నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

31, మే 2018, గురువారం

యోగములు - Yogamulu

యోగములు - Yogamulu
యోగములు :27
 1. విష్కంభము
 10. గండము
 19. పరిఘము
 2. ప్రీతి 
 11. వృద్ధి 
 20. శివము 
 3. ఆయుష్మాన్
 12. ధృవము 
 21. సిధ్ధము 
 4. సౌభాగ్యం 
 13. వ్యాఘాతము 
 22. సాధ్యము 
 5. శోభనం 
 14. హర్షణము 
 23. శుభము 
 6. అతిగండము
 15. వజ్రము 
 24. శుక్లము
 7. సుకర్మము
 16. సిద్ధి
 25. బ్రాహ్మము
 8. ధృతి 
 17. వ్యతీపాతము
 26. ఐంద్రము
 9. శూలము
 18. వరీయాన్ 
 27. వైధృతి 


రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి
« PREV
NEXT »