నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Saturday, May 23, 2020

శాంతి మంత్రము - Shanti Mantramuశాంతి మంత్రమ్

ఆపో హిష్ఠా మ'యోభువః | తా న' ఊర్జే ద'ధాతన | మహేరణా'య చక్ష'సే | యో వః' శివత'మో రసస్తస్య' భాజయతే హ నః | ఉషతీరి'వ మాతరః' | తస్మా అరం'గమామవో యస్య క్షయా'య జి'న్వథ | ఆపో' జనయ'థా చ నః |

పృథివీ శాంతా సాగ్నినా' శాంతా సామే' శాంతా శుచగ్^మ్' శమయతు | అంతరి'క్షగ్^మ్ శాంతం తద్వాయునా' శాంతం తన్మే' శాంతగ్^మ్ శుచగ్^మ్' శమయతు | ద్యౌశ్శాంతా సాదిత్యేన' శాంతా సా మే' శాంతా శుచగ్^మ్' శమయతు |

పృథివీ శాంతి'రంతరి'క్షగం శాంతిర్-ద్యౌ-శ్శాంతిర్-దిశ-శ్శాంతి'-రవాంతరదిశా-శ్శాంతి' రగ్ని-శ్శాంతి'ర్-వాయు-శ్శాంతి'-రాదిత్య-శ్శాంతి'-శ్చంద్రమా-శ్శాంతిర్-నక్ష'త్రాణి-శ్శాంతి రాపశ్శాంతి-రోష'ధయ-శ్శాంతిర్-వనస్పత'య-శ్శాంతిర్-గౌ'-శ్శాంతి'-రజా-శాంతి-రశ్వ-శ్శాంతిః పురు'ష-శ్శాంతి-బ్రహ్మ-శాంతి'ర్-బ్రాహ్మణ-శ్శాంతి-శాంతి'-రేవ శాంతి-శాంతి'-ర్మే అస్తు శాంతిః' |

తయాహగ్^మ్ శాంత్యా స'ర్వశాంత్యా మహ్యం' ద్విపదే చతు'ష్పదే చ శాంతిం' కరోమి శాంతి'ర్మే అస్తు శాంతిః' ‖

ఏహ శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి'శ్చ తపో' మేధా ప్ర'తిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మ'శ్చైతాని మోత్తి'ష్ఠంత-మనూత్తి'ష్ఠంతు మా మాగ్ శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి'శ్చ తపో' మేధా ప్ర'తిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మ'శ్చైతాని' మా మా హా'సిషుః |

ఉదాయు'షా స్వాయుషోదో'షదీనాగం రసేనోత్పర్జన్య'స్య శుష్మేణోదస్థామమృతాగం అను' | తచ్చక్షు'ర్-దేవహి'తం పురస్తా''చ్చుక్రముచ్చర'త్ |

పశ్యే'మ శరద'శ్శతం జీవే'మ శరద'శ్శతం నందా'మ శరద'శ్శతం మోదా'మ శరద'శ్శతం భవా'మ శరద'శ్శతగ్^మ్ శృణవా'మ శరద'శ్శతం పబ్ర'వామ శరద'శ్శతమజీ'తాస్యామ శరద'శ్శతం జోక్చ సూర్యం' దృషే |

య ఉద'గాన్మహతోఽర్ణవా''ద్-విభ్రాజ'మానస్సరిరస్య మధ్యాథ్సమా' వృషభో లో'హితాక్షసూర్యో' విపశ్చిన్మన'సా పునాతు ‖

బ్రహ్మ'ణశ్చోతన్యసి బ్రహ్మ'ణ ఆణీస్థో బ్రాహ్మ'ణ ఆవప'నమసి ధారితేయం పృ'థివీ బ్రహ్మ'ణా మహీ దా'రితమే'నేన మహదంతరి'క్షం దివం' దాధార పృథివీగ్^మ్ సదేవాం యదహం వేద తదహం ధా'రయాణి మామద్వేదోఽథి విస్ర'సత్ |

మేధామనీషే మావిశతాగ్^మ్ సమీచీ' భూతస్య భవ్యస్యావ'రుధ్యై సర్వమాయు'రయాణి సర్వమాయు'రయాణి |

ఆభిర్-గీర్భి ర్యదతో'న ఊనమాప్యా'యయ హరివో వర్ధ'మానః | యదా స్తోతృభ్యో మహి' గోత్రా రుజాసి' భూయిష్ఠభాజో అధ' తే స్యామ | బ్రహ్మ ప్రావా'దిష్మ తన్నో మా హా'సీత్ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సం త్వా' సించామి యజు'షా ప్రజామాయుర్ధనం' చ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం శం నో' మిత్రః శం వరు'ణః | శం నో' భవత్వర్యమా | శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః' | శం నో విష్ణు'రురుక్రమః | నమో బ్రహ్మ'ణే | నమ'స్తే వాయో | త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా'సి | త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ' వదిష్యామి | ఋతం వ'దిష్యామి | సత్యం వ'దిష్యామి | తన్మామ'వతు | తద్వక్తార'మవతు | అవ'తు మామ్ | అవ'తు వక్తారమ్'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం తచ్ఛం యోరావృ'ణీమహే | గాతుం యజ్ఞాయ' | గాతుం యజ్ఞప'తయే | దైవీ'' స్వస్తిర'స్తు నః | స్వస్తిర్-మాను'షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి'గాతు భేషజం | శం నో' అస్తు ద్విపదే'' | శం చతుష్పదే |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

