના પાપ॑ મકા॒ર્​ષમ્ । મનસા વાચા॑ હસ્તા॒ભ્યામ્ । પદ્ભ્યા મુદરે॑ણ શિં॒ચા । અહ સ્તદ॑વલું॒પતુ । ય ત્કિંચ॑ દુરિ॒તં મયિ॑ । ઇદ મહં મા મમૃ॑ત યો॒નૌ । સત્યે જ્યોતિષિ જુહોમિ સ્વા॒હા ॥ (તૈ. અર. 10. 24)

(ઇતિ મંત્રેણ જલં પિબેત્)
આચમ્ય (ઓં કેશવાય સ્વાહા, ... શ્રી કૃષ્ણ પરબ્રહ્મણે નમો નમઃ)

દ્વિતીય માર્જનઃ

દ॒ધિ॒ ક્રાવ્​ણ્ણો॑ અકારિષમ્ । જિ॒ષ્ણો રશ્વ॑સ્ય વા॒જિ॑નઃ ।
સુ॒રભિનો॒ મુખા॑કર॒ત્પ્રણ॒ આયૂગ્​મ્॑ષિ તારિષત્ ॥

(સૂર્યપક્ષે લોકયાત્રા નિર્વાહક ઇત્યર્થઃ)

ઓં આપો॒ હિષ્ઠા મ॑યો॒ભુવઃ॑ । તા ન॑ ઊ॒ર્જે દ॑ધાતન । મ॒હેરણા॑ય॒ ચક્ષ॑સે । યો વઃ॑ શિ॒વત॑મો॒ રસઃ॑ । તસ્ય॑ ભાજયતે॒ હ નઃ॒ । ઉ॒શ॒તીરિ॑વ મા॒તરઃ॑ । તસ્મા॒ અરં॑ગ મામ વઃ । યસ્ય॒ ક્ષયા॑ય॒ જિન્વ॑થ । આપો॑ જ॒નય॑થા ચ નઃ ॥ (તૈ. અર. 4. 42)

પુનઃ માર્જનઃ

હિર॑ણ્યવર્ણા॒ શ્શુચ॑યઃ પાવ॒કાઃ યા સુ॑જા॒તઃ ક॒શ્યપો॒ યા સ્વિંદ્રઃ॑ । અ॒ગ્નિં-યાઁ ગર્ભં॑દધિ॒રે વિરૂ॑પા॒ સ્તાન॒ આપ॒શ્શગ્ગ્ સ્યો॒ના ભ॑વંતુ । યા સા॒ગ્​મ્॒ રાજા॒ વરુ॑ણો॒ યાતિ॒ મધ્યે॑ સત્યાનૃ॒તે અ॑વ॒પશ્યં॒ જના॑નામ્ । મ॒ધુ॒ શ્ચુત॒શ્શુચ॑યો॒ યાઃ પા॑વ॒કા સ્તાન॒ આપ॒શ્શગ્ગ્ સ્યો॒ના ભ॑વંતુ । યાસાં᳚ દે॒વા દિ॒વિ કૃ॒ણ્વંતિ॑ ભ॒ક્ષં-યાઁ અં॒તરિ॑ક્ષે બહુ॒થા ભવં॑તિ । યાઃ પૃ॑થિ॒વીં પય॑સોં॒દંતિ॑ શ્શુ॒ક્રાસ્તાન॒ આપ॒શગ્ગ્ સ્યો॒ના ભ॑વંતુ । યાઃ શિ॒વેન॑ મા॒ ચક્ષુ॑ષા પશ્યતાપશ્શિ॒વયા॑ ત॒નુ વોપ॑સ્પૃશત॒ ત્વચ॑ મ્મે । સર્વાગ્​મ્॑ અ॒ગ્નીગ્​મ્ ર॑પ્સુ॒ષદો॑ હુ॒વે વો॒ મયિ॒ વર્ચો॒ બલ॒ મોજો॒ નિધ॑ત્ત ॥ (તૈ. સં. 5. 6. 1)
(માર્જનં કુર્યાત્)

અઘમર્​ષણ મંત્રઃ પાપવિમોચનં

(હસ્તેન જલમાદાય નિશ્શ્વસ્ય વામતો નિક્ષિતપેત્)
દ્રુ॒પ॒દા દિ॑વ મુંચતુ । દ્રુ॒પ॒દા દિ॒વે ન્મુ॑મુચા॒નઃ ।
સ્વિ॒ન્ન સ્સ્ના॒ત્વી મલા॑ દિવઃ । પૂ॒તં પવિત્રે॑ણે॒ વાજ્યં᳚ આપ॑ શ્શુંદંતુ॒ મૈન॑સઃ ॥ (તૈ. બ્રા. 266)

આચમ્ય (ઓં કેશવાય સ્વાહા, ... શ્રી કૃષ્ણ પરબ્રહ્મણે નમો નમઃ)
પ્રાણાયામમ્ય

લઘુસંકલ્પઃ

પૂર્વોક્ત એવંગુણ વિશેષણ વિશિષ્ઠાયાં શુભતિથૌ મમોપાત્ત દુરિત ક્ષયદ્વારા શ્રી પરમેશ્વર મુદ્દિસ્ય શ્રી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થં પ્રાતસ્સંધ્યાંગ યથા કાલોચિત અર્ઘ્યપ્રદાનં કરિષ્યે ॥

પ્રાતઃ કાલાર્ઘ્ય મંત્રં

ઓં ભૂર્ભુવ॒સ્સુવઃ॑ ॥ તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥ 3 ॥

મધ્યાહ્નાર્ઘ્ય મંત્રં

ઓં હ॒ગ્​મ્॒ સશ્શુ॑ચિ॒ષ દ્વસુ॑રંતરિક્ષ॒સ દ્દોતા॑ વેદિ॒ષદતિ॑થિ ર્દુરોણ॒સત્ । નૃ॒ષ દ્વ॑ર॒સ દૃ॑ત॒સ દ્વ્યો॑મ॒ સદ॒બ્જા ગો॒જા ઋ॑ત॒જા અ॑દ્રિ॒જા ઋ॒તમ્-બૃ॒હત્ ॥ (તૈ. અર. 10. 4)

સાયં કાલાર્ઘ્ય મંત્રં

ઓં ભૂર્ભુવ॒સ્સુવઃ॑ ॥ તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥ ઓં ભૂઃ । ઓં ભુવઃ । ઓગ્​મ્ સુવઃ । ઓં મહઃ । ઓં જનઃ । ઓં તપઃ । ઓગ્​મ્ સ॒ત્યમ્ । ઓં તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥ ઓમાપો॒ જ્યોતી॒ રસો॒ઽમૃતં॒ બ્રહ્મ॒ ભૂ-ર્ભુવ॒-સ્સુવ॒રોમ્ ॥

(ઇત્યંજલિત્રયં-વિઁસૃજેત્)

કાલાતિક્રમણ પ્રાયશ્ચિત્તં
આચમ્ય...
પૂર્વોક્ત એવંગુણ વિશેષણ વિશિષ્ઠાયાં શુભતિથૌ મમોપાત્ત દુરિત ક્ષયદ્વારા શ્રી પરમેશ્વર મુદ્દિસ્ય શ્રી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થં કાલાતિક્રમ દોષપરિહારાર્થં ચતુર્થા અર્ઘ્યપ્રદાનં કરિષ્યે ॥

ઓં ભૂર્ભુવ॒સ્સુવઃ॑ ॥ તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥ ઓં ભૂઃ । ઓં ભુવઃ । ઓગ્​મ્ સુવઃ । ઓં મહઃ । ઓં જનઃ । ઓં તપઃ । ઓગ્​મ્ સ॒ત્યમ્ । ઓં તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥ ઓમાપો॒ જ્યોતી॒ રસો॒ઽમૃતં॒ બ્રહ્મ॒ ભૂ-ર્ભુવ॒-સ્સુવ॒રોમ્ ॥
(ઇતિ જલં-વિઁસૃજેત્)

સજલ પ્રદક્ષિણં

ઓં ઉ॒દ્યંત॑મસ્તં॒-યંઁત॑-માદિ॒ત્ય-મ॑ભિથ્યા॒ય-ન્કુ॒ર્વન્બ્રા᳚હ્મ॒ણો વિ॒દ્વાન્-થ્સ॒કલં॑ભ॒દ્રમ॑શ્નુતે॒ અસાવા॑દિ॒ત્યો બ્ર॒હ્મેતિ॒ ॥ બ્રહ્મૈ॒વ સન્-બ્રહ્મા॒પ્યેતિ॒ ય એ॒વં-વેઁદ ॥ અસાવાદિત્યો બ્રહ્મ ॥ (તૈ. અર. 2. 2)

(એવં અર્ઘ્યત્રયં દદ્યાત્ કાલાતિક્રમણે પૂર્વવત્)
(પશ્ચાત્ હસ્તેન જલમાદાય પ્રદક્ષિણં કુર્યાત્)
(દ્વિરાચમ્ય પ્રાણાયામ ત્રયં કૃત્વા)

આચમ્ય (ઓં કેશવાય સ્વાહા, ... શ્રી કૃષ્ણ પરબ્રહ્મણે નમો નમઃ)

સંધ્યાંગ તર્પણં
પ્રાતઃકાલ તર્પણં

સંધ્યાં તર્પયામિ, ગાયત્રીં તર્પયામિ, બ્રાહ્મીં તર્પયામિ, નિમૃજીં તર્પયામિ ॥

મધ્યાહ્ન તર્પણં

સંધ્યાં તર્પયામિ, સાવિત્રીં તર્પયામિ, રૌદ્રીં તર્પયામિ, નિમૃજીં તર્પયામિ ॥

સાયંકાલ તર્પણં
સંધ્યાં તર્પયામિ, સરસ્વતીં તર્પયામિ, વૈષ્ણવીં તર્પયામિ, નિમૃજીં તર્પયામિ ॥

(પુનરાચમનં કુર્યાત્)

ગાયત્રી અવાહન

ઓમિત્યેકાક્ષ॑રં બ્ર॒હ્મ । અગ્નિર્દેવતા બ્રહ્મ॑ ઇત્યા॒ર્​ષમ્ । ગાયત્રં છંદં પરમાત્મં॑ સરૂ॒પમ્ । સાયુજ્યં-વિઁ॑નિયો॒ગ॒મ્ ॥ (તૈ. અર. 10. 33)

આયા॑તુ॒ વર॑દા દે॒વી॒ અ॒ક્ષરં॑ બ્રહ્મ॒સંમિ॒તમ્ । ગા॒ય॒ત્રીં᳚ છંદ॑સાં મા॒તેદં બ્ર॑હ્મ જુ॒ષસ્વ॑ મે । યદહ્ના᳚-ત્કુરુ॑તે પા॒પં॒ તદહ્ના᳚-ત્પ્રતિ॒મુચ્ય॑તે । યદ્રાત્રિયા᳚-ત્કુરુ॑તે પા॒પં॒ તદ્રાત્રિયા᳚-ત્પ્રતિ॒મુચ્ય॑તે । સર્વ॑ વ॒ર્ણે મ॑હાદે॒વિ॒ સં॒ધ્યાવિ॑દ્યે સ॒રસ્વ॑તિ ॥

ઓજો॑ઽસિ॒ સહો॑ઽસિ॒ બલ॑મસિ॒ ભ્રાજો॑ઽસિ દે॒વાનાં॒ ધામ॒નામા॑સિ॒ વિશ્વ॑મસિ વિ॒શ્વાયુ॒-સ્સર્વ॑મસિ સ॒ર્વાયુ-રભિભૂરોમ્ । ગાયત્રી-માવા॑હયા॒મિ॒ સાવિત્રી-માવા॑હયા॒મિ॒ સરસ્વતી-માવા॑હયા॒મિ॒ છંદર્​ષી-નાવા॑હયા॒મિ॒ શ્રિય-માવાહ॑યા॒મિ॒ ગાયત્રિયા ગાયત્રી ચ્છંદો વિશ્વામિત્રઋષિ સ્સવિતા દેવતાઽગ્નિર્મુખં બ્રહ્મા શિરો વિષ્ણુર્​હૃદયગ્​મ્ રુદ્ર-શ્શિખા પૃથિવી યોનિઃ પ્રાણાપાન વ્યાનોદાન સમાના સપ્રાણા શ્વેતવર્ણા સાંખ્યાયન સગોત્રા ગાયત્રી ચતુર્વિગ્​મ્ શત્યક્ષરા ત્રિપદા॑ ષટ્કુ॒ક્ષિઃ॒ પંચ-શીર્​ષોપનયને વિ॑નિયો॒ગઃ॒ । ઓં ભૂઃ । ઓં ભુવઃ । ઓગ્​મ્ સુવઃ । ઓં મહઃ । ઓં જનઃ । ઓં તપઃ । ઓગ્​મ્ સ॒ત્યમ્ । ઓં તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ । ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥ ઓમાપો॒ જ્યોતી॒ રસો॒ઽમૃતં॒ બ્રહ્મ॒ ભૂ-ર્ભુવ॒-સ્સુવ॒રોમ્ ॥ (મહાનારાયણ ઉપનિષત્)

આચમ્ય (ઓં કેશવાય સ્વાહા, ... શ્રી કૃષ્ણ પરબ્રહ્મણે નમો નમઃ)

જપસંકલ્પઃ

પૂર્વોક્ત એવંગુણ વિશેષણ વિશિષ્ઠાયાં શુભતિથૌ મમોપાત્ત દુરિત ક્ષયદ્વારા શ્રી પરમેશ્વર મુદ્દિસ્ય શ્રી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થં સંધ્યાંગ યથાશક્તિ ગાયત્રી મહામંત્ર જપં કરિષ્યે ॥

કરન્યાસઃ

ઓં તથ્સ॑વિ॒તુઃ બ્રહ્માત્મને અંગુષ્ટાભ્યાં નમઃ ।
વરે᳚ણ્યં॒ વિષ્ણવાત્મને તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ રુદ્રાત્મને મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ધીમહિ સત્યાત્મને અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ધિયો॒ યો નઃ॑ જ્ઞાનાત્મને કનિષ્ટિકાભ્યાં નમઃ ।
પ્રચોદયા᳚ત્ સર્વાત્મને કરતલ કરપૃષ્ટાભ્યાં નમઃ ।

અંગન્યાસઃ

ઓં તથ્સ॑વિ॒તુઃ બ્રહ્માત્મને હૃદયાય નમઃ ।
વરે᳚ણ્યં॒ વિષ્ણવાત્મને શિરસે સ્વાહા ।
ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ રુદ્રાત્મને શિખાયૈ વષટ્ ।
ધીમહિ સત્યાત્મને કવચાય હુમ્ ।
ધિયો॒ યો નઃ॑ જ્ઞાનાત્મને નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
પ્રચોદયા᳚ત્ સર્વાત્મને અસ્ત્રાયફટ્ ।
ઓં ભૂર્ભુવ॒સ્સુવ॒રોમિતિ દિગ્ભંધઃ ।

ધ્યાનમ્

મુક્તાવિદ્રુમ હેમનીલ ધવળચ્ચાયૈ-ર્મુખૈ-સ્ત્રીક્ષણૈઃ ।
યુક્તામિંદુનિ બદ્ધ-રત્ન-મકુટાં તત્વાર્થ વર્ણાત્મિકામ્ ।
ગાયત્રીં-વઁરદાભયાંકુશ કશાશ્શુભ્રંકપાલંગદામ્ ।
શંખંચક્ર મધારવિંદ યુગળં હસ્તૈર્વહંતીં ભજે ॥

ચતુર્વિંશતિ મુદ્રા પ્રદર્​શનં

સુમુખં સંપુટિંચૈવ વિતતં-વિઁસ્તૃતં તથા ।
દ્વિમુખં ત્રિમુખંચૈવ ચતુઃ પંચ મુખં તથા ।
ષણ્મુખોઽથો મુખં ચૈવ વ્યાપકાંજલિકં તથા ।
શકટં-યઁમપાશં ચ ગ્રથિતં સમ્મુખોન્મુખમ્ ।
પ્રલંબં મુષ્ટિકં ચૈવ મત્સ્યઃ કૂર્મો વરાહકમ્ ।
સિંહાક્રાંતં મહાક્રાંતં મુદ્ગરં પલ્લવં તથા ।

ચતુર્વિંશતિ મુદ્રા વૈ ગાયત્ર્યાં સુપ્રતિષ્ઠિતાઃ ।
ઇતિમુદ્રા ન જાનાતિ ગાયત્રી નિષ્ફલા ભવેત્ ॥

યો દેવ સ્સવિતાઽસ્માકં ધિયો ધર્માદિગોચરાઃ ।
પ્રેરયેત્તસ્ય યદ્ભર્ગસ્ત દ્વરેણ્ય મુપાસ્મહે ॥

ગાયત્રી મંત્રં

ઓં ભૂર્ભુવ॒સ્સુવઃ॑ ॥ તથ્સ॑વિ॒તુર્વરે᳚ણ્યં॒ ભર્ગો॑ દે॒વસ્ય॑ ધીમહિ ।
ધિયો॒ યો નઃ॑ પ્રચોદયા᳚ત્ ॥

અષ્ટમુદ્રા પ્રદર્​શનં

સુરભિર્જ્ઞાન ચક્રે ચ યોનિઃ કૂર્મોઽથ પંકજમ્ ।
લિંગં નિર્યાણ મુદ્રા ચેત્યષ્ટ મુદ્રાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥
ઓં તત્સદ્બ્રહ્માર્પણમસ્તુ ।

આચમ્ય (ઓં કેશવાય સ્વાહા, ... શ્રી કૃષ્ણ પરબ્રહ્મણે નમો નમઃ)

દ્વિઃ પરિમુજ્ય ।
સકૃદુપ સ્પૃશ્ય ।
યત્સવ્યં પાણિમ્ ।
પાદમ્ ।
પ્રોક્ષતિ શિરઃ ।
ચક્ષુષી ।
નાસિકે ।
શ્રોત્રે ।
હૃદયમાલભ્ય ।

પ્રાતઃકાલ સૂર્યોપસ્થાનં

ઓં મિ॒ત્રસ્ય॑ ચ॒ર્​ષણી॒ ધૃત॒ શ્રવો॑ દે॒વસ્ય॑ સાન॒ સિમ્ । સ॒ત્યં ચિ॒ત્રશ્ર॑ વસ્તમમ્ । મિ॒ત્રો જનાન્॑ યાતયતિ પ્રજા॒નન્-મિ॒ત્રો દા॑ધાર પૃથિ॒વી મુ॒તદ્યામ્ । મિ॒ત્રઃ કૃ॒ષ્ટી રનિ॑મિષા॒ઽભિ ચ॑ષ્ટે સ॒ત્યાય॑ હ॒વ્યં ઘૃ॒તવ॑દ્વિધેમ । પ્રસમિ॑ત્ત્ર॒ મર્ત્યો॑ અસ્તુ॒ પ્રય॑સ્વા॒ ન્યસ્ત॑ આદિત્ય॒ શિક્ષ॑તિ વ્ર॒તેન॑ । ન હ॑ન્યતે॒ ન જી॑યતે॒ ત્વોતો॒નૈન॒ મગ્​મ્હો॑ અશ્નો॒ ત્યંતિ॑તો॒ ન દૂ॒રાત્ ॥ (તૈ. સં. 3.4.11)

મધ્યાહ્ન સૂર્યોપસ્થાનં

ઓં આ સ॒ત્યેન॒ રજ॑સા॒ વર્ત॑માનો નિવે॒શ॑ય ન્ન॒મૃતં॒ મર્ત્યં॑ચ । હિ॒રણ્યયે॑ન સવિ॒તા રથે॒નાઽદે॒વો યા॑તિ॒ ભુવ॑ના નિ॒પશ્યન્॑ ॥

ઉદ્વ॒ય ંતમ॑સ॒ સ્પરિ॒ પશ્યં॑તો॒ જ્યોતિ॒ રુત્ત॑રમ્ । દે॒વંદે॑વ॒ત્રા સૂર્ય॒ મગ॑ન્મ જ્યોતિ॑ રુત્ત॒મં ॥

ઉદુ॒ત્યં જા॒તવે॑દસં દે॒વં-વઁ॑હંતિ કે॒તવઃ॑ । દૃ॒શે વિશ્વા॑ ય॒ સૂર્ય᳚મ્ ॥ ચિ॒ત્રં દે॒વાના॒ મુદ॑ગા॒ દની॑કં॒ ચક્ષુ॑-ર્મિ॒ત્રસ્ય॒ વરુ॑ણ સ્યા॒ગ્નેઃ । અપ્રા॒ દ્યાવા॑ પૃથિ॒વી અંત॒રિ॑ક્ષ॒ગ્​મ્ સૂર્ય॑ આ॒ત્મા જગ॑ત સ્ત॒સ્થુષ॑શ્ચ ॥

તચ્ચક્ષુ॑-ર્દે॒વહિ॑તં પુ॒રસ્તા᳚ચ્ચુ॒ક્ર મુ॒ચ્ચર॑ત્ । પશ્યે॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં જીવે॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં નંદા॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં મોદા॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં ભવા॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તગ્​મ્ શૃ॒ણવા॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં પબ્ર॑વામ શ॒રદ॑શ્શ॒તમજી॑તાસ્યામ શ॒રદ॑શ્શ॒તં જોક્ચ॒ સૂર્યં॑ દૃ॒ષે ॥ ય ઉદ॑ગાન્મહ॒તોઽર્ણવા᳚ દ્વિ॒ભ્રાજ॑માન સ્સરિ॒રસ્ય॒ મધ્યા॒થ્સમા॑ વૃષ॒ભો લો॑હિતા॒ક્ષસૂર્યો॑ વિપ॒શ્ચિન્મન॑સા પુનાતુ ॥

સાયંકાલ સૂર્યોપસ્થાનં

ઓં ઇ॒મમ્મે॑ વરુણ શૃધી॒ હવ॑ મ॒દ્યા ચ॑ મૃડય । ત્વા મ॑વ॒સ્યુ રાચ॑કે ॥ તત્વા॑ યામિ॒ બ્રહ્મ॑ણા॒ વંદ॑માન॒ સ્ત દાશા᳚સ્તે॒ યજ॑માનો હ॒વિર્ભિઃ॑ । અહે॑ડમાનો વરુણે॒હ બો॒ધ્યુરુ॑શ॒ગ્​મ્॒ સમા॑ન॒ આયુઃ॒ પ્રમો॑ષીઃ ॥

યચ્ચિ॒દ્ધિતે॒ વિશો॑યથા॒ પ્રદે॑વ વરુણવ્ર॒તમ્ । મિ॒ની॒મસિ॒દ્ય વિ॑દ્યવિ । યત્કિંચે॒દં-વઁ॑રુણ॒દૈવ્યે॒ જને॑ઽભિદ્રો॒હ-મ્મ॑નુ॒ષ્યા᳚શ્ચરા॑મસિ । અચિ॑ત્તી॒ યત્તવ॒ ધર્મા॑યુયોપિ॒-મમાન॒-સ્તસ્મા॒ દેન॑સો દેવરીરિષઃ । કિ॒ત॒વાસો॒ યદ્રિ॑રિ॒પુર્નદી॒વિ યદ્વા॑ઘા સ॒ત્યમુ॒તયન્ન વિ॒દ્મ । સર્વા॒તાવિષ્ય॑ શિધિ॒રેવ॑દે॒વાઽથા॑તેસ્યામ વરુણ પ્રિ॒યાસઃ॑ ॥ (તૈ. સં. 1.1.1)

દિગ્દેવતા નમસ્કારઃ

(એતૈર્નમસ્કારં કુર્યાત્)
ઓં નમઃ॒ પ્રાચ્યૈ॑ દિ॒શે યાશ્ચ॑ દે॒વતા॑ એ॒તસ્યાં॒ પ્રતિ॑વસંત્યે॒ તાભ્ય॑શ્ચ॒ નમઃ॑ ।
ઓં નમો દક્ષિ॑ણાયૈ દિ॒શે યાશ્ચ॑ દે॒વતા॑ એ॒તસ્યાં॒ પ્રતિ॑વસંત્યે॒ તાભ્ય॑શ્ચ॒ નમઃ॑ ।
ઓં નમઃ॒ પ્રતી᳚ચ્યૈ દિ॒શે યાશ્ચ॑ દે॒વતા॑ એ॒તસ્યાં॒ પ્રતિ॑વસંત્યે॒ તાભ્ય॑શ્ચ॒ નમઃ॑ ।
ઓં નમ॒ ઉદી᳚ચ્યૈ દિ॒શે યાશ્ચ॑ દે॒વતા॑ એ॒તસ્યાં॒ પ્રતિ॑વસંત્યે॒ તાભ્ય॑શ્ચ॒ નમઃ॑ ।
ઓં નમ॑ ઊ॒ર્ધ્વાયૈ॑ દિ॒શે યાશ્ચ॑ દે॒વતા॑ એ॒તસ્યાં॒ પ્રતિ॑વસંત્યે॒ તાભ્ય॑શ્ચ॒ નમઃ॑ ।
ઓં નમોઽધ॑રાયૈ દિ॒શે યાશ્ચ॑ દે॒વતા॑ એ॒તસ્યાં॒ પ્રતિ॑વસંત્યે॒ તાભ્ય॑શ્ચ॒ નમઃ॑ ।
ઓં નમો॑ઽવાંત॒રાયૈ॑ દિ॒શે યાશ્ચ॑ દે॒વતા॑ એ॒તસ્યાં॒ પ્રતિ॑વસંત્યે॒ તાભ્ય॑શ્ચ॒ નમઃ॑ ।

મુનિ નમસ્કારઃ

નમો ગંગા યમુનયો-ર્મધ્યે યે॑ વસં॒તિ॒ તે મે પ્રસન્નાત્માન શ્ચિરંજીવિતં-વઁ॑ર્ધયં॒તિ॒ નમો ગંગા યમુનયો-ર્મુનિ॑ભ્યશ્ચ॒ નમો નમો ગંગા યમુનયો-ર્મુનિ॑ભ્યશ્ચ॒ ન॑મઃ ॥

સંધ્યાદેવતા નમસ્કારઃ

સંધ્યા॑યૈ॒ નમઃ॑ । સાવિ॑ત્ર્યૈ॒ નમઃ॑ । ગાય॑ત્ર્યૈ॒ નમઃ॑ । સર॑સ્વત્યૈ॒ નમઃ॑ । સર્વા॑ભ્યો દે॒વતા॑ભ્યો॒ નમઃ॑ । દે॒વેભ્યો॒ નમઃ॑ । ઋષિ॑ભ્યો॒ નમઃ॑ । મુનિ॑ભ્યો॒ નમઃ॑ । ગુરુ॑ભ્યો॒ નમઃ॑ । પિતૃ॑ભ્યો॒ નમઃ॑ । કામોઽકાર્​ષી᳚ ર્નમો॒ નમઃ । મન્યુ રકાર્​ષી᳚ ર્નમો॒ નમઃ । પૃથિવ્યાપસ્તે॒જો વાયુ॑રાકા॒શાત્ નમઃ ॥ (તૈ. અર. 2.18.52)

ઓં નમો ભગવતે વાસુ॑દેવા॒ય । યા॒ગ્​મ્ સદા॑ સર્વભૂતા॒નિ॒ ચ॒રાણિ॑ સ્થાવ॒રાણિ॑ ચ । સા॒યં॒ પ્રા॒ત ર્ન॑મસ્યં॒તિ॒ સા॒ મા॒ સંધ્યા॑ઽભિરક્ષતુ ॥

શિવાય વિષ્ણુરૂપાય શિવરૂપાય વિષ્ણવે ।
શિવસ્ય હૃદયં-વિઁષ્ણુર્વિષ્ણોશ્ચ હૃદયં શિવઃ ॥
યથા શિવમયો વિષ્ણુરેવં-વિઁષ્ણુમયઃ શિવઃ ।
યથાઽંતરં ન પશ્યામિ તથા મે સ્વસ્તિરાયુષિ ॥
નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રાહ્મણ હિતાય ચ ।
જગદ્ધિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ ॥

ગાયત્રી ઉદ્વાસન (પ્રસ્થાનં)

ઉ॒ત્તમે॑ શિખ॑રે જા॒તે॒ ભૂ॒મ્યાં પ॑ર્વત॒મૂર્થ॑નિ । બ્રા॒હ્મણે᳚ભ્યોઽભ્ય॑નુજ્ઞા॒તા॒ ગ॒ચ્ચદે॑વિ ય॒થાસુ॑ખમ્ । સ્તુતો મયા વરદા વે॑દમા॒તા॒ પ્રચોદયંતી પવને᳚ દ્વિજા॒તા । આયુઃ પૃથિવ્યાં દ્રવિણં બ્ર॑હ્મવ॒ર્ચ॒સં॒ મહ્યં દત્વા પ્રજાતું બ્ર॑હ્મલો॒કમ્ ॥ (મહાનારાયણ ઉપનિષત્)

ભગવન્નમસ્કારઃ

નમોઽસ્ત્વનંતાય સહસ્રમૂર્તયે સહસ્ર પાદાક્ષિ શિરોરુ બાહવે ।
સહસ્ર નામ્ને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટી યુગ ધારિણે નમઃ ॥

ભૂમ્યાકાશાભિ વંદનં

ઇ॒દં દ્યા॑વા પૃથિ॒વી સ॒ત્યમ॑સ્તુ॒ । પિત॒-ર્માતર્યદિ॒ હોપ॑ બૃ॒વેવા᳚મ્ ।
ભૂ॒તં દે॒વાના॑ મવમે અવો॑ભિઃ । વિદ્યા મે॒ષં-વૃઁ॒જિનં॑ જી॒રદા॑નુમ્ ॥

આકાશાત્પતિતં તોયં-યઁથા ગચ્છતિ સાગરમ્ ।
સર્વદેવ નમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિગચ્છતિ ॥
શ્રી કેશવં પ્રતિગચ્છત્યોન્નમ ઇતિ ।

સર્વવેદેષુ યત્પુણ્યમ્ । સર્વતીર્થેષુ યત્ફલમ્ ।
તત્ફલં પુરુષ આપ્નોતિ સ્તુત્વાદેવં જનાર્ધનમ્ ॥
સ્તુત્વાદેવં જનાર્ધન ઓં નમ ઇતિ ॥
વાસના-દ્વાસુદેવસ્ય વાસિતં તે જયત્રયમ્ ।
સર્વભૂત નિવાસોઽસિ શ્રીવાસુદેવ નમોઽસ્તુતે ॥
શ્રી વાસુદેવ નમોઽસ્તુતે ઓં નમ ઇતિ ।

અભિવાદઃ (પ્રવર)

ચતુસ્સાગર પર્યંતં ગો બ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભં ભવતુ । ... પ્રવરાન્વિત ... ગોત્રઃ ... સૂત્રઃ ... શાખાધ્યાયી ... અહં ભો અભિવાદયે ॥

ઈશ્વરાર્પણં

કાયેન વાચા મનસેંદ્રિયૈર્વા । બુદ્ધ્યાઽઽત્મના વા પ્રકૃતે સ્સ્વભાવાત્ ।
કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ શ્રીમન્નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ ॥
હરિઃ ઓં તત્સત્ । તત્સર્વં શ્રી પરમેશ્વરાર્પણમસ્તુ ।

ନିତ୍ୟ ସଂଧ୍ୟା ଵଂଦନମ୍

This document is in Odia language.

ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି

ଅପଵିତ୍ରଃ ପଵିତ୍ରୋ ଵା ସର୍ଵାଵସ୍ଥାଂ᳚ ଗତୋଽପିଵା ।
ୟଃ ସ୍ମରେତ୍ ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷଂ ସ ବାହ୍ୟାଭ୍ୟଂତର ଶ୍ଶୁଚିଃ ॥
ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ ! ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ ! ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।

ଆଚମନଃ

ଓଂ ଆଚମ୍ୟ
ଓଂ କେଶଵାୟ ସ୍ଵାହା
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ସ୍ଵାହା
ଓଂ ମାଧଵାୟ ସ୍ଵାହା (ଇତି ତ୍ରିରାଚମ୍ୟ)
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାୟ ନମଃ (ପାଣୀ ମାର୍ଜୟିତ୍ଵା)
ଓଂ-ଵିଁଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ (ଓଷ୍ଠୌ ମାର୍ଜୟିତ୍ଵା)
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ-ଵାଁମନାୟ ନମଃ (ଶିରସି ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ୟ)
ଓଂ ଶ୍ରୀଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ହୃଷୀକେଶାୟ ନମଃ (ଵାମହସ୍ତେ ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ୟ)
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ (ପାଦୟୋଃ ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ୟ)
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ (ଶିରସି ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ୟ)
ଓଂ ସଂକର୍​ଷଣାୟ ନମଃ (ଅଂଗୁଳିଭିଶ୍ଚିବୁକଂ ଜଲଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ୟ)
ଓଂ-ଵାଁସୁଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାୟ ନମଃ (ନାସିକାଂ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରସିଂହାୟ ନମଃ (ନେତ୍ରେ ଶ୍ରୋତ୍ରେ ଚ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ (ନାଭିଂ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଜନାର୍ଧନାୟ ନମଃ (ହୃଦୟଂ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଉପେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ (ହସ୍ତଂ ଶିରସି ନିକ୍ଷିପ୍ୟ)
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ (ଅଂସୌ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା)
ଓଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ

(ଏତାନ୍ୟୁଚ୍ଚାର୍ୟ ଉପ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକାରଂ କୃତେ ଅଂଗାନି ଶୁଦ୍ଧାନି ଭଵେୟୁଃ)

ଭୂତୋଚ୍ଚାଟନ

ଉତ୍ତିଷ୍ଠଂତୁ । ଭୂତ ପିଶାଚାଃ । ୟେ ତେ ଭୂମିଭାରକାଃ । ୟେ ତେଷାମଵିରୋଧେନ । ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମାରଭେ । ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵଃ ।
ଦୈଵୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଚଂଦଃ ପ୍ରାଣାୟାମେ ଵିନିୟୋଗଃ

(ପ୍ରାଣାୟାମଂ କୃତ୍ଵା କୁଂଭକେ ଇମଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମଂତ୍ରମୁଚ୍ଛରେତ୍)

ପ୍ରାଣାୟାମଃ

ଓଂ ଭୂଃ । ଓଂ ଭୁଵଃ । ଓଗ୍​ମ୍ ସୁଵଃ । ଓଂ ମହଃ । ଓଂ ଜନଃ । ଓଂ ତପଃ । ଓଗ୍​ମ୍ ସ॒ତ୍ୟମ୍ ।
ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ଧୀମହି ।
ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ॥
ଓମାପୋ॒ ଜ୍ୟୋତୀ॒ ରସୋ॒ଽମୃତଂ॒ ବ୍ରହ୍ମ॒ ଭୂ-ର୍ଭୁଵ॒-ସ୍ସୁଵ॒ରୋମ୍ ॥ (ତୈ. ଅର. 10-27)

ସଂକଲ୍ପଃ

ମମୋପାତ୍ତ, ଦୁରିତ କ୍ଷୟଦ୍ଵାରା, ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ମୁଦ୍ଦିସ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଂ, ଶୁଭେ, ଶୋଭନେ, ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମୁହୂର୍ତେ, ଶ୍ରୀ ମହାଵିଷ୍ଣୋ ରାଜ୍ଞୟା, ପ୍ରଵର୍ତ ମାନସ୍ୟ, ଅଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣଃ, ଦ୍ଵିତୀୟ ପରାର୍ଥେ, ଶ୍ଵେତଵରାହ କଲ୍ପେ, ଵୈଵଶ୍ଵତ ମନ୍ଵଂତରେ, କଲିୟୁଗେ, ପ୍ରଥମ ପାଦେ, (ଭାରତ ଦେଶଃ - ଜଂବୂ ଦ୍ଵୀପେ, ଭରତ ଵର୍​ଷେ, ଭରତ ଖଂଡେ, ମେରୋଃ ଦକ୍ଷିଣ/ଉତ୍ତର ଦିଗ୍ଭାଗେ; ଅମେରିକା - କ୍ରୌଂଚ ଦ୍ଵୀପେ, ରମଣକ ଵର୍​ଷେ, ଐଂଦ୍ରିକ ଖଂଡେ, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରାଂତରେ, କପିଲାରଣ୍ୟେ), ଶୋଭନ ଗୃହେ, ସମସ୍ତ ଦେଵତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହରିହର ଗୁରୁଚରଣ ସନ୍ନିଥୌ, ଅସ୍ମିନ୍, ଵର୍ତମାନ, ଵ୍ୟାଵହାରିକ, ଚାଂଦ୍ରମାନ, ... ସଂ​ଵଁତ୍ସରେ, ... ଅୟନେ, ... ଋତେ, ... ମାସେ, ... ପକ୍ଷେ, ... ତିଥୌ, ... ଵାସରେ, ... ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର, ଶୁଭ ୟୋଗ, ଶୁଭ କରଣ, ଏଵଂଗୁଣ, ଵିଶେଷଣ, ଵିଶିଷ୍ଠାୟାଂ, ଶୁଭ ତିଥୌ, ଶ୍ରୀମାନ୍, ... ଗୋତ୍ରଃ, ... ନାମଧେୟଃ, ... ଗୋତ୍ରସ୍ୟ, ... ନାମଧେୟୋହଂଃ ପ୍ରାତଃ/ମଧ୍ୟାହ୍ନିକ/ସାୟଂ ସଂଧ୍ୟାଂ ଉପାସିଷ୍ୟେ ॥

ମାର୍ଜନଃ

ଓଂ ଆପୋ॒ହିଷ୍ଠା ମ॑ୟୋ॒ଭୁଵଃ॑ । ତା ନ॑ ଊ॒ର୍ଜେ ଦ॑ଧାତନ । ମ॒ହେରଣା॑ୟ॒ ଚକ୍ଷ॑ସେ । ୟୋ ଵଃ॑ ଶି॒ଵତ॑ମୋ॒ ରସଃ॑ । ତସ୍ୟ॑ ଭାଜୟତେ॒ ହ ନଃ॒ । ଉ॒ଶ॒ତୀରି॑ଵ ମା॒ତରଃ॑ । ତସ୍ମା॒ ଅରଂ॑ଗ ମାମ ଵଃ । ୟସ୍ୟ॒ କ୍ଷୟା॑ୟ॒ ଜିନ୍ଵ॑ଥ । ଆପୋ॑ ଜ॒ନୟ॑ଥା ଚ ନଃ । (ତୈ. ଅର. 4-42)

(ଇତି ଶିରସି ମାର୍ଜୟେତ୍)
(ହସ୍ତେନ ଜଲଂ ଗୃହୀତ୍ଵା)

ପ୍ରାତଃ କାଲ ମଂତ୍ରାଚମନଃ

ସୂର୍ୟ ଶ୍ଚ, ମାମନ୍ୟୁ ଶ୍ଚ, ମନ୍ୟୁପତୟ ଶ୍ଚ, ମନ୍ୟୁ॑କୃତେ॒ଭ୍ୟଃ । ପାପେଭ୍ୟୋ॑ ରକ୍ଷଂ॒ତାମ୍ । ୟଦ୍ରାତ୍ର୍ୟା ପାପ॑ ମକା॒ର୍​ଷମ୍ । ମନସା ଵାଚା॑ ହ॒ସ୍ତାଭ୍ୟାମ୍ । ପଦ୍ଭ୍ୟା ମୁଦରେ॑ଣ ଶିଂ॒ଚା । ରାତ୍ରି॒ ସ୍ତଦ॑ଵଲୁଂ॒ପତୁ । ୟତ୍କିଂଚ॑ ଦୁରି॒ତଂ ମୟି॑ । ଇଦମହଂ ମା ମମୃ॑ତ ୟୋ॒ ନୌ । ସୂର୍ୟେ ଜ୍ୟୋତିଷି ଜୁହୋ॑ମି ସ୍ଵା॒ହା᳚ ॥ (ତୈ. ଅର. 10. 24)

ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଲ ମଂତ୍ରାଚମନଃ

ଆପଃ॑ ପୁନଂତୁ ପୃଥି॒ଵୀଂ ପୃ॑ଥି॒ଵୀ ପୂ॒ତା ପୁ॑ନାତୁ॒ ମାମ୍ । ପୁ॒ନଂତୁ॒ ବ୍ରହ୍ମ॑ଣ॒ସ୍ପତି॒ ର୍ବ୍ରହ୍ମା॑ ପୂ॒ତା ପୁ॑ନାତୁ॒ ମାମ୍ । ୟଦୁଚ୍ଛି॑ଷ୍ଟ॒ ମଭୋ᳚ଜ୍ୟଂ॒ ୟଦ୍ଵା॑ ଦୁ॒ଶ୍ଚରି॑ତଂ॒ ମମ॑ । ସର୍ଵଂ॑ ପୁନଂତୁ॒ ମା ମାପୋ॑ଽସ॒ତାଂଚ॑ ପ୍ରତି॒ଗ୍ରହ॒ଗ୍ଗ୍॒ ସ୍ଵାହା᳚ ॥ (ତୈ. ଅର. ପରିଶିଷ୍ଟଃ 10. 30)

ସାୟଂକାଲ ମଂତ୍ରାଚମନଃ

ଅଗ୍ନି ଶ୍ଚ ମା ମନ୍ୟୁ ଶ୍ଚ ମନ୍ୟୁପତୟ ଶ୍ଚ ମନ୍ୟୁ॑କୃତେଭ୍ୟଃ । ପାପେଭ୍ୟୋ॑ ରକ୍ଷଂ॒ତାମ୍ । ୟଦହ୍ନା ପାପ॑ ମକା॒ର୍​ଷମ୍ । ମନସା ଵାଚା॑ ହସ୍ତା॒ଭ୍ୟାମ୍ । ପଦ୍ଭ୍ୟା ମୁଦରେ॑ଣ ଶିଂ॒ଚା । ଅହ ସ୍ତଦ॑ଵଲୁଂ॒ପତୁ । ୟ ତ୍କିଂଚ॑ ଦୁରି॒ତଂ ମୟି॑ । ଇଦ ମହଂ ମା ମମୃ॑ତ ୟୋ॒ନୌ । ସତ୍ୟେ ଜ୍ୟୋତିଷି ଜୁହୋମି ସ୍ଵା॒ହା ॥ (ତୈ. ଅର. 10. 24)

(ଇତି ମଂତ୍ରେଣ ଜଲଂ ପିବେତ୍)

ଆଚମ୍ୟ (ଓଂ କେଶଵାୟ ସ୍ଵାହା, ... ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)

ଦ୍ଵିତୀୟ ମାର୍ଜନଃ

ଦ॒ଧି॒ କ୍ରାଵ୍​ଣ୍ଣୋ॑ ଅକାରିଷମ୍ । ଜି॒ଷ୍ଣୋ ରଶ୍ଵ॑ସ୍ୟ ଵା॒ଜି॑ନଃ ।
ସୁ॒ରଭିନୋ॒ ମୁଖା॑କର॒ତ୍ପ୍ରଣ॒ ଆୟୂଗ୍​ମ୍॑ଷି ତାରିଷତ୍ ॥

(ସୂର୍ୟପକ୍ଷେ ଲୋକୟାତ୍ରା ନିର୍ଵାହକ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ)

ଓଂ ଆପୋ॒ ହିଷ୍ଠା ମ॑ୟୋ॒ଭୁଵଃ॑ । ତା ନ॑ ଊ॒ର୍ଜେ ଦ॑ଧାତନ । ମ॒ହେରଣା॑ୟ॒ ଚକ୍ଷ॑ସେ । ୟୋ ଵଃ॑ ଶି॒ଵତ॑ମୋ॒ ରସଃ॑ । ତସ୍ୟ॑ ଭାଜୟତେ॒ ହ ନଃ॒ । ଉ॒ଶ॒ତୀରି॑ଵ ମା॒ତରଃ॑ । ତସ୍ମା॒ ଅରଂ॑ଗ ମାମ ଵଃ । ୟସ୍ୟ॒ କ୍ଷୟା॑ୟ॒ ଜିନ୍ଵ॑ଥ । ଆପୋ॑ ଜ॒ନୟ॑ଥା ଚ ନଃ ॥ (ତୈ. ଅର. 4. 42)

ପୁନଃ ମାର୍ଜନଃ

ହିର॑ଣ୍ୟଵର୍ଣା॒ ଶ୍ଶୁଚ॑ୟଃ ପାଵ॒କାଃ ୟା ସୁ॑ଜା॒ତଃ କ॒ଶ୍ୟପୋ॒ ୟା ସ୍ଵିଂଦ୍ରଃ॑ । ଅ॒ଗ୍ନିଂ-ୟାଁ ଗର୍ଭଂ॑ଦଧି॒ରେ ଵିରୂ॑ପା॒ ସ୍ତାନ॒ ଆପ॒ଶ୍ଶଗ୍ଗ୍ ସ୍ୟୋ॒ନା ଭ॑ଵଂତୁ । ୟା ସା॒ଗ୍​ମ୍॒ ରାଜା॒ ଵରୁ॑ଣୋ॒ ୟାତି॒ ମଧ୍ୟେ॑ ସତ୍ୟାନୃ॒ତେ ଅ॑ଵ॒ପଶ୍ୟଂ॒ ଜନା॑ନାମ୍ । ମ॒ଧୁ॒ ଶ୍ଚୁତ॒ଶ୍ଶୁଚ॑ୟୋ॒ ୟାଃ ପା॑ଵ॒କା ସ୍ତାନ॒ ଆପ॒ଶ୍ଶଗ୍ଗ୍ ସ୍ୟୋ॒ନା ଭ॑ଵଂତୁ । ୟାସାଂ᳚ ଦେ॒ଵା ଦି॒ଵି କୃ॒ଣ୍ଵଂତି॑ ଭ॒କ୍ଷଂ-ୟାଁ ଅଂ॒ତରି॑କ୍ଷେ ବହୁ॒ଥା ଭଵଂ॑ତି । ୟାଃ ପୃ॑ଥି॒ଵୀଂ ପୟ॑ସୋଂ॒ଦଂତି॑ ଶ୍ଶୁ॒କ୍ରାସ୍ତାନ॒ ଆପ॒ଶଗ୍ଗ୍ ସ୍ୟୋ॒ନା ଭ॑ଵଂତୁ । ୟାଃ ଶି॒ଵେନ॑ ମା॒ ଚକ୍ଷୁ॑ଷା ପଶ୍ୟତାପଶ୍ଶି॒ଵୟା॑ ତ॒ନୁ ଵୋପ॑ସ୍ପୃଶତ॒ ତ୍ଵଚ॑ ମ୍ମେ । ସର୍ଵାଗ୍​ମ୍॑ ଅ॒ଗ୍ନୀଗ୍​ମ୍ ର॑ପ୍ସୁ॒ଷଦୋ॑ ହୁ॒ଵେ ଵୋ॒ ମୟି॒ ଵର୍ଚୋ॒ ବଲ॒ ମୋଜୋ॒ ନିଧ॑ତ୍ତ ॥ (ତୈ. ସଂ. 5. 6. 1)
(ମାର୍ଜନଂ କୁର୍ୟାତ୍)

ଅଘମର୍​ଷଣ ମଂତ୍ରଃ ପାପଵିମୋଚନଂ

(ହସ୍ତେନ ଜଲମାଦାୟ ନିଶ୍ଶ୍ଵସ୍ୟ ଵାମତୋ ନିକ୍ଷିତପେତ୍)
ଦ୍ରୁ॒ପ॒ଦା ଦି॑ଵ ମୁଂଚତୁ । ଦ୍ରୁ॒ପ॒ଦା ଦି॒ଵେ ନ୍ମୁ॑ମୁଚା॒ନଃ ।
ସ୍ଵି॒ନ୍ନ ସ୍ସ୍ନା॒ତ୍ଵୀ ମଲା॑ ଦିଵଃ । ପୂ॒ତଂ ପଵିତ୍ରେ॑ଣେ॒ ଵାଜ୍ୟଂ᳚ ଆପ॑ ଶ୍ଶୁଂଦଂତୁ॒ ମୈନ॑ସଃ ॥ (ତୈ. ବ୍ରା. 266)

ଆଚମ୍ୟ (ଓଂ କେଶଵାୟ ସ୍ଵାହା, ... ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)
ପ୍ରାଣାୟାମମ୍ୟ

ଲଘୁସଂକଲ୍ପଃ

ପୂର୍ଵୋକ୍ତ ଏଵଂଗୁଣ ଵିଶେଷଣ ଵିଶିଷ୍ଠାୟାଂ ଶୁଭତିଥୌ ମମୋପାତ୍ତ ଦୁରିତ କ୍ଷୟଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ମୁଦ୍ଦିସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଂ ପ୍ରାତସ୍ସଂଧ୍ୟାଂଗ ୟଥା କାଲୋଚିତ ଅର୍ଘ୍ୟପ୍ରଦାନଂ କରିଷ୍ୟେ ॥

ପ୍ରାତଃ କାଲାର୍ଘ୍ୟ ମଂତ୍ରଂ

ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵଃ॑ ॥ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ଧୀମହି । ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ॥ 3 ॥

ମଧ୍ୟାହ୍ନାର୍ଘ୍ୟ ମଂତ୍ରଂ

ଓଂ ହ॒ଗ୍​ମ୍॒ ସଶ୍ଶୁ॑ଚି॒ଷ ଦ୍ଵସୁ॑ରଂତରିକ୍ଷ॒ସ ଦ୍ଦୋତା॑ ଵେଦି॒ଷଦତି॑ଥି ର୍ଦୁରୋଣ॒ସତ୍ । ନୃ॒ଷ ଦ୍ଵ॑ର॒ସ ଦୃ॑ତ॒ସ ଦ୍ଵ୍ୟୋ॑ମ॒ ସଦ॒ବ୍ଜା ଗୋ॒ଜା ଋ॑ତ॒ଜା ଅ॑ଦ୍ରି॒ଜା ଋ॒ତମ୍-ବୃ॒ହତ୍ ॥ (ତୈ. ଅର. 10. 4)

ସାୟଂ କାଲାର୍ଘ୍ୟ ମଂତ୍ରଂ

ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵଃ॑ ॥ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ଧୀମହି । ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ॥ ଓଂ ଭୂଃ । ଓଂ ଭୁଵଃ । ଓଗ୍​ମ୍ ସୁଵଃ । ଓଂ ମହଃ । ଓଂ ଜନଃ । ଓଂ ତପଃ । ଓଗ୍​ମ୍ ସ॒ତ୍ୟମ୍ । ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ଧୀମହି । ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ॥ ଓମାପୋ॒ ଜ୍ୟୋତୀ॒ ରସୋ॒ଽମୃତଂ॒ ବ୍ରହ୍ମ॒ ଭୂ-ର୍ଭୁଵ॒-ସ୍ସୁଵ॒ରୋମ୍ ॥

(ଇତ୍ୟଂଜଲିତ୍ରୟଂ-ଵିଁସୃଜେତ୍)

କାଲାତିକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତଂ
ଆଚମ୍ୟ...
ପୂର୍ଵୋକ୍ତ ଏଵଂଗୁଣ ଵିଶେଷଣ ଵିଶିଷ୍ଠାୟାଂ ଶୁଭତିଥୌ ମମୋପାତ୍ତ ଦୁରିତ କ୍ଷୟଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ମୁଦ୍ଦିସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଂ କାଲାତିକ୍ରମ ଦୋଷପରିହାରାର୍ଥଂ ଚତୁର୍ଥା ଅର୍ଘ୍ୟପ୍ରଦାନଂ କରିଷ୍ୟେ ॥

ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵଃ॑ ॥ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ଧୀମହି । ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ॥ ଓଂ ଭୂଃ । ଓଂ ଭୁଵଃ । ଓଗ୍​ମ୍ ସୁଵଃ । ଓଂ ମହଃ । ଓଂ ଜନଃ । ଓଂ ତପଃ । ଓଗ୍​ମ୍ ସ॒ତ୍ୟମ୍ । ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ଧୀମହି । ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ॥ ଓମାପୋ॒ ଜ୍ୟୋତୀ॒ ରସୋ॒ଽମୃତଂ॒ ବ୍ରହ୍ମ॒ ଭୂ-ର୍ଭୁଵ॒-ସ୍ସୁଵ॒ରୋମ୍ ॥
(ଇତି ଜଲଂ-ଵିଁସୃଜେତ୍)

ସଜଲ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣଂ

ଓଂ ଉ॒ଦ୍ୟଂତ॑ମସ୍ତଂ॒-ୟଂଁତ॑-ମାଦି॒ତ୍ୟ-ମ॑ଭିଥ୍ୟା॒ୟ-ନ୍କୁ॒ର୍ଵନ୍ବ୍ରା᳚ହ୍ମ॒ଣୋ ଵି॒ଦ୍ଵାନ୍-ଥ୍ସ॒କଲଂ॑ଭ॒ଦ୍ରମ॑ଶ୍ନୁତେ॒ ଅସାଵା॑ଦି॒ତ୍ୟୋ ବ୍ର॒ହ୍ମେତି॒ ॥ ବ୍ରହ୍ମୈ॒ଵ ସନ୍-ବ୍ରହ୍ମା॒ପ୍ୟେତି॒ ୟ ଏ॒ଵଂ-ଵେଁଦ ॥ ଅସାଵାଦିତ୍ୟୋ ବ୍ରହ୍ମ ॥ (ତୈ. ଅର. 2. 2)

(ଏଵଂ ଅର୍ଘ୍ୟତ୍ରୟଂ ଦଦ୍ୟାତ୍ କାଲାତିକ୍ରମଣେ ପୂର୍ଵଵତ୍)
(ପଶ୍ଚାତ୍ ହସ୍ତେନ ଜଲମାଦାୟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣଂ କୁର୍ୟାତ୍)
(ଦ୍ଵିରାଚମ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ତ୍ରୟଂ କୃତ୍ଵା)

ଆଚମ୍ୟ (ଓଂ କେଶଵାୟ ସ୍ଵାହା, ... ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)

ସଂଧ୍ୟାଂଗ ତର୍ପଣଂ
ପ୍ରାତଃକାଲ ତର୍ପଣଂ

ସଂଧ୍ୟାଂ ତର୍ପୟାମି, ଗାୟତ୍ରୀଂ ତର୍ପୟାମି, ବ୍ରାହ୍ମୀଂ ତର୍ପୟାମି, ନିମୃଜୀଂ ତର୍ପୟାମି ॥

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତର୍ପଣଂ

ସଂଧ୍ୟାଂ ତର୍ପୟାମି, ସାଵିତ୍ରୀଂ ତର୍ପୟାମି, ରୌଦ୍ରୀଂ ତର୍ପୟାମି, ନିମୃଜୀଂ ତର୍ପୟାମି ॥

ସାୟଂକାଲ ତର୍ପଣଂ

ସଂଧ୍ୟାଂ ତର୍ପୟାମି, ସରସ୍ଵତୀଂ ତର୍ପୟାମି, ଵୈଷ୍ଣଵୀଂ ତର୍ପୟାମି, ନିମୃଜୀଂ ତର୍ପୟାମି ॥

(ପୁନରାଚମନଂ କୁର୍ୟାତ୍)

ଗାୟତ୍ରୀ ଅଵାହନ

ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷ॑ରଂ ବ୍ର॒ହ୍ମ । ଅଗ୍ନିର୍ଦେଵତା ବ୍ରହ୍ମ॑ ଇତ୍ୟା॒ର୍​ଷମ୍ । ଗାୟତ୍ରଂ ଛଂଦଂ ପରମାତ୍ମଂ॑ ସରୂ॒ପମ୍ । ସାୟୁଜ୍ୟଂ-ଵିଁ॑ନିୟୋ॒ଗ॒ମ୍ ॥ (ତୈ. ଅର. 10. 33)

ଆୟା॑ତୁ॒ ଵର॑ଦା ଦେ॒ଵୀ॒ ଅ॒କ୍ଷରଂ॑ ବ୍ରହ୍ମ॒ସଂମି॒ତମ୍ । ଗା॒ୟ॒ତ୍ରୀଂ᳚ ଛଂଦ॑ସାଂ ମା॒ତେଦଂ ବ୍ର॑ହ୍ମ ଜୁ॒ଷସ୍ଵ॑ ମେ । ୟଦହ୍ନା᳚-ତ୍କୁରୁ॑ତେ ପା॒ପଂ॒ ତଦହ୍ନା᳚-ତ୍ପ୍ରତି॒ମୁଚ୍ୟ॑ତେ । ୟଦ୍ରାତ୍ରିୟା᳚-ତ୍କୁରୁ॑ତେ ପା॒ପଂ॒ ତଦ୍ରାତ୍ରିୟା᳚-ତ୍ପ୍ରତି॒ମୁଚ୍ୟ॑ତେ । ସର୍ଵ॑ ଵ॒ର୍ଣେ ମ॑ହାଦେ॒ଵି॒ ସଂ॒ଧ୍ୟାଵି॑ଦ୍ୟେ ସ॒ରସ୍ଵ॑ତି ॥

ଓଜୋ॑ଽସି॒ ସହୋ॑ଽସି॒ ବଲ॑ମସି॒ ଭ୍ରାଜୋ॑ଽସି ଦେ॒ଵାନାଂ॒ ଧାମ॒ନାମା॑ସି॒ ଵିଶ୍ଵ॑ମସି ଵି॒ଶ୍ଵାୟୁ॒-ସ୍ସର୍ଵ॑ମସି ସ॒ର୍ଵାୟୁ-ରଭିଭୂରୋମ୍ । ଗାୟତ୍ରୀ-ମାଵା॑ହୟା॒ମି॒ ସାଵିତ୍ରୀ-ମାଵା॑ହୟା॒ମି॒ ସରସ୍ଵତୀ-ମାଵା॑ହୟା॒ମି॒ ଛଂଦର୍​ଷୀ-ନାଵା॑ହୟା॒ମି॒ ଶ୍ରିୟ-ମାଵାହ॑ୟା॒ମି॒ ଗାୟତ୍ରିୟା ଗାୟତ୍ରୀ ଚ୍ଛଂଦୋ ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରଋଷି ସ୍ସଵିତା ଦେଵତାଽଗ୍ନିର୍ମୁଖଂ ବ୍ରହ୍ମା ଶିରୋ ଵିଷ୍ଣୁର୍​ହୃଦୟଗ୍​ମ୍ ରୁଦ୍ର-ଶ୍ଶିଖା ପୃଥିଵୀ ୟୋନିଃ ପ୍ରାଣାପାନ ଵ୍ୟାନୋଦାନ ସମାନା ସପ୍ରାଣା ଶ୍ଵେତଵର୍ଣା ସାଂଖ୍ୟାୟନ ସଗୋତ୍ରା ଗାୟତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଵିଗ୍​ମ୍ ଶତ୍ୟକ୍ଷରା ତ୍ରିପଦା॑ ଷଟ୍କୁ॒କ୍ଷିଃ॒ ପଂଚ-ଶୀର୍​ଷୋପନୟନେ ଵି॑ନିୟୋ॒ଗଃ॒ । ଓଂ ଭୂଃ । ଓଂ ଭୁଵଃ । ଓଗ୍​ମ୍ ସୁଵଃ । ଓଂ ମହଃ । ଓଂ ଜନଃ । ଓଂ ତପଃ । ଓଗ୍​ମ୍ ସ॒ତ୍ୟମ୍ । ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ଧୀମହି । ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ॥ ଓମାପୋ॒ ଜ୍ୟୋତୀ॒ ରସୋ॒ଽମୃତଂ॒ ବ୍ରହ୍ମ॒ ଭୂ-ର୍ଭୁଵ॒-ସ୍ସୁଵ॒ରୋମ୍ ॥ (ମହାନାରାୟଣ ଉପନିଷତ୍)

ଆଚମ୍ୟ (ଓଂ କେଶଵାୟ ସ୍ଵାହା, ... ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)

ଜପସଂକଲ୍ପଃ

ପୂର୍ଵୋକ୍ତ ଏଵଂଗୁଣ ଵିଶେଷଣ ଵିଶିଷ୍ଠାୟାଂ ଶୁଭତିଥୌ ମମୋପାତ୍ତ ଦୁରିତ କ୍ଷୟଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ମୁଦ୍ଦିସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଂ ସଂଧ୍ୟାଂଗ ୟଥାଶକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମଂତ୍ର ଜପଂ କରିଷ୍ୟେ ॥

କରନ୍ୟାସଃ

ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁଃ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନେ ଅଂଗୁଷ୍ଟାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଵିଷ୍ଣଵାତ୍ମନେ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ରୁଦ୍ରାତ୍ମନେ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଧୀମହି ସତ୍ୟାତ୍ମନେ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ କନିଷ୍ଟିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ସର୍ଵାତ୍ମନେ କରତଲ କରପୃଷ୍ଟାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।

ଅଂଗନ୍ୟାସଃ

ଓଂ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁଃ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନେ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଵିଷ୍ଣଵାତ୍ମନେ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ରୁଦ୍ରାତ୍ମନେ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଧୀମହି ସତ୍ୟାତ୍ମନେ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ଅସ୍ତ୍ରାୟଫଟ୍ ।
ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵ॒ରୋମିତି ଦିଗ୍ଭଂଧଃ ।

ଧ୍ୟାନମ୍

ମୁକ୍ତାଵିଦ୍ରୁମ ହେମନୀଲ ଧଵଳଚ୍ଚାୟୈ-ର୍ମୁଖୈ-ସ୍ତ୍ରୀକ୍ଷଣୈଃ ।
ୟୁକ୍ତାମିଂଦୁନି ବଦ୍ଧ-ରତ୍ନ-ମକୁଟାଂ ତତ୍ଵାର୍ଥ ଵର୍ଣାତ୍ମିକାମ୍ ।
ଗାୟତ୍ରୀଂ-ଵଁରଦାଭୟାଂକୁଶ କଶାଶ୍ଶୁଭ୍ରଂକପାଲଂଗଦାମ୍ ।
ଶଂଖଂଚକ୍ର ମଧାରଵିଂଦ ୟୁଗଳଂ ହସ୍ତୈର୍ଵହଂତୀଂ ଭଜେ ॥

ଚତୁର୍ଵିଂଶତି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍​ଶନଂ

ସୁମୁଖଂ ସଂପୁଟିଂଚୈଵ ଵିତତଂ-ଵିଁସ୍ତୃତଂ ତଥା ।
ଦ୍ଵିମୁଖଂ ତ୍ରିମୁଖଂଚୈଵ ଚତୁଃ ପଂଚ ମୁଖଂ ତଥା ।
ଷଣ୍ମୁଖୋଽଥୋ ମୁଖଂ ଚୈଵ ଵ୍ୟାପକାଂଜଲିକଂ ତଥା ।
ଶକଟଂ-ୟଁମପାଶଂ ଚ ଗ୍ରଥିତଂ ସମ୍ମୁଖୋନ୍ମୁଖମ୍ ।
ପ୍ରଲଂବଂ ମୁଷ୍ଟିକଂ ଚୈଵ ମତ୍ସ୍ୟଃ କୂର୍ମୋ ଵରାହକମ୍ ।
ସିଂହାକ୍ରାଂତଂ ମହାକ୍ରାଂତଂ ମୁଦ୍ଗରଂ ପଲ୍ଲଵଂ ତଥା ।

ଚତୁର୍ଵିଂଶତି ମୁଦ୍ରା ଵୈ ଗାୟତ୍ର୍ୟାଂ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତାଃ ।
ଇତିମୁଦ୍ରା ନ ଜାନାତି ଗାୟତ୍ରୀ ନିଷ୍ଫଲା ଭଵେତ୍ ॥

ୟୋ ଦେଵ ସ୍ସଵିତାଽସ୍ମାକଂ ଧିୟୋ ଧର୍ମାଦିଗୋଚରାଃ ।
ପ୍ରେରୟେତ୍ତସ୍ୟ ୟଦ୍ଭର୍ଗସ୍ତ ଦ୍ଵରେଣ୍ୟ ମୁପାସ୍ମହେ ॥

ଗାୟତ୍ରୀ ମଂତ୍ରଂ

ଓଂ ଭୂର୍ଭୁଵ॒ସ୍ସୁଵଃ॑ ॥ ତଥ୍ସ॑ଵି॒ତୁର୍ଵରେ᳚ଣ୍ୟଂ॒ ଭର୍ଗୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ଧୀମହି ।
ଧିୟୋ॒ ୟୋ ନଃ॑ ପ୍ରଚୋଦୟା᳚ତ୍ ॥

ଅଷ୍ଟମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍​ଶନଂ

ସୁରଭିର୍ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ରେ ଚ ୟୋନିଃ କୂର୍ମୋଽଥ ପଂକଜମ୍ ।
ଲିଂଗଂ ନିର୍ୟାଣ ମୁଦ୍ରା ଚେତ୍ୟଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରାଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତାଃ ॥
ଓଂ ତତ୍ସଦ୍ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।

ଆଚମ୍ୟ (ଓଂ କେଶଵାୟ ସ୍ଵାହା, ... ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମୋ ନମଃ)

ଦ୍ଵିଃ ପରିମୁଜ୍ୟ ।
ସକୃଦୁପ ସ୍ପୃଶ୍ୟ ।
ୟତ୍ସଵ୍ୟଂ ପାଣିମ୍ ।
ପାଦମ୍ ।
ପ୍ରୋକ୍ଷତି ଶିରଃ ।
ଚକ୍ଷୁଷୀ ।
ନାସିକେ ।
ଶ୍ରୋତ୍ରେ ।
ହୃଦୟମାଲଭ୍ୟ ।

ପ୍ରାତଃକାଲ ସୂର୍ୟୋପସ୍ଥାନଂ

ଓଂ ମି॒ତ୍ରସ୍ୟ॑ ଚ॒ର୍​ଷଣୀ॒ ଧୃତ॒ ଶ୍ରଵୋ॑ ଦେ॒ଵସ୍ୟ॑ ସାନ॒ ସିମ୍ । ସ॒ତ୍ୟଂ ଚି॒ତ୍ରଶ୍ର॑ ଵସ୍ତମମ୍ । ମି॒ତ୍ରୋ ଜନାନ୍॑ ୟାତୟତି ପ୍ରଜା॒ନନ୍-ମି॒ତ୍ରୋ ଦା॑ଧାର ପୃଥି॒ଵୀ ମୁ॒ତଦ୍ୟାମ୍ । ମି॒ତ୍ରଃ କୃ॒ଷ୍ଟୀ ରନି॑ମିଷା॒ଽଭି ଚ॑ଷ୍ଟେ ସ॒ତ୍ୟାୟ॑ ହ॒ଵ୍ୟଂ ଘୃ॒ତଵ॑ଦ୍ଵିଧେମ । ପ୍ରସମି॑ତ୍ତ୍ର॒ ମର୍ତ୍ୟୋ॑ ଅସ୍ତୁ॒ ପ୍ରୟ॑ସ୍ଵା॒ ନ୍ୟସ୍ତ॑ ଆଦିତ୍ୟ॒ ଶିକ୍ଷ॑ତି ଵ୍ର॒ତେନ॑ । ନ ହ॑ନ୍ୟତେ॒ ନ ଜୀ॑ୟତେ॒ ତ୍ଵୋତୋ॒ନୈନ॒ ମଗ୍​ମ୍ହୋ॑ ଅଶ୍ନୋ॒ ତ୍ୟଂତି॑ତୋ॒ ନ ଦୂ॒ରାତ୍ ॥ (ତୈ. ସଂ. 3.4.11)

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ୟୋପସ୍ଥାନଂ

ଓଂ ଆ ସ॒ତ୍ୟେନ॒ ରଜ॑ସା॒ ଵର୍ତ॑ମାନୋ ନିଵେ॒ଶ॑ୟ ନ୍ନ॒ମୃତଂ॒ ମର୍ତ୍ୟଂ॑ଚ । ହି॒ରଣ୍ୟୟେ॑ନ ସଵି॒ତା ରଥେ॒ନାଽଦେ॒ଵୋ ୟା॑ତି॒ ଭୁଵ॑ନା ନି॒ପଶ୍ୟନ୍॑ ॥

