నాగ పంచమి - Naaga panchami
ఆధ్యాత్మికం

నాగ పంచమి - Naaga panchami

చలి చీమ నుండి ... చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వరకు , రాయి - రప్ప , చెట్టు -చేమ , వాగు-వరద , నీరు -నిప్పు , అన్నిటా అందరిలోనూ …

0