దేవనాగరి భాషలో - शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - शान्ति मन्त्रम्

आपो हिष्ठा म'योभुवः | ता न' ऊर्जे द'धातन | महेरणा'य चक्ष'से | यो वः' शिवत'मो रसस्तस्य' भाजयते ह नः | उषतीरि'व मातरः' | तस्मा अरं'गमामवो यस्य क्षया'य जि'न्वथ | आपो' जनय'था च नः |

पृथिवी शान्ता साग्निना' शान्ता सामे' शान्ता शुचगं' शमयतु | अन्तरि'क्षग्^म् शान्तं तद्वायुना' शान्तं तन्मे' शान्तग्^म् शुचगं' शमयतु | द्यौश्शान्ता सादित्येन' शान्ता सा मे' शान्ता शुचगं' शमयतु |

पृथिवी शान्ति'रन्तरि'क्षगं शान्तिर्-द्यौ-श्शान्तिर्-दिश-श्शान्ति'-रवान्तरदिशा-श्शान्ति' रग्नि-श्शान्ति'र्-वायु-श्शान्ति'-रादित्य-श्शान्ति'-श्चन्द्रमा-श्शान्तिर्-नक्ष'त्राणि-श्शान्ति रापश्शान्ति-रोष'धय-श्शान्तिर्-वनस्पत'य-श्शान्तिर्-गौ'-श्शान्ति'-रजा-शान्ति-रश्व-श्शान्तिः पुरु'ष-श्शान्ति-ब्रह्म-शान्ति'र्-ब्राह्मण-श्शान्ति-शान्ति'-रेव शान्ति-शान्ति'-र्मे अस्तु शान्तिः' |

तयाहग्^म् शान्त्या स'र्वशान्त्या मह्यं' द्विपदे चतु'ष्पदे च शान्तिं' करोमि शान्ति'र्मे अस्तु शान्तिः' ‖

एह श्रीश्च ह्रीश्च धृति'श्च तपो' मेधा प्र'तिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्म'श्चैतानि मोत्ति'ष्ठन्त-मनूत्ति'ष्ठन्तु मा माग् श्रीश्च ह्रीश्च धृति'श्च तपो' मेधा प्र'तिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्म'श्चैतानि' मा मा हा'सिषुः |

उदायु'षा स्वायुषोदो'षदीनागं रसेनोत्पर्जन्य'स्य शुष्मेणोदस्थाममृतागं अनु' | तच्चक्षु'र्-देवहि'तं पुरस्ता''च्चुक्रमुच्चर'त् |

पश्ये'म शरद'श्शतं जीवे'म शरद'श्शतं नन्दा'म शरद'श्शतं मोदा'म शरद'श्शतं भवा'म शरद'श्शतग्^म् शृणवा'म शरद'श्शतं पब्र'वाम शरद'श्शतमजी'तास्याम शरद'श्शतं जोक्च सूर्यं' दृषे |

य उद'गान्महतोऽर्णवा''द्-विभ्राज'मानस्सरिरस्य मध्याथ्समा' वृषभो लो'हिताक्षसूर्यो' विपश्चिन्मन'सा पुनातु ‖

ब्रह्म'णश्चोतन्यसि ब्रह्म'ण आणीस्थो ब्राह्म'ण आवप'नमसि धारितेयं पृ'थिवी ब्रह्म'णा मही दा'रितमे'नेन महदन्तरि'क्षं दिवं' दाधार पृथिवीग्^म् सदेवां यदहं वेद तदहं धा'रयाणि मामद्वेदोऽथि विस्र'सत् |

मेधामनीषे माविशताग्^म् समीची' भूतस्य भव्यस्याव'रुध्यै सर्वमायु'रयाणि सर्वमायु'रयाणि |

आभिर्-गीर्भि र्यदतो'न ऊनमाप्या'यय हरिवो वर्ध'मानः | यदा स्तोतृभ्यो महि' गोत्रा रुजासि' भूयिष्ठभाजो अध' ते स्याम | ब्रह्म प्रावा'दिष्म तन्नो मा हा'सीत् ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सं त्वा' सिञ्चामि यजु'षा प्रजामायुर्धनं' च ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ शं नो' मित्रः शं वरु'णः | शं नो' भवत्वर्यमा | शं न इन्द्रो बृहस्पतिः' | शं नो विष्णु'रुरुक्रमः | नमो ब्रह्म'णे | नम'स्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा'सि | त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म' वदिष्यामि | ऋतं व'दिष्यामि | सत्यं व'दिष्यामि | तन्माम'वतु | तद्वक्तार'मवतु | अव'तु माम् | अव'तु वक्तारम्'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ तच्छं योरावृ'णीमहे | गातुं यज्ञाय' | गातुं यज्ञप'तये | दैवी'' स्वस्तिर'स्तु नः | स्वस्तिर्-मानु'षेभ्यः | ऊर्ध्वं जि'गातु भेषजं | शं नो' अस्तु द्विपदे'' | शं चतुष्पदे |
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ఆంగ్లభాషలో - ŚĀNTI MANTRAM

