శ్రీ సూక్తమ్ - Sri Suktham

శ్రీ సూక్తమ్ - Sri Suktham

శ్రీ సూక్తమ్ - Sri Suktham

ఓం ‖ హిర'ణ్యవర్ణాం హరి'ణీం సువర్ణ'రజతస్ర'జాం | చన్ద్రాం హిరణ్మ'యీం లక్ష్మీం జాత'వేదో మ ఆవ'హ ‖

తాం మ ఆవ'హ జాత'వేదో లక్ష్మీమన'పగామినీ''మ్ |
యస్యాం హిర'ణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురు'షానహమ్ ‖

అశ్వపూర్వాం ర'థమధ్యాం హస్తినా''ద-ప్రబోధి'నీమ్ |
శ్రియం' దేవీముప'హ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జు'షతామ్ ‖

కాం సో''స్మితాం హిర'ణ్యప్రాకారా'మార్ద్రాం జ్వలం'తీం తృప్తాం తర్పయం'తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవ'ర్ణాం తామిహోప'హ్వయే శ్రియమ్ ‖

చన్ద్రాం ప్ర'భాసాం యశసా జ్వలం'తీం శ్రియం' లోకే దేవజు'ష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీ'మీం శర'ణమహం ప్రప'ద్యేఽలక్ష్మీర్మే' నశ్యతాం త్వాం వృ'ణే ‖

ఆదిత్యవ'ర్ణే తపసోఽధి'జాతో వనస్పతిస్తవ' వృక్షోఽథ బిల్వః |
తస్య ఫలా'ని తపసాను'దన్తు మాయాన్త'రాయాశ్చ' బాహ్యా అ'లక్ష్మీః ‖

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణి'నా సహ |
ప్రాదుర్భూతోఽస్మి' రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృ'ద్ధిం దదాదు' మే ‖

క్షుత్పి'పాసామ'లాం జ్యేష్ఠామ'లక్షీం నా'శయామ్యహమ్ |
అభూ'తిమస'మృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణు'ద మే గృహాత్ ‖

గంధద్వారాం దు'రాధర్షాం నిత్యపు'ష్టాం కరీషిణీ''మ్ |
ఈశ్వరీగం' సర్వ'భూతానాం తామిహోప'హ్వయే శ్రియమ్ ‖

మన'సః కామమాకూతిం వాచః సత్యమ'శీమహి |
పశూనాం రూపమన్య'స్య మయి శ్రీః శ్ర'యతాం యశః' ‖

కర్దమే'న ప్ర'జాభూతా మయి సమ్భ'వ కర్దమ |
శ్రియం' వాసయ' మే కులే మాతరం' పద్మమాలి'నీమ్ ‖

ఆపః' సృజన్తు' స్నిగ్దాని చిక్లీత వ'స మే గృహే |
ని చ' దేవీం మాతరం శ్రియం' వాసయ' మే కులే ‖

ఆర్ద్రాం పుష్కరి'ణీం పుష్టిం సువర్ణామ్ హే'మమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మ'యీం లక్ష్మీం జాత'వేదో మ ఆవ'హ ‖

ఆర్ద్రాం యః కరి'ణీం యష్టిం పింగలామ్ ప'ద్మమాలినీమ్ |
చన్ద్రాం హిరణ్మ'యీం లక్ష్మీం జాత'వేదో మ ఆవ'హ ‖

తాం మ ఆవ'హ జాత'వేదో లక్షీమన'పగామినీ''మ్ |
యస్యాం హిర'ణ్యం ప్రభూ'తం గావో' దాస్యోఽశ్వా''న్, విన్దేయం పురు'షానహమ్ ‖

ఓం మహాదేవ్యై చ' విద్మహే' విష్ణుపత్నీ చ' ధీమహి | తన్నో' లక్ష్మీః ప్రచోదయా''త్ ‖

శ్రీ-ర్వర్చ'స్వ-మాయు'ష్య-మారో''గ్యమావీ'ధాత్ పవ'మానం మహీయతే'' | ధాన్యం ధనం పశుం బహుపు'త్రలాభం శతసం''వత్సరం దీర్ఘమాయుః' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాన్తిః' ‖

This stotram is in सरल दॆवनागरी(हिंन्दी) - హిందీ - దేవనాగరి 

ॐ ‖ हिर'ण्यवर्णां हरि'णीं सुवर्ण'रजतस्र'जां | चंद्रां हिरण्म'यीं लक्ष्मीं जात'वेदो म आव'ह ‖

तां म आव'ह जात'वेदो लक्ष्मीमन'पगामिनी''म् |
यस्यां हिर'ण्यं विंदेयं गामश्वं पुरु'षानहम् ‖

अश्वपूर्वां र'थमध्यां हस्तिना''द-प्रबोधि'नीम् |
श्रियं' देवीमुप'ह्वये श्रीर्मा देवीर्जु'षताम् ‖

कां सो''स्मितां हिर'ण्यप्राकारा'मार्द्रां ज्वलं'तीं तृप्तां तर्पयं'तीम् |
पद्मे स्थितां पद्मव'र्णां तामिहोप'ह्वये श्रियम् ‖

चंद्रां प्र'भासां यशसा ज्वलं'तीं श्रियं' लोके देवजु'ष्टामुदाराम् |
तां पद्मिनी'मीं शर'णमहं प्रप'द्येऽलक्ष्मीर्मे' नश्यतां त्वां वृ'णे ‖

आदित्यव'र्णे तपसोऽधि'जातो वनस्पतिस्तव' वृक्षोऽथ बिल्वः |
तस्य फला'नि तपसानु'दंतु मायांत'रायाश्च' बाह्या अ'लक्ष्मीः ‖

उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणि'ना सह |
प्रादुर्भूतोऽस्मि' राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृ'द्धिं ददादु' मे ‖

क्षुत्पि'पासाम'लां ज्येष्ठाम'लक्षीं ना'शयाम्यहम् |
अभू'तिमस'मृद्धिं च सर्वां निर्णु'द मे गृहात् ‖

गंधद्वारां दु'राधर्षां नित्यपु'ष्टां करीषिणी''म् |
ईश्वरीग्^म्' सर्व'भूतानां तामिहोप'ह्वये श्रियम् ‖

मन'सः काममाकूतिं वाचः सत्यम'शीमहि |
पशूनां रूपमन्य'स्य मयि श्रीः श्र'यतां यशः' ‖

कर्दमे'न प्र'जाभूता मयि संभ'व कर्दम |
श्रियं' वासय' मे कुले मातरं' पद्ममालि'नीम् ‖

आपः' सृजंतु' स्निग्दानि चिक्लीत व'स मे गृहे |
नि च' देवीं मातरं श्रियं' वासय' मे कुले ‖

आर्द्रां पुष्करि'णीं पुष्टिं सुवर्णाम् हे'ममालिनीम् |
सूर्यां हिरण्म'यीं लक्ष्मीं जात'वेदो म आव'ह ‖

आर्द्रां यः करि'णीं यष्टिं पिंगलाम् प'द्ममालिनीम् |
चंद्रां हिरण्म'यीं लक्ष्मीं जात'वेदो म आव'ह ‖

तां म आव'ह जात'वेदो लक्षीमन'पगामिनी''म् |
यस्यां हिर'ण्यं प्रभू'तं गावो' दास्योऽश्वा''न्, विंदेयं पुरु'षानहम् ‖

ॐ महादेव्यै च' विद्महे' विष्णुपत्नी च' धीमहि | तन्नो' लक्ष्मीः प्रचोदया''त् ‖

श्री-र्वर्च'स्व-मायु'ष्य-मारो''ग्यमावी'धात् पव'मानं महीयते'' | धान्यं धनं पशुं बहुपु'त्रलाभं शतसं''वत्सरं दीर्घमायुः' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः' ‖

This is in romanized sanskrit ఆంగ్లభాషలో - ŚRĪ SŪKTAM

oṃ ‖ hira'ṇyavarṇāṃ hari'ṇīṃ suvarṇa'rajatasra'jāṃ | chandrāṃ hiraṇma'yīṃ lakśhmīṃ jāta'vedo ma āva'ha ‖

tāṃ ma āva'ha jāta'vedo lakśhmīmana'pagāminī''m |
yasyāṃ hira'ṇyaṃ vindeyaṃ gāmaśvaṃ puru'śhānaham ‖

aśvapūrvāṃ ra'thamadhyāṃ hastinā''da-prabodhi'nīm |
śriya'ṃ devīmupa'hvaye śrīrmā devīrju'śhatām ‖

kāṃ so''smitāṃ hira'ṇyaprākārā'mārdrāṃ jvala'ntīṃ tṛptāṃ tarpaya'ntīm |
padme sthitāṃ padmava'rṇāṃ tāmihopa'hvaye śriyam ‖

chandrāṃ pra'bhāsāṃ yaśasā jvala'ntīṃ śriya'ṃ loke devaju'śhṭāmudārām |
tāṃ padminī'mīṃ śara'ṇamahaṃ prapa'dyealakśhmīrme' naśyatāṃ tvāṃ vṛ'ṇe ‖

ādityava'rṇe tapasoadhi'jāto vanaspatistava' vṛkśhoatha bilvaḥ |
tasya phalā'ni tapasānu'dantu māyānta'rāyāścha' bāhyā a'lakśhmīḥ ‖

upaitu māṃ devasakhaḥ kīrtiścha maṇi'nā saha |
prādurbhūtoasmi' rāśhṭre'smin kīrtimṛ'ddhiṃ dadādu' me ‖

kśhutpi'pāsāma'lāṃ jyeśhṭhāma'lakśhīṃ nā'śayāmyaham |
abhū'timasa'mṛddhiṃ cha sarvāṃ nirṇu'da me gṛhāt ‖

gandhadvārāṃ du'rādharśhāṃ nityapu'śhṭāṃ karīśhiṇī''m |
īśvarīg'ṃ sarva'bhūtānāṃ tāmihopa'hvaye śriyam ‖

mana'saḥ kāmamākūtiṃ vāchaḥ satyama'śīmahi |
paśūnāṃ rūpamanya'sya mayi śrīḥ śra'yatāṃ yaśa'ḥ ‖

kardame'na pra'jābhūtā mayi sambha'va kardama |
śriya'ṃ vāsaya' me kule mātara'ṃ padmamāli'nīm ‖

āpa'ḥ sṛjantu' snigdāni chiklīta va'sa me gṛhe |
ni cha' devīṃ mātaraṃ śriya'ṃ vāsaya' me kule ‖

ārdrāṃ puśhkari'ṇīṃ puśhṭiṃ suvarṇām he'mamālinīm |
sūryāṃ hiraṇma'yīṃ lakśhmīṃ jāta'vedo ma āva'ha ‖

ārdrāṃ yaḥ kari'ṇīṃ yaśhṭiṃ piṅgalām pa'dmamālinīm |
chandrāṃ hiraṇma'yīṃ lakśhmīṃ jāta'vedo ma āva'ha ‖

tāṃ ma āva'ha jāta'vedo lakśhīmana'pagāminī''m |
yasyāṃ hira'ṇyaṃ prabhū'taṃ gāvo' dāsyoaśvā''n, vindeyaṃ puru'śhānaham ‖

oṃ mahādevyai cha' vidmahe' viśhṇupatnī cha' dhīmahi | tanno' lakśhmīḥ prachodayā''t ‖

śrī-rvarcha'sva-māyu'śhya-māro''gyamāvī'dhāt pava'mānaṃ mahīyate'' | dhānyaṃ dhanaṃ paśuṃ bahupu'tralābhaṃ śatasa''ṃvatsaraṃ dīrghamāyu'ḥ ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

సంకలనం: కోటేశ్వర్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top