ଉଦ୍ଵ॒ୟ ଂତମ॑ସ॒ ସ୍ପରି॒ ପଶ୍ୟଂ॑ତୋ॒ ଜ୍ୟୋତି॒ ରୁତ୍ତ॑ରମ୍ । ଦେ॒ଵଂଦେ॑ଵ॒ତ୍ରା ସୂର୍ୟ॒ ମଗ॑ନ୍ମ ଜ୍ୟୋତି॑ ରୁତ୍ତ॒ମଂ ॥

ଉଦୁ॒ତ୍ୟଂ ଜା॒ତଵେ॑ଦସଂ ଦେ॒ଵଂ-ଵଁ॑ହଂତି କେ॒ତଵଃ॑ । ଦୃ॒ଶେ ଵିଶ୍ଵା॑ ୟ॒ ସୂର୍ୟ᳚ମ୍ ॥ ଚି॒ତ୍ରଂ ଦେ॒ଵାନା॒ ମୁଦ॑ଗା॒ ଦନୀ॑କଂ॒ ଚକ୍ଷୁ॑-ର୍ମି॒ତ୍ରସ୍ୟ॒ ଵରୁ॑ଣ ସ୍ୟା॒ଗ୍ନେଃ । ଅପ୍ରା॒ ଦ୍ୟାଵା॑ ପୃଥି॒ଵୀ ଅଂତ॒ରି॑କ୍ଷ॒ଗ୍​ମ୍ ସୂର୍ୟ॑ ଆ॒ତ୍ମା ଜଗ॑ତ ସ୍ତ॒ସ୍ଥୁଷ॑ଶ୍ଚ ॥

ତଚ୍ଚକ୍ଷୁ॑-ର୍ଦେ॒ଵହି॑ତଂ ପୁ॒ରସ୍ତା᳚ଚ୍ଚୁ॒କ୍ର ମୁ॒ଚ୍ଚର॑ତ୍ । ପଶ୍ୟେ॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ଜୀଵେ॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ନଂଦା॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ମୋଦା॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ଭଵା॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଗ୍​ମ୍ ଶୃ॒ଣଵା॑ମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ପବ୍ର॑ଵାମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତମଜୀ॑ତାସ୍ୟାମ ଶ॒ରଦ॑ଶ୍ଶ॒ତଂ ଜୋକ୍ଚ॒ ସୂର୍ୟଂ॑ ଦୃ॒ଷେ ॥ ୟ ଉଦ॑ଗାନ୍ମହ॒ତୋଽର୍ଣଵା᳚ ଦ୍ଵି॒ଭ୍ରାଜ॑ମାନ ସ୍ସରି॒ରସ୍ୟ॒ ମଧ୍ୟା॒ଥ୍ସମା॑ ଵୃଷ॒ଭୋ ଲୋ॑ହିତା॒କ୍ଷସୂର୍ୟୋ॑ ଵିପ॒ଶ୍ଚିନ୍ମନ॑ସା ପୁନାତୁ ॥

ସାୟଂକାଲ ସୂର୍ୟୋପସ୍ଥାନଂ

ଓଂ ଇ॒ମମ୍ମେ॑ ଵରୁଣ ଶୃଧୀ॒ ହଵ॑ ମ॒ଦ୍ୟା ଚ॑ ମୃଡୟ । ତ୍ଵା ମ॑ଵ॒ସ୍ୟୁ ରାଚ॑କେ ॥ ତତ୍ଵା॑ ୟାମି॒ ବ୍ରହ୍ମ॑ଣା॒ ଵଂଦ॑ମାନ॒ ସ୍ତ ଦାଶା᳚ସ୍ତେ॒ ୟଜ॑ମାନୋ ହ॒ଵିର୍ଭିଃ॑ । ଅହେ॑ଡମାନୋ ଵରୁଣେ॒ହ ବୋ॒ଧ୍ୟୁରୁ॑ଶ॒ଗ୍​ମ୍॒ ସମା॑ନ॒ ଆୟୁଃ॒ ପ୍ରମୋ॑ଷୀଃ ॥

ୟଚ୍ଚି॒ଦ୍ଧିତେ॒ ଵିଶୋ॑ୟଥା॒ ପ୍ରଦେ॑ଵ ଵରୁଣଵ୍ର॒ତମ୍ । ମି॒ନୀ॒ମସି॒ଦ୍ୟ ଵି॑ଦ୍ୟଵି । ୟତ୍କିଂଚେ॒ଦଂ-ଵଁ॑ରୁଣ॒ଦୈଵ୍ୟେ॒ ଜନେ॑ଽଭିଦ୍ରୋ॒ହ-ମ୍ମ॑ନୁ॒ଷ୍ୟା᳚ଶ୍ଚରା॑ମସି । ଅଚି॑ତ୍ତୀ॒ ୟତ୍ତଵ॒ ଧର୍ମା॑ୟୁୟୋପି॒-ମମାନ॒-ସ୍ତସ୍ମା॒ ଦେନ॑ସୋ ଦେଵରୀରିଷଃ । କି॒ତ॒ଵାସୋ॒ ୟଦ୍ରି॑ରି॒ପୁର୍ନଦୀ॒ଵି ୟଦ୍ଵା॑ଘା ସ॒ତ୍ୟମୁ॒ତୟନ୍ନ ଵି॒ଦ୍ମ । ସର୍ଵା॒ତାଵିଷ୍ୟ॑ ଶିଧି॒ରେଵ॑ଦେ॒ଵାଽଥା॑ତେସ୍ୟାମ ଵରୁଣ ପ୍ରି॒ୟାସଃ॑ ॥ (ତୈ. ସଂ. 1.1.1)

ଦିଗ୍ଦେଵତା ନମସ୍କାରଃ

(ଏତୈର୍ନମସ୍କାରଂ କୁର୍ୟାତ୍)
ଓଂ ନମଃ॒ ପ୍ରାଚ୍ୟୈ॑ ଦି॒ଶେ ୟାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ୟାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ୟେ॒ ତାଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମୋ ଦକ୍ଷି॑ଣାୟୈ ଦି॒ଶେ ୟାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ୟାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ୟେ॒ ତାଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମଃ॒ ପ୍ରତୀ᳚ଚ୍ୟୈ ଦି॒ଶେ ୟାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ୟାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ୟେ॒ ତାଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମ॒ ଉଦୀ᳚ଚ୍ୟୈ ଦି॒ଶେ ୟାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ୟାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ୟେ॒ ତାଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମ॑ ଊ॒ର୍ଧ୍ଵାୟୈ॑ ଦି॒ଶେ ୟାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ୟାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ୟେ॒ ତାଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମୋଽଧ॑ରାୟୈ ଦି॒ଶେ ୟାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ୟାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ୟେ॒ ତାଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।
ଓଂ ନମୋ॑ଽଵାଂତ॒ରାୟୈ॑ ଦି॒ଶେ ୟାଶ୍ଚ॑ ଦେ॒ଵତା॑ ଏ॒ତସ୍ୟାଂ॒ ପ୍ରତି॑ଵସଂତ୍ୟେ॒ ତାଭ୍ୟ॑ଶ୍ଚ॒ ନମଃ॑ ।

ମୁନି ନମସ୍କାରଃ

ନମୋ ଗଂଗା ୟମୁନୟୋ-ର୍ମଧ୍ୟେ ୟେ॑ ଵସଂ॒ତି॒ ତେ ମେ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମାନ ଶ୍ଚିରଂଜୀଵିତଂ-ଵଁ॑ର୍ଧୟଂ॒ତି॒ ନମୋ ଗଂଗା ୟମୁନୟୋ-ର୍ମୁନି॑ଭ୍ୟଶ୍ଚ॒ ନମୋ ନମୋ ଗଂଗା ୟମୁନୟୋ-ର୍ମୁନି॑ଭ୍ୟଶ୍ଚ॒ ନ॑ମଃ ॥

ସଂଧ୍ୟାଦେଵତା ନମସ୍କାରଃ

ସଂଧ୍ୟା॑ୟୈ॒ ନମଃ॑ । ସାଵି॑ତ୍ର୍ୟୈ॒ ନମଃ॑ । ଗାୟ॑ତ୍ର୍ୟୈ॒ ନମଃ॑ । ସର॑ସ୍ଵତ୍ୟୈ॒ ନମଃ॑ । ସର୍ଵା॑ଭ୍ୟୋ ଦେ॒ଵତା॑ଭ୍ୟୋ॒ ନମଃ॑ । ଦେ॒ଵେଭ୍ୟୋ॒ ନମଃ॑ । ଋଷି॑ଭ୍ୟୋ॒ ନମଃ॑ । ମୁନି॑ଭ୍ୟୋ॒ ନମଃ॑ । ଗୁରୁ॑ଭ୍ୟୋ॒ ନମଃ॑ । ପିତୃ॑ଭ୍ୟୋ॒ ନମଃ॑ । କାମୋଽକାର୍​ଷୀ᳚ ର୍ନମୋ॒ ନମଃ । ମନ୍ୟୁ ରକାର୍​ଷୀ᳚ ର୍ନମୋ॒ ନମଃ । ପୃଥିଵ୍ୟାପସ୍ତେ॒ଜୋ ଵାୟୁ॑ରାକା॒ଶାତ୍ ନମଃ ॥ (ତୈ. ଅର. 2.18.52)

ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଵାସୁ॑ଦେଵା॒ୟ । ୟା॒ଗ୍​ମ୍ ସଦା॑ ସର୍ଵଭୂତା॒ନି॒ ଚ॒ରାଣି॑ ସ୍ଥାଵ॒ରାଣି॑ ଚ । ସା॒ୟଂ॒ ପ୍ରା॒ତ ର୍ନ॑ମସ୍ୟଂ॒ତି॒ ସା॒ ମା॒ ସଂଧ୍ୟା॑ଽଭିରକ୍ଷତୁ ॥

ଶିଵାୟ ଵିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ଶିଵରୂପାୟ ଵିଷ୍ଣଵେ ।
ଶିଵସ୍ୟ ହୃଦୟଂ-ଵିଁଷ୍ଣୁର୍ଵିଷ୍ଣୋଶ୍ଚ ହୃଦୟଂ ଶିଵଃ ॥
ୟଥା ଶିଵମୟୋ ଵିଷ୍ଣୁରେଵଂ-ଵିଁଷ୍ଣୁମୟଃ ଶିଵଃ ।
ୟଥାଽଂତରଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ତଥା ମେ ସ୍ଵସ୍ତିରାୟୁଷି ॥
ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେଵାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ।
ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋଵିଂଦାୟ ନମୋ ନମଃ ॥

ଗାୟତ୍ରୀ ଉଦ୍ଵାସନ (ପ୍ରସ୍ଥାନଂ)

ଉ॒ତ୍ତମେ॑ ଶିଖ॑ରେ ଜା॒ତେ॒ ଭୂ॒ମ୍ୟାଂ ପ॑ର୍ଵତ॒ମୂର୍ଥ॑ନି । ବ୍ରା॒ହ୍ମଣେ᳚ଭ୍ୟୋଽଭ୍ୟ॑ନୁଜ୍ଞା॒ତା॒ ଗ॒ଚ୍ଚଦେ॑ଵି ୟ॒ଥାସୁ॑ଖମ୍ । ସ୍ତୁତୋ ମୟା ଵରଦା ଵେ॑ଦମା॒ତା॒ ପ୍ରଚୋଦୟଂତୀ ପଵନେ᳚ ଦ୍ଵିଜା॒ତା । ଆୟୁଃ ପୃଥିଵ୍ୟାଂ ଦ୍ରଵିଣଂ ବ୍ର॑ହ୍ମଵ॒ର୍ଚ॒ସଂ॒ ମହ୍ୟଂ ଦତ୍ଵା ପ୍ରଜାତୁଂ ବ୍ର॑ହ୍ମଲୋ॒କମ୍ ॥ (ମହାନାରାୟଣ ଉପନିଷତ୍)

ଭଗଵନ୍ନମସ୍କାରଃ

ନମୋଽସ୍ତ୍ଵନଂତାୟ ସହସ୍ରମୂର୍ତୟେ ସହସ୍ର ପାଦାକ୍ଷି ଶିରୋରୁ ବାହଵେ ।
ସହସ୍ର ନାମ୍ନେ ପୁରୁଷାୟ ଶାଶ୍ଵତେ ସହସ୍ରକୋଟୀ ୟୁଗ ଧାରିଣେ ନମଃ ॥

ଭୂମ୍ୟାକାଶାଭି ଵଂଦନଂ

ଇ॒ଦଂ ଦ୍ୟା॑ଵା ପୃଥି॒ଵୀ ସ॒ତ୍ୟମ॑ସ୍ତୁ॒ । ପିତ॒-ର୍ମାତର୍ୟଦି॒ ହୋପ॑ ବୃ॒ଵେଵା᳚ମ୍ ।
ଭୂ॒ତଂ ଦେ॒ଵାନା॑ ମଵମେ ଅଵୋ॑ଭିଃ । ଵିଦ୍ୟା ମେ॒ଷଂ-ଵୃଁ॒ଜିନଂ॑ ଜୀ॒ରଦା॑ନୁମ୍ ॥

ଆକାଶାତ୍ପତିତଂ ତୋୟଂ-ୟଁଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରମ୍ ।
ସର୍ଵଦେଵ ନମସ୍କାରଃ କେଶଵଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି ॥
ଶ୍ରୀ କେଶଵଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତ୍ୟୋନ୍ନମ ଇତି ।

ସର୍ଵଵେଦେଷୁ ୟତ୍ପୁଣ୍ୟମ୍ । ସର୍ଵତୀର୍ଥେଷୁ ୟତ୍ଫଲମ୍ ।
ତତ୍ଫଲଂ ପୁରୁଷ ଆପ୍ନୋତି ସ୍ତୁତ୍ଵାଦେଵଂ ଜନାର୍ଧନମ୍ ॥
ସ୍ତୁତ୍ଵାଦେଵଂ ଜନାର୍ଧନ ଓଂ ନମ ଇତି ॥
ଵାସନା-ଦ୍ଵାସୁଦେଵସ୍ୟ ଵାସିତଂ ତେ ଜୟତ୍ରୟମ୍ ।
ସର୍ଵଭୂତ ନିଵାସୋଽସି ଶ୍ରୀଵାସୁଦେଵ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥
ଶ୍ରୀ ଵାସୁଦେଵ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ଓଂ ନମ ଇତି ।

ଅଭିଵାଦଃ (ପ୍ରଵର)

ଚତୁସ୍ସାଗର ପର୍ୟଂତଂ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟଃ ଶୁଭଂ ଭଵତୁ । ... ପ୍ରଵରାନ୍ଵିତ ... ଗୋତ୍ରଃ ... ସୂତ୍ରଃ ... ଶାଖାଧ୍ୟାୟୀ ... ଅହଂ ଭୋ ଅଭିଵାଦୟେ ॥

ଈଶ୍ଵରାର୍ପଣଂ

କାୟେନ ଵାଚା ମନସେଂଦ୍ରିୟୈର୍ଵା । ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଽଽତ୍ମନା ଵା ପ୍ରକୃତେ ସ୍ସ୍ଵଭାଵାତ୍ ।
କରୋମି ୟଦ୍ୟତ୍ସକଲଂ ପରସ୍ମୈ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣାୟେତି ସମର୍ପୟାମି ॥
ହରିଃ ଓଂ ତତ୍ସତ୍ । ତତ୍ସର୍ଵଂ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ଵରାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।

নিত্য সংধ্যা বংদনম্

This document is in Bengali language.

শরীর শুদ্ধি
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং᳚ গতোঽপিবা ।
যঃ স্মরেত্ পুংডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যংতর শ্শুচিঃ ॥
পুংডরীকাক্ষ ! পুংডরীকাক্ষ ! পুংডরীকাক্ষায নমঃ ।

আচমনঃ
ওং আচম্য
ওং কেশবায স্বাহা
ওং নারাযণায স্বাহা
ওং মাধবায স্বাহা (ইতি ত্রিরাচম্য)
ওং গোবিংদায নমঃ (পাণী মার্জযিত্বা)
ওং-বিঁষ্ণবে নমঃ
ওং মধুসূদনায নমঃ (ওষ্ঠৌ মার্জযিত্বা)
ওং ত্রিবিক্রমায নমঃ
ওং-বাঁমনায নমঃ (শিরসি জলং প্রোক্ষ্য)
ওং শ্রীধরায নমঃ
ওং হৃষীকেশায নমঃ (বামহস্তে জলং প্রোক্ষ্য)
ওং পদ্মনাভায নমঃ (পাদযোঃ জলং প্রোক্ষ্য)
ওং দামোদরায নমঃ (শিরসি জলং প্রোক্ষ্য)
ওং সংকর্​ষণায নমঃ (অংগুলিভিশ্চিবুকং জলং প্রোক্ষ্য)
ওং-বাঁসুদেবায নমঃ
ওং প্রদ্যুম্নায নমঃ (নাসিকাং স্পৃষ্ট্বা)
ওং অনিরুদ্ধায নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায নমঃ
ওং অধোক্ষজায নমঃ
ওং নারসিংহায নমঃ (নেত্রে শ্রোত্রে চ স্পৃষ্ট্বা)
ওং অচ্যুতায নমঃ (নাভিং স্পৃষ্ট্বা)
ওং জনার্ধনায নমঃ (হৃদযং স্পৃষ্ট্বা)
ওং উপেংদ্রায নমঃ (হস্তং শিরসি নিক্ষিপ্য)
ওং হরযে নমঃ
ওং শ্রীকৃষ্ণায নমঃ (অংসৌ স্পৃষ্ট্বা)
ওং শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ

(এতান্যুচ্চার্য উপ্যক্ত প্রকারং কৃতে অংগানি শুদ্ধানি ভবেযুঃ)

ভূতোচ্চাটন
উত্তিষ্ঠংতু । ভূত পিশাচাঃ । যে তে ভূমিভারকাঃ । যে তেষামবিরোধেন । ব্রহ্মকর্ম সমারভে । ওং ভূর্ভুবস্সুবঃ ।
দৈবী গাযত্রী চংদঃ প্রাণাযামে বিনিযোগঃ

(প্রাণাযামং কৃত্বা কুংভকে ইমং গাযত্রী মংত্রমুচ্ছরেত্)

প্রাণাযামঃ
ওং ভূঃ । ওং ভুবঃ । ওগ্​ম্ সুবঃ । ওং মহঃ । ওং জনঃ । ওং তপঃ । ওগ্​ম্ স॒ত্যম্ ।
ওং তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি ।
ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥
ওমাপো॒ জ্যোতী॒ রসো॒ঽমৃতং॒ ব্রহ্ম॒ ভূ-র্ভুব॒-স্সুব॒রোম্ ॥ (তৈ. অর. 10-27)

সংকল্পঃ
মমোপাত্ত, দুরিত ক্ষযদ্বারা, শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য, শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং, শুভে, শোভনে, অভ্যুদয মুহূর্তে, শ্রী মহাবিষ্ণো রাজ্ঞযা, প্রবর্ত মানস্য, অদ্য ব্রহ্মণঃ, দ্বিতীয পরার্থে, শ্বেতবরাহ কল্পে, বৈবশ্বত মন্বংতরে, কলিযুগে, প্রথম পাদে, (ভারত দেশঃ - জংবূ দ্বীপে, ভরত বর্​ষে, ভরত খংডে, মেরোঃ দক্ষিণ/উত্তর দিগ্ভাগে; অমেরিকা - ক্রৌংচ দ্বীপে, রমণক বর্​ষে, ঐংদ্রিক খংডে, সপ্ত সমুদ্রাংতরে, কপিলারণ্যে), শোভন গৃহে, সমস্ত দেবতা ব্রাহ্মণ, হরিহর গুরুচরণ সন্নিথৌ, অস্মিন্, বর্তমান, ব্যাবহারিক, চাংদ্রমান, ... সং​বঁত্সরে, ... অযনে, ... ঋতে, ... মাসে, ... পক্ষে, ... তিথৌ, ... বাসরে, ... শুভ নক্ষত্র, শুভ যোগ, শুভ করণ, এবংগুণ, বিশেষণ, বিশিষ্ঠাযাং, শুভ তিথৌ, শ্রীমান্, ... গোত্রঃ, ... নামধেযঃ, ... গোত্রস্য, ... নামধেযোহংঃ প্রাতঃ/মধ্যাহ্নিক/সাযং সংধ্যাং উপাসিষ্যে ॥

মার্জনঃ
ওং আপো॒হিষ্ঠা ম॑যো॒ভুবঃ॑ । তা ন॑ ঊ॒র্জে দ॑ধাতন । ম॒হেরণা॑য॒ চক্ষ॑সে । যো বঃ॑ শি॒বত॑মো॒ রসঃ॑ । তস্য॑ ভাজযতে॒ হ নঃ॒ । উ॒শ॒তীরি॑ব মা॒তরঃ॑ । তস্মা॒ অরং॑গ মাম বঃ । যস্য॒ ক্ষযা॑য॒ জিন্ব॑থ । আপো॑ জ॒নয॑থা চ নঃ । (তৈ. অর. 4-42)

(ইতি শিরসি মার্জযেত্)
(হস্তেন জলং গৃহীত্বা)

প্রাতঃ কাল মংত্রাচমনঃ
সূর্য শ্চ, মামন্যু শ্চ, মন্যুপতয শ্চ, মন্যু॑কৃতে॒ভ্যঃ । পাপেভ্যো॑ রক্ষং॒তাম্ । যদ্রাত্র্যা পাপ॑ মকা॒র্​ষম্ । মনসা বাচা॑ হ॒স্তাভ্যাম্ । পদ্ভ্যা মুদরে॑ণ শিং॒চা । রাত্রি॒ স্তদ॑বলুং॒পতু । যত্কিংচ॑ দুরি॒তং মযি॑ । ইদমহং মা মমৃ॑ত যো॒ নৌ । সূর্যে জ্যোতিষি জুহো॑মি স্বা॒হা᳚ ॥ (তৈ. অর. 10. 24)

মধ্যাহ্ন কাল মংত্রাচমনঃ
আপঃ॑ পুনংতু পৃথি॒বীং পৃ॑থি॒বী পূ॒তা পু॑নাতু॒ মাম্ । পু॒নংতু॒ ব্রহ্ম॑ণ॒স্পতি॒ র্ব্রহ্মা॑ পূ॒তা পু॑নাতু॒ মাম্ । যদুচ্ছি॑ষ্ট॒ মভো᳚জ্যং॒ যদ্বা॑ দু॒শ্চরি॑তং॒ মম॑ । সর্বং॑ পুনংতু॒ মা মাপো॑ঽস॒তাংচ॑ প্রতি॒গ্রহ॒গ্গ্॒ স্বাহা᳚ ॥ (তৈ. অর. পরিশিষ্টঃ 10. 30)

সাযংকাল মংত্রাচমনঃ
অগ্নি শ্চ মা মন্যু শ্চ মন্যুপতয শ্চ মন্যু॑কৃতেভ্যঃ । পাপেভ্যো॑ রক্ষং॒তাম্ । যদহ্না পাপ॑ মকা॒র্​ষম্ । মনসা বাচা॑ হস্তা॒ভ্যাম্ । পদ্ভ্যা মুদরে॑ণ শিং॒চা । অহ স্তদ॑বলুং॒পতু । য ত্কিংচ॑ দুরি॒তং মযি॑ । ইদ মহং মা মমৃ॑ত যো॒নৌ । সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বা॒হা ॥ (তৈ. অর. 10. 24)

(ইতি মংত্রেণ জলং পিবেত্)
আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

দ্বিতীয মার্জনঃ
দ॒ধি॒ ক্রাব্​ণ্ণো॑ অকারিষম্ । জি॒ষ্ণো রশ্ব॑স্য বা॒জি॑নঃ ।
সু॒রভিনো॒ মুখা॑কর॒ত্প্রণ॒ আযূগ্​ম্॑ষি তারিষত্ ॥

(সূর্যপক্ষে লোকযাত্রা নির্বাহক ইত্যর্থঃ)

ওং আপো॒ হিষ্ঠা ম॑যো॒ভুবঃ॑ । তা ন॑ ঊ॒র্জে দ॑ধাতন । ম॒হেরণা॑য॒ চক্ষ॑সে । যো বঃ॑ শি॒বত॑মো॒ রসঃ॑ । তস্য॑ ভাজযতে॒ হ নঃ॒ । উ॒শ॒তীরি॑ব মা॒তরঃ॑ । তস্মা॒ অরং॑গ মাম বঃ । যস্য॒ ক্ষযা॑য॒ জিন্ব॑থ । আপো॑ জ॒নয॑থা চ নঃ ॥ (তৈ. অর. 4. 42)

পুনঃ মার্জনঃ
হির॑ণ্যবর্ণা॒ শ্শুচ॑যঃ পাব॒কাঃ যা সু॑জা॒তঃ ক॒শ্যপো॒ যা স্বিংদ্রঃ॑ । অ॒গ্নিং-যাঁ গর্ভং॑দধি॒রে বিরূ॑পা॒ স্তান॒ আপ॒শ্শগ্গ্ স্যো॒না ভ॑বংতু । যা সা॒গ্​ম্॒ রাজা॒ বরু॑ণো॒ যাতি॒ মধ্যে॑ সত্যানৃ॒তে অ॑ব॒পশ্যং॒ জনা॑নাম্ । ম॒ধু॒ শ্চুত॒শ্শুচ॑যো॒ যাঃ পা॑ব॒কা স্তান॒ আপ॒শ্শগ্গ্ স্যো॒না ভ॑বংতু । যাসাং᳚ দে॒বা দি॒বি কৃ॒ণ্বংতি॑ ভ॒ক্ষং-যাঁ অং॒তরি॑ক্ষে বহু॒থা ভবং॑তি । যাঃ পৃ॑থি॒বীং পয॑সোং॒দংতি॑ শ্শু॒ক্রাস্তান॒ আপ॒শগ্গ্ স্যো॒না ভ॑বংতু । যাঃ শি॒বেন॑ মা॒ চক্ষু॑ষা পশ্যতাপশ্শি॒বযা॑ ত॒নু বোপ॑স্পৃশত॒ ত্বচ॑ ম্মে । সর্বাগ্​ম্॑ অ॒গ্নীগ্​ম্ র॑প্সু॒ষদো॑ হু॒বে বো॒ মযি॒ বর্চো॒ বল॒ মোজো॒ নিধ॑ত্ত ॥ (তৈ. সং. 5. 6. 1)
(মার্জনং কুর্যাত্)

অঘমর্​ষণ মংত্রঃ পাপবিমোচনং

(হস্তেন জলমাদায নিশ্শ্বস্য বামতো নিক্ষিতপেত্)
দ্রু॒প॒দা দি॑ব মুংচতু । দ্রু॒প॒দা দি॒বে ন্মু॑মুচা॒নঃ ।
স্বি॒ন্ন স্স্না॒ত্বী মলা॑ দিবঃ । পূ॒তং পবিত্রে॑ণে॒ বাজ্যং᳚ আপ॑ শ্শুংদংতু॒ মৈন॑সঃ ॥ (তৈ. ব্রা. 266)

আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)
প্রাণাযামম্য

লঘুসংকল্পঃ
পূর্বোক্ত এবংগুণ বিশেষণ বিশিষ্ঠাযাং শুভতিথৌ মমোপাত্ত দুরিত ক্ষযদ্বারা শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং প্রাতস্সংধ্যাংগ যথা কালোচিত অর্ঘ্যপ্রদানং করিষ্যে ॥

প্রাতঃ কালার্ঘ্য মংত্রং
ওং ভূর্ভুব॒স্সুবঃ॑ ॥ তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ 3 ॥

মধ্যাহ্নার্ঘ্য মংত্রং
ওং হ॒গ্​ম্॒ সশ্শু॑চি॒ষ দ্বসু॑রংতরিক্ষ॒স দ্দোতা॑ বেদি॒ষদতি॑থি র্দুরোণ॒সত্ । নৃ॒ষ দ্ব॑র॒স দৃ॑ত॒স দ্ব্যো॑ম॒ সদ॒ব্জা গো॒জা ঋ॑ত॒জা অ॑দ্রি॒জা ঋ॒তম্-বৃ॒হত্ ॥ (তৈ. অর. 10. 4)

সাযং কালার্ঘ্য মংত্রং
ওং ভূর্ভুব॒স্সুবঃ॑ ॥ তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওং ভূঃ । ওং ভুবঃ । ওগ্​ম্ সুবঃ । ওং মহঃ । ওং জনঃ । ওং তপঃ । ওগ্​ম্ স॒ত্যম্ । ওং তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওমাপো॒ জ্যোতী॒ রসো॒ঽমৃতং॒ ব্রহ্ম॒ ভূ-র্ভুব॒-স্সুব॒রোম্ ॥

(ইত্যংজলিত্রযং-বিঁসৃজেত্)

কালাতিক্রমণ প্রাযশ্চিত্তং
আচম্য...
পূর্বোক্ত এবংগুণ বিশেষণ বিশিষ্ঠাযাং শুভতিথৌ মমোপাত্ত দুরিত ক্ষযদ্বারা শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং কালাতিক্রম দোষপরিহারার্থং চতুর্থা অর্ঘ্যপ্রদানং করিষ্যে ॥

ওং ভূর্ভুব॒স্সুবঃ॑ ॥ তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওং ভূঃ । ওং ভুবঃ । ওগ্​ম্ সুবঃ । ওং মহঃ । ওং জনঃ । ওং তপঃ । ওগ্​ম্ স॒ত্যম্ । ওং তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওমাপো॒ জ্যোতী॒ রসো॒ঽমৃতং॒ ব্রহ্ম॒ ভূ-র্ভুব॒-স্সুব॒রোম্ ॥
(ইতি জলং-বিঁসৃজেত্)

সজল প্রদক্ষিণং
ওং উ॒দ্যংত॑মস্তং॒-যংঁত॑-মাদি॒ত্য-ম॑ভিথ্যা॒য-ন্কু॒র্বন্ব্রা᳚হ্ম॒ণো বি॒দ্বান্-থ্স॒কলং॑ভ॒দ্রম॑শ্নুতে॒ অসাবা॑দি॒ত্যো ব্র॒হ্মেতি॒ ॥ ব্রহ্মৈ॒ব সন্-ব্রহ্মা॒প্যেতি॒ য এ॒বং-বেঁদ ॥ অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম ॥ (তৈ. অর. 2. 2)

(এবং অর্ঘ্যত্রযং দদ্যাত্ কালাতিক্রমণে পূর্ববত্)
(পশ্চাত্ হস্তেন জলমাদায প্রদক্ষিণং কুর্যাত্)
(দ্বিরাচম্য প্রাণাযাম ত্রযং কৃত্বা)

আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

সংধ্যাংগ তর্পণং
প্রাতঃকাল তর্পণং
সংধ্যাং তর্পযামি, গাযত্রীং তর্পযামি, ব্রাহ্মীং তর্পযামি, নিমৃজীং তর্পযামি ॥

মধ্যাহ্ন তর্পণং
সংধ্যাং তর্পযামি, সাবিত্রীং তর্পযামি, রৌদ্রীং তর্পযামি, নিমৃজীং তর্পযামি ॥

সাযংকাল তর্পণং
সংধ্যাং তর্পযামি, সরস্বতীং তর্পযামি, বৈষ্ণবীং তর্পযামি, নিমৃজীং তর্পযামি ॥

(পুনরাচমনং কুর্যাত্)

গাযত্রী অবাহন
ওমিত্যেকাক্ষ॑রং ব্র॒হ্ম । অগ্নির্দেবতা ব্রহ্ম॑ ইত্যা॒র্​ষম্ । গাযত্রং ছংদং পরমাত্মং॑ সরূ॒পম্ । সাযুজ্যং-বিঁ॑নিযো॒গ॒ম্ ॥ (তৈ. অর. 10. 33)

আযা॑তু॒ বর॑দা দে॒বী॒ অ॒ক্ষরং॑ ব্রহ্ম॒সংমি॒তম্ । গা॒য॒ত্রীং᳚ ছংদ॑সাং মা॒তেদং ব্র॑হ্ম জু॒ষস্ব॑ মে । যদহ্না᳚-ত্কুরু॑তে পা॒পং॒ তদহ্না᳚-ত্প্রতি॒মুচ্য॑তে । যদ্রাত্রিযা᳚-ত্কুরু॑তে পা॒পং॒ তদ্রাত্রিযা᳚-ত্প্রতি॒মুচ্য॑তে । সর্ব॑ ব॒র্ণে ম॑হাদে॒বি॒ সং॒ধ্যাবি॑দ্যে স॒রস্ব॑তি ॥

ওজো॑ঽসি॒ সহো॑ঽসি॒ বল॑মসি॒ ভ্রাজো॑ঽসি দে॒বানাং॒ ধাম॒নামা॑সি॒ বিশ্ব॑মসি বি॒শ্বাযু॒-স্সর্ব॑মসি স॒র্বাযু-রভিভূরোম্ । গাযত্রী-মাবা॑হযা॒মি॒ সাবিত্রী-মাবা॑হযা॒মি॒ সরস্বতী-মাবা॑হযা॒মি॒ ছংদর্​ষী-নাবা॑হযা॒মি॒ শ্রিয-মাবাহ॑যা॒মি॒ গাযত্রিযা গাযত্রী চ্ছংদো বিশ্বামিত্রঋষি স্সবিতা দেবতাঽগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্​হৃদযগ্​ম্ রুদ্র-শ্শিখা পৃথিবী যোনিঃ প্রাণাপান ব্যানোদান সমানা সপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাংখ্যাযন সগোত্রা গাযত্রী চতুর্বিগ্​ম্ শত্যক্ষরা ত্রিপদা॑ ষট্কু॒ক্ষিঃ॒ পংচ-শীর্​ষোপনযনে বি॑নিযো॒গঃ॒ । ওং ভূঃ । ওং ভুবঃ । ওগ্​ম্ সুবঃ । ওং মহঃ । ওং জনঃ । ওং তপঃ । ওগ্​ম্ স॒ত্যম্ । ওং তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওমাপো॒ জ্যোতী॒ রসো॒ঽমৃতং॒ ব্রহ্ম॒ ভূ-র্ভুব॒-স্সুব॒রোম্ ॥ (মহানারাযণ উপনিষত্)

আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

জপসংকল্পঃ
পূর্বোক্ত এবংগুণ বিশেষণ বিশিষ্ঠাযাং শুভতিথৌ মমোপাত্ত দুরিত ক্ষযদ্বারা শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং সংধ্যাংগ যথাশক্তি গাযত্রী মহামংত্র জপং করিষ্যে ॥

করন্যাসঃ
ওং তথ্স॑বি॒তুঃ ব্রহ্মাত্মনে অংগুষ্টাভ্যাং নমঃ ।
বরে᳚ণ্যং॒ বিষ্ণবাত্মনে তর্জনীভ্যাং নমঃ ।
ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ রুদ্রাত্মনে মধ্যমাভ্যাং নমঃ ।
ধীমহি সত্যাত্মনে অনামিকাভ্যাং নমঃ ।
ধিযো॒ যো নঃ॑ জ্ঞানাত্মনে কনিষ্টিকাভ্যাং নমঃ ।
প্রচোদযা᳚ত্ সর্বাত্মনে করতল করপৃষ্টাভ্যাং নমঃ ।

অংগন্যাসঃ
ওং তথ্স॑বি॒তুঃ ব্রহ্মাত্মনে হৃদযায নমঃ ।
বরে᳚ণ্যং॒ বিষ্ণবাত্মনে শিরসে স্বাহা ।
ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ রুদ্রাত্মনে শিখাযৈ বষট্ ।
ধীমহি সত্যাত্মনে কবচায হুম্ ।
ধিযো॒ যো নঃ॑ জ্ঞানাত্মনে নেত্রত্রযায বৌষট্ ।
প্রচোদযা᳚ত্ সর্বাত্মনে অস্ত্রাযফট্ ।
ওং ভূর্ভুব॒স্সুব॒রোমিতি দিগ্ভংধঃ ।

ধ্যানম্
মুক্তাবিদ্রুম হেমনীল ধবলচ্চাযৈ-র্মুখৈ-স্ত্রীক্ষণৈঃ ।
যুক্তামিংদুনি বদ্ধ-রত্ন-মকুটাং তত্বার্থ বর্ণাত্মিকাম্ ।
গাযত্রীং-বঁরদাভযাংকুশ কশাশ্শুভ্রংকপালংগদাম্ ।
শংখংচক্র মধারবিংদ যুগলং হস্তৈর্বহংতীং ভজে ॥

চতুর্বিংশতি মুদ্রা প্রদর্​শনং
সুমুখং সংপুটিংচৈব বিততং-বিঁস্তৃতং তথা ।
দ্বিমুখং ত্রিমুখংচৈব চতুঃ পংচ মুখং তথা ।
ষণ্মুখোঽথো মুখং চৈব ব্যাপকাংজলিকং তথা ।
শকটং-যঁমপাশং চ গ্রথিতং সম্মুখোন্মুখম্ ।
প্রলংবং মুষ্টিকং চৈব মত্স্যঃ কূর্মো বরাহকম্ ।
সিংহাক্রাংতং মহাক্রাংতং মুদ্গরং পল্লবং তথা ।

চতুর্বিংশতি মুদ্রা বৈ গাযত্র্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ।
ইতিমুদ্রা ন জানাতি গাযত্রী নিষ্ফলা ভবেত্ ॥

যো দেব স্সবিতাঽস্মাকং ধিযো ধর্মাদিগোচরাঃ ।
প্রেরযেত্তস্য যদ্ভর্গস্ত দ্বরেণ্য মুপাস্মহে ॥

গাযত্রী মংত্রং
ওং ভূর্ভুব॒স্সুবঃ॑ ॥ তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি ।
ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥

অষ্টমুদ্রা প্রদর্​শনং
সুরভির্জ্ঞান চক্রে চ যোনিঃ কূর্মোঽথ পংকজম্ ।
লিংগং নির্যাণ মুদ্রা চেত্যষ্ট মুদ্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
ওং তত্সদ্ব্রহ্মার্পণমস্তু ।

আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

দ্বিঃ পরিমুজ্য ।
সকৃদুপ স্পৃশ্য ।
যত্সব্যং পাণিম্ ।
পাদম্ ।
প্রোক্ষতি শিরঃ ।
চক্ষুষী ।
নাসিকে ।
শ্রোত্রে ।
হৃদযমালভ্য ।

প্রাতঃকাল সূর্যোপস্থানং
ওং মি॒ত্রস্য॑ চ॒র্​ষণী॒ ধৃত॒ শ্রবো॑ দে॒বস্য॑ সান॒ সিম্ । স॒ত্যং চি॒ত্রশ্র॑ বস্তমম্ । মি॒ত্রো জনান্॑ যাতযতি প্রজা॒নন্-মি॒ত্রো দা॑ধার পৃথি॒বী মু॒তদ্যাম্ । মি॒ত্রঃ কৃ॒ষ্টী রনি॑মিষা॒ঽভি চ॑ষ্টে স॒ত্যায॑ হ॒ব্যং ঘৃ॒তব॑দ্বিধেম । প্রসমি॑ত্ত্র॒ মর্ত্যো॑ অস্তু॒ প্রয॑স্বা॒ ন্যস্ত॑ আদিত্য॒ শিক্ষ॑তি ব্র॒তেন॑ । ন হ॑ন্যতে॒ ন জী॑যতে॒ ত্বোতো॒নৈন॒ মগ্​ম্হো॑ অশ্নো॒ ত্যংতি॑তো॒ ন দূ॒রাত্ ॥ (তৈ. সং. 3.4.11)

মধ্যাহ্ন সূর্যোপস্থানং
ওং আ স॒ত্যেন॒ রজ॑সা॒ বর্ত॑মানো নিবে॒শ॑য ন্ন॒মৃতং॒ মর্ত্যং॑চ । হি॒রণ্যযে॑ন সবি॒তা রথে॒নাঽদে॒বো যা॑তি॒ ভুব॑না নি॒পশ্যন্॑ ॥

উদ্ব॒য ংতম॑স॒ স্পরি॒ পশ্যং॑তো॒ জ্যোতি॒ রুত্ত॑রম্ । দে॒বংদে॑ব॒ত্রা সূর্য॒ মগ॑ন্ম জ্যোতি॑ রুত্ত॒মং ॥

উদু॒ত্যং জা॒তবে॑দসং দে॒বং-বঁ॑হংতি কে॒তবঃ॑ । দৃ॒শে বিশ্বা॑ য॒ সূর্য᳚ম্ ॥ চি॒ত্রং দে॒বানা॒ মুদ॑গা॒ দনী॑কং॒ চক্ষু॑-র্মি॒ত্রস্য॒ বরু॑ণ স্যা॒গ্নেঃ । অপ্রা॒ দ্যাবা॑ পৃথি॒বী অংত॒রি॑ক্ষ॒গ্​ম্ সূর্য॑ আ॒ত্মা জগ॑ত স্ত॒স্থুষ॑শ্চ ॥

তচ্চক্ষু॑-র্দে॒বহি॑তং পু॒রস্তা᳚চ্চু॒ক্র মু॒চ্চর॑ত্ । পশ্যে॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং জীবে॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং নংদা॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং মোদা॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং ভবা॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তগ্​ম্ শৃ॒ণবা॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং পব্র॑বাম শ॒রদ॑শ্শ॒তমজী॑তাস্যাম শ॒রদ॑শ্শ॒তং জোক্চ॒ সূর্যং॑ দৃ॒ষে ॥ য উদ॑গান্মহ॒তোঽর্ণবা᳚ দ্বি॒ভ্রাজ॑মান স্সরি॒রস্য॒ মধ্যা॒থ্সমা॑ বৃষ॒ভো লো॑হিতা॒ক্ষসূর্যো॑ বিপ॒শ্চিন্মন॑সা পুনাতু ॥

সাযংকাল সূর্যোপস্থানং
ওং ই॒মম্মে॑ বরুণ শৃধী॒ হব॑ ম॒দ্যা চ॑ মৃডয । ত্বা ম॑ব॒স্যু রাচ॑কে ॥ তত্বা॑ যামি॒ ব্রহ্ম॑ণা॒ বংদ॑মান॒ স্ত দাশা᳚স্তে॒ যজ॑মানো হ॒বির্ভিঃ॑ । অহে॑ডমানো বরুণে॒হ বো॒ধ্যুরু॑শ॒গ্​ম্॒ সমা॑ন॒ আযুঃ॒ প্রমো॑ষীঃ ॥

যচ্চি॒দ্ধিতে॒ বিশো॑যথা॒ প্রদে॑ব বরুণব্র॒তম্ । মি॒নী॒মসি॒দ্য বি॑দ্যবি । যত্কিংচে॒দং-বঁ॑রুণ॒দৈব্যে॒ জনে॑ঽভিদ্রো॒হ-ম্ম॑নু॒ষ্যা᳚শ্চরা॑মসি । অচি॑ত্তী॒ যত্তব॒ ধর্মা॑যুযোপি॒-মমান॒-স্তস্মা॒ দেন॑সো দেবরীরিষঃ । কি॒ত॒বাসো॒ যদ্রি॑রি॒পুর্নদী॒বি যদ্বা॑ঘা স॒ত্যমু॒তযন্ন বি॒দ্ম । সর্বা॒তাবিষ্য॑ শিধি॒রেব॑দে॒বাঽথা॑তেস্যাম বরুণ প্রি॒যাসঃ॑ ॥ (তৈ. সং. 1.1.1)

দিগ্দেবতা নমস্কারঃ
(এতৈর্নমস্কারং কুর্যাত্)
ওং নমঃ॒ প্রাচ্যৈ॑ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নমো দক্ষি॑ণাযৈ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নমঃ॒ প্রতী᳚চ্যৈ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নম॒ উদী᳚চ্যৈ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নম॑ ঊ॒র্ধ্বাযৈ॑ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নমোঽধ॑রাযৈ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নমো॑ঽবাংত॒রাযৈ॑ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।

মুনি নমস্কারঃ
নমো গংগা যমুনযো-র্মধ্যে যে॑ বসং॒তি॒ তে মে প্রসন্নাত্মান শ্চিরংজীবিতং-বঁ॑র্ধযং॒তি॒ নমো গংগা যমুনযো-র্মুনি॑ভ্যশ্চ॒ নমো নমো গংগা যমুনযো-র্মুনি॑ভ্যশ্চ॒ ন॑মঃ ॥

সংধ্যাদেবতা নমস্কারঃ
সংধ্যা॑যৈ॒ নমঃ॑ । সাবি॑ত্র্যৈ॒ নমঃ॑ । গায॑ত্র্যৈ॒ নমঃ॑ । সর॑স্বত্যৈ॒ নমঃ॑ । সর্বা॑ভ্যো দে॒বতা॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । দে॒বেভ্যো॒ নমঃ॑ । ঋষি॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । মুনি॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । গুরু॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । পিতৃ॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । কামোঽকার্​ষী᳚ র্নমো॒ নমঃ । মন্যু রকার্​ষী᳚ র্নমো॒ নমঃ । পৃথিব্যাপস্তে॒জো বাযু॑রাকা॒শাত্ নমঃ ॥ (তৈ. অর. 2.18.52)

ওং নমো ভগবতে বাসু॑দেবা॒য । যা॒গ্​ম্ সদা॑ সর্বভূতা॒নি॒ চ॒রাণি॑ স্থাব॒রাণি॑ চ । সা॒যং॒ প্রা॒ত র্ন॑মস্যং॒তি॒ সা॒ মা॒ সংধ্যা॑ঽভিরক্ষতু ॥

শিবায বিষ্ণুরূপায শিবরূপায বিষ্ণবে ।
শিবস্য হৃদযং-বিঁষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদযং শিবঃ ॥
যথা শিবমযো বিষ্ণুরেবং-বিঁষ্ণুমযঃ শিবঃ ।
যথাঽংতরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরাযুষি ॥
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায গো ব্রাহ্মণ হিতায চ ।
জগদ্ধিতায কৃষ্ণায গোবিংদায নমো নমঃ ॥

গাযত্রী উদ্বাসন (প্রস্থানং)
উ॒ত্তমে॑ শিখ॑রে জা॒তে॒ ভূ॒ম্যাং প॑র্বত॒মূর্থ॑নি । ব্রা॒হ্মণে᳚ভ্যোঽভ্য॑নুজ্ঞা॒তা॒ গ॒চ্চদে॑বি য॒থাসু॑খম্ । স্তুতো মযা বরদা বে॑দমা॒তা॒ প্রচোদযংতী পবনে᳚ দ্বিজা॒তা । আযুঃ পৃথিব্যাং দ্রবিণং ব্র॑হ্মব॒র্চ॒সং॒ মহ্যং দত্বা প্রজাতুং ব্র॑হ্মলো॒কম্ ॥ (মহানারাযণ উপনিষত্)

ভগবন্নমস্কারঃ
নমোঽস্ত্বনংতায সহস্রমূর্তযে সহস্র পাদাক্ষি শিরোরু বাহবে ।
সহস্র নাম্নে পুরুষায শাশ্বতে সহস্রকোটী যুগ ধারিণে নমঃ ॥

ভূম্যাকাশাভি বংদনং
ই॒দং দ্যা॑বা পৃথি॒বী স॒ত্যম॑স্তু॒ । পিত॒-র্মাতর্যদি॒ হোপ॑ বৃ॒বেবা᳚ম্ ।
ভূ॒তং দে॒বানা॑ মবমে অবো॑ভিঃ । বিদ্যা মে॒ষং-বৃঁ॒জিনং॑ জী॒রদা॑নুম্ ॥

আকাশাত্পতিতং তোযং-যঁথা গচ্ছতি সাগরম্ ।
সর্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি ॥
শ্রী কেশবং প্রতিগচ্ছত্যোন্নম ইতি ।

সর্ববেদেষু যত্পুণ্যম্ । সর্বতীর্থেষু যত্ফলম্ ।
তত্ফলং পুরুষ আপ্নোতি স্তুত্বাদেবং জনার্ধনম্ ॥
স্তুত্বাদেবং জনার্ধন ওং নম ইতি ॥
বাসনা-দ্বাসুদেবস্য বাসিতং তে জযত্রযম্ ।
সর্বভূত নিবাসোঽসি শ্রীবাসুদেব নমোঽস্তুতে ॥
শ্রী বাসুদেব নমোঽস্তুতে ওং নম ইতি ।

অভিবাদঃ (প্রবর)
চতুস্সাগর পর্যংতং গো ব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভং ভবতু । ... প্রবরান্বিত ... গোত্রঃ ... সূত্রঃ ... শাখাধ্যাযী ... অহং ভো অভিবাদযে ॥

ঈশ্বরার্পণং
কাযেন বাচা মনসেংদ্রিযৈর্বা । বুদ্ধ্যাঽঽত্মনা বা প্রকৃতে স্স্বভাবাত্ ।
করোমি যদ্যত্সকলং পরস্মৈ শ্রীমন্নারাযণাযেতি সমর্পযামি ॥
হরিঃ ওং তত্সত্ । তত্সর্বং শ্রী পরমেশ্বরার্পণমস্তু ।
 

नित्य संध्या वंदनम्

This document is in Marathi language.

शरीर शुद्धि
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां᳚ गतोऽपिवा ।
यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर श्शुचिः ॥
पुंडरीकाक्ष ! पुंडरीकाक्ष ! पुंडरीकाक्षाय नमः ।

आचमनः
ॐ आचम्य
ॐ केशवाय स्वाहा
ॐ नारायणाय स्वाहा
ॐ माधवाय स्वाहा (इति त्रिराचम्य)
ॐ गोविंदाय नमः (पाणी मार्जयित्वा)
ॐ-विँष्णवे नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः (ओष्ठौ मार्जयित्वा)
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ-वाँमनाय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ श्रीधराय नमः
ॐ हृषीकेशाय नमः (वामहस्तॆ जलं प्रोक्ष्य)
ॐ पद्मनाभाय नमः (पादयोः जलं प्रोक्ष्य)
ॐ दामोदराय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ संकर्​षणाय नमः (अंगुलिभिश्चिबुकं जलं प्रोक्ष्य)
ॐ-वाँसुदेवाय नमः
ॐ प्रद्युम्नाय नमः (नासिकां स्पृष्ट्वा)
ॐ अनिरुद्धाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ नारसिंहाय नमः (नेत्रे श्रोत्रे च स्पृष्ट्वा)
ॐ अच्युताय नमः (नाभिं स्पृष्ट्वा)
ॐ जनार्धनाय नमः (हृदयं स्पृष्ट्वा)
ॐ उपेंद्राय नमः (हस्तं शिरसि निक्षिप्य)
ॐ हरये नमः
ॐ श्रीकृष्णाय नमः (अंसौ स्पृष्ट्वा)
ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः

(एतान्युच्चार्य उप्यक्त प्रकारं कृते अंगानि शुद्धानि भवेयुः)

भूतोच्चाटन
उत्तिष्ठंतु । भूत पिशाचाः । ये ते भूमिभारकाः । ये तेषामविरोधेन । ब्रह्मकर्म समारभे । ॐ भूर्भुवस्सुवः ।
दैवी गायत्री चंदः प्राणायामे विनियोगः

(प्राणायामं कृत्वा कुंभके इमं गायत्री मंत्रमुच्छरेत्)

प्राणायामः
ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् ।
ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥
ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (तै. अर. 10-27)

संकल्पः
ममोपात्त, दुरित क्षयद्वारा, श्री परमेश्वर मुद्दिस्य, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं, शुभे, शोभने, अभ्युदय मुहूर्ते, श्री महाविष्णो राज्ञया, प्रवर्त मानस्य, अद्य ब्रह्मणः, द्वितीय परार्थे, श्वेतवराह कल्पे, वैवश्वत मन्वंतरे, कलियुगे, प्रथम पादे, (भारत देशः - जंबू द्वीपे, भरत वर्​षे, भरत खंडे, मेरोः दक्षिण/उत्तर दिग्भागे; अमेरिका - क्रौंच द्वीपे, रमणक वर्​षे, ऐंद्रिक खंडे, सप्त समुद्रांतरे, कपिलारण्ये), शोभन गृहे, समस्त देवता ब्राह्मण, हरिहर गुरुचरण सन्निथौ, अस्मिन्, वर्तमान, व्यावहारिक, चांद्रमान, ... सं​वँत्सरे, ... अयने, ... ऋते, ... मासे, ... पक्षे, ... तिथौ, ... वासरे, ... शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण, एवंगुण, विशेषण, विशिष्ठायां, शुभ तिथौ, श्रीमान्, ... गोत्रः, ... नामधेयः, ... गोत्रस्य, ... नामधेयोहंः प्रातः/मध्याह्निक/सायं संध्यां उपासिष्ये ॥

मार्जनः
ॐ आपो॒हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अरं॑ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः । (तै. अर. 4-42)

(इति शिरसि मार्जयेत्)
(हस्तेन जलं गृहीत्वा)

प्रातः काल मंत्राचमनः
सूर्य श्च, मामन्यु श्च, मन्युपतय श्च, मन्यु॑कृते॒भ्यः । पापेभ्यो॑ रक्षं॒ताम् । यद्रात्र्या पाप॑ मका॒र्​षम् । मनसा वाचा॑ ह॒स्ताभ्याम् । पद्भ्या मुदरे॑ण शिं॒चा । रात्रि॒ स्तद॑वलुं॒पतु । यत्किंच॑ दुरि॒तं मयि॑ । इदमहं मा ममृ॑त यो॒ नौ । सूर्ये ज्योतिषि जुहो॑मि स्वा॒हा᳚ ॥ (तै. अर. 10. 24)

मध्याह्न काल मंत्राचमनः
आपः॑ पुनंतु पृथि॒वीं पृ॑थि॒वी पू॒ता पु॑नातु॒ माम् । पु॒नंतु॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॒ र्ब्रह्मा॑ पू॒ता पु॑नातु॒ माम् । यदुच्छि॑ष्ट॒ मभो᳚ज्यं॒ यद्वा॑ दु॒श्चरि॑तं॒ मम॑ । सर्वं॑ पुनंतु॒ मा मापो॑ऽस॒तांच॑ प्रति॒ग्रह॒ग्ग्॒ स्वाहा᳚ ॥ (तै. अर. परिशिष्टः 10. 30)

सायंकाल मंत्राचमनः
अग्नि श्च मा मन्यु श्च मन्युपतय श्च मन्यु॑कृतेभ्यः । पापेभ्यो॑ रक्षं॒ताम् । यदह्ना पाप॑ मका॒र्​षम् । मनसा वाचा॑ हस्ता॒भ्याम् । पद्भ्या मुदरे॑ण शिं॒चा । अह स्तद॑वलुं॒पतु । य त्किंच॑ दुरि॒तं मयि॑ । इद महं मा ममृ॑त यो॒नौ । सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वा॒हा ॥ (तै. अर. 10. 24)

(इति मंत्रेण जलं पिबेत्)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

द्वितीय मार्जनः
द॒धि॒ क्राव्​ण्णो॑ अकारिषम् । जि॒ष्णो रश्व॑स्य वा॒जि॑नः ।
सु॒रभिनो॒ मुखा॑कर॒त्प्रण॒ आयूग्ं॑षि तारिषत् ॥

(सूर्यपक्षे लोकयात्रा निर्वाहक इत्यर्थः)

ॐ आपो॒ हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अरं॑ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः ॥ (तै. अर. 4. 42)

पुनः मार्जनः
हिर॑ण्यवर्णा॒ श्शुच॑यः पाव॒काः या सु॑जा॒तः क॒श्यपो॒ या स्विंद्रः॑ । अ॒ग्निं-याँ गर्भं॑दधि॒रे विरू॑पा॒ स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वंतु । या सा॒ग्ं॒ राजा॒ वरु॑णो॒ याति॒ मध्ये॑ सत्यानृ॒ते अ॑व॒पश्यं॒ जना॑नाम् । म॒धु॒ श्चुत॒श्शुच॑यो॒ याः पा॑व॒का स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वंतु । यासां᳚ दे॒वा दि॒वि कृ॒ण्वंति॑ भ॒क्षं-याँ अं॒तरि॑क्षे बहु॒था भवं॑ति । याः पृ॑थि॒वीं पय॑सों॒दंति॑ श्शु॒क्रास्तान॒ आप॒शग्ग् स्यो॒ना भ॑वंतु । याः शि॒वेन॑ मा॒ चक्षु॑षा पश्यतापश्शि॒वया॑ त॒नु वोप॑स्पृशत॒ त्वच॑ म्मे । सर्वाग्ं॑ अ॒ग्नीग्ं र॑प्सु॒षदो॑ हु॒वे वो॒ मयि॒ वर्चो॒ बल॒ मोजो॒ निध॑त्त ॥ (तै. सं. 5. 6. 1)
(मार्जनं कुर्यात्)

अघमर्​षण मंत्रः पापविमोचनं

(हस्तेन जलमादाय निश्श्वस्य वामतो निक्षितपेत्)
द्रु॒प॒दा दि॑व मुंचतु । द्रु॒प॒दा दि॒वे न्मु॑मुचा॒नः ।
स्वि॒न्न स्स्ना॒त्वी मला॑ दिवः । पू॒तं पवित्रे॑णे॒ वाज्यं᳚ आप॑ श्शुंदंतु॒ मैन॑सः ॥ (तै. ब्रा. 266)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)
प्राणायामम्य

लघुसंकल्पः
पूर्वोक्त एवंगुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातस्संध्यांग यथा कालोचित अर्घ्यप्रदानं करिष्ये ॥

प्रातः कालार्घ्य मंत्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ 3 ॥

मध्याह्नार्घ्य मंत्रं
ॐ ह॒ग्ं॒ सश्शु॑चि॒ष द्वसु॑रंतरिक्ष॒स द्दोता॑ वेदि॒षदति॑थि र्दुरोण॒सत् । नृ॒ष द्व॑र॒स दृ॑त॒स द्व्यो॑म॒ सद॒ब्जा गो॒जा ऋ॑त॒जा अ॑द्रि॒जा ऋ॒तम्-बृ॒हत् ॥ (तै. अर. 10. 4)

सायं कालार्घ्य मंत्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥

(इत्यंजलित्रयं-विँसृजेत्)

कालातिक्रमण प्रायश्चित्तं
आचम्य...
पूर्वोक्त एवंगुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं कालातिक्रम दोषपरिहारार्थं चतुर्था अर्घ्यप्रदानं करिष्ये ॥

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥
(इति जलं-विँसृजेत्)

सजल प्रदक्षिणं
ॐ उ॒द्यंत॑मस्तं॒-यंँत॑-मादि॒त्य-म॑भिथ्या॒य-न्कु॒र्वन्ब्रा᳚ह्म॒णो वि॒द्वान्-थ्स॒कलं॑भ॒द्रम॑श्नुते॒ असावा॑दि॒त्यो ब्र॒ह्मेति॒ ॥ ब्रह्मै॒व सन्-ब्रह्मा॒प्येति॒ य ए॒वं-वेँद ॥ असावादित्यो ब्रह्म ॥ (तै. अर. 2. 2)

(एवं अर्घ्यत्रयं दद्यात् कालातिक्रमणे पूर्ववत्)
(पश्चात् हस्तेन जलमादाय प्रदक्षिणं कुर्यात्)
(द्विराचम्य प्राणायाम त्रयं कृत्वा)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

संध्यांग तर्पणं
प्रातःकाल तर्पणं
संध्यां तर्पयामि, गायत्रीं तर्पयामि, ब्राह्मीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

मध्याह्न तर्पणं
संध्यां तर्पयामि, सावित्रीं तर्पयामि, रौद्रीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

सायंकाल तर्पणं
संध्यां तर्पयामि, सरस्वतीं तर्पयामि, वैष्णवीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

(पुनराचमनं कुर्यात्)

गायत्री अवाहन
ओमित्येकाक्ष॑रं ब्र॒ह्म । अग्निर्देवता ब्रह्म॑ इत्या॒र्​षम् । गायत्रं छंदं परमात्मं॑ सरू॒पम् । सायुज्यं-विँ॑नियो॒ग॒म् ॥ (तै. अर. 10. 33)

आया॑तु॒ वर॑दा दे॒वी॒ अ॒क्षरं॑ ब्रह्म॒संमि॒तम् । गा॒य॒त्रीं᳚ छंद॑सां मा॒तेदं ब्र॑ह्म जु॒षस्व॑ मे । यदह्ना᳚-त्कुरु॑ते पा॒पं॒ तदह्ना᳚-त्प्रति॒मुच्य॑ते । यद्रात्रिया᳚-त्कुरु॑ते पा॒पं॒ तद्रात्रिया᳚-त्प्रति॒मुच्य॑ते । सर्व॑ व॒र्णे म॑हादे॒वि॒ सं॒ध्यावि॑द्ये स॒रस्व॑ति ॥

ओजो॑ऽसि॒ सहो॑ऽसि॒ बल॑मसि॒ भ्राजो॑ऽसि दे॒वानां॒ धाम॒नामा॑सि॒ विश्व॑मसि वि॒श्वायु॒-स्सर्व॑मसि स॒र्वायु-रभिभूरोम् । गायत्री-मावा॑हया॒मि॒ सावित्री-मावा॑हया॒मि॒ सरस्वती-मावा॑हया॒मि॒ छंदर्​षी-नावा॑हया॒मि॒ श्रिय-मावाह॑या॒मि॒ गायत्रिया गायत्री च्छंदो विश्वामित्रऋषि स्सविता देवताऽग्निर्मुखं ब्रह्मा शिरो विष्णुर्​हृदयग्ं रुद्र-श्शिखा पृथिवी योनिः प्राणापान व्यानोदान समाना सप्राणा श्वेतवर्णा सांख्यायन सगोत्रा गायत्री चतुर्विग्ं शत्यक्षरा त्रिपदा॑ षट्कु॒क्षिः॒ पंच-शीर्​षोपनयने वि॑नियो॒गः॒ । ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (महानारायण उपनिषत्)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

जपसंकल्पः
पूर्वोक्त एवंगुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं संध्यांग यथाशक्ति गायत्री महामंत्र जपं करिष्ये ॥

करन्यासः
ॐ तथ्स॑वि॒तुः ब्रह्मात्मने अंगुष्टाभ्यां नमः ।
वरे᳚ण्यं॒ विष्णवात्मने तर्जनीभ्यां नमः ।
भर्गो॑ दे॒वस्य॑ रुद्रात्मने मध्यमाभ्यां नमः ।
धीमहि सत्यात्मने अनामिकाभ्यां नमः ।
धियो॒ यो नः॑ ज्ञानात्मने कनिष्टिकाभ्यां नमः ।
प्रचोदया᳚त् सर्वात्मने करतल करपृष्टाभ्यां नमः ।

अंगन्यासः
ॐ तथ्स॑वि॒तुः ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः ।
वरे᳚ण्यं॒ विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा ।
भर्गो॑ दे॒वस्य॑ रुद्रात्मने शिखायै वषट् ।
धीमहि सत्यात्मने कवचाय हुम् ।
धियो॒ यो नः॑ ज्ञानात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् ।
प्रचोदया᳚त् सर्वात्मने अस्त्रायफट् ।
ॐ भूर्भुव॒स्सुव॒रोमिति दिग्भंधः ।

ध्यानम्
मुक्ताविद्रुम हेमनील धवलच्चायै-र्मुखै-स्त्रीक्षणैः ।
युक्तामिंदुनि बद्ध-रत्न-मकुटां तत्वार्थ वर्णात्मिकाम् ।
गायत्रीं-वँरदाभयांकुश कशाश्शुभ्रंकपालंगदाम् ।
शंखंचक्र मधारविंद युगलं हस्तैर्वहंतीं भजे ॥

चतुर्विंशति मुद्रा प्रदर्​शनं
सुमुखं संपुटिंचैव विततं-विँस्तृतं तथा ।
द्विमुखं त्रिमुखंचैव चतुः पंच मुखं तथा ।
षण्मुखोऽथो मुखं चैव व्यापकांजलिकं तथा ।
शकटं-यँमपाशं च ग्रथितं सम्मुखोन्मुखम् ।
प्रलंबं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम् ।
सिंहाक्रांतं महाक्रांतं मुद्गरं पल्लवं तथा ।

चतुर्विंशति मुद्रा वै गायत्र्यां सुप्रतिष्ठिताः ।
इतिमुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् ॥

यो देव स्सविताऽस्माकं धियो धर्मादिगोचराः ।
प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्त द्वरेण्य मुपास्महे ॥

गायत्री मंत्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥

अष्टमुद्रा प्रदर्​शनं
सुरभिर्ज्ञान चक्रे च योनिः कूर्मोऽथ पंकजम् ।
लिंगं निर्याण मुद्रा चेत्यष्ट मुद्राः प्रकीर्तिताः ॥
ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ।

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

द्विः परिमुज्य ।
सकृदुप स्पृश्य ।
यत्सव्यं पाणिम् ।
पादम् ।
प्रोक्षति शिरः ।
चक्षुषी ।
नासिके ।
श्रोत्रे ।
हृदयमालभ्य ।

प्रातःकाल सूर्योपस्थानं
ॐ मि॒त्रस्य॑ च॒र्​षणी॒ धृत॒ श्रवो॑ दे॒वस्य॑ सान॒ सिम् । स॒त्यं चि॒त्रश्र॑ वस्तमम् । मि॒त्रो जनान्॑ यातयति प्रजा॒नन्-मि॒त्रो दा॑धार पृथि॒वी मु॒तद्याम् । मि॒त्रः कृ॒ष्टी रनि॑मिषा॒ऽभि च॑ष्टे स॒त्याय॑ ह॒व्यं घृ॒तव॑द्विधेम । प्रसमि॑त्त्र॒ मर्त्यो॑ अस्तु॒ प्रय॑स्वा॒ न्यस्त॑ आदित्य॒ शिक्ष॑ति व्र॒तेन॑ । न ह॑न्यते॒ न जी॑यते॒ त्वोतो॒नैन॒ मग्ंहो॑ अश्नो॒ त्यंति॑तो॒ न दू॒रात् ॥ (तै. सं. 3.4.11)

मध्याह्न सूर्योपस्थानं
ॐ आ स॒त्येन॒ रज॑सा॒ वर्त॑मानो निवे॒श॑य न्न॒मृतं॒ मर्त्यं॑च । हि॒रण्यये॑न सवि॒ता रथे॒नाऽदे॒वो या॑ति॒ भुव॑ना नि॒पश्यन्॑ ॥

उद्व॒य ंतम॑स॒ स्परि॒ पश्यं॑तो॒ ज्योति॒ रुत्त॑रम् । दे॒वंदे॑व॒त्रा सूर्य॒ मग॑न्म ज्योति॑ रुत्त॒मं ॥

उदु॒त्यं जा॒तवे॑दसं दे॒वं-वँ॑हंति के॒तवः॑ । दृ॒शे विश्वा॑ य॒ सूर्य᳚म् ॥ चि॒त्रं दे॒वाना॒ मुद॑गा॒ दनी॑कं॒ चक्षु॑-र्मि॒त्रस्य॒ वरु॑ण स्या॒ग्नेः । अप्रा॒ द्यावा॑ पृथि॒वी अंत॒रि॑क्ष॒ग्ं सूर्य॑ आ॒त्मा जग॑त स्त॒स्थुष॑श्च ॥

