నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Monday, May 18, 2020

దుర్గా సూక్తమ్ - Durgaa Suktham


దుర్గా సూక్తమ్ - Durgaa Suktham

దుర్గా సూక్తమ్

ఓం ‖ జాతవే'దసే సునవామ సోమ' మరాతీయతో నిద'హాతి వేదః' |
స నః' పర్-షదతి' దుర్గాణి విశ్వా' నావేవ సిన్ధుం' దురితాఽత్యగ్నిః ‖

తామగ్నివ'ర్ణాం తప'సా జ్వలన్తీం వై'రోచనీం క'ర్మఫలేషు జుష్టా''మ్ |
దుర్గాం దేవీగ్^మ్ శర'ణమహం ప్రప'ద్యే సుతర'సి తరసే' నమః' ‖

అగ్నే త్వం పా'రయా నవ్యో' అస్మాన్థ్-స్వస్తిభిరతి' దుర్గాణి విశ్వా'' |
పూశ్చ' పృథ్వీ బ'హులా న' ఉర్వీ భవా' తోకాయ తన'యాయ శంయోః ‖

విశ్వా'ని నో దుర్గహా' జాతవేదః సింధున్న నావా దు'రితాఽతి'పర్-షి |
అగ్నే' అత్రివన్మన'సా గృణానో''ఽస్మాకం' బోధ్యవితా తనూనా''మ్ ‖

పృతనా జితగం సహ'మానముగ్రమగ్నిగ్^మ్ హు'వేమ పరమాథ్-సధస్థా''త్ |
స నః' పర్-షదతి' దుర్గాణి విశ్వా క్షామ'ద్దేవో అతి' దురితాఽత్యగ్నిః ‖

ప్రత్నోషి' కమీడ్యో' అధ్వరేషు' సనాచ్చ హోతా నవ్య'శ్చ సత్సి' |
స్వాఞ్చా''ఽగ్నే తనువం' పిప్రయ'స్వాస్మభ్యం' చ సౌభ'గమాయ'జస్వ ‖

గోభిర్జుష్ట'మయుజో నిషి'క్తం తవేం''ద్ర విష్ణోరనుసఞ్చ'రేమ |
నాక'స్య పృష్ఠమభి సంవసా'నో వైష్ణ'వీం లోక ఇహ మా'దయన్తామ్ ‖

ఓం కాత్యాయనాయ' విద్మహే' కన్యకుమారి' ధీమహి | తన్నో' దుర్గిః ప్రచోదయా''త్ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాన్తిః' ‖

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) సంస్కృతంలో - दुर्गा सूक्तम्

ॐ ‖ जातवे'दसे सुनवाम सोम' मरातीयतो निद'हाति वेदः' |
स नः' पर्-षदति' दुर्गाणि विश्वा' नावेव सिन्धुं' दुरिताऽत्यग्निः ‖

तामग्निव'र्णां तप'सा ज्वलन्तीं वै'रोचनीं क'र्मफलेषु जुष्टा''म् |
दुर्गां देवीग्^म् शर'णमहं प्रप'द्ये सुतर'सि तरसे' नमः' ‖

अग्ने त्वं पा'रया नव्यो' अस्मान्थ्-स्वस्तिभिरति' दुर्गाणि विश्वा'' |
पूश्च' पृथ्वी ब'हुला न' उर्वी भवा' तोकाय तन'याय शंयोः ‖

विश्वा'नि नो दुर्गहा' जातवेदः सिंधुन्न नावा दु'रिताऽति'पर्-षि |
अग्ने' अत्रिवन्मन'सा गृणानो''ऽस्माकं' बोध्यविता तनूना''म् ‖

पृतना जितगं सह'मानमुग्रमग्निग्^म् हु'वेम परमाथ्-सधस्था''त् |
स नः' पर्-षदति' दुर्गाणि विश्वा क्षाम'द्देवो अति' दुरिताऽत्यग्निः ‖

प्रत्नोषि' कमीड्यो' अध्वरेषु' सनाच्च होता नव्य'श्च सत्सि' |
स्वाञ्चा''ऽग्ने तनुवं' पिप्रय'स्वास्मभ्यं' च सौभ'गमाय'जस्व ‖

गोभिर्जुष्ट'मयुजो निषि'क्तं तवें''द्र विष्णोरनुसञ्च'रेम |
नाक'स्य पृष्ठमभि संवसा'नो वैष्ण'वीं लोक इह मा'दयन्ताम् ‖

ॐ कात्यायनाय' विद्महे' कन्यकुमारि' धीमहि | तन्नो' दुर्गिः प्रचोदया''त् ‖

ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

This is in romanized sanskrit in English (ఆంగ్లములో ) - DURGĀ SŪKTAM

oṃ ‖ jātave'dase sunavāma soma' marātīyato nida'hāti veda'ḥ |
sa na'ḥ par-śhadati' durgāṇi viśvā' nāveva sindhu'ṃ duritā'tyagniḥ ‖

tāmagniva'rṇāṃ tapa'sā jvalantīṃ vai'rochanīṃ ka'rmaphaleśhu juśhṭā''m |
durgāṃ devīgṃ śara'ṇamahaṃ prapa'dye sutara'si tarase' nama'ḥ ‖

agne tvaṃ pā'rayā navyo' asmānth-svastibhirati' durgāṇi viśvā'' |
pūścha' pṛthvī ba'hulā na' urvī bhavā' tokāya tana'yāya śaṃyoḥ ‖

viśvā'ni no durgahā' jātavedaḥ sindhunna nāvā du'ritā'ti'par-śhi |
agne' atrivanmana'sā gṛṇāno'''smāka'ṃ bodhyavitā tanūnā''m ‖

pṛtanā jitagṃ saha'mānamugramagnigṃ hu'vema paramāth-sadhasthā''t |
sa na'ḥ par-śhadati' durgāṇi viśvā kśhāma'ddevo ati' duritā'tyagniḥ ‖

pratnośhi' kamīḍyo' adhvareśhu' sanāccha hotā navya'ścha satsi' |
svāñchā'''gne tanuva'ṃ pipraya'svāsmabhya'ṃ cha saubha'gamāya'jasva ‖

gobhirjuśhṭa'mayujo niśhi'ktaṃ tave''ndra viśhṇoranusañcha'rema |
nāka'sya pṛśhṭhamabhi saṃvasā'no vaiśhṇa'vīṃ loka iha mā'dayantām ‖

oṃ kātyāyanāya' vidmahe' kanyakumāri' dhīmahi | tanno' durgiḥ prachodayā''t ‖

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

సంకలనం: కోటేశ్వర్
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com