గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం - Ganapathi Prardhana Ghanapatham


గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం, తెలుగు - ఆంగ్లము - దేవనాగరి భాషలో - Ganapathi Prardhana Ghanapatham

గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం

ఓం గణానా''మ్ త్వా గణప'తిగ్^మ్ హవామహే కవిం క'వీనామ్ ఉపమశ్ర'వస్తవమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః' శృణ్వన్నూతిభి'స్సీద సాద'నమ్ ‖

ప్రణో' దేవీ సర'స్వతీ | వాజే'భిర్ వాజినీవతీ | ధీనామ'విత్ర్య'వతు ‖

గణేశాయ' నమః | సరస్వత్యై నమః | శ్రీ గురుభ్యో నమః |

హరిః ఓం ‖

ఘనాపాఠః

గణానా''మ్ త్వా గణానా''మ్ గణానా''మ్ త్వా గణప'తిం గణప'తిం త్వా గణానాం'' గణానాం'' త్వా గణప'తిమ్ ‖

త్వా గణప'తిం త్వాత్వా గణప'తిగ్^మ్ హవామహే హవామహే గణప'తిం త్వాత్వా గణప'తిగ్^మ్ హవామహే | గణప'తిగ్^మ్ హవామహే హవామహే గణప'తిం గణప'తిగ్^మ్ హవామహే కవిన్కవిగ్^మ్ హ'వామహే గణప'తిం గణప'తిగ్^మ్ హవామహే కవిమ్ | గణప'తిమితి'గణ-పతిమ్ ‖

హవామహే కవిం కవిగ్ం హ'వామహే హవామహే కవిం క'వీనాన్క'వీనాం కవిగం హ'వామహే హవామహే కవిన్క'వీనామ్ ‖

కవిన్క'వీనాన్కవీనాం కవిన్కవిం క'వీనాము'పమశ్ర'వస్తమ ముపమశ్ర'వస్తమ న్కవీనాం కవిన్కవిం క'వీనాము'పమశ్ర'వస్తమమ్ ‖

కవీనాము'పమశ్ర'వ స్తమముపమశ్ర'వస్తమం కవీనా న్క'వీనా ము'పమశ్ర'వస్తమమ్ | ఉపమశ్ర'వస్తమ మిత్యు'పమశ్ర'వః-తమమ్ ‖

జ్యేష్టరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మ'ణాం జ్యేష్ఠరాజం' జ్యేష్ఠరాజం' జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మ'ణాం జ్యేష్ఠరాజం' జ్యేష్ఠరాజం' జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణః | జ్యేష్ఠరాజమితి'జ్యేష్ఠ రాజమ్'' ‖

బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణస్పతే పతేబ్రహ్మణో బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణస్పతే ‖

బ్రహ్మణస్పతే పతే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పత ఆప'తే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పత ఆ | పత ఆ ప'తేపత ఆనో'న ఆప'తే పత ఆనః' ‖

ఆనో'న ఆన'శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్న ఆన'శ్శృణ్వన్ | న శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నో'న శ్శృణ్వన్నూతిభి' రూతిభిశ్శృణ్వన్నో'న శ్శృణ్వన్నూతిభిః' ‖

శ్శృణ్వన్నూతిభి' రూతిభిశ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నూతిభి'స్సీద సీదోతిభి'శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నూతిభి'స్సీద ‖

ఊతిభి'స్సీద సీదోతిభి' రూతిభి'స్సీద సాద'నగం సాద'నగం సీదోతిభి'రూతిభి'స్సీద సాద'నమ్ | ఊతిభి రిత్యూతి-భిః ‖

సీదసాద'నగం సాద'నగం సీద సీద సాద'నమ్ | సాద'నమితి సాద'నమ్ ‖

ప్రణో' నః ప్రప్రణో' దేవీ దేవీ నః ప్రప్రణో' దేవీ | నో' దేవీ దేవీ నో'నో దేవీ సర'స్వతీ సర'స్వతీ దేవీ నో' నో దేవీ సర'స్వతీ ‖

దేవీ సర'స్వతీ సర'స్వతీ దేవీ దేవీ సర'స్వతీ వాజేభిర్వాజే'భి స్సర'స్వతీ దేవీ దేవీ సర'స్వతీ దేవీ సరస్వతీ వాజే'భిః ‖

సర'స్వతీ వాజే'భి ర్వాజే'భి స్సర'స్వతీ సర'స్వతీ వాజే'భి ర్వాజినీ'వతీ వాహినీ'వతీ వాజే'భి స్సర'స్వతీ సర'స్వతీ వాజే'భి ర్వాజినీ'వతీ ‖

వాజే'భిర్వాజినీ'వతీ వాజినీ'వతీ వాజే'భిర్వాజే'భిర్వాజినీ'వతీ | వాజినీ'వతీతి' వాజినీ'వతీ వాజే'భిర్వాజే'భిర్వాజినీ'వతీ | వాజినీ'వతీతి' వాజినీ'-వతీ ‖

