మన్యు సూక్తమ్ - MANYU SOOKTAMమన్యు సూక్తమ్

ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84

యస్తే'' మన్యోఽవి'ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః' పుష్యతి విశ్వ'మానుషక్ |
సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా'' యుజా సహ'స్కృతేన సహ'సా సహ'స్వతా ‖ 1 ‖

మన్యురింద్రో'' మన్యురేవాస' దేవో మన్యుర్ హోతా వరు'ణో జాతవే''దాః |
మన్యుం విశ' ఈళతే మాను'షీర్యాః పాహి నో'' మన్యో తప'సా సజోషా''ః ‖ 2 ‖

అభీ''హి మన్యో తవసస్తవీ''యాన్ తప'సా యుజా వి జ'హి శత్రూ''న్ |
అమిత్రహా వృ'త్రహా ద'స్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భ'రా త్వం నః' ‖ 3 ‖

త్వం హి మ''న్యో అభిభూ''త్యోజాః స్వయంభూర్భామో'' అభిమాతిషాహః |
విశ్వచ'ర్-షణిః సహు'రిః సహా''వానస్మాస్వోజః పృత'నాసు ధేహి ‖ 4 ‖

అభాగః సన్నప పరే''తో అస్మి తవ క్రత్వా'' తవిషస్య' ప్రచేతః |
తం త్వా'' మన్యో అక్రతుర్జి'హీళాహం స్వాతనూర్బ'లదేయా''య మేహి' ‖ 5 ‖

అయం తే'' అస్మ్యుప మేహ్యర్వాఙ్ ప్ర'తీచీనః స'హురే విశ్వధాయః |
మన్యో'' వజ్రిన్నభి మామా వ'వృత్స్వహనా''వ దస్యూ''న్ ఋత బో''ధ్యాపేః ‖ 6 ‖

అభి ప్రేహి' దక్షిణతో భ'వా మేఽధా'' వృత్రాణి' జంఘనావ భూరి' |
జుహోమి' తే ధరుణం మధ్వో అగ్ర'ముభా ఉ'పాంశు ప్ర'థమా పి'బావ ‖ 7 ‖

త్వయా'' మన్యో సరథ'మారుజంతో హర్ష'మాణాసో ధృషితా మ'రుత్వః |
తిగ్మేష'వ ఆయు'ధా సంశిశా''నా అభి ప్రయం''తు నరో'' అగ్నిరూ''పాః ‖ 8 ‖

అగ్నిరి'వ మన్యో త్విషితః స'హస్వ సేనానీర్నః' సహురే హూత ఏ''ధి |
హత్వాయ శత్రూన్ వి భ'జస్వ వేద ఓజో మిమా''నో విమృధో'' నుదస్వ ‖ 9 ‖

సహ'స్వ మన్యో అభిమా''తిమస్మే రుజన్ మృణన్ ప్ర'మృణన్ ప్రేహి శత్రూ''న్ |
ఉగ్రం తే పాజో'' నన్వా రు'రుధ్రే వశీ వశం'' నయస ఏకజ త్వమ్ ‖ 10 ‖

ఏకో'' బహూనామ'సి మన్యవీళితో విశం''విశం యుధయే సం శి'శాధి |
అకృ'త్తరుక్ త్వయా'' యుజా వయం ద్యుమంతం ఘోషం'' విజయాయ' కృణ్మహే ‖ 11 ‖

విజేషకృదింద్ర' ఇవానవబ్రవో(ఓ)3'ఽస్మాకం'' మన్యో అధిపా భ'వేహ |
ప్రియం తే నామ' సహురే గృణీమసి విద్మాతముత్సం యత' ఆబభూథ' ‖ 12 ‖

ఆభూ''త్యా సహజా వ'జ్ర సాయక సహో'' బిభర్ష్యభిభూత ఉత్త'రమ్ |
క్రత్వా'' నో మన్యో సహమేద్యే''ధి మహాధనస్య' పురుహూత సంసృజి' ‖ 13 ‖

సంసృ'ష్టం ధన'ముభయం'' సమాకృ'తమస్మభ్యం'' దత్తాం వరు'ణశ్చ మన్యుః |
భియం దధా''నా హృద'యేషు శత్ర'వః పరా''జితాసో అప నిల'యంతామ్ ‖ 14 ‖

ధన్వ'నాగాధన్వ' నాజింజ'యేమ ధన్వ'నా తీవ్రాః సమదో'' జయేమ |
ధనుః శత్రో''రపకామం కృ'ణోతి ధన్వ' నాసర్వా''ః ప్రదిశో'' జయేమ ‖

