నవగ్రహాలకు జప పరిహారాలు - Navagraha japa Pariharalu


నవగ్రహా పరిహారాలు - Navagraha Pariharalu

నవగ్రహలకు జప పరిహారాలు

ముఖ్య గమనికలు
  • ఏదోషానికైనా పాపఫలం కారణం అని గుర్తించాలి,దానికి మనదగ్గర ఉన్నదాంట్లో 20 శాతం, డబ్బు సులభంగా ఎక్కువగా పొందేవారు ఇంకా ఎక్కువాగా దానంచేస్తే మంచిది) .
  • ఆయాగ్రహాలకి బ్రాహ్మణాదుకి ఇవ్వడంతోపాటు తమదగ్గర పనిచేసేవారికి,చుట్టు ఉండే     బంధువులకి ,స్నేహితులకి పంచుకోవడం,బీదలకి అనాధలకి ఇవ్వడం కూడా పుణ్యకార్యమే) 
  • ఈక్రమంలోనే క్రిందివ్వబడ్డ దానాలు ఎవరెవరికి ఎలాంటివి ఇవ్వవచో ఆలో చించుకొని దానాలు చేయాలి. అవిచేస్తూ కిందిజపాలు,ఆయాదేవతాపూజలు చేయడం మంచిది. 
  • రత్నాలు అందరూ అన్నీ ధరించకూడదు అవిసూచనిబట్టే ధరించాలి(పూజ, జపం, దానం లేకుండా రత్నధరణ ఫలించదు) . 
  • ప్రతీ గ్రహానికి (జపం (అనగా ఇవ్వబడ్డ సంఖ్య) + తర్పణం + హోమం + దానం) ఇవన్నీ   చేయడాన్ని మాములు పరిహారం అంటారు. 
  • విశేష సమస్యలకు ఆయపరిహారాలు పాటించండి.
రష్యన్ దేశస్తులు శ్రీకాళహస్తిలోని  నవగ్రహ పూజలో పాల్గొన్నప్పటి చిత్రము 
చేయాల్సిన పరిహార విధులు 

సూర్య గ్రహానికి:
గ్రహాణాం ఆదిరాదిత్యః లోకరక్షణకారకః । విషమస్థాన సంభూతం పీడాంహరతుమే రవిః ఈశ్లోకాన్ని 7 వేలసార్లు జపించాలి దానాలు త గోధులు,గోధుమపిండి పదార్థాల రొట్టెలవంటివి, రాగివస్తువులు. పూజలు - విష్ణుమూర్తికి పూజ, సూర్యోపాసన.రత్నాలు - కెంపు ధరించాలి (సూచిస్తేనే జాతకాన్నిబట్టిమాత్రమే ధరించాలి).

చంద్ర గ్రహానికి:
రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సురాశనః । విషమస్థాన సంభూతం పీడాంహరతుమే విదుః ।। ఈ శ్లోకాన్ని (10 వేలసార్లు జపించాలి) దానాలు తపాలు,తెల్లబట్టలు,బియ్యం వెండి    వస్తువులు.నీరుదానంచేయవచ్చులేదా నీటి ట్యాంకర్‌ కట్టించడం.శివాలయం, ఏదైనా తీర్థాలు,  పూజలు - శివారాధన, చంద్రపూజ, చంద్రుడి అష్టోత్తరశతనామాలుచదవటం రత్నాలు - ముత్యం ధరించాలి (సూచిస్తేనే జాతకాన్నిబట్టిమాత్రమే ధరించాలి).

కుజ గ్రహానికి:
భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్‌సదా । వృష్టికృత్‌ సృష్టిహర్తాచ పీడాంహరతుమే కుజః ॥ ఈ శ్లోకాన్ని 7 వేలసార్లు జపించాలి దానాలు త కారం వస్తువులు,ఎర్రవస్త్రాలు,కందులు,కందిపప్పు.రక్తదానం పూజలు-దుర్గారాధన,సుబ్రహ్మణ్యారాధన ,కుజపూజ ,కుజఅష్టోత్తరశతనామాలుచదవటం రత్నాలు- పగడం ధరించాలి(సూచిస్తేనే జాతకాన్నిబట్టిమాత్రమే ధరించాలి).

బుధ గ్రహానికి:
ఉత్పాతరూపో జగతాం చంద్రపుత్రోమహాద్యుతిః । సూర్యప్రియకరోవిద్వాన్‌ పీడాంహరతుమే బుధః । ఈశ్లోకాన్ని 17 వేలసార్లు జపించాలి దానాలు తపెసలు,ఆకుపచ్చని దుస్తులు,ఎలక్ట్రానిక్‌వస్తువులు,రోగులకు మందులు ఇవ్వడం, రత్నాలు- పచ్చ (దీన్నేమరకతం అంటారు) ధరించాలి(సూచిస్తేనే జాతకాన్నిబట్టిమాత్రమే ధరించాలి) పూజ.విష్ను ఆరాధన,వణిగింద్రపూజ,కుబేరపూజ ఆయాదేవతలఅష్టోత్తరశతనామాలుచదవటం.

