మహా శివరాత్రి | Shiva Ratri
పండుగలు

మహా శివరాత్రి | Shiva Ratri

శివ శివరాత్రి అంటే ...? వేదాలు ఇతిహాస పురాణాలలో ముఖ్యమైనవి. ఋగ్వేదం చాలా గొప్పది. ఇందులో ఉన్నటువంటి రుద్రం ఇంకా గొప్పది…

0