భద్రం నో అపి' వాతయ మనః' ‖

ఓం శాంతా' పృథివీ శి'వమంతరిక్షం ద్యౌర్నో'' దేవ్యఽభ'యన్నో అస్తు |
శివా దిశః' ప్రదిశ' ఉద్దిశో'' నఽఆపో'' విశ్వతః పరి'పాంతు సర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

దేవనాగరి భాషలో - मन्यु सूक्तम्

ऋग्वेद संहिता; मण्डलं 10; सूक्तं 83,84

यस्ते'' मन्योऽवि'धद् वज्र सायक सह ओजः' पुष्यति विश्व'मानुषक् |
साह्याम दासमार्यं त्वया'' युजा सह'स्कृतेन सह'सा सह'स्वता ‖ 1 ‖

मन्युरिन्द्रो'' मन्युरेवास' देवो मन्युर् होता वरु'णो जातवे''दाः |
मन्युं विश' ईलते मानु'षीर्याः पाहि नो'' मन्यो तप'सा सजोषा''ः ‖ 2 ‖

अभी''हि मन्यो तवसस्तवी''यान् तप'सा युजा वि ज'हि शत्रू''न् |
अमित्रहा वृ'त्रहा द'स्युहा च विश्वा वसून्या भ'रा त्वं नः' ‖ 3 ‖

त्वं हि म''न्यो अभिभू''त्योजाः स्वयम्भूर्भामो'' अभिमातिषाहः |
विश्वच'र्-षणिः सहु'रिः सहा''वानस्मास्वोजः पृत'नासु धेहि ‖ 4 ‖

अभागः सन्नप परे''तो अस्मि तव क्रत्वा'' तविषस्य' प्रचेतः |
तं त्वा'' मन्यो अक्रतुर्जि'हीलाहं स्वातनूर्ब'लदेया''य मेहि' ‖ 5 ‖

अयं ते'' अस्म्युप मेह्यर्वाङ् प्र'तीचीनः स'हुरे विश्वधायः |
मन्यो'' वज्रिन्नभि मामा व'वृत्स्वहना''व दस्यू''न् ऋत बो''ध्यापेः ‖ 6 ‖

अभि प्रेहि' दक्षिणतो भ'वा मेऽधा'' वृत्राणि' जङ्घनाव भूरि' |
जुहोमि' ते धरुणं मध्वो अग्र'मुभा उ'पांशु प्र'थमा पि'बाव ‖ 7 ‖

त्वया'' मन्यो सरथ'मारुजंतो हर्ष'माणासो धृषिता म'रुत्वः |
तिग्मेष'व आयु'धा संशिशा''ना अभि प्रयं''तु नरो'' अग्निरू''पाः ‖ 8 ‖

अग्निरि'व मन्यो त्विषितः स'हस्व सेनानीर्नः' सहुरे हूत ए''धि |
हत्वाय शत्रून् वि भ'जस्व वेद ओजो मिमा''नो विमृधो'' नुदस्व ‖ 9 ‖

सह'स्व मन्यो अभिमा''तिमस्मे रुजन् मृणन् प्र'मृणन् प्रेहि शत्रू''न् |
उग्रं ते पाजो'' नन्वा रु'रुध्रे वशी वशं'' नयस एकज त्वम् ‖ 10 ‖

एको'' बहूनाम'सि मन्यवीलितो विशं''विशं युधये सं शि'शाधि |
अकृ'त्तरुक् त्वया'' युजा वयं द्युमंतं घोषं'' विजयाय' कृण्महे ‖ 11 ‖

विजेषकृदिन्द्र' इवानवब्रवो(ओ)3'ऽस्माकं'' मन्यो अधिपा भ'वेह |
प्रियं ते नाम' सहुरे गृणीमसि विद्मातमुत्सं यत' आबभूथ' ‖ 12 ‖

आभू''त्या सहजा व'ज्र सायक सहो'' बिभर्ष्यभिभूत उत्त'रम् |
क्रत्वा'' नो मन्यो सहमेद्ये''धि महाधनस्य' पुरुहूत संसृजि' ‖ 13 ‖

संसृ'ष्टं धन'मुभयं'' समाकृ'तमस्मभ्यं'' दत्तां वरु'णश्च मन्युः |
भियं दधा''ना हृद'येषु शत्र'वः परा''जितासो अप निल'यन्ताम् ‖ 14 ‖

धन्व'नागाधन्व' नाजिञ्ज'येम धन्व'ना तीव्राः समदो'' जयेम |
धनुः शत्रो''रपकामं कृ'णोति धन्व' नासर्वा''ः प्रदिशो'' जयेम ‖

