నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

23, మే 2020, శనివారం

శాంతి మంత్రము - Shanti Mantramuశాంతి మంత్రమ్

ఆపో హిష్ఠా మ'యోభువః | తా న' ఊర్జే ద'ధాతన | మహేరణా'య చక్ష'సే | యో వః' శివత'మో రసస్తస్య' భాజయతే హ నః | ఉషతీరి'వ మాతరః' | తస్మా అరం'గమామవో యస్య క్షయా'య జి'న్వథ | ఆపో' జనయ'థా చ నః |

పృథివీ శాంతా సాగ్నినా' శాంతా సామే' శాంతా శుచగ్^మ్' శమయతు | అంతరి'క్షగ్^మ్ శాంతం తద్వాయునా' శాంతం తన్మే' శాంతగ్^మ్ శుచగ్^మ్' శమయతు | ద్యౌశ్శాంతా సాదిత్యేన' శాంతా సా మే' శాంతా శుచగ్^మ్' శమయతు |

పృథివీ శాంతి'రంతరి'క్షగం శాంతిర్-ద్యౌ-శ్శాంతిర్-దిశ-శ్శాంతి'-రవాంతరదిశా-శ్శాంతి' రగ్ని-శ్శాంతి'ర్-వాయు-శ్శాంతి'-రాదిత్య-శ్శాంతి'-శ్చంద్రమా-శ్శాంతిర్-నక్ష'త్రాణి-శ్శాంతి రాపశ్శాంతి-రోష'ధయ-శ్శాంతిర్-వనస్పత'య-శ్శాంతిర్-గౌ'-శ్శాంతి'-రజా-శాంతి-రశ్వ-శ్శాంతిః పురు'ష-శ్శాంతి-బ్రహ్మ-శాంతి'ర్-బ్రాహ్మణ-శ్శాంతి-శాంతి'-రేవ శాంతి-శాంతి'-ర్మే అస్తు శాంతిః' |

తయాహగ్^మ్ శాంత్యా స'ర్వశాంత్యా మహ్యం' ద్విపదే చతు'ష్పదే చ శాంతిం' కరోమి శాంతి'ర్మే అస్తు శాంతిః' ‖

ఏహ శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి'శ్చ తపో' మేధా ప్ర'తిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మ'శ్చైతాని మోత్తి'ష్ఠంత-మనూత్తి'ష్ఠంతు మా మాగ్ శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి'శ్చ తపో' మేధా ప్ర'తిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మ'శ్చైతాని' మా మా హా'సిషుః |

ఉదాయు'షా స్వాయుషోదో'షదీనాగం రసేనోత్పర్జన్య'స్య శుష్మేణోదస్థామమృతాగం అను' | తచ్చక్షు'ర్-దేవహి'తం పురస్తా''చ్చుక్రముచ్చర'త్ |

పశ్యే'మ శరద'శ్శతం జీవే'మ శరద'శ్శతం నందా'మ శరద'శ్శతం మోదా'మ శరద'శ్శతం భవా'మ శరద'శ్శతగ్^మ్ శృణవా'మ శరద'శ్శతం పబ్ర'వామ శరద'శ్శతమజీ'తాస్యామ శరద'శ్శతం జోక్చ సూర్యం' దృషే |

య ఉద'గాన్మహతోఽర్ణవా''ద్-విభ్రాజ'మానస్సరిరస్య మధ్యాథ్సమా' వృషభో లో'హితాక్షసూర్యో' విపశ్చిన్మన'సా పునాతు ‖

బ్రహ్మ'ణశ్చోతన్యసి బ్రహ్మ'ణ ఆణీస్థో బ్రాహ్మ'ణ ఆవప'నమసి ధారితేయం పృ'థివీ బ్రహ్మ'ణా మహీ దా'రితమే'నేన మహదంతరి'క్షం దివం' దాధార పృథివీగ్^మ్ సదేవాం యదహం వేద తదహం ధా'రయాణి మామద్వేదోఽథి విస్ర'సత్ |

మేధామనీషే మావిశతాగ్^మ్ సమీచీ' భూతస్య భవ్యస్యావ'రుధ్యై సర్వమాయు'రయాణి సర్వమాయు'రయాణి |

ఆభిర్-గీర్భి ర్యదతో'న ఊనమాప్యా'యయ హరివో వర్ధ'మానః | యదా స్తోతృభ్యో మహి' గోత్రా రుజాసి' భూయిష్ఠభాజో అధ' తే స్యామ | బ్రహ్మ ప్రావా'దిష్మ తన్నో మా హా'సీత్ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సం త్వా' సించామి యజు'షా ప్రజామాయుర్ధనం' చ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం శం నో' మిత్రః శం వరు'ణః | శం నో' భవత్వర్యమా | శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః' | శం నో విష్ణు'రురుక్రమః | నమో బ్రహ్మ'ణే | నమ'స్తే వాయో | త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా'సి | త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ' వదిష్యామి | ఋతం వ'దిష్యామి | సత్యం వ'దిష్యామి | తన్మామ'వతు | తద్వక్తార'మవతు | అవ'తు మామ్ | అవ'తు వక్తారమ్'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం తచ్ఛం యోరావృ'ణీమహే | గాతుం యజ్ఞాయ' | గాతుం యజ్ఞప'తయే | దైవీ'' స్వస్తిర'స్తు నః | స్వస్తిర్-మాను'షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి'గాతు భేషజం | శం నో' అస్తు ద్విపదే'' | శం చతుష్పదే |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

