మధురాష్టకమ్ - मधुराष्टकम् - MADHURĀŚHṬAKAM

మధురాష్టకమ్ - मधुराष्टकम् - MADHURĀŚHṬAKAM

మధురాష్టకమ్

అధరం మధురం వదనం మధురం
నయనం మధురం హసితం మధురమ్ |
హృదయం మధురం గమనం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 1 ‖

వచనం మధురం చరితం మధురం
వసనం మధురం వలితం మధురం |
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 2 ‖

వేణు-ర్మధురో రేణు-ర్మధురః
పాణి-ర్మధురః పాదౌ మధురౌ |
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 3 ‖

గీతం మధురం పీతం మధురం
భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం |
రూపం మధురం తిలకం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 4 ‖

కరణం మధురం తరణం మధురం
హరణం మధురం స్మరణం మధురం |
వమితం మధురం శమితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 5 ‖

గుంజా మధురా మాలా మధురా
యమునా మధురా వీచీ మధురా |
సలిలం మధురం కమలం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 6 ‖

గోపీ మధురా లీలా మధురా
యుక్తం మధురం ముక్తం మధురం |
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 7 ‖

గోపా మధురా గావో మధురా
యష్టి ర్మధురా సృష్టి ర్మధురా |
దలితం మధురం ఫలితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 8 ‖

‖ ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యవిరచితం మధురాష్టకం సంపూర్ణమ్ ‖

मधुराष्टकम्
This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) 

अधरं मधुरं वदनं मधुरं
नयनं मधुरं हसितं मधुरम् |
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 1 ‖

वचनं मधुरं चरितं मधुरं
वसनं मधुरं वलितं मधुरं |
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 2 ‖

वेणु-र्मधुरो रेणु-र्मधुरः
पाणि-र्मधुरः पादौ मधुरौ |
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 3 ‖

गीतं मधुरं पीतं मधुरं
भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं |
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 4 ‖

करणं मधुरं तरणं मधुरं
हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं |
वमितं मधुरं शमितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 5 ‖

गुञ्जा मधुरा माला मधुरा
यमुना मधुरा वीची मधुरा |
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 6 ‖

गोपी मधुरा लीला मधुरा
युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं |
दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 7 ‖

गोपा मधुरा गावो मधुरा
यष्टि र्मधुरा सृष्टि र्मधुरा |
दलितं मधुरं फलितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 8 ‖

‖ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं मधुराष्टकं सम्पूर्णम् ‖

ADHURĀŚHṬAKAM
This is in romanized sanskrit - English

adharaṃ madhuraṃ vadanaṃ madhuraṃ
nayanaṃ madhuraṃ hasitaṃ madhuram |
hṛdayaṃ madhuraṃ gamanaṃ madhuraṃ
madhurādhipaterakhilaṃ madhuram ‖ 1 ‖

vachanaṃ madhuraṃ charitaṃ madhuraṃ
vasanaṃ madhuraṃ valitaṃ madhuraṃ |
chalitaṃ madhuraṃ bhramitaṃ madhuraṃ
madhurādhipaterakhilaṃ madhuram ‖ 2 ‖

veṇu-rmadhuro reṇu-rmadhuraḥ
pāṇi-rmadhuraḥ pādau madhurau |
nṛtyaṃ madhuraṃ sakhyaṃ madhuraṃ
madhurādhipaterakhilaṃ madhuram ‖ 3 ‖

gītaṃ madhuraṃ pītaṃ madhuraṃ
bhuktaṃ madhuraṃ suptaṃ madhuraṃ |
rūpaṃ madhuraṃ tilakaṃ madhuraṃ
madhurādhipaterakhilaṃ madhuram ‖ 4 ‖

karaṇaṃ madhuraṃ taraṇaṃ madhuraṃ
haraṇaṃ madhuraṃ smaraṇaṃ madhuraṃ |
vamitaṃ madhuraṃ śamitaṃ madhuraṃ
madhurādhipaterakhilaṃ madhuram ‖ 5 ‖

guñjā madhurā mālā madhurā
yamunā madhurā vīchī madhurā |
salilaṃ madhuraṃ kamalaṃ madhuraṃ
madhurādhipaterakhilaṃ madhuram ‖ 6 ‖

gopī madhurā līlā madhurā
yuktaṃ madhuraṃ muktaṃ madhuraṃ |
dṛśhṭaṃ madhuraṃ śiśhṭaṃ madhuraṃ
madhurādhipaterakhilaṃ madhuram ‖ 7 ‖

gopā madhurā gāvo madhurā
yaśhṭi rmadhurā sṛśhṭi rmadhurā |
dalitaṃ madhuraṃ phalitaṃ madhuraṃ
madhurādhipaterakhilaṃ madhuram ‖ 8 ‖

‖ iti śrīmadvallabhāchāryavirachitaṃ madhurāśhṭakaṃ sampūrṇam ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top