శాంతి మంత్రము - Shanti Mantramu

శాంతి మంత్రమ్

ఆపో హిష్ఠా మ'యోభువః | తా న' ఊర్జే ద'ధాతన | మహేరణా'య చక్ష'సే | యో వః' శివత'మో రసస్తస్య' భాజయతే హ నః | ఉషతీరి'వ మాతరః' | తస్మా అరం'గమామవో యస్య క్షయా'య జి'న్వథ | ఆపో' జనయ'థా చ నః |

పృథివీ శాంతా సాగ్నినా' శాంతా సామే' శాంతా శుచగ్^మ్' శమయతు | అంతరి'క్షగ్^మ్ శాంతం తద్వాయునా' శాంతం తన్మే' శాంతగ్^మ్ శుచగ్^మ్' శమయతు | ద్యౌశ్శాంతా సాదిత్యేన' శాంతా సా మే' శాంతా శుచగ్^మ్' శమయతు |

పృథివీ శాంతి'రంతరి'క్షగం శాంతిర్-ద్యౌ-శ్శాంతిర్-దిశ-శ్శాంతి'-రవాంతరదిశా-శ్శాంతి' రగ్ని-శ్శాంతి'ర్-వాయు-శ్శాంతి'-రాదిత్య-శ్శాంతి'-శ్చంద్రమా-శ్శాంతిర్-నక్ష'త్రాణి-శ్శాంతి రాపశ్శాంతి-రోష'ధయ-శ్శాంతిర్-వనస్పత'య-శ్శాంతిర్-గౌ'-శ్శాంతి'-రజా-శాంతి-రశ్వ-శ్శాంతిః పురు'ష-శ్శాంతి-బ్రహ్మ-శాంతి'ర్-బ్రాహ్మణ-శ్శాంతి-శాంతి'-రేవ శాంతి-శాంతి'-ర్మే అస్తు శాంతిః' |

తయాహగ్^మ్ శాంత్యా స'ర్వశాంత్యా మహ్యం' ద్విపదే చతు'ష్పదే చ శాంతిం' కరోమి శాంతి'ర్మే అస్తు శాంతిః' ‖

ఏహ శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి'శ్చ తపో' మేధా ప్ర'తిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మ'శ్చైతాని మోత్తి'ష్ఠంత-మనూత్తి'ష్ఠంతు మా మాగ్ శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి'శ్చ తపో' మేధా ప్ర'తిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మ'శ్చైతాని' మా మా హా'సిషుః |

ఉదాయు'షా స్వాయుషోదో'షదీనాగం రసేనోత్పర్జన్య'స్య శుష్మేణోదస్థామమృతాగం అను' | తచ్చక్షు'ర్-దేవహి'తం పురస్తా''చ్చుక్రముచ్చర'త్ |

పశ్యే'మ శరద'శ్శతం జీవే'మ శరద'శ్శతం నందా'మ శరద'శ్శతం మోదా'మ శరద'శ్శతం భవా'మ శరద'శ్శతగ్^మ్ శృణవా'మ శరద'శ్శతం పబ్ర'వామ శరద'శ్శతమజీ'తాస్యామ శరద'శ్శతం జోక్చ సూర్యం' దృషే |

య ఉద'గాన్మహతోఽర్ణవా''ద్-విభ్రాజ'మానస్సరిరస్య మధ్యాథ్సమా' వృషభో లో'హితాక్షసూర్యో' విపశ్చిన్మన'సా పునాతు ‖

బ్రహ్మ'ణశ్చోతన్యసి బ్రహ్మ'ణ ఆణీస్థో బ్రాహ్మ'ణ ఆవప'నమసి ధారితేయం పృ'థివీ బ్రహ్మ'ణా మహీ దా'రితమే'నేన మహదంతరి'క్షం దివం' దాధార పృథివీగ్^మ్ సదేవాం యదహం వేద తదహం ధా'రయాణి మామద్వేదోఽథి విస్ర'సత్ |

మేధామనీషే మావిశతాగ్^మ్ సమీచీ' భూతస్య భవ్యస్యావ'రుధ్యై సర్వమాయు'రయాణి సర్వమాయు'రయాణి |

ఆభిర్-గీర్భి ర్యదతో'న ఊనమాప్యా'యయ హరివో వర్ధ'మానః | యదా స్తోతృభ్యో మహి' గోత్రా రుజాసి' భూయిష్ఠభాజో అధ' తే స్యామ | బ్రహ్మ ప్రావా'దిష్మ తన్నో మా హా'సీత్ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సం త్వా' సించామి యజు'షా ప్రజామాయుర్ధనం' చ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం శం నో' మిత్రః శం వరు'ణః | శం నో' భవత్వర్యమా | శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః' | శం నో విష్ణు'రురుక్రమః | నమో బ్రహ్మ'ణే | నమ'స్తే వాయో | త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా'సి | త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ' వదిష్యామి | ఋతం వ'దిష్యామి | సత్యం వ'దిష్యామి | తన్మామ'వతు | తద్వక్తార'మవతు | అవ'తు మామ్ | అవ'తు వక్తారమ్'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం తచ్ఛం యోరావృ'ణీమహే | గాతుం యజ్ఞాయ' | గాతుం యజ్ఞప'తయే | దైవీ'' స్వస్తిర'స్తు నః | స్వస్తిర్-మాను'షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి'గాతు భేషజం | శం నో' అస్తు ద్విపదే'' | శం చతుష్పదే |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