దేవనాగరి భాషలో - शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - शान्ति मन्त्रम्

आपो हिष्ठा म'योभुवः | ता न' ऊर्जे द'धातन | महेरणा'य चक्ष'से | यो वः' शिवत'मो रसस्तस्य' भाजयते ह नः | उषतीरि'व मातरः' | तस्मा अरं'गमामवो यस्य क्षया'य जि'न्वथ | आपो' जनय'था च नः |

पृथिवी शान्ता साग्निना' शान्ता सामे' शान्ता शुचगं' शमयतु | अन्तरि'क्षग्^म् शान्तं तद्वायुना' शान्तं तन्मे' शान्तग्^म् शुचगं' शमयतु | द्यौश्शान्ता सादित्येन' शान्ता सा मे' शान्ता शुचगं' शमयतु |

पृथिवी शान्ति'रन्तरि'क्षगं शान्तिर्-द्यौ-श्शान्तिर्-दिश-श्शान्ति'-रवान्तरदिशा-श्शान्ति' रग्नि-श्शान्ति'र्-वायु-श्शान्ति'-रादित्य-श्शान्ति'-श्चन्द्रमा-श्शान्तिर्-नक्ष'त्राणि-श्शान्ति रापश्शान्ति-रोष'धय-श्शान्तिर्-वनस्पत'य-श्शान्तिर्-गौ'-श्शान्ति'-रजा-शान्ति-रश्व-श्शान्तिः पुरु'ष-श्शान्ति-ब्रह्म-शान्ति'र्-ब्राह्मण-श्शान्ति-शान्ति'-रेव शान्ति-शान्ति'-र्मे अस्तु शान्तिः' |

तयाहग्^म् शान्त्या स'र्वशान्त्या मह्यं' द्विपदे चतु'ष्पदे च शान्तिं' करोमि शान्ति'र्मे अस्तु शान्तिः' ‖

एह श्रीश्च ह्रीश्च धृति'श्च तपो' मेधा प्र'तिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्म'श्चैतानि मोत्ति'ष्ठन्त-मनूत्ति'ष्ठन्तु मा माग् श्रीश्च ह्रीश्च धृति'श्च तपो' मेधा प्र'तिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्म'श्चैतानि' मा मा हा'सिषुः |

उदायु'षा स्वायुषोदो'षदीनागं रसेनोत्पर्जन्य'स्य शुष्मेणोदस्थाममृतागं अनु' | तच्चक्षु'र्-देवहि'तं पुरस्ता''च्चुक्रमुच्चर'त् |

पश्ये'म शरद'श्शतं जीवे'म शरद'श्शतं नन्दा'म शरद'श्शतं मोदा'म शरद'श्शतं भवा'म शरद'श्शतग्^म् शृणवा'म शरद'श्शतं पब्र'वाम शरद'श्शतमजी'तास्याम शरद'श्शतं जोक्च सूर्यं' दृषे |

य उद'गान्महतोऽर्णवा''द्-विभ्राज'मानस्सरिरस्य मध्याथ्समा' वृषभो लो'हिताक्षसूर्यो' विपश्चिन्मन'सा पुनातु ‖

ब्रह्म'णश्चोतन्यसि ब्रह्म'ण आणीस्थो ब्राह्म'ण आवप'नमसि धारितेयं पृ'थिवी ब्रह्म'णा मही दा'रितमे'नेन महदन्तरि'क्षं दिवं' दाधार पृथिवीग्^म् सदेवां यदहं वेद तदहं धा'रयाणि मामद्वेदोऽथि विस्र'सत् |

मेधामनीषे माविशताग्^म् समीची' भूतस्य भव्यस्याव'रुध्यै सर्वमायु'रयाणि सर्वमायु'रयाणि |

आभिर्-गीर्भि र्यदतो'न ऊनमाप्या'यय हरिवो वर्ध'मानः | यदा स्तोतृभ्यो महि' गोत्रा रुजासि' भूयिष्ठभाजो अध' ते स्याम | ब्रह्म प्रावा'दिष्म तन्नो मा हा'सीत् ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सं त्वा' सिञ्चामि यजु'षा प्रजामायुर्धनं' च ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ शं नो' मित्रः शं वरु'णः | शं नो' भवत्वर्यमा | शं न इन्द्रो बृहस्पतिः' | शं नो विष्णु'रुरुक्रमः | नमो ब्रह्म'णे | नम'स्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा'सि | त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म' वदिष्यामि | ऋतं व'दिष्यामि | सत्यं व'दिष्यामि | तन्माम'वतु | तद्वक्तार'मवतु | अव'तु माम् | अव'तु वक्तारम्'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ तच्छं योरावृ'णीमहे | गातुं यज्ञाय' | गातुं यज्ञप'तये | दैवी'' स्वस्तिर'स्तु नः | स्वस्तिर्-मानु'षेभ्यः | ऊर्ध्वं जि'गातु भेषजं | शं नो' अस्तु द्विपदे'' | शं चतुष्पदे |
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ఆంగ్లభాషలో - ŚĀNTI MANTRAM