ధీనా మ'విత్ర్య'విత్రీ ధీనాం ధీనామ'విత్ర్య' వత్వ వత్వవిత్రీ ధీనాం ధీనామ'విత్ర్య'వతు | అవిత్ర్య'వత్వవ త్వవిత్ర్య'వి త్ర్య'వతు | అవత్విత్య'వతు ‖


This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - దేవనాగరి భాషలో 

गणपति प्रार्थन घनापाठं

ॐ गणाना''म् त्वा गणप'तिग्^म् हवामहे कविं क'वीनाम् उपमश्र'वस्तवम् | ज्येष्ठराजं ब्रह्म'णां ब्रह्मणस्पत आ नः' शृण्वन्नूतिभि'स्सीद साद'नम् ‖

प्रणो' देवी सर'स्वती | वाजे'भिर् वाजिनीवती | धीनाम'वित्र्य'वतु ‖

गणेशाय' नमः | सरस्वत्यै नमः | श्री गुरुभ्यो नमः |

हरिः ॐ ‖

घनापाठः

गणाना''म् त्वा गणाना''म् गणाना''म् त्वा गणप'तिं गणप'तिं त्वा गणानां'' गणानां'' त्वा गणप'तिम् ‖

त्वा गणप'तिं त्वात्वा गणप'तिग्^म् हवामहे हवामहे गणप'तिं त्वात्वा गणप'तिग्^म् हवामहे | गणप'तिग्^म् हवामहे हवामहे गणप'तिं गणप'तिग्^म् हवामहे कविन्कविग्^म् ह'वामहे गणप'तिं गणप'तिग्^म् हवामहे कविम् | गणप'तिमिति'गण-पतिम् ‖

हवामहे कविं कविग्ं ह'वामहे हवामहे कविं क'वीनान्क'वीनां कविगं ह'वामहे हवामहे कविन्क'वीनाम् ‖

कविन्क'वीनान्कवीनां कविन्कविं क'वीनामु'पमश्र'वस्तम मुपमश्र'वस्तम न्कवीनां कविन्कविं क'वीनामु'पमश्र'वस्तमम् ‖

कवीनामु'पमश्र'व स्तममुपमश्र'वस्तमं कवीना न्क'वीना मु'पमश्र'वस्तमम् | उपमश्र'वस्तम मित्यु'पमश्र'वः-तमम् ‖

ज्येष्टराजं ब्रह्म'णां ब्रह्म'णां ज्येष्ठराजं' ज्येष्ठराजं' ज्येष्ठराजं ब्रह्म'णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्म'णां ज्येष्ठराजं' ज्येष्ठराजं' ज्येष्ठराजं ब्रह्म'णां ब्रह्मणः | ज्येष्ठराजमिति'ज्येष्ठ राजम्'' ‖

ब्रह्म'णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्म'णां ब्रह्म'णां ब्रह्मणस्पते पतेब्रह्मणो ब्रह्म'णां ब्रह्म'णां ब्रह्मणस्पते ‖

ब्रह्मणस्पते पते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आप'ते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आ | पत आ प'तेपत आनो'न आप'ते पत आनः' ‖

आनो'न आन'श्शृण्वन् छृण्वन्न आन'श्शृण्वन् | न श्शृण्वन् छृण्वन्नो'न श्शृण्वन्नूतिभि' रूतिभिश्शृण्वन्नो'न श्शृण्वन्नूतिभिः' ‖

श्शृण्वन्नूतिभि' रूतिभिश्शृण्वन् छृण्वन्नूतिभि'स्सीद सीदोतिभि'श्शृण्वन् छृण्वन्नूतिभि'स्सीद ‖

ऊतिभि'स्सीद सीदोतिभि' रूतिभि'स्सीद साद'नगं साद'नगं सीदोतिभि'रूतिभि'स्सीद साद'नम् | ऊतिभि रित्यूति-भिः ‖

सीदसाद'नगं साद'नगं सीद सीद साद'नम् | साद'नमिति साद'नम् ‖

प्रणो' नः प्रप्रणो' देवी देवी नः प्रप्रणो' देवी | नो' देवी देवी नो'नो देवी सर'स्वती सर'स्वती देवी नो' नो देवी सर'स्वती ‖

देवी सर'स्वती सर'स्वती देवी देवी सर'स्वती वाजेभिर्वाजे'भि स्सर'स्वती देवी देवी सर'स्वती देवी सरस्वती वाजे'भिः ‖

सर'स्वती वाजे'भि र्वाजे'भि स्सर'स्वती सर'स्वती वाजे'भि र्वाजिनी'वती वाहिनी'वती वाजे'भि स्सर'स्वती सर'स्वती वाजे'भि र्वाजिनी'वती ‖

वाजे'भिर्वाजिनी'वती वाजिनी'वती वाजे'भिर्वाजे'भिर्वाजिनी'वती | वाजिनी'वतीति' वाजिनी'वती वाजे'भिर्वाजे'भिर्वाजिनी'वती | वाजिनी'वतीति' वाजिनी'-वती ‖