దేవనాగరి భాషలో - शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - शान्ति मन्त्रम्

आपो हिष्ठा म'योभुवः | ता न' ऊर्जे द'धातन | महेरणा'य चक्ष'से | यो वः' शिवत'मो रसस्तस्य' भाजयते ह नः | उषतीरि'व मातरः' | तस्मा अरं'गमामवो यस्य क्षया'य जि'न्वथ | आपो' जनय'था च नः |

पृथिवी शान्ता साग्निना' शान्ता सामे' शान्ता शुचगं' शमयतु | अन्तरि'क्षग्^म् शान्तं तद्वायुना' शान्तं तन्मे' शान्तग्^म् शुचगं' शमयतु | द्यौश्शान्ता सादित्येन' शान्ता सा मे' शान्ता शुचगं' शमयतु |

पृथिवी शान्ति'रन्तरि'क्षगं शान्तिर्-द्यौ-श्शान्तिर्-दिश-श्शान्ति'-रवान्तरदिशा-श्शान्ति' रग्नि-श्शान्ति'र्-वायु-श्शान्ति'-रादित्य-श्शान्ति'-श्चन्द्रमा-श्शान्तिर्-नक्ष'त्राणि-श्शान्ति रापश्शान्ति-रोष'धय-श्शान्तिर्-वनस्पत'य-श्शान्तिर्-गौ'-श्शान्ति'-रजा-शान्ति-रश्व-श्शान्तिः पुरु'ष-श्शान्ति-ब्रह्म-शान्ति'र्-ब्राह्मण-श्शान्ति-शान्ति'-रेव शान्ति-शान्ति'-र्मे अस्तु शान्तिः' |

तयाहग्^म् शान्त्या स'र्वशान्त्या मह्यं' द्विपदे चतु'ष्पदे च शान्तिं' करोमि शान्ति'र्मे अस्तु शान्तिः' ‖

एह श्रीश्च ह्रीश्च धृति'श्च तपो' मेधा प्र'तिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्म'श्चैतानि मोत्ति'ष्ठन्त-मनूत्ति'ष्ठन्तु मा माग् श्रीश्च ह्रीश्च धृति'श्च तपो' मेधा प्र'तिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्म'श्चैतानि' मा मा हा'सिषुः |

उदायु'षा स्वायुषोदो'षदीनागं रसेनोत्पर्जन्य'स्य शुष्मेणोदस्थाममृतागं अनु' | तच्चक्षु'र्-देवहि'तं पुरस्ता''च्चुक्रमुच्चर'त् |

पश्ये'म शरद'श्शतं जीवे'म शरद'श्शतं नन्दा'म शरद'श्शतं मोदा'म शरद'श्शतं भवा'म शरद'श्शतग्^म् शृणवा'म शरद'श्शतं पब्र'वाम शरद'श्शतमजी'तास्याम शरद'श्शतं जोक्च सूर्यं' दृषे |

य उद'गान्महतोऽर्णवा''द्-विभ्राज'मानस्सरिरस्य मध्याथ्समा' वृषभो लो'हिताक्षसूर्यो' विपश्चिन्मन'सा पुनातु ‖

ब्रह्म'णश्चोतन्यसि ब्रह्म'ण आणीस्थो ब्राह्म'ण आवप'नमसि धारितेयं पृ'थिवी ब्रह्म'णा मही दा'रितमे'नेन महदन्तरि'क्षं दिवं' दाधार पृथिवीग्^म् सदेवां यदहं वेद तदहं धा'रयाणि मामद्वेदोऽथि विस्र'सत् |

मेधामनीषे माविशताग्^म् समीची' भूतस्य भव्यस्याव'रुध्यै सर्वमायु'रयाणि सर्वमायु'रयाणि |

