దుర్గా సూక్తమ్ - Durgaa Suktham


దుర్గా సూక్తమ్ - Durgaa Suktham

దుర్గా సూక్తమ్

ఓం ‖ జాతవే'దసే సునవామ సోమ' మరాతీయతో నిద'హాతి వేదః' |
స నః' పర్-షదతి' దుర్గాణి విశ్వా' నావేవ సిన్ధుం' దురితాఽత్యగ్నిః ‖

తామగ్నివ'ర్ణాం తప'సా జ్వలన్తీం వై'రోచనీం క'ర్మఫలేషు జుష్టా''మ్ |
దుర్గాం దేవీగ్^మ్ శర'ణమహం ప్రప'ద్యే సుతర'సి తరసే' నమః' ‖

అగ్నే త్వం పా'రయా నవ్యో' అస్మాన్థ్-స్వస్తిభిరతి' దుర్గాణి విశ్వా'' |
పూశ్చ' పృథ్వీ బ'హులా న' ఉర్వీ భవా' తోకాయ తన'యాయ శంయోః ‖

విశ్వా'ని నో దుర్గహా' జాతవేదః సింధున్న నావా దు'రితాఽతి'పర్-షి |
అగ్నే' అత్రివన్మన'సా గృణానో''ఽస్మాకం' బోధ్యవితా తనూనా''మ్ ‖

పృతనా జితగం సహ'మానముగ్రమగ్నిగ్^మ్ హు'వేమ పరమాథ్-సధస్థా''త్ |
స నః' పర్-షదతి' దుర్గాణి విశ్వా క్షామ'ద్దేవో అతి' దురితాఽత్యగ్నిః ‖

ప్రత్నోషి' కమీడ్యో' అధ్వరేషు' సనాచ్చ హోతా నవ్య'శ్చ సత్సి' |
స్వాఞ్చా''ఽగ్నే తనువం' పిప్రయ'స్వాస్మభ్యం' చ సౌభ'గమాయ'జస్వ ‖

గోభిర్జుష్ట'మయుజో నిషి'క్తం తవేం''ద్ర విష్ణోరనుసఞ్చ'రేమ |
నాక'స్య పృష్ఠమభి సంవసా'నో వైష్ణ'వీం లోక ఇహ మా'దయన్తామ్ ‖

ఓం కాత్యాయనాయ' విద్మహే' కన్యకుమారి' ధీమహి | తన్నో' దుర్గిః ప్రచోదయా''త్ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాన్తిః' ‖

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) సంస్కృతంలో - दुर्गा सूक्तम्

ॐ ‖ जातवे'दसे सुनवाम सोम' मरातीयतो निद'हाति वेदः' |
स नः' पर्-षदति' दुर्गाणि विश्वा' नावेव सिन्धुं' दुरिताऽत्यग्निः ‖

तामग्निव'र्णां तप'सा ज्वलन्तीं वै'रोचनीं क'र्मफलेषु जुष्टा''म् |
दुर्गां देवीग्^म् शर'णमहं प्रप'द्ये सुतर'सि तरसे' नमः' ‖

अग्ने त्वं पा'रया नव्यो' अस्मान्थ्-स्वस्तिभिरति' दुर्गाणि विश्वा'' |
पूश्च' पृथ्वी ब'हुला न' उर्वी भवा' तोकाय तन'याय शंयोः ‖

विश्वा'नि नो दुर्गहा' जातवेदः सिंधुन्न नावा दु'रिताऽति'पर्-षि |
अग्ने' अत्रिवन्मन'सा गृणानो''ऽस्माकं' बोध्यविता तनूना''म् ‖

पृतना जितगं सह'मानमुग्रमग्निग्^म् हु'वेम परमाथ्-सधस्था''त् |
स नः' पर्-षदति' दुर्गाणि विश्वा क्षाम'द्देवो अति' दुरिताऽत्यग्निः ‖

प्रत्नोषि' कमीड्यो' अध्वरेषु' सनाच्च होता नव्य'श्च सत्सि' |
स्वाञ्चा''ऽग्ने तनुवं' पिप्रय'स्वास्मभ्यं' च सौभ'गमाय'जस्व ‖

गोभिर्जुष्ट'मयुजो निषि'क्तं तवें''द्र विष्णोरनुसञ्च'रेम |
नाक'स्य पृष्ठमभि संवसा'नो वैष्ण'वीं लोक इह मा'दयन्ताम् ‖

ॐ कात्यायनाय' विद्महे' कन्यकुमारि' धीमहि | तन्नो' दुर्गिः प्रचोदया''त् ‖

ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

This is in romanized sanskrit in English (ఆంగ్లములో ) - DURGĀ SŪKTAM

oṃ ‖ jātave'dase sunavāma soma' marātīyato nida'hāti veda'ḥ |
sa na'ḥ par-śhadati' durgāṇi viśvā' nāveva sindhu'ṃ duritā'tyagniḥ ‖

tāmagniva'rṇāṃ tapa'sā jvalantīṃ vai'rochanīṃ ka'rmaphaleśhu juśhṭā''m |
durgāṃ devīgṃ śara'ṇamahaṃ prapa'dye sutara'si tarase' nama'ḥ ‖

agne tvaṃ pā'rayā navyo' asmānth-svastibhirati' durgāṇi viśvā'' |
pūścha' pṛthvī ba'hulā na' urvī bhavā' tokāya tana'yāya śaṃyoḥ ‖

viśvā'ni no durgahā' jātavedaḥ sindhunna nāvā du'ritā'ti'par-śhi |
agne' atrivanmana'sā gṛṇāno'''smāka'ṃ bodhyavitā tanūnā''m ‖

pṛtanā jitagṃ saha'mānamugramagnigṃ hu'vema paramāth-sadhasthā''t |
sa na'ḥ par-śhadati' durgāṇi viśvā kśhāma'ddevo ati' duritā'tyagniḥ ‖

pratnośhi' kamīḍyo' adhvareśhu' sanāccha hotā navya'ścha satsi' |
svāñchā'''gne tanuva'ṃ pipraya'svāsmabhya'ṃ cha saubha'gamāya'jasva ‖

gobhirjuśhṭa'mayujo niśhi'ktaṃ tave''ndra viśhṇoranusañcha'rema |
nāka'sya pṛśhṭhamabhi saṃvasā'no vaiśhṇa'vīṃ loka iha mā'dayantām ‖

oṃ kātyāyanāya' vidmahe' kanyakumāri' dhīmahi | tanno' durgiḥ prachodayā''t ‖

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

సంకలనం: కోటేశ్వర్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top