స్త్రీ హితోదం, మనుధర్మ శాస్త్రం - Mandharmam lo Striiస్త్రీ హితోదం, మనుధర్మ శాస్త్రం - Mandharmam lo Strii
మనుధర్మ శాస్త్రం ఒక పరిశీలన

|| శ్లో || శోచంతి జామయో యత్ర నినశ్యత్యాశు తత్కులమ్
న శోచంతి తు యత్రైతా వర్థతే తద్ది సర్వదా || .1
తాత్పర్యము: వ్యభిచారులు, అత్యాచారులు, దుర్మార్గులైన పురుషుల వలన శోకించి ధుఃఖించే స్త్రీలు ఉన్న ఇల్లు, లేదా వంశం నశిస్తుంది. ఉత్తమ పురుషులతో ప్రసన్నంగా స్త్రీలు ఉన్న ఇల్లు లేదా వంశం ఎప్పుడూ అభివృద్ది చెందుతూ ఉంటుంది.

|| శ్లో || అరక్షితా గృహే రుద్దాః పురుషైరాప్తకారిభిః
ఆత్మానమాత్మనాయాస్తు రక్షేయుస్తాః సురక్షితాః || .2
తాత్పర్యము: గృహంలో తండ్రీ, భర్త మొదలైన పురుషులున్నా కూడా స్త్రీలు ఎవరైతే తమను తాము రక్షించుకుంటారో వారే సురక్షితంగా ఉంటారు.

|| శ్లో || సువాసినీః కూమారీశ్చ రోగిణీ గర్బీణీః స్త్రియః
అదతిభ్యో 2గ్రేవైతాన్ భోజయే దవిచారయన్ .|| .3
తాత్పర్యము: నూతన వధూవరులకు, అల్పవయస్సుగల కన్యలకు, రోగగ్రస్తులైన స్త్రీలకు, గర్భవతులైన స్త్రీలకు, వీరికి అతిధులకంటే ముందు గా భోజనం పెట్టాలి.

పై శ్లోకాల వల్ల మనకు అర్థంకావలసింది ఒక్కటే మనువు స్త్రీ విరోధి కాదు. ముందు పోస్ట్ లలో మనుమహర్షి ఆస్తి విషయం లో స్త్రీలకు ఎలాంటి రక్షణ కల్పించాడో చూద్దాం.

స్త్రీ ధర్మము - వ్యాఖ్యానం, భానుమతి గారు

రచన: పి.వి.జె - పవన్ కుమార్ 
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top