आभिर्-गीर्भि र्यदतो'न ऊनमाप्या'यय हरिवो वर्ध'मानः | यदा स्तोतृभ्यो महि' गोत्रा रुजासि' भूयिष्ठभाजो अध' ते स्याम | ब्रह्म प्रावा'दिष्म तन्नो मा हा'सीत् ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सं त्वा' सिञ्चामि यजु'षा प्रजामायुर्धनं' च ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ शं नो' मित्रः शं वरु'णः | शं नो' भवत्वर्यमा | शं न इन्द्रो बृहस्पतिः' | शं नो विष्णु'रुरुक्रमः | नमो ब्रह्म'णे | नम'स्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा'सि | त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म' वदिष्यामि | ऋतं व'दिष्यामि | सत्यं व'दिष्यामि | तन्माम'वतु | तद्वक्तार'मवतु | अव'तु माम् | अव'तु वक्तारम्'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ तच्छं योरावृ'णीमहे | गातुं यज्ञाय' | गातुं यज्ञप'तये | दैवी'' स्वस्तिर'स्तु नः | स्वस्तिर्-मानु'षेभ्यः | ऊर्ध्वं जि'गातु भेषजं | शं नो' अस्तु द्विपदे'' | शं चतुष्पदे |
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ఆంగ్లభాషలో - ŚĀNTI MANTRAM

āpo hiśhṭhā ma'yobhuvaḥ | tā na' ūrje da'dhātana | maheraṇā'ya chakśha'se | yo va'ḥ śivata'mo rasastasya' bhājayate ha naḥ | uśhatīri'va mātara'ḥ | tasmā ara'ṅgamāmavo yasya kśhayā'ya ji'nvatha | āpo' janaya'thā cha naḥ |

pṛthivī śāntā sāgninā' śāntā sāme' śāntā śuchag'ṃ śamayatu | antari'kśhagṃ śāntaṃ tadvāyunā' śāntaṃ tanme' śāntagṃ śuchag'ṃ śamayatu | dyauśśāntā sādityena' śāntā sā me' śāntā śuchag'ṃ śamayatu |

pṛthivī śānti'rantari'kśhagṃ śāntir-dyau-śśāntir-diśa-śśānti'-ravāntaradiśā-śśānti' ragni-śśānti'r-vāyu-śśānti'-rāditya-śśānti'-śchandramā-śśāntir-nakśha'trāṇi-śśānti rāpaśśānti-rośha'dhaya-śśāntir-vanaspata'ya-śśāntir-gau'-śśānti'-rajā-śānti-raśva-śśāntiḥ puru'śha-śśānti-brahma-śānti'r-brāhmaṇa-śśānti-śānti'-reva śānti-śānti'-rme astu śānti'ḥ |

tayāhagṃ śāntyā sa'rvaśāntyā mahya'ṃ dvipade chatu'śhpade cha śānti'ṃ karomi śānti'rme astu śānti'ḥ ‖

eha śrīścha hrīścha dhṛti'ścha tapo' medhā pra'tiśhṭhā śraddhā satyaṃ dharma'śchaitāni motti'śhṭhanta-manūtti'śhṭhantu mā māg śrīścha hrīścha dhṛti'ścha tapo' medhā pra'tiśhṭhā śraddhā satyaṃ dharma'śchaitāni' mā mā hā'siśhuḥ |

udāyu'śhā svāyuśhodo'śhadīnāgṃ rasenotparjanya'sya śuśhmeṇodasthāmamṛtāgṃ anu' | tacchakśhu'r-devahi'taṃ purastā''cchukramucchara't |

paśye'ma śarada'śśataṃ jīve'ma śarada'śśataṃ nandā'ma śarada'śśataṃ modā'ma śarada'śśataṃ bhavā'ma śarada'śśatagṃ śṛṇavā'ma śarada'śśataṃ pabra'vāma śarada'śśatamajī'tāsyāma śarada'śśataṃ jokcha sūrya'ṃ dṛśhe |

ya uda'gānmahatoarṇavā''d-vibhrāja'mānassarirasya madhyāthsamā' vṛśhabho lo'hitākśhasūryo' vipaśchinmana'sā punātu ‖

brahma'ṇaśchotanyasi brahma'ṇa āṇīstho brāhma'ṇa āvapa'namasi dhāriteyaṃ pṛ'thivī brahma'ṇā mahī dā'ritame'nena mahadantari'kśhaṃ diva'ṃ dādhāra pṛthivīgṃ sadevāṃ yadahaṃ veda tadahaṃ dhā'rayāṇi māmadvedoathi visra'sat |

medhāmanīśhe māviśatāgṃ samīchī' bhūtasya bhavyasyāva'rudhyai sarvamāyu'rayāṇi sarvamāyu'rayāṇi |