గురు గ్రహానికి:
దేవమంత్రీవిశాలాక్షః సదాలోకహితేరతః । అనేకశిశ్య సంపూర్ణః పీడాంహరతుమే గురుః॥ ఈశ్లోకాన్ని 16 వేలసార్లు జపించాలి దానాలు త పుస్తకాలు,బంగారువస్తువులు,తీపి పిండివంటలు,పట్టుబట్టలు.పండ్లు. పూజలు.హయగ్రీవ,సరస్వతీ,లలితా ,బుధగ్రహాల పూజలు ఆయాదేవతలఅష్టోత్తరశతనామాలుచదవటం. రత్నాలు- పుష్యరాగం ధరించాలి(సూచిస్తేనే జాతకాన్నిబట్టిమాత్రమే ధరించాలి).

శుక్ర గ్రహానికి:
దైత్యమంత్రీ గురుస్తేషాం ప్రాణదశ్చమహామతిః । ప్రభుస్తారాగ్రహాణాంచ పీడాంహరతుమే భృగుః ॥ ఈ శ్లోకాన్ని 20వేలసార్లు జపించాలి దానాలు తచక్కెర,బబ్బెర్లు,అలంకరణ వస్తువులు. పూలు ఆవు పూజలు.లలితా,కాలీ, శుక్రగ్రహంపూజ చేయడం ఆయాదేవతల అష్టోత్తరశతనామాలుచదవటం రత్నాలు- వజ్రం ధరించాలి(సూచిస్తేనే జాతకాన్నిబట్టిమాత్రమే ధరించాలి).

శని గ్రహానికి:
సూర్యపుత్రో దీర్ఘదేహో విశాలాక్షః శివప్రియః । మందచారప్రసన్నాత్మా పీడాంహరతు శనిః ॥ ఈ శ్లోకాన్ని 19 వేలసార్లు జపించాలి దానాలు తవాడుకున్నవస్త్రాల్లోచినిగిపోనివస్త్రాలు,నల్లని వస్త్రాలు,నూనె,నువ్వులుండలు. అవిటివారు, రోగులకుమందులు, ఆహారం ఇవ్వడం, సిమెంట్‌, నేరేడుపండ్లు, దానంచేయడం, నువ్వులనూనెతో శరీరాన్ని రుద్ది తర్వాత స్నానం చేయడం. పూజలు, రుద్రాభిశేకం వేంకటేశ్వరారాధన శనివారం వ్రతం పూజలు ఆయాదేవతల అష్టోత్తరశతనామాలుచదవటం. రత్నాలు - నీలం(దీన్నే ఇంద్రనీలం అంటారు) ధరించాలి(సూచిస్తేనే జాతకాన్నిబట్టిమాత్రమే ధరించాలి).

రాహు గ్రహానికి:
అనేకరూప వర్ణైశ్చ శతశఃఅథసహస్రశః । ఉత్పాత రూపోజగతాం పీడాంహరతుమే తమః ॥ ఈ శ్లోకాన్ని 18 వేలసార్లు జపించాలి దానాలు తముల్లంగివంటి దుంపలు ,మినప్పప్పుతో చేసినవడలు, మినుములు, ఆవాలు పూజలు, దుర్గారాధన, కాలసర్పపూజలు, సుబ్రహ్మణ్య ,రాహు దేవతలపూజలు ఆయాదేవతల అష్టోత్తరశతనామాలుచదవటం రత్నాలు - గోమేధికం ధరించాలి (సూచిస్తేనే జాతకాన్నిబట్టిమాత్రమే ధరించాలి).

కేతు గ్రహానికి:
మహాశిరో మహావక్త్రో దీర్ఘదంష్ట్రోమహాబలః। అతనుశ్వ ఊర్ధ్వ కేశశ్చ పీడాం హరతుమే శిఖీ ॥ ఈ శ్లోకాన్ని 7 వేలసార్లు జపించాలి దానాలు ఉలవలు, మిక్స్‌డ్‌ కలర్స్‌ వస్త్రాలు, ఆహారం, పూజలు, దుర్గారాధన, కాలసర్పపూజలు, సుబ్రహ్మణ్య, రాహు దేవతలపూజలు ఆయాదేవతల అష్టోత్తరశతనామాలుచదవటం రత్నాలు - వైఢూర్యం ధరించాలి (సూచిస్తేనే జాతకాన్నిబట్టిమాత్రమే ధరించాలి).

అనువాదం: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top