āpo hiśhṭhā ma'yobhuvaḥ | tā na' ūrje da'dhātana | maheraṇā'ya chakśha'se | yo va'ḥ śivata'mo rasastasya' bhājayate ha naḥ | uśhatīri'va mātara'ḥ | tasmā ara'ṅgamāmavo yasya kśhayā'ya ji'nvatha | āpo' janaya'thā cha naḥ |

pṛthivī śāntā sāgninā' śāntā sāme' śāntā śuchag'ṃ śamayatu | antari'kśhagṃ śāntaṃ tadvāyunā' śāntaṃ tanme' śāntagṃ śuchag'ṃ śamayatu | dyauśśāntā sādityena' śāntā sā me' śāntā śuchag'ṃ śamayatu |

pṛthivī śānti'rantari'kśhagṃ śāntir-dyau-śśāntir-diśa-śśānti'-ravāntaradiśā-śśānti' ragni-śśānti'r-vāyu-śśānti'-rāditya-śśānti'-śchandramā-śśāntir-nakśha'trāṇi-śśānti rāpaśśānti-rośha'dhaya-śśāntir-vanaspata'ya-śśāntir-gau'-śśānti'-rajā-śānti-raśva-śśāntiḥ puru'śha-śśānti-brahma-śānti'r-brāhmaṇa-śśānti-śānti'-reva śānti-śānti'-rme astu śānti'ḥ |

tayāhagṃ śāntyā sa'rvaśāntyā mahya'ṃ dvipade chatu'śhpade cha śānti'ṃ karomi śānti'rme astu śānti'ḥ ‖

eha śrīścha hrīścha dhṛti'ścha tapo' medhā pra'tiśhṭhā śraddhā satyaṃ dharma'śchaitāni motti'śhṭhanta-manūtti'śhṭhantu mā māg śrīścha hrīścha dhṛti'ścha tapo' medhā pra'tiśhṭhā śraddhā satyaṃ dharma'śchaitāni' mā mā hā'siśhuḥ |

udāyu'śhā svāyuśhodo'śhadīnāgṃ rasenotparjanya'sya śuśhmeṇodasthāmamṛtāgṃ anu' | tacchakśhu'r-devahi'taṃ purastā''cchukramucchara't |

paśye'ma śarada'śśataṃ jīve'ma śarada'śśataṃ nandā'ma śarada'śśataṃ modā'ma śarada'śśataṃ bhavā'ma śarada'śśatagṃ śṛṇavā'ma śarada'śśataṃ pabra'vāma śarada'śśatamajī'tāsyāma śarada'śśataṃ jokcha sūrya'ṃ dṛśhe |

ya uda'gānmahatoarṇavā''d-vibhrāja'mānassarirasya madhyāthsamā' vṛśhabho lo'hitākśhasūryo' vipaśchinmana'sā punātu ‖

brahma'ṇaśchotanyasi brahma'ṇa āṇīstho brāhma'ṇa āvapa'namasi dhāriteyaṃ pṛ'thivī brahma'ṇā mahī dā'ritame'nena mahadantari'kśhaṃ diva'ṃ dādhāra pṛthivīgṃ sadevāṃ yadahaṃ veda tadahaṃ dhā'rayāṇi māmadvedoathi visra'sat |

medhāmanīśhe māviśatāgṃ samīchī' bhūtasya bhavyasyāva'rudhyai sarvamāyu'rayāṇi sarvamāyu'rayāṇi |

ābhir-gīrbhi ryadato'na ūnamāpyā'yaya harivo vardha'mānaḥ | yadā stotṛbhyo mahi' gotrā rujāsi' bhūyiśhṭhabhājo adha' te syāma | brahma prāvā'diśhma tanno mā hā'sīt ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saṃ tvā' siñchāmi yaju'śhā prajāmāyurdhana'ṃ cha ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ śaṃ no' mitraḥ śaṃ varu'ṇaḥ | śaṃ no' bhavatvaryamā | śaṃ na indro bṛhaspati'ḥ | śaṃ no viśhṇu'rurukramaḥ | namo brahma'ṇe | nama'ste vāyo | tvameva pratyakśhaṃ brahmā'si | tvāmeva pratyakśhaṃ brahma' vadiśhyāmi | ṛtaṃ va'diśhyāmi | satyaṃ va'diśhyāmi | tanmāma'vatu | tadvaktāra'mavatu | ava'tu mām | ava'tu vaktāram'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ tachChaṃ yorāvṛ'ṇīmahe | gātuṃ yaGYāya' | gātuṃ yaGYapa'taye | daivī'' svastira'stu naḥ | svastir-mānu'śhebhyaḥ | ūrdhvaṃ ji'gātu bheśhajaṃ | śaṃ no' astu dvipade'' | śaṃ chatuśhpade |
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

సంకలనం: కోటేశ్వర్
« PREV
NEXT »