ābhir-gīrbhi ryadato'na ūnamāpyā'yaya harivo vardha'mānaḥ | yadā stotṛbhyo mahi' gotrā rujāsi' bhūyiśhṭhabhājo adha' te syāma | brahma prāvā'diśhma tanno mā hā'sīt ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saṃ tvā' siñchāmi yaju'śhā prajāmāyurdhana'ṃ cha ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ śaṃ no' mitraḥ śaṃ varu'ṇaḥ | śaṃ no' bhavatvaryamā | śaṃ na indro bṛhaspati'ḥ | śaṃ no viśhṇu'rurukramaḥ | namo brahma'ṇe | nama'ste vāyo | tvameva pratyakśhaṃ brahmā'si | tvāmeva pratyakśhaṃ brahma' vadiśhyāmi | ṛtaṃ va'diśhyāmi | satyaṃ va'diśhyāmi | tanmāma'vatu | tadvaktāra'mavatu | ava'tu mām | ava'tu vaktāram'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ tachChaṃ yorāvṛ'ṇīmahe | gātuṃ yaGYāya' | gātuṃ yaGYapa'taye | daivī'' svastira'stu naḥ | svastir-mānu'śhebhyaḥ | ūrdhvaṃ ji'gātu bheśhajaṃ | śaṃ no' astu dvipade'' | śaṃ chatuśhpade |
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

ஶான்தி மன்த்ரம்

ஆபோ॒ ஹிஷ்டா2 ம॑யோ॒பு4வ:॒ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑3தா4தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா4ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஷ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க3மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜி॑ன்வத2 । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா2 ச ந: ।

ப்ரு॒தி॒2வீ ஶா॒ன்தா ஸாக்3னினா॑ ஶா॒ன்தா ஸாமே॑ ஶா॒ன்தா ஶுசக்3ம்॑ ஶமயது । அ॒ன்தரி॑க்ஷக்3ம் ஶா॒ன்தம் தத்3வா॒யுனா॑ ஶா॒ன்தம் தன்மே॑ ஶா॒ன்தக்3ம் ஶுசக்3ம்॑ ஶமயது । த்3யௌஶ்ஶா॒ன்தா॒ ஸாதி॒3த்யேன॑ ஶா॒ன்தா ஸா மே॑ ஶா॒ன்தா ஶுசக்3ம்॑ ஶமயது ।

ப்ரு॒தி॒2வீ ஶான்தி॑ர॒ன்தரி॑க்ஷ॒க்3ம்॒ ஶான்தி॒ர்-த்3யௌ-ஶ்ஶான்தி॒ர்-தி3ஶ॒-ஶ்ஶான்தி॑-ரவான்தரதி॒3ஶா-ஶ்ஶான்தி॑ ர॒க்3னி-ஶ்ஶான்தி॑ர்-வா॒யு-ஶ்ஶான்தி॑-ராதி॒3த்ய-ஶ்ஶான்தி॑-ஶ்சன்த்3ர॒மா॒-ஶ்ஶான்தி॒ர்-னக்ஷ॑த்ராணி॒-ஶ்ஶான்தி ராப॒ஶ்ஶான்தி॒-ரோஷ॑த4ய॒-ஶ்ஶான்தி॒ர்-வன॒ஸ்பத॑ய॒-ஶ்ஶான்தி॒ர்-கௌ॑3-ஶ்ஶான்தி॑-ர॒ஜா-ஶான்தி-ரஶ்வ॒-ஶ்ஶான்தி:॒ புரு॑ஷ॒-ஶ்ஶான்தி॒-ப்3ரஹ்ம॒-ஶான்தி॑ர்-ப்3ராஹ்ம॒ண-ஶ்ஶான்தி-ஶான்தி॑-ரேவ ஶான்தி-ஶான்தி॑-ர்மே அஸ்து॒ ஶான்தி:॑ ।

தயா॒ஹக்3ம் ஶான்॒த்யா॒ ஸ॑ர்வஶா॒ன்த்யா॒ மஹ்யம்॑ த்3வி॒பதே॒3 சது॑ஷ்பதே3 ச॒ ஶான்திம்॑ கரோமி ஶான்தி॑ர்மே அஸ்து॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஏஹ॒ ஶ்ரீஶ்ச॒ ஹ்ரீஶ்ச॒ த்4ருதி॑ஶ்ச॒ தபோ॑ மே॒தா4 ப்ர॑தி॒ஷ்டா2 ஶ்ர॒த்3தா4 ஸ॒த்யம் த4ர்ம॑ஶ்சை॒தானி॒ மோத்தி॑ஷ்ட2ன்த॒-மனூத்தி॑ஷ்ட2ன்து॒ மா மா॒க்॒3 ஶ்ரீஶ்ச॒ ஹ்ரீஶ்ச॒ த்4ருதி॑ஶ்ச॒ தபோ॑ மே॒தா4 ப்ர॑தி॒ஷ்டா2 ஶ்ர॒த்3தா4 ஸ॒த்யம் த4ர்ம॑ஶ்சை॒தானி॑ மா॒ மா ஹா॑ஸிஷு: ।

உதா3யு॑ஷா ஸ்வா॒யுஷோதோ॑3ஷதீ3னா॒க்3ம்॒ ரஸே॒னோத்ப॒ர்ஜன்ய॑ஸ்ய॒ ஶுஷ்மே॒ணோத3ஸ்தா2ம॒ம்ருதா॒க்3ம்॒ அனு॑ । தச்சக்ஷு॑ர்-தே॒3வஹி॑தம் பு॒ரஸ்தா᳚ச்சு॒க்ரமு॒ச்சர॑த் ।