धीना म'वित्र्य'वित्री धीनां धीनाम'वित्र्य' वत्व वत्ववित्री धीनां धीनाम'वित्र्य'वतु | अवित्र्य'वत्वव त्ववित्र्य'वि त्र्य'वतु | अवत्वित्य'वतु ‖

GANAPATI PRAARTHANA GHANAAPAATHAM

oM gaNaanaa''m tvaa gaNapa'tigM havaamahe kaviM ka'veenaam upamashra'vastavam | jyeshhTharaajaM brahma'NaaM brahmaNaspata aa na'H shRRiNvannootibhi'sseeda saada'nam ‖

praNo' devee sara'svatee | vaaje'bhir vaajineevatee | dheenaama'vitrya'vatu ‖

gaNeshaaya' namaH | sarasvatyai namaH | shree gurubhyo namaH |

hariH oM ‖

ghanaapaaThaH

gaNaanaa''m tvaa gaNaanaa''m gaNaanaa''m tvaa gaNapa'tiM gaNapa'tiM tvaa gaNaanaa''M gaNaanaa''M tvaa gaNapa'tim ‖

tvaa gaNapa'tiM tvaatvaa gaNapa'tigM havaamahe havaamahe gaNapa'tiM tvaatvaa gaNapa'tigM havaamahe | gaNapa'tigM havaamahe havaamahe gaNapa'tiM gaNapa'tigM havaamahe kavinkavigM ha'vaamahe gaNapa'tiM gaNapa'tigM havaamahe kavim | gaNapa'timiti'gaNa-patim ‖

havaamahe kaviM kavigM ha'vaamahe havaamahe kaviM ka'veenaanka'veenaaM kavigM ha'vaamahe havaamahe kavinka'veenaam ‖

kavinka'veenaankaveenaaM kavinkaviM ka'veenaamu'pamashra'vastama mupamashra'vastama nkaveenaaM kavinkaviM ka'veenaamu'pamashra'vastamam ‖

kaveenaamu'pamashra'va stamamupamashra'vastamaM kaveenaa nka'veenaa mu'pamashra'vastamam | upamashra'vastama mityu'pamashra'vaH-tamam ‖

jyeshhTaraajaM brahma'NaaM brahma'NaaM jyeshhTharaajaM' jyeshhTharaajaM' jyeshhTharaajaM brahma'NaaM brahmaNo brahmaNo brahma'NaaM jyeshhTharaajaM' jyeshhTharaajaM' jyeshhTharaajaM brahma'NaaM brahmaNaH | jyeshhTharaajamiti'jyeshhTha raajam'' ‖

brahma'NaaM brahmaNo brahmaNo brahma'NaaM brahma'NaaM brahmaNaspate patebrahmaNo brahma'NaaM brahma'NaaM brahmaNaspate ‖

brahmaNaspate pate brahmaNo brahmaNaspata aapa'te brahmaNo brahmaNaspata aa | pata aa pa'tepata aano'na aapa'te pata aana'H ‖

aano'na aana'shshRRiNvan ChRRiNvanna aana'shshRRiNvan | na shshRRiNvan ChRRiNvanno'na shshRRiNvannootibhi' rootibhishshRRiNvanno'na shshRRiNvannootibhi'H ‖

shshRRiNvannootibhi' rootibhishshRRiNvan ChRRiNvannootibhi'sseeda seedotibhi'shshRRiNvan ChRRiNvannootibhi'sseeda ‖

ootibhi'sseeda seedotibhi' rootibhi'sseeda saada'nagM saada'nagM seedotibhi'rootibhi'sseeda saada'nam | ootibhi rityooti-bhiH ‖

seedasaada'nagM saada'nagM seeda seeda saada'nam | saada'namiti saada'nam ‖

praNo' naH prapraNo' devee devee naH prapraNo' devee | no' devee devee no'no devee sara'svatee sara'svatee devee no' no devee sara'svatee ‖

devee sara'svatee sara'svatee devee devee sara'svatee vaajebhirvaaje'bhi ssara'svatee devee devee sara'svatee devee sarasvatee vaaje'bhiH ‖

sara'svatee vaaje'bhi rvaaje'bhi ssara'svatee sara'svatee vaaje'bhi rvaajinee'vatee vaahinee'vatee vaaje'bhi ssara'svatee sara'svatee vaaje'bhi rvaajinee'vatee ‖

vaaje'bhirvaajinee'vatee vaajinee'vatee vaaje'bhirvaaje'bhirvaajinee'vatee | vaajinee'vateeti' vaajinee'vatee vaaje'bhirvaaje'bhirvaajinee'vatee | vaajinee'vateeti' vaajinee'-vatee ‖

dheenaa ma'vitrya'vitree dheenaaM dheenaama'vitrya' vatva vatvavitree dheenaaM dheenaama'vitrya'vatu | avitrya'vatvava tvavitrya'vi trya'vatu | avatvitya'vatu ‖


buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top