भद्रं नो अपि' वातय मनः' ‖

ॐ शान्ता' पृथिवी शि'वमन्तरिक्षं द्यौर्नो'' देव्यऽभ'यन्नो अस्तु |
शिवा दिशः' प्रदिश' उद्दिशो'' नऽआपो'' विश्वतः परि'पान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः' ‖


MANYU SOOKTAM - English (Plain)

RRigveda saMhitaa; maMDalaM 10; sooktaM 83,84

yaste'' manyo.avi'dhad vajra saayaka saha oja'H pushhyati vishva'maanushhak |
saahyaama daasamaaryaM tvayaa'' yujaa saha'skRRitena saha'saa saha'svataa ‖ 1 ‖

manyuriMdro'' manyurevaasa' devo manyur hotaa varu'No jaatave''daaH |
manyuM visha' eeLate maanu'shheeryaaH paahi no'' manyo tapa'saa sajoshhaa''H ‖ 2 ‖

abhee''hi manyo tavasastavee''yaan tapa'saa yujaa vi ja'hi shatroo''n |
amitrahaa vRRi'trahaa da'syuhaa cha vishvaa vasoonyaa bha'raa tvaM na'H ‖ 3 ‖

tvaM hi ma''nyo abhibhoo''tyojaaH svayaMbhoorbhaamo'' abhimaatishhaahaH |
vishvacha'r-shhaNiH sahu'riH sahaa''vaanasmaasvojaH pRRita'naasu dhehi ‖ 4 ‖

abhaagaH sannapa pare''to asmi tava kratvaa'' tavishhasya' prachetaH |
taM tvaa'' manyo akraturji'heeLaahaM svaatanoorba'ladeyaa''ya mehi' ‖ 5 ‖

ayaM te'' asmyupa mehyarvaan pra'teecheenaH sa'hure vishvadhaayaH |
manyo'' vajrinnabhi maamaa va'vRRitsvahanaa''va dasyoo''n RRita bo''dhyaapeH ‖ 6 ‖

abhi prehi' dakshhiNato bha'vaa me.adhaa'' vRRitraaNi' jaMghanaava bhoori' |
juhomi' te dharuNaM madhvo agra'mubhaa u'paaMshu pra'thamaa pi'baava ‖ 7 ‖

tvayaa'' manyo saratha'maarujaMto harshha'maaNaaso dhRRishhitaa ma'rutvaH |
tigmeshha'va aayu'dhaa saMshishaa''naa abhi praya''Mtu naro'' agniroo''paaH ‖ 8 ‖

agniri'va manyo tvishhitaH sa'hasva senaaneerna'H sahure hoota e''dhi |
hatvaaya shatroon vi bha'jasva veda ojo mimaa''no vimRRidho'' nudasva ‖ 9 ‖

saha'sva manyo abhimaa''timasme rujan mRRiNan pra'mRRiNan prehi shatroo''n |
ugraM te paajo'' nanvaa ru'rudhre vashee vasha''M nayasa ekaja tvam ‖ 10 ‖

eko'' bahoonaama'si manyaveeLito visha''MvishaM yudhaye saM shi'shaadhi |
akRRi'ttaruk tvayaa'' yujaa vayaM dyumaMtaM ghoshha''M vijayaaya' kRRiNmahe ‖ 11 ‖

vijeshhakRRidiMdra' ivaanavabravo(o)3'.asmaaka''M manyo adhipaa bha'veha |
priyaM te naama' sahure gRRiNeemasi vidmaatamutsaM yata' aababhootha' ‖ 12 ‖

aabhoo''tyaa sahajaa va'jra saayaka saho'' bibharshhyabhibhoota utta'ram |
kratvaa'' no manyo sahamedye''dhi mahaadhanasya' puruhoota saMsRRiji' ‖ 13 ‖

saMsRRi'shhTaM dhana'mubhaya''M samaakRRi'tamasmabhya''M dattaaM varu'Nashcha manyuH |
bhiyaM dadhaa''naa hRRida'yeshhu shatra'vaH paraa''jitaaso apa nila'yaMtaam ‖ 14 ‖

dhanva'naagaadhanva' naajiMja'yema dhanva'naa teevraaH samado'' jayema |
dhanuH shatro''rapakaamaM kRRi'Noti dhanva' naasarvaa''H pradisho'' jayema ‖

bhadraM no api' vaataya mana'H ‖

oM shaaMtaa' pRRithivee shi'vamaMtarikshhaM dyaurno'' devya.abha'yanno astu |
shivaa disha'H pradisha' uddisho'' na.aaapo'' vishvataH pari'paaMtu sarvataH shaantiH shaantiH shaanti'H ‖

రచన: కోటేశ్వర్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top