గణేశాష్టకం - Ganesha Astakam

0

గణేశాష్టకం - Ganesha Astakam

గణేశాష్టకం 

యతో నంతశక్తే రనంతాశ్చ జీవా 
యతో నిర్గుణా దప్రమేయా గుణాస్తే 
యతో భాతిసర్వం త్రిధా బేధ భిన్నం 
సదా తం గణేశం నమామో భజామః. 1 

యతాశ్చావిరాసీజ్జహత్సర్వమే తత్తథా – 
బ్జాసనో విశ్వగో విశ్వగోప్తా 
తథేంద్రాదయో దేవసంఘా మనుష్యాః 

సహ్డా తం గణేశ నమామో భజామః. // 2 
యతో వహ్నిభానూ భవో భూర్జలం చ 
యతః సాగరాశ్చంద్రమా వ్యోమ వాయుః // 
యతః స్థావరా జంగమావృక్ష సంఘాః 

సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 3 
యతో దానవాః కిన్నరా యక్ష సంఘా 
యతాశ్చారణ వారణాః శ్వాపదాశ్చ // 
యతః పక్షికీటా యతో వీరుధశ్చ 

సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 4 
యతో బుద్ధిరజ్ఞాననాశో ముముక్షోర్యతః 
సంపదో భక్త సంతోషికాః స్యుః // 
యతో విఘ్ననాశో యతః కార్యసిద్ధిః 
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 5 

యతః పుత్రసంపద్యతో వాంచితార్థో 
యతో భక్త విఘ్నాస్తథా నేకరూపాః // 
యతః శోకమోహౌ యతః కామ ఏవ 
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 6 

యతో నంతశక్తి స్స శేషో బభూవ 
ధరాధరణే నేకరూపే చ శక్తః 
యతో నేకధా స్వర్గలోకా హి నానా 
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 7 

యేత వేద వాచో వికుంఠా మనోభిః 
సదా నేతి నేతీతి యత్తాగృణంతి // 
పరబ్రహ్మరూపం చిదానంద భూతం 
సదా తం గణేశం నమామో భజామః // 8 

శ్రీ గణేశ ఉవాచ : 
పునరూచే గణాధిశః స్తోత్రమేతత్ప ఠేన్నరః / 
త్రిసంధ్యం త్రిదినం తస్య సర్వకార్యం భవిష్యతి / 
యో జపే ద్యష్టదివసం శ్లోకాష్టకమిదం శుభమ్ / 
అష్టవారం చతుర్ధ్యాం తుసో ష్టసిద్ధి రవాప్నుయాత్ / 
యః పఠేన్మాస మాత్రం తు దశవారం దినేదినే / 
స మోచ యే ద్బంధగతం రాజవధ్యం న సంశయః / 
విద్యాకామో లభేద్విద్యామ్ పుత్రార్థీపుత్ర మాప్నుయాత్ / 
వాంఛితాల్లభతే సర్వానేక వింశతి వారతః / 
యో జపేత్పరయా భక్త్యా గజానన పరో నరః / 
ఏవముక్త్వా తతో దేవశ్చాంతర్ధానం గతః ప్రభుః / 

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనా శ్రీ గణేశాష్టకం సంపూర్ణమ్.

ఓం 

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top