பஶ்யே॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் நன்தா॑3ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் மோதா॑3ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ப4வா॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தக்3ம் ஶ்ரு॒ணவா॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் பப்3ர॑வாம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தமஜீ॑தாஸ்யாம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ஜோக்ச॒ ஸூர்யம்॑ த்3ரு॒ஷே ।

ய உத॑3கா3ன்மஹ॒தோர்ணவா᳚த்3-வி॒ப்4ராஜ॑மானஸ்ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்4யா॒த்2ஸமா॑ வ்ருஷ॒போ4 லோ॑ஹிதா॒க்ஷஸூர்யோ॑ விப॒ஶ்சின்மன॑ஸா புனாது ॥

ப்3ரஹ்ம॑ண॒ஶ்சோத॒ன்யஸி॒ ப்3ரஹ்ம॑ண ஆ॒ணீஸ்தோ॒2 ப்3ராஹ்ம॑ண ஆ॒வப॑னமஸி தா4ரி॒தேயம் ப்ரு॑தி॒2வீ ப்3ரஹ்ம॑ணா ம॒ஹீ தா॑3ரி॒தமே॑னேன ம॒ஹத3ன்॒தரி॑க்ஷம்॒ தி3வம்॑ தா3தா4ர ப்ருதி॒2வீக்3ம் ஸதே3வாம்॒ யத॒3ஹம் வேத॒3 தத॒3ஹம் தா॑4ரயாணி॒ மாமத்3வேதோ3தி॒2 விஸ்ர॑ஸத் ।

மே॒தா॒4ம॒னீ॒ஷே மாவி॒ஶதாக்3ம் ஸ॒மீசீ॑ பூ॒4தஸ்ய॒ ப4வ்ய॒ஸ்யாவ॑ருத்4யை॒ ஸர்வ॒மாயு॑ரயாணி॒ ஸர்வ॒மாயு॑ரயாணி ।

ஆ॒பி4ர்-கீ॒3ர்பி4 ர்யத3தோ॑ன ஊ॒னமாப்யா॑யய ஹரிவோ॒ வர்த॑4மான: । ய॒தா3 ஸ்தோ॒த்ருப்4யோ॒ மஹி॑ கோ॒3த்ரா ரு॒ஜாஸி॑ பூ4யிஷ்ட॒2பா4ஜோ॒ அத॑4 தே ஸ்யாம । ப்3ரஹ்ம॒ ப்ராவா॑தி3ஷ்ம॒ தன்னோ॒ மா ஹா॑ஸீத் ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் ஸம் த்வா॑ ஸிஞ்சாமி॒ யஜு॑ஷா ப்ர॒ஜாமாயு॒ர்த4னம்॑ ச ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் ஶம் நோ॑ மி॒த்ர: ஶம் வரு॑ண: । ஶம் நோ॑ ப4வத்வர்ய॒மா । ஶம் ந॒ இன்த்3ரோ॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி:॑ । ஶம் நோ॒ விஷ்ணு॑ருருக்ர॒ம: । நமோ॒ ப்3ரஹ்ம॑ணே । நம॑ஸ்தே வாயோ । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்3ரஹ்மா॑ஸி । த்வாமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ வதி3ஷ்யாமி । ரு॒தம் வ॑தி3ஷ்யாமி । ஸ॒த்யம் வ॑தி3ஷ்யாமி । தன்மாம॑வது । தத்3வ॒க்தார॑மவது । அவ॑து॒ மாம் । அவ॑து வ॒க்தாரம்᳚ ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் தச்ச2ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா॒3தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ । கா॒3தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை3வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந: । ஸ்வ॒ஸ்திர்-மானு॑ஷேப்4ய: । ஊ॒ர்த்4வம் ஜி॑கா3து பே4ஷ॒ஜம் । ஶம் நோ॑ அஸ்து த்3வி॒பதே᳚3 । ஶம் சது॒ஷ்பதே3 ।

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑ வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு4னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை । தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑4தமஸ்து॒ மா வி॑த்3விஷா॒வஹை᳚ ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑ வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு4னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை । தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑4தமஸ்து॒ மா வி॑த்3விஷா॒வஹை᳚ ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑ வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு4னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை । தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑4தமஸ்து॒ மா வி॑த்3விஷா॒வஹை᳚ ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥
 
ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॒ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಷ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂ॑ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿ॑ನ್ವಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।

ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಶಾಂ॒ತಾ ಸಾಗ್ನಿನಾ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಸಾಮೇ॑ ಶಾ॒ಂತಾ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು । ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಗ್ಂ ಶಾಂ॒ತಂ ತದ್ವಾ॒ಯುನಾ॑ ಶಾಂ॒ತಂ ತನ್ಮೇ॑ ಶಾಂ॒ತಗ್ಂ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು । ದ್ಯೌಶ್ಶಾಂ॒ತಾ॒ ಸಾದಿ॒ತ್ಯೇನ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಸಾ ಮೇ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು ।

ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಶಾಂತಿ॑ರಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಗ್ಂ॒ ಶಾಂತಿ॒ರ್-ದ್ಯೌ-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ದಿಶ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ರವಾಂತರದಿ॒ಶಾ-ಶ್ಶಾಂತಿ॑ ರ॒ಗ್ನಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ॑ರ್-ವಾ॒ಯು-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ರಾದಿ॒ತ್ಯ-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ಶ್ಚಂದ್ರ॒ಮಾ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ ರಾಪ॒ಶ್ಶಾಂತಿ॒-ರೋಷ॑ಧಯ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ವನ॒ಸ್ಪತ॑ಯ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ಗೌ॑-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ರ॒ಜಾ-ಶಾಂತಿ-ರಶ್ವ॒-ಶ್ಶಾಂತಿಃ॒ ಪುರು॑ಷ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒-ಬ್ರಹ್ಮ॒-ಶಾಂತಿ॑ರ್-ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣ-ಶ್ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ॑-ರೇವ ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ॑-ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ।

ತಯಾ॒ಹಗ್ಂ ಶಾನ್॒ತ್ಯಾ॒ ಸ॑ರ್ವಶಾಂ॒ತ್ಯಾ॒ ಮಹ್ಯಂ॑ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ಚ॒ ಶಾಂತಿಂ॑ ಕರೋಮಿ ಶಾಂತಿ॑ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಏಹ॒ ಶ್ರೀಶ್ಚ॒ ಹ್ರೀಶ್ಚ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ತಪೋ॑ ಮೇ॒ಧಾ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಸ॒ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ॑ಶ್ಚೈ॒ತಾನಿ॒ ಮೋತ್ತಿ॑ಷ್ಠಂತ॒-ಮನೂತ್ತಿ॑ಷ್ಠಂತು॒ ಮಾ ಮಾ॒ಗ್॒ ಶ್ರೀಶ್ಚ॒ ಹ್ರೀಶ್ಚ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ತಪೋ॑ ಮೇ॒ಧಾ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಸ॒ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ॑ಶ್ಚೈ॒ತಾನಿ॑ ಮಾ॒ ಮಾ ಹಾ॑ಸಿಷುಃ ।

ಉದಾಯು॑ಷಾ ಸ್ವಾ॒ಯುಷೋದೋ॑ಷದೀನಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಸೇ॒ನೋತ್ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಶುಷ್ಮೇ॒ಣೋದಸ್ಥಾಮ॒ಮೃತಾ॒ಗ್ಂ॒ ಅನು॑ । ತಚ್ಚಕ್ಷು॑ರ್-ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ಚ್ಚು॒ಕ್ರಮು॒ಚ್ಚರ॑ತ್ ।

ಪಶ್ಯೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ನಂದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಮೋದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಭವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಗ್ಂ ಶೃ॒ಣವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಪಬ್ರ॑ವಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಮಜೀ॑ತಾಸ್ಯಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೋಕ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೃ॒ಷೇ ।

ಯ ಉದ॑ಗಾನ್ಮಹ॒ತೋಽರ್ಣವಾ᳚ದ್-ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನಸ್ಸರಿ॒ರಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯಾ॒ಥ್ಸಮಾ॑ ವೃಷ॒ಭೋ ಲೋ॑ಹಿತಾ॒ಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ॑ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿನ್ಮನ॑ಸಾ ಪುನಾತು ॥

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಶ್ಚೋತ॒ನ್ಯಸಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಆ॒ಣೀಸ್ಥೋ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಣ ಆ॒ವಪ॑ನಮಸಿ ಧಾರಿ॒ತೇಯಂ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ಮ॒ಹೀ ದಾ॑ರಿ॒ತಮೇ॑ನೇನ ಮ॒ಹದನ್॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ದಿವಂ॑ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀಗ್ಂ ಸದೇವಾಂ॒ ಯದ॒ಹಂ ವೇದ॒ ತದ॒ಹಂ ಧಾ॑ರಯಾಣಿ॒ ಮಾಮದ್ವೇದೋಽಥಿ॒ ವಿಸ್ರ॑ಸತ್ ।

ಮೇ॒ಧಾ॒ಮ॒ನೀ॒ಷೇ ಮಾವಿ॒ಶತಾಗ್ಂ ಸ॒ಮೀಚೀ॑ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॒ ಭವ್ಯ॒ಸ್ಯಾವ॑ರುಧ್ಯೈ॒ ಸರ್ವ॒ಮಾಯು॑ರಯಾಣಿ॒ ಸರ್ವ॒ಮಾಯು॑ರಯಾಣಿ ।