तच्चक्षु॑-र्दे॒वहि॑तं पु॒रस्ता᳚च्चु॒क्र मु॒च्चर॑त् । पश्ये॑म श॒रद॑श्श॒तं जीवे॑म श॒रद॑श्श॒तं नंदा॑म श॒रद॑श्श॒तं मोदा॑म श॒रद॑श्श॒तं भवा॑म श॒रद॑श्श॒तग्ं शृ॒णवा॑म श॒रद॑श्श॒तं पब्र॑वाम श॒रद॑श्श॒तमजी॑तास्याम श॒रद॑श्श॒तं जोक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒षे ॥ य उद॑गान्मह॒तोऽर्णवा᳚ द्वि॒भ्राज॑मान स्सरि॒रस्य॒ मध्या॒थ्समा॑ वृष॒भो लो॑हिता॒क्षसूर्यो॑ विप॒श्चिन्मन॑सा पुनातु ॥

सायंकाल सूर्योपस्थानं
ॐ इ॒मम्मे॑ वरुण शृधी॒ हव॑ म॒द्या च॑ मृडय । त्वा म॑व॒स्यु राच॑के ॥ तत्वा॑ यामि॒ ब्रह्म॑णा॒ वंद॑मान॒ स्त दाशा᳚स्ते॒ यज॑मानो ह॒विर्भिः॑ । अहे॑डमानो वरुणे॒ह बो॒ध्युरु॑श॒ग्ं॒ समा॑न॒ आयुः॒ प्रमो॑षीः ॥

यच्चि॒द्धिते॒ विशो॑यथा॒ प्रदे॑व वरुणव्र॒तम् । मि॒नी॒मसि॒द्य वि॑द्यवि । यत्किंचे॒दं-वँ॑रुण॒दैव्ये॒ जने॑ऽभिद्रो॒ह-म्म॑नु॒ष्या᳚श्चरा॑मसि । अचि॑त्ती॒ यत्तव॒ धर्मा॑युयोपि॒-ममान॒-स्तस्मा॒ देन॑सो देवरीरिषः । कि॒त॒वासो॒ यद्रि॑रि॒पुर्नदी॒वि यद्वा॑घा स॒त्यमु॒तयन्न वि॒द्म । सर्वा॒ताविष्य॑ शिधि॒रेव॑दे॒वाऽथा॑तेस्याम वरुण प्रि॒यासः॑ ॥ (तै. सं. 1.1.1)

दिग्देवता नमस्कारः
(एतैर्नमस्कारं कुर्यात्)
ॐ नमः॒ प्राच्यै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमो दक्षि॑णायै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमः॒ प्रती᳚च्यै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नम॒ उदी᳚च्यै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नम॑ ऊ॒र्ध्वायै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमोऽध॑रायै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमो॑ऽवांत॒रायै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।

मुनि नमस्कारः
नमो गंगा यमुनयो-र्मध्ये ये॑ वसं॒ति॒ ते मे प्रसन्नात्मान श्चिरंजीवितं-वँ॑र्धयं॒ति॒ नमो गंगा यमुनयो-र्मुनि॑भ्यश्च॒ नमो नमो गंगा यमुनयो-र्मुनि॑भ्यश्च॒ न॑मः ॥

संध्यादेवता नमस्कारः
संध्या॑यै॒ नमः॑ । सावि॑त्र्यै॒ नमः॑ । गाय॑त्र्यै॒ नमः॑ । सर॑स्वत्यै॒ नमः॑ । सर्वा॑भ्यो दे॒वता॑भ्यो॒ नमः॑ । दे॒वेभ्यो॒ नमः॑ । ऋषि॑भ्यो॒ नमः॑ । मुनि॑भ्यो॒ नमः॑ । गुरु॑भ्यो॒ नमः॑ । पितृ॑भ्यो॒ नमः॑ । कामोऽकार्​षी᳚ र्नमो॒ नमः । मन्यु रकार्​षी᳚ र्नमो॒ नमः । पृथिव्यापस्ते॒जो वायु॑राका॒शात् नमः ॥ (तै. अर. 2.18.52)

ॐ नमो भगवते वासु॑देवा॒य । या॒ग्ं सदा॑ सर्वभूता॒नि॒ च॒राणि॑ स्थाव॒राणि॑ च । सा॒यं॒ प्रा॒त र्न॑मस्यं॒ति॒ सा॒ मा॒ संध्या॑ऽभिरक्षतु ॥

शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे ।
शिवस्य हृदयं-विँष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः ॥
यथा शिवमयो विष्णुरेवं-विँष्णुमयः शिवः ।
यथाऽंतरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषि ॥
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च ।
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ॥

गायत्री उद्वासन (प्रस्थानं)
उ॒त्तमे॑ शिख॑रे जा॒ते॒ भू॒म्यां प॑र्वत॒मूर्थ॑नि । ब्रा॒ह्मणे᳚भ्योऽभ्य॑नुज्ञा॒ता॒ ग॒च्चदे॑वि य॒थासु॑खम् । स्तुतो मया वरदा वे॑दमा॒ता॒ प्रचोदयंती पवने᳚ द्विजा॒ता । आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्र॑ह्मव॒र्च॒सं॒ मह्यं दत्वा प्रजातुं ब्र॑ह्मलो॒कम् ॥ (महानारायण उपनिषत्)

भगवन्नमस्कारः
नमोऽस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोरु बाहवे ।
सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटी युग धारिणे नमः ॥

भूम्याकाशाभि वंदनं
इ॒दं द्या॑वा पृथि॒वी स॒त्यम॑स्तु॒ । पित॒-र्मातर्यदि॒ होप॑ बृ॒वेवा᳚म् ।
भू॒तं दे॒वाना॑ मवमे अवो॑भिः । विद्या मे॒षं-वृँ॒जिनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥

आकाशात्पतितं तोयं-यँथा गच्छति सागरम् ।
सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥
श्री केशवं प्रतिगच्छत्योन्नम इति ।

सर्ववेदेषु यत्पुण्यम् । सर्वतीर्थेषु यत्फलम् ।
तत्फलं पुरुष आप्नोति स्तुत्वादेवं जनार्धनम् ॥
स्तुत्वादेवं जनार्धन ॐ नम इति ॥
वासना-द्वासुदेवस्य वासितं ते जयत्रयम् ।
सर्वभूत निवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॥
श्री वासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नम इति ।

अभिवादः (प्रवर)
चतुस्सागर पर्यंतं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु । ... प्रवरान्वित ... गोत्रः ... सूत्रः ... शाखाध्यायी ... अहं भो अभिवादये ॥

ईश्वरार्पणं
कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा । बुद्ध्याऽऽत्मना वा प्रकृते स्स्वभावात् ।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ॥
हरिः ॐ तत्सत् । तत्सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु ।

নিত্য সংধ্যা বংদনম্

This document is in Assamese language.

শরীর শুদ্ধি
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং᳚ গতোঽপিবা ।
যঃ স্মরেত্ পুংডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যংতর শ্শুচিঃ ॥
পুংডরীকাক্ষ ! পুংডরীকাক্ষ ! পুংডরীকাক্ষায নমঃ ।

আচমনঃ
ওং আচম্য
ওং কেশবায স্বাহা
ওং নারাযণায স্বাহা
ওং মাধবায স্বাহা (ইতি ত্রিরাচম্য)
ওং গোবিংদায নমঃ (পাণী মার্জযিত্বা)
ওং-বিঁষ্ণবে নমঃ
ওং মধুসূদনায নমঃ (ওষ্ঠৌ মার্জযিত্বা)
ওং ত্রিবিক্রমায নমঃ
ওং-বাঁমনায নমঃ (শিরসি জলং প্রোক্ষ্য)
ওং শ্রীধরায নমঃ
ওং হৃষীকেশায নমঃ (বামহস্তে জলং প্রোক্ষ্য)
ওং পদ্মনাভায নমঃ (পাদযোঃ জলং প্রোক্ষ্য)
ওং দামোদরায নমঃ (শিরসি জলং প্রোক্ষ্য)
ওং সংকর্​ষণায নমঃ (অংগুলিভিশ্চিবুকং জলং প্রোক্ষ্য)
ওং-বাঁসুদেবায নমঃ
ওং প্রদ্যুম্নায নমঃ (নাসিকাং স্পৃষ্ট্বা)
ওং অনিরুদ্ধায নমঃ
ওং পুরুষোত্তমায নমঃ
ওং অধোক্ষজায নমঃ
ওং নারসিংহায নমঃ (নেত্রে শ্রোত্রে চ স্পৃষ্ট্বা)
ওং অচ্যুতায নমঃ (নাভিং স্পৃষ্ট্বা)
ওং জনার্ধনায নমঃ (হৃদযং স্পৃষ্ট্বা)
ওং উপেংদ্রায নমঃ (হস্তং শিরসি নিক্ষিপ্য)
ওং হরযে নমঃ
ওং শ্রীকৃষ্ণায নমঃ (অংসৌ স্পৃষ্ট্বা)
ওং শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ

(এতান্যুচ্চার্য উপ্যক্ত প্রকারং কৃতে অংগানি শুদ্ধানি ভবেযুঃ)

ভূতোচ্চাটন
উত্তিষ্ঠংতু । ভূত পিশাচাঃ । যে তে ভূমিভারকাঃ । যে তেষামবিরোধেন । ব্রহ্মকর্ম সমারভে । ওং ভূর্ভুবস্সুবঃ ।
দৈবী গাযত্রী চংদঃ প্রাণাযামে বিনিযোগঃ

(প্রাণাযামং কৃত্বা কুংভকে ইমং গাযত্রী মংত্রমুচ্ছরেত্)

প্রাণাযামঃ
ওং ভূঃ । ওং ভুবঃ । ওগ্​ম্ সুবঃ । ওং মহঃ । ওং জনঃ । ওং তপঃ । ওগ্​ম্ স॒ত্যম্ ।
ওং তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি ।
ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥
ওমাপো॒ জ্যোতী॒ রসো॒ঽমৃতং॒ ব্রহ্ম॒ ভূ-র্ভুব॒-স্সুব॒রোম্ ॥ (তৈ. অর. 10-27)

সংকল্পঃ
মমোপাত্ত, দুরিত ক্ষযদ্বারা, শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য, শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং, শুভে, শোভনে, অভ্যুদয মুহূর্তে, শ্রী মহাবিষ্ণো রাজ্ঞযা, প্রবর্ত মানস্য, অদ্য ব্রহ্মণঃ, দ্বিতীয পরার্থে, শ্বেতবরাহ কল্পে, বৈবশ্বত মন্বংতরে, কলিযুগে, প্রথম পাদে, (ভারত দেশঃ - জংবূ দ্বীপে, ভরত বর্​ষে, ভরত খংডে, মেরোঃ দক্ষিণ/উত্তর দিগ্ভাগে; অমেরিকা - ক্রৌংচ দ্বীপে, রমণক বর্​ষে, ঐংদ্রিক খংডে, সপ্ত সমুদ্রাংতরে, কপিলারণ্যে), শোভন গৃহে, সমস্ত দেবতা ব্রাহ্মণ, হরিহর গুরুচরণ সন্নিথৌ, অস্মিন্, বর্তমান, ব্যাবহারিক, চাংদ্রমান, ... সং​বঁত্সরে, ... অযনে, ... ঋতে, ... মাসে, ... পক্ষে, ... তিথৌ, ... বাসরে, ... শুভ নক্ষত্র, শুভ যোগ, শুভ করণ, এবংগুণ, বিশেষণ, বিশিষ্ঠাযাং, শুভ তিথৌ, শ্রীমান্, ... গোত্রঃ, ... নামধেযঃ, ... গোত্রস্য, ... নামধেযোহংঃ প্রাতঃ/মধ্যাহ্নিক/সাযং সংধ্যাং উপাসিষ্যে ॥

মার্জনঃ
ওং আপো॒হিষ্ঠা ম॑যো॒ভুবঃ॑ । তা ন॑ ঊ॒র্জে দ॑ধাতন । ম॒হেরণা॑য॒ চক্ষ॑সে । যো বঃ॑ শি॒বত॑মো॒ রসঃ॑ । তস্য॑ ভাজযতে॒ হ নঃ॒ । উ॒শ॒তীরি॑ব মা॒তরঃ॑ । তস্মা॒ অরং॑গ মাম বঃ । যস্য॒ ক্ষযা॑য॒ জিন্ব॑থ । আপো॑ জ॒নয॑থা চ নঃ । (তৈ. অর. 4-42)

(ইতি শিরসি মার্জযেত্)
(হস্তেন জলং গৃহীত্বা)

প্রাতঃ কাল মংত্রাচমনঃ
সূর্য শ্চ, মামন্যু শ্চ, মন্যুপতয শ্চ, মন্যু॑কৃতে॒ভ্যঃ । পাপেভ্যো॑ রক্ষং॒তাম্ । যদ্রাত্র্যা পাপ॑ মকা॒র্​ষম্ । মনসা বাচা॑ হ॒স্তাভ্যাম্ । পদ্ভ্যা মুদরে॑ণ শিং॒চা । রাত্রি॒ স্তদ॑বলুং॒পতু । যত্কিংচ॑ দুরি॒তং মযি॑ । ইদমহং মা মমৃ॑ত যো॒ নৌ । সূর্যে জ্যোতিষি জুহো॑মি স্বা॒হা᳚ ॥ (তৈ. অর. 10. 24)

মধ্যাহ্ন কাল মংত্রাচমনঃ
আপঃ॑ পুনংতু পৃথি॒বীং পৃ॑থি॒বী পূ॒তা পু॑নাতু॒ মাম্ । পু॒নংতু॒ ব্রহ্ম॑ণ॒স্পতি॒ র্ব্রহ্মা॑ পূ॒তা পু॑নাতু॒ মাম্ । যদুচ্ছি॑ষ্ট॒ মভো᳚জ্যং॒ যদ্বা॑ দু॒শ্চরি॑তং॒ মম॑ । সর্বং॑ পুনংতু॒ মা মাপো॑ঽস॒তাংচ॑ প্রতি॒গ্রহ॒গ্গ্॒ স্বাহা᳚ ॥ (তৈ. অর. পরিশিষ্টঃ 10. 30)

সাযংকাল মংত্রাচমনঃ
অগ্নি শ্চ মা মন্যু শ্চ মন্যুপতয শ্চ মন্যু॑কৃতেভ্যঃ । পাপেভ্যো॑ রক্ষং॒তাম্ । যদহ্না পাপ॑ মকা॒র্​ষম্ । মনসা বাচা॑ হস্তা॒ভ্যাম্ । পদ্ভ্যা মুদরে॑ণ শিং॒চা । অহ স্তদ॑বলুং॒পতু । য ত্কিংচ॑ দুরি॒তং মযি॑ । ইদ মহং মা মমৃ॑ত যো॒নৌ । সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বা॒হা ॥ (তৈ. অর. 10. 24)

(ইতি মংত্রেণ জলং পিবেত্)

আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

দ্বিতীয মার্জনঃ
দ॒ধি॒ ক্রাব্​ণ্ণো॑ অকারিষম্ । জি॒ষ্ণো রশ্ব॑স্য বা॒জি॑নঃ ।
সু॒রভিনো॒ মুখা॑কর॒ত্প্রণ॒ আযূগ্​ম্॑ষি তারিষত্ ॥

(সূর্যপক্ষে লোকযাত্রা নির্বাহক ইত্যর্থঃ)

ওং আপো॒ হিষ্ঠা ম॑যো॒ভুবঃ॑ । তা ন॑ ঊ॒র্জে দ॑ধাতন । ম॒হেরণা॑য॒ চক্ষ॑সে । যো বঃ॑ শি॒বত॑মো॒ রসঃ॑ । তস্য॑ ভাজযতে॒ হ নঃ॒ । উ॒শ॒তীরি॑ব মা॒তরঃ॑ । তস্মা॒ অরং॑গ মাম বঃ । যস্য॒ ক্ষযা॑য॒ জিন্ব॑থ । আপো॑ জ॒নয॑থা চ নঃ ॥ (তৈ. অর. 4. 42)

পুনঃ মার্জনঃ
হির॑ণ্যবর্ণা॒ শ্শুচ॑যঃ পাব॒কাঃ যা সু॑জা॒তঃ ক॒শ্যপো॒ যা স্বিংদ্রঃ॑ । অ॒গ্নিং-যাঁ গর্ভং॑দধি॒রে বিরূ॑পা॒ স্তান॒ আপ॒শ্শগ্গ্ স্যো॒না ভ॑বংতু । যা সা॒গ্​ম্॒ রাজা॒ বরু॑ণো॒ যাতি॒ মধ্যে॑ সত্যানৃ॒তে অ॑ব॒পশ্যং॒ জনা॑নাম্ । ম॒ধু॒ শ্চুত॒শ্শুচ॑যো॒ যাঃ পা॑ব॒কা স্তান॒ আপ॒শ্শগ্গ্ স্যো॒না ভ॑বংতু । যাসাং᳚ দে॒বা দি॒বি কৃ॒ণ্বংতি॑ ভ॒ক্ষং-যাঁ অং॒তরি॑ক্ষে বহু॒থা ভবং॑তি । যাঃ পৃ॑থি॒বীং পয॑সোং॒দংতি॑ শ্শু॒ক্রাস্তান॒ আপ॒শগ্গ্ স্যো॒না ভ॑বংতু । যাঃ শি॒বেন॑ মা॒ চক্ষু॑ষা পশ্যতাপশ্শি॒বযা॑ ত॒নু বোপ॑স্পৃশত॒ ত্বচ॑ ম্মে । সর্বাগ্​ম্॑ অ॒গ্নীগ্​ম্ র॑প্সু॒ষদো॑ হু॒বে বো॒ মযি॒ বর্চো॒ বল॒ মোজো॒ নিধ॑ত্ত ॥ (তৈ. সং. 5. 6. 1)
(মার্জনং কুর্যাত্)

অঘমর্​ষণ মংত্রঃ পাপবিমোচনং

(হস্তেন জলমাদায নিশ্শ্বস্য বামতো নিক্ষিতপেত্)
দ্রু॒প॒দা দি॑ব মুংচতু । দ্রু॒প॒দা দি॒বে ন্মু॑মুচা॒নঃ ।
স্বি॒ন্ন স্স্না॒ত্বী মলা॑ দিবঃ । পূ॒তং পবিত্রে॑ণে॒ বাজ্যং᳚ আপ॑ শ্শুংদংতু॒ মৈন॑সঃ ॥ (তৈ. ব্রা. 266)

আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)
প্রাণাযামম্য

লঘুসংকল্পঃ
পূর্বোক্ত এবংগুণ বিশেষণ বিশিষ্ঠাযাং শুভতিথৌ মমোপাত্ত দুরিত ক্ষযদ্বারা শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং প্রাতস্সংধ্যাংগ যথা কালোচিত অর্ঘ্যপ্রদানং করিষ্যে ॥

প্রাতঃ কালার্ঘ্য মংত্রং
ওং ভূর্ভুব॒স্সুবঃ॑ ॥ তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ 3 ॥

মধ্যাহ্নার্ঘ্য মংত্রং
ওং হ॒গ্​ম্॒ সশ্শু॑চি॒ষ দ্বসু॑রংতরিক্ষ॒স দ্দোতা॑ বেদি॒ষদতি॑থি র্দুরোণ॒সত্ । নৃ॒ষ দ্ব॑র॒স দৃ॑ত॒স দ্ব্যো॑ম॒ সদ॒ব্জা গো॒জা ঋ॑ত॒জা অ॑দ্রি॒জা ঋ॒তম্-বৃ॒হত্ ॥ (তৈ. অর. 10. 4)

সাযং কালার্ঘ্য মংত্রং
ওং ভূর্ভুব॒স্সুবঃ॑ ॥ তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওং ভূঃ । ওং ভুবঃ । ওগ্​ম্ সুবঃ । ওং মহঃ । ওং জনঃ । ওং তপঃ । ওগ্​ম্ স॒ত্যম্ । ওং তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওমাপো॒ জ্যোতী॒ রসো॒ঽমৃতং॒ ব্রহ্ম॒ ভূ-র্ভুব॒-স্সুব॒রোম্ ॥

(ইত্যংজলিত্রযং-বিঁসৃজেত্)

কালাতিক্রমণ প্রাযশ্চিত্তং
আচম্য...
পূর্বোক্ত এবংগুণ বিশেষণ বিশিষ্ঠাযাং শুভতিথৌ মমোপাত্ত দুরিত ক্ষযদ্বারা শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং কালাতিক্রম দোষপরিহারার্থং চতুর্থা অর্ঘ্যপ্রদানং করিষ্যে ॥

ওং ভূর্ভুব॒স্সুবঃ॑ ॥ তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওং ভূঃ । ওং ভুবঃ । ওগ্​ম্ সুবঃ । ওং মহঃ । ওং জনঃ । ওং তপঃ । ওগ্​ম্ স॒ত্যম্ । ওং তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওমাপো॒ জ্যোতী॒ রসো॒ঽমৃতং॒ ব্রহ্ম॒ ভূ-র্ভুব॒-স্সুব॒রোম্ ॥
(ইতি জলং-বিঁসৃজেত্)

সজল প্রদক্ষিণং
ওং উ॒দ্যংত॑মস্তং॒-যংঁত॑-মাদি॒ত্য-ম॑ভিথ্যা॒য-ন্কু॒র্বন্ব্রা᳚হ্ম॒ণো বি॒দ্বান্-থ্স॒কলং॑ভ॒দ্রম॑শ্নুতে॒ অসাবা॑দি॒ত্যো ব্র॒হ্মেতি॒ ॥ ব্রহ্মৈ॒ব সন্-ব্রহ্মা॒প্যেতি॒ য এ॒বং-বেঁদ ॥ অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম ॥ (তৈ. অর. 2. 2)

(এবং অর্ঘ্যত্রযং দদ্যাত্ কালাতিক্রমণে পূর্ববত্)
(পশ্চাত্ হস্তেন জলমাদায প্রদক্ষিণং কুর্যাত্)
(দ্বিরাচম্য প্রাণাযাম ত্রযং কৃত্বা)

আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

সংধ্যাংগ তর্পণং
প্রাতঃকাল তর্পণং
সংধ্যাং তর্পযামি, গাযত্রীং তর্পযামি, ব্রাহ্মীং তর্পযামি, নিমৃজীং তর্পযামি ॥

মধ্যাহ্ন তর্পণং
সংধ্যাং তর্পযামি, সাবিত্রীং তর্পযামি, রৌদ্রীং তর্পযামি, নিমৃজীং তর্পযামি ॥

সাযংকাল তর্পণং
সংধ্যাং তর্পযামি, সরস্বতীং তর্পযামি, বৈষ্ণবীং তর্পযামি, নিমৃজীং তর্পযামি ॥

(পুনরাচমনং কুর্যাত্)

গাযত্রী অবাহন
ওমিত্যেকাক্ষ॑রং ব্র॒হ্ম । অগ্নির্দেবতা ব্রহ্ম॑ ইত্যা॒র্​ষম্ । গাযত্রং ছংদং পরমাত্মং॑ সরূ॒পম্ । সাযুজ্যং-বিঁ॑নিযো॒গ॒ম্ ॥ (তৈ. অর. 10. 33)

আযা॑তু॒ বর॑দা দে॒বী॒ অ॒ক্ষরং॑ ব্রহ্ম॒সংমি॒তম্ । গা॒য॒ত্রীং᳚ ছংদ॑সাং মা॒তেদং ব্র॑হ্ম জু॒ষস্ব॑ মে । যদহ্না᳚-ত্কুরু॑তে পা॒পং॒ তদহ্না᳚-ত্প্রতি॒মুচ্য॑তে । যদ্রাত্রিযা᳚-ত্কুরু॑তে পা॒পং॒ তদ্রাত্রিযা᳚-ত্প্রতি॒মুচ্য॑তে । সর্ব॑ ব॒র্ণে ম॑হাদে॒বি॒ সং॒ধ্যাবি॑দ্যে স॒রস্ব॑তি ॥

ওজো॑ঽসি॒ সহো॑ঽসি॒ বল॑মসি॒ ভ্রাজো॑ঽসি দে॒বানাং॒ ধাম॒নামা॑সি॒ বিশ্ব॑মসি বি॒শ্বাযু॒-স্সর্ব॑মসি স॒র্বাযু-রভিভূরোম্ । গাযত্রী-মাবা॑হযা॒মি॒ সাবিত্রী-মাবা॑হযা॒মি॒ সরস্বতী-মাবা॑হযা॒মি॒ ছংদর্​ষী-নাবা॑হযা॒মি॒ শ্রিয-মাবাহ॑যা॒মি॒ গাযত্রিযা গাযত্রী চ্ছংদো বিশ্বামিত্রঋষি স্সবিতা দেবতাঽগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্​হৃদযগ্​ম্ রুদ্র-শ্শিখা পৃথিবী যোনিঃ প্রাণাপান ব্যানোদান সমানা সপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাংখ্যাযন সগোত্রা গাযত্রী চতুর্বিগ্​ম্ শত্যক্ষরা ত্রিপদা॑ ষট্কু॒ক্ষিঃ॒ পংচ-শীর্​ষোপনযনে বি॑নিযো॒গঃ॒ । ওং ভূঃ । ওং ভুবঃ । ওগ্​ম্ সুবঃ । ওং মহঃ । ওং জনঃ । ওং তপঃ । ওগ্​ম্ স॒ত্যম্ । ওং তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি । ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥ ওমাপো॒ জ্যোতী॒ রসো॒ঽমৃতং॒ ব্রহ্ম॒ ভূ-র্ভুব॒-স্সুব॒রোম্ ॥ (মহানারাযণ উপনিষত্)

আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

জপসংকল্পঃ
পূর্বোক্ত এবংগুণ বিশেষণ বিশিষ্ঠাযাং শুভতিথৌ মমোপাত্ত দুরিত ক্ষযদ্বারা শ্রী পরমেশ্বর মুদ্দিস্য শ্রী পরমেশ্বর প্রীত্যর্থং সংধ্যাংগ যথাশক্তি গাযত্রী মহামংত্র জপং করিষ্যে ॥

করন্যাসঃ
ওং তথ্স॑বি॒তুঃ ব্রহ্মাত্মনে অংগুষ্টাভ্যাং নমঃ ।
বরে᳚ণ্যং॒ বিষ্ণবাত্মনে তর্জনীভ্যাং নমঃ ।
ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ রুদ্রাত্মনে মধ্যমাভ্যাং নমঃ ।
ধীমহি সত্যাত্মনে অনামিকাভ্যাং নমঃ ।
ধিযো॒ যো নঃ॑ জ্ঞানাত্মনে কনিষ্টিকাভ্যাং নমঃ ।
প্রচোদযা᳚ত্ সর্বাত্মনে করতল করপৃষ্টাভ্যাং নমঃ ।

অংগন্যাসঃ
ওং তথ্স॑বি॒তুঃ ব্রহ্মাত্মনে হৃদযায নমঃ ।
বরে᳚ণ্যং॒ বিষ্ণবাত্মনে শিরসে স্বাহা ।
ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ রুদ্রাত্মনে শিখাযৈ বষট্ ।
ধীমহি সত্যাত্মনে কবচায হুম্ ।
ধিযো॒ যো নঃ॑ জ্ঞানাত্মনে নেত্রত্রযায বৌষট্ ।
প্রচোদযা᳚ত্ সর্বাত্মনে অস্ত্রাযফট্ ।
ওং ভূর্ভুব॒স্সুব॒রোমিতি দিগ্ভংধঃ ।

ধ্যানম্
মুক্তাবিদ্রুম হেমনীল ধবলচ্চাযৈ-র্মুখৈ-স্ত্রীক্ষণৈঃ ।
যুক্তামিংদুনি বদ্ধ-রত্ন-মকুটাং তত্বার্থ বর্ণাত্মিকাম্ ।
গাযত্রীং-বঁরদাভযাংকুশ কশাশ্শুভ্রংকপালংগদাম্ ।
শংখংচক্র মধারবিংদ যুগলং হস্তৈর্বহংতীং ভজে ॥

চতুর্বিংশতি মুদ্রা প্রদর্​শনং
সুমুখং সংপুটিংচৈব বিততং-বিঁস্তৃতং তথা ।
দ্বিমুখং ত্রিমুখংচৈব চতুঃ পংচ মুখং তথা ।
ষণ্মুখোঽথো মুখং চৈব ব্যাপকাংজলিকং তথা ।
শকটং-যঁমপাশং চ গ্রথিতং সম্মুখোন্মুখম্ ।
প্রলংবং মুষ্টিকং চৈব মত্স্যঃ কূর্মো বরাহকম্ ।
সিংহাক্রাংতং মহাক্রাংতং মুদ্গরং পল্লবং তথা ।

চতুর্বিংশতি মুদ্রা বৈ গাযত্র্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ।
ইতিমুদ্রা ন জানাতি গাযত্রী নিষ্ফলা ভবেত্ ॥

যো দেব স্সবিতাঽস্মাকং ধিযো ধর্মাদিগোচরাঃ ।
প্রেরযেত্তস্য যদ্ভর্গস্ত দ্বরেণ্য মুপাস্মহে ॥

গাযত্রী মংত্রং
ওং ভূর্ভুব॒স্সুবঃ॑ ॥ তথ্স॑বি॒তুর্বরে᳚ণ্যং॒ ভর্গো॑ দে॒বস্য॑ ধীমহি ।
ধিযো॒ যো নঃ॑ প্রচোদযা᳚ত্ ॥

অষ্টমুদ্রা প্রদর্​শনং
সুরভির্জ্ঞান চক্রে চ যোনিঃ কূর্মোঽথ পংকজম্ ।
লিংগং নির্যাণ মুদ্রা চেত্যষ্ট মুদ্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
ওং তত্সদ্ব্রহ্মার্পণমস্তু ।

আচম্য (ওং কেশবায স্বাহা, ... শ্রী কৃষ্ণ পরব্রহ্মণে নমো নমঃ)

দ্বিঃ পরিমুজ্য ।
সকৃদুপ স্পৃশ্য ।
যত্সব্যং পাণিম্ ।
পাদম্ ।
প্রোক্ষতি শিরঃ ।
চক্ষুষী ।
নাসিকে ।
শ্রোত্রে ।
হৃদযমালভ্য ।

প্রাতঃকাল সূর্যোপস্থানং
ওং মি॒ত্রস্য॑ চ॒র্​ষণী॒ ধৃত॒ শ্রবো॑ দে॒বস্য॑ সান॒ সিম্ । স॒ত্যং চি॒ত্রশ্র॑ বস্তমম্ । মি॒ত্রো জনান্॑ যাতযতি প্রজা॒নন্-মি॒ত্রো দা॑ধার পৃথি॒বী মু॒তদ্যাম্ । মি॒ত্রঃ কৃ॒ষ্টী রনি॑মিষা॒ঽভি চ॑ষ্টে স॒ত্যায॑ হ॒ব্যং ঘৃ॒তব॑দ্বিধেম । প্রসমি॑ত্ত্র॒ মর্ত্যো॑ অস্তু॒ প্রয॑স্বা॒ ন্যস্ত॑ আদিত্য॒ শিক্ষ॑তি ব্র॒তেন॑ । ন হ॑ন্যতে॒ ন জী॑যতে॒ ত্বোতো॒নৈন॒ মগ্​ম্হো॑ অশ্নো॒ ত্যংতি॑তো॒ ন দূ॒রাত্ ॥ (তৈ. সং. 3.4.11)

মধ্যাহ্ন সূর্যোপস্থানং
ওং আ স॒ত্যেন॒ রজ॑সা॒ বর্ত॑মানো নিবে॒শ॑য ন্ন॒মৃতং॒ মর্ত্যং॑চ । হি॒রণ্যযে॑ন সবি॒তা রথে॒নাঽদে॒বো যা॑তি॒ ভুব॑না নি॒পশ্যন্॑ ॥

উদ্ব॒য ংতম॑স॒ স্পরি॒ পশ্যং॑তো॒ জ্যোতি॒ রুত্ত॑রম্ । দে॒বংদে॑ব॒ত্রা সূর্য॒ মগ॑ন্ম জ্যোতি॑ রুত্ত॒মং ॥

উদু॒ত্যং জা॒তবে॑দসং দে॒বং-বঁ॑হংতি কে॒তবঃ॑ । দৃ॒শে বিশ্বা॑ য॒ সূর্য᳚ম্ ॥ চি॒ত্রং দে॒বানা॒ মুদ॑গা॒ দনী॑কং॒ চক্ষু॑-র্মি॒ত্রস্য॒ বরু॑ণ স্যা॒গ্নেঃ । অপ্রা॒ দ্যাবা॑ পৃথি॒বী অংত॒রি॑ক্ষ॒গ্​ম্ সূর্য॑ আ॒ত্মা জগ॑ত স্ত॒স্থুষ॑শ্চ ॥

তচ্চক্ষু॑-র্দে॒বহি॑তং পু॒রস্তা᳚চ্চু॒ক্র মু॒চ্চর॑ত্ । পশ্যে॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং জীবে॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং নংদা॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং মোদা॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং ভবা॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তগ্​ম্ শৃ॒ণবা॑ম শ॒রদ॑শ্শ॒তং পব্র॑বাম শ॒রদ॑শ্শ॒তমজী॑তাস্যাম শ॒রদ॑শ্শ॒তং জোক্চ॒ সূর্যং॑ দৃ॒ষে ॥ য উদ॑গান্মহ॒তোঽর্ণবা᳚ দ্বি॒ভ্রাজ॑মান স্সরি॒রস্য॒ মধ্যা॒থ্সমা॑ বৃষ॒ভো লো॑হিতা॒ক্ষসূর্যো॑ বিপ॒শ্চিন্মন॑সা পুনাতু ॥

সাযংকাল সূর্যোপস্থানং
ওং ই॒মম্মে॑ বরুণ শৃধী॒ হব॑ ম॒দ্যা চ॑ মৃডয । ত্বা ম॑ব॒স্যু রাচ॑কে ॥ তত্বা॑ যামি॒ ব্রহ্ম॑ণা॒ বংদ॑মান॒ স্ত দাশা᳚স্তে॒ যজ॑মানো হ॒বির্ভিঃ॑ । অহে॑ডমানো বরুণে॒হ বো॒ধ্যুরু॑শ॒গ্​ম্॒ সমা॑ন॒ আযুঃ॒ প্রমো॑ষীঃ ॥