āpo hiśhṭhā ma'yobhuvaḥ | tā na' ūrje da'dhātana | maheraṇā'ya chakśha'se | yo va'ḥ śivata'mo rasastasya' bhājayate ha naḥ | uśhatīri'va mātara'ḥ | tasmā ara'ṅgamāmavo yasya kśhayā'ya ji'nvatha | āpo' janaya'thā cha naḥ |

pṛthivī śāntā sāgninā' śāntā sāme' śāntā śuchag'ṃ śamayatu | antari'kśhagṃ śāntaṃ tadvāyunā' śāntaṃ tanme' śāntagṃ śuchag'ṃ śamayatu | dyauśśāntā sādityena' śāntā sā me' śāntā śuchag'ṃ śamayatu |

pṛthivī śānti'rantari'kśhagṃ śāntir-dyau-śśāntir-diśa-śśānti'-ravāntaradiśā-śśānti' ragni-śśānti'r-vāyu-śśānti'-rāditya-śśānti'-śchandramā-śśāntir-nakśha'trāṇi-śśānti rāpaśśānti-rośha'dhaya-śśāntir-vanaspata'ya-śśāntir-gau'-śśānti'-rajā-śānti-raśva-śśāntiḥ puru'śha-śśānti-brahma-śānti'r-brāhmaṇa-śśānti-śānti'-reva śānti-śānti'-rme astu śānti'ḥ |

tayāhagṃ śāntyā sa'rvaśāntyā mahya'ṃ dvipade chatu'śhpade cha śānti'ṃ karomi śānti'rme astu śānti'ḥ ‖

eha śrīścha hrīścha dhṛti'ścha tapo' medhā pra'tiśhṭhā śraddhā satyaṃ dharma'śchaitāni motti'śhṭhanta-manūtti'śhṭhantu mā māg śrīścha hrīścha dhṛti'ścha tapo' medhā pra'tiśhṭhā śraddhā satyaṃ dharma'śchaitāni' mā mā hā'siśhuḥ |

udāyu'śhā svāyuśhodo'śhadīnāgṃ rasenotparjanya'sya śuśhmeṇodasthāmamṛtāgṃ anu' | tacchakśhu'r-devahi'taṃ purastā''cchukramucchara't |

paśye'ma śarada'śśataṃ jīve'ma śarada'śśataṃ nandā'ma śarada'śśataṃ modā'ma śarada'śśataṃ bhavā'ma śarada'śśatagṃ śṛṇavā'ma śarada'śśataṃ pabra'vāma śarada'śśatamajī'tāsyāma śarada'śśataṃ jokcha sūrya'ṃ dṛśhe |

ya uda'gānmahatoarṇavā''d-vibhrāja'mānassarirasya madhyāthsamā' vṛśhabho lo'hitākśhasūryo' vipaśchinmana'sā punātu ‖

brahma'ṇaśchotanyasi brahma'ṇa āṇīstho brāhma'ṇa āvapa'namasi dhāriteyaṃ pṛ'thivī brahma'ṇā mahī dā'ritame'nena mahadantari'kśhaṃ diva'ṃ dādhāra pṛthivīgṃ sadevāṃ yadahaṃ veda tadahaṃ dhā'rayāṇi māmadvedoathi visra'sat |

medhāmanīśhe māviśatāgṃ samīchī' bhūtasya bhavyasyāva'rudhyai sarvamāyu'rayāṇi sarvamāyu'rayāṇi |

ābhir-gīrbhi ryadato'na ūnamāpyā'yaya harivo vardha'mānaḥ | yadā stotṛbhyo mahi' gotrā rujāsi' bhūyiśhṭhabhājo adha' te syāma | brahma prāvā'diśhma tanno mā hā'sīt ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saṃ tvā' siñchāmi yaju'śhā prajāmāyurdhana'ṃ cha ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ śaṃ no' mitraḥ śaṃ varu'ṇaḥ | śaṃ no' bhavatvaryamā | śaṃ na indro bṛhaspati'ḥ | śaṃ no viśhṇu'rurukramaḥ | namo brahma'ṇe | nama'ste vāyo | tvameva pratyakśhaṃ brahmā'si | tvāmeva pratyakśhaṃ brahma' vadiśhyāmi | ṛtaṃ va'diśhyāmi | satyaṃ va'diśhyāmi | tanmāma'vatu | tadvaktāra'mavatu | ava'tu mām | ava'tu vaktāram'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ tachChaṃ yorāvṛ'ṇīmahe | gātuṃ yaGYāya' | gātuṃ yaGYapa'taye | daivī'' svastira'stu naḥ | svastir-mānu'śhebhyaḥ | ūrdhvaṃ ji'gātu bheśhajaṃ | śaṃ no' astu dvipade'' | śaṃ chatuśhpade |
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

సంకలనం: కోటేశ్వర్
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com