ಆ॒ಭಿರ್-ಗೀ॒ರ್ಭಿ ರ್ಯದತೋ॑ನ ಊ॒ನಮಾಪ್ಯಾ॑ಯಯ ಹರಿವೋ॒ ವರ್ಧ॑ಮಾನಃ । ಯ॒ದಾ ಸ್ತೋ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ಮಹಿ॑ ಗೋ॒ತ್ರಾ ರು॒ಜಾಸಿ॑ ಭೂಯಿಷ್ಠ॒ಭಾಜೋ॒ ಅಧ॑ ತೇ ಸ್ಯಾಮ । ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಪ್ರಾವಾ॑ದಿಷ್ಮ॒ ತನ್ನೋ॒ ಮಾ ಹಾ॑ಸೀತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಸಂ ತ್ವಾ॑ ಸಿಂಚಾಮಿ॒ ಯಜು॑ಷಾ ಪ್ರ॒ಜಾಮಾಯು॒ರ್ಧನಂ॑ ಚ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಃ ಶಂ ವರು॑ಣಃ । ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ । ಶಂ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ । ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ । ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಾಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಋ॒ತಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಸ॒ತ್ಯಂ ವ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ತನ್ಮಾಮ॑ವತು । ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮವತು । ಅವ॑ತು॒ ಮಾಂ । ಅವ॑ತು ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ತಚ್ಛಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್-ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಂ । ಶಂ ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॒ಷ್ಪದೇ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ശാംതി മംത്രമ്

ആപോ॒ ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॒ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസ॒സ്തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ഷ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അരം॑ഗമാമവോ॒ യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജി॑ന്വഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ ।

പൃ॒ഥി॒വീ ശാം॒താ സാഗ്നിനാ॑ ശാം॒താ സാമേ॑ ശാ॒ംതാ ശുചഗ്മ്॑ ശമയതു । അം॒തരി॑ക്ഷഗ്മ് ശാം॒തം തദ്വാ॒യുനാ॑ ശാം॒തം തന്മേ॑ ശാം॒തഗ്മ് ശുചഗ്മ്॑ ശമയതു । ദ്യൌശ്ശാം॒താ॒ സാദി॒ത്യേന॑ ശാം॒താ സാ മേ॑ ശാം॒താ ശുചഗ്മ്॑ ശമയതു ।

പൃ॒ഥി॒വീ ശാംതി॑രം॒തരി॑ക്ഷ॒ഗ്മ്॒ ശാംതി॒ര്-ദ്യൌ-ശ്ശാംതി॒ര്-ദിശ॒-ശ്ശാംതി॑-രവാംതരദി॒ശാ-ശ്ശാംതി॑ ര॒ഗ്നി-ശ്ശാംതി॑ര്-വാ॒യു-ശ്ശാംതി॑-രാദി॒ത്യ-ശ്ശാംതി॑-ശ്ചംദ്ര॒മാ॒-ശ്ശാംതി॒ര്-നക്ഷ॑ത്രാണി॒-ശ്ശാംതി രാപ॒ശ്ശാംതി॒-രോഷ॑ധയ॒-ശ്ശാംതി॒ര്-വന॒സ്പത॑യ॒-ശ്ശാംതി॒ര്-ഗൌ॑-ശ്ശാംതി॑-ര॒ജാ-ശാംതി-രശ്വ॒-ശ്ശാംതിഃ॒ പുരു॑ഷ॒-ശ്ശാംതി॒-ബ്രഹ്മ॒-ശാംതി॑ര്-ബ്രാഹ്മ॒ണ-ശ്ശാംതി-ശാംതി॑-രേവ ശാംതി-ശാംതി॑-ര്മേ അസ്തു॒ ശാംതിഃ॑ ।

തയാ॒ഹഗ്മ് ശാന്॒ത്യാ॒ സ॑ര്വശാം॒ത്യാ॒ മഹ്യം॑ ദ്വി॒പദേ॒ ചതു॑ഷ്പദേ ച॒ ശാംതിം॑ കരോമി ശാംതി॑ര്മേ അസ്തു॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഏഹ॒ ശ്രീശ്ച॒ ഹ്രീശ്ച॒ ധൃതി॑ശ്ച॒ തപോ॑ മേ॒ധാ പ്ര॑തി॒ഷ്ഠാ ശ്ര॒ദ്ധാ സ॒ത്യം ധര്മ॑ശ്ചൈ॒താനി॒ മോത്തി॑ഷ്ഠംത॒-മനൂത്തി॑ഷ്ഠംതു॒ മാ മാ॒ഗ്॒ ശ്രീശ്ച॒ ഹ്രീശ്ച॒ ധൃതി॑ശ്ച॒ തപോ॑ മേ॒ധാ പ്ര॑തി॒ഷ്ഠാ ശ്ര॒ദ്ധാ സ॒ത്യം ധര്മ॑ശ്ചൈ॒താനി॑ മാ॒ മാ ഹാ॑സിഷുഃ ।

ഉദായു॑ഷാ സ്വാ॒യുഷോദോ॑ഷദീനാ॒ഗ്മ്॒ രസേ॒നോത്പ॒ര്ജന്യ॑സ്യ॒ ശുഷ്മേ॒ണോദസ്ഥാമ॒മൃതാ॒ഗ്മ്॒ അനു॑ । തച്ചക്ഷു॑ര്-ദേ॒വഹി॑തം പു॒രസ്താ᳚ച്ചു॒ക്രമു॒ച്ചര॑ത് ।

പശ്യേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജീവേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം നംദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം മോദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ഭവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തഗ്മ് ശൃ॒ണവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം പബ്ര॑വാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തമജീ॑താസ്യാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജോക്ച॒ സൂര്യം॑ ദൃ॒ഷേ ।

യ ഉദ॑ഗാന്മഹ॒തോഽര്ണവാ᳚ദ്-വി॒ഭ്രാജ॑മാനസ്സരി॒രസ്യ॒ മധ്യാ॒ഥ്സമാ॑ വൃഷ॒ഭോ ലോ॑ഹിതാ॒ക്ഷസൂര്യോ॑ വിപ॒ശ്ചിന്മന॑സാ പുനാതു ॥

ബ്രഹ്മ॑ണ॒ശ്ചോത॒ന്യസി॒ ബ്രഹ്മ॑ണ ആ॒ണീസ്ഥോ॒ ബ്രാഹ്മ॑ണ ആ॒വപ॑നമസി ധാരി॒തേയം പൃ॑ഥി॒വീ ബ്രഹ്മ॑ണാ മ॒ഹീ ദാ॑രി॒തമേ॑നേന മ॒ഹദന്॒തരി॑ക്ഷം॒ ദിവം॑ ദാധാര പൃഥി॒വീഗ്മ് സദേവാം॒ യദ॒ഹം വേദ॒ തദ॒ഹം ധാ॑രയാണി॒ മാമദ്വേദോഽഥി॒ വിസ്ര॑സത് ।

മേ॒ധാ॒മ॒നീ॒ഷേ മാവി॒ശതാഗ്മ് സ॒മീചീ॑ ഭൂ॒തസ്യ॒ ഭവ്യ॒സ്യാവ॑രുധ്യൈ॒ സര്വ॒മായു॑രയാണി॒ സര്വ॒മായു॑രയാണി ।

ആ॒ഭിര്-ഗീ॒ര്ഭി ര്യദതോ॑ന ഊ॒നമാപ്യാ॑യയ ഹരിവോ॒ വര്ധ॑മാനഃ । യ॒ദാ സ്തോ॒തൃഭ്യോ॒ മഹി॑ ഗോ॒ത്രാ രു॒ജാസി॑ ഭൂയിഷ്ഠ॒ഭാജോ॒ അധ॑ തേ സ്യാമ । ബ്രഹ്മ॒ പ്രാവാ॑ദിഷ്മ॒ തന്നോ॒ മാ ഹാ॑സീത് ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം സം ത്വാ॑ സിംചാമി॒ യജു॑ഷാ പ്ര॒ജാമായു॒ര്ധനം॑ ച ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം ശം നോ॑ മി॒ത്രഃ ശം വരു॑ണഃ । ശം നോ॑ ഭവത്വര്യ॒മാ । ശം ന॒ ഇംദ്രോ॒ ബൃഹ॒സ്പതിഃ॑ । ശം നോ॒ വിഷ്ണു॑രുരുക്ര॒മഃ । നമോ॒ ബ്രഹ്മ॑ണേ । നമ॑സ്തേ വായോ । ത്വമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മാ॑സി । ത്വാമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മ॑ വദിഷ്യാമി । ഋ॒തം വ॑ദിഷ്യാമി । സ॒ത്യം വ॑ദിഷ്യാമി । തന്മാമ॑വതു । തദ്വ॒ക്താര॑മവതു । അവ॑തു॒ മാമ് । അവ॑തു വ॒ക്താരമ്᳚ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം തച്ഛം॒ യോരാവൃ॑ണീമഹേ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞായ॑ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞപ॑തയേ । ദൈവീ᳚ സ്വ॒സ്തിര॑സ്തു നഃ । സ്വ॒സ്തിര്-മാനു॑ഷേഭ്യഃ । ഊ॒ര്ധ്വം ജി॑ഗാതു ഭേഷ॒ജം । ശം നോ॑ അസ്തു ദ്വി॒പദേ᳚ । ശം ചതു॒ഷ്പദേ ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം സ॒ഹ നാ॑ വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ । തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം സ॒ഹ നാ॑ വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ । തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം സ॒ഹ നാ॑ വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ । തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥


buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top