যচ্চি॒দ্ধিতে॒ বিশো॑যথা॒ প্রদে॑ব বরুণব্র॒তম্ । মি॒নী॒মসি॒দ্য বি॑দ্যবি । যত্কিংচে॒দং-বঁ॑রুণ॒দৈব্যে॒ জনে॑ঽভিদ্রো॒হ-ম্ম॑নু॒ষ্যা᳚শ্চরা॑মসি । অচি॑ত্তী॒ যত্তব॒ ধর্মা॑যুযোপি॒-মমান॒-স্তস্মা॒ দেন॑সো দেবরীরিষঃ । কি॒ত॒বাসো॒ যদ্রি॑রি॒পুর্নদী॒বি যদ্বা॑ঘা স॒ত্যমু॒তযন্ন বি॒দ্ম । সর্বা॒তাবিষ্য॑ শিধি॒রেব॑দে॒বাঽথা॑তেস্যাম বরুণ প্রি॒যাসঃ॑ ॥ (তৈ. সং. 1.1.1)

দিগ্দেবতা নমস্কারঃ
(এতৈর্নমস্কারং কুর্যাত্)
ওং নমঃ॒ প্রাচ্যৈ॑ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নমো দক্ষি॑ণাযৈ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নমঃ॒ প্রতী᳚চ্যৈ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নম॒ উদী᳚চ্যৈ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নম॑ ঊ॒র্ধ্বাযৈ॑ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নমোঽধ॑রাযৈ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।
ওং নমো॑ঽবাংত॒রাযৈ॑ দি॒শে যাশ্চ॑ দে॒বতা॑ এ॒তস্যাং॒ প্রতি॑বসংত্যে॒ তাভ্য॑শ্চ॒ নমঃ॑ ।

মুনি নমস্কারঃ
নমো গংগা যমুনযো-র্মধ্যে যে॑ বসং॒তি॒ তে মে প্রসন্নাত্মান শ্চিরংজীবিতং-বঁ॑র্ধযং॒তি॒ নমো গংগা যমুনযো-র্মুনি॑ভ্যশ্চ॒ নমো নমো গংগা যমুনযো-র্মুনি॑ভ্যশ্চ॒ ন॑মঃ ॥

সংধ্যাদেবতা নমস্কারঃ
সংধ্যা॑যৈ॒ নমঃ॑ । সাবি॑ত্র্যৈ॒ নমঃ॑ । গায॑ত্র্যৈ॒ নমঃ॑ । সর॑স্বত্যৈ॒ নমঃ॑ । সর্বা॑ভ্যো দে॒বতা॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । দে॒বেভ্যো॒ নমঃ॑ । ঋষি॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । মুনি॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । গুরু॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । পিতৃ॑ভ্যো॒ নমঃ॑ । কামোঽকার্​ষী᳚ র্নমো॒ নমঃ । মন্যু রকার্​ষী᳚ র্নমো॒ নমঃ । পৃথিব্যাপস্তে॒জো বাযু॑রাকা॒শাত্ নমঃ ॥ (তৈ. অর. 2.18.52)

ওং নমো ভগবতে বাসু॑দেবা॒য । যা॒গ্​ম্ সদা॑ সর্বভূতা॒নি॒ চ॒রাণি॑ স্থাব॒রাণি॑ চ । সা॒যং॒ প্রা॒ত র্ন॑মস্যং॒তি॒ সা॒ মা॒ সংধ্যা॑ঽভিরক্ষতু ॥

শিবায বিষ্ণুরূপায শিবরূপায বিষ্ণবে ।
শিবস্য হৃদযং-বিঁষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদযং শিবঃ ॥
যথা শিবমযো বিষ্ণুরেবং-বিঁষ্ণুমযঃ শিবঃ ।
যথাঽংতরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরাযুষি ॥
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায গো ব্রাহ্মণ হিতায চ ।
জগদ্ধিতায কৃষ্ণায গোবিংদায নমো নমঃ ॥

গাযত্রী উদ্বাসন (প্রস্থানং)
উ॒ত্তমে॑ শিখ॑রে জা॒তে॒ ভূ॒ম্যাং প॑র্বত॒মূর্থ॑নি । ব্রা॒হ্মণে᳚ভ্যোঽভ্য॑নুজ্ঞা॒তা॒ গ॒চ্চদে॑বি য॒থাসু॑খম্ । স্তুতো মযা বরদা বে॑দমা॒তা॒ প্রচোদযংতী পবনে᳚ দ্বিজা॒তা । আযুঃ পৃথিব্যাং দ্রবিণং ব্র॑হ্মব॒র্চ॒সং॒ মহ্যং দত্বা প্রজাতুং ব্র॑হ্মলো॒কম্ ॥ (মহানারাযণ উপনিষত্)

ভগবন্নমস্কারঃ
নমোঽস্ত্বনংতায সহস্রমূর্তযে সহস্র পাদাক্ষি শিরোরু বাহবে ।
সহস্র নাম্নে পুরুষায শাশ্বতে সহস্রকোটী যুগ ধারিণে নমঃ ॥

ভূম্যাকাশাভি বংদনং
ই॒দং দ্যা॑বা পৃথি॒বী স॒ত্যম॑স্তু॒ । পিত॒-র্মাতর্যদি॒ হোপ॑ বৃ॒বেবা᳚ম্ ।
ভূ॒তং দে॒বানা॑ মবমে অবো॑ভিঃ । বিদ্যা মে॒ষং-বৃঁ॒জিনং॑ জী॒রদা॑নুম্ ॥

আকাশাত্পতিতং তোযং-যঁথা গচ্ছতি সাগরম্ ।
সর্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি ॥
শ্রী কেশবং প্রতিগচ্ছত্যোন্নম ইতি ।

সর্ববেদেষু যত্পুণ্যম্ । সর্বতীর্থেষু যত্ফলম্ ।
তত্ফলং পুরুষ আপ্নোতি স্তুত্বাদেবং জনার্ধনম্ ॥
স্তুত্বাদেবং জনার্ধন ওং নম ইতি ॥
বাসনা-দ্বাসুদেবস্য বাসিতং তে জযত্রযম্ ।
সর্বভূত নিবাসোঽসি শ্রীবাসুদেব নমোঽস্তুতে ॥
শ্রী বাসুদেব নমোঽস্তুতে ওং নম ইতি ।

অভিবাদঃ (প্রবর)
চতুস্সাগর পর্যংতং গো ব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভং ভবতু । ... প্রবরান্বিত ... গোত্রঃ ... সূত্রঃ ... শাখাধ্যাযী ... অহং ভো অভিবাদযে ॥

ঈশ্বরার্পণং
কাযেন বাচা মনসেংদ্রিযৈর্বা । বুদ্ধ্যাঽঽত্মনা বা প্রকৃতে স্স্বভাবাত্ ।
করোমি যদ্যত্সকলং পরস্মৈ শ্রীমন্নারাযণাযেতি সমর্পযামি ॥
হরিঃ ওং তত্সত্ । তত্সর্বং শ্রী পরমেশ্বরার্পণমস্তু ।
 

ਨਿਤ੍ਯ ਸਂਧ੍ਯਾ ਵਂਦਨਮ੍

This document is in Gurmukhi script, Punjabi language.

ਸ਼ਰੀਰ ਸ਼ੁਦ੍ਧਿ
ਅਪਵਿਤ੍ਰਃ ਪਵਿਤ੍ਰੋ ਵਾ ਸਰ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਂ᳚ ਗਤੋ਽ਪਿਵਾ ।
ਯਃ ਸ੍ਮਰੇਤ੍ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਂ ਸ ਬਾਹ੍ਯਾਭ੍ਯਂਤਰ ਸ਼੍ਸ਼ੁਚਿਃ ॥
ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ ! ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ ! ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਆਚਮਨਃ
ਓਂ ਆਚਮ੍ਯ
ਓਂ ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ
ਓਂ ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ
ਓਂ ਮਾਧਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ (ਇਤਿ ਤ੍ਰਿਰਾਚਮ੍ਯ)
ਓਂ ਗੋਵਿਂਦਾਯ ਨਮਃ (ਪਾਣੀ ਮਾਰ੍ਜਯਿਤ੍ਵਾ)
ਓਂ-ਵਿਁਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਧੁਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ (ਓਸ਼੍ਠੌ ਮਾਰ੍ਜਯਿਤ੍ਵਾ)
ਓਂ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ-ਵਾਁਮਨਾਯ ਨਮਃ (ਸ਼ਿਰਸਿ ਜਲਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼੍ਯ)
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ (ਵਾਮਹਸ੍ਤੇ ਜਲਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼੍ਯ)
ਓਂ ਪਦ੍ਮਨਾਭਾਯ ਨਮਃ (ਪਾਦਯੋਃ ਜਲਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼੍ਯ)
ਓਂ ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ (ਸ਼ਿਰਸਿ ਜਲਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼੍ਯ)
ਓਂ ਸਂਕਰ੍​ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ (ਅਂਗੁਲ਼ਿਭਿਸ਼੍ਚਿਬੁਕਂ ਜਲਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼੍ਯ)
ਓਂ-ਵਾਁਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਾਯ ਨਮਃ (ਨਾਸਿਕਾਂ ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ)
ਓਂ ਅਨਿਰੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਨਾਰਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ (ਨੇਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਚ ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ)
ਓਂ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ (ਨਾਭਿਂ ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ)
ਓਂ ਜਨਾਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ (ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ)
ਓਂ ਉਪੇਂਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ (ਹਸ੍ਤਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਯ)
ਓਂ ਹਰਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ (ਅਂਸੌ ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ)
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮੋ ਨਮਃ

(ਏਤਾਨ੍ਯੁਚ੍ਚਾਰ੍ਯ ਉਪ੍ਯਕ੍ਤ ਪ੍ਰਕਾਰਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਅਂਗਾਨਿ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨਿ ਭਵੇਯੁਃ)

ਭੂਤੋਚ੍ਚਾਟਨ
ਉਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠਂਤੁ । ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚਾਃ । ਯੇ ਤੇ ਭੂਮਿਭਾਰਕਾਃ । ਯੇ ਤੇਸ਼ਾਮਵਿਰੋਧੇਨ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਰ੍ਮ ਸਮਾਰਭੇ । ਓਂ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਃ ।
ਦੈਵੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚਂਦਃ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ

(ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ ਕੁਂਭਕੇ ਇਮਂ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਮੁਚ੍ਛਰੇਤ੍)

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਃ
ਓਂ ਭੂਃ । ਓਂ ਭੁਵਃ । ਓਗ੍​ਮ੍ ਸੁਵਃ । ਓਂ ਮਹਃ । ਓਂ ਜਨਃ । ਓਂ ਤਪਃ । ਓਗ੍​ਮ੍ ਸ॒ਤ੍ਯਮ੍ ।
ਓਂ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥
ਓਮਾਪੋ॒ ਜ੍ਯੋਤੀ॒ ਰਸੋ॒਽ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॒ ਭੂ-ਰ੍ਭੁਵ॒-ਸ੍ਸੁਵ॒ਰੋਮ੍ ॥ (ਤੈ. ਅਰ. 10-27)

ਸਂਕਲ੍ਪਃ
ਮਮੋਪਾਤ੍ਤ, ਦੁਰਿਤ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਮੁਦ੍ਦਿਸ੍ਯ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ, ਸ਼ੁਭੇ, ਸ਼ੋਭਨੇ, ਅਭ੍ਯੁਦਯ ਮੁਹੂਰ੍ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੋ ਰਾਜ੍ਞਯਾ, ਪ੍ਰਵਰ੍ਤ ਮਾਨਸ੍ਯ, ਅਦ੍ਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਃ, ਦ੍ਵਿਤੀਯ ਪਰਾਰ੍ਥੇ, ਸ਼੍ਵੇਤਵਰਾਹ ਕਲ੍ਪੇ, ਵੈਵਸ਼੍ਵਤ ਮਨ੍ਵਂਤਰੇ, ਕਲਿਯੁਗੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਦੇ, (ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ਃ - ਜਂਬੂ ਦ੍ਵੀਪੇ, ਭਰਤ ਵਰ੍​ਸ਼ੇ, ਭਰਤ ਖਂਡੇ, ਮੇਰੋਃ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣ/ਉਤ੍ਤਰ ਦਿਗ੍ਭਾਗੇ; ਅਮੇਰਿਕਾ - ਕ੍ਰੌਂਚ ਦ੍ਵੀਪੇ, ਰਮਣਕ ਵਰ੍​ਸ਼ੇ, ਐਂਦ੍ਰਿਕ ਖਂਡੇ, ਸਪ੍ਤ ਸਮੁਦ੍ਰਾਂਤਰੇ, ਕਪਿਲਾਰਣ੍ਯੇ), ਸ਼ੋਭਨ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹੇ, ਸਮਸ੍ਤ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ, ਹਰਿਹਰ ਗੁਰੁਚਰਣ ਸਨ੍ਨਿਥੌ, ਅਸ੍ਮਿਨ੍, ਵਰ੍ਤਮਾਨ, ਵ੍ਯਾਵਹਾਰਿਕ, ਚਾਂਦ੍ਰਮਾਨ, ... ਸਂ​ਵਁਤ੍ਸਰੇ, ... ਅਯਨੇ, ... ਰੁਰੁਇਤੇ, ... ਮਾਸੇ, ... ਪਕ੍ਸ਼ੇ, ... ਤਿਥੌ, ... ਵਾਸਰੇ, ... ਸ਼ੁਭ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ, ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਣ, ਏਵਂਗੁਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਠਾਯਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਤਿਥੌ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍, ... ਗੋਤ੍ਰਃ, ... ਨਾਮਧੇਯਃ, ... ਗੋਤ੍ਰਸ੍ਯ, ... ਨਾਮਧੇਯੋਹਂਃ ਪ੍ਰਾਤਃ/ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨਿਕ/ਸਾਯਂ ਸਂਧ੍ਯਾਂ ਉਪਾਸਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ਮਾਰ੍ਜਨਃ
ਓਂ ਆਪੋ॒ਹਿਸ਼੍ਠਾ ਮ॑ਯੋ॒ਭੁਵਃ॑ । ਤਾ ਨ॑ ਊ॒ਰ੍ਜੇ ਦ॑ਧਾਤਨ । ਮ॒ਹੇਰਣਾ॑ਯ॒ ਚਕ੍ਸ਼॑ਸੇ । ਯੋ ਵਃ॑ ਸ਼ਿ॒ਵਤ॑ਮੋ॒ ਰਸਃ॑ । ਤਸ੍ਯ॑ ਭਾਜਯਤੇ॒ ਹ ਨਃ॒ । ਉ॒ਸ਼॒ਤੀਰਿ॑ਵ ਮਾ॒ਤਰਃ॑ । ਤਸ੍ਮਾ॒ ਅਰਂ॑ਗ ਮਾਮ ਵਃ । ਯਸ੍ਯ॒ ਕ੍ਸ਼ਯਾ॑ਯ॒ ਜਿਨ੍ਵ॑ਥ । ਆਪੋ॑ ਜ॒ਨਯ॑ਥਾ ਚ ਨਃ । (ਤੈ. ਅਰ. 4-42)

(ਇਤਿ ਸ਼ਿਰਸਿ ਮਾਰ੍ਜਯੇਤ੍)
(ਹਸ੍ਤੇਨ ਜਲਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹੀਤ੍ਵਾ)

ਪ੍ਰਾਤਃ ਕਾਲ ਮਂਤ੍ਰਾਚਮਨਃ
ਸੂਰ੍ਯ ਸ਼੍ਚ, ਮਾਮਨ੍ਯੁ ਸ਼੍ਚ, ਮਨ੍ਯੁਪਤਯ ਸ਼੍ਚ, ਮਨ੍ਯੁ॑ਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ॒ਭ੍ਯਃ । ਪਾਪੇਭ੍ਯੋ॑ ਰਕ੍ਸ਼ਂ॒ਤਾਮ੍ । ਯਦ੍ਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾ ਪਾਪ॑ ਮਕਾ॒ਰ੍​ਸ਼ਮ੍ । ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ॑ ਹ॒ਸ੍ਤਾਭ੍ਯਾਮ੍ । ਪਦ੍ਭ੍ਯਾ ਮੁਦਰੇ॑ਣ ਸ਼ਿਂ॒ਚਾ । ਰਾਤ੍ਰਿ॒ ਸ੍ਤਦ॑ਵਲੁਂ॒ਪਤੁ । ਯਤ੍ਕਿਂਚ॑ ਦੁਰਿ॒ਤਂ ਮਯਿ॑ । ਇਦਮਹਂ ਮਾ ਮਮ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ ਯੋ॒ ਨੌ । ਸੂਰ੍ਯੇ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਿ ਜੁਹੋ॑ਮਿ ਸ੍ਵਾ॒ਹਾ᳚ ॥ (ਤੈ. ਅਰ. 10. 24)

ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨ ਕਾਲ ਮਂਤ੍ਰਾਚਮਨਃ
ਆਪਃ॑ ਪੁਨਂਤੁ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵੀਂ ਪ੍ਰੁਰੁਇ॑ਥਿ॒ਵੀ ਪੂ॒ਤਾ ਪੁ॑ਨਾਤੁ॒ ਮਾਮ੍ । ਪੁ॒ਨਂਤੁ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ਣ॒ਸ੍ਪਤਿ॒ ਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ॑ ਪੂ॒ਤਾ ਪੁ॑ਨਾਤੁ॒ ਮਾਮ੍ । ਯਦੁਚ੍ਛਿ॑ਸ਼੍ਟ॒ ਮਭੋ᳚ਜ੍ਯਂ॒ ਯਦ੍ਵਾ॑ ਦੁ॒ਸ਼੍ਚਰਿ॑ਤਂ॒ ਮਮ॑ । ਸਰ੍ਵਂ॑ ਪੁਨਂਤੁ॒ ਮਾ ਮਾਪੋ॑਽ਸ॒ਤਾਂਚ॑ ਪ੍ਰਤਿ॒ਗ੍ਰਹ॒ਗ੍ਗ੍॒ ਸ੍ਵਾਹਾ᳚ ॥ (ਤੈ. ਅਰ. ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ 10. 30)

ਸਾਯਂਕਾਲ ਮਂਤ੍ਰਾਚਮਨਃ
ਅਗ੍ਨਿ ਸ਼੍ਚ ਮਾ ਮਨ੍ਯੁ ਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਯੁਪਤਯ ਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਯੁ॑ਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇਭ੍ਯਃ । ਪਾਪੇਭ੍ਯੋ॑ ਰਕ੍ਸ਼ਂ॒ਤਾਮ੍ । ਯਦਹ੍ਨਾ ਪਾਪ॑ ਮਕਾ॒ਰ੍​ਸ਼ਮ੍ । ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ॑ ਹਸ੍ਤਾ॒ਭ੍ਯਾਮ੍ । ਪਦ੍ਭ੍ਯਾ ਮੁਦਰੇ॑ਣ ਸ਼ਿਂ॒ਚਾ । ਅਹ ਸ੍ਤਦ॑ਵਲੁਂ॒ਪਤੁ । ਯ ਤ੍ਕਿਂਚ॑ ਦੁਰਿ॒ਤਂ ਮਯਿ॑ । ਇਦ ਮਹਂ ਮਾ ਮਮ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ ਯੋ॒ਨੌ । ਸਤ੍ਯੇ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਿ ਜੁਹੋਮਿ ਸ੍ਵਾ॒ਹਾ ॥ (ਤੈ. ਅਰ. 10. 24)

(ਇਤਿ ਮਂਤ੍ਰੇਣ ਜਲਂ ਪਿਬੇਤ੍)

ਆਚਮ੍ਯ (ਓਂ ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ, ... ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮੋ ਨਮਃ)

ਦ੍ਵਿਤੀਯ ਮਾਰ੍ਜਨਃ
ਦ॒ਧਿ॒ ਕ੍ਰਾਵ੍​ਣ੍ਣੋ॑ ਅਕਾਰਿਸ਼ਮ੍ । ਜਿ॒ਸ਼੍ਣੋ ਰਸ਼੍ਵ॑ਸ੍ਯ ਵਾ॒ਜਿ॑ਨਃ ।
ਸੁ॒ਰਭਿਨੋ॒ ਮੁਖਾ॑ਕਰ॒ਤ੍ਪ੍ਰਣ॒ ਆਯੂਗ੍​ਮ੍॑ਸ਼ਿ ਤਾਰਿਸ਼ਤ੍ ॥

(ਸੂਰ੍ਯਪਕ੍ਸ਼ੇ ਲੋਕਯਾਤ੍ਰਾ ਨਿਰ੍ਵਾਹਕ ਇਤ੍ਯਰ੍ਥਃ)

ਓਂ ਆਪੋ॒ ਹਿਸ਼੍ਠਾ ਮ॑ਯੋ॒ਭੁਵਃ॑ । ਤਾ ਨ॑ ਊ॒ਰ੍ਜੇ ਦ॑ਧਾਤਨ । ਮ॒ਹੇਰਣਾ॑ਯ॒ ਚਕ੍ਸ਼॑ਸੇ । ਯੋ ਵਃ॑ ਸ਼ਿ॒ਵਤ॑ਮੋ॒ ਰਸਃ॑ । ਤਸ੍ਯ॑ ਭਾਜਯਤੇ॒ ਹ ਨਃ॒ । ਉ॒ਸ਼॒ਤੀਰਿ॑ਵ ਮਾ॒ਤਰਃ॑ । ਤਸ੍ਮਾ॒ ਅਰਂ॑ਗ ਮਾਮ ਵਃ । ਯਸ੍ਯ॒ ਕ੍ਸ਼ਯਾ॑ਯ॒ ਜਿਨ੍ਵ॑ਥ । ਆਪੋ॑ ਜ॒ਨਯ॑ਥਾ ਚ ਨਃ ॥ (ਤੈ. ਅਰ. 4. 42)

ਪੁਨਃ ਮਾਰ੍ਜਨਃ
ਹਿਰ॑ਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾ॒ ਸ਼੍ਸ਼ੁਚ॑ਯਃ ਪਾਵ॒ਕਾਃ ਯਾ ਸੁ॑ਜਾ॒ਤਃ ਕ॒ਸ਼੍ਯਪੋ॒ ਯਾ ਸ੍ਵਿਂਦ੍ਰਃ॑ । ਅ॒ਗ੍ਨਿਂ-ਯਾਁ ਗਰ੍ਭਂ॑ਦਧਿ॒ਰੇ ਵਿਰੂ॑ਪਾ॒ ਸ੍ਤਾਨ॒ ਆਪ॒ਸ਼੍ਸ਼ਗ੍ਗ੍ ਸ੍ਯੋ॒ਨਾ ਭ॑ਵਂਤੁ । ਯਾ ਸਾ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਰਾਜਾ॒ ਵਰੁ॑ਣੋ॒ ਯਾਤਿ॒ ਮਧ੍ਯੇ॑ ਸਤ੍ਯਾਨ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤੇ ਅ॑ਵ॒ਪਸ਼੍ਯਂ॒ ਜਨਾ॑ਨਾਮ੍ । ਮ॒ਧੁ॒ ਸ਼੍ਚੁਤ॒ਸ਼੍ਸ਼ੁਚ॑ਯੋ॒ ਯਾਃ ਪਾ॑ਵ॒ਕਾ ਸ੍ਤਾਨ॒ ਆਪ॒ਸ਼੍ਸ਼ਗ੍ਗ੍ ਸ੍ਯੋ॒ਨਾ ਭ॑ਵਂਤੁ । ਯਾਸਾਂ᳚ ਦੇ॒ਵਾ ਦਿ॒ਵਿ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਣ੍ਵਂਤਿ॑ ਭ॒ਕ੍ਸ਼ਂ-ਯਾਁ ਅਂ॒ਤਰਿ॑ਕ੍ਸ਼ੇ ਬਹੁ॒ਥਾ ਭਵਂ॑ਤਿ । ਯਾਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇ॑ਥਿ॒ਵੀਂ ਪਯ॑ਸੋਂ॒ਦਂਤਿ॑ ਸ਼੍ਸ਼ੁ॒ਕ੍ਰਾਸ੍ਤਾਨ॒ ਆਪ॒ਸ਼ਗ੍ਗ੍ ਸ੍ਯੋ॒ਨਾ ਭ॑ਵਂਤੁ । ਯਾਃ ਸ਼ਿ॒ਵੇਨ॑ ਮਾ॒ ਚਕ੍ਸ਼ੁ॑ਸ਼ਾ ਪਸ਼੍ਯਤਾਪਸ਼੍ਸ਼ਿ॒ਵਯਾ॑ ਤ॒ਨੁ ਵੋਪ॑ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਤ॒ ਤ੍ਵਚ॑ ਮ੍ਮੇ । ਸਰ੍ਵਾਗ੍​ਮ੍॑ ਅ॒ਗ੍ਨੀਗ੍​ਮ੍ ਰ॑ਪ੍ਸੁ॒ਸ਼ਦੋ॑ ਹੁ॒ਵੇ ਵੋ॒ ਮਯਿ॒ ਵਰ੍ਚੋ॒ ਬਲ॒ ਮੋਜੋ॒ ਨਿਧ॑ਤ੍ਤ ॥ (ਤੈ. ਸਂ. 5. 6. 1)
(ਮਾਰ੍ਜਨਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍)

ਅਘਮਰ੍​ਸ਼ਣ ਮਂਤ੍ਰਃ ਪਾਪਵਿਮੋਚਨਂ

(ਹਸ੍ਤੇਨ ਜਲਮਾਦਾਯ ਨਿਸ਼੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਵਾਮਤੋ ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਤਪੇਤ੍)
ਦ੍ਰੁ॒ਪ॒ਦਾ ਦਿ॑ਵ ਮੁਂਚਤੁ । ਦ੍ਰੁ॒ਪ॒ਦਾ ਦਿ॒ਵੇ ਨ੍ਮੁ॑ਮੁਚਾ॒ਨਃ ।
ਸ੍ਵਿ॒ਨ੍ਨ ਸ੍ਸ੍ਨਾ॒ਤ੍ਵੀ ਮਲਾ॑ ਦਿਵਃ । ਪੂ॒ਤਂ ਪਵਿਤ੍ਰੇ॑ਣੇ॒ ਵਾਜ੍ਯਂ᳚ ਆਪ॑ ਸ਼੍ਸ਼ੁਂਦਂਤੁ॒ ਮੈਨ॑ਸਃ ॥ (ਤੈ. ਬ੍ਰਾ. 266)

ਆਚਮ੍ਯ (ਓਂ ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ, ... ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮੋ ਨਮਃ)
ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਮ੍ਯ

ਲਘੁਸਂਕਲ੍ਪਃ
ਪੂਰ੍ਵੋਕ੍ਤ ਏਵਂਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਠਾਯਾਂ ਸ਼ੁਭਤਿਥੌ ਮਮੋਪਾਤ੍ਤ ਦੁਰਿਤ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਮੁਦ੍ਦਿਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਪ੍ਰਾਤਸ੍ਸਂਧ੍ਯਾਂਗ ਯਥਾ ਕਾਲੋਚਿਤ ਅਰ੍ਘ੍ਯਪ੍ਰਦਾਨਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ਪ੍ਰਾਤਃ ਕਾਲਾਰ੍ਘ੍ਯ ਮਂਤ੍ਰਂ
ਓਂ ਭੂਰ੍ਭੁਵ॒ਸ੍ਸੁਵਃ॑ ॥ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ । ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥ 3 ॥

ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨਾਰ੍ਘ੍ਯ ਮਂਤ੍ਰਂ
ਓਂ ਹ॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਸਸ਼੍ਸ਼ੁ॑ਚਿ॒ਸ਼ ਦ੍ਵਸੁ॑ਰਂਤਰਿਕ੍ਸ਼॒ਸ ਦ੍ਦੋਤਾ॑ ਵੇਦਿ॒ਸ਼ਦਤਿ॑ਥਿ ਰ੍ਦੁਰੋਣ॒ਸਤ੍ । ਨ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼ ਦ੍ਵ॑ਰ॒ਸ ਦ੍ਰੁਰੁਇ॑ਤ॒ਸ ਦ੍ਵ੍ਯੋ॑ਮ॒ ਸਦ॒ਬ੍ਜਾ ਗੋ॒ਜਾ ਰੁਰੁਇ॑ਤ॒ਜਾ ਅ॑ਦ੍ਰਿ॒ਜਾ ਰੁਰੁਇ॒ਤਮ੍-ਬ੍ਰੁਰੁਇ॒ਹਤ੍ ॥ (ਤੈ. ਅਰ. 10. 4)

ਸਾਯਂ ਕਾਲਾਰ੍ਘ੍ਯ ਮਂਤ੍ਰਂ
ਓਂ ਭੂਰ੍ਭੁਵ॒ਸ੍ਸੁਵਃ॑ ॥ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ । ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥ ਓਂ ਭੂਃ । ਓਂ ਭੁਵਃ । ਓਗ੍​ਮ੍ ਸੁਵਃ । ਓਂ ਮਹਃ । ਓਂ ਜਨਃ । ਓਂ ਤਪਃ । ਓਗ੍​ਮ੍ ਸ॒ਤ੍ਯਮ੍ । ਓਂ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ । ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥ ਓਮਾਪੋ॒ ਜ੍ਯੋਤੀ॒ ਰਸੋ॒਽ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॒ ਭੂ-ਰ੍ਭੁਵ॒-ਸ੍ਸੁਵ॒ਰੋਮ੍ ॥

(ਇਤ੍ਯਂਜਲਿਤ੍ਰਯਂ-ਵਿਁਸ੍ਰੁਰੁਇਜੇਤ੍)

ਕਾਲਾਤਿਕ੍ਰਮਣ ਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਂ
ਆਚਮ੍ਯ...
ਪੂਰ੍ਵੋਕ੍ਤ ਏਵਂਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਠਾਯਾਂ ਸ਼ੁਭਤਿਥੌ ਮਮੋਪਾਤ੍ਤ ਦੁਰਿਤ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਮੁਦ੍ਦਿਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਕਾਲਾਤਿਕ੍ਰਮ ਦੋਸ਼ਪਰਿਹਾਰਾਰ੍ਥਂ ਚਤੁਰ੍ਥਾ ਅਰ੍ਘ੍ਯਪ੍ਰਦਾਨਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ਓਂ ਭੂਰ੍ਭੁਵ॒ਸ੍ਸੁਵਃ॑ ॥ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ । ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥ ਓਂ ਭੂਃ । ਓਂ ਭੁਵਃ । ਓਗ੍​ਮ੍ ਸੁਵਃ । ਓਂ ਮਹਃ । ਓਂ ਜਨਃ । ਓਂ ਤਪਃ । ਓਗ੍​ਮ੍ ਸ॒ਤ੍ਯਮ੍ । ਓਂ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ । ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥ ਓਮਾਪੋ॒ ਜ੍ਯੋਤੀ॒ ਰਸੋ॒਽ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॒ ਭੂ-ਰ੍ਭੁਵ॒-ਸ੍ਸੁਵ॒ਰੋਮ੍ ॥
(ਇਤਿ ਜਲਂ-ਵਿਁਸ੍ਰੁਰੁਇਜੇਤ੍)

ਸਜਲ ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਂ
ਓਂ ਉ॒ਦ੍ਯਂਤ॑ਮਸ੍ਤਂ॒-ਯਂਁਤ॑-ਮਾਦਿ॒ਤ੍ਯ-ਮ॑ਭਿਥ੍ਯਾ॒ਯ-ਨ੍ਕੁ॒ਰ੍ਵਨ੍ਬ੍ਰਾ᳚ਹ੍ਮ॒ਣੋ ਵਿ॒ਦ੍ਵਾਨ੍-ਥ੍ਸ॒ਕਲਂ॑ਭ॒ਦ੍ਰਮ॑ਸ਼੍ਨੁਤੇ॒ ਅਸਾਵਾ॑ਦਿ॒ਤ੍ਯੋ ਬ੍ਰ॒ਹ੍ਮੇਤਿ॒ ॥ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈ॒ਵ ਸਨ੍-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ॒ਪ੍ਯੇਤਿ॒ ਯ ਏ॒ਵਂ-ਵੇਁਦ ॥ ਅਸਾਵਾਦਿਤ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ॥ (ਤੈ. ਅਰ. 2. 2)

(ਏਵਂ ਅਰ੍ਘ੍ਯਤ੍ਰਯਂ ਦਦ੍ਯਾਤ੍ ਕਾਲਾਤਿਕ੍ਰਮਣੇ ਪੂਰ੍ਵਵਤ੍)
(ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਹਸ੍ਤੇਨ ਜਲਮਾਦਾਯ ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍)
(ਦ੍ਵਿਰਾਚਮ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤ੍ਰਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ)

ਆਚਮ੍ਯ (ਓਂ ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ, ... ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮੋ ਨਮਃ)

ਸਂਧ੍ਯਾਂਗ ਤਰ੍ਪਣਂ
ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲ ਤਰ੍ਪਣਂ
ਸਂਧ੍ਯਾਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਨਿਮ੍ਰੁਰੁਇਜੀਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨ ਤਰ੍ਪਣਂ
ਸਂਧ੍ਯਾਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਸਾਵਿਤ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਰੌਦ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਨਿਮ੍ਰੁਰੁਇਜੀਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਸਾਯਂਕਾਲ ਤਰ੍ਪਣਂ
ਸਂਧ੍ਯਾਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਸਰਸ੍ਵਤੀਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਵੈਸ਼੍ਣਵੀਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਨਿਮ੍ਰੁਰੁਇਜੀਂ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

(ਪੁਨਰਾਚਮਨਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍)

ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਅਵਾਹਨ
ਓਮਿਤ੍ਯੇਕਾਕ੍ਸ਼॑ਰਂ ਬ੍ਰ॒ਹ੍ਮ । ਅਗ੍ਨਿਰ੍ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ ਇਤ੍ਯਾ॒ਰ੍​ਸ਼ਮ੍ । ਗਾਯਤ੍ਰਂ ਛਂਦਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਂ॑ ਸਰੂ॒ਪਮ੍ । ਸਾਯੁਜ੍ਯਂ-ਵਿਁ॑ਨਿਯੋ॒ਗ॒ਮ੍ ॥ (ਤੈ. ਅਰ. 10. 33)

