కాఫీ అలవాటు: స్త్రీ హిత బోధిని - Coffee Arogyaniki Haani

కాఫీ అలవాటు: స్త్రీ హిత బోధిన - Hithabhodini - Coffee Arogyaniki Haani
ఉదయము నుండి రాత్రి పరుండు వఱకు స్త్రీ, ఆచరింపవలసిన విధులను ఈ గ్రంథక రతి " శ్రీమతి, సౌభాగ్యవతి శారదాదేవి " గారు చక్కగా చిత్రించినారు.

స్త్రీ హితబోధినలో తర్వాతి అంశం - కాఫీ అలవాటు

స్నానానంతరము పిల్లలు భోజనము చేయుట మంచిది కాని ఇడ్లెనలు, కాఫీ మున్నగువాటిని అలవాటు చేయరాదు. కాఫీ జీర్లశ క్తిని తగ్గించుటయే గాక శరీరములో ఒకవిధమగు విషపదార్థమును గూడ వ్యాపింపజేయును. ఇంటిలోనివారందరు కాఫీకి అలవాటుపడిన యెడల కుటుంబ ఖర్చులలో సగము ఈ అలవాటే మ్రింగివేయును. కొన్నాళ తరువాత దీనిని వదలుకోనుటగూడ కష్టము.

కాఫీ అభ్యాసము గల వారు ఒక్కొక్క ప్పుడు అది దొరకనిచో తలనొప్పి చే బాధ,  కొందరు ఇంటిలోని వారిని వదలి తామొకరే కాఫీహటలునకు పోయి కనీసము నెలకు ఐదారు వందల రూప్యము లైన ఖర్చు చేయుచుందురు. ఇలా నిత్యమును కాఫీహోటలుకు పోవుట అనవసర వ్యయము. సకాలమునకు భోజనము చేసిన వ్యయము తగ్గుటయేకాక అరోగ్యము గూడ బాగుపడును.

కాఫీ త్రాగువారికి సకాలనునకు ఆకలి కాదు, అట్టివారు వేళకు భోజనమునకు రాక స్త్రీలను బాధించుచుందురు.

హోటలులో తినుటవలన వారి వారికుండు అంటువ్యాధులు క్లూడ కలుగుచుండును, పాత్రలను కాఫీహాోటలులో ఎంత కడిగినను వ్యాధిని కలిగించు చిన్న జీవాణువులు పాత్రలలో నిలిచిపోయి, వ్యాధులను వృద్ధిపోందజేయును రోగములను నయముజేయించుకోనుటకు చాల వ్యయము చేయవలయును. ఏదృష్టితో చూచినను, ప్రతిదినము కాఫీ హోటలునకు వెళ్ళుఅలవాటు వ్యయప్రయాసలనే కలిగించును .

ఏదృష్టితో చూచినను, ప్రతిదినము కాఫీ హోటలునకు వెళ్ళుఅలవాటు వ్యయప్రయాసలనే కలిగించును . ఇంటియందై నను అటి అలవాటు వదలుకోనుట మంచిది ఎప్పుడో ఒక ప్పుడు కాస్తీ నుపయోగింపవచ్చును గాని నిత్యము అలవాటు కూడదు

రచన: శ్రీమతి, సౌభాగ్యవతి శారదాదేవి
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top