గణపతి అథర్వ షీర్షమ్ - Ganapathi Atharva Shheersham

0

గణపతి అథర్వ షీర్షమ్ - Ganapathi Atharva Shheersham

గణపతి అథర్వ షీర్షమ్ (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్)


‖ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షమ్) ‖

ఓం భద్రం కర్ణే'భిః శృణుయామ' దేవాః | భద్రం ప'శ్యేమాక్షభిర్యజ'త్రాః | స్థిరైరంగై''స్తుష్ఠువాగ్^ం స'స్తనూభిః' | వ్యశే'మ దేవహి'తం యదాయుః' | స్వస్తి న ఇంద్రో' వృద్ధశ్ర'వాః | స్వస్తి నః' పూషా విశ్వవే'దాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరి'ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతి'ర్దధాతు ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం నమ'స్తే గణప'తయే | త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వ'మసి | త్వమేవ కేవలం కర్తా'ఽసి | త్వమేవ కేవలం ధర్తా'ఽసి | త్వమేవ కేవలం హర్తా'ఽసి | త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం' బ్రహ్మాసి | త్వం సాక్షాదాత్మా'ఽసి నిత్యమ్ ‖ 1 ‖
ఋ'తం వచ్మి | స'త్యం వచ్మి ‖ 2 ‖

అవ త్వం మామ్ | అవ' వక్తారమ్'' | అవ' శ్రోతారమ్'' | అవ' దాతారమ్'' | అవ' ధాతారమ్'' | అవానూచానమ'వ శిష్యమ్ | అవ' పశ్చాత్తా''త్ | అవ' పురస్తా''త్ | అవోత్తరాత్తా''త్ | అవ' దక్షిణాత్తా''త్ | అవ' చోర్ధ్వాత్తా''త్ | అవాధరాత్తా''త్ | సర్వతో మాం పాహి పాహి' సమంతాత్ ‖ 3 ‖

త్వం వాఙ్మయ'స్త్వం చిన్మయః | త్వమానందమయ'స్త్వం బ్రహ్మమయః | త్వం సచ్చిదానందాఽద్వి'తీయోఽసి | త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా'సి | త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన'మయోఽసి ‖ 4 ‖

సర్వం జగదిదం త్వ'త్తో జాయతే | సర్వం జగదిదం త్వ'త్తస్తిష్ఠతి | సర్వం జగదిదం త్వయి లయ'మేష్యతి | సర్వం జగదిదం త్వయి' ప్రత్యేతి | త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని'లో నభః | త్వం చత్వారి వా''క్పదాని ‖ 5 ‖

త్వం గుణత్ర'యాతీతః | త్వం అవస్థాత్ర'యాతీతః | త్వం దేహత్ర'యాతీతః | త్వం కాలత్ర'యాతీతః | త్వం మూలాధారస్థితో'ఽసి నిత్యమ్ | త్వం శక్తిత్ర'యాత్మకః | త్వాం యోగినో ధ్యాయ'ంతి నిత్యమ్ | త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోమ్ ‖ 6 ‖

గణాదిం'' పూర్వ'ముచ్చార్య వర్ణాదీం'' స్తదనంతరమ్ | అనుస్వారః ప'రతరః | అర్ధే''ందులసితమ్ | తారే'ణ ఋద్ధమ్ | ఎతత్తవ మను'స్వరూపమ్ | గకారః పూ''ర్వరూపమ్ | అకారో మధ్య'మరూపమ్ | అనుస్వారశ్చా''ంత్యరూపమ్ | బిందురుత్త'రరూపమ్ | నాదః' సంధానమ్ | సగంహి'తా సంధిః | సైషా గణే'శవిద్యా | గణ'క ఋషిః | నిచృద్గాయ'త్రీచ్ఛందః | శ్రీ మహాగణపతి'ర్దేవతా | ఓం గం గణప'తయే నమః ‖ 7 ‖

ఏకదంతాయ' విద్మహే' వక్రతుండాయ' ధీమహి |
తన్నో' దంతిః ప్రచోదయా''త్ ‖ 8 ‖

ఏకదన్తం చ'తుర్హస్తం పాశమం'కుశధారి'ణమ్ | రదం' చ వర'దం హస్తైర్బిభ్రాణం' మూషకధ్వ'జమ్ | రక్తం' లంబోద'రం శూర్పకర్ణకం' రక్తవాస'సమ్ | రక్త'గంధాను'లిప్తాంగం రక్తపు'ష్పైః సుపూజి'తమ్ | భక్తా'నుకంపి'నం దేవం జగత్కా'రణమచ్యు'తమ్ | ఆవి'ర్భూతం చ' సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతే''ః పురుషాత్ప'రమ్ | ఏవం' ధ్యాయతి' యో నిత్యం స యోగీ' యోగినాం వ'రః ‖ 9 ‖

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే
నమః ‖ 10 ‖

ఏతదథర్వశీర్షం యోఽధీతే | స బ్రహ్మభూయా'య కల్పతే | స సర్వవిఘ్నై''ర్న బాధ్యతే | స సర్వతః సుఖ'మేధతే | స పంచమహాపాపా''త్ ప్రముచ్యతే | సాయమ'ధీయానో దివసకృతం పాపం' నాశయతి | ప్రాతర'ధీయానో రాత్రికృతం పాపం' నాశయతి | సాయం ప్రాతః ప్ర'యుంజానో పాపోఽపా'పో భవతి | ధర్మార్థకామమోక్షం' చ విందతి | ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ' న దేయమ్ | యో యది మో'హాద్ దాస్యతి స పాపీ'యాన్ భవతి | సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ'మధీతే | తం తమనే'న సాధయేత్ ‖ 11 ‖

అనేన గణపతిమ'భిషించతి | స వా'గ్మీ భవతి | చతుర్థ్యామన'శ్నన్ జపతి స విద్యా'వాన్ భవతి | ఇత్యథర్వ'ణవాక్యమ్ | బ్రహ్మాద్యాచర'ణం విద్యాన్న బిభేతి కదా'చనేతి ‖ 12 ‖

యో దూర్వాంకు'రైర్యజతి స వైశ్రవణోప'మో భవతి | యో లా'జైర్యజతి స యశో'వాన్ భవతి | స మేధా'వాన్ భవతి | యో మోదకసహస్రే'ణ యజతి స వాంఛితఫలమ'వాప్నోతి | యః సాజ్య సమి'ద్భిర్యజతి స సర్వం లభతే స స'ర్వం లభతే ‖ 13 ‖

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా'హయిత్వా సూర్యవర్చ'స్వీ భవతి | సూర్యగ్రహే మ'హానద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జప్త్వా సిద్ధమ'ంత్రో భవతి | మహావిఘ్నా''త్ ప్రముచ్యతే | మహాదోషా''త్ ప్రముచ్యతే | మహాపాపా''త్ ప్రముచ్యతే | మహాప్రత్యవాయా''త్ ప్రముచ్యతే | స సర్వ'విద్భవతి స సర్వ'విద్భవతి | య ఏ'వం వేద | ఇత్యు'పనిష'త్ ‖ 14 ‖

ఓం భద్రం కర్ణే'భిః శృణుయామ' దేవాః | భద్రం ప'శ్యేమాక్షభిర్యజ'త్రాః | స్థిరైరంగై''స్తుష్ఠువాగ్^ం స'స్తనూభిః' | వ్యశే'మ దేవహి'తం యదాయుః' | స్వస్తి న ఇంద్రో' వృద్ధశ్ర'వాః | స్వస్తి నః' పూషా విశ్వవే'దాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరి'ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతి'ర్దధాతు ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖


దేవనాగరి భాషలో -  गणपति अथर्व षीर्षम् (गणपत्यथर्वषीर्षोपनिषत्)

‖ गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत् (श्री गणेषाथर्वषीर्षम्) ‖

ॐ भद्रं कर्णे'भिः शृणुयाम' देवाः | भद्रं प'श्येमाक्षभिर्यज'त्राः | स्थिरैरङ्गै''स्तुष्ठुवाग्^ं स'स्तनूभिः' | व्यशे'म देवहि'तं यदायुः' | स्वस्ति न इन्द्रो' वृद्धश्र'वाः | स्वस्ति नः' पूषा विश्ववे'दाः | स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरि'ष्टनेमिः | स्वस्ति नो बृहस्पति'र्दधातु ‖

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः' ‖

ॐ नम'स्ते गणप'तये | त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्व'मसि | त्वमेव केवलं कर्ता'ऽसि | त्वमेव केवलं धर्ता'ऽसि | त्वमेव केवलं हर्ता'ऽसि | त्वमेव सर्वं खल्विदं' ब्रह्मासि | त्वं साक्षादात्मा'ऽसि नित्यम् ‖ 1 ‖
ऋ'तं वच्मि | स'त्यं वच्मि ‖ 2 ‖

अव त्वं माम् | अव' वक्तारम्'' | अव' श्रोतारम्'' | अव' दातारम्'' | अव' धातारम्'' | अवानूचानम'व शिष्यम् | अव' पश्चात्ता''त् | अव' पुरस्ता''त् | अवोत्तरात्ता''त् | अव' दक्षिणात्ता''त् | अव' चोर्ध्वात्ता''त् | अवाधरात्ता''त् | सर्वतो मां पाहि पाहि' समन्तात् ‖ 3 ‖

त्वं वाङ्मय'स्त्वं चिन्मयः | त्वमानन्दमय'स्त्वं ब्रह्ममयः | त्वं सच्चिदानन्दाऽद्वि'तीयोऽसि | त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मा'सि | त्वं ज्ञानमयो विज्ञान'मयोऽसि ‖ 4 ‖

सर्वं जगदिदं त्व'त्तो जायते | सर्वं जगदिदं त्व'त्तस्तिष्ठति | सर्वं जगदिदं त्वयि लय'मेष्यति | सर्वं जगदिदं त्वयि' प्रत्येति | त्वं भूमिरापोऽनलोऽनि'लो नभः | त्वं चत्वारि वा''क्पदानि ‖ 5 ‖

त्वं गुणत्र'यातीतः | त्वं अवस्थात्र'यातीतः | त्वं देहत्र'यातीतः | त्वं कालत्र'यातीतः | त्वं मूलाधारस्थितो'ऽसि नित्यम् | त्वं शक्तित्र'यात्मकः | त्वां योगिनो ध्याय'न्ति नित्यम् | त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ‖ 6 ‖

गणादिं'' पूर्व'मुच्चार्य वर्णादीं'' स्तदनन्तरम् | अनुस्वारः प'रतरः | अर्धे''न्दुलसितम् | तारे'ण ऋद्धम् | ऎतत्तव मनु'स्वरूपम् | गकारः पू''र्वरूपम् | अकारो मध्य'मरूपम् | अनुस्वारश्चा''न्त्यरूपम् | बिन्दुरुत्त'ररूपम् | नादः' सन्धानम् | सगंहि'ता सन्धिः | सैषा गणे'शविद्या | गण'क ऋषिः | निचृद्गाय'त्रीच्छन्दः | श्री महागणपति'र्देवता | ॐ गं गणप'तये नमः ‖ 7 ‖

एकदन्ताय' विद्महे' वक्रतुण्डाय' धीमहि |
तन्नो' दन्तिः प्रचोदया''त् ‖ 8 ‖

एकदन्तं च'तुर्हस्तं पाशमं'कुशधारि'णम् | रदं' च वर'दं हस्तैर्बिभ्राणं' मूषकध्व'जम् | रक्तं' लम्बोद'रं शूर्पकर्णकं' रक्तवास'सम् | रक्त'गन्धानु'लिप्ताङ्गं रक्तपु'ष्पैः सुपूजि'तम् | भक्ता'नुकम्पि'नं देवं जगत्का'रणमच्यु'तम् | आवि'र्भूतं च' सृष्ट्यादौ प्रकृते''ः पुरुषात्प'रम् | एवं' ध्यायति' यो नित्यं स योगी' योगिनां व'रः ‖ 9 ‖

नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये
नमः ‖ 10 ‖

एतदथर्वशीर्षं योऽधीते | स ब्रह्मभूया'य कल्पते | स सर्वविघ्नै''र्न बाध्यते | स सर्वतः सुख'मेधते | स पञ्चमहापापा''त् प्रमुच्यते | सायम'धीयानो दिवसकृतं पापं' नाशयति | प्रातर'धीयानो रात्रिकृतं पापं' नाशयति | सायं प्रातः प्र'युञ्जानो पापोऽपा'पो भवति | धर्मार्थकाममोक्षं' च विन्दति | इदमथर्वशीर्षमशिष्याय' न देयम् | यो यदि मो'हाद् दास्यति स पापी'यान् भवति | सहस्रावर्तनाद्यं यं काम'मधीते | तं तमने'न साधयेत् ‖ 11 ‖

अनेन गणपतिम'भिषिञ्चति | स वा'ग्मी भवति | चतुर्थ्यामन'श्नन् जपति स विद्या'वान् भवति | इत्यथर्व'णवाक्यम् | ब्रह्माद्याचर'णं विद्यान्न बिभेति कदा'चनेति ‖ 12 ‖

यो दूर्वाङ्कु'रैर्यजति स वैश्रवणोप'मो भवति | यो ला'जैर्यजति स यशो'वान् भवति | स मेधा'वान् भवति | यो मोदकसहस्रे'ण यजति स वाञ्छितफलम'वाप्नोति | यः साज्य समि'द्भिर्यजति स सर्वं लभते स स'र्वं लभते ‖ 13 ‖

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्रा'हयित्वा सूर्यवर्च'स्वी भवति | सूर्यग्रहे म'हानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धम'न्त्रो भवति | महाविघ्ना''त् प्रमुच्यते | महादोषा''त् प्रमुच्यते | महापापा''त् प्रमुच्यते | महाप्रत्यवाया''त् प्रमुच्यते | स सर्व'विद्भवति स सर्व'विद्भवति | य ए'वं वेद | इत्यु'पनिष'त् ‖ 14 ‖

ॐ भद्रं कर्णे'भिः शृणुयाम' देवाः | भद्रं प'श्येमाक्षभिर्यज'त्राः | स्थिरैरङ्गै''स्तुष्ठुवाग्^ं स'स्तनूभिः' | व्यशे'म देवहि'तं यदायुः' | स्वस्ति न इन्द्रो' वृद्धश्र'वाः | स्वस्ति नः' पूषा विश्ववे'दाः | स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरि'ष्टनेमिः | स्वस्ति नो बृहस्पति'र्दधातु ‖

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः' ‖


GANAPATI ATHARVA SHHEERSHHAM (GANAPATYATHARVASHHEERSHHOPANISHHAT)

‖ gaNapatyatharvasheershhopanishhat (shree gaNeshhaatharvashheershham) ‖

oM bhadraM karNe'bhiH shRRiNuyaama' devaaH | bhadraM pa'shyemaakshhabhiryaja'traaH | sthirairangai''stushhThuvaag^M sa'stanoobhi'H | vyashe'ma devahi'taM yadaayu'H | svasti na indro' vRRiddhashra'vaaH | svasti na'H pooshhaa vishvave'daaH | svasti nastaarkshhyo ari'shhTanemiH | svasti no bRRihaspati'rdadhaatu ‖

oM shaantiH shaantiH shaanti'H ‖

oM nama'ste gaNapa'taye | tvameva pratyakshhaM tattva'masi | tvameva kevalaM kartaa'.asi | tvameva kevalaM dhartaa'.asi | tvameva kevalaM hartaa'.asi | tvameva sarvaM khalvida'M brahmaasi | tvaM saakshhaadaatmaa'.asi nityam ‖ 1 ‖
RRi'taM vachmi | sa'tyaM vachmi ‖ 2 ‖

ava tvaM maam | ava' vaktaaram'' | ava' shrotaaram'' | ava' daataaram'' | ava' dhaataaram'' | avaanoochaanama'va shishhyam | ava' pashchaattaa''t | ava' purastaa''t | avottaraattaa''t | ava' dakshhiNaattaa''t | ava' chordhvaattaa''t | avaadharaattaa''t | sarvato maaM paahi paahi' samantaat ‖ 3 ‖

tvaM vaanmaya'stvaM chinmayaH | tvamaanandamaya'stvaM brahmamayaH | tvaM sachchidaanandaa.advi'teeyo.asi | tvaM pratyakshhaM brahmaa'si | tvaM gnyaanamayo vignyaana'mayo.asi ‖ 4 ‖

sarvaM jagadidaM tva'tto jaayate | sarvaM jagadidaM tva'ttastishhThati | sarvaM jagadidaM tvayi laya'meshhyati | sarvaM jagadidaM tvayi' pratyeti | tvaM bhoomiraapo.analo.ani'lo nabhaH | tvaM chatvaari vaa''kpadaani ‖ 5 ‖

tvaM guNatra'yaateetaH | tvaM avasthaatra'yaateetaH | tvaM dehatra'yaateetaH | tvaM kaalatra'yaateetaH | tvaM moolaadhaarasthito'.asi nityam | tvaM shaktitra'yaatmakaH | tvaaM yogino dhyaaya'nti nityam | tvaM brahmaa tvaM vishhNustvaM rudrastvamindrastvamagnistvaM vaayustvaM sooryastvaM chandramaastvaM brahma bhoorbhuvaH svarom ‖ 6 ‖

gaNaadiM'' poorva'muchchaarya varNaadee''M stadanantaram | anusvaaraH pa'rataraH | ardhe''ndulasitam | taare'Na RRiddham | .etattava manu'svaroopam | gakaaraH poo''rvaroopam | akaaro madhya'maroopam | anusvaarashchaa''ntyaroopam | bindurutta'raroopam | naada'H sandhaanam | sagMhi'taa sandhiH | saishhaa gaNe'shavidyaa | gaNa'ka RRishhiH | nichRRidgaaya'treecChandaH | shree mahaagaNapati'rdevataa | oM gaM gaNapa'taye namaH ‖ 7 ‖

ekadantaaya' vidmahe' vakratuNDaaya' dheemahi |
tanno' dantiH prachodayaa''t ‖ 8 ‖

ekadantaM cha'turhastaM paashama'Mkushadhaari'Nam | rada'M cha vara'daM hastairbibhraaNa'M mooshhakadhva'jam | rakta'M laMboda'raM shoorpakarNaka'M raktavaasa'sam | rakta'gandhaanu'liptaangaM raktapu'shhpaiH supooji'tam | bhaktaa'nukampi'naM devaM jagatkaa'raNamachyu'tam | aavi'rbhootaM cha' sRRishhTyaadau prakRRite''H purushhaatpa'ram | eva'M dhyaayati' yo nityaM sa yogee' yoginaaM va'raH ‖ 9 ‖

namo vraatapataye namo gaNapataye namaH pramathapataye namaste.astu lambodaraayaikadantaaya vighnavinaashine shivasutaaya shreevaradamoortaye
namaH ‖ 10 ‖

etadatharvasheershhaM yo.adheete | sa brahmabhooyaa'ya kalpate | sa sarvavighnai''rna baadhyate | sa sarvataH sukha'medhate | sa panchamahaapaapaa''t pramuchyate | saayama'dheeyaano divasakRRitaM paapa'M naashayati | praatara'dheeyaano raatrikRRitaM paapa'M naashayati | saayaM praataH pra'yunjaano paapo.apaa'po bhavati | dharmaarthakaamamokshha'M cha vindati | idamatharvasheershhamashishhyaaya' na deyam | yo yadi mo'haad daasyati sa paapee'yaan bhavati | sahasraavartanaadyaM yaM kaama'madheete | taM tamane'na saadhayet ‖ 11 ‖

anena gaNapatima'bhishhinchati | sa vaa'gmee bhavati | chaturthyaamana'shnan japati sa vidyaa'vaan bhavati | ityatharva'Navaakyam | brahmaadyaachara'NaM vidyaanna bibheti kadaa'chaneti ‖ 12 ‖

yo doorvaanku'rairyajati sa vaishravaNopa'mo bhavati | yo laa'jairyajati sa yasho'vaan bhavati | sa medhaa'vaan bhavati | yo modakasahasre'Na yajati sa vaanChitaphalama'vaapnoti | yaH saajya sami'dbhiryajati sa sarvaM labhate sa sa'rvaM labhate ‖ 13 ‖

ashhTau braahmaNaan samyag graa'hayitvaa sooryavarcha'svee bhavati | sooryagrahe ma'haanadyaaM pratimaasannidhau vaa japtvaa siddhama'ntro bhavati | mahaavighnaa''t pramuchyate | mahaadoshhaa''t pramuchyate | mahaapaapaa''t pramuchyate | mahaapratyavaayaa''t pramuchyate | sa sarva'vidbhavati sa sarva'vidbhavati | ya e'vaM veda | ityu'panishha't ‖ 14 ‖

oM bhadraM karNe'bhiH shRRiNuyaama' devaaH | bhadraM pa'shyemaakshhabhiryaja'traaH | sthirairangai''stushhThuvaag^M sa'stanoobhi'H | vyashe'ma devahi'taM yadaayu'H | svasti na indro' vRRiddhashra'vaaH | svasti na'H pooshhaa vishvave'daaH | svasti nastaarkshhyo ari'shhTanemiH | svasti no bRRihaspati'rdadhaatu ‖

oM shaantiH shaantiH shaanti'H ‖

సంకలనం: కోటేశ్వర్ 

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top