ਆਯਾ॑ਤੁ॒ ਵਰ॑ਦਾ ਦੇ॒ਵੀ॒ ਅ॒ਕ੍ਸ਼ਰਂ॑ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॒ਸਂਮਿ॒ਤਮ੍ । ਗਾ॒ਯ॒ਤ੍ਰੀਂ᳚ ਛਂਦ॑ਸਾਂ ਮਾ॒ਤੇਦਂ ਬ੍ਰ॑ਹ੍ਮ ਜੁ॒ਸ਼ਸ੍ਵ॑ ਮੇ । ਯਦਹ੍ਨਾ᳚-ਤ੍ਕੁਰੁ॑ਤੇ ਪਾ॒ਪਂ॒ ਤਦਹ੍ਨਾ᳚-ਤ੍ਪ੍ਰਤਿ॒ਮੁਚ੍ਯ॑ਤੇ । ਯਦ੍ਰਾਤ੍ਰਿਯਾ᳚-ਤ੍ਕੁਰੁ॑ਤੇ ਪਾ॒ਪਂ॒ ਤਦ੍ਰਾਤ੍ਰਿਯਾ᳚-ਤ੍ਪ੍ਰਤਿ॒ਮੁਚ੍ਯ॑ਤੇ । ਸਰ੍ਵ॑ ਵ॒ਰ੍ਣੇ ਮ॑ਹਾਦੇ॒ਵਿ॒ ਸਂ॒ਧ੍ਯਾਵਿ॑ਦ੍ਯੇ ਸ॒ਰਸ੍ਵ॑ਤਿ ॥

ਓਜੋ॑਽ਸਿ॒ ਸਹੋ॑਽ਸਿ॒ ਬਲ॑ਮਸਿ॒ ਭ੍ਰਾਜੋ॑਽ਸਿ ਦੇ॒ਵਾਨਾਂ॒ ਧਾਮ॒ਨਾਮਾ॑ਸਿ॒ ਵਿਸ਼੍ਵ॑ਮਸਿ ਵਿ॒ਸ਼੍ਵਾਯੁ॒-ਸ੍ਸਰ੍ਵ॑ਮਸਿ ਸ॒ਰ੍ਵਾਯੁ-ਰਭਿਭੂਰੋਮ੍ । ਗਾਯਤ੍ਰੀ-ਮਾਵਾ॑ਹਯਾ॒ਮਿ॒ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ-ਮਾਵਾ॑ਹਯਾ॒ਮਿ॒ ਸਰਸ੍ਵਤੀ-ਮਾਵਾ॑ਹਯਾ॒ਮਿ॒ ਛਂਦਰ੍​ਸ਼ੀ-ਨਾਵਾ॑ਹਯਾ॒ਮਿ॒ ਸ਼੍ਰਿਯ-ਮਾਵਾਹ॑ਯਾ॒ਮਿ॒ ਗਾਯਤ੍ਰਿਯਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚ੍ਛਂਦੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਰੁਰੁਇਸ਼ਿ ਸ੍ਸਵਿਤਾ ਦੇਵਤਾ਽ਗ੍ਨਿਰ੍ਮੁਖਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸ਼ਿਰੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍​ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਗ੍​ਮ੍ ਰੁਦ੍ਰ-ਸ਼੍ਸ਼ਿਖਾ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿਵੀ ਯੋਨਿਃ ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨ ਵ੍ਯਾਨੋਦਾਨ ਸਮਾਨਾ ਸਪ੍ਰਾਣਾ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰ੍ਣਾ ਸਾਂਖ੍ਯਾਯਨ ਸਗੋਤ੍ਰਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚਤੁਰ੍ਵਿਗ੍​ਮ੍ ਸ਼ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾ ਤ੍ਰਿਪਦਾ॑ ਸ਼ਟ੍ਕੁ॒ਕ੍ਸ਼ਿਃ॒ ਪਂਚ-ਸ਼ੀਰ੍​ਸ਼ੋਪਨਯਨੇ ਵਿ॑ਨਿਯੋ॒ਗਃ॒ । ਓਂ ਭੂਃ । ਓਂ ਭੁਵਃ । ਓਗ੍​ਮ੍ ਸੁਵਃ । ਓਂ ਮਹਃ । ਓਂ ਜਨਃ । ਓਂ ਤਪਃ । ਓਗ੍​ਮ੍ ਸ॒ਤ੍ਯਮ੍ । ਓਂ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ । ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥ ਓਮਾਪੋ॒ ਜ੍ਯੋਤੀ॒ ਰਸੋ॒਽ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॒ ਭੂ-ਰ੍ਭੁਵ॒-ਸ੍ਸੁਵ॒ਰੋਮ੍ ॥ (ਮਹਾਨਾਰਾਯਣ ਉਪਨਿਸ਼ਤ੍)

ਆਚਮ੍ਯ (ਓਂ ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ, ... ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮੋ ਨਮਃ)

ਜਪਸਂਕਲ੍ਪਃ
ਪੂਰ੍ਵੋਕ੍ਤ ਏਵਂਗੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਠਾਯਾਂ ਸ਼ੁਭਤਿਥੌ ਮਮੋਪਾਤ੍ਤ ਦੁਰਿਤ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਮੁਦ੍ਦਿਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਸਂਧ੍ਯਾਂਗ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਹਾਮਂਤ੍ਰ ਜਪਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ
ਓਂ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਨੇ ਅਂਗੁਸ਼੍ਟਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਵਿਸ਼੍ਣਵਾਤ੍ਮਨੇ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਰੁਦ੍ਰਾਤ੍ਮਨੇ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਧੀਮਹਿ ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ਕਨਿਸ਼੍ਟਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਕਰਤਲ ਕਰਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।

ਅਂਗਨ੍ਯਾਸਃ
ਓਂ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਃ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਨੇ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਵਿਸ਼੍ਣਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਰੁਦ੍ਰਾਤ੍ਮਨੇ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਧੀਮਹਿ ਸਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯਫਟ੍ ।
ਓਂ ਭੂਰ੍ਭੁਵ॒ਸ੍ਸੁਵ॒ਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਭਂਧਃ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਮੁਕ੍ਤਾਵਿਦ੍ਰੁਮ ਹੇਮਨੀਲ ਧਵਲ਼ਚ੍ਚਾਯੈ-ਰ੍ਮੁਖੈ-ਸ੍ਤ੍ਰੀਕ੍ਸ਼ਣੈਃ ।
ਯੁਕ੍ਤਾਮਿਂਦੁਨਿ ਬਦ੍ਧ-ਰਤ੍ਨ-ਮਕੁਟਾਂ ਤਤ੍ਵਾਰ੍ਥ ਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਿਕਾਮ੍ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ-ਵਁਰਦਾਭਯਾਂਕੁਸ਼ ਕਸ਼ਾਸ਼੍ਸ਼ੁਭ੍ਰਂਕਪਾਲਂਗਦਾਮ੍ ।
ਸ਼ਂਖਂਚਕ੍ਰ ਮਧਾਰਵਿਂਦ ਯੁਗਲ਼ਂ ਹਸ੍ਤੈਰ੍ਵਹਂਤੀਂ ਭਜੇ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿ ਮੁਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਦਰ੍​ਸ਼ਨਂ
ਸੁਮੁਖਂ ਸਂਪੁਟਿਂਚੈਵ ਵਿਤਤਂ-ਵਿਁਸ੍ਤ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਤਥਾ ।
ਦ੍ਵਿਮੁਖਂ ਤ੍ਰਿਮੁਖਂਚੈਵ ਚਤੁਃ ਪਂਚ ਮੁਖਂ ਤਥਾ ।
ਸ਼ਣ੍ਮੁਖੋ਽ਥੋ ਮੁਖਂ ਚੈਵ ਵ੍ਯਾਪਕਾਂਜਲਿਕਂ ਤਥਾ ।
ਸ਼ਕਟਂ-ਯਁਮਪਾਸ਼ਂ ਚ ਗ੍ਰਥਿਤਂ ਸਮ੍ਮੁਖੋਨ੍ਮੁਖਮ੍ ।
ਪ੍ਰਲਂਬਂ ਮੁਸ਼੍ਟਿਕਂ ਚੈਵ ਮਤ੍ਸ੍ਯਃ ਕੂਰ੍ਮੋ ਵਰਾਹਕਮ੍ ।
ਸਿਂਹਾਕ੍ਰਾਂਤਂ ਮਹਾਕ੍ਰਾਂਤਂ ਮੁਦ੍ਗਰਂ ਪਲ੍ਲਵਂ ਤਥਾ ।

ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿ ਮੁਦ੍ਰਾ ਵੈ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਾਂ ਸੁਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾਃ ।
ਇਤਿਮੁਦ੍ਰਾ ਨ ਜਾਨਾਤਿ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼੍ਫਲਾ ਭਵੇਤ੍ ॥

ਯੋ ਦੇਵ ਸ੍ਸਵਿਤਾ਽ਸ੍ਮਾਕਂ ਧਿਯੋ ਧਰ੍ਮਾਦਿਗੋਚਰਾਃ ।
ਪ੍ਰੇਰਯੇਤ੍ਤਸ੍ਯ ਯਦ੍ਭਰ੍ਗਸ੍ਤ ਦ੍ਵਰੇਣ੍ਯ ਮੁਪਾਸ੍ਮਹੇ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮਂਤ੍ਰਂ
ਓਂ ਭੂਰ੍ਭੁਵ॒ਸ੍ਸੁਵਃ॑ ॥ ਤਥ੍ਸ॑ਵਿ॒ਤੁਰ੍ਵਰੇ᳚ਣ੍ਯਂ॒ ਭਰ੍ਗੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਧੀਮਹਿ ।
ਧਿਯੋ॒ ਯੋ ਨਃ॑ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾ᳚ਤ੍ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮੁਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਦਰ੍​ਸ਼ਨਂ
ਸੁਰਭਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨ ਚਕ੍ਰੇ ਚ ਯੋਨਿਃ ਕੂਰ੍ਮੋ਽ਥ ਪਂਕਜਮ੍ ।
ਲਿਂਗਂ ਨਿਰ੍ਯਾਣ ਮੁਦ੍ਰਾ ਚੇਤ੍ਯਸ਼੍ਟ ਮੁਦ੍ਰਾਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾਃ ॥
ਓਂ ਤਤ੍ਸਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਪਣਮਸ੍ਤੁ ।

ਆਚਮ੍ਯ (ਓਂ ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਸ੍ਵਾਹਾ, ... ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮੋ ਨਮਃ)

ਦ੍ਵਿਃ ਪਰਿਮੁਜ੍ਯ ।
ਸਕ੍ਰੁਰੁਇਦੁਪ ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯ ।
ਯਤ੍ਸਵ੍ਯਂ ਪਾਣਿਮ੍ ।
ਪਾਦਮ੍ ।
ਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼ਤਿ ਸ਼ਿਰਃ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ ।
ਨਾਸਿਕੇ ।
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ।
ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਮਾਲਭ੍ਯ ।

ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲ ਸੂਰ੍ਯੋਪਸ੍ਥਾਨਂ
ਓਂ ਮਿ॒ਤ੍ਰਸ੍ਯ॑ ਚ॒ਰ੍​ਸ਼ਣੀ॒ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤ॒ ਸ਼੍ਰਵੋ॑ ਦੇ॒ਵਸ੍ਯ॑ ਸਾਨ॒ ਸਿਮ੍ । ਸ॒ਤ੍ਯਂ ਚਿ॒ਤ੍ਰਸ਼੍ਰ॑ ਵਸ੍ਤਮਮ੍ । ਮਿ॒ਤ੍ਰੋ ਜਨਾਨ੍॑ ਯਾਤਯਤਿ ਪ੍ਰਜਾ॒ਨਨ੍-ਮਿ॒ਤ੍ਰੋ ਦਾ॑ਧਾਰ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵੀ ਮੁ॒ਤਦ੍ਯਾਮ੍ । ਮਿ॒ਤ੍ਰਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼੍ਟੀ ਰਨਿ॑ਮਿਸ਼ਾ॒਽ਭਿ ਚ॑ਸ਼੍ਟੇ ਸ॒ਤ੍ਯਾਯ॑ ਹ॒ਵ੍ਯਂ ਘ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਵ॑ਦ੍ਵਿਧੇਮ । ਪ੍ਰਸਮਿ॑ਤ੍ਤ੍ਰ॒ ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ॑ ਅਸ੍ਤੁ॒ ਪ੍ਰਯ॑ਸ੍ਵਾ॒ ਨ੍ਯਸ੍ਤ॑ ਆਦਿਤ੍ਯ॒ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼॑ਤਿ ਵ੍ਰ॒ਤੇਨ॑ । ਨ ਹ॑ਨ੍ਯਤੇ॒ ਨ ਜੀ॑ਯਤੇ॒ ਤ੍ਵੋਤੋ॒ਨੈਨ॒ ਮਗ੍​ਮ੍ਹੋ॑ ਅਸ਼੍ਨੋ॒ ਤ੍ਯਂਤਿ॑ਤੋ॒ ਨ ਦੂ॒ਰਾਤ੍ ॥ (ਤੈ. ਸਂ. 3.4.11)

ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨ ਸੂਰ੍ਯੋਪਸ੍ਥਾਨਂ
ਓਂ ਆ ਸ॒ਤ੍ਯੇਨ॒ ਰਜ॑ਸਾ॒ ਵਰ੍ਤ॑ਮਾਨੋ ਨਿਵੇ॒ਸ਼॑ਯ ਨ੍ਨ॒ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ॒ ਮਰ੍ਤ੍ਯਂ॑ਚ । ਹਿ॒ਰਣ੍ਯਯੇ॑ਨ ਸਵਿ॒ਤਾ ਰਥੇ॒ਨਾ਽ਦੇ॒ਵੋ ਯਾ॑ਤਿ॒ ਭੁਵ॑ਨਾ ਨਿ॒ਪਸ਼੍ਯਨ੍॑ ॥

ਉਦ੍ਵ॒ਯ ਂਤਮ॑ਸ॒ ਸ੍ਪਰਿ॒ ਪਸ਼੍ਯਂ॑ਤੋ॒ ਜ੍ਯੋਤਿ॒ ਰੁਤ੍ਤ॑ਰਮ੍ । ਦੇ॒ਵਂਦੇ॑ਵ॒ਤ੍ਰਾ ਸੂਰ੍ਯ॒ ਮਗ॑ਨ੍ਮ ਜ੍ਯੋਤਿ॑ ਰੁਤ੍ਤ॒ਮਂ ॥

ਉਦੁ॒ਤ੍ਯਂ ਜਾ॒ਤਵੇ॑ਦਸਂ ਦੇ॒ਵਂ-ਵਁ॑ਹਂਤਿ ਕੇ॒ਤਵਃ॑ । ਦ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼ੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾ॑ ਯ॒ ਸੂਰ੍ਯ᳚ਮ੍ ॥ ਚਿ॒ਤ੍ਰਂ ਦੇ॒ਵਾਨਾ॒ ਮੁਦ॑ਗਾ॒ ਦਨੀ॑ਕਂ॒ ਚਕ੍ਸ਼ੁ॑-ਰ੍ਮਿ॒ਤ੍ਰਸ੍ਯ॒ ਵਰੁ॑ਣ ਸ੍ਯਾ॒ਗ੍ਨੇਃ । ਅਪ੍ਰਾ॒ ਦ੍ਯਾਵਾ॑ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵੀ ਅਂਤ॒ਰਿ॑ਕ੍ਸ਼॒ਗ੍​ਮ੍ ਸੂਰ੍ਯ॑ ਆ॒ਤ੍ਮਾ ਜਗ॑ਤ ਸ੍ਤ॒ਸ੍ਥੁਸ਼॑ਸ਼੍ਚ ॥

ਤਚ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁ॑-ਰ੍ਦੇ॒ਵਹਿ॑ਤਂ ਪੁ॒ਰਸ੍ਤਾ᳚ਚ੍ਚੁ॒ਕ੍ਰ ਮੁ॒ਚ੍ਚਰ॑ਤ੍ । ਪਸ਼੍ਯੇ॑ਮ ਸ਼॒ਰਦ॑ਸ਼੍ਸ਼॒ਤਂ ਜੀਵੇ॑ਮ ਸ਼॒ਰਦ॑ਸ਼੍ਸ਼॒ਤਂ ਨਂਦਾ॑ਮ ਸ਼॒ਰਦ॑ਸ਼੍ਸ਼॒ਤਂ ਮੋਦਾ॑ਮ ਸ਼॒ਰਦ॑ਸ਼੍ਸ਼॒ਤਂ ਭਵਾ॑ਮ ਸ਼॒ਰਦ॑ਸ਼੍ਸ਼॒ਤਗ੍​ਮ੍ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇ॒ਣਵਾ॑ਮ ਸ਼॒ਰਦ॑ਸ਼੍ਸ਼॒ਤਂ ਪਬ੍ਰ॑ਵਾਮ ਸ਼॒ਰਦ॑ਸ਼੍ਸ਼॒ਤਮਜੀ॑ਤਾਸ੍ਯਾਮ ਸ਼॒ਰਦ॑ਸ਼੍ਸ਼॒ਤਂ ਜੋਕ੍ਚ॒ ਸੂਰ੍ਯਂ॑ ਦ੍ਰੁਰੁਇ॒ਸ਼ੇ ॥ ਯ ਉਦ॑ਗਾਨ੍ਮਹ॒ਤੋ਽ਰ੍ਣਵਾ᳚ ਦ੍ਵਿ॒ਭ੍ਰਾਜ॑ਮਾਨ ਸ੍ਸਰਿ॒ਰਸ੍ਯ॒ ਮਧ੍ਯਾ॒ਥ੍ਸਮਾ॑ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼॒ਭੋ ਲੋ॑ਹਿਤਾ॒ਕ੍ਸ਼ਸੂਰ੍ਯੋ॑ ਵਿਪ॒ਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਨ॑ਸਾ ਪੁਨਾਤੁ ॥

ਸਾਯਂਕਾਲ ਸੂਰ੍ਯੋਪਸ੍ਥਾਨਂ
ਓਂ ਇ॒ਮਮ੍ਮੇ॑ ਵਰੁਣ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਧੀ॒ ਹਵ॑ ਮ॒ਦ੍ਯਾ ਚ॑ ਮ੍ਰੁਰੁਇਡਯ । ਤ੍ਵਾ ਮ॑ਵ॒ਸ੍ਯੁ ਰਾਚ॑ਕੇ ॥ ਤਤ੍ਵਾ॑ ਯਾਮਿ॒ ਬ੍ਰਹ੍ਮ॑ਣਾ॒ ਵਂਦ॑ਮਾਨ॒ ਸ੍ਤ ਦਾਸ਼ਾ᳚ਸ੍ਤੇ॒ ਯਜ॑ਮਾਨੋ ਹ॒ਵਿਰ੍ਭਿਃ॑ । ਅਹੇ॑ਡਮਾਨੋ ਵਰੁਣੇ॒ਹ ਬੋ॒ਧ੍ਯੁਰੁ॑ਸ਼॒ਗ੍​ਮ੍॒ ਸਮਾ॑ਨ॒ ਆਯੁਃ॒ ਪ੍ਰਮੋ॑ਸ਼ੀਃ ॥

ਯਚ੍ਚਿ॒ਦ੍ਧਿਤੇ॒ ਵਿਸ਼ੋ॑ਯਥਾ॒ ਪ੍ਰਦੇ॑ਵ ਵਰੁਣਵ੍ਰ॒ਤਮ੍ । ਮਿ॒ਨੀ॒ਮਸਿ॒ਦ੍ਯ ਵਿ॑ਦ੍ਯਵਿ । ਯਤ੍ਕਿਂਚੇ॒ਦਂ-ਵਁ॑ਰੁਣ॒ਦੈਵ੍ਯੇ॒ ਜਨੇ॑਽ਭਿਦ੍ਰੋ॒ਹ-ਮ੍ਮ॑ਨੁ॒ਸ਼੍ਯਾ᳚ਸ਼੍ਚਰਾ॑ਮਸਿ । ਅਚਿ॑ਤ੍ਤੀ॒ ਯਤ੍ਤਵ॒ ਧਰ੍ਮਾ॑ਯੁਯੋਪਿ॒-ਮਮਾਨ॒-ਸ੍ਤਸ੍ਮਾ॒ ਦੇਨ॑ਸੋ ਦੇਵਰੀਰਿਸ਼ਃ । ਕਿ॒ਤ॒ਵਾਸੋ॒ ਯਦ੍ਰਿ॑ਰਿ॒ਪੁਰ੍ਨਦੀ॒ਵਿ ਯਦ੍ਵਾ॑ਘਾ ਸ॒ਤ੍ਯਮੁ॒ਤਯਨ੍ਨ ਵਿ॒ਦ੍ਮ । ਸਰ੍ਵਾ॒ਤਾਵਿਸ਼੍ਯ॑ ਸ਼ਿਧਿ॒ਰੇਵ॑ਦੇ॒ਵਾ਽ਥਾ॑ਤੇਸ੍ਯਾਮ ਵਰੁਣ ਪ੍ਰਿ॒ਯਾਸਃ॑ ॥ (ਤੈ. ਸਂ. 1.1.1)

ਦਿਗ੍ਦੇਵਤਾ ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ
(ਏਤੈਰ੍ਨਮਸ੍ਕਾਰਂ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍)
ਓਂ ਨਮਃ॒ ਪ੍ਰਾਚ੍ਯੈ॑ ਦਿ॒ਸ਼ੇ ਯਾਸ਼੍ਚ॑ ਦੇ॒ਵਤਾ॑ ਏ॒ਤਸ੍ਯਾਂ॒ ਪ੍ਰਤਿ॑ਵਸਂਤ੍ਯੇ॒ ਤਾਭ੍ਯ॑ਸ਼੍ਚ॒ ਨਮਃ॑ ।
ਓਂ ਨਮੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿ॑ਣਾਯੈ ਦਿ॒ਸ਼ੇ ਯਾਸ਼੍ਚ॑ ਦੇ॒ਵਤਾ॑ ਏ॒ਤਸ੍ਯਾਂ॒ ਪ੍ਰਤਿ॑ਵਸਂਤ੍ਯੇ॒ ਤਾਭ੍ਯ॑ਸ਼੍ਚ॒ ਨਮਃ॑ ।
ਓਂ ਨਮਃ॒ ਪ੍ਰਤੀ᳚ਚ੍ਯੈ ਦਿ॒ਸ਼ੇ ਯਾਸ਼੍ਚ॑ ਦੇ॒ਵਤਾ॑ ਏ॒ਤਸ੍ਯਾਂ॒ ਪ੍ਰਤਿ॑ਵਸਂਤ੍ਯੇ॒ ਤਾਭ੍ਯ॑ਸ਼੍ਚ॒ ਨਮਃ॑ ।
ਓਂ ਨਮ॒ ਉਦੀ᳚ਚ੍ਯੈ ਦਿ॒ਸ਼ੇ ਯਾਸ਼੍ਚ॑ ਦੇ॒ਵਤਾ॑ ਏ॒ਤਸ੍ਯਾਂ॒ ਪ੍ਰਤਿ॑ਵਸਂਤ੍ਯੇ॒ ਤਾਭ੍ਯ॑ਸ਼੍ਚ॒ ਨਮਃ॑ ।
ਓਂ ਨਮ॑ ਊ॒ਰ੍ਧ੍ਵਾਯੈ॑ ਦਿ॒ਸ਼ੇ ਯਾਸ਼੍ਚ॑ ਦੇ॒ਵਤਾ॑ ਏ॒ਤਸ੍ਯਾਂ॒ ਪ੍ਰਤਿ॑ਵਸਂਤ੍ਯੇ॒ ਤਾਭ੍ਯ॑ਸ਼੍ਚ॒ ਨਮਃ॑ ।
ਓਂ ਨਮੋ਽ਧ॑ਰਾਯੈ ਦਿ॒ਸ਼ੇ ਯਾਸ਼੍ਚ॑ ਦੇ॒ਵਤਾ॑ ਏ॒ਤਸ੍ਯਾਂ॒ ਪ੍ਰਤਿ॑ਵਸਂਤ੍ਯੇ॒ ਤਾਭ੍ਯ॑ਸ਼੍ਚ॒ ਨਮਃ॑ ।
ਓਂ ਨਮੋ॑਽ਵਾਂਤ॒ਰਾਯੈ॑ ਦਿ॒ਸ਼ੇ ਯਾਸ਼੍ਚ॑ ਦੇ॒ਵਤਾ॑ ਏ॒ਤਸ੍ਯਾਂ॒ ਪ੍ਰਤਿ॑ਵਸਂਤ੍ਯੇ॒ ਤਾਭ੍ਯ॑ਸ਼੍ਚ॒ ਨਮਃ॑ ।

ਮੁਨਿ ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ
ਨਮੋ ਗਂਗਾ ਯਮੁਨਯੋ-ਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਯੇ॑ ਵਸਂ॒ਤਿ॒ ਤੇ ਮੇ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾਨ ਸ਼੍ਚਿਰਂਜੀਵਿਤਂ-ਵਁ॑ਰ੍ਧਯਂ॒ਤਿ॒ ਨਮੋ ਗਂਗਾ ਯਮੁਨਯੋ-ਰ੍ਮੁਨਿ॑ਭ੍ਯਸ਼੍ਚ॒ ਨਮੋ ਨਮੋ ਗਂਗਾ ਯਮੁਨਯੋ-ਰ੍ਮੁਨਿ॑ਭ੍ਯਸ਼੍ਚ॒ ਨ॑ਮਃ ॥

ਸਂਧ੍ਯਾਦੇਵਤਾ ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ
ਸਂਧ੍ਯਾ॑ਯੈ॒ ਨਮਃ॑ । ਸਾਵਿ॑ਤ੍ਰ੍ਯੈ॒ ਨਮਃ॑ । ਗਾਯ॑ਤ੍ਰ੍ਯੈ॒ ਨਮਃ॑ । ਸਰ॑ਸ੍ਵਤ੍ਯੈ॒ ਨਮਃ॑ । ਸਰ੍ਵਾ॑ਭ੍ਯੋ ਦੇ॒ਵਤਾ॑ਭ੍ਯੋ॒ ਨਮਃ॑ । ਦੇ॒ਵੇਭ੍ਯੋ॒ ਨਮਃ॑ । ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ॑ਭ੍ਯੋ॒ ਨਮਃ॑ । ਮੁਨਿ॑ਭ੍ਯੋ॒ ਨਮਃ॑ । ਗੁਰੁ॑ਭ੍ਯੋ॒ ਨਮਃ॑ । ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇ॑ਭ੍ਯੋ॒ ਨਮਃ॑ । ਕਾਮੋ਽ਕਾਰ੍​ਸ਼ੀ᳚ ਰ੍ਨਮੋ॒ ਨਮਃ । ਮਨ੍ਯੁ ਰਕਾਰ੍​ਸ਼ੀ᳚ ਰ੍ਨਮੋ॒ ਨਮਃ । ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿਵ੍ਯਾਪਸ੍ਤੇ॒ਜੋ ਵਾਯੁ॑ਰਾਕਾ॒ਸ਼ਾਤ੍ ਨਮਃ ॥ (ਤੈ. ਅਰ. 2.18.52)

ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁ॑ਦੇਵਾ॒ਯ । ਯਾ॒ਗ੍​ਮ੍ ਸਦਾ॑ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾ॒ਨਿ॒ ਚ॒ਰਾਣਿ॑ ਸ੍ਥਾਵ॒ਰਾਣਿ॑ ਚ । ਸਾ॒ਯਂ॒ ਪ੍ਰਾ॒ਤ ਰ੍ਨ॑ਮਸ੍ਯਂ॒ਤਿ॒ ਸਾ॒ ਮਾ॒ ਸਂਧ੍ਯਾ॑਽ਭਿਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥

ਸ਼ਿਵਾਯ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾਯ ਸ਼ਿਵਰੂਪਾਯ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ।
ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ-ਵਿਁਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੋਸ਼੍ਚ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਸ਼ਿਵਃ ॥
ਯਥਾ ਸ਼ਿਵਮਯੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੇਵਂ-ਵਿਁਸ਼੍ਣੁਮਯਃ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਯਥਾ਽ਂਤਰਂ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਤਥਾ ਮੇ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਰਾਯੁਸ਼ਿ ॥
ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਦੇਵਾਯ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਹਿਤਾਯ ਚ ।
ਜਗਦ੍ਧਿਤਾਯ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਯ ਗੋਵਿਂਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਉਦ੍ਵਾਸਨ (ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨਂ)
ਉ॒ਤ੍ਤਮੇ॑ ਸ਼ਿਖ॑ਰੇ ਜਾ॒ਤੇ॒ ਭੂ॒ਮ੍ਯਾਂ ਪ॑ਰ੍ਵਤ॒ਮੂਰ੍ਥ॑ਨਿ । ਬ੍ਰਾ॒ਹ੍ਮਣੇ᳚ਭ੍ਯੋ਽ਭ੍ਯ॑ਨੁਜ੍ਞਾ॒ਤਾ॒ ਗ॒ਚ੍ਚਦੇ॑ਵਿ ਯ॒ਥਾਸੁ॑ਖਮ੍ । ਸ੍ਤੁਤੋ ਮਯਾ ਵਰਦਾ ਵੇ॑ਦਮਾ॒ਤਾ॒ ਪ੍ਰਚੋਦਯਂਤੀ ਪਵਨੇ᳚ ਦ੍ਵਿਜਾ॒ਤਾ । ਆਯੁਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿਵ੍ਯਾਂ ਦ੍ਰਵਿਣਂ ਬ੍ਰ॑ਹ੍ਮਵ॒ਰ੍ਚ॒ਸਂ॒ ਮਹ੍ਯਂ ਦਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਜਾਤੁਂ ਬ੍ਰ॑ਹ੍ਮਲੋ॒ਕਮ੍ ॥ (ਮਹਾਨਾਰਾਯਣ ਉਪਨਿਸ਼ਤ੍)

ਭਗਵਨ੍ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ
ਨਮੋ਽ਸ੍ਤ੍ਵਨਂਤਾਯ ਸਹਸ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਸਹਸ੍ਰ ਪਾਦਾਕ੍ਸ਼ਿ ਸ਼ਿਰੋਰੁ ਬਾਹਵੇ ।
ਸਹਸ੍ਰ ਨਾਮ੍ਨੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੇ ਸਹਸ੍ਰਕੋਟੀ ਯੁਗ ਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ॥

ਭੂਮ੍ਯਾਕਾਸ਼ਾਭਿ ਵਂਦਨਂ
ਇ॒ਦਂ ਦ੍ਯਾ॑ਵਾ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵੀ ਸ॒ਤ੍ਯਮ॑ਸ੍ਤੁ॒ । ਪਿਤ॒-ਰ੍ਮਾਤਰ੍ਯਦਿ॒ ਹੋਪ॑ ਬ੍ਰੁਰੁਇ॒ਵੇਵਾ᳚ਮ੍ ।
ਭੂ॒ਤਂ ਦੇ॒ਵਾਨਾ॑ ਮਵਮੇ ਅਵੋ॑ਭਿਃ । ਵਿਦ੍ਯਾ ਮੇ॒ਸ਼ਂ-ਵ੍ਰੁਁਰੁਇ॒ਜਿਨਂ॑ ਜੀ॒ਰਦਾ॑ਨੁਮ੍ ॥

ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਪਤਿਤਂ ਤੋਯਂ-ਯਁਥਾ ਗਚ੍ਛਤਿ ਸਾਗਰਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵ ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ ਕੇਸ਼ਵਂ ਪ੍ਰਤਿਗਚ੍ਛਤਿ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵਂ ਪ੍ਰਤਿਗਚ੍ਛਤ੍ਯੋਨ੍ਨਮ ਇਤਿ ।

ਸਰ੍ਵਵੇਦੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਪੁਣ੍ਯਮ੍ । ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਯਤ੍ਫਲਮ੍ ।
ਤਤ੍ਫਲਂ ਪੁਰੁਸ਼ ਆਪ੍ਨੋਤਿ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾਦੇਵਂ ਜਨਾਰ੍ਧਨਮ੍ ॥
ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾਦੇਵਂ ਜਨਾਰ੍ਧਨ ਓਂ ਨਮ ਇਤਿ ॥
ਵਾਸਨਾ-ਦ੍ਵਾਸੁਦੇਵਸ੍ਯ ਵਾਸਿਤਂ ਤੇ ਜਯਤ੍ਰਯਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਭੂਤ ਨਿਵਾਸੋ਽ਸਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸੁਦੇਵ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁਤੇ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁਤੇ ਓਂ ਨਮ ਇਤਿ ।

ਅਭਿਵਾਦਃ (ਪ੍ਰਵਰ)
ਚਤੁਸ੍ਸਾਗਰ ਪਰ੍ਯਂਤਂ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਭ੍ਯਃ ਸ਼ੁਭਂ ਭਵਤੁ । ... ਪ੍ਰਵਰਾਨ੍ਵਿਤ ... ਗੋਤ੍ਰਃ ... ਸੂਤ੍ਰਃ ... ਸ਼ਾਖਾਧ੍ਯਾਯੀ ... ਅਹਂ ਭੋ ਅਭਿਵਾਦਯੇ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਪਣਂ
ਕਾਯੇਨ ਵਾਚਾ ਮਨਸੇਂਦ੍ਰਿਯੈਰ੍ਵਾ । ਬੁਦ੍ਧ੍ਯਾ਽਽ਤ੍ਮਨਾ ਵਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਸ੍ਸ੍ਵਭਾਵਾਤ੍ ।
ਕਰੋਮਿ ਯਦ੍ਯਤ੍ਸਕਲਂ ਪਰਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਾਰਾਯਣਾਯੇਤਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥
ਹਰਿਃ ਓਂ ਤਤ੍ਸਤ੍ । ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਪਣਮਸ੍ਤੁ ।
 

नित्य संध्या वंदनम्

This document is in Konkani language. 

शरीर शुद्धि
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां᳚ गतोऽपिवा ।
यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर श्शुचिः ॥
पुंडरीकाक्ष ! पुंडरीकाक्ष ! पुंडरीकाक्षाय नमः ।

आचमनः
ॐ आचम्य
ॐ केशवाय स्वाहा
ॐ नारायणाय स्वाहा
ॐ माधवाय स्वाहा (इति त्रिराचम्य)
ॐ गोविंदाय नमः (पाणी मार्जयित्वा)
ॐ-विँष्णवे नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः (ओष्ठौ मार्जयित्वा)
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ-वाँमनाय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ श्रीधराय नमः
ॐ हृषीकेशाय नमः (वामहस्तॆ जलं प्रोक्ष्य)
ॐ पद्मनाभाय नमः (पादयोः जलं प्रोक्ष्य)
ॐ दामोदराय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ संकर्​षणाय नमः (अंगुलिभिश्चिबुकं जलं प्रोक्ष्य)
ॐ-वाँसुदेवाय नमः
ॐ प्रद्युम्नाय नमः (नासिकां स्पृष्ट्वा)
ॐ अनिरुद्धाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ नारसिंहाय नमः (नेत्रे श्रोत्रे च स्पृष्ट्वा)
ॐ अच्युताय नमः (नाभिं स्पृष्ट्वा)
ॐ जनार्धनाय नमः (हृदयं स्पृष्ट्वा)
ॐ उपेंद्राय नमः (हस्तं शिरसि निक्षिप्य)
ॐ हरये नमः
ॐ श्रीकृष्णाय नमः (अंसौ स्पृष्ट्वा)
ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः

(एतान्युच्चार्य उप्यक्त प्रकारं कृते अंगानि शुद्धानि भवेयुः)

भूतोच्चाटन
उत्तिष्ठंतु । भूत पिशाचाः । ये ते भूमिभारकाः । ये तेषामविरोधेन । ब्रह्मकर्म समारभे । ॐ भूर्भुवस्सुवः ।
दैवी गायत्री चंदः प्राणायामे विनियोगः

(प्राणायामं कृत्वा कुंभके इमं गायत्री मंत्रमुच्छरेत्)

प्राणायामः
ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् ।
ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥
ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (तै. अर. 10-27)

संकल्पः
ममोपात्त, दुरित क्षयद्वारा, श्री परमेश्वर मुद्दिस्य, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं, शुभे, शोभने, अभ्युदय मुहूर्ते, श्री महाविष्णो राज्ञया, प्रवर्त मानस्य, अद्य ब्रह्मणः, द्वितीय परार्थे, श्वेतवराह कल्पे, वैवश्वत मन्वंतरे, कलियुगे, प्रथम पादे, (भारत देशः - जंबू द्वीपे, भरत वर्​षे, भरत खंडे, मेरोः दक्षिण/उत्तर दिग्भागे; अमेरिका - क्रौंच द्वीपे, रमणक वर्​षे, ऐंद्रिक खंडे, सप्त समुद्रांतरे, कपिलारण्ये), शोभन गृहे, समस्त देवता ब्राह्मण, हरिहर गुरुचरण सन्निथौ, अस्मिन्, वर्तमान, व्यावहारिक, चांद्रमान, ... सं​वँत्सरे, ... अयने, ... ऋते, ... मासे, ... पक्षे, ... तिथौ, ... वासरे, ... शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण, एवंगुण, विशेषण, विशिष्ठायां, शुभ तिथौ, श्रीमान्, ... गोत्रः, ... नामधेयः, ... गोत्रस्य, ... नामधेयोहंः प्रातः/मध्याह्निक/सायं संध्यां उपासिष्ये ॥

मार्जनः
ॐ आपो॒हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अरं॑ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः । (तै. अर. 4-42)

(इति शिरसि मार्जयेत्)
(हस्तेन जलं गृहीत्वा)

प्रातः काल मंत्राचमनः
सूर्य श्च, मामन्यु श्च, मन्युपतय श्च, मन्यु॑कृते॒भ्यः । पापेभ्यो॑ रक्षं॒ताम् । यद्रात्र्या पाप॑ मका॒र्​षम् । मनसा वाचा॑ ह॒स्ताभ्याम् । पद्भ्या मुदरे॑ण शिं॒चा । रात्रि॒ स्तद॑वलुं॒पतु । यत्किंच॑ दुरि॒तं मयि॑ । इदमहं मा ममृ॑त यो॒ नौ । सूर्ये ज्योतिषि जुहो॑मि स्वा॒हा᳚ ॥ (तै. अर. 10. 24)

मध्याह्न काल मंत्राचमनः
आपः॑ पुनंतु पृथि॒वीं पृ॑थि॒वी पू॒ता पु॑नातु॒ माम् । पु॒नंतु॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॒ र्ब्रह्मा॑ पू॒ता पु॑नातु॒ माम् । यदुच्छि॑ष्ट॒ मभो᳚ज्यं॒ यद्वा॑ दु॒श्चरि॑तं॒ मम॑ । सर्वं॑ पुनंतु॒ मा मापो॑ऽस॒तांच॑ प्रति॒ग्रह॒ग्ग्॒ स्वाहा᳚ ॥ (तै. अर. परिशिष्टः 10. 30)

सायंकाल मंत्राचमनः
अग्नि श्च मा मन्यु श्च मन्युपतय श्च मन्यु॑कृतेभ्यः । पापेभ्यो॑ रक्षं॒ताम् । यदह्ना पाप॑ मका॒र्​षम् । मनसा वाचा॑ हस्ता॒भ्याम् । पद्भ्या मुदरे॑ण शिं॒चा । अह स्तद॑वलुं॒पतु । य त्किंच॑ दुरि॒तं मयि॑ । इद महं मा ममृ॑त यो॒नौ । सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वा॒हा ॥ (तै. अर. 10. 24)

(इति मंत्रेण जलं पिबेत्)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

द्वितीय मार्जनः
द॒धि॒ क्राव्​ण्णो॑ अकारिषम् । जि॒ष्णो रश्व॑स्य वा॒जि॑नः ।
सु॒रभिनो॒ मुखा॑कर॒त्प्रण॒ आयूग्ं॑षि तारिषत् ॥

(सूर्यपक्षे लोकयात्रा निर्वाहक इत्यर्थः)

ॐ आपो॒ हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अरं॑ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः ॥ (तै. अर. 4. 42)

पुनः मार्जनः
हिर॑ण्यवर्णा॒ श्शुच॑यः पाव॒काः या सु॑जा॒तः क॒श्यपो॒ या स्विंद्रः॑ । अ॒ग्निं-याँ गर्भं॑दधि॒रे विरू॑पा॒ स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वंतु । या सा॒ग्ं॒ राजा॒ वरु॑णो॒ याति॒ मध्ये॑ सत्यानृ॒ते अ॑व॒पश्यं॒ जना॑नाम् । म॒धु॒ श्चुत॒श्शुच॑यो॒ याः पा॑व॒का स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वंतु । यासां᳚ दे॒वा दि॒वि कृ॒ण्वंति॑ भ॒क्षं-याँ अं॒तरि॑क्षे बहु॒था भवं॑ति । याः पृ॑थि॒वीं पय॑सों॒दंति॑ श्शु॒क्रास्तान॒ आप॒शग्ग् स्यो॒ना भ॑वंतु । याः शि॒वेन॑ मा॒ चक्षु॑षा पश्यतापश्शि॒वया॑ त॒नु वोप॑स्पृशत॒ त्वच॑ म्मे । सर्वाग्ं॑ अ॒ग्नीग्ं र॑प्सु॒षदो॑ हु॒वे वो॒ मयि॒ वर्चो॒ बल॒ मोजो॒ निध॑त्त ॥ (तै. सं. 5. 6. 1)
(मार्जनं कुर्यात्)

अघमर्​षण मंत्रः पापविमोचनं

(हस्तेन जलमादाय निश्श्वस्य वामतो निक्षितपेत्)
द्रु॒प॒दा दि॑व मुंचतु । द्रु॒प॒दा दि॒वे न्मु॑मुचा॒नः ।
स्वि॒न्न स्स्ना॒त्वी मला॑ दिवः । पू॒तं पवित्रे॑णे॒ वाज्यं᳚ आप॑ श्शुंदंतु॒ मैन॑सः ॥ (तै. ब्रा. 266)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)
प्राणायामम्य

लघुसंकल्पः
पूर्वोक्त एवंगुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातस्संध्यांग यथा कालोचित अर्घ्यप्रदानं करिष्ये ॥

प्रातः कालार्घ्य मंत्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ 3 ॥

मध्याह्नार्घ्य मंत्रं
ॐ ह॒ग्ं॒ सश्शु॑चि॒ष द्वसु॑रंतरिक्ष॒स द्दोता॑ वेदि॒षदति॑थि र्दुरोण॒सत् । नृ॒ष द्व॑र॒स दृ॑त॒स द्व्यो॑म॒ सद॒ब्जा गो॒जा ऋ॑त॒जा अ॑द्रि॒जा ऋ॒तम्-बृ॒हत् ॥ (तै. अर. 10. 4)

सायं कालार्घ्य मंत्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥

(इत्यंजलित्रयं-विँसृजेत्)

कालातिक्रमण प्रायश्चित्तं
आचम्य...
पूर्वोक्त एवंगुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं कालातिक्रम दोषपरिहारार्थं चतुर्था अर्घ्यप्रदानं करिष्ये ॥

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥
(इति जलं-विँसृजेत्)

सजल प्रदक्षिणं
ॐ उ॒द्यंत॑मस्तं॒-यंँत॑-मादि॒त्य-म॑भिथ्या॒य-न्कु॒र्वन्ब्रा᳚ह्म॒णो वि॒द्वान्-थ्स॒कलं॑भ॒द्रम॑श्नुते॒ असावा॑दि॒त्यो ब्र॒ह्मेति॒ ॥ ब्रह्मै॒व सन्-ब्रह्मा॒प्येति॒ य ए॒वं-वेँद ॥ असावादित्यो ब्रह्म ॥ (तै. अर. 2. 2)

(एवं अर्घ्यत्रयं दद्यात् कालातिक्रमणे पूर्ववत्)
(पश्चात् हस्तेन जलमादाय प्रदक्षिणं कुर्यात्)
(द्विराचम्य प्राणायाम त्रयं कृत्वा)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

संध्यांग तर्पणं
प्रातःकाल तर्पणं
संध्यां तर्पयामि, गायत्रीं तर्पयामि, ब्राह्मीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

मध्याह्न तर्पणं
संध्यां तर्पयामि, सावित्रीं तर्पयामि, रौद्रीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

सायंकाल तर्पणं
संध्यां तर्पयामि, सरस्वतीं तर्पयामि, वैष्णवीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

(पुनराचमनं कुर्यात्)

गायत्री अवाहन
ओमित्येकाक्ष॑रं ब्र॒ह्म । अग्निर्देवता ब्रह्म॑ इत्या॒र्​षम् । गायत्रं छंदं परमात्मं॑ सरू॒पम् । सायुज्यं-विँ॑नियो॒ग॒म् ॥ (तै. अर. 10. 33)

आया॑तु॒ वर॑दा दे॒वी॒ अ॒क्षरं॑ ब्रह्म॒संमि॒तम् । गा॒य॒त्रीं᳚ छंद॑सां मा॒तेदं ब्र॑ह्म जु॒षस्व॑ मे । यदह्ना᳚-त्कुरु॑ते पा॒पं॒ तदह्ना᳚-त्प्रति॒मुच्य॑ते । यद्रात्रिया᳚-त्कुरु॑ते पा॒पं॒ तद्रात्रिया᳚-त्प्रति॒मुच्य॑ते । सर्व॑ व॒र्णे म॑हादे॒वि॒ सं॒ध्यावि॑द्ये स॒रस्व॑ति ॥

ओजो॑ऽसि॒ सहो॑ऽसि॒ बल॑मसि॒ भ्राजो॑ऽसि दे॒वानां॒ धाम॒नामा॑सि॒ विश्व॑मसि वि॒श्वायु॒-स्सर्व॑मसि स॒र्वायु-रभिभूरोम् । गायत्री-मावा॑हया॒मि॒ सावित्री-मावा॑हया॒मि॒ सरस्वती-मावा॑हया॒मि॒ छंदर्​षी-नावा॑हया॒मि॒ श्रिय-मावाह॑या॒मि॒ गायत्रिया गायत्री च्छंदो विश्वामित्रऋषि स्सविता देवताऽग्निर्मुखं ब्रह्मा शिरो विष्णुर्​हृदयग्ं रुद्र-श्शिखा पृथिवी योनिः प्राणापान व्यानोदान समाना सप्राणा श्वेतवर्णा सांख्यायन सगोत्रा गायत्री चतुर्विग्ं शत्यक्षरा त्रिपदा॑ षट्कु॒क्षिः॒ पंच-शीर्​षोपनयने वि॑नियो॒गः॒ । ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (महानारायण उपनिषत्)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

जपसंकल्पः
पूर्वोक्त एवंगुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं संध्यांग यथाशक्ति गायत्री महामंत्र जपं करिष्ये ॥

करन्यासः
ॐ तथ्स॑वि॒तुः ब्रह्मात्मने अंगुष्टाभ्यां नमः ।
वरे᳚ण्यं॒ विष्णवात्मने तर्जनीभ्यां नमः ।
भर्गो॑ दे॒वस्य॑ रुद्रात्मने मध्यमाभ्यां नमः ।
धीमहि सत्यात्मने अनामिकाभ्यां नमः ।
धियो॒ यो नः॑ ज्ञानात्मने कनिष्टिकाभ्यां नमः ।
प्रचोदया᳚त् सर्वात्मने करतल करपृष्टाभ्यां नमः ।

अंगन्यासः
ॐ तथ्स॑वि॒तुः ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः ।
वरे᳚ण्यं॒ विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा ।
भर्गो॑ दे॒वस्य॑ रुद्रात्मने शिखायै वषट् ।
धीमहि सत्यात्मने कवचाय हुम् ।
धियो॒ यो नः॑ ज्ञानात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् ।
प्रचोदया᳚त् सर्वात्मने अस्त्रायफट् ।
ॐ भूर्भुव॒स्सुव॒रोमिति दिग्भंधः ।

ध्यानम्
मुक्ताविद्रुम हेमनील धवलच्चायै-र्मुखै-स्त्रीक्षणैः ।
युक्तामिंदुनि बद्ध-रत्न-मकुटां तत्वार्थ वर्णात्मिकाम् ।
गायत्रीं-वँरदाभयांकुश कशाश्शुभ्रंकपालंगदाम् ।
शंखंचक्र मधारविंद युगलं हस्तैर्वहंतीं भजे ॥

चतुर्विंशति मुद्रा प्रदर्​शनं
सुमुखं संपुटिंचैव विततं-विँस्तृतं तथा ।
द्विमुखं त्रिमुखंचैव चतुः पंच मुखं तथा ।
षण्मुखोऽथो मुखं चैव व्यापकांजलिकं तथा ।
शकटं-यँमपाशं च ग्रथितं सम्मुखोन्मुखम् ।
प्रलंबं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम् ।
सिंहाक्रांतं महाक्रांतं मुद्गरं पल्लवं तथा ।

चतुर्विंशति मुद्रा वै गायत्र्यां सुप्रतिष्ठिताः ।
इतिमुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् ॥

यो देव स्सविताऽस्माकं धियो धर्मादिगोचराः ।
प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्त द्वरेण्य मुपास्महे ॥

गायत्री मंत्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥

अष्टमुद्रा प्रदर्​शनं
सुरभिर्ज्ञान चक्रे च योनिः कूर्मोऽथ पंकजम् ।
लिंगं निर्याण मुद्रा चेत्यष्ट मुद्राः प्रकीर्तिताः ॥
ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ।

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

द्विः परिमुज्य ।
सकृदुप स्पृश्य ।
यत्सव्यं पाणिम् ।
पादम् ।
प्रोक्षति शिरः ।
चक्षुषी ।
नासिके ।
श्रोत्रे ।
हृदयमालभ्य ।

प्रातःकाल सूर्योपस्थानं
ॐ मि॒त्रस्य॑ च॒र्​षणी॒ धृत॒ श्रवो॑ दे॒वस्य॑ सान॒ सिम् । स॒त्यं चि॒त्रश्र॑ वस्तमम् । मि॒त्रो जनान्॑ यातयति प्रजा॒नन्-मि॒त्रो दा॑धार पृथि॒वी मु॒तद्याम् । मि॒त्रः कृ॒ष्टी रनि॑मिषा॒ऽभि च॑ष्टे स॒त्याय॑ ह॒व्यं घृ॒तव॑द्विधेम । प्रसमि॑त्त्र॒ मर्त्यो॑ अस्तु॒ प्रय॑स्वा॒ न्यस्त॑ आदित्य॒ शिक्ष॑ति व्र॒तेन॑ । न ह॑न्यते॒ न जी॑यते॒ त्वोतो॒नैन॒ मग्ंहो॑ अश्नो॒ त्यंति॑तो॒ न दू॒रात् ॥ (तै. सं. 3.4.11)

मध्याह्न सूर्योपस्थानं
ॐ आ स॒त्येन॒ रज॑सा॒ वर्त॑मानो निवे॒श॑य न्न॒मृतं॒ मर्त्यं॑च । हि॒रण्यये॑न सवि॒ता रथे॒नाऽदे॒वो या॑ति॒ भुव॑ना नि॒पश्यन्॑ ॥

उद्व॒य ंतम॑स॒ स्परि॒ पश्यं॑तो॒ ज्योति॒ रुत्त॑रम् । दे॒वंदे॑व॒त्रा सूर्य॒ मग॑न्म ज्योति॑ रुत्त॒मं ॥

उदु॒त्यं जा॒तवे॑दसं दे॒वं-वँ॑हंति के॒तवः॑ । दृ॒शे विश्वा॑ य॒ सूर्य᳚म् ॥ चि॒त्रं दे॒वाना॒ मुद॑गा॒ दनी॑कं॒ चक्षु॑-र्मि॒त्रस्य॒ वरु॑ण स्या॒ग्नेः । अप्रा॒ द्यावा॑ पृथि॒वी अंत॒रि॑क्ष॒ग्ं सूर्य॑ आ॒त्मा जग॑त स्त॒स्थुष॑श्च ॥

तच्चक्षु॑-र्दे॒वहि॑तं पु॒रस्ता᳚च्चु॒क्र मु॒च्चर॑त् । पश्ये॑म श॒रद॑श्श॒तं जीवे॑म श॒रद॑श्श॒तं नंदा॑म श॒रद॑श्श॒तं मोदा॑म श॒रद॑श्श॒तं भवा॑म श॒रद॑श्श॒तग्ं शृ॒णवा॑म श॒रद॑श्श॒तं पब्र॑वाम श॒रद॑श्श॒तमजी॑तास्याम श॒रद॑श्श॒तं जोक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒षे ॥ य उद॑गान्मह॒तोऽर्णवा᳚ द्वि॒भ्राज॑मान स्सरि॒रस्य॒ मध्या॒थ्समा॑ वृष॒भो लो॑हिता॒क्षसूर्यो॑ विप॒श्चिन्मन॑सा पुनातु ॥

सायंकाल सूर्योपस्थानं
ॐ इ॒मम्मे॑ वरुण शृधी॒ हव॑ म॒द्या च॑ मृडय । त्वा म॑व॒स्यु राच॑के ॥ तत्वा॑ यामि॒ ब्रह्म॑णा॒ वंद॑मान॒ स्त दाशा᳚स्ते॒ यज॑मानो ह॒विर्भिः॑ । अहे॑डमानो वरुणे॒ह बो॒ध्युरु॑श॒ग्ं॒ समा॑न॒ आयुः॒ प्रमो॑षीः ॥

यच्चि॒द्धिते॒ विशो॑यथा॒ प्रदे॑व वरुणव्र॒तम् । मि॒नी॒मसि॒द्य वि॑द्यवि । यत्किंचे॒दं-वँ॑रुण॒दैव्ये॒ जने॑ऽभिद्रो॒ह-म्म॑नु॒ष्या᳚श्चरा॑मसि । अचि॑त्ती॒ यत्तव॒ धर्मा॑युयोपि॒-ममान॒-स्तस्मा॒ देन॑सो देवरीरिषः । कि॒त॒वासो॒ यद्रि॑रि॒पुर्नदी॒वि यद्वा॑घा स॒त्यमु॒तयन्न वि॒द्म । सर्वा॒ताविष्य॑ शिधि॒रेव॑दे॒वाऽथा॑तेस्याम वरुण प्रि॒यासः॑ ॥ (तै. सं. 1.1.1)

दिग्देवता नमस्कारः
(एतैर्नमस्कारं कुर्यात्)
ॐ नमः॒ प्राच्यै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमो दक्षि॑णायै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमः॒ प्रती᳚च्यै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नम॒ उदी᳚च्यै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नम॑ ऊ॒र्ध्वायै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमोऽध॑रायै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमो॑ऽवांत॒रायै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसंत्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।

मुनि नमस्कारः
नमो गंगा यमुनयो-र्मध्ये ये॑ वसं॒ति॒ ते मे प्रसन्नात्मान श्चिरंजीवितं-वँ॑र्धयं॒ति॒ नमो गंगा यमुनयो-र्मुनि॑भ्यश्च॒ नमो नमो गंगा यमुनयो-र्मुनि॑भ्यश्च॒ न॑मः ॥

संध्यादेवता नमस्कारः
संध्या॑यै॒ नमः॑ । सावि॑त्र्यै॒ नमः॑ । गाय॑त्र्यै॒ नमः॑ । सर॑स्वत्यै॒ नमः॑ । सर्वा॑भ्यो दे॒वता॑भ्यो॒ नमः॑ । दे॒वेभ्यो॒ नमः॑ । ऋषि॑भ्यो॒ नमः॑ । मुनि॑भ्यो॒ नमः॑ । गुरु॑भ्यो॒ नमः॑ । पितृ॑भ्यो॒ नमः॑ । कामोऽकार्​षी᳚ र्नमो॒ नमः । मन्यु रकार्​षी᳚ र्नमो॒ नमः । पृथिव्यापस्ते॒जो वायु॑राका॒शात् नमः ॥ (तै. अर. 2.18.52)

ॐ नमो भगवते वासु॑देवा॒य । या॒ग्ं सदा॑ सर्वभूता॒नि॒ च॒राणि॑ स्थाव॒राणि॑ च । सा॒यं॒ प्रा॒त र्न॑मस्यं॒ति॒ सा॒ मा॒ संध्या॑ऽभिरक्षतु ॥

शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे ।
शिवस्य हृदयं-विँष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः ॥
यथा शिवमयो विष्णुरेवं-विँष्णुमयः शिवः ।
यथाऽंतरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषि ॥
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च ।
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ॥

गायत्री उद्वासन (प्रस्थानं)
उ॒त्तमे॑ शिख॑रे जा॒ते॒ भू॒म्यां प॑र्वत॒मूर्थ॑नि । ब्रा॒ह्मणे᳚भ्योऽभ्य॑नुज्ञा॒ता॒ ग॒च्चदे॑वि य॒थासु॑खम् । स्तुतो मया वरदा वे॑दमा॒ता॒ प्रचोदयंती पवने᳚ द्विजा॒ता । आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्र॑ह्मव॒र्च॒सं॒ मह्यं दत्वा प्रजातुं ब्र॑ह्मलो॒कम् ॥ (महानारायण उपनिषत्)

भगवन्नमस्कारः
नमोऽस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोरु बाहवे ।
सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटी युग धारिणे नमः ॥

भूम्याकाशाभि वंदनं
इ॒दं द्या॑वा पृथि॒वी स॒त्यम॑स्तु॒ । पित॒-र्मातर्यदि॒ होप॑ बृ॒वेवा᳚म् ।
भू॒तं दे॒वाना॑ मवमे अवो॑भिः । विद्या मे॒षं-वृँ॒जिनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥

आकाशात्पतितं तोयं-यँथा गच्छति सागरम् ।
सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥
श्री केशवं प्रतिगच्छत्योन्नम इति ।

सर्ववेदेषु यत्पुण्यम् । सर्वतीर्थेषु यत्फलम् ।
तत्फलं पुरुष आप्नोति स्तुत्वादेवं जनार्धनम् ॥
स्तुत्वादेवं जनार्धन ॐ नम इति ॥
वासना-द्वासुदेवस्य वासितं ते जयत्रयम् ।
सर्वभूत निवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॥
श्री वासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नम इति ।

अभिवादः (प्रवर)
चतुस्सागर पर्यंतं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु । ... प्रवरान्वित ... गोत्रः ... सूत्रः ... शाखाध्यायी ... अहं भो अभिवादये ॥

ईश्वरार्पणं
कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा । बुद्ध्याऽऽत्मना वा प्रकृते स्स्वभावात् ।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ॥
हरिः ॐ तत्सत् । तत्सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु ।
 

नित्य संध्या वंदनम्

This document is in Nepali language.

शरीर शुद्धि
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां᳚ गतोऽपिवा ।
यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर श्शुचिः ॥
पुंडरीकाक्ष ! पुंडरीकाक्ष ! पुंडरीकाक्षाय नमः ।

आचमनः
ॐ आचम्य
ॐ केशवाय स्वाहा
ॐ नारायणाय स्वाहा
ॐ माधवाय स्वाहा (इति त्रिराचम्य)
ॐ गोविंदाय नमः (पाणी मार्जयित्वा)
ॐ-विँष्णवे नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः (ओष्ठौ मार्जयित्वा)
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ-वाँमनाय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ श्रीधराय नमः
ॐ हृषीकेशाय नमः (वामहस्तॆ जलं प्रोक्ष्य)
ॐ पद्मनाभाय नमः (पादयोः जलं प्रोक्ष्य)
ॐ दामोदराय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ संकर्​षणाय नमः (अंगुलिभिश्चिबुकं जलं प्रोक्ष्य)
ॐ-वाँसुदेवाय नमः
ॐ प्रद्युम्नाय नमः (नासिकां स्पृष्ट्वा)
ॐ अनिरुद्धाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ नारसिंहाय नमः (नेत्रे श्रोत्रे च स्पृष्ट्वा)
ॐ अच्युताय नमः (नाभिं स्पृष्ट्वा)
ॐ जनार्धनाय नमः (हृदयं स्पृष्ट्वा)
ॐ उपेंद्राय नमः (हस्तं शिरसि निक्षिप्य)
ॐ हरये नमः
ॐ श्रीकृष्णाय नमः (अंसौ स्पृष्ट्वा)
ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः

(एतान्युच्चार्य उप्यक्त प्रकारं कृते अंगानि शुद्धानि भवेयुः)

भूतोच्चाटन
उत्तिष्ठंतु । भूत पिशाचाः । ये ते भूमिभारकाः । ये तेषामविरोधेन । ब्रह्मकर्म समारभे । ॐ भूर्भुवस्सुवः ।
दैवी गायत्री चंदः प्राणायामे विनियोगः

(प्राणायामं कृत्वा कुंभके इमं गायत्री मंत्रमुच्छरेत्)

प्राणायामः
ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् ।
ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥
ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (तै. अर. 10-27)

संकल्पः
ममोपात्त, दुरित क्षयद्वारा, श्री परमेश्वर मुद्दिस्य, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं, शुभे, शोभने, अभ्युदय मुहूर्ते, श्री महाविष्णो राज्ञया, प्रवर्त मानस्य, अद्य ब्रह्मणः, द्वितीय परार्थे, श्वेतवराह कल्पे, वैवश्वत मन्वंतरे, कलियुगे, प्रथम पादे, (भारत देशः - जंबू द्वीपे, भरत वर्​षे, भरत खंडे, मेरोः दक्षिण/उत्तर दिग्भागे; अमेरिका - क्रौंच द्वीपे, रमणक वर्​षे, ऐंद्रिक खंडे, सप्त समुद्रांतरे, कपिलारण्ये), शोभन गृहे, समस्त देवता ब्राह्मण, हरिहर गुरुचरण सन्निथौ, अस्मिन्, वर्तमान, व्यावहारिक, चांद्रमान, ... सं​वँत्सरे, ... अयने, ... ऋते, ... मासे, ... पक्षे, ... तिथौ, ... वासरे, ... शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण, एवंगुण, विशेषण, विशिष्ठायां, शुभ तिथौ, श्रीमान्, ... गोत्रः, ... नामधेयः, ... गोत्रस्य, ... नामधेयोहंः प्रातः/मध्याह्निक/सायं संध्यां उपासिष्ये ॥

मार्जनः
ॐ आपो॒हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अरं॑ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः । (तै. अर. 4-42)

(इति शिरसि मार्जयेत्)
(हस्तेन जलं गृहीत्वा)

प्रातः काल मंत्राचमनः
सूर्य श्च, मामन्यु श्च, मन्युपतय श्च, मन्यु॑कृते॒भ्यः । पापेभ्यो॑ रक्षं॒ताम् । यद्रात्र्या पाप॑ मका॒र्​षम् । मनसा वाचा॑ ह॒स्ताभ्याम् । पद्भ्या मुदरे॑ण शिं॒चा । रात्रि॒ स्तद॑वलुं॒पतु । यत्किंच॑ दुरि॒तं मयि॑ । इदमहं मा ममृ॑त यो॒ नौ । सूर्ये ज्योतिषि जुहो॑मि स्वा॒हा᳚ ॥ (तै. अर. 10. 24)

मध्याह्न काल मंत्राचमनः
आपः॑ पुनंतु पृथि॒वीं पृ॑थि॒वी पू॒ता पु॑नातु॒ माम् । पु॒नंतु॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॒ र्ब्रह्मा॑ पू॒ता पु॑नातु॒ माम् । यदुच्छि॑ष्ट॒ मभो᳚ज्यं॒ यद्वा॑ दु॒श्चरि॑तं॒ मम॑ । सर्वं॑ पुनंतु॒ मा मापो॑ऽस॒तांच॑ प्रति॒ग्रह॒ग्ग्॒ स्वाहा᳚ ॥ (तै. अर. परिशिष्टः 10. 30)

सायंकाल मंत्राचमनः
अग्नि श्च मा मन्यु श्च मन्युपतय श्च मन्यु॑कृतेभ्यः । पापेभ्यो॑ रक्षं॒ताम् । यदह्ना पाप॑ मका॒र्​षम् । मनसा वाचा॑ हस्ता॒भ्याम् । पद्भ्या मुदरे॑ण शिं॒चा । अह स्तद॑वलुं॒पतु । य त्किंच॑ दुरि॒तं मयि॑ । इद महं मा ममृ॑त यो॒नौ । सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वा॒हा ॥ (तै. अर. 10. 24)

(इति मंत्रेण जलं पिबेत्)
आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

द्वितीय मार्जनः
द॒धि॒ क्राव्​ण्णो॑ अकारिषम् । जि॒ष्णो रश्व॑स्य वा॒जि॑नः ।
सु॒रभिनो॒ मुखा॑कर॒त्प्रण॒ आयूग्ं॑षि तारिषत् ॥

(सूर्यपक्षे लोकयात्रा निर्वाहक इत्यर्थः)

ॐ आपो॒ हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अरं॑ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः ॥ (तै. अर. 4. 42)

पुनः मार्जनः
हिर॑ण्यवर्णा॒ श्शुच॑यः पाव॒काः या सु॑जा॒तः क॒श्यपो॒ या स्विंद्रः॑ । अ॒ग्निं-याँ गर्भं॑दधि॒रे विरू॑पा॒ स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वंतु । या सा॒ग्ं॒ राजा॒ वरु॑णो॒ याति॒ मध्ये॑ सत्यानृ॒ते अ॑व॒पश्यं॒ जना॑नाम् । म॒धु॒ श्चुत॒श्शुच॑यो॒ याः पा॑व॒का स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वंतु । यासां᳚ दे॒वा दि॒वि कृ॒ण्वंति॑ भ॒क्षं-याँ अं॒तरि॑क्षे बहु॒था भवं॑ति । याः पृ॑थि॒वीं पय॑सों॒दंति॑ श्शु॒क्रास्तान॒ आप॒शग्ग् स्यो॒ना भ॑वंतु । याः शि॒वेन॑ मा॒ चक्षु॑षा पश्यतापश्शि॒वया॑ त॒नु वोप॑स्पृशत॒ त्वच॑ म्मे । सर्वाग्ं॑ अ॒ग्नीग्ं र॑प्सु॒षदो॑ हु॒वे वो॒ मयि॒ वर्चो॒ बल॒ मोजो॒ निध॑त्त ॥ (तै. सं. 5. 6. 1)
(मार्जनं कुर्यात्)

अघमर्​षण मंत्रः पापविमोचनं

(हस्तेन जलमादाय निश्श्वस्य वामतो निक्षितपेत्)
द्रु॒प॒दा दि॑व मुंचतु । द्रु॒प॒दा दि॒वे न्मु॑मुचा॒नः ।
स्वि॒न्न स्स्ना॒त्वी मला॑ दिवः । पू॒तं पवित्रे॑णे॒ वाज्यं᳚ आप॑ श्शुंदंतु॒ मैन॑सः ॥ (तै. ब्रा. 266)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)
प्राणायामम्य

लघुसंकल्पः
पूर्वोक्त एवंगुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातस्संध्यांग यथा कालोचित अर्घ्यप्रदानं करिष्ये ॥

प्रातः कालार्घ्य मंत्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ 3 ॥

मध्याह्नार्घ्य मंत्रं
ॐ ह॒ग्ं॒ सश्शु॑चि॒ष द्वसु॑रंतरिक्ष॒स द्दोता॑ वेदि॒षदति॑थि र्दुरोण॒सत् । नृ॒ष द्व॑र॒स दृ॑त॒स द्व्यो॑म॒ सद॒ब्जा गो॒जा ऋ॑त॒जा अ॑द्रि॒जा ऋ॒तम्-बृ॒हत् ॥ (तै. अर. 10. 4)

सायं कालार